Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy zarządzania projektami Nazwa w języku angielskim: Project Management Basics Kierunek studiów (jeśli dotyczy) Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów:nie zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę 8 8 zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 4 4 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 1. Posiada podstawową wiedzę nt. funkcjonowania organizacji sektora publicznego i biznesu. 2. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Nabycie podstawowej wiedzy nt. systemowego podejścia do zarządzania projektami.

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Ma wiedzę o genezie i podstawowych cechach podejścia projektowego. Rozpoznaje i opisuje miejsce i rolę zarządzania projektami w zarządzaniu organizacją. Zna definicje sukcesu projektu i sukcesu zarządzania projektem. PEK_W02 Rozróżnia klasyczne i zwinne podejście do zarządzania projektami Z zakresu umiejętności: Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Zorientowany na realne potrzeby, cele i rezultaty. PEK_K02 Rozumie i akceptuje specyfikę pracy w projektach. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Kick-Off Spotkanie rozpoczynające projekt (studia podyplomowe) 2 Wy2 Podstawowe pojęcia i definicje zarządzania projektami 2 Wy3 Sukces projektu, sukces zarządzania projektem, krytyczne czynniki sukcesu projektu 1 Wy4 Klasyczne vs zwinne podejście do zarządzania projektem. Wiodące metodyki zarządzania projektami Kluczowe elementy 2 Wy5 Kompetencje indywidualne w zarządzaniu projektami. Poziomy dojrzałości projektowej organizacji. Wiodące systemy certyfikacji 1 Suma godzin 8 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Proces, Zadanie, Projekt, Program, Portfel 1 Ćw2 Komunikacja i współpraca w zespole 4 Ćw3 Krytyczne czynniki sukcesu projektu. 1 Kluczowe kompetencje kierownika projektu Ćw4 Co byś zrobił, aby dobrze zainicjować projekt 2 Suma godzin 8 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, z informacją zwrotną) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F1 PEK_W01 Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół F2 PEK_K01-02 Ocena indywidualna aktywności na zajęciach P1 Ocena indywidualna e-testu

3 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Fifth Edition), Project Management Institute, wydanie polskie MT&DC Warszawa, 2013 [2] PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami, TSO, 2009, Wydanie polskie II 2010 [3] Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009 [4] Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, OnePress, 2013 [6] Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012 [7] ISO 21500:2012, Guidance on project management OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski, dr inż. Krzysztof Hołodnik,

4 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Procesy zarządzania projektami Nazwa w języku angielskim: Project Management Processes Kierunek studiów (jeśli dotyczy) Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 7 7 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 7 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 1. Posiada podstawową wiedzę nt. systemowego podejścia do zarządzania projektami. 2. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności korzystania z metod, technik i narzędzi w zakresie przygotowania i inicjowanie projektów, planowania i szacowania projektów, monitorowania projektów, zamykania i ewaluacji projektów zarządzanych klasycznie.

5 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Zna i rozumie procesy przygotowania i inicjowania projektów, planowania i szacowania projektów, monitorowania projektów, zamykania i ewaluacji projektów zarządzanych klasycznie. PEK_W02 Zna i rozumie metody i narzędzia stosowane w planowaniu i monitorowaniu projektów zarządzanych klasycznie. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia w procesach przygotowania i inicjowanie projektów, planowania i szacowania projektów. monitorowania projektów, zamykania i ewaluacji projektów zarządzanych klasycznie. PEK_U02 Potrafi dokonać oceny, krytycznej analizy, syntezy i interpretacji informacji nt projektu i jego otoczenia. Potrafi identyfikować, formułować i rozwiązywać twarde problemy projektowe. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Zorientowany na realne potrzeby, cele i rezultaty. PEK_K02 Myśli i działa w sposób systemowy, kreatywny i przedsiębiorczy. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Przygotowanie i inicjowanie projektu 2 Wy2 Analiza otoczenia projektu, analiza interesariuszy projektu 2 Wy3 Analiza problemów, celów i strategii projektu 2 Wy4 Planowanie celów i cyklu życia projektu 2 Wy5 Planowanie organizacji (OBS) i zakresu projektu (Deklaracja zakresu, WBS) 2 Wy6 Planowanie działań (CPM, CCPM), planowanie i bilansowanie zasobów (RAM) 3 Wy7 Metody monitorowania projektu, metoda wartości wypracowanej 3 Suma godzin 16 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Zlecenie Podstawowych Założeń Projektu 1 Ćw2 Analiza otoczenia projektu, analiza interesariuszy projektu 1 Ćw3 Definicja celów projektu, definicja formuły realizacji projektu 2 Ćw4 Definicja cyklu życia projektu 1 Ćw5 Definicja struktury organizacyjnej projektu 1 Ćw6 Definicja zakresu projektu (Deklaracja zakresu, WBS) 2 Ćw7 Planowanie działań (CPM) 3 Ćw8 Planowanie i bilansowanie zasobów (RAM) 2 Ćw9 Metoda wartości wypracowanej 3 Suma godzin 16

6 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N3. Indywidualne zadania obliczeniowe, dyskusja, omówienie trenerskie. N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, z informacją zwrotną) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia F1 PEK_U01-02 Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół F2 PEK_K01-02 Ocena indywidualna aktywności na zajęciach F3 PEK_U01-02 Ocena indywidualna rozwiązania zadania obliczeniowego P1 Ocena indywidualna e-testu LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Fifth Edition), Project Management Institute, wydanie polskie MT&DC Warszawa, 2013 [2] PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami, TSO, 2009, Wydanie polskie II 2010 [3] Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009 [4] Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, OnePress, 2013 [6] Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012 [7] ISO 21500:2012, Guidance on project management OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski, dr inż. Krzysztof Hołodnik,

7 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody zwinne w zarządzaniu projektami Nazwa w języku angielskim: Agile Methods in Project Management Kierunek studiów (jeśli dotyczy) Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 4 4 zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 2 2 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 2 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zarządzania projektami. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Zdobycie podstawowej wiedzy o metodach zwinnych oraz ich wykorzystaniu w procesie zarządzania projektami. C2 Zdobycie umiejętności organizacji pracy zespołów wytwórczych w ramach procesu zarządzania projektami. 1

8 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Ma uporządkowaną wiedzę o przedmiocie, zakresie i zasadach pracy zgodnie z wytycznymi Agile Manifesto. PEK_W02 Ma uporządkowaną wiedzę o organizacji pracy w zespołach pracujących zgodnie z Agile Manifesto, oraz Lean Development. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi zastosować w praktyce zasady Lean Development i Agile Manifesto w organizacji pracy zespołu. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 ma świadomość różnic postaw i zachowań w projektach zarządzanych metodami klasycznymi a zwinnymi (np. reagowanie vs. odpowiadanie na zmiany, podążanie za planem vs. gotowość na zmiany). TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Metody zwinne w zarządzaniu projektami - wprowadzenie 1 Wy2 Analiza postulatów Agile Manifesto 1 Wy3 Agile vs. Podejście Klasyczne 1 Wy4 SCRUM przegląd elementów metody 1 Suma godzin 4 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Warsztat - Kanban 4 Suma godzin 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją. N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N3. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, informacja zwrotna) N5. Gra kierownicza (gra symulacyjna) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 P1 Ocena indywidualna e-testu Numer efektu kształcenia PEK_W01-02 PEK_U01 PEK_K01 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół 2

9 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Agile Project Management with Scrum, K. Schwaber, Microsoft Press, 2004 [2] Agile Estimating and Planning, M. Kohn, Pearson Education, 2006 [3] The Scrum Primer, P. Deemer, G. Benefield, C. Larman, B. Vodde, InfoQ, 2012 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Agile Software Development. Gra zespołowa. Wydanie II. A. Cockburn, Helion, 2008 [2] The Agile Manifesto, OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Łukasz D. Sienkiewicz, 3

10 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kompetencje miękkie kierownika projektu Nazwa w języku angielskim: Project Manager s Soft Skills Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów:nie zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę 6 18 zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 8 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 8 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Posiada wiedzę z zakresu podstaw zarządzania projektami i organizacji projektu. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Rozwijanie umiejętności miękkich PM a potrzebnych do kierowania zespołem projektowym.

11 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Ma wiedzę w obszarze komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej PEK_W02 Ma wiedzę na temat przywództwa, stylów kierowania zespołem oraz zarządzania konfliktem. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Umie skutecznie dopasować styl i metody komunikacji do potrzeb interesariuszy projektu. PEK_U02 Umie motywować członków zespołu projektowego dostosowując styl kierowania oraz udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej członkom zespołu projektowego. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Rozumie i docenia wartości osobiste, organizacyjne i społeczne PEK_K02 Postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami etycznymi w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Komunikacja z interesariuszami 1 Wy2 Komunikacja w zespole projektowym 1 Wy3 Budowanie autorytetu PM a 1 Wy4 Zarządzanie zespołem projektowym 1 Wy5 Przywództwo, style zarządzania 1 Wy6 Zarządzanie konfliktem 1 Suma godzin 6 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Budowanie relacji z interesariuszami projektu 2 Ćw2 Zarządzanie komunikacją bezpośrednią i elektroniczną 2 Ćw3 Prowadzenie spotkań w projekcie 2 Ćw4 Stawianie zadań i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej 2 Ćw5 Budowanie skutecznego zespołu projektowego 2 Cw6 Kierowanie rozwojem zespołu projektowego 2 Cw7 Zarządzanie konfliktem w zespole projektowym 2 Ćw8 Prezentacja komunikowanie celów, przebiegu i rezultatów projektu 4 Suma godzin 18 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N3. Indywidualne zadania obliczeniowe, dyskusja, omówienie trenerskie N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, informacja zwrotna

12 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 Numer efektu kształcenia PEK_W01-02 PEK_U01-02 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół F2 PEK_K01-02 Ocena indywidualna aktywności na zajęciach P1 Ocena indywidualna e-testu LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Davidson J., Kierowanie projektem, Wydawnictwo K.E. Liber s.c., 2002, (modele kompetencyjne kierowników projektów, komunikacja formalna i nieformalna w projekcie, przywództwo sytuacyjne). [2] Kerzner H., Advanced Project Management, Wydawnictwo HELION, 2005, (komunikacja i raportowanie). [3] Mingus N., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, 2002, (dobór zespołu projektowego). [4] Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, OnePress, 2013, (rekrutacja, organizowanie i zarządzanie zespołem projektowym). LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] Blanchard R., Johnson S., Jednominutowy Menedżer (stawianie zadań, pochwała, reprymenda)ifc Press, 2005 [6] Covey S. R., 7 nawyków skutecznego działania, Dom Wydawniczy Rebis, 2003, (rozwój osobisty menedżera zorientowany na osiąganie skuteczności). [7] Carnagie D., Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wydawnictwo Studio Emka, 2005 (umiejętności społeczne, wywieranie wpływu) [8] Harris J.O., Feedback, czyli informacja zwrotna, Wydawnictwo HELION, 2008, (udzielanie informacji zwrotnej). OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) mgr Lilianna Marciniak,

13 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zespoły rozproszone w zarządzaniu projektami Nazwa w języku angielskim: Distributed Teams in Project Management Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 4 4 zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 2 2 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 2 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Student powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w szczególności wiedzę na temat zarządzania zespołem. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Zdobycie wiedzy i umiejętności organizacji pracy zespołów rozproszonych w ramach procesu zarządzania projektami. C2 Zdobycie podstawowej wiedzy o sposobach organizacji pracy w środowisku międzykulturowym. 1

14 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 ma uporządkowaną wiedzę o przedmiocie, zakresie i zasadach organizacji pracy w środowisku międzykulturowym, PEK_W02 ma wiedzę o aspektach biznesowych, ryzyku, rolach i obowiązkach towarzyszących pracy z zespołami rozproszonymi. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 potrafi zastosować w praktyce zasady kierowania, organizowania oraz motywowania członków zespołu rozproszonego w środowisku międzykulturowym, potrafi wymienić i omówić korzyści biznesowe oraz ryzyko towarzyszące pracy zespołów rozproszonych. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 ma świadomość różnic występujących pomiędzy członkami zespołu, reprezentującymi różne pochodzenie, kulturę, religie. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Zespoły rozproszone w zarządzaniu projektami - wprowadzenie 1 Wy2 Praca w środowisku rozproszonym wybrane aspekty międzyludzkie 1 Wy3 Aspekt biznesowy pracy z zespołem rozproszonym oraz multikulturowym perspektywa kierownika projektu 1 Wy4 Organizacja pracy, kluczowe czynniki sukcesu metody motywowania zespołów rozproszonych 1 Suma godzin 4 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Warsztat budowanie współpracy 4 Suma godzin 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, informacja zwrotna) N5. Gra kierownicza (gra symulacyjna) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 P1 Ocena indywidualna e-testu Numer efektu kształcenia PEK_W01-02 PEK_U01 PEK_K01 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół 2

15 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Coaching wirtualnego zespołu, Nowoczesna Firma 2012, B. Wujec [2] Współpraca w środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer 2016, redakcja naukowa M. Rozkwitalska, Ł. Sułkowski [3] Problemy wielokulturowości w korporacjach międzynarodowych, Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34) 26-42, Wydział Zarządzania UW LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Practical Guide to Globally Distributed Development, Helsinki University of Technology [2] Practices for Scaling Lean & Agile Development: Large, Multisite, and Offshore Product Development with Large-Scale SCRUM, C. Larman, B. Vodde [3] Scaling Software Agility Best Practices for Large Enterprises, D. Leffingwell OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Łukasz D. Sienkiewicz, 3

16 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rachunkowość zarządcza w projektach Nazwa w języku angielskim: Managerial accounting in projects Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 8 8 zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 4 4 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Posiada wiedzę, na poziomie podstawowym, nt. wybranych obszarów zarządzania projektami, w szczególności zarządzania zakresem projektu (WBS), planowania działań i zasobów (cykl życia projektu, CPM, model fazowy). \ CELE PRZEDMIOTU C1 Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej rachunku kosztów i interpretacji sprawozdań finansowych C2 Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej budżetowania projektu i oceny opłacalności projektu. C3 Nabycie umiejętności opracowywania i interpretowania uzasadnienia biznesowego projektu.

17 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 ma uporządkowaną wiedzę o interpretacji sprawozdań finansowych, rachunku kosztów i budżetowaniu PEK_W02 ma podstawową wiedzę nt. metod oceny opłacalności projektów i uzasadnienia biznesowego projektu Z zakresu umiejętności: PEK_U01 potrafi sporządzić proste sprawozdania finansowe pro forma i budżet projektu PEK_U02 potrafi opracować uzasadnienie biznesowe projektu Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 ma świadomość znaczenia aspektów finansowych w planowaniu, wyborze i realizacji projektów TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Podstawowe sprawozdania finansowe 2 Wy2 Koszty i budżet projektów 2 Wy3 Przepływy finansowe, nakłady i korzyści w projektach 2 Wy4 Metody NPV, IRR, okresu zwrotu, Analiza kosztów i korzyści 2 Suma godzin 8 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Podstawowe sprawozdania finansowe 2 Ćw2 Koszty i budżet projektów (CAP, BAC, BCWS) 2 Ćw3 Przepływy finansowe, nakłady i korzyści w projektach 2 Ćw4 Metody NPV, IRR, okresu zwrotu, Analiza kosztów i korzyści 2 Suma godzin 8 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N3. Indywidualne zadania obliczeniowe, dyskusja, omówienie trenerskie. N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, z informacją zwrotną)

18 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F P1 Ocena indywidualna e-testu Numer efektu kształcenia PEK_W01,PEK_W02, PEK_U01, PEK_U02, Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół Ocena indywidualna rozwiązania zadania obliczeniowego LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] M. Łada, A. Kozarkiewicz, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck 2007 [2] Wnuk-Pel T., Controlling kosztów, Nieoczywiste, 2017 [3] Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin 2006 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] M. Łada, A. Kozarkiewicz, Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck 2014 [2] M. Postuła, R. Cieślik, Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności, Difin 2016 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Dorota Kuchta,

19 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zarządzanie ryzykiem projektu Nazwa w języku angielskim: Project Risk Management Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę 4 4 zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 2 2 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) *niepotrzebne skreślić 2 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu zarządzania projektem. \ CELE PRZEDMIOTU C1. Zdobycie podstawowej wiedzy o ryzyku projektowym, jego atrybutach oraz procesie zarządzania ryzykiem w projekcie. C2. Zdobycie umiejętności identyfikowania ryzyka projektowego, jego analizy oraz planowania sposobów reagowania na zidentyfikowane czynniki ryzyka.

20 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Ma uporządkowaną wiedzę o zarządzaniu ryzykiem projektowym: potrafi wyjaśnić, czym jest ryzyko projektu; potrafi wymienić podstawowe atrybuty ryzyka; potrafi omówić proces zarządzania ryzykiem projektu. PEK_W02 Zna i opisuje podstawowe metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka w projekcie. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi ocenić ryzyko projektu i zaplanować reakcje na ryzyko w projekcie Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Gotowy do działania w warunkach niepewności i ryzyka. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w projekcie 1 Wy2 Wybrane metody identyfikacji ryzyka w projekcie 1 Wy3 Wybrane metody estymacji i oceny ryzyka w projekcie 1 Wy4 Wybrane sposoby reagowania na ryzyko w projekcie 1 Suma godzin 4 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Studium przypadku nr 1 dotyczące planu zarządzania ryzykiem w 1 projekcie Ćw2 Studium przypadku nr 2 dotyczące identyfikacji ryzyka w projekcie 1 Ćw3 Studium przypadku nr 3 dotyczące estymacji i oceny ryzyka w projekcie 1 Ćw4 Studium przypadku nr 4 dotyczące planowania sposobów reagowania na 1 ryzyko w projekcie Suma godzin 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N3. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, informacja zwrotna) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 Numer efektu kształcenia PEK_W01-02 PEK_U01 PEK_K01 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół F2 PEK_U01 Opracowanie projektu zaliczeniowego P1 Ocena indywidualna e-testu

21 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Chong Y.Y., Brown E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 [2] Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 [3] Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006 [4] Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa 2013 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Korczowski A., Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2015 [2] PRINCE2,Skuteczne Zarządzanie Projektami, The APM Group Limited, Londyn 2006 [3] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition, 2013 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Ewa Ptaszyńska,

22 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zarządzanie komunikacją w projekcie Nazwa w języku angielskim: Communication in project management Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie na ocenę 4 4 Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 2 2 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 2 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Posiada wiedzę w zakresie zarządzania interesariuszami, cyklu życia projektu oraz organizacji projektu na poziomie podstawowym. Posiada umiejętności psychospołeczne związane z efektywna komunikacją interpersonalną. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Nabycie wiedzy i umiejętności budowy planu komunikacji, uwzględniającego potrzeby komunikacyjne interesariuszy projektu oraz skalę i charakteru projektu C2 Zdobycie wiedzy o narzędziach komunikacji stosowanych w projektach

23 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Ma uporządkowaną wiedzę o zakresie produktów zarządczych i ich roli w zarządzaniu projektem. Zna konstrukcję i cele planu (strategii) zarządzania komunikacją w projekcie PEK_W02 Zna odpowiedzialność poszczególnych poziomów zarządzania w projekcie za komunikację Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Umie przeprowadzić analizę potrzeb komunikacyjnych interesariuszy w odniesieniu do ich roli w organizacji projektu PEK_U02 Umie stworzyć adekwatny do skali projektu plan (strategię) komunikacji Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Interesariusze w organizacji projektu i ich rola w komunikacji 1 Wy2 Zdarzenia komunikacyjne w cyklu życia projektu 1 Wy3 Produkty zarządcze (raporty, spotkania projektowe) wspierające komunikację 1 Wy4 Plan (strategia) zarządzania komunikacją struktura i zawartość 1 Suma godzin 4 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Analiza potrzeb interesariuszy projektu w zakresie komunikacji 1 Ćw2 Budowa planu komunikacji 2 Ćw3 Komunikacja w zarządzaniu operacyjnym obsługa zagadnienia 1 projektowego Suma godzin 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, z informacją zwrotną) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 P1 Ocena indywidualna e-testu Numer efektu kształcenia PEK_W01-02 PEK_U01-02 PEK_K01 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie.

24 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Literatura PODSTAWOWA: [1] PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami, TSO, 2009, Wydanie polskie II 2010 [2] A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Fifth Edition), Project Management Institute, wydanie polskie MT&DC Warszawa, 2013 [3] Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, OnePress, 2013 Literatura UZUPEŁNIAJĄCA: [1] DeMarco T., Zdążyć przed terminem opowieść o zarządzaniu projektami, Studio Emka, Warszawa 2002 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Dr inż. Paweł Schmidt,

25 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zarządzanie jakością w projekcie Nazwa w języku angielskim: Quality in project management Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 4 4 Zaliczenie na ocenę Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 2 2 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 2 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student powinien znać podstawy zarządzania projektami w zakresie cyklu życia, procesu i technik planowania projektu oraz organizacji projektu. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Poznanie zasad definiowania i planowania jakości w projekcie C2 Poznanie technik analizy wymagań jakości oraz zasad tworzenia opisów produktów projektu z uwzględnieniem kryteriów i tolerancji jakości C3 Poznanie modelu doskonałości w zarządzaniu projektami IPMA PEB

26 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Zna podstawowe pojęcia: jakość, zasady jakości, oczekiwania jakościowe, kryteria akceptacji, koszty jakości, metody zapewnienia jakości oraz zasady budowy planu jakości. PEK_W02 Rozróżnia jakość zarządzania projektem i jakość produktów projektu. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi opracować opis produktu z uwzględnieniem jego kryteriów i tolerancji jakości PEK_U02 Potrafi opracować plan (strategię) zarządzania jakością w projekcie Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Zna znaczenie doskonałości w zarządzaniu projektami w kontekście społecznego wpływu projektów na otoczenie TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Jakość jako parametr projektu definicja i proces zarządzania jakością 1 Wy2 Opis produktu projektu zasady określania kryteriów jakości 1 Wy3 Strategia (plan) zarządzania jakością struktura i zawartość produktu zarządczego 1 Wy4 Jakość zarządzania projektem model doskonałości IPMA PEB 1 Suma godzin 4 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Opis produktu końcowego projektu i opis produktu 2 Ćw2 Strategia zarządzania jakością 2 Suma godzin 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, z informacją zwrotną) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 P1 Ocena indywidualna e-testu Numer efektu kształcenia PEK_W01-02 PEK_U01-02 PEK_K01 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół

27 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami, TSO, 2009, Wydanie polskie II 2010 [2] A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Fifth Edition), Project Management Institute, wydanie polskie MT&DC Warszawa, 2013 [3] Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, OnePress, 2013 [4] Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] DeMarco T., Zdążyć przed terminem opowieść o zarządzaniu projektami, Studio Emka, Warszawa 2002 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Dr inż. Paweł Schmidt,

28 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Aspekty prawne zarządzania projektem Nazwa w języku angielskim: Legal issues of project management Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 2 2 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 2 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Posiada wiedzę, na poziomie podstawowym, nt. zarządzania projektami z uwzględnieniem formuły realizacji, organizacji projektu, zakresu projektu (WBS), planowania działań i zasobów, monitorowania projektu. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej wpływu zobowiązań umownych (zamówienia realizowane przez dostawców zewnętrznych) na realizację projektu, trybów zawierania umów, kształtowania treści umów pod kątem realizacji projektu i zabezpieczania właściwego wykonywania postanowień umownych w projekcie. C2 Zdobycie umiejętności planowania zawierania zobowiązań umownych w projekcie, współpracy z zespołem prawnym organizacji i kształtowania treści świadczenia umownego będącego zamówieniem do dostawcy zewnętrznego.

29 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Ma uporządkowaną wiedzę o wpływie zobowiązań umownych na realizację projektu, trybach zawierania umów, kształtowaniu treści umów pod kątem realizacji projektu PEK_W02 Potrafi wyróżnić tryby zawierania umów, zna podstawy sporządzania treści dokumentacji umownej na zamówienie do dostawców zewnętrznych i podstawy egzekwowania wykonania umów Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi wskazać te postanowienia umowne, które są korzystne i niekorzystne dla zespołu projektowego PEK_U02 Potrafi zidentyfikować ryzyko niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy (zamówienia) przez dostawcę zewnętrznego i jego wpływ na projekt Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Ma świadomość wpływu zobowiązań umownych na realizację całego projektu oraz ma świadomość konieczności współdziałania z zespołem prawnym organizacji PEK_K02 Postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami etycznymi w ramach wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykład Wy1 Planowanie zamówień realizowanych przez dostawców zewnętrznych. 1 Wy2 Dokonywanie zamówień realizowanych przez dostawców zewnętrznych 1 Wy3 Administrowanie zamówieniami realizowanych przez dostawców zewnętrznych 1 Wy4 Zamykanie zamówień realizowanych przez dostawców zewnętrznych 1 Suma godzin 4 Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Planowanie treści umowy w zakresie zamówienia realizowanych przez 1 dostawców zewnętrznych Ćw2 Analiza postanowień umowy na wykonanie części produktów projektu 1 przez dostawcę zewnętrznego - pod kątem zapisów korzystnych i niekorzystnych dla zamawiającego Ćw3 Analiza postanowień umowy na wykonanie części produktów projektu 1 przez dostawcę zewnętrznego - pod kątem egzekwowania wykonania tych produktów projektu i wpływu na projekt Ćw4 Kolokwium zaliczeniowe (test) 1 Suma godzin 4 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną i dyskusją N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N4. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, z informacją zwrotną)

30 OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 Numer efektu kształcenia PEK_W01-02 PEK_U01-02 P1 Ocena indywidualna e-testu Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK Guide, Wydanie piąte, 2013) LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Rick Sturm, Wayne Morris, Mary Jander, Foundations of Service Level Management (SAMS 2000); [2] Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi (Wydawnictwo Naukowe PWN 2007) [3] Piotr Machnikowski, Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010) OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Dr Sylwia Kotecka-Kral,

31 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Narzędzia informatyczne wspierające pracę w projektach Nazwa w języku angielskim: Project Management Tools Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 0 8 Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 4 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Posiada wiedzę z zakresu kursów: Podstawy zarządzania projektami, Procesy zarządzania projektami, Zarządzanie komunikacją w projekcie. \ CELE PRZEDMIOTU C1 Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia zarządzania projektami poprzez narzędzia informatyczne

32 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Zna wybrane narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie projektami Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Potrafi zidentyfikować potrzeby projektowe i wybrać najlepiej dopasowane narzędzia informatyczne do wspomagania: komunikacji w projekcie, zarządzania przepływem pracy, planowania działań. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 ma świadomość konieczności rozwijania kompetencji zawodowych w zakresie narzędzi informatycznych wspierających pracę w projektach TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Kanały a efektywność komunikacji. 1 Przegląd dostępnych technologii i narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami (aplikacje vs. systemy) Ćw2 Narzędzia do telekonferencji i współdzielenia ekranów (np. join.me, 1 teamspeak, Lync, Hangout). Techniki organizacji i prowadzenia komunikacji online. Ćw3 Planowanie i organizacja przepływu pracy na przykładzie narzędzia Asana 1 Ćw4 Planowanie działań w projekcie na przykładzie (Project Libre, MS Project) 2 Ćw5 Zarządzanie dokumentacją projektową na przykładzie rozwiązań opartych 1 na chmurze (GDrive, OneDrive, DropBox) Ćw6 Zarządzanie wiedzą (wiki, redmine) 1 Ćw7 Opracowanie planu komunikacji z uwzględnieniem narzędzi wspierających 1 zarządzanie projektami Suma godzin 8 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Prezentacja multimedialna online. N2. Warsztaty z wykorzystaniem własnych urządzeń z dostępem do Internetu N3. Indywidualne zadania z wykorzystaniem własnych urządzeń z dostępem do Internetu, dyskusja, omówienie trenerskie N3. e-test (pytania zamknięte, wybór najlepszej z 4 opcji odpowiedzi, informacja zwrotna) OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 P1 Ocena indywidualna e-testu Numer efektu kształcenia PEK_W01 PEK_U01 PEK_K01 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Indywidualne zadania rozwiązywane wykorzystaniem własnych urządzeń z dostępem do Internetu. Ocena treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół

33 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Wyrozębski P., Organizacyjne wsparcie zarządzania projektami Project Management Office, Przegląd Organizacji nr 1/2007, TNOiK, Warszawa [2] Piotr Paturalski, Narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami, [3] Sebastian Wilczewski, MS Project 2013 i MS Project Server Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów, Wydawnictwo: Helion [4] LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Fifth Edition), Project Management Institute, wydanie polskie MT&DC Warszawa, 2013 [6] Carl Chatfield Timothy Johnson, Microsoft Project 2013 Step by Step, Microsoft Press [7] Martyna Dąbrowska, Efektywne zarządzanie projektami w firmie, [8] Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009 OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) mgr inż. Paweł Rola,

34 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Assessment Center wg wymagań kompetencyjnych IPMA D & C Nazwa w języku angielskim: IPMA D & C Assessment Center Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 16 zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 7 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) 7 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 1. Posiada wiedzę i umiejętności systemowego zarządzania projektami 2. Zna wymagania kompetencyjne oraz proces certyfikacji IPMA na poziomie D i C 3. Zna i akceptuje Kodeks etyczny kierownika projektu IPMA \ CELE PRZEDMIOTU C1. Wielowymiarowa ocena wiedzy, umiejętności oraz postaw i zachowań w zarządzaniu projektami C2. Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D i warsztatu projektowego IPMA-C

35 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 Jest świadomy swojego poziomu wiedzy wg wymagań certyfikacji IPMA. Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Jest świadomy swojego poziomu umiejętności wg wymagań certyfikacji IPMA-C Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 Postępuje zgodnie z Kodeksem etycznym kierownika projektu IPMA TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1 Symulowany egzamin IPMA-D 8 Ćw2 Symulowane warsztaty projektowe IPMA-C 8 Suma godzin 16 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N2. Praca zespołowa na studiach przypadku, prezentacja rezultatów, dyskusja i omówienie trenerskie N3. Indywidualne zadania obliczeniowe, dyskusja, omówienie trenerskie OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) Numer efektu kształcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia P1 PEK_W01 Symulowany egzamin wiedzy wg wymagań kompetencyjnych IPMA-D (ocena indywidualna rozwiązań pytań zamkniętych i otwartych, zadań otwartych i obliczeniowych, informacja zwrotna) P2 PEK_U01 PEK_K01 Symulowane warsztaty projektowe IPMA-C (ocena indywidualna treści i sposobu prezentacji rozwiązania studium przypadku przez zespół, informacja zwrotna)

36 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Fifth Edition), Project Management Institute, wydanie polskie MT&DC Warszawa, 2013 [2] PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami, TSO, 2009, Wydanie polskie II 2010 [3] Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA wersja 3.0, Stowarzyszenie Project Management Polska, 2009 [4] Project Cycle Management Guidelines, 3rd Edition 2004, EC EuropeAid Cooperation Office LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [5] Wysocki Robert K., Efektywne zarządzanie projektami, Wydanie VI, OnePress, 2013 [6] Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, 2012 [7] ISO 21500:2012, Guidance on project management OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski,

37 Zał. nr 1 do ZW 21/2017 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM Podyplomowe Zarządzanie projektami KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Seminarium dyplomowe Nazwa w języku angielskim: Diploma Seminar Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Grupa kursów: NIE zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 16 zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 7 w tym liczba punktów o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 1. Posiada wiedzę i umiejętności systemowego zarządzania projektami. 7 \ CELE PRZEDMIOTU C1. Zaznajomienie słuchacza z wymogami warunkującymi konstrukcje pracy końcowej C2. Przygotowanie do egzaminu końcowego

38 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01Zna problematykę badawcza w zakresie zarządzania projektami PEK _W02 Jest świadomy zasad ochrony prawa autorskiego i wymogów pracy końcowej Z zakresu umiejętności: PEK_U01 Ma umiejętności komunikowania celów, przebiegu i rezultatów projektu. PEK _U02 Posiada umiejętność przygotować pracę końcową i zaprezentować ją publicznie Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01 jest przygotowany do rozwiązywania podstawowych problemów badawczych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i prezentacją prac końcowej TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - seminarium Se1 Merytoryczna i metodologiczna specyfika seminarium oraz zasady 2 pisania prac dyplomowych (w tym prawo autorskie) Se2 Merytoryczne przygotowanie pracy wybór tematów prac 2 dyplomowych, określenie zakresu problemowego Se3 Prezentacja zrecenzowanych prac, obrona i dyskusja 12 Suma godzin 16 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N2. Praca indywidualna OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) P1 Numer efektu kształcenia PEK_W01 PEK_W02 PEK_U01 PEK_U02 PEK_K01 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny pracy końcowej i jej prezentacji

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 3 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr: 1/01, 15/01, 3/01

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 21 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 i 3/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Nie ma wymagań wstępnych Zał. nr 4 do ZW 33/202 WYDZIAŁ Chemiczny / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Ekonomiczno - prawne aspekty przedsiębiorczości Nazwa w języku angielskim The economic and legal aspects of entrepreneurship

Bardziej szczegółowo

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie

Wydział: Zarządzanie i Finanse. Zarządzanie Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

INP002018W, INP002018L

INP002018W, INP002018L WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim TECHNOLOGIE SIECIOWE Nazwa w języku angielskim NETWORK TECHNOLOGIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5

zaliczenie na ocenę 0.5 0.5 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Rynkowy system finansowy - ubezpieczenia Nazwa w języku angielskim: Market financial system - insurance

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie Projektem Project management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Urządzenia techniki komputerowej Nazwa w języku angielskim Computer technique devices Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Techniki świetlne Nazwa w języku angielskim Light techniques Kierunek studiów (jeśli dotyczy):..optyka

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Matematyka (EiT stopień) Nazwa w języku angielskim: Mathematics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody statystyczne w badaniu wzroku Nazwa w języku angielskim: Statistical methods in eye research Kierunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Technologia przetwarzania danych Nazwa w języku angielskim: Data processing technology Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu

Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Zarządzanie projektami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie projektami Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-ZP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Komputerowe aplikacje biznesowe Nazwa w języku angielskim Business computer pplications Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Projektowanie małego biznesu Nazwa w języku angielskim: Small bussiness designing Kierunek studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Elementy biologii układu wzrokowego Nazwa w języku angielskim Biology of visual system selected issues

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI GDAŃSK Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 17.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami Project management Dyscyplina: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy Rodzaj zajęć: seminarium Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: III stopnia

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim PODSTAWY TEORII INFORMACJI Nazwa w języku angielskim Introduction to Information Theory Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE 1 Nazwa w języku angielskim ADVANCED OBJECT ORIENTED PROGRAMMING

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Nazwa w języku angielskim: REHABILITATION ENGINEERING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza sygnałów Nazwa w języku angielskim Signal analysis Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka stosowana

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Podstawy projektowania maszyn Nazwa w języku angielskim: Machinery Design Process Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratoriu m 30 30 1,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

Wykład Ćwiczenia Laboratoriu m 30 30 1,5 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ELEMENTY TEORII GIER Nazwa w języku angielskim ELEMENTS OF GAME THEORY Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Podstawowych Problemów Techniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Podstawy Chemii Ogólnej Nazwa w języku angielskim General Chemistry Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Brak wymagań wstępnych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Zarządzanie... nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PPT

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PPT Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ogniwa Fotowoltaiczne Nazwa w języku angielskim: Solar cells Kierunek studiów: Fizyka Specjalność: FOZE Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* *niepotrzebne skreślić

Egzamin / zaliczenie na ocenę* *niepotrzebne skreślić Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ PPT KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Materiały porowate-szkła Nazwa w języku angielskim Porous materials- glasses Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim..lasery Nazwa w języku angielskim.lasers Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska 2 - AutoCAD

Grafika inżynierska 2 - AutoCAD Grafika inżynierska - AutoCAD Prowadzący: dr inż. Anna Hołtra Konsultacje w bud D3 e-mail: anna.holtra@pwr.edu.pl Forma zajęć WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Profil Absolwenta Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu, jak i bycia efektywnym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU 9815Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA MATEMATYCZNA.1 A Nazwa w języku angielskim Mathematical Analysis.1 A Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-2-202-TP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Poziom studiów: Studia II stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Nazwa w języku angielskim ANALYSIS OF TIME SERIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* - 1 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Źródła i detektory Nazwa w języku angielskim Sources and detectors Kierunek studiów:..optyka Stopień

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW /01 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : AUTOMATYKA I ROBOTYKA Nazwa w języku angielskim: AUTOMATION AND ROBOTICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1 WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Nazwa w języku angielskim ANALYSIS OF TIME SERIES Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Matematyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Przetwarzanie informacji wzrokowej - procesy wzrokowe Nazwa w języku angielskim Processing of visual information vision process

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WSTĘP DO TEORII RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH Nazwa w języku angielskim INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS THEORY

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Podstawy przedsiębiorczości. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Podstawy przedsiębiorczości. Kod Punktacja ECTS* 1 Ochrona środowiska, stopień I studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy przedsiębiorczości Basics of entrepreneurship Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Tomasz Rachwał Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ / FIZYKA TECHNICZNA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Obwody Elektryczne Nazwa w języku angielskim Electric

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza problemów i potrzeb oraz planowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w firmie./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Statystyka matematyczna Nazwa w języku angielskim: Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy organizacji projektów IT - metodyki zwinne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL-1-627-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekologia transportu drogowego Nazwa w języku angielskim: Ecology of Road Transportation Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY Nazwa w języku angielskim: IMPLANTS AND ARTIFICIAL ORGANS Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ZPR w języku polskim Zarządzanie projektami Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project Managment USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW Nazwa w języku angielskim DIGITAL SIGNAL PROCESSING Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów: Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu Grupa kursów: Zał. nr do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: I - II Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: I - II Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Wypełnia kierownik studiów Menadżer projektów III edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Metodyka zarządzania projektami Kod przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

- 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

- 1 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka 3.3 Nazwa w języku angielskim Physics 3.3 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: STATYSTYKA W MODELACH NIEZAWODNOŚCI I ANALIZIE PRZEŻYCIA Nazwa w języku angielskim: STATISTICS IN RELIABILITY MODELS AND

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OPTYKA NIELINIOWA Nazwa w języku angielskim: Nonlinear optics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Fizyka Techniczna Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo