Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 22 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ) z dnia sierpnia 22 r. w sprawie szczegółowego zaresu i sposobu sporządzania audytu efetywności energetycznej, wzoru arty audytu efetywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii 2) Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 5 wietnia 2 r. o efetywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 55 oraz z 22 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:. Rozporządzenie oreśla: ) szczegółowy zares i sposób sporządzania audytu efetywności energetycznej, zwanego dalej audytem ; 2) wzór arty audytu; 3) szczegółowy sposób i tryb weryfiacji audytu, o tórym mowa w art. 23 ust. pt ustawy z dnia 5 wietnia 2 r. o efetywności energetycznej, zwanej dalej ustawą ; 4) dane i metody, tóre mogą być wyorzystywane przy oreślaniu i weryfiacji uzysanych oszczędności energii; 5) sposób sporządzania oceny efetywności energetycznej dostarczania ciepła, o tórej mowa w art. 28 ust. 3 ustawy. 2.. Audyt w zaresie: ) oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obietu, urządzenia technicznego lub instalacji obejmuje w szczególności: a) inwentaryzację techniczną tego obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierającą oreślenie: rodzaju obietu, urządzenia technicznego lub instalacji i ich parametrów pracy, ogólnych danych technicznych wraz z doumentacją lub opisem technicznym obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, b) wynii oszacowań zużycia energii przez ten obiet, urządzenie techniczne lub instalację, z wyorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub atalogowych oraz czynniów wpływających na zużycie energii, c) wynii pomiarów wielości fizycznych i parametrów pracy tego obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, z uwzględnieniem: czynniów wpływających na zużycie przez nie energii, charaterystyi sprzętu służącego do wyonywania pomiarów, wraz z doumentacją tych pomiarów oraz oreśleniem oresów, w tórych pomiary te wyonano, ) Minister Gospodari ieruje działem administracji rządowej gospodara, na podstawie ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2 r. w sprawie szczegółowego zaresu działania Ministra Gospodari (Dz. U. Nr 248, poz. 478). 2) Niniejsze rozporządzenie doonuje w zaresie swojej regulacji wdrożenia dyretywy 26/32/WE Parlamentu Europejsiego i Rady z dnia 5 wietnia 26 r. w sprawie efetywności ońcowego wyorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyretywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 4 z , str. 64).

2 Dzienni Ustaw 2 Poz. 962 d) ocenę błędów wyonanych pomiarów i wewnętrznej spójności wyniów tych pomiarów w przypadu wyonania czynności, o tórych mowa w lit. c, e) uzgodnienie wyniów pomiarów z oszacowaniami analitycznymi w przypadu wyonania czynności, o tórych mowa w lit. b i c, f) oreślenie: czynniów wpływających na zużycie energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację, w szczególności: usytuowania budynu i jego zasiedlenia (gęstość, oresowość), warunów esploatacyjnych (temperatura, wilgotność, intensywność oświetlenia i wentylacji) oraz wielości producji, całowitej, bazowej wielości zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację, według stanu przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, g) wyaz obowiązujących przepisów, norm, doumentów i danych źródłowych, w szczególności specjalistycznych opracowań w zaresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praty, z tórych orzystał sporządzający audyt; 2) oceny efetów uzysanych w wyniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, stosownie do sposobu sporządzania audytu, obejmuje w szczególności: a) wsazanie realizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, wraz ze szczegółowym opisem usprawnień wprowadzonych w związu z tym przedsięwzięciem, b) oreślenie sposobu wyonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wsaźniów i współczynniów użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyjętych założeń oraz wsazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii, c) wynii obliczeń, w szczególności osiągniętej średniorocznej oszczędności energii oraz łącznej reducji osztów esploatacji obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, tórego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej, wraz z wniosami wsazującymi na zasadność wyboru tego przedsięwzięcia, d) wyaz wyorzystanych programów omputerowych użytych do obliczania oszczędności energii. 2. W przypadu gdy do prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację nie jest onieczne wyonanie pomiarów wielości fizycznych i parametrów ich pracy, o tórych mowa w ust. pt lit. c, wyonuje się tylo oszacowania zużycia energii, o tórych mowa w ust. pt lit. b. 3. Audyt sporządzany przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej w zaresie opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji tego przedsięwzięcia wraz z oceną jego opłacalności eonomicznej i możliwej do uzysania oszczędności energii, stosownie do sposobu jego sporządzania, obejmuje w szczególności: ) wsazanie dopuszczalnych, ze względów technicznych i eonomicznie uzasadnionych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, z uwzględnieniem zastosowania różnych technologii; 2) szczegółowy opis planowanych usprawnień w ramach poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej; 3) wsazanie możliwej do uzysania oszczędności energii, wraz z oceną opłacalności eonomicznej ażdego z możliwych do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efetywności energetycznej, w szczególności: a) przyjęte założenia i źródła danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii, b) sposób wyonania analiz danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych oraz szczegółowy opis wzorów, wsaźniów i współczynniów użytych w tych obliczeniach, c) ocenę opłacalności eonomicznej poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efetywności energetycznej, zawierającą w szczególności: rodzaje osztów inwestycyjnych, przyjętych atualnych i prognozowanych cen paliw lub energii oraz przewidywany ores zwrotu inwestycji, d) wynii obliczeń i wniosi z nich wyniające dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, wraz z wyazem programów omputerowych użytych do obliczania oszczędności energii. 4.. Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Audyt ten obejmuje wyonanie pełnego bilansu energetycznego obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, tórego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej.

3 Dzienni Ustaw 3 Poz Audyt dla przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, oreślonego w załączniu nr do rozporządzenia, może być sporządzony w sposób uproszczony. 5.. Audyt, o tórym mowa w 4 ust., sporządza się z wyorzystaniem w szczególności danych i metod oreślania ilości energii zaoszczędzonej, z zastosowaniem odpowiednio udoumentowanej metody obliczeń, zgodnie z wiedzą techniczną lub na podstawie doonywanych pomiarów. 2. Sporządzając audyt, o tórym mowa w 4 ust. : ) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej polegającego na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 459, z późn. zm. 3) ) dotyczącego również innych budynów niż budyni mieszalne, budyni zbiorowego zamieszania oraz budyni stanowiące własność jednoste samorządu terytorialnego służące do wyonywania przez nie zadań publicznych stosuje się metody obliczeń oreślone w rozporządzeniu Ministra Infrastrutury z dnia 7 marca 29 r. w sprawie szczegółowego zaresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów art audytów, a taże algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346) z uwzględnieniem różnic w sposobie użytowania tych budynów i w ich właściwościach; 2) w celu modernizacji oświetlenia: a) stosuje się metody obliczeń oreślone w rozporządzeniu Ministra Infrastrutury z dnia 6 listopada 28 r. w sprawie metodologii obliczania charaterystyi energetycznej budynu i loalu mieszalnego lub części budynu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charaterystyi energetycznej (Dz. U. Nr 2, poz. 24), b) uwzględnia się specyficzne wymagania w zaresie pomiarów, parametrów i jaości oświetlenia oreślone w przepisach odrębnych i w Polsich Normach, c) bierze się pod uwagę w szczególności następujące usprawnienia umożliwiające uzysanie oszczędności energii: zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizację czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie secji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń; 3) w celu modernizacji procesu technologicznego lub producyjnego wyonuje się ocenę potencjału w zaresie poprawy efetywności energetycznej zamniętych procesów technologicznych lub producyjnych oraz procesów pomocniczych i poszczególnych urządzeń technicznych wchodzących w sład ciągu technologicznego lub producyjnego, wsazując: a) źródła oraz poziom strat energii w procesie technologicznym lub producyjnym, w szczególności wyonuje się inwentaryzację energetyczną urządzeń technicznych i procesów technologicznych lub producyjnych oraz pomiary i opracowanie wyniów tych pomiarów, z wyorzystaniem specjalistycznego sprzętu i metod pomiarowo-badawczych, b) możliwe do zastosowania nowe rozwiązania technologiczne, procedury i regulaminy wpływające na zużycie energii w procesie technologicznym lub producyjnym, a taże możliwe do wprowadzenia sposoby reorganizacji procesu producyjnego w celu ograniczenia czasu pracy urządzeń, z wyjątiem zmiany asortymentu lub rodzaju producji; 4) w celu ograniczenia strat energii eletrycznej w transformatorach wyonuje się: a) analizę pomiarów obciążeń transformatorów mocą czynną i bierną, strat energii w transformatorach, odniesioną do czasu ich pracy (w rou) z badanym obciążeniem, b) ocenę: celowości wymiany transformatorów na jednosti dostosowane do zapotrzebowania, opłacalności rezygnacji z esploatacji części transformatorów oraz zastosowania łączy między stacjami po stronie dolnego napięcia, c) analizę celowości rezygnacji z transformacji i odbioru energii na wysoim napięciu, w przypadu dużych załadów przemysłowych; 5) w celu modernizacji lub wymiany napędu wyonuje się pomiary służące do wyonania analiz: a) wpływu rozruchu silniów na pracę sieci eletroenergetycznej oraz wymiany silniów niedociążonych na silnii o niższej mocy, 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 29 r. Nr 57, poz. 24, z 2 r. Nr 76, poz. 493, z 2 r. Nr 6, poz. 622 oraz z 22 r. poz. 95.

4 Dzienni Ustaw 4 Poz. 962 b) ograniczenia biegu jałowego silniów przez wprowadzenie samoczynnego wyłączenia biegnących jałowo odbiorniów wszędzie tam, gdzie praca urządzeń technicznych ma charater przerywany i występują niezbędne przerwy technologiczne w ich pracy, c) możliwości wprowadzenia regulacji prędości obrotowej silniów; 6) w celu modernizacji sieci ciepłowniczej wyonuje się w szczególności analizę możliwości poprawy izolacji cieplnej rurociągu i armatury przesyłowej, zmiany trasy rurociągu w celu zmniejszenia jego długości lub liwidacji jego zbędnych odcinów lub zamiany rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane; 7) w celu ograniczenia przepływów mocy biernej wyonuje się pomiary wielości i analizy miejsc usytuowania urządzeń ompensacji mocy biernej w celu wyeliminowania jej zbędnych przepływów; 8) w celu modernizacji urządzeń potrzeb własnych, odzysu energii w procesach przemysłowych lub ograniczenia strat sieciowych w ciągach liniowych wyonuje się ocenę potencjału w zaresie poprawy efetywności energetycznej, wsazując źródła oraz poziom strat energii i możliwe do zastosowania rozwiązania technologiczne, tórych celem będzie jej oszczędność. 6.. Do sporządzenia audytu w sposób uproszczony wyorzystuje się dane i metody oreślania ilości energii zaoszczędzonej, oreślone w załączniu nr 2 do rozporządzenia. 2. Przepisy 2 ust. pt lit. c e stosuje się do audytu sporządzanego w sposób uproszczony, w przypadu gdy jest to onieczne dla prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację, tórych dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej. 7.. Audyt sporządza się w języu polsim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe oreślone w Polsich Normach lub inne oznaczenia graficzne i literowe objaśnione w legendzie audytu. 2. Wszystie strony (arusze) audytu oraz załącznii oznacza się olejnymi numerami. 3. Audyt oprawia się w oładę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdeompletowanie. 8. Wzór arty audytu oreśla załączni nr 3 do rozporządzenia. 9.. Weryfiacja audytu, o tórej mowa w art. 23 ust. pt ustawy, polega na sprawdzeniu: ) spełnienia wymagań, o tórych mowa w art. 28 ust. 5 ustawy; 2) prawidłowości oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację będących przedmiotem audytu; 3) poprawności opisu możliwych rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efetywności energetycznej oraz oceny opłacalności eonomicznej tych przedsięwzięć, a taże możliwej do uzysania oszczędności energii; 4) prawidłowości oceny efetów uzysanych w wyniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, w szczególności oreślenia osiągniętej oszczędności energii; 5) prawidłowości wyonanych obliczeń. 2. Wyrywowej weryfiacji audytu doonują podmioty, o tórych mowa w art. 23 ust. ustawy, zwane dalej weryfiatorami... Postępowanie weryfiacyjne słada się z: ) etapu wstępnego; 2) etapu właściwego. 2. Postępowanie weryfiacyjne rozpoczyna się z dniem otrzymania przez weryfiatora audytu. 3. Weryfiator w ramach etapu wstępnego, trwającego nie dłużej niż 4 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu, doonuje oceny jego ompletności.

5 Dzienni Ustaw 5 Poz W przypadu stwierdzenia nieompletności otrzymanego audytu weryfiator informuje, w formie pisemnej, podmiot, o tórym mowa w art. 9 ust. 2 pt ustawy, o onieczności doonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich doonanie. 5. Etap właściwy następuje po zaończeniu etapu wstępnego lub po doonaniu uzupełnień, o tórych mowa w ust. 4, i nie może trwać dłużej niż 3 dni roboczych. 6. Weryfiator w ramach etapu właściwego sprawdza zgodność audytu z wymaganiami oreślonymi w art. 28 ust. 5 ustawy oraz w 9 ust. pt Do weryfiacji audytu mogą być wyorzystywane w szczególności dane i metody oreślone w 5 i 6... Weryfiator po zaończeniu postępowania weryfiacyjnego pisemnie sporządza pozytywną albo negatywną ocenę weryfiacyjną audytu. 2. Ocena, o tórej mowa w ust., zawiera uzasadnienie. W uzasadnieniu weryfiator wsazuje: ) dane i metody wyorzystywane do weryfiacji audytu; 2) sposób wyonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych; 3) obowiązujące przepisy, normy, doumenty i dane źródłowe, w szczególności specjalistyczne opracowania w zaresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praty, z tórych orzystał, doonując weryfiacji audytu. 2.. Sporządzenie oceny efetywności energetycznej dostarczania ciepła polega na wyznaczeniu: ) procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu rou alendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytowego w ogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu rou alendarzowego; 2) wsaźniów naładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej i wsazaniu, tóry sposób dostarczania ciepła zapewnia więszą efetywność energetyczną, przez porównanie tych wsaźniów, w przypadu gdy udział procentowy ciepła, o tórym mowa w pt, wynosi nie mniej niż 75%. 2. Procentowy udział ciepła oraz wsaźnii naładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o tórych mowa w ust., wyznacza się zgodnie z wzorami oreślonymi w załączniu nr 4 do rozporządzenia. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodari: wz. M. Haładyj

6 Dzienni Ustaw 6 Poz. 962 Załącznii do rozporządzenia Ministra Gospodari z dnia sierpnia 22 r. (poz. 962) Załączni nr PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, DLA KTÓRYCH MOŻE BYĆ SPORZĄDZANY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SPOSÓB UPROSZCZONY Lp. Przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu 2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 3 Ocieplenie stropu nad piwnicą 4 Modernizacja lub wymiana stolari oiennej 5 Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytowej 6 Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła 7 Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytu domowego (prali, suszari, zmywari do naczyń, chłodziari lub piearnia) 8 Wymiana urządzeń IT 9 Wymiana napędów do urządzeń, w szczególności silniów eletrycznych o mocy znamionowej do [W] Racjonalne użytowanie energii w mieszalnych budynach pasywnych

7 Dzienni Ustaw 7 Poz. 962 Załączni nr 2 DANE I METODY WYKORZYSTYWANE PRZY OKREŚLANIU I WERYFIKACJI UZYSKANYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII.. Metody wyorzystywane do oreślania i weryfiacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności.. M tody energetycznej wyorzys Przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej Formuły umożliwiające obliczenie oszczędności energii Definicje Użytowanie energii budownictwo Modernizacja przegród budowlanych Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu () = 3356, 2 3 η A p U U + d λ ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wielości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wyonaniem ocieplenia, wyrażona w [m 2 ], U współczynni przeniania ciepła ściany zewnętrznej lub stropodachu w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wyonanych dla stanu fatycznego zgodnie z Polsą Normą PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych w tabeli nr 2, wyrażony w [W/m 2 K], d grubość dodatowej warstwy ocieplenia, wyrażona w [m], λ współczynni przewodności cieplnej materiału izolacyjnego oreślony na podstawie Polsiej Normy PN-EN ISO 456 lub na podstawie danych producenta; dla więszości standardowych materiałów do izolacji cieplnej, i

8 Dzienni Ustaw 8 Poz. 962 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (2) = 257, 2 3 η A U p d U + λ w tym dla wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować λ =,4 [W/m K]; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów, można przyjmować wartości niższe, pod waruniem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią doumentacją lub obliczeniami, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wyonaniem ocieplenia, wyrażona w [m 2 ], U współczynni przeniania ciepła stropu pod nieogrzewanym poddaszem w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wyonanych dla stanu fatycznego zgodnie z Polsą Normą PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych w tabeli nr 2, wyrażony w [W/m 2 K], d grubość dodatowej warstwy ocieplenia, wyrażona w [m], λ współczynni przewodności cieplnej materiału izolacyjnego oreślony na podstawie Polsiej Normy PN-EN ISO 456 lub na podstawie danych producenta; dla więszości standardowych materiałów do izolacji cieplnej, w tym dla wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować λ =,4 [W/m K]; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów, można przyjmować wartości niższe, pod waruniem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią doumentacją lub obliczeniami, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 i

9 Dzienni Ustaw 9 Poz. 962 Ocieplenie stropu nad piwnicą (3) =, A η U p d U + λ ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wyonaniem ocieplenia, wyrażona w [m 2 ], U współczynni przeniania ciepła stropu nad piwnicą nieogrzewaną w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wyonanych dla stanu fatycznego zgodnie z Polsą Normą PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych w tabeli nr 2, wrażony w [W/m 2 K], d grubość dodatowej warstwy ocieplenia, wyrażona w [m], λ współczynni przewodności cieplnej materiału izolacyjnego oreślony na podstawie Polsiej Normy PN-EN ISO 456 lub na podstawie danych producenta; dla więszości standardowych materiałów do izolacji cieplnej, w tym dla wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować λ =,4 [W/m K]; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów, można przyjmować wartości niższe, pod waruniem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią doumentacją lub obliczeniami, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 i

10 Dzienni Ustaw Poz. 962 Modernizacja lub wymiana stolari oiennej na nową (4) Wymiana lub modernizacja stolari oiennej w budynach mieszalnych i zamieszania zbiorowego = 2 3 A ( U ) o 336 o U,[ η o + ]5 7, ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ao powierzchnia oien poddawanych termomodernizacji, wyrażona w [m 2 ], Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej lub na podstawie danych w tabeli nr 2, Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych po modernizacji, oreślony na podstawie doumentacji technicznej dostawcy stolari oiennej, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 Uwaga: Uszczelnienie stolari oiennej nie powoduje poprawy współczynnia przeniania ciepła Uo, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związu z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolari należy orzystać z wzoru (4), przyjmując Uo = Uo. i

11 Dzienni Ustaw Poz. 962 Modernizacja lub wymiana stolari oiennej na nową Wymiana lub modernizacja stolari oiennej w budynach użyteczności publicznej i budynach biurowych (5) = 2 3 A ( U ) o 293 o U,[ η o + ]4 3, ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ao powierzchnia oien poddawanych termomodernizacji, wyrażona w [m 2 ], Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej lub na podstawie danych w tabeli nr 2, Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych po modernizacji, oreślony na podstawie doumentacji technicznej dostawcy stolari oiennej, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 Uwaga: Samo uszczelnienie stolari oiennej nie powoduje wzrostu współczynnia przeniania ciepła Uo, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związu z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolari w budynach użyteczności publicznej i budynach biurowych należy orzystać z wzoru (5), przyjmując Uo = Uo. i

12 Dzienni Ustaw 2 Poz. 962 Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytowej w budynach mieszalnych, budynach zamieszania zbiorowego i budynach biurowych Modernizacja opraw oświetleniowych Wymiana lub modernizacja instalacji ciepłej wody użytowej (6) =, 36 ( WH WH ) ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro],, współczynnii orecyjne z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury powodujących reducję zużycia wody odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, przyjmowane wg tabeli nr 5; w przypadu brau urządzeń i armatury powodujących reducję zużycia wody przyjmuje się = =,; dane w tabeli nr 5 dotyczą przypadów zastosowania urządzeń w sposób omplesowy, tj. na wszystich puntach poboru wody, w innych przypadach należy przyjmować = =,, (7) = T U M ( ) / M,WH, zapotrzebowanie na energię finalną do przygotowania ciepłej,wh Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła wody użytowej odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastrutury z dnia 6 listopada 28 r. w sprawie metodologii obliczania charaterystyi energetycznej budynu i loalu mieszalnego lub części budynu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charaterystyi energetycznej (Dz. U. Nr 2, poz. 24), wyrażoną w [GJ/ro] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], TU czas użytowania źródła światła oreślony na podstawie danych w tabeli nr 6, wyrażony w [h/ro], M łączna moc znamionowa istniejących (starych) opraw oświetleniowych, wyrażona w [W], M łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernizacji, wyrażona w [W] Uwaga: Oszczędności w zużyciu energii dla źródeł światła obliczane są przy założeniu, że natężenie oświetlenia powierzchni, mierzone w lusach [lm/m 2 ], po modernizacji spełnia wymagania Polsich Norm PN-EN oraz PN-EN 32-2.,,

13 Dzienni Ustaw 3 Poz. 962 Modernizacja źródeł światła Prali bębnowe typu domowego Pralosuszari bębnowe typu domowego (8) ( M ) = 4,M (9) ( C ) = 2 L N 3, lub () = 62 L N 2 E S () ( C ) = 2 L N 5, lub (2) = 2 L N 2 E S ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], M moc znamionowa istniejącego (dotychczasowego) źródła światła, wyrażona w [W], M moc znamionowa nowego źródła światła, wyrażona w [W] Użytowanie energii urządzenia AGD Wymiana prali lub suszari ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w standardowym cylu prania bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń (Dz. U. Nr 98, poz. 825), wyrażone w [Wh/g prania], ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów standardowych testów w standardowym cylu prania bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/g wsadu],

14 Dzienni Ustaw 4 Poz. 962 Suszari powietrzne bębnowe typu domowego Suszari ondensujące bębnowe typu domowego (3) ( C ) = 2 L N 7 5, lub (4) = 5 L N 2 E S (5) ( C ) = 2 L N 8 2, lub (6) = 64 L N 2 E S ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów standardowych testów w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/g wsadu], ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów standardowych testów w pełnym standardowym cylu (wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/g wsadu],

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo