Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 22 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ) z dnia sierpnia 22 r. w sprawie szczegółowego zaresu i sposobu sporządzania audytu efetywności energetycznej, wzoru arty audytu efetywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii 2) Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 5 wietnia 2 r. o efetywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 55 oraz z 22 r. poz. 95) zarządza się, co następuje:. Rozporządzenie oreśla: ) szczegółowy zares i sposób sporządzania audytu efetywności energetycznej, zwanego dalej audytem ; 2) wzór arty audytu; 3) szczegółowy sposób i tryb weryfiacji audytu, o tórym mowa w art. 23 ust. pt ustawy z dnia 5 wietnia 2 r. o efetywności energetycznej, zwanej dalej ustawą ; 4) dane i metody, tóre mogą być wyorzystywane przy oreślaniu i weryfiacji uzysanych oszczędności energii; 5) sposób sporządzania oceny efetywności energetycznej dostarczania ciepła, o tórej mowa w art. 28 ust. 3 ustawy. 2.. Audyt w zaresie: ) oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii obietu, urządzenia technicznego lub instalacji obejmuje w szczególności: a) inwentaryzację techniczną tego obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierającą oreślenie: rodzaju obietu, urządzenia technicznego lub instalacji i ich parametrów pracy, ogólnych danych technicznych wraz z doumentacją lub opisem technicznym obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, b) wynii oszacowań zużycia energii przez ten obiet, urządzenie techniczne lub instalację, z wyorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub atalogowych oraz czynniów wpływających na zużycie energii, c) wynii pomiarów wielości fizycznych i parametrów pracy tego obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, z uwzględnieniem: czynniów wpływających na zużycie przez nie energii, charaterystyi sprzętu służącego do wyonywania pomiarów, wraz z doumentacją tych pomiarów oraz oreśleniem oresów, w tórych pomiary te wyonano, ) Minister Gospodari ieruje działem administracji rządowej gospodara, na podstawie ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2 r. w sprawie szczegółowego zaresu działania Ministra Gospodari (Dz. U. Nr 248, poz. 478). 2) Niniejsze rozporządzenie doonuje w zaresie swojej regulacji wdrożenia dyretywy 26/32/WE Parlamentu Europejsiego i Rady z dnia 5 wietnia 26 r. w sprawie efetywności ońcowego wyorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyretywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 4 z , str. 64).

2 Dzienni Ustaw 2 Poz. 962 d) ocenę błędów wyonanych pomiarów i wewnętrznej spójności wyniów tych pomiarów w przypadu wyonania czynności, o tórych mowa w lit. c, e) uzgodnienie wyniów pomiarów z oszacowaniami analitycznymi w przypadu wyonania czynności, o tórych mowa w lit. b i c, f) oreślenie: czynniów wpływających na zużycie energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację, w szczególności: usytuowania budynu i jego zasiedlenia (gęstość, oresowość), warunów esploatacyjnych (temperatura, wilgotność, intensywność oświetlenia i wentylacji) oraz wielości producji, całowitej, bazowej wielości zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację, według stanu przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, g) wyaz obowiązujących przepisów, norm, doumentów i danych źródłowych, w szczególności specjalistycznych opracowań w zaresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praty, z tórych orzystał sporządzający audyt; 2) oceny efetów uzysanych w wyniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, stosownie do sposobu sporządzania audytu, obejmuje w szczególności: a) wsazanie realizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, wraz ze szczegółowym opisem usprawnień wprowadzonych w związu z tym przedsięwzięciem, b) oreślenie sposobu wyonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, szczegółowy opis wzorów, wsaźniów i współczynniów użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyjętych założeń oraz wsazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii, c) wynii obliczeń, w szczególności osiągniętej średniorocznej oszczędności energii oraz łącznej reducji osztów esploatacji obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, tórego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej, wraz z wniosami wsazującymi na zasadność wyboru tego przedsięwzięcia, d) wyaz wyorzystanych programów omputerowych użytych do obliczania oszczędności energii. 2. W przypadu gdy do prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację nie jest onieczne wyonanie pomiarów wielości fizycznych i parametrów ich pracy, o tórych mowa w ust. pt lit. c, wyonuje się tylo oszacowania zużycia energii, o tórych mowa w ust. pt lit. b. 3. Audyt sporządzany przed zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej w zaresie opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji tego przedsięwzięcia wraz z oceną jego opłacalności eonomicznej i możliwej do uzysania oszczędności energii, stosownie do sposobu jego sporządzania, obejmuje w szczególności: ) wsazanie dopuszczalnych, ze względów technicznych i eonomicznie uzasadnionych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, z uwzględnieniem zastosowania różnych technologii; 2) szczegółowy opis planowanych usprawnień w ramach poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej; 3) wsazanie możliwej do uzysania oszczędności energii, wraz z oceną opłacalności eonomicznej ażdego z możliwych do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efetywności energetycznej, w szczególności: a) przyjęte założenia i źródła danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii, b) sposób wyonania analiz danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych oraz szczegółowy opis wzorów, wsaźniów i współczynniów użytych w tych obliczeniach, c) ocenę opłacalności eonomicznej poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących poprawie efetywności energetycznej, zawierającą w szczególności: rodzaje osztów inwestycyjnych, przyjętych atualnych i prognozowanych cen paliw lub energii oraz przewidywany ores zwrotu inwestycji, d) wynii obliczeń i wniosi z nich wyniające dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, wraz z wyazem programów omputerowych użytych do obliczania oszczędności energii. 4.. Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Audyt ten obejmuje wyonanie pełnego bilansu energetycznego obietu, urządzenia technicznego lub instalacji, tórego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej.

3 Dzienni Ustaw 3 Poz Audyt dla przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, oreślonego w załączniu nr do rozporządzenia, może być sporządzony w sposób uproszczony. 5.. Audyt, o tórym mowa w 4 ust., sporządza się z wyorzystaniem w szczególności danych i metod oreślania ilości energii zaoszczędzonej, z zastosowaniem odpowiednio udoumentowanej metody obliczeń, zgodnie z wiedzą techniczną lub na podstawie doonywanych pomiarów. 2. Sporządzając audyt, o tórym mowa w 4 ust. : ) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej polegającego na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 2 listopada 28 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 459, z późn. zm. 3) ) dotyczącego również innych budynów niż budyni mieszalne, budyni zbiorowego zamieszania oraz budyni stanowiące własność jednoste samorządu terytorialnego służące do wyonywania przez nie zadań publicznych stosuje się metody obliczeń oreślone w rozporządzeniu Ministra Infrastrutury z dnia 7 marca 29 r. w sprawie szczegółowego zaresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów art audytów, a taże algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346) z uwzględnieniem różnic w sposobie użytowania tych budynów i w ich właściwościach; 2) w celu modernizacji oświetlenia: a) stosuje się metody obliczeń oreślone w rozporządzeniu Ministra Infrastrutury z dnia 6 listopada 28 r. w sprawie metodologii obliczania charaterystyi energetycznej budynu i loalu mieszalnego lub części budynu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charaterystyi energetycznej (Dz. U. Nr 2, poz. 24), b) uwzględnia się specyficzne wymagania w zaresie pomiarów, parametrów i jaości oświetlenia oreślone w przepisach odrębnych i w Polsich Normach, c) bierze się pod uwagę w szczególności następujące usprawnienia umożliwiające uzysanie oszczędności energii: zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizację czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie secji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń; 3) w celu modernizacji procesu technologicznego lub producyjnego wyonuje się ocenę potencjału w zaresie poprawy efetywności energetycznej zamniętych procesów technologicznych lub producyjnych oraz procesów pomocniczych i poszczególnych urządzeń technicznych wchodzących w sład ciągu technologicznego lub producyjnego, wsazując: a) źródła oraz poziom strat energii w procesie technologicznym lub producyjnym, w szczególności wyonuje się inwentaryzację energetyczną urządzeń technicznych i procesów technologicznych lub producyjnych oraz pomiary i opracowanie wyniów tych pomiarów, z wyorzystaniem specjalistycznego sprzętu i metod pomiarowo-badawczych, b) możliwe do zastosowania nowe rozwiązania technologiczne, procedury i regulaminy wpływające na zużycie energii w procesie technologicznym lub producyjnym, a taże możliwe do wprowadzenia sposoby reorganizacji procesu producyjnego w celu ograniczenia czasu pracy urządzeń, z wyjątiem zmiany asortymentu lub rodzaju producji; 4) w celu ograniczenia strat energii eletrycznej w transformatorach wyonuje się: a) analizę pomiarów obciążeń transformatorów mocą czynną i bierną, strat energii w transformatorach, odniesioną do czasu ich pracy (w rou) z badanym obciążeniem, b) ocenę: celowości wymiany transformatorów na jednosti dostosowane do zapotrzebowania, opłacalności rezygnacji z esploatacji części transformatorów oraz zastosowania łączy między stacjami po stronie dolnego napięcia, c) analizę celowości rezygnacji z transformacji i odbioru energii na wysoim napięciu, w przypadu dużych załadów przemysłowych; 5) w celu modernizacji lub wymiany napędu wyonuje się pomiary służące do wyonania analiz: a) wpływu rozruchu silniów na pracę sieci eletroenergetycznej oraz wymiany silniów niedociążonych na silnii o niższej mocy, 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 29 r. Nr 57, poz. 24, z 2 r. Nr 76, poz. 493, z 2 r. Nr 6, poz. 622 oraz z 22 r. poz. 95.

4 Dzienni Ustaw 4 Poz. 962 b) ograniczenia biegu jałowego silniów przez wprowadzenie samoczynnego wyłączenia biegnących jałowo odbiorniów wszędzie tam, gdzie praca urządzeń technicznych ma charater przerywany i występują niezbędne przerwy technologiczne w ich pracy, c) możliwości wprowadzenia regulacji prędości obrotowej silniów; 6) w celu modernizacji sieci ciepłowniczej wyonuje się w szczególności analizę możliwości poprawy izolacji cieplnej rurociągu i armatury przesyłowej, zmiany trasy rurociągu w celu zmniejszenia jego długości lub liwidacji jego zbędnych odcinów lub zamiany rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane; 7) w celu ograniczenia przepływów mocy biernej wyonuje się pomiary wielości i analizy miejsc usytuowania urządzeń ompensacji mocy biernej w celu wyeliminowania jej zbędnych przepływów; 8) w celu modernizacji urządzeń potrzeb własnych, odzysu energii w procesach przemysłowych lub ograniczenia strat sieciowych w ciągach liniowych wyonuje się ocenę potencjału w zaresie poprawy efetywności energetycznej, wsazując źródła oraz poziom strat energii i możliwe do zastosowania rozwiązania technologiczne, tórych celem będzie jej oszczędność. 6.. Do sporządzenia audytu w sposób uproszczony wyorzystuje się dane i metody oreślania ilości energii zaoszczędzonej, oreślone w załączniu nr 2 do rozporządzenia. 2. Przepisy 2 ust. pt lit. c e stosuje się do audytu sporządzanego w sposób uproszczony, w przypadu gdy jest to onieczne dla prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację, tórych dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej. 7.. Audyt sporządza się w języu polsim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe oreślone w Polsich Normach lub inne oznaczenia graficzne i literowe objaśnione w legendzie audytu. 2. Wszystie strony (arusze) audytu oraz załącznii oznacza się olejnymi numerami. 3. Audyt oprawia się w oładę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdeompletowanie. 8. Wzór arty audytu oreśla załączni nr 3 do rozporządzenia. 9.. Weryfiacja audytu, o tórej mowa w art. 23 ust. pt ustawy, polega na sprawdzeniu: ) spełnienia wymagań, o tórych mowa w art. 28 ust. 5 ustawy; 2) prawidłowości oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiet, urządzenie techniczne lub instalację będących przedmiotem audytu; 3) poprawności opisu możliwych rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efetywności energetycznej oraz oceny opłacalności eonomicznej tych przedsięwzięć, a taże możliwej do uzysania oszczędności energii; 4) prawidłowości oceny efetów uzysanych w wyniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej, w szczególności oreślenia osiągniętej oszczędności energii; 5) prawidłowości wyonanych obliczeń. 2. Wyrywowej weryfiacji audytu doonują podmioty, o tórych mowa w art. 23 ust. ustawy, zwane dalej weryfiatorami... Postępowanie weryfiacyjne słada się z: ) etapu wstępnego; 2) etapu właściwego. 2. Postępowanie weryfiacyjne rozpoczyna się z dniem otrzymania przez weryfiatora audytu. 3. Weryfiator w ramach etapu wstępnego, trwającego nie dłużej niż 4 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania audytu, doonuje oceny jego ompletności.

5 Dzienni Ustaw 5 Poz W przypadu stwierdzenia nieompletności otrzymanego audytu weryfiator informuje, w formie pisemnej, podmiot, o tórym mowa w art. 9 ust. 2 pt ustawy, o onieczności doonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich doonanie. 5. Etap właściwy następuje po zaończeniu etapu wstępnego lub po doonaniu uzupełnień, o tórych mowa w ust. 4, i nie może trwać dłużej niż 3 dni roboczych. 6. Weryfiator w ramach etapu właściwego sprawdza zgodność audytu z wymaganiami oreślonymi w art. 28 ust. 5 ustawy oraz w 9 ust. pt Do weryfiacji audytu mogą być wyorzystywane w szczególności dane i metody oreślone w 5 i 6... Weryfiator po zaończeniu postępowania weryfiacyjnego pisemnie sporządza pozytywną albo negatywną ocenę weryfiacyjną audytu. 2. Ocena, o tórej mowa w ust., zawiera uzasadnienie. W uzasadnieniu weryfiator wsazuje: ) dane i metody wyorzystywane do weryfiacji audytu; 2) sposób wyonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych; 3) obowiązujące przepisy, normy, doumenty i dane źródłowe, w szczególności specjalistyczne opracowania w zaresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praty, z tórych orzystał, doonując weryfiacji audytu. 2.. Sporządzenie oceny efetywności energetycznej dostarczania ciepła polega na wyznaczeniu: ) procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu rou alendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytowego w ogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu rou alendarzowego; 2) wsaźniów naładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej i wsazaniu, tóry sposób dostarczania ciepła zapewnia więszą efetywność energetyczną, przez porównanie tych wsaźniów, w przypadu gdy udział procentowy ciepła, o tórym mowa w pt, wynosi nie mniej niż 75%. 2. Procentowy udział ciepła oraz wsaźnii naładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o tórych mowa w ust., wyznacza się zgodnie z wzorami oreślonymi w załączniu nr 4 do rozporządzenia. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodari: wz. M. Haładyj

6 Dzienni Ustaw 6 Poz. 962 Załącznii do rozporządzenia Ministra Gospodari z dnia sierpnia 22 r. (poz. 962) Załączni nr PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, DLA KTÓRYCH MOŻE BYĆ SPORZĄDZANY AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SPOSÓB UPROSZCZONY Lp. Przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu 2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 3 Ocieplenie stropu nad piwnicą 4 Modernizacja lub wymiana stolari oiennej 5 Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytowej 6 Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła 7 Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytu domowego (prali, suszari, zmywari do naczyń, chłodziari lub piearnia) 8 Wymiana urządzeń IT 9 Wymiana napędów do urządzeń, w szczególności silniów eletrycznych o mocy znamionowej do [W] Racjonalne użytowanie energii w mieszalnych budynach pasywnych

7 Dzienni Ustaw 7 Poz. 962 Załączni nr 2 DANE I METODY WYKORZYSTYWANE PRZY OKREŚLANIU I WERYFIKACJI UZYSKANYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII.. Metody wyorzystywane do oreślania i weryfiacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności.. M tody energetycznej wyorzys Przedsięwzięcie służące poprawie efetywności energetycznej Formuły umożliwiające obliczenie oszczędności energii Definicje Użytowanie energii budownictwo Modernizacja przegród budowlanych Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu () = 3356, 2 3 η A p U U + d λ ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wielości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wyonaniem ocieplenia, wyrażona w [m 2 ], U współczynni przeniania ciepła ściany zewnętrznej lub stropodachu w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wyonanych dla stanu fatycznego zgodnie z Polsą Normą PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych w tabeli nr 2, wyrażony w [W/m 2 K], d grubość dodatowej warstwy ocieplenia, wyrażona w [m], λ współczynni przewodności cieplnej materiału izolacyjnego oreślony na podstawie Polsiej Normy PN-EN ISO 456 lub na podstawie danych producenta; dla więszości standardowych materiałów do izolacji cieplnej, i

8 Dzienni Ustaw 8 Poz. 962 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (2) = 257, 2 3 η A U p d U + λ w tym dla wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować λ =,4 [W/m K]; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów, można przyjmować wartości niższe, pod waruniem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią doumentacją lub obliczeniami, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wyonaniem ocieplenia, wyrażona w [m 2 ], U współczynni przeniania ciepła stropu pod nieogrzewanym poddaszem w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wyonanych dla stanu fatycznego zgodnie z Polsą Normą PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych w tabeli nr 2, wyrażony w [W/m 2 K], d grubość dodatowej warstwy ocieplenia, wyrażona w [m], λ współczynni przewodności cieplnej materiału izolacyjnego oreślony na podstawie Polsiej Normy PN-EN ISO 456 lub na podstawie danych producenta; dla więszości standardowych materiałów do izolacji cieplnej, w tym dla wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować λ =,4 [W/m K]; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów, można przyjmować wartości niższe, pod waruniem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią doumentacją lub obliczeniami, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 i

9 Dzienni Ustaw 9 Poz. 962 Ocieplenie stropu nad piwnicą (3) =, A η U p d U + λ ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ap powierzchnia ocieplonej przegrody (ściany zewnętrznej) przed wyonaniem ocieplenia, wyrażona w [m 2 ], U współczynni przeniania ciepła stropu nad piwnicą nieogrzewaną w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wyonanych dla stanu fatycznego zgodnie z Polsą Normą PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych w tabeli nr 2, wrażony w [W/m 2 K], d grubość dodatowej warstwy ocieplenia, wyrażona w [m], λ współczynni przewodności cieplnej materiału izolacyjnego oreślony na podstawie Polsiej Normy PN-EN ISO 456 lub na podstawie danych producenta; dla więszości standardowych materiałów do izolacji cieplnej, w tym dla wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować λ =,4 [W/m K]; dla materiałów o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym dla specjalnych styropianów, można przyjmować wartości niższe, pod waruniem potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów izolacyjności cieplnej odpowiednią doumentacją lub obliczeniami, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 i

10 Dzienni Ustaw Poz. 962 Modernizacja lub wymiana stolari oiennej na nową (4) Wymiana lub modernizacja stolari oiennej w budynach mieszalnych i zamieszania zbiorowego = 2 3 A ( U ) o 336 o U,[ η o + ]5 7, ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ao powierzchnia oien poddawanych termomodernizacji, wyrażona w [m 2 ], Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej lub na podstawie danych w tabeli nr 2, Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych po modernizacji, oreślony na podstawie doumentacji technicznej dostawcy stolari oiennej, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 Uwaga: Uszczelnienie stolari oiennej nie powoduje poprawy współczynnia przeniania ciepła Uo, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związu z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolari należy orzystać z wzoru (4), przyjmując Uo = Uo. i

11 Dzienni Ustaw Poz. 962 Modernizacja lub wymiana stolari oiennej na nową Wymiana lub modernizacja stolari oiennej w budynach użyteczności publicznej i budynach biurowych (5) = 2 3 A ( U ) o 293 o U,[ η o + ]4 3, ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro], współczynni ostrości limatu, na podstawie tabeli nr, 2 współczynni orecyjny w zależności od wysoości średniej temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie danych w tabeli nr 3, 3 współczynni zmniejszający ze względu na oretę rzeczywistych warunów limatycznych 3 =,9, Ao powierzchnia oien poddawanych termomodernizacji, wyrażona w [m 2 ], Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych w stanie istniejącym, oreślony na podstawie doumentacji technicznej lub na podstawie danych w tabeli nr 2, Uo współczynni przeniania ciepła ona zewnętrznego i drzwi balonowych po modernizacji, oreślony na podstawie doumentacji technicznej dostawcy stolari oiennej, ηi całowita sprawność systemu grzewczego równa ηm w przypadu budynów mieszalnych lub ηp w przypadu budynów użyteczności publicznej i budynów usługowych, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 4 Uwaga: Samo uszczelnienie stolari oiennej nie powoduje wzrostu współczynnia przeniania ciepła Uo, a jedynie ograniczenie strat ciepła w związu z ograniczeniem nadmiernej wentylacji. W przypadach analizy modernizacji polegającej na remoncie i uszczelnieniu istniejącej stolari w budynach użyteczności publicznej i budynach biurowych należy orzystać z wzoru (5), przyjmując Uo = Uo. i

12 Dzienni Ustaw 2 Poz. 962 Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytowej w budynach mieszalnych, budynach zamieszania zbiorowego i budynach biurowych Modernizacja opraw oświetleniowych Wymiana lub modernizacja instalacji ciepłej wody użytowej (6) =, 36 ( WH WH ) ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/ro],, współczynnii orecyjne z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury powodujących reducję zużycia wody odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, przyjmowane wg tabeli nr 5; w przypadu brau urządzeń i armatury powodujących reducję zużycia wody przyjmuje się = =,; dane w tabeli nr 5 dotyczą przypadów zastosowania urządzeń w sposób omplesowy, tj. na wszystich puntach poboru wody, w innych przypadach należy przyjmować = =,, (7) = T U M ( ) / M,WH, zapotrzebowanie na energię finalną do przygotowania ciepłej,wh Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła wody użytowej odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastrutury z dnia 6 listopada 28 r. w sprawie metodologii obliczania charaterystyi energetycznej budynu i loalu mieszalnego lub części budynu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charaterystyi energetycznej (Dz. U. Nr 2, poz. 24), wyrażoną w [GJ/ro] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], TU czas użytowania źródła światła oreślony na podstawie danych w tabeli nr 6, wyrażony w [h/ro], M łączna moc znamionowa istniejących (starych) opraw oświetleniowych, wyrażona w [W], M łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowych po modernizacji, wyrażona w [W] Uwaga: Oszczędności w zużyciu energii dla źródeł światła obliczane są przy założeniu, że natężenie oświetlenia powierzchni, mierzone w lusach [lm/m 2 ], po modernizacji spełnia wymagania Polsich Norm PN-EN oraz PN-EN 32-2.,,

13 Dzienni Ustaw 3 Poz. 962 Modernizacja źródeł światła Prali bębnowe typu domowego Pralosuszari bębnowe typu domowego (8) ( M ) = 4,M (9) ( C ) = 2 L N 3, lub () = 62 L N 2 E S () ( C ) = 2 L N 5, lub (2) = 2 L N 2 E S ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], M moc znamionowa istniejącego (dotychczasowego) źródła światła, wyrażona w [W], M moc znamionowa nowego źródła światła, wyrażona w [W] Użytowanie energii urządzenia AGD Wymiana prali lub suszari ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w standardowym cylu prania bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń (Dz. U. Nr 98, poz. 825), wyrażone w [Wh/g prania], ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów standardowych testów w standardowym cylu prania bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/g wsadu],

14 Dzienni Ustaw 4 Poz. 962 Suszari powietrzne bębnowe typu domowego Suszari ondensujące bębnowe typu domowego (3) ( C ) = 2 L N 7 5, lub (4) = 5 L N 2 E S (5) ( C ) = 2 L N 8 2, lub (6) = 64 L N 2 E S ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów standardowych testów w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/g wsadu], ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów standardowych testów w pełnym standardowym cylu (wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], LN wsad znamionowy (ładowność nominalna) urządzenia (bawełna), wyrażony w [g], C zużycie energii w pełnym standardowym cylu (prania, wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/g wsadu],

15 Dzienni Ustaw 5 Poz. 962 Zmywari do naczyń o pojemności LN standardowych ompletów naczyń Zmywari do naczyń o pojemności LN 9 standardowych ompletów naczyń (7) = ,5 S 22 C (8) = , S 22 9 C ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów standardowych testów w pełnym standardowym cylu (wirowania, suszenia) bawełny w temperaturze 6 [ºC] przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] Wymiana zmywari do naczyń typu domowego ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], S pojemność znamionowa wyrażona w liczbie standardowych ompletów naczyń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, C zużycie energii przez urządzenie nowe dla standardowego cylu zmywania, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], S pojemność znamionowa wyrażona w liczbie standardowych ompletów naczyń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, C zużycie energii przez urządzenie nowe dla standardowego cylu zmywania, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl]

16 Dzienni Ustaw 6 Poz. 962 Chłodziari, chłodziaro-zamrażari i zamrażari typu domowego Piearnii o pojemności użytowej Vu < 35l Piearnii o pojemności użytowej 35 l Vu < 65 l (9) = (2) = 84 7 (2) = 98 7 E S E S Wymiana chłodziari ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], zużycie energii przez stare, podlegające wymianie urządzenie, obliczone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, ja dla dolnego przedziału lasy efetywności energetycznej D urządzenia (przy założeniu wartości wsaźnia efetywności energetycznej I = ) o identycznej ja to urządzenie objętości i podziale przestrzeni zamrażalnia i chłodziari, wyrażone w [Wh/ro], Wymiana piearnia zużycie energii przez nowe urządzenie, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, wyrażone w [Wh/ro] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl]

17 Dzienni Ustaw 7 Poz. 962 Piearnii o pojemności użytowej 65 l Vu (22) = 2 7 E S (23) = + 8, T SM [ ( T q OM SM )] ) ) ( OM SL SM OM q T SL + q SL ( q q q + ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], Wymiana urządzeń IT ES zużycie energii, obliczone na podstawie wyniów testów dla standardowego obciążenia przez urządzenie nowe, oreślone na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodari i Pracy z dnia 2 maja 25 r. w sprawie wymagań dotyczących doumentacji technicznej, stosowania etyiet i charaterysty technicznych oraz wzorów etyiet dla urządzeń, wyrażone w [Wh/cyl] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], TOM standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie pracy on mode, oreślony na podstawie danych z tabeli nr 7 w zależności od rodzaju urządzenia, wyrażony w [h/ro], qom moc pobierana w trybie pracy on mode, oreślona na podstawie danych z tabeli nr 4 w zależności od rodzaju urządzenia, wyrażona w [W], qom moc pobierana w trybie pracy on mode, dla urządzenia nowego, oreślona na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, wyrażona w [W], TSM standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie standby, oreślony na podstawie danych w tabeli nr 5 w zależności od rodzaju urządzenia, wyrażony w [h/ro], qsm moc pobierana w trybie pracy standby, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 2 w zależności od rodzaju urządzenia, wyrażona w [W], q SM moc pobierana w trybie pracy standby, dla urządzenia nowego, oreślona na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, wyrażona w [W], TSL standardowy czas pozostawania urządzenia w trybie sleep, oreślony na podstawie danych w tabeli nr 3 w zależności od rodzaju urządzenia, wyrażony w [h/ro], qsl moc pobierana w trybie sleep, oreślona na podstawie danych w tabeli nr 9 w zależności od rodzaju urządzenia, wyrażona w [W], qsl moc pobierana w trybie pracy sleep, dla urządzenia nowego, oreślona na podstawie doumentacji technicznej urządzenia, wyrażona w [W]

18 Dzienni Ustaw 8 Poz. 962 (24) Wymiana napędów do urządzeń ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro], = % η P 2 N t K P η S E % P2N moc znamionowa silnia podlegającego wymianie, oreślona na podstawie danych z tabliczi znamionowej, wyrażona w [W], t średni czas pracy silnia, oreślony na podstawie danych w tabeli nr, wyrażony w [h/ro], KP średnie obciążenie silnia w czasie t w stosunu do jego mocy znamionowej, oreślone na podstawie danych w tabeli nr, ηs sprawność silnia wymienianego, oreślona na podstawie danych z tabliczi znamionowej urządzenia, wyrażona w [%], (25) Racjonalne użytowanie energii w mieszalnych budynach pasywnych 3 2 A A A + = A 56 2, 292 9, 7,6 + 5,6 V e V e V e lub (26) 3 2 A A A + = A, 562, 54, 236 +, 22 V e V e V e ηe sprawność silnia nowego, oreślona na podstawie danych z tabliczi znamionowej urządzenia, wyrażona w [%] ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro] lub w [GJ/ro], Af powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynu, wyrażona w [m 2 ], A suma pól powierzchni wszystich ścian zewnętrznych (wraz z onami i drzwiami balonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynu od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń, liczona po obrysie zewnętrznym, wyrażona w [m 2 ], Ve ubatura netto ogrzewanej części budynu obliczana jao ubatura brutto budynu pomniejszona o ubaturę wydzielonych late schodowych, szybów dźwigowych, a taże zewnętrznych, niezamniętych ze wszystich stron części budynu, taich ja: podcienia, balony, tarasy, loggie i galerie, wyrażona w [m 3 ] f f

19 Dzienni Ustaw 9 Poz. 962 W budynach mieszalnych, przy założeniu stałej w całym budynu wysoości pomieszczeń h, reducję zużycia energii oblicza się według wzorów: (27) 3 2 A A A = 56 2, , 7,6 +,6 5 A 3 2 h A h 2 A h ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro] lub w [GJ/ro], A suma pól powierzchni wszystich ścian zewnętrznych (wraz z onami i drzwiami balonowymi), dachów i stropodachów, podłóg na gruncie lub stropów nad piwnicą nieogrzewaną, stropów nad przejazdami, oddzielających część ogrzewaną budynu od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych nieogrzewanych pomieszczeń, liczoną po obrysie zewnętrznym, wyrażona w [m 2 ], lub Af powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze w budynu, wyrażona w [m 2 ], h wysoość pomieszczeń w świetle, taa sama dla całego budynu, wyrażona w [m] (28) 3 2 A A A =, 562 +, 54, 236 +, h A h 2 A h A Uwaga: W przypadu gdy ondygnacje mają różne wysoości w świetle, wysoość h liczona jest jao średnia ważona wysoości poszczególnych ondygnacji w budynu. (29) = p w Oreślanie wielości oszczędności energii pierwotnej p ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyrażonej w paliwie pierwotnym w [Wh/ro] lub [GJ/ro], ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [Wh/ro] lub w [GJ/ro], wi współczynni naładu nieodnawialnej energii pierwotnej odpowiedni dla danego nośnia energii finalnej, stosownie do wyorzystywanego paliwa lub źródła energii, oreślony na podstawie tabeli nr załącznia nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastrutury z dnia 6 listopada 28 r. w sprawie metodologii obliczania charaterystyi energetycznej budynu i loalu mieszalnego lub części budynu stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charaterystyi energetycznej i f f f f f f

20 Dzienni Ustaw 2 Poz Dane wyorzystywane do oreślania i weryfiacji ilości energii zaoszczędzonej w wyniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efetywności energetycznej Tabela nr. Współczynni ostrości limatu Lp. Dawne województwo Współczynni ostrości limatu Lp. Dawne województwo Współczynni ostrości limatu mazowiecie,2 9 dolnośląsie,975 2 podlasie,24 łódzie,998 3 warmińso-mazursie,25 lubelsie,4 4 pomorsie, 2 opolsie,948 5 zachodniopomorsie,994 3 śląsie,976 6 lubusie,962 4 świętorzysie,22 7 wielopolsie,985 5 małopolsie,97 8 ujawso-pomorsie,6 6 podarpacie,997 Tabela nr 2. Wsaźni U w stanie istniejącym w zależności od oresu budowy i rodzaju przegrody budowlanej* Lp. Dane wyjściowe Współczynni U przegród zewnętrznych w zależności od rodzaju przegrody i oresu budowy [W/m 2 K] ro budowy przed po 998 Strop pod nieogrzewanym poddaszem,9,4,3,3 2 Dach lub stropodach,7,45,3,3 3 Ściany zewnętrzne,,75,6,5 4 Strop nad piwnicą/podłoga na gruncie,8,8,7,6 5 Ona zewnętrzne i drzwi balonowe 2,6 2,6 2,6 2, * Podane wartości uwzględniają usytuowanie przegrody w budynu i orety z tego wyniające, wpływające na wielość strat energii przez przegrodę.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 17.02.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E N E R G I I ) z dnia..2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia 2015 r. Projekt 22.05.2015 r. wersja 1.0. R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki (I strona świadectwa)

Podstawowe wskaźniki (I strona świadectwa) Podstawowe wsaźnii (I strona świadectwa U K (wszystie energie, razem z pomocniczą P CO (jednostowa wielość emisji CO % OZ (udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię ońcową

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

Kierunek strumienia ciepła ciepła, [(m 2 K)/W] Pionowy w górę Poziomy Pionowy w dół

Kierunek strumienia ciepła ciepła, [(m 2 K)/W] Pionowy w górę Poziomy Pionowy w dół Obliczanie współczynnia przeniania ciepła przez przegrody budowlane wg PN-EN ISO 6946:008 omponenty budowlane i elementy budynu Opór cieplny i współczynni przeniania ciepła Metoda obliczania A. PZEGODY

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU Numer świadectwa ¹ str. 1 Oceniany budynek Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 4) Rok oddania do użytkowania budynku 5) Metoda wyznaczania

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia OAK.SS.2621/76/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzoru audytu energetycznego stanowiącego obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44

Nr oceny energetycznej: Łódź/Łódź_gmina_miejska/Łódź/250/4/3/ _13:44 Oceniany budynek Rodzaj budynku Mieszkalny Przeznaczenie budynku Dom jednorodzinny Adres budynku 90-057 Łódź ul. Sienkiewicza 85/87 Rok oddania do użytkowania budynku 2007 Metoda wyznaczania charakterystyki

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych

Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Wymagania techniczne i możliwości wsparcia dla termomodernizowanych budynków Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016 Propozycje wymagań technicznych oraz zmian prawnych Szymon Firląg Buildings Performance

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych budynków energooszczędnych w POLSCE dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie: 1) audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WAŻNE DO 3 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 01/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący ADRES BUDYNKU Bydgoszcz - Smukała,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 23/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek główny - budynek A + B Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Marek Szymczyk Podział audytów Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Audyty energetyczne i remontowe Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238)

Termomodernizacja. Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Ustawa z 21-11-2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 201, poz.1238) Termomodernizacja Rodzaje budynków, których dotyczy ustawa: Budynki mieszkalne (o dowolnym rodzaju

Bardziej szczegółowo

4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po modernizacji str. 4 Obliczenia energetyczne str. 5 Parametry energetyczne str. 6 Ocena opłacalności str.

4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po modernizacji str. 4 Obliczenia energetyczne str. 5 Parametry energetyczne str. 6 Ocena opłacalności str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 4 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str.

Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. Spis treści: 1 Karta audytu efektywności energetycznej str. 2 2 Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu str. 3 3 Opis przedsięwzięcia str. 3 Inwentaryzacja oświetlenia przed i po

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zasoby a Perspektywy

Zasoby a Perspektywy PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO Dr hab. Inż. Jan Danielewicz, prof. PWr Dr inż. Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa Zasoby a Perspektywy Regulacje prawne w zakresie ochrony cieplnej Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2016 r.

Warszawa, luty 2016 r. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI ul. Nowolipie 2 00 150 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa przedmiotu zamówienia Opracowanie audytów energetycznych dla budynków

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie i analizę:

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu wskazanie i analizę: Rodzaje audytów... 1 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa... 2 Audyt energetyczny... 3 Audyt efektywności energetycznej... 4 Planowane zmiany... 4 Kto może sporządzić audyt... 8 Wyróżniamy audyt efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek biurowy. ul. Marynarska 11, Warszawa. budynek istniejący ogłoszenie Dla budynku nr: 495/2010 1 Ważne do: 12 maja 2020 Budynek oceniany: Budynek biurowy ANTARES Rodzaj budynku Budynek biurowy Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok ul. Marynarska 11,

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU 1 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU Budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - Pływalnia we Wrocław ul. Chełmońskiego 43A Zamawiający: Wykonawca: Tytuł, imię i nazwisko Adres Tel. Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE W POLSCE Projektowanie, wdrożenie, audyty dr inż. Arkadiusz Węglarz U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. O charakterystyce energetycznej budynków Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo

1.4 Lokalizacja. kod miejscowość ul. nr tel. Fax kod miejscowość Nazwa Nr powiat województwo Strona tytułowa audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 214 22 Poddziałanie 3.1 Dane identyfikacyjne lokalnej

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł nergii w przedsiębiorstwach

Audyt energetyczny Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł nergii w przedsiębiorstwach Audyt energetyczny Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł nergii w przedsiębiorstwach 11 lipca 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji

Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Webinar, Efektywna Polska, 24 sierpnia 2017 Definicja NZEB dla budynków poddawanych termomodernizacji Szymon Firląg Buildings Performance Institute Europe Plan prezentacji Geneza, wyniki ankiety Metodyka

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 97,55 kwh/(m 2 rok) EK = 169,86 kwh/(m 2 rok) EP = 254,60 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej Adres budynku Jeremiego Wiśniowieckiego 127, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz Budynek,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH

MODYFIKACJA KOSZTOWA ALGORYTMU JOHNSONA DO SZEREGOWANIA ZADAŃ BUDOWLANYCH MODYFICJ OSZTOW LGORYTMU JOHNSON DO SZEREGOWNI ZDŃ UDOWLNYCH Michał RZEMIŃSI, Paweł NOW a a Wydział Inżynierii Lądowej, Załad Inżynierii Producji i Zarządzania w udownictwie, ul. rmii Ludowej 6, -67 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PLANY ENERGETYCZNE GMINY I PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PLANY ENERGETYCZNE GMINY I PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PLANY ENERGETYCZNE GMINY I PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA NA PRZYKŁADZIE WOJ. POMORSKIEGO Kołobrzeg 23.03.2015 2015-03-26 STRATEGICZNE DOKUMENTY ENERGETYCZNE PODSTAWOWE AKTY

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok)

metoda obliczeniowa Oceniany budynek EU = 142,84 kwh/(m 2 rok) EK = 241,83 kwh/(m 2 rok) EP = 326,71 kwh/(m 2 rok) /(m 2 rok) Rodzaj budynku 2) Przeznaczenie budynku 3) Adres budynku Budynek, o którym mowa w art. 3 ust. tak 2 ustawy 4) Rok oddania do nia budynku 5) 1920 Metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej 6) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss

Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss Osiągać więcej za mniej - doświadczenia Danfoss 2 Osiągać więcej za mniej doświadczenia Danfoss Andrzej Händel Efektywność energetyczna coraz bardziej potrzebna Sytuacja geopolityczna Rosnące ceny energii

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo