DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI 2011-2020"

Transkrypt

1 Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI Opracowanie: Dr Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ ul. Gronostajowa 7, Kraków Kraków, 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Metoda badania dostępności... 5 A. Dostępność drogowa... 5 B. Dostępność kolejowa... 9 Dostępność drogowa wyniki Dostępność kolejowa - wyniki Podsumowanie ZałoŜenia do obliczeń Tablice wynikowe Załączniki ANEKS - dostępność kolejowa do wybranych miast w roku

3 Wprowadzenie Dostępność komunikacyjna uznawana jest za istotny element organizacji przestrzeni znajdujący odzwierciedlenie w zróŝnicowaniu atrakcyjności poszczególnych miejsc. Jest ona waŝnym elementem wpływającym na szereg sfer od poziomu Ŝycia począwszy aŝ po zróŝnicowaną atrakcyjność inwestycyjną. Dostępność komunikacyjna najczęściej definiowana jest jako łatwość osiągnięcia określonej lokalizacji z innej/innych lokalizacji. Dostępność nie istnieje jako cecha miejsca sama w sobie zawsze musi być dookreślona przez wskazanie miejsc między którymi mierzona jest dostępność, uŝytkownika tej dostępności oraz środków jakimi pokonywana jest przestrzeń. Z perspektywy budowania a następnie wdraŝania strategii rozwoju województwa szczególnie istotna jest kwestia dostępności Krakowa jako stolicy i głównego motoru rozwoju regionu oraz miast subregionalnych. Dostępność jest waŝna zarówno z perspektywy tych miast, gdyŝ wiąŝe się z ich potencjalnym oddziaływaniem, wielkością obsługi, moŝliwością pozyskiwania pracowników, klientów usług itd. Jest ona takŝe waŝna z perspektywy pozostałych miast i gmin wiejskich, z których to dostępność do Krakowa i ośrodków subregionalnych oznacza moŝliwość zaspokojenia potrzeb usługowych (handel, kultura, edukacja, zdrowie), a takŝe wiąŝe się z dostępem do rynków pracy tych ośrodków. Tylko przy istnieniu dobrej dostępności z kaŝdego zamieszkanego miejsca województwa do tych ośrodków moŝliwe jest zapewnienie spójności terytorialnej województwa. Innym istotnym wymiarem jest dostępność tych ośrodków takŝe spoza województwa małopolskiego im jest ona lepsza tym potencjalnie szerszy krąg odbiorców usług, produktów, ale takŝe innego typu oddziaływania jak przepływ informacji, innowacji, kapitału ludzkiego itp., który jest wprost proporcjonalny do masy przyciągających się ośrodków (wielkość) i odwrotnie proporcjonalny do odległości czasowej między nimi (dostępność). Celem opracowania jest ocena: a. obecnej dostępności oraz b. dostępności w perspektywie roku 2020 do wybranych miast Małopolski: a. Kraków, b. Oświęcim, c. Chrzanów 1, d. Trzebinia 2, 1 W przypadku policentrycznego subregionu zachodniego badano dostępność zarówno do Oświęcimia jak i leŝącego bardziej centralnie w ramach tego subregionu Chrzanowa. 3

4 e. Nowy Targ, f. Nowy Sącz, g. Tarnów z gmin wiejskich i miast Małopolski oraz ościennych województw. Jako miarę dostępności obrano czas dojazdu: a. samochodem osobowym (transport indywidualny), b. koleją (transport zbiorowy/komunikacja publiczna). Zamierzonym wynikiem badania było oszacowanie liczby mieszkańców w rozbiciu na ekonomiczne i biologiczne kategorie wiekowe (0-14 lat, lata, 65+, 85+): a. subregionu, b. województwa oraz c. spoza województwa, mieszkających w izochronach: a minut, b minut, c minut, d minut, od miast do których badano dostępność. Badanie dla roku 2020 jest symulacją wpływu realizowanych do tego czasu działań inwestycyjnych zarówno w sferze infrastruktury drogowej jak i kolejowej. Listę uwzględnionych inwestycji załączono do opracowania w rozdziale ZałoŜenia do obliczeń. Dla oszacowania liczby mieszkańców dla 2011 posłuŝono się danymi GUS BDL (dane na 31XII 2009) a dla roku 2020 wykorzystano prognozy demograficzne dla Małopolski prognozę na poziomie powiatów wykonaną na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, a dla gmin ościennych województw wykorzystano prognozę GUS dla województw. Współczynniki wzrostu/spadku przypisywano gminom powiatów/województw i w ten sposób szacowano ich stan ludnościowy według kategorii wiekowych w 2020 roku. 2 Uwzględnienie trzeciego miasta subregionu zachodniego (Trzebinia) podyktowane zostało waŝną pozycją tego miasta jako węzła kolejowego. 4

5 Metoda badania dostępności A. Dostępność drogowa Dla zbadania dostępności naleŝało dokonać wyboru punktów dla których dostępność będzie określana (1); punktów do których będzie ona mierzona (2); przyjęcia miar dostępności (3). Ad.1 W przypadku dostępności drogowej dostępność określono z jednego punktu w kaŝdej gminie (centrum miejscowości gminnej). W przypadku gmin wiejskich otaczających gminę miejską przyjęto te same wartości co dla gminy miejskiej. Wybór większej ilości punktów w gminach spowodowałby proporcjonalny przyrost obliczeń i pomiarów przy stosunkowo niewielkiej zmianie wyników. Powstałyby natomiast nowe problemy doboru punktów reprezentantów oraz ustalenia średniej wartości dla gminy. Jako centrum miejscowości przyjmowano w przypadku miast lokalizację rynku lub głównego placu miejskiego a w przypadku wsi gminnych główne skrzyŝowanie lub lokalizację urzędu gminy. Inaczej postępowano w przypadku miast subregionalnych, gdzie dostępność liczono od granicy strefy centralnej miasta zob. punkt niŝej. Ad. 2 W miastach do których mierzona jest dostępność określano ją do granic strefy centralnej miasta a nie do jednego punktu. To drugie rozwiązanie często dyskryminuje dostępność z niektórych kierunków a dodatkowo w przypadku ustalenia tego punktu w ścisłym centrum (np.: rynek miejski) oznacza znaczne wydłuŝenie czasu dojazdu, podczas gdy większość podróŝy do danego miasta (o charakterze usługowym) wcale nie musi wiązać się z pobytem w ścisłym centrum. Jako strefy centralne miast wyznaczono (przebieg granic): a. Kraków (strefa: Nowy Kleparz - Wita Stwosza - Rondo Mogilskie - Rondo Grzegórzeckie - Rondo Grunwaldzkie Aleja Mickiewicza Nowy Kleparz). b. Oświęcim (strefa: Bulwary Królowej Jadwigi Zaborska Sienkiewicza Dąbrowskiego Bulwary). c. Chrzanów (strefa: Śląska Krakowska Podwale Sienna Oświęcimska Śląska). d. Trzebinia (jeden punkt: Rynek). e. Nowy Targ (strefa: Dworzec PKS Aleja Tysiąclecia Orkana Kościelna Kolejowa Kilińskiego Dworzec PKS). 5

6 f. Nowy Sącz (strefa: Most Sybiraków Bulwar Narwiku Rondo Obrońców Pokoju Młyńska Dworzec PKS Jagiellońska Stare Miasto Most Sybiraków). g. Tarnów (Rondo Fieldorfa Słowackiego Sitko Starodąbrowska Lwowska Dąbrowskiego Konarskiego Narutowicza Sikorskiego Szkotnik Rondo Fieldorfa). Ad. 3 Dostępność w ruchu drogowym najczęściej określa się za pomocą miar odległości (dostępność fizyczna kilometry), miar czasu (dostępność czasowa minuty) bądź kosztu (dostępność ekonomiczna). W przypadku szczegółowych badań tak zróŝnicowanego terenu jakim jest województwo małopolskie najodpowiedniejsze wydaje się zastosowanie miar czasu. Z pewnością dostępność Krakowa z Chrzanowa autostradą naleŝy określić jako lepszą niŝ z połoŝonego w podobnej odległości Zatora dostępnego drogami niŝszej kategorii. Przyjęcie miar czasu pozwala uwzględnić róŝne tempo poruszania się w zaleŝności od rodzaju i kategorii drogi, a takŝe uwzględnić wielkość ruchu, który wpływa na średnią prędkość. Dla obliczeń czasu przejazdu między punktami dla których określano dostępność a punktami do której ją badano przyjęto średnie prędkości przejazdowe w zaleŝności od kategorii drogi i średniego dobowego natęŝenia ruchu (tabela 1). Zaprezentowane w tabeli (tab. 1) średnie prędkości wynikają z przyjęcia, Ŝe podróŝe odbywają się w dobrych warunkach pogodowych; w dniu roboczym, w godzinach między 9:00 a 11:00 czyli po porannym szczycie komunikacyjnym. Przyjęcie prędkości wynikających ze stopni swobody ruchu ma charakter nieco arbitralny i tak naprawdę słuŝy jedynie uwzględnieniu wielkości potoków ruchu. Dla uproszczenia przyjęto zaokrąglone progi i stopniowanie prędkości o 5 km/h. Daje to jedynie przybliŝenie wpływu ruchu na spadek średnich prędkości. Brak wiarygodnych badań takiego wpływu w Polsce a nawet Europie i dyskusyjny charakter przyjmowanych rozwiązań w dostępnych opracowaniach nie pozwalają na lepsze skalibrowanie tego wpływu. Konstruując tabelę opierano się na badaniach amerykańskich (USA), choć naleŝy mieć na uwadze, Ŝe ruch na drogach USA jest o wiele bardziej płynny niŝ w Polsce. Na płynność ruchu wpływają negatywnie zarówno pojazdy nie utrzymujące dozwolonej prędkości jadąc za wolno jak i za szybko. DuŜy, nie uwzględniony tutaj, wpływ ma charakter ruchu udział pojazdów cięŝkich, rolniczych itp. 6

7 Tabl. 1 Przyjęte do obliczeń średnie prędkości przejazdowe w zaleŝności od kategorii drogi i wartości SDR TYP DROGI STOPNIE SWOBODY RUCHU A B C D E Autostrada km/h km/h km/h km/h km/h Droga ekspresowa dwujezdniowa 110 km/h 105 km/h 100 km/h 95 km/h 90 km/h Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h 95 km/h 90 km/h 85 km/h 80 km/h Droga główna krajowa GP 85 km/h 80 km/h 75 km/h 70 km/h 65 km/h Droga krajowa G km/h km/h km/h km/h km/h Droga wojewódzka Z km/h km/h km/h km/h km/h Droga powiatowa Z km/h km/h km/h km/h km/h Drogi lokalne i miejskie L 40 km/h 35 km/h 30 km/h 25 km/h 20 km/h Źródło: opracowanie własne na podstawie Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, Departament of Transportation, Washington 2008, oraz Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg wojewódzkich. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa Uwzględnienie SDR obniŝyło średnie prędkości na mniej niŝ 10% uwzględnionych w badaniu dróg w 2011 roku i ponad dwukrotnie większym udziale odcinków w 2020 roku. Ogólnie ruch pojazdów i praca transportowa, póki co, rosną szybciej niŝ PKB, tak więc zgodnie z prognozami wzrostu PKB a takŝe prognozami ruchu wzrośnie on do 2020 o ponad 30%, przy czym wzrost ten będzie szybszy na głównych trasach i w 7

8 strefach metropolitalnych a wolniejszy w obszarach peryferyjnych, czego dostępne prognozy wzrostu SDR prawie nie uwzględniają. Przyjęcie stopni swobody ruchu pozwoliło takŝe na uwzględnienie krętości/górskości drogi. Dla dróg górskich obniŝano klasę prędkości wynikającą ze standardu drogi i SDR o dwa stopnie swobody ruchu, a dla dróg wyŝynnych/krętych (teren tzw. falisty) o jeden stopień. W przypadku dróg o złym stanie technicznym (koleiny, ubytki itp.) równieŝ dla takich odcinków obniŝano średnią prędkość o jeden stopień swobody ruchu. Oprócz prędkości wynikającej z klasy drogi, ruchu na niej, jej krętości i jakości nawierzchni dodawano do obliczonego czasu przejazdu następujące punkty: a. wjazd na autostradę/drogę ekspresową 0,5 minuty, b. zjazd z autostrady/drogi ekspresowej i wjazd na inną drogę 1 minuta, c. przejazd przez skrzyŝowanie ze światłami 1 minuta, d. przejazd przez rondo 0,5 minuty, e. przejazd przez centrum małego miasta <20 tys. mieszkańców (bez obwodnicy) 5 minut, f. przejazd przez centrum średniego miasta tys. mieszkańców (bez obwodnicy) 5 minut, g. przejazd przez centrum duŝego miasta >50 tys. mieszkańców (bez obwodnicy) 10 minut, h. wjazd z drogi podporządkowanej na drogę główną (w lewo) 1 minuta, i. wjazd z drogi podporządkowanej na drogę główną (w prawo) 0,5 minuty, j. przejazd kolejowy 0,5 minuty. Podobnie jak w przypadku uwzględnienia SDR celem było urealnienie czasu przejazdu mając jednocześnie na uwadze arbitralny charakter przyjętych rozwiązań i zaledwie przybliŝony charakter uzyskanych wartości. Nie sposób uwzględnić wszystkie istotne czynnik jak topografia skrzyŝowań, cykle świateł, czy charakter ruchu na danym skrzyŝowaniu, co byłoby moŝliwe do uwzględnienia w opracowaniu obejmującym niewielki obszar ale zbyt trudne dla badań w przestrzeni pięciu województw. Określając dostępność kaŝdorazowo poszukiwano drogi najkrótszej w sensie czasowym, co nie zawsze pokrywało się z najkrótszą drogą według odległości fizycznej. Pomiary dokonano korzystając ze szczegółowych map samochodowych i planów miast 8

9 wpisując odległości z rozbiciem na odcinki (między kaŝdym skrzyŝowaniem z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi) według kategorii dróg a następnie przeliczono te dane na minuty. Wyniki wpisywano do bazy danych, uwzględniając w niej tylko wyniki mieszczące się w zakresie minut. Nie badano dostępności miast do samych siebie. W przypadku gmin wiejskich otaczających miasta do których badano dostępność (gmina wiejska Oświęcim, Nowy Targ, Tarnów) przyjęto arbitralnie dostępność 10 minut. Całą procedurę przeprowadzono odrębnie dla roku 2011 i Uwzględnione inwestycje drogowe, które w największym stopniu przyczyniły się do zbadanych zmian to: a. budowa autostrady A4 (do Korczowej), b. budowa Beskidzkiej Trasy Integracyjnej (jako drogi ekspresowej dwujezdniowej) Głogoczów-Bielsko Biała (do węzła z trasa S1), c. budowa północnej obwodnicy Krakowa, d. budowa wschodniej obwodnicy Krakowa i trasy S7 (Kraków-Kielce- Warszawa), e. budowa drogi ekspresowej S1 (Kosztowy-Oświęcim-Bielsko-Biała), f. budowa drogi ekspresowej (jednojezdniowej) Brzesko-Nowy Sącz (nowym śladem), g. budowa autostrady A1 Sośnica-Łódź, h. budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Zabornia-Chabówka. B. Dostępność kolejowa W przypadku dostępności koleją mierzono ją od stacji kolejowej w miejscowości gminnej/mieście lub jeśli w stolicy gminy nie było stacji kolejowej to dostępność liczono z największej miejscowości w gminie, która posiada stację kolejową/przystanek kolejowy. Jeśli na terenie gminy nie było stacji kolejowej to wtedy uwzględniano moŝliwość dotarcia z centralnego punktu gminy do stacji kolejowej w innej gminie, licząc czas dojazdu do stacji samochodem osobowym, jednakŝe nie dalej niŝ 20 minut oraz uwzględniając czas na przesiadkę 10 minut. 9

10 W przypadku dostępności kolejowej określano ją do głównej stacji kolejowej w danym mieście za wyjątkiem Chrzanowa, gdzie liczono ją do bliŝszej centrum miasta stacji Chrzanów Śródmieście. Dla roku 2011 czas przejazdu obliczano korzystając z rozkładu jazdy PKP, przy czym podróŝ nie mogła się zacząć przed 6:00 rano ani nie mogła się kończyć po godzinie 12:00. Mimo przyjęcia tak szerokich ram czasowych na niektórych liniach nie udało się znaleźć połączenia (przesiadka) (na przykład na linii śywiec-sucha). KaŜdorazowo szukano najszybszego połączenia z uwzględnieniem pociągów pośpiesznych i ekspresowych. Dla roku 2020 przyjęto na nie przewidzianych do modernizacji liniach takie same prędkości jak w obecnym rozkładzie jazdy ale za kaŝdym razem zoptymalizowano rozkład jazdy czyli przyjęto, Ŝe stał się cud i pociągi na stacjach węzłowych przyjeŝdŝają zawsze 10 minut przed odjazdem w innym kierunku. Obecnie pociągi albo nie przyjeŝdŝają wcale w rozsądnym z perspektywy przesiadania czasie (>30 minut oczekiwania) lub wręcz przyjeŝdŝają 5 minut po odjeździe. Dodatkowo uwzględniono dla roku 2020 system skomunikowania pociągów pośpiesznych z osobowymi na tej samej trasie pozwalający na dowiązywanie stacji na których nie zatrzymują się pociągi pośpieszne do ich rozkładu. Jako, Ŝe do 2020 roku na obszarze Małopolski zmodernizowana zostanie jedynie linia Kraków-CMK oraz linia Katowice-Kraków-Rzeszów, to większość przedstawionych w części wynikowej zmian w dostępności kolejowej wynika tak naprawdę tylko z zoptymalizowania rozkładu jazdy! A więc są to zmiany, które niemal bezinwestycyjnie dałoby się osiągnąć niemal od ręki. Przy wyliczeniu izochron dojazdu koleją dla roku 2030 przyjęto: ludność dane oszacowane dla roku 2020; połączenia kolejowe załoŝono moŝliwość przesiadki na stacjach węzłowych w przeciągu 10 minut; pełną realizację załoŝeń zawartych w Master plan dla transportu kolejowego (Ministerstwo Infrastruktury, 2008), w tym: dostosowanie linii kolejowej Kraków- Warszawa do szybkości min km/godz., dostosowanie linii kolejowej Katowice Kraków - Rzeszów do prędkości km/godz., budowę nowej linii kolejowej Kraków Piekiełko dostosowanej do prędkości km/godz. wraz z modernizacją odgałęzień w kierunku Chabówki i Nowego Sącza ( km/godz.). 10

11 Dostępność drogowa wyniki Dostępność w obrębie subregionów Na poziomie subregionalnym dostępność drogowa najczęściej jest funkcją odległości i wiąŝe się z wielkością subregionu i usytuowanie w jego obrębie stolicy. Większość (>90%) mieszkańców województwa mieszka w zasięgu izochrony 60 minut od swojego miasta subregionalnego. Relatywnie najbliŝej swojej subregionalnej stolicy mieszkają mieszkańcy subregionów nowotarskiego i tarnowskiego, gdzie niemal połowa mieszka w zasięgu izochrony 30 minut. Analiza nie obejmuje mieszkańców miast subregionalnych z nimi warunek ten byłby takŝe spełniony w pozostałych subregionach poza zachodnim, który z racji swojej policentryczności i kształtu nie sprzyja osiągnięciu wysokiego wskaźnika dostępności w jego obrębie. Zmiany nie zmienią tego obrazu (zob. załączone tabele i mapy), z wyjątkiem subregionu tarnowskiego gdzie po pierwsze cały subregion będzie się mieścił w obrębie izochrony 60 minut (jako jedyny w województwie) a po drugie jako jedyny będzie miał wskaźnik niemal 60% mieszkańców (bez Tarnowa) w obrębie izochrony 30 minut. Wynik ten to przede wszystkim zwarty charakter subregionu, koncentracja ludności w pobliŝu Tarnowa, a nie na jego obrzeŝach, z kolei dalsza pozytywna zmiana wynika zarówno z budowy autostrady A4 jak i remontów dróg (Tarnów-Szczucin, Tarnów- Tuchów, czy juŝ zakończona modernizacja drogi krajowej 4 (obwodnica Wojnicza). Dostępność w obrębie województwa Województwo małopolskie ze względu na ukształtowanie terenu i przebieg pasm górskich i braku dróg ekspresowych jest jedynym polskim regionem, w którym notuje się czas dojazdu z najodleglejszych gmin (Muszyna, Sękowa) do jego stolicy powyŝej 180 minut. Warto zdać sobie sprawę, Ŝe w takim samym czasie moŝna obecnie dojechać z Krakowa do gmin wiejskich leŝących po zachodniej stronie Legnicy lub w okolice Łodzi. Przyjmując izochronę 120 jako absolutne maksimum akceptowalnej dostępności do stolicy województwa obecnie prawie 9% mieszkańców województwa (poza Krakowem) mieszka poza tą izochroną. Są to południowo-wschodnie rubieŝe województwa (powiat gorlicki, nowosądecki oraz obrzeŝa powiatu dąbrowskiego. W obrębie izochrony 60 minut od Krakowa mieszka jedynie 42% mieszkańców województwa. Dzięki uwzględnionym inwestycjom drogowym sytuacja ta ulegnie zasadniczej poprawie do roku 2020, kiedy to 11

12 niemal wszyscy mieszkańcy Małopolski będą zamieszkiwać w obrębie izochrony 120 minut od Krakowa a niemal połowa w izochronie 60 minut. Kraków jest obecnie najlepiej dostępnym miastem w obrębie województwa wyraźnie wyprzedza pod tym względem drugi w rankingu dostępności Chrzanów. Najsłabiej dostępny obecnie jest Oświęcim, gdzie 1/3 mieszkańców Małopolski mieszka w odległości większej niŝ 2 godziny od tego miasta. Z kolei w ujęciu ilości mieszkańców w zakresie izochrony 60 minut (realna granica dojazdów do pracy i usług) najsłabiej wypadają Nowy Targ, Nowy Sącz i Tarnów do których w takim czasie moŝe dojechać (potencjalnie) około tys. mieszkańców województwa, odpowiednie wartości dla Oświęcimia i Chrzanowa wynoszą 1,1 mln i 1,5 mln mieszkańców. W perspektywie roku 2020 poprawie ulegnie dostępność z województwa najbardziej w przypadku Tarnowa oraz Nowego Sącza, które będą mieć wyraźnie większe zaplecze ludnościowe w obrębie izochrony 60 minut niŝ Nowy Targ (tutaj zmiana będzie minimalna) ale wciąŝ wyraźnie mniejsze niŝ ośrodki zachodniej części województwa (zob. tabele i mapy). Dostępność spoza województwa Ze względu na połoŝenie w pobliŝu granicy województwa, a ponadto w pobliŝu węzłów autostrad znacząco skracających czas dojazdu do nich, a jednocześnie w pobliŝu największej polskiej konurbacji katowickiej najlepszą dostępnością spoza województwa odznaczają się Chrzanów (równieŝ Trzebinia) oraz Oświęcim, które nieznacznie dystansują Kraków. Pozycję lidera Kraków odzyska w roku 2020 gdyŝ gorszą dostępność z kierunku zachodniego względem Chrzanowa i Oświęcimia będzie równowaŝył dostępnością z województwa świętokrzyskiego (trasa S7) oraz podkarpackiego (autostrada A4). Peryferyjne połoŝenie Nowego Targu i Nowego Sącza oznacza, Ŝe zarówno obecnie jak i w 2020 będą one miały znacząco mniejszy zasięg dostępności poza województwo niŝ wcześniej wspomniane miasta. DuŜy awans odnotuje Tarnów, choć wciąŝ będzie to daleko w tyle za Krakowem, Chrzanowem i Oświęcimiem. 12

13 Wykres 1. Dostępność drogowa do wybranych miast ogółem (w izochronie 120 minut) Liczba mieszkańców Wykres 2. Dostępność drogowa do wybranych miast z województwa małopolskiego (w izochronie 201 minut) Dostępność drogowa z województwa /w izochronie 120 minut/ Liczba mieszkańców

14 Dostępność kolejowa - wyniki Regres czy wręcz upadek znaczenia połączeń kolejowych wynikający z jednej strony z braku właściwej, a w niektórych okresach braku jakiejkolwiek, polityki transportowej państwa w obszarze kolejowym a z drugiej z ciągłych działań autodestrukcyjnych PKP, a późniejszym okresie grupy spółek wydzielonych z PKP doprowadził minimalnego znaczenia dostępności komunikacyjnej koleją w obrębie województwa małopolskiego. Ta sytuacja ulegnie do 2020 nieznacznej poprawie wynikającej z dostosowania trasy TARNÓW-KRAKÓW-TRZEBINIA do większych prędkości. Brak takich działań na innych kierunkach sprawi, Ŝe w roku 2020 w ciągu 2 godzin będzie moŝna dojechać z Krakowa do Warszawy czy Przeworska a w kierunku południowym zaledwie do Makowa Podhalańskiego i to pod warunkiem, Ŝe pociąg nie będzie nadmiernie długo zatrzymywał się na stacji Sucha Beskidzka. Obecnie najlepiej dostępnymi miastami w ruchu kolejowym ze swoich subregionów są Trzebinia, Tarnów i Kraków, choć naleŝy zaznaczyć, ze jest to ogólnie dostępność bardzo słaba. W izochronie 60 minut dojazdu koleją tylko do Trzebini jest w stanie dojechać 1/3 mieszkańców subregionu zachodniego, 1/5 do Krakowa (z subregionu krakowskiego) oraz 1/10 do Tarnowa z tarnowskiego. Są to wartości ponad dwukrotnie gorsze od obserwowanych w Czechach i znacznie gorsze niŝ we wzorcowej Szwajcarii, gdzie analogiczny wskaźnik wynosi około 80%. Dzięki przyjętym załoŝeniom optymalizacji rozkładów jazdy oraz podniesieniu prędkości na głównej magistrali kolejowej regionu (Tarnów-Trzebinia) analogiczne wskaźniki do 2020 ulegną wyraźnej poprawie i to dla miast, które obecnie w województwie odznaczały się najkorzystniejszymi wskaźnikami (Kraków, Tarnów, Trzebinia). Bardzo podobnie przedstawia się zróŝnicowanie dostępności z całego województwa a takŝe spoza jego granic, przy czym w tej ostatniej kategorii lepiej niŝ w dwóch poprzednich wypada Oświęcim dzięki połączeniom z Bielskiem-Białą i aglomeracją katowicką, choć z tą drugą obecnie Oświęcim łączą tylko 3 pary pociągów na dobę! 14

15 Wykres 3. Dostępność kolejowa do wybranych miast ogółem (w izochronie 120 minut) Liczba mieszkańców Wykres 4. Dostępność kolejowa do wybranych miast z terenu województwa małopolskiego (w izochronie 120 minut) Liczba mieszkańców

16 Podsumowanie NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe dostępność czasową w największym stopniu poprawiają duŝe projekty najczęściej finansowane i zarządzane na poziomie krajowym (autostrady, trasy ekspresowe). Inwestycje w drogi wojewódzkie i powiatowe wprawdzie nie przynoszą znaczących zmian wskaźników dostępności (czas dotarcia, liczba osób mieszkających w określonych izochronach), ale są niezmiernie waŝne z innych powodów. Dzięki nim następuje poprawa komfortu podróŝowania, mniejsze ryzyko nieplanowanego wydłuŝenia czasu podróŝy ze względu na korki, wzrost bezpieczeństwa czy teŝ mniejsze zuŝycie techniczne pojazdów i oszczędność paliwa przy płynnym i komfortowym ruchu. Nowoczesne, estetyczne drogi to waŝny element wizerunku regionu, który odgrywa rolę w zatrzymywaniu mieszkańców przed odpływem, przyciąganiu nowych mieszkańców, turystów czy teŝ szerzej jest elementem klimatu inwestycyjnego. Ogólnie poprawa dostępności i komfortu podróŝowania to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy na pokonywanie przestrzeni to takŝe jej mentalne kurczenie, inne postrzeganie odległości. W efekcie czego istnieje szansa na większe dopasowanie rynku pracy poprzez wzrost mobilności. Przedstawione zmiany w zakresie dostępności drogowej są bardzo głębokie i pozytywne. Niestety część z nich, w szczególności dostępność Nowego Sącza, prawdopodobnie nie zostaną do tego czasu osiągnięte. Wprawdzie uwzględniono inwestycje wpisane w istniejące plany i strategie, ale naleŝy mieć na uwadze, Ŝe niektóre z nich zapełniają te plany od kilku dziesięcioleci. Oznacza to, Ŝe niniejsza ekspertyza jest nie tyle prognozą zmian do 2020 roku co scenariuszem jak będzie wyglądać dostępność pod warunkiem zrealizowania określonych inwestycji, o które zdecydowanie warto zabiegać, a przedstawione w załączonych mapach i tabelach wyniki są przekonywującym argumentem. NaleŜy pamiętać, Ŝe brak zmian i inwestycji jest w przypadku infrastruktury transportowej cofaniem się wstecz. Wzrost gospodarczy rzędu 30% wzrostu PKB oznacza wzrost pracy transportowej o ponad 30%, a to oznacza, Ŝe przy braku nowych rozwiązań drogowych o większej przepustowości i płynności ruchu w wielu miejscach będzie powodować zablokowanie kluczowych szlaków komunikacyjnych (wloty do miast, główne trasy przebiegające przez miejscowości bez obwodnic itp.). Trudno wyobrazić sobie wdraŝanie rzeczywistej strategii zrównowaŝonego rozwoju (nie tylko takiego wpisanego przez poprawność polityczną) bez docenienia roli kolei. Wymaga to nie tylko podniesienia prędkości na trasach (remonty i nowy tabor) ale takŝe 16

17 budowy parkingów (na przykład ludzie docierają na parking stacji Rudawa samochodem, lub komunikacją publiczną a dalej do Krakowa jadą koleją aglomeracyjną), zapewnienie komfortu podróŝy (XXI wiek to klimatyzacja, czystość), bezpieczeństwa (czy pociąg przyozdobiony grafitti przyczynia się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa?) i wreszcie być moŝe najwaŝniejszy warunek dobry rozkład jazdy. Dobry rozkład jazdy to taki w którym pociągi kursują z określoną częstotliwością (najlepiej o takich samych godzinach w trakcie całego dnia: np. 7:10, 8:10, 9:10 itd.) i są na stacjach przesiadkowych skomunikowane z innymi kierunkami. PoŜądana jest integracja z innymi przewoźnikami (autobusy, tzw. busy, komunikacja miejska) tak w zakresie rozkładów (teoretycznie rozkłady są uzgadniane ale jest fikcja one nawet nie są dopasowane u jednego przewoźnika a co dopiero między nimi) a takŝe taryf przewozowych i systemów biletowych. Województwo małopolskie jest unikalnym w skali kraju regionem, gdzie chyba najłatwiej o rewitalizację kolei. Sprzyjają jej wysoka gęstość zaludnienia w obszarach wiejskich, przez które przebiegają linie kolejowe, duŝa skala dojazdów do pracy a takŝe wysoka atrakcyjność turystyczna oznaczająca moŝliwość wykorzystania połączeń kolejowych dla obsługi ruchu turystycznego. Podsumowując: województwo małopolskie jest obszarem o duŝej skali wyzwań związanych z dostępnością przestrzenną odległość drogowa Kraków-Muszyna wynosząca ponad 3 godziny jest praktycznie niepobita w skali Polski (w kategorii odległości stolica województwa-najodleglejsza czasowo gmina). Skala inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności budowa autostrady A4) juŝ wkrótce zmienią ten obraz. O wiele gorzej przedstawia się dostępność w pasaŝerskim transporcie kolejowym, gdzie pozytywne zmiany do 2020 roku ograniczają się jedynie do korytarza transportowego Rzeszów-Wrocław. 17

18 ZałoŜenia do obliczeń Tabl.2. Plany dotyczące projektów drogowych do 2020 i 2030 roku - Małopolska Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (projekt z dn r.) Standard drogi ekspresowej: 7 Gdańsk - Warszawa - Kraków - Rabka Program Budowy Dróg Krajowych na lata Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata (projekt z dn r.) PO IiŚ Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 BieŜanów - Christo Botewa - Igołomska Budowa autostrady A4 Kraków - Tarnów węz. Szarów - węz. KrzyŜ Budowa obw. Krakowa na odc. Węzeł Radzikowskiego - Węzeł Modlnica na DK 94 Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 BieŜanów - Christo Botewa - Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska DK 79)- Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy) Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na DK 87 wraz z dojazdami Budowa obwodnicy Skawiny DK 44 Budowa drogi ekspresowej S7 gr. woj. świętokrzyskiego-kraków Przebudowa drogi S7 Lubień - Rabka Budowa obwodnicy Zatora DK 28 Budowa obwodnicy Zabierzowa DK 79 PrzełoŜenie DK 73 umoŝliwiające połączenie autostrady A4 (w. KrzyŜ) z DK 4 (w. Lwowska) Przebudowa / wzmocnienie nawierzchni DK 75 na odcinku (Kraków) Niepołomice Targowisko Przebudowa DK 73 na odc. Szczucin Dąbrowa Tarnowska Przebudowa / wzmocnienie nawierzchni DK 73 na odc. Dąbrowa - Tarnów Budowa obwodnic miast i miejscowości dotkniętych uciąŝliwością ruchu tranzytowego, w szczególności dopełnienie obwodnic Krakowa i ośrodków subregionalnych, w tym: - północną i wschodnią obwodnicę Krakowa (ekspresowa) - północną obwodnicę Nowego Sącza Realizacja połączeń drogowych o znaczeniu strategicznym dla poprawy dostępności w skali ponadregionalnej i regionalnej: - droga ekspresowa S7 (granica województwa Kraków) - droga ekspresowa S1 (Mysłowice Bielsko-Biała, wariant przebiegu przez powiat oświęcimski wraz z obwodnicą Oświęcimia) - Beskidzka Droga Integracyjna (Głogoczów Bielsko-Biała) - budowa drogi Bukowno węzeł Baliński na drodze A4 - włączenie autostrady A4 do systemu transportowego województwa poprzez budowę i rozbudowę węzłów autostradowych (w tym węzły Rudno, Byczyna) wraz z niezbędnymi połączeniami z drogami krajowymi i wojewódzkimi Budowa autostrady A4, odc. Kraków - Tarnów, odc. w. Szarów - w. KrzyŜ Budowa autostrady A4, odc. Tarnów - Rzeszów, odc. w. Szarów - w. KrzyŜ, odc. w. KrzyŜ - w. Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica województwa świętokrzyskiego Kraków (projekt rezerwowy) Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień Rabka (projekt rezerwowy)

19 19 - kontynuacja Zakopianki na trasie Lubień Nowy Targ - połączenie Kraków Nowy Sącz granica państwa w standardzie drogi o wysokich parametrach technicznych (połączenie autostrady A4 z autostradą D1 na Słowacji) Budowa obwodnic miast i miejscowości dotkniętych - uciąŝliwością ruchu tranzytowego, Standard drogi ekspresowej: w szczególności dopełnienie 7 Rabka - ChyŜne obwodnic Krakowa i ośrodków subregionalnych, w tym: - wschodnią obwodnicę Tarnowa Standard drogi ekspresowej: 73/75 Kielce - Tarnów - Nowy Sącz - Piwniczna* Realizacja połączeń drogowych o znaczeniu strategicznym dla poprawy dostępności w skali ponadregionalnej i regionalnej: - połączenie dwupasmowe Kraków Olkusz - połączenie Tarnów Kielce w standardzie drogi o wysokich parametrach technicznych Tabl. 3. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych infrastruktura drogowa Lp Cel przedsięwzięcia Nazwa zadania Przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń w celu realizacji inwestycji drogowych. Regulacja stanu prawnego gruntów. Zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu na ciągach dróg wojewódzkich. Poprawa dostępności do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego mieszkańcom północno-wschodniej części Województwa, gmin Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Proszowice. Poprawa połączenia z Województwem Świętokrzyskim z m. Kazimierza Wielka, Wiślica, Busko- Zdrój. Usprawnienie połączenia drogowego- odcinka tzw. duŝej południowej obwodnicy Krakowa, zawartej całkowicie w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. PodwyŜszenie dostępności do dróg krajowych nr 4 i 7. PodwyŜszenie przepustowości drogi i poprawa płynności ruchu na 14 drodze wojewódzkiej nr 967 w m. Borzęta. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego - odcinka tzw. północnej duŝej 15 obwodnicy Krakowa. Zapewnienie dobrego połączenia komunikacyjnego z drogą krajową nr 94. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego - odcinka tzw. północnej duŝej 16 obwodnicy Krakowa. Zapewnienie dobrego połaczenia komunikacyjnego z drogą krajową nr 7. Poprawa połączenia drogowego Tarnowa z granicą Państwa. Poprawa dostępu do autostrady A4 i drogi krajowej nr 28 dla mieszkańców 17 południowo-wschodniej części województwa Małopolskiego i strefy przygranicznej. Wyniesienie ruchu tranzytowego z centrum m. Proszowice. Ochrona obszarów o znacznym stopniu zurbanizowania. Aktywizacja społecznoekonomiczna nowych obszarów poprzez zwiększenie dostępności 18 komunikacyjnej. Usprawnienie odcinka ciągu drogowego - DW 964. Wyniesinie ruchu tranzytowego z centrum Dobczyce (teren o znacznym stopniu 19 zurbanizowania). Poprawa dostępności komunikacyjnej do strefy aktywności gospodarczej w Dobczycach. Stworzenie wraz z zrealizowaną obwodnicą Starego Sącza spójnego system komunikacyjnego, który umoŝliwi swobodny przejazd z kierunku południowego w kierunku na Nowy Sącz. Wyniesienie ruchu tranzytowego 20 o wysokim natęŝeniu z centrum m. Podegrodzie. Aktywizacja społecznoekonomiczna nowych obszarów poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej. 21 Wyniesienie ruchu tranzytowego z m. Szczurowa. Ochrona obszarów o znacznym stopniu zurbanizowania. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna nowych obszarów poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych Modernizacja drogi woj. nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów Modernizacja drogi woj. 956/955/967 Biertowice - Łapczyca ETAP I: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice - Łapczyca Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką Przebudowa DW nr 783 na odcinku Olkusz - Wolbrom Przebudowa DW nr 783 na odcinku Wolbrom - Miechów Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów Konieczna Obwodnica Proszowic - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Obwodnica Dobczyc - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Obwodnica Podegrodzia - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Obwodnica Szczurowej - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO Okres realizacji zadania 2007/ / / / / / / / / / / /2011

20 Usprawnienie odcinka ciągu drogowego - DW 975. Wyniesienie ruchu tranzytowego z centrum Wojnicza (teren o znacznym stopniu zurbanizowania). Aktywizacja społeczno-ekonomiczna nowych obszarów poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Usprawnienie połączeń drogowych ( DW 967 i DW 966) na kierunku zachód - północ. Wyniesienie ruchu tranzytowego z centrum m. Gdów (obszaru o znacznym stopniu zurbanizowania). Aktywizacja społecznoekonomiczna nowych obszarów poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej. Usprawnienie i poprawa dostępności do przejść granicznych w Piwnicznej i Leluchowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 i powiatowej nr K1514. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego na odcinkach dróg wojewódzkich 964 i 973. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958. Poprawa dostępności do stref aktywności turystycznej. Poprawa dostępności do węzła autostradowego na A 4 w m. Brzesko i do drogi krajowej nr 79. Porawa dostępności do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego mieszkańcom zachodniej części województwa Małopolskiego. Poprawa połączenia z Województwem Śląskim. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla usprawnienia obsługi komunikacyjnej w okolicach Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice. Usprawnienie ciągu drogowego łączącego drogę krajową nr 73 z granicą województwa Małopolskiego i województwa Podkarpackiego. Poprawa dostępności do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Usprawnienie ciągu drogowego łączącego drogi krajowe nr 7 i 28 oraz drogę wojewódzką nr 969. Usprawnienie i poprawa dostępności do przejścia granicznego ze Słowacją (Winiarczykówka-Bobrov). Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa połączenia drogi wojewódzkiej nr 781 z drogą krajową nr 28. Stworzenie nowego połaczenia wschodniej i zachodniej części Chrzanowa poza ścisłym centrum miasta. Zapewnienie lepszego powiązania infrastrukturalnego z autostradą A4. Stworzenie nowego połączenia komunikacyjnego na zachód od Nowego Sącza na kierunku północ-południe. Poprawa dostępności do Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego podróŝującym z pólnocnej części województwa Małopolskiego. Usprawnienie połączenia drogowego z województwem Śląskim. 37 Poprawa dostępności do drogowego przejścia granicznego Niedzica-Lysa. Przywrócenie do właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej 38 zniszczonej w czasie powodzi. Usprawnienie systemu transportowego w rejonie Międzynarodowego Portu 39 Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice. Podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróŝowania. Obwodnica Wojnicza - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2011/2014 Obwodnica Gdowa ETAP I 2009/2013 Obwodnica Muszyny 2012 Grupa zadań,,świrownie" - Modernizacja DW nr 964 i /2013 Obwodnica Zakopanego ETAP I 2013/2015 Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce - Brzesko Etap I Modernizacja drogi woj. nr 780 Kraków - Chełmek, ETAP II Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774 Modernizacja drogi woj. nr 984 Lisia Góra - Mielec do granicy województwa Modernizacja drogi nr 968 Lubień - Mszana Dolna - ZabrzeŜ Modernizacja drogi woj. 962 Jabłonka - Lipnica Wielka - granica Państwa 2013/ / / / / /2011 Budowa obwodnicy m. Zator 2012 Budowa obwodnicy płn. - wsch. Chrzanowa Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr / /2013 Modernizacja DW nr 794 Etap I 2010/2012 Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu DW 969 w m. Kluszkowce Usuwanie skutków powodzi w ciągach dróg wojewódzkich Poprawa bezpieczeństwa płynności i przepustowości układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie MPL Balice 2011/ / /2013 Tabl. 4. Plany dotyczące transportu drogowego podkarpackie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie KPZK 2030 (projekt z dn r.) PBDK NA LATA PO IiŚ Standard drogi ekspresowej: 1 Pyrzowice Cieszyn Budowa autostrady A1 Pyrzowice Maciejów - Sośnica Budowa autostrady A1 Sośnica - Gorzyczki Budowa autostrady A4 Tarnów Rzeszów, węzeł Krzyż węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachód węzeł Świlcza Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S1 Bielsko-Biała - Żywiec 20 Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice Maciejów Sośnica (śląskie) Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - Korczowa (podkarpackie) Budowa drogi ekspresowej S69, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) Żywiec (śląskie) Przebudowa DK4, odcinek Machowa Łańcut (śląskie) Budowa drogi ekspresowej S1, odcinek Kosztowy Bielsko-Biała (projekt rezerwowy) (śląskie)

21 Standard drogi ekspresowej: 69 Żywiec - Zwardoń Standard drogi ekspresowej: 74/77 Piotrków Kielce Nisko Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski Sulejów Opatów na odcinku Kielce (DK 73) - Cedzyna wylot wschodni z Kielc 2) Budowa drogi S19 Stobierna - Rzeszów Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice Żywiec odc. Bielsko-Biała - Żywiec Autostrada A1 Tuszyn - Pyrzowice Budowa drogi S1 Kosztowy Bielsko Biała Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Rzeszów Barwinek (projekt rezerwowy) (podkarpackie) Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Stobierna - Rzeszów Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) Jędrzejów, odcinek Skarżysko Kamienna Występna oraz Kielce - Chęciny Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów granica woj. świętokrzyskiego Budowa DK łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-14 i autostradą A4 Tabl. 5. Plany dotyczące projektów kolejowych - Małopolska Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (projekt z dn r.) Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata (projekt z dn r.) 21 PO IiŚ/MRPO E30 (Drezno) Zgorzelec Legnica Wrocław Opole Katowice Kraków Rzeszów (>Kijów) [koleje zmodernizowane km/h] 64 i 8 (CMK) Psary Kraków [koleje zmodernizowane km/h] E65 Warszawa Kraków / Katowice (przystosowana CMK) [KDP, >200 km/h] Wyjścia KDP poza granice Polski z Poznania, Wrocławia, Katowic, Krakowa [KDP, >200 km/h] Włączenie Małopolski do sieci kolei duŝych prędkości poprzez budowę przedłuŝenia CMK do Krakowa Modernizacja linii kolejowej E30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków - Balice z Krakowem, odc. Kraków Gł. - Mydlniki - Balice Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III Modernizacja linii kolejowej Psary - Kraków (odc. Psary - Kozłów oraz Kraków Batowice - Kraków Główny (projekt rezerwowy) Modernizacja linii kolejowej 96 Tarnów Leluchów na odcinku Tarnów StróŜe (MRPO) projekt w trakcie realizacji Modernizacja linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów Oświęcim na odcinku Kraków Płaszów Kraków Swoszowice (MRPO) projekt w trakcie realizacji nd Połączenie kolejowe Krakowa z Sądecczyzną i Podhalem: linia kolejowa Kraków PodłęŜe Piekiełko wraz z modernizacją linii Nowy Sącz Muszyna granica państwa oraz odgałęzienie linii kolejowej na Nowy Targ i Zakopane CE30/1 Kraków PodłęŜe Piekiełko Nowy Sącz Muszyna Leluchów (>Poprad)/ Piekiełko Chabówka Zakopane (fragment nowej linii) [koleje zmodernizowane km/h] Tabl. 6. Plany dotyczące transportu kolejowego podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie KPZK 2030 (projekt z dn r.) E65 Warszawa Zawiercie [koleje zmodernizowane km/h] E65 Czechowice Dziedzice Zwardoń (>Bratysława) [koleje zmodernizowane km/h] PO IiŚ/MRPO Modernizacja linii kolejowej E65-C-E65 na odcinku Katowice - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice (projekt rezerwowy) Modernizacja linii kolejowej E65-C-E65 na odcinku Czechowice Dziedzice Bielsko-Biała - Zwardoń (projekt rezerwowy) Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Opole Gliwice Zabrze Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Rzeszów granica państwa (projekt rezerwowy)

22 8 Warszawa Radom Kielce [koleje zmodernizowane km/h] E 65 Zawiercie - Katowice [koleje zmodernizowane km/h] CE30 Opole Strzelce Opolskie Gliwice [koleje zmodernizowane km/h] 71 SkarŜysko Kamienna Ocice Rzeszów [koleje zmodernizowane km/h] 203 Kostrzyn n/odrą - KrzyŜ [koleje zmodernizowane km/h] 71 Ocice Rzeszów [koleje zmodernizowane km/h] CE65/CE65/2 Inowrocław Chorzów Katowice Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice (>Ostrawa) [koleje zmodernizowane km/h] 8 Radom Kielce -Tunel [koleje zmodernizowane km/h] i 144 Opole - Częstochowa - Kielce nd [koleje zmodernizowane km/h] 272 Poznań Kluczbork Lubliniec Katowice [koleje zmodernizowane km/h] Mapa 1. Docelowe prędkości na sieci kolejowej w 2030 roku Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice (projekt rezerwowy) Dostosowanie CMK do prędkości 250 km/h na odcinku Grodzisk Mazowiecki Zawiercie (projekt rezerwowy) Źródło: Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa Uwaga: Przebieg linii duŝych prędkości orientacyjny. 22

23 Tablice wynikowe 23

24 Tabl. 7. Dostępność drogowa do wybranych miast w 2011 roku Miasta KRAKÓW OŚWIĘCIM CHRZANÓW TRZEBINIA NOWY TARG NOWY SĄCZ TARNÓW KRAKÓW OŚWIĘCIM CHRZANÓW TRZEBINIA NOWY TARG NOWY SĄCZ TARNÓW Dostępność Grupy wiekowe w minutach 0-14 lat lata RAZEM Dostępność ogółem Dostępność z województwa

25 Tabl.8. Dostępność drogowa do wybranych miast w 2020 roku Miasta KRAKÓW OŚWIĘCIM CHRZANÓW TRZEBINIA NOWY TARG NOWY SĄCZ TARNÓW KRAKÓW OŚWIĘCIM CHRZANÓW TRZEBINIA NOWY TARG NOWY SĄCZ TARNÓW Dostępność Grupy wiekowe w minutach 0-14 lat lata RAZEM Dostępność ogółem Dostępność z województwa

26 Tabl. 9. Odsetek mieszkańców o określonej dostępności drogowej do wybranych miast (w procentach) Dostępność do: KRAKÓW OŚWIĘCIM CHRZANÓW TRZEBINIA NOWY TARG NOWY SĄCZ TARNÓW Dostępność w minutach 0-14 lat lata DOSTEPNOŚĆ Z WOJEWÓDZTWA RAZEM ,6 9,1 8,5 8,9 8,9 8,7 9,4 9,4 9,0 9,3 8,9 9, ,5 33,3 33,7 35,0 33,1 38,7 39,3 41,1 40,6 39,5 42,0 48, ,3 21,6 22,2 21,2 21,8 35,6 35,2 34,2 33,7 35,1 63,8 83, ,1 27,4 26,9 26,2 27,4 16,3 15,4 14,6 15,9 15,4 91,2 99, ,9 5,2 5,0 4,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,0 5,3 5,1 5, ,5 36,8 39,6 40,1 36,1 34,2 36,8 42,2 41,7 37,3 41,3 42, ,5 12,5 11,7 12,4 12,5 19,3 18,8 17,5 17,4 18,6 53,8 61, ,2 13,8 13,3 13,9 14,0 22,0 21,1 19,0 19,1 20,9 67,8 82, ,9 4,3 4,5 4,2 4,3 4,6 5,0 5,7 5,6 5,1 4,3 5, ,1 46,7 48,4 49,1 46,0 45,3 47,8 52,0 51,5 48,1 50,3 53, ,4 14,7 14,1 14,7 14,9 21,8 20,8 19,4 19,2 20,7 65,2 73, ,7 16,8 16,2 15,8 17,0 22,6 21,1 17,9 18,5 20,8 82,2 94, ,6 6,6 6,7 6,1 6,4 6,3 7,0 7,7 6,9 7,0 6,4 7, ,4 43,4 45,4 46,3 42,9 43,2 45,5 49,8 49,7 45,9 49,3 52, ,4 15,8 15,2 15,8 16,0 22,3 21,2 19,8 19,7 21,2 65,3 74, ,8 16,7 16,1 15,7 17,0 22,6 21,0 17,8 18,5 20,7 82,3 94, ,6 4,9 4,7 4,3 5,0 5,3 5,2 4,7 4,6 5,1 5,0 5, ,7 6,9 6,3 6,0 7,1 10,6 9,2 7,5 7,7 9,2 12,1 14, ,8 43,1 43,6 44,6 42,6 48,6 50,0 52,3 51,8 50,2 54,8 64, ,3 25,8 25,3 24,2 25,8 29,1 29,5 29,7 29,5 29,4 80,6 93, ,1 4,5 3,7 3,4 4,7 6,2 5,2 3,8 3,8 5,1 4,7 5, ,4 9,2 8,6 8,6 9,5 16,2 15,0 12,6 13,1 14,8 14,1 19, ,4 20,0 19,1 18,3 20,1 50,6 52,4 55,0 55,2 52,6 34,2 72, ,5 40,6 41,9 43,2 40,1 24,8 25,1 25,9 25,2 25,1 74,3 97, ,7 5,2 4,9 4,8 5,3 6,6 6,7 5,4 5,5 6,5 5,3 6, ,9 8,1 7,9 8,2 8,2 17,0 16,4 14,7 14,7 16,2 13,5 22, ,7 16,1 14,8 14,6 16,1 59,6 60,5 63,8 63,9 60,9 29,6 83, ,6 45,8 47,4 49,1 45,3 15,1 14,6 14,2 13,8 14,6 75,0 98, lat lata RAZEM Skumulowany% 2011 Skumulowany%

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE Załącznik nr 3 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Kraków, maj 2012 r. Wykaz Wieloletnich

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego TRANSPORT I KOMUNIKACJA Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Transport i Komunikacja Cel główny Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz beneficjenta Podmiot odpowiedzialny za realizację Proponowane źródło finansowania Wartość zadania (mln

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych

Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad. szansa dla samorządów lokalnych Narodowy program budowy dróg krajowych i autostrad szansa dla samorządów lokalnych Podstawowa sieć dróg w Małopolsce DROGI KRAJOWE MAŁOPOLSKI Zadania przygotowane do budowy w 2006 roku 1/ A-4, odc. Kraków

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego problemy, szanse, wyzwania Zakłada: Program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI Robert Guzik DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI 2014 2023 Raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023 Kraków 2014 Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA Oddział w Kielcach Kielce czerwiec 2011 Region świętokrzyski położony jest w środkowo-południowej części Polski. Sąsiaduje z sześcioma województwami: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim,

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiot opracowania. 1. Przedmiot opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje analizy i prognozy ruchu samochodowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW975 Dąbrowa Tarnowska śabno Radłów Wierzchosławice Gródek nad Dunajcem Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi:

Stan istniejący. Cel zadania inwestycyjnego. Parametry techniczne planowanej drogi: Stan istniejący Zielona Góra posiada obwodnice po trzech stronach miasta. Kierunki tranzytowe północ-południe obsługuje droga ekspresowa S3 oraz droga krajowa nr 27, natomiast ruch na kierunkach wschód-zachód

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1639 /16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny Miliardy na rozwój Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kontrakt terytorialny nowy instrument uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa,

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Plany inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Katowice, 15 października 2015 r. Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 742 / 35 / V / 2015 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ I INWESTYCJE PKP PLK S.A. ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWYCH oraz DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Warszawa, 11 marca

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN

Schemat B Minimalna kwota wsparcia wynosi: PLN Maksymalna kwota wsparcia wynosi: PLN 1 Zmienia się Uchwałę Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienioną

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich (wydatki majątkowe+bieżące) stan na r.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich (wydatki majątkowe+bieżące) stan na r. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich (wydatki majątkowe+bieżące) stan na 01.01.018 r. Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego XLIV/673/17 z dnia 8 grudnia 017r. Lp. Nazwa 018 019 00 03 04 Limit zobowiązań

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI 2014-2023

DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI 2014-2023 Robert Guzik DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORTOWA WYBRANYCH MIAST MAŁOPOLSKI 2014-2023 Raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023 Kraków 2014 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE. Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE Zakład Linii Kolejowych

Bardziej szczegółowo

Finansowano ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykonawca

Finansowano ze środków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykonawca Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku

Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku Inwestycje zrealizowane, realizowane i planowane do realizacji na sieci dróg krajowych do 2020 roku KRAKÓW, PAŹDZIERNIK 2012 r. SIEĆ DRÓG KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Drogi krajowe województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia

Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Transport i Komunikacja w Małopolsce do 2020 roku szanse i zagrożenia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Strategy 1/53 2/53 FINANSOWANIE DRÓG SAMORZĄDOWYCH Samorządowe inwestycje drogowe finansowane są

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 28 września 2011 r. Bukowina Tatrzańska HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Badania symulacyjne.

Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Badania symulacyjne. Ocena atrakcyjności ośrodków osadniczych regionu krakowskiego. Badania symulacyjne. Łukasz Obierak Promotor: dr inŝ. Magdalena Mlek Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Przebudowa węzła stan Krajowych projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 11 XII III 2017

O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 11 XII III 2017 INFORMACJA O ROZKŁADZIE JAZDY POCIĄGÓW KOLEI ŚLĄSKICH W OKRESIE 11 XII 2016 11 III 2017 STAN NA DZIEŃ: 02.12.2016 W związku z wprowadzeniem nowego rocznego rozkładu jazdy 2016/2017 oraz kolejnymi etapami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r.

STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. PAŹDZIERNIK 2013 r. 1 STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PAŹDZIERNIK 2013 r. CEL 2 z 17 CELEM OPRACOWANIA DOKUMENTU JEST STWORZENIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EFEKTYWNEGO SYSTEMU TRANSPORTU UMOŻLIWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

miejskimi i ich otoczeniem

miejskimi i ich otoczeniem Analiza relacji funkcjonalnoprzestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś Centrum Studiów Regionalnych UNIREGIO, Kraków Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

GDDKiA O/RZESZÓW - Stan obecny sieci drogowej oraz inwestycje planowane w ramach PBDK

GDDKiA O/RZESZÓW - Stan obecny sieci drogowej oraz inwestycje planowane w ramach PBDK GDDKiA O/RZESZÓW - Stan obecny sieci drogowej oraz inwestycje planowane w ramach PBDK 2014-2023 Sieć dróg w zarządzie Oddziału w Rzeszowie na 31.12.2015 klasa A 171 km (w tym 41 km w budowie) Rejon Nisko

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony

Dofinansowanie MRPO , ,00 0, ,00 0,00 Niezłożony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU FORMULARZ zgłoszenie Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Imię i nazwisko Michał

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zidentyfikowanego do realizacji projektu kluczowego w perspektywie finansowej UE

Prezentacja zidentyfikowanego do realizacji projektu kluczowego w perspektywie finansowej UE Prezentacja zidentyfikowanego do realizacji projektu kluczowego w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Tytuł Projektu Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej, warunków komunikacji w części południowowschodniej

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Przebudowa węzła stan projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt)

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 (Projekt) Krakowski Obszar Metropolitalny Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW

WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW WYKAZ WYBRANYCH PROJEKTÓW Lp. Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania Charakterystyka projektu Zamawiający PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI 1. Budowa Obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214 o dług. 10 km, węzeł

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku

Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku Uchwała Nr 297/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1459/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski

Ocena wpływu budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski Ocena wpływu budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski Rzeszów, Listopad 2013 W opracowaniu poddano analizie 48 projektów z terenu całego kraju, w tym 3

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1151/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń

Model ruchu z prognozami metodologia obliczeń Studium lokalizacyjno funkcjonalno ruchowe rozwoju podhalańsko tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności Miasta Zakopane ZAŁĄCZNIK NR 4 Model ruchu z prognozami metodologia

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik istotności dróg

Wskaźnik istotności dróg Wskaźnik istotności dróg wacław jastrzębski URS Poland Sp. z o.o. waclaw.jastrzebski@urs. com 116 W dyskusjach o rozwoju sieci drogowej, czy w opracowaniach i projektach dotyczących dróg, bardzo często

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

17. Suwalska przyszłość

17. Suwalska przyszłość 17. Suwalska przyszłość Miasto Suwałki musi inwestować aby stać się miastem przyjaznym dla suwalczan, miastem gdzie przyjemnie się mieszka. Miasto musi stać się bardziej atrakcyjnym dla turystów i inwestorów,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO TRANSPORT I KOMUNIKACJA Lipiec 2012 1 Cel główny: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI

Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Lista projektów wybranych do w ramach konkursu dla Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd

Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd Skutki przejścia z systemu winietowego na elektroniczny system pobierania opłat za przejazd Tadeusz Wilk Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Warszawa, 5 października 2010 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 listopada 2015 roku

Uchwała Nr 1550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 listopada 2015 roku Uchwała Nr 1550/15 Zarządu Województwa go z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 1441/09 Zarządu Województwa go z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie MRPO , , , , ,56 Zakończony

Dofinansowanie MRPO , , , , ,56 Zakończony Stan wdrażania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działa Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł Wartość

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1458 /10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1398/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 1 Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 2 WPROWADZENIE mgr inż. Aleksander Drzewiecki aleksander.drzewiecki@polsl.pl ul. Krasińskiego 13 p.003 tel. 32-603

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Prezentowane badanie jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Zastępca Dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości Katowice, 16.03.2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady pierwszych

Bardziej szczegółowo