Sterowanie i Zarządzanie w Transporcie. Służby ruchu lotniczego. Rodzaje służb ruchu lotniczego w EPWW (na mocy ustawy Prawo lotnicze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie i Zarządzanie w Transporcie. Służby ruchu lotniczego. Rodzaje służb ruchu lotniczego w EPWW (na mocy ustawy Prawo lotnicze"

Transkrypt

1 Zarządzanie Ruchem Lotniczym (ATM) Sterowanie i Zarządzanie w Transporcie Służby ruchu lotniczego Wykład 2 Służby Ruchu Lotniczego (ATS) Służby Kontroli Ruchu Lotniczego (ATC) Służba Kontroli Obszaru (ACC) Służba Kontroli Zbliżania (APP) Służba Kontroli Lotniska (TWR) Służby Żeglugi Powietrznej ATS Służby Meteorologiczne (MET) Służba Informacji Powietrznej (FIS) Zarządzanie Przepływem Ruchu Lotniczego (ATFM) Służby Informacji Lotniczej (AIS) Służba Alarmowa (ALAR) Zarządzanie Przestrzenią Powietrzną Łączność, Nawigacja Dozorowanie (CNS) (ASM) Służby Łączności Służby Nawigacji (VOR, NDB, DME) Służby Dozorowania (PSR, SSR) Poszukiwanie i Ratownictwo (ASAR) Rodzaje służb ruchu lotniczego w EPWW (na mocy ustawy Prawo lotnicze a) informacji powietrznej - ustanowioną w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów, b) alarmowa - ustanowiona w celu zawiadamiania organów systemu poszukiwania i ratownictwa o statkach powietrznych potrzebujących pomocy i współdziałania z tymi organami, c) kontroli ruchu lotniczego - ustanowioną w celu zapobiegania zderzeniom statków powietrznych podczas lotu, zderzeniom statków powietrznych ze sobą lub z przeszkodami w ruchu naziemnym oraz usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego,. Przestrzeń powietrzna FIS FIS zajmuje się statkami powietrznymi latającymi od poziomu ziemi do FL95 (około 2900 m AMSL). FIR Warszawa, w zakresie tych wysokości podzielony jest na pięć sektorów FIS. Przestrzeń powietrzna w sektorach FIS, z wyłączeniem CTR, TMA, EA, TSA, TRA, ATZ, MATZ, EPD ma nadaną klasę G wg kryteriów ICAO. W przestrzeni naszej odpowiedzialności (przestrzeń klasy G) piloci nie mają obowiązku nawiązywania łączności radiowej z FIS (wyjątek stanowi tu strefa RMZ lotniska Okęcie). Służba informacji powietrznej FIS Flight Information Service - pełnią: - Organy kontroli ruchu lotniczego - pełnią służbę informacji wobec kontrolowanego ruchu lotniczego; - AFISO (Aerodrome FIS Officer) cywilny informator lotniskowego ruchu lotniczego pełni służbę informacji wobec ruchu lotniczego w pobliżu i na lotnisku niekontrolowanym (na którym nie ma służb ruchu lotniczego); - Wojskowy AFISO pełni służbę informacji wobec ruchu lotniczego w pobliżu i na lotnisku wojskowym; - Sektory FIS (w Polsce: Okęcie, Gdańsk, Kraków, Poznań, Olsztyn.) - pełnią służbę informacji wobec niekontrolowanego ruchu lotniczego; 1

2 Plany lotów Na loty VFR w przestrzeni klasy G składa się plan lotów jeśli loty odbywają się z przekraczaniem granicy państwowej, loty w strefie identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ), loty których trasa choćby we fragmencie przecina przestrzeń kontrolowaną (czyli np. przecinające CTR, TMA, lub z naborem wysokości ponad FL95). Na loty IFR w przestrzeni klasy G wymagane jest złożenie planu lotu. Składając plan lotu, należy zwrócić szczególną uwagę na kilka szczegółów: Jeśli start odbywa się z lotniska niekontrolowanego wg VFR, a dalej lot odbywa się jako IFR (wydłużona koordynacja z Obszarem czy Zbliżaniem). Jeśli start opóźnia się o 30 minut i więcej, należy zgłosić depeszę opóźniającą (DLA) do biura odpraw załóg, żeby plan - jako "przeterminowany" - nie wypadł z bazy planów lotu. Jeżeli na lot składany był plan, a lądowanie odbywa się na lotnisku niekontrolowanym należy zadzwonić do odpowiedniego sektora FIS, z którym przed lądowaniem było się na łączności i zgłosić zamknięcie planu lotu podając czas lądowania. Jeżeli start odbywa się z lotniska niekontrolowanego, a lot odbywa się za granicę lub będzie przebiegał przez przestrzeń kontrolowaną, nawiązując łączność z FIS należy poprosić o otwarcie planu lotu podając czas startu. Służba alarmowa ALRS Alert Service - pełnią wszystkie organy pełniące służbę FIS, a także osoby wyznaczone przez użytkowników statków powietrznych. Służba alarmowa powinna być zapewniana: 1. Wszystkim statkom powietrznym, którym zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego; 2. W miarę możliwości wszystkim innym statkom powietrznym, które złożyły plan lotu lub o których organy służb ruchu lotniczego zostały zawiadomione; i 3. Statkom powietrznym, o których wiadomo lub przypuszcza się, że są obiektem aktu bezprawnej ingerencji. W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia statku powietrznego, gdy znajduje się on pod kontrolą organu kontroli lotniska lub organu kontroli zbliżania, organ ten powinien natychmiast zawiadomić centrum kontroli obszaru, które następnie przekazuje te informacje do ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje: 1. INCERFA lub ALERFA, lub DETRESFA, zależnie od fazy zagrożenia; 2. Nazwę jednostki organizacyjnej oraz nazwisko osoby wzywającej; 3. Rodzaj zagrożenia; 4. Znaczące informacje z planu lotu; 5. Organ, który jako ostatni pozostawał w kontakcie ze statkiem powietrznym, oraz czas i użyte środki; 6. Ostatni meldunek pozycyjny i sposób określenia pozycji; 7. Barwę i znaki szczególne statku powietrznego; 8. Niebezpieczne towary przewożone jako cargo; 9. Działania podjęte przez organ zawiadamiający; 10.Inne stosowne uwagi. Fazy zagrożenia SP (Distress phases) Cywilne Centrum Kontroli Obszaru Warszawa natychmiast zawiadomi wojskowy organ odpowiedzialny za uruchomienie systemu ratownictwa lotniczego o statku powietrznym, o którym uważa się lub wiadomo, że jest w stanie zagrożenia, tj.: 1. fazie niepewności; 2. fazie alarmu; 3. fazie niebezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia, że statek powietrzny znajduje się w fazie niepewności lub alarmu, powinien zawiadomić o tym, jeśli to możliwe: użytkownika SP, przed zaalarmowaniem wojskowego organu odpowiedzialnego za uruchomienie systemu ratownictwa lotniczego. 2

3 INCERFA (Uncertainty phase) faza niepewności Statek powietrzny znajduje się w fazie niepewności gdy: 1. Gdy brak wiadomości ze statku powietrznego po upływie danego czasu, w ciągu: a) 30 minut z cywilnego statku powietrznego; b) 30 minut z wojskowego statku powietrznego wykonującego lot w przestrzeni wyznaczonej dla ruchu cywilnych statków powietrznych; c) 5 minut z wojskowego statku powietrznego. 2. Gdy przylot statku powietrznego opóźnia się do: a) 30 minut dla cywilnego statku powietrznego; b) 30 minut dla wojskowego statku powietrznego, wykonującego lot w przestrzeni wyznaczonej dla ruchu cywilnych statków powietrznych; c) 20 minut dla wojskowych samolotów tłokowych i śmigłowców, wykonujących lot przy profilu nie zapewniającym utrzymania łączności na całej trasie; d) 10 minut dla wojskowych samolotów odrzutowych, wykonujących lot przy profilu nie zapewniającym utrzymania łączności na całej trasie lotu. ALERFA (Alert phase) faza alarmu Statek powietrzny znajduje się w fazie alarmu w przypadku, gdy: 1. Po fazie niepewności dalsze próby nawiązania łączności lub zapytania skierowane do innych odpowiedzialnych źródeł nie przyczyniły się do uzyskania wiadomości o statku powietrznym; 2. Statek powietrzny otrzymał zezwolenie na lądowanie i nie wylądował w ciągu 5 minut po przewidzianym czasie, a łączność z nim nie została wznowiona; 3. Gdy otrzymano wiadomości wskazujące na to, że sprawność eksploatacyjna statku powietrznego obniżyła się lecz nie do tego stopnia, by zachodziło prawdopodobieństwo przymusowego lądowania lub awaryjnego opuszczenia w locie; 4. Wiadomo lub przypuszcza się, że statek powietrzny został uprowadzony. DETRESFA (Distress phase) faza niebezpieczeństwa Statek powietrzny znajduje się w fazie niebezpieczeństwa w przypadku gdy: 1. Po fazie alarmu dalsze nieudane próby nawiązania łączności ze statkiem powietrznym oraz dalsze daremne usiłowania uzyskania informacji wskazują na prawdopodobieństwo, że statek powietrzny znajduje się w niebezpieczeństwie; 2. Uważa się, na podstawie posiadanych informacji, że zapas paliwa na pokładzie jest wyczerpany lub niewystarczający do bezpiecznego zakończenia lotu; 3. Otrzymano wiadomość albo jest prawie pewne, że statek powietrzny zamierza wykonać lub wykonał przymusowe lądowanie, albo załoga opuściła statek na spadochronach; 4. Zaistniały inne okoliczności, które uzasadniają konieczność zawiadomienia wojskowego organu odpowiedzialnego za uruchomienie systemu ratownictwa lotniczego. Depesze MAYDAY - trzykrotnie wypowiedziana poprzedza depeszę o niebezpieczeństwie i oznacza stan niebezpieczeństwa, w którym istnieje zagrożenie poważnym i/lub bliskim niebezpieczeństwem i istnieje konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy. Depesza MAYDAY ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi depeszami. PAN PAN - trzykrotnie wypowiedziane wyrażenie PAN PAN w lotnictwie poprzedza depeszę pilną i oznacza stan naglący, w którym istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa statkowi powietrznemu, pojazdowi lub osobie na pokładzie, lecz nie wymagającej udzielenia natychmiastowej pomocy. Depesza PAN PAN i PAN PAN MEDICAL mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi depeszami, z wyjątkiem tych o niebezpieczeństwie. Awaryjne zniżanie Po otrzymaniu wiadomości, że SP wykonuje awaryjne zniżanie przecinając poziomy innych SP: 1. Należy podjąć wszelkie kroki dla zapewnienia bezpieczeństwa innych SP; 2. W razie konieczności, organy ATC powinny nadać depeszę o awarii do ogólnej wiadomości za pomocą środków radiowych, lub za pośrednictwem innej stacji łączności; 3. Statki powietrzne, które odebrały depeszę o awaryjnym zniżaniu powinny zwolnić określoną przestrzeń i nasłuchiwać dalszych zezwoleń ATC; 4. Organ ATC powinien przesłać zainteresowanym SP dalsze zezwolenia odnośnie procedur jakie powinny być stosowane w czasie i po dokonaniu awaryjnego zniżania. Frazeologia podczas awaryjnego zniżania: EMERGENCY DESCENT AT (point of location) ALL AIRCAFT BELOW (level) WITHIN (distance) OF (point or navaid) LEAVE IMMEDIATELY (followed as necessary by specific instructions as to direction, heading or track etc.) Statki powietrzne w stanie zagrożenia Obowiązek udzielenia pomocy oraz nadanie pierwszeństwa przed innymi statkami powietrznymi, uwzględniając występujące okoliczności. Dla zawiadomienia o stanie zagrożenia SP może użyć transpondera SSR ustawiając w modzie A: 1. MOD A 7700 niebezpieczeństwo; 2. MOD A 7600 utrata łączności; 3. MOD A 7500 bezprawna ingerencja na pokładzie SP; Lub nadać właściwą depeszę o zagrożeniu za pomocą linii przesyłania danych łączności kontroler-pilot. W przypadku aktu lub przypuszczenia o bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego, organy ATS powinny niezwłocznie spełniać prośby tego statku. Należy kontynuować nadawanie odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotu i podejmować konieczne działania dla przyśpieszenia wykonania wszystkich etapów lotu, a szczególnie bezpiecznego lądowania statku powietrznego. 3

4 Błądzące statki powietrzne Statek powietrzny, który oddalił się znacznie od swej zamierzonej linii drogi lub który melduje, że utracił orientację. Gdy tylko organ służb ruchu lotniczego dowie się, że jakiś statek powietrzny zabłądził, to powinien niezwłocznie podjąć niezbędne działania, celem udzielenia mu pomocy i zapewnienia bezpieczeństwa jego lotu. Pomoc w zakresie nawigacji dokonywana przez organ służb ruchu lotniczego jest szczególnie ważna, gdy organ ten przypuszcza, że w rezultacie błądzenia statek powietrzny wchodzi lub może wejść do przestrzeni powietrznej, gdzie występuje ryzyko przechwycenia lub inne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Czynności konieczne podejmowane przez organ służb ruchu lotniczego: nawiązanie dwukierunkowej łączności z tym statkiem, chyba że łączność taka już istnieje; wykorzystać wszelkie dostępne środki w celu określenia jego pozycji; poinformować inne organy ATS o zabłądzeniu lub możliwości zabłądzenia statku powietrznego w ich obszarze odpowiedzialności, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą oddziaływać na nawigację statku powietrznego w tych okolicznościach; poinformować, zgodnie z lokalnie uzgodnionymi procedurami, właściwe organy wojskowe i dostarczyć im odpowiedni plan lotu oraz inne dane dotyczące błądzącego statku powietrznego; prosić w/w organy i inne statki powietrzne w locie o wszelką pomoc w nawiązaniu łączności z danym statkiem powietrznym i w określeniu jego pozycji. Niezidentyfikowane statki powietrzne Statek powietrzny, który został zaobserwowany lub o którym zawiadomiono, że wykonuje lot w danym obszarze, lecz którego tożsamość nie została ustalona. Podejmowanie odpowiednich działań przez organ służb ruchu lotniczego: Starać się nawiązać dwukierunkową łączność z tym statkiem; Poprosić inne organy służb ruchu lotniczego w danym rejonie informacji powietrznej o informacje dotyczące lotu i o pomoc w nawiązaniu dwukierunkowej łączności z tym statkiem powietrznym; Poprosić organy służb ruchu lotniczego działające w sąsiednich rejonach informacji powietrznej o informacje dotyczące lotu i o pomoc w nawiązaniu dwukierunkowej łączności z tym statkiem powietrznym; Starać się otrzymać informacje od danych statków powietrznych znajdujących się w danym obszarze. Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych Konieczne czynności przez organ służb ruchu lotniczego: 1. Starać się nawiązać dwukierunkową łączność z przechwytywanym statkiem powietrznym, wykorzystując dostępne środki, włącznie z częstotliwością używaną w niebezpieczeństwie 121,5 MHz, 2. Poinformować pilota przechwytywanego statku powietrznego o tym, że jest przechwytywany; 3. Nawiązać kontakt z organem kierującym przechwytywaniem, 4. W ścisłej koordynacji z organem kierującym przechwytywaniem podejmować konieczne działania dla zapewnienia bezpieczeństwa przechwytywanemu statkowi powietrznemu; 5. Poinformować organy służb ruchu lotniczego sąsiadujących rejonów informacji powietrznej, jeżeli okaże się, że statek powietrzny z tych rejonów zabłądził. Służby kontroli ruchu lotniczego Tower Pierwsza służba, z którą nawiązuje kontakt pilot samolotu odlatującego, jest służba kontroli lotniska, tzw. "Wieża" (TWR). Od niej pilot otrzymuje zezwolenie na wykonanie lotu, na uruchomienie silników, kołowanie do startu. Po starcie pilot nawiązuje łączność ze służbą kontroli zbliżania (APP), która kieruje jego lotem do odległości ok km od lotniska, a następnie zostaje przekazany na kontrolę obszaru (ACC), która sprawuje na nim kontrolę do momentu przekazania na łączność APP lub TWR lotniska 4

5 Zadania TWR Udzielanie informacji i zezwoleń w celu osiągnięcia bezpiecznego, uporządkowanego i sprawnego przepływu ruchu lotniczego na lotnisku oraz jego pobliżu. Informacji i zezwoleń udziela się w celu zapobieżenia kolizjom między: statkami powietrznymi wykonującymi loty w wyznaczonej strefie odpowiedzialności organu kontroli lotniska, włącznie z lotami w kręgach nadlotniskowych; statkami powietrznymi poruszającymi się na polu manewrowym; lądującymi i startującymi statkami powietrznymi; statkami powietrznymi a pojazdami na polu manewrowym; statkami powietrznymi na polu manewrowym a przeszkodami znajdującymi się na tym polu. Odlatujące SP Uruchamianie silników podanie spodziewanego czas startu, jeśli przewidywane jest opóźnienie należy doradzić załodze uruchomienie silników zgodnie z przydzielonym czasem slot". Procedury uruchamiania silników powinny być zawarte w lokalnych instrukcjach operacyjnych i powinny one zawierać kryteria i warunki określające kiedy i w jaki sposób oblicza się i przekazuje odlatującym statkom powietrznym czas uruchomienia silników. Kołowanie do odlotu - przed rozpoczęciem kołowania do startu, SP powinien otrzymać odpowiednie informacje. Drogę startową w użyciu; Kierunek i prędkość wiatru przyziemnego włącznie ze znaczącymi zmianami; Wartość ciśnienia dla nastawienia wysokościomierza według QNH oraz zgodnie z lokalnymi ustaleniami, lub na żądanie pilota wartość ciśnienia dla nastawienia wysokościomierza według QFE; Temperaturę powietrza dla drogi startowej będącej w użyciu w przypadku SP o napędzie turbinowym; Widzialność reprezentatywną dla kierunku startu i kierunku początkowego wznoszenia, jeżeli widzialność ta jest mniejsza niż 10 km lub w określonych przypadkach wartość(i) zasięgu widzenia wzdłuż drogi startowej (RVR) dla drogi startowej w użyciu; Dokładny czas Przed startem Przed startem załoga statku powietrznego powinna być poinformowana o: a) wszystkich znaczących zmianach kierunku wiatru przyziemnego, temperaturze powietrza, widzialności i wartości RVR; b) znaczących warunkach meteorologicznych panujących w sektorze startu i początkowego wznoszenia Informacje dotyczące znaczących zmian warunków meteorologicznych występujących w strefie startu lub wznoszenia powinny być niezwłocznie przekazane odlatującemu statkowi powietrznemu, chyba że wiadomo, że SP otrzymał już tę informację. Znaczące zmiany Kierunku lub prędkości wiatru przyziemnego, Widzialności, Zasięgu widzenia wzdłuż drogi startowej Temperatury powietrza (dla SP o napędzie turbinowym), Wystąpienie burzy lub chmur cumulonimbus, Umiarkowanej lub silnej turbulencji, Uskoku wiatru, Gradu, Umiarkowanego lub silnego oblodzenia, Linii silnych nawałnic, Marznącego opadu, Silnych fal górskich, Burzy piaskowej, burzy pyłowej, zawiei śnieżnej, Tornada lub trąby wodnej. 5

6 Zezwolenie kontroli na lot Przed wykonaniem startu, w dowolnym momencie od czasu przed uruchomieniem do czasu aż załoga lotnicza rozpocznie start, musi ona otrzymać zezwolenie kontroli ruchu lotniczego na lot, jeżeli ma to zastosowanie. Standardowe zezwolenie kontroli na lot dane identyfikacyjne statku powietrznego; granicę zezwolenia, zwykle lotnisko docelowe bądź granica przestrzeni kontrolowanej jeżeli dalszy lot statku powietrznego będzie się odbywał w przestrzeni niekontrolowanej; oznacznik wyznaczonego SID, jeżeli ma zastosowanie; początkowy poziom/wysokość, jeżeli nie jest zawarty w opisie SID; przydzielony kod transpondera; inne konieczne instrukcje lub informacje, które nie są zawarte w opisie SID, np. instrukcje dotyczące zmiany częstotliwości. Zezwolenie na start kierunek startu i zakrętu po starcie, kurs lub kąt drogi jaki należy utrzymywać przed osiągnięciem linii drogi odpowiadającej zezwoleniu, poziom/wysokość jaki należy utrzymać przed rozpoczęciem wznoszenia do określonego poziomu/wysokości, czas, punkt i/lub pionową prędkość wznoszenia, z która zmiana poziomu/wysokości powinna być dokonana oraz każdy inny manewr konieczny dla bezpiecznego wykonania lotu., na lotniskach z standardowymi odlotami wg przyrządów SID, odlatujące statki powietrzne powinny otrzymywać zezwolenie na odlot zgodny z właściwym SID-em. Kontrolerzy kontroler TWR (Tower) - zapewnia nakazane przepisami separacje między statkami powietrznymi na podejściach, przekazuje pilotom zgodę kontroli obszaru na odbycie lotu, oraz zezwala na starty i lądowania, kontroler GND (Ground controller) - odpowiada za ruch naziemny statków powietrznych w obrębie dróg kołowania i dróg startowych, asystent wieży, pośredniczący w wymianie informacji z innymi organami kontroli i w porozumieniu z kontrolerem TWR obsługuje ruch samochodowy na lotnisku (m.in. udziela zgody na przejazd przez drogi startowe i kołowania), delivery controller - Delivery dysponując dostępem do bazy danych planów lotu uzyskuje zgodę na lot od kontroli obszaru i przekazuje załodze samolotu, ponieważ to kontrola obszaru wie, czy na ten lot będzie miejsce w systemie dróg lotniczych Przylatujące SP Możliwie jak najwcześniej po nawiązaniu łączności przez statek powietrzny z organem zapewniającym służbę kontroli zbliżania ( w tym organ kontroli lotniska sprawujący proceduralną kontrolę zbliżania) powinny być nadane do tego statku powietrznego następujące informacje w podanej kolejności: a) rodzaj podejścia i droga startowa w użyciu; b) informacje meteorologiczne - kierunek i prędkość wiatru przyziemnego wraz ze znaczącymi zmianami, widzialność i gdy ma to zastosowanie - zasięg widzenia wzdłuż drogi startowej, aktualna pogoda, zachmurzenie poniżej 1500 m (5000 ft) lub poniżej minimalnej wysokości bezwzględnej sektorowej, temperatura powietrza, nastawa(y) wysokościomierza, znaczące zjawiska meteorologiczne w strefie podejścia. c) aktualny stan nawierzchni drogi startowej, w przypadku opadów lub innych czasowych zagrożeń; d) zmiany w stanie użytkowym pomocy wzrokowych i niewzrokowych, istotnych przy wykonywaniu podejścia i lądowania; 6

7 Spodziewany czas podejścia Oczekiwanie Dla każdego przylatującego statku powietrznego wykonującego lot wg przepisów wykonywania lotów wg wskazań przyrządów, dla którego przewiduje się opóźnienie wynoszące 10 minut lub więcej albo inne opóźnienie określone przez właściwą władzę służby ruchu lotniczego, powinien być określony spodziewany czas podejścia EAT (ang. expected approach time). EAT należy podać danemu SP najwcześniej, a możliwie nie później niż przed rozpoczęciem jego zniżania z poziomu przelotu. Dodatkowo załogę lotniczą należy poinformować bezzwłocznie o zmienionym spodziewanym czasie podejścia (REAT, ang. revised expected approach time), jeżeli tylko różni się od uprzednio podanego o 5 minut lub więcej, albo o mniejszy odstęp czasu, jeżeli tak ustalił właściwy organ służby ruchu lotniczego (ATS, ang. air traffic sernice) lub uzgodniono między zainteresowanymi organami ATS. Spodziewany czas podejścia należy przekazać statkowi powietrznemu niezwłocznie, jeśli przewiduje się, że SP będzie zmuszony oczekiwać 30 minut lub więcej. W przypadku dużych opóźnień załogi statków powietrznych należy jak najszybciej uprzedzić o przewidywanym opóźnieniu i gdy to możliwe, podać instrukcje lub propozycje zredukowania prędkości już na trasie lotu w celu wchłonięcia opóźnienia. W przypadku spodziewanego opóźnienia, organ kontroli obszaru zwykle jest odpowiedzialny za wydanie statkom powietrznym zezwolenia na dolot do pozycji oczekiwania i za włączenie w takie zezwolenie instrukcji oczekiwania oraz spodziewanego czasu podejścia. Po uprzednim uzgodnieniu z organem zapewniającym kontrolę zbliżania, organ ACC może wydać zezwolenie przylatującym statkom powietrznym na lot do pozycji oczekiwania z widocznością. Taka sama sytuacja może mieć miejsce pomiędzy organami APP i TWR. Wejście do strefy oczekiwania i lot w tej strefie należy wykonywać zgodnie z procedurami opublikowanymi w AIP. Służba kontroli zbliżania Służba kontroli zbliżania pełniona przez organ APP (ang. Approach) zapewniającą służbę kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do części lotów kontrolowanych związanych z przylotem i odlotem w celu zapobiegania kolizjom podczas lotu statków powietrznych ze sobą oraz usprawnienia i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego. Działalność kontrolerów opiera się na odczytach radarowych. Systemy radarowe będące na wyposażeniu służby kontroli zbliżania powinny być dostosowane do funkcji i poziomu zapewnianej służby. zbliżanie Minima separacji radarowej Nie udziela się zezwolenia na wykonywanie jakiegokolwiek manewru, który zmniejszyłby odległość pomiędzy dwoma statkami powietrznymi poniżej obowiązującego minimum separacji radarowej. Minimalna pozioma separacja radarowa powinna wynosić 5 NM (9,3km). Kontrola radarowa - separacja pozioma Minima separacji radarowej: H/H 4NM H/M 5NM L/H 6NM L/M 5NM 7

8 Służba kontroli obszaru Pełniona przez organ ACC (ang. Area Control Center), zapewniającą służbę kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów kontrolowanych z wyjątkiem części lotów pozostających w gestii kontroli zbliżania i kontroli lotniska w celu zapobiegania kolizjom podczas lotu statków powietrznych ze sobą oraz usprawnienia i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego. Kontrolowany obszar podzielony został na tzw. sektory, których kiedyś wystarczało dwa, a dziś dynamicznie zmieniane są w granicach od czterech do sześciu. Na każdy sektor przypada jeden kontroler radarowy, który prowadzi cały ruch oraz "planning" kontroler, którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji radarowej na paskach postępu lotu oraz koordynacja ze wszystkimi sąsiadującymi służbami (inne FIR'y, APP, wojsko itp.) W skład organu kontroli obszaru wchodzi także grupa tzw. "flight data" czyli asystentów obsługujących terminale FSW analogiczne jak na Wieży. obszar Paski postępu lotu Służby meteorologiczne Celem lotniczej służby meteorologicznej jest udział w zapewnieniu bezpieczeństwa, regularności i efektywności międzynarodowej żeglugi powietrznej. Cel jest osiągany przez dostarczenie użytkownikom, załogom lotniczym, organom służb ruchu lotniczego, organom służb poszukiwania i ratownictwa, kierownictwom lotnisk oraz innym zainteresowanym działalnością i rozwojem międzynarodowej żeglugi powietrznej, informacji meteorologicznych potrzebnych do wykonywania tych funkcji. 8

9 Informacje meteorologiczne Informacja AIRMET/ AIRMET information. Informacja wydawana przez meteorologiczne biuro nadzoru, dotycząca określonych zjawisk meteorologicznych występujących lub mogących wystąpić na określonej trasie, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów na małych wysokościach, a które nie zostały włączone do wydanej prognozy dla lotów na małych wysokościach w danym rejonie informacji powietrznej lub w jego części. Informacja meteorologiczna/meteorological information. Meldunek meteorologiczny, analiza, prognoza pogody lub inny komunikat dotyczący występujących lub prognozowanych warunków meteorologicznych. Informacja SIGMET/ SIGMET information. Informacja wydana przez biuro meteorologicznego nadzoru, dotycząca faktycznego lub przewidywanego występowania określonych zjawisk meteorologicznych na trasie lotu, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statków powietrznych. Służba informacji lotniczej Pełniona jest przez specjalny organ Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest on odpowiedzialny za zbieranie i rozpowszechnianie informacji dla całego terytorium Polski i przestrzeni powietrznej nad otwartym morzem, podlegającym polskim przepisom w zakresie kontroli ruchu lotniczego. Odpowiedzialność AIS Zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej; Projektowanie instrumentalnych procedur podejścia do lądowania według wskazań przyrządów; Publikowanie map lotniczych; Drukowanie i rozpowszechnianie publikacji AIS; Udzielanie załogom statków powietrznych informacji przed lotem, np. Opracowywanie i udostępnianie odpowiednich dokumentów; Przyjmowanie informacji po zakończeniu lotu, zwłaszcza meldunków o zaistniałych nieprawidłowościach w ruchu lotniczym; Przyjmowanie i dystrybucję planów lotów; Przyjmowanie opłat taryfowych, zwłaszcza od załóg wykonujących loty nierozkładowe i prywatnych; Wykonywanie innych zadań związanych z przetwarzaniem informacji. Zadania AIS Przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji lotniczych; Publikowanie informacji lotniczych; Nadawanie kształtu i formy informacjom lotniczym; Usuwanie niedociągnięć i usterek w przekazywaniu danych lotniczych oraz wyjaśnianie nieścisłości; Bardzo ograniczona interpretacja informacji; Kierowanie informacji do załóg statków powietrznych. Publikacje Zbiory Informacji Lotniczych - Polska (AIP - Poland); Zmiany zwykłe do AIP, tom I i II (AIP Amendment); Zmiany AIRAC do AIP, tom I i II (AIRAC AIP Amendment); Suplementy do AIP (AIP Suplement); Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC Aeronautical Information Circular); Zestawienia NOTAM serii A; (NOTAM, czyli wiadomość dla lotników (Notice for Airman), jest rodzajem wydawnictwa lotniczego i jednocześnie specjalnym systemem rozpowszechniania wiadomości niezbędnych lotnictwu. Jego podstawowym celem jest doraźne uzupełnianie i aktualizowanie danych zawartych w AIP). SNOWTAM; Biuletyny Informacji Trasowej (PIB Pre-flight Information Bulletin); Adresowniki AFTN (informacje o organach korzystających z sieci oraz adresy sieci AFTN). 9

10 Zbiór Informacji Lotniczych AIP Publikacja państwa, a zawarte w nim wiadomości, nakazy, zakazy lub wskazówki są wiążące dla wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej (krajowych i zagranicznych). Przepisy międzynarodowe, a w ślad za nimi przepisy polskie wymagają aby AIP składał się z następujących rozdziałów: 1. GEN- General- Wiadomości ogólne, 2. ENR- Enroute- Drogi lotnicze, 3. AD- Aerodromes- Lotniska. Służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR Poszukiwanie i ratowanie statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie. Udzielanie pomocy załogom i pasażerom statków powietrznych oraz innym osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń lotniczych. Ustalenia miejsca położenia statku powietrznego oraz osób poszkodowanych w zdarzeniach lotniczych. Określenia ich stanu oraz podejmowanie działań ratowniczych na miejscu zdarzenia. W skład służby ASAR wchodzą następujące jednostki: 1) cywilno-wojskowy ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego; 2) lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze; 3) punkty alarmowe. Zadania cywilno-wojskowego ośrodka koordynacji 1) przyjmowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych i osób objętych zakresem działania służby ASAR, o którym mowa w ust. 1; 2) analizowanie informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej; 3) prowadzenie działań sprawdzających i wyjaśniających informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej; 4) nadzorowanie stanu i zdolności do podejmowania działań poszukiwawczoratowniczych przez jednostki służby ASAR, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3; 5) kierowanie działaniami jednostek służby ASAR i koordynowanie tych działań, a w szczególności kierowanie działaniami lotniczych zespołów poszukiwawczoratowniczych; 6) bieżąca analiza i ocena sytuacji oraz korygowanie podjętych działań poszukiwawczo-ratowniczych, a w tym podejmowanie decyzji o ich zawieszaniu i zakończeniu; Punkty alarmowe organy instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego w ramach wykonywania służby alarmowej, przyjmując informacje o zagrożeniu statków powietrznych wykonujących loty w polskiej przestrzeni powietrznej i przekazując je do cywilno-wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego. 10

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. PL 1 1 In accordance with Article 32 (1) of the Basic Regulation, the Agency provides for translations of its Opinions. These translations may be revised and updated from time to time, depending on the

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11)

ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) ZASADY DZIAŁANIA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO (PL-11) Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1993 r. (poz. 415) Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ SPIS TREŚCI WSTĘP... Błąd! Nie zdefiniowano WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ... Błąd! Nie zdefiniowano 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO... Błąd! Nie zdefiniowano 1.1. Definicje prawa lotniczego...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, 2015 Spis treści WSTĘP 11 WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 13 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO 15 1.1. Definicje prawa lotniczego

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPWA

LOKALNE PROCEDURY EPWA LOKALNE PROCEDURY EPWA Procedury odlotu/przylotu SID 29 33 15 11 Kierunek Odlotu BAMSO 5G 4K 5D 4A E/NE EVINA 6G 3K 5D 4A S/SW LOLSI 6G 4K 6D 5A W OLILA 5G 4K 5D 5A N/NW SOXER 6G 4K 6D 5A W XIMBA 6G 3K

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

Służba dyspozytorska

Służba dyspozytorska Służba dyspozytorska służba dyspozytorska kopalni (ruchu) pracownicy zatrudnieni w dyspozytorniach, przyjmujący raporty dotyczące ruchu kopalni, ustalający przyczyny awarii, wydający w ramach swoich uprawnień

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL- 2)

Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL- 2) Szczegółowe zasady ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych (PL- 2) Załącznik do rozporządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 1996 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 236/04

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 236/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 236/04 Poważny Incydent w ruchu lotniczym lotnisko Warszawa/Okęcie Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1198/15 Statki powietrzne: a) samolot: Airbus A320

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1198/15 Statki powietrzne: a) samolot: Airbus A320 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1198/15 Statki powietrzne: a) samolot: Airbus A320 o znakach rozpoznawczych: DAIZB b) samolot: Airbus A321 o znakach rozpoznawczych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji

Bardziej szczegółowo

NIEPOTRZEBNE GENEROWANIE INCYDENTÓW

NIEPOTRZEBNE GENEROWANIE INCYDENTÓW 00-848 Warszawa, skr. poczt. 125, ul. Żelazna 59. Tel./fax: +48 22 520 73 54, tel.: +48 22 520 73 55 NIEPOTRZENE GENEROWNIE INCYDENTÓW Zadaniem kontrolerów ruchu lotniczego jest separowanie samolotów między

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu okresowej kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących na

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 26 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2014 r. Poz. 26 WYTYCZNE Nr 3 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

INOP 10.2010 Sektor Warszawa Approach [EPWA_APP] PLvACC

INOP 10.2010 Sektor Warszawa Approach [EPWA_APP] PLvACC INOP 10.2010 Sektor Warszawa Approach [EPWA_APP] PLvACC 1 ZASADY OGÓLNE 1.1 Znak wywoławczy- Warszawa Zbliżanie albo Warszawa Approach. Częstotliwość: sektor S 128,8 MHz, sektor N 125,05 MHz. Znak wywoławczy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Nr 8 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

WYTYCZNE Nr 8 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. WYTYCZNE Nr 8 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Doc 4444 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statek powietrzny. Organ kontroli zbliżania lotniska. Kontrola ruchu lotniczego. Boeing Sky Europe. Stopy (jednostka miary)

Statek powietrzny. Organ kontroli zbliżania lotniska. Kontrola ruchu lotniczego. Boeing Sky Europe. Stopy (jednostka miary) Określenia i skróty a/c ACAS AMS 2000+ APP ATC ATIS CZRL ESK9UP Statek powietrzny Pokładowy System Zapobiegania Kolizjom w Powietrzu System radarowy wykorzystywany w kontroli ruchu lotniczego Organ kontroli

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 4.10.2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1193/12 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

1. Sposób wykonywania kręgu:

1. Sposób wykonywania kręgu: Krąg nadlotniskowy uporządkowany ruch samolotów w rejonie lotniska obejmujący fazę od startu do lądowania, pozwalający w bezpieczny i łatwy do przewidzenia dla pozostałych uczestników ruchu sposób manewrowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu Numer ewidencyjny zdarzenia: 2116/14 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ statku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r.

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r. Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Warszawa, 23.05.2014 r. Zarządzanie polską przestrzenia powietrzną ASM1 Przestrzeń powietrzną

Bardziej szczegółowo

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL 1. WSTĘP Okólnik doradczy dotyczący zasad dobrej praktyki lotniczej w zakresie kręgu nadlotniskowego, zwany dalej okólnikiem, ma na celu zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy i procedury operacyjne

Bardziej szczegółowo

Cel działania: redukcja ryzyka kolizji z ziemią. Opracowany w latach 70-tych pod wpływem dużej liczby wypadków typu CFIT.

Cel działania: redukcja ryzyka kolizji z ziemią. Opracowany w latach 70-tych pod wpływem dużej liczby wypadków typu CFIT. GPWS Ground Proximity Warning System Cel działania: redukcja ryzyka kolizji z ziemią. Opracowany w latach 70-tych pod wpływem dużej liczby wypadków typu CFIT. Zasada działania: GPWS wykorzystuje wskazania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. Poz. 102 WYTYCZNE NR 6 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych

Bardziej szczegółowo

Porozumienie SLA. Data zawarcia SLA: Załącznik nr 2. Numer porozumienia: [numer]/[rok] Pomiędzy

Porozumienie SLA. Data zawarcia SLA: Załącznik nr 2. Numer porozumienia: [numer]/[rok] Pomiędzy Załącznik nr 2 Numer porozumienia: [numer]/[rok] Data zawarcia SLA: Porozumienie SLA Pomiędzy [podmiot dostarczający dane] a [instytucja zapewniająca służby informacji lotniczej] 1. ZAKRES POROZUMIENIA

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

RAAS Runway Awareness Advisory System

RAAS Runway Awareness Advisory System RAAS Runway Awareness Advisory System Cel działania: dostarczanie dodatkowych informacji o położeniu samolotu w odniesieniu do dróg startowych podczas operacji lotniskowych i w końcowej fazie podejścia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczne zbliżenie zdarzenie nr: 287/06 statki powietrzne: An 26 HA-TCS i C525B D-CJAK 15 września 2006 r. TMA EPWA

Niebezpieczne zbliżenie zdarzenie nr: 287/06 statki powietrzne: An 26 HA-TCS i C525B D-CJAK 15 września 2006 r. TMA EPWA MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Niebezpieczne zbliżenie zdarzenie nr: 287/06 statki powietrzne: An 26 HA-TCS i C525B D-CJAK 15 września 2006 r. TMA

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r.

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r. NAWIGACJA GNSS PROCEDURY Warszawa, MARZEC 2013 r. PROCEDURY NPA RNAV GNSS Wdrożenie nieprecyzyjnych procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS), planowane zgodnie z cyklem AIRAC w dniu 04.04.2013, obejmuje:

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y. Poważny incydent zdarzenie nr: 361/07

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y. Poważny incydent zdarzenie nr: 361/07 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent zdarzenie nr: 361/07 Zezwolenie na rozpoczęcie startu przez załogę samolotu Airbus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH Część I: Opłaty za lądowanie 1. Postanowienia ogólne 1.1. Właściciele lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za lądowanie w wysokości określonej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 145/05 Lądowanie na zamkniętym lotnisku wojskowym Świdwin (EPSN)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ruchem Lotniczym

Zarządzanie Ruchem Lotniczym Doc 4444 Załącznik do wytycznych Nr 8 ATM/501 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 sierpnia 2015 r. Procedury Służb Żeglugi Powietrznej Zarządzanie Ruchem Lotniczym Niniejsze wydanie zawiera wszelkie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 376/16 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 8 marca 2016 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ

Bardziej szczegółowo

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Ruch lotniczy w 2011 r. i prognozy na kolejne lata. Nałęczów, 24.02.2012 r. Zagadnienia 1. Nawigacyjne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI 1 WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA 1. Położenie i przeznaczenie lądowiska 1.1. Współrzędne WGS-84 (EUREF-89): ARP środek drogi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Cele PAŻP i zrealizowane zadania w ramach EURO 2012 Nadrzędnym celem realizowanych w PAŻP zadań

Bardziej szczegółowo

Sektor Lotniczy a Pakiet Klimatyczny. Ruch lotniczy i Przestrzeń Powietrzna

Sektor Lotniczy a Pakiet Klimatyczny. Ruch lotniczy i Przestrzeń Powietrzna Sektor Lotniczy a Pakiet Klimatyczny Ruch lotniczy i Przestrzeń Powietrzna Warszawa 06.05.2010 PAŻP Agencja jest państwową osobą prawną powołaną od 01.04.2007 r. na bazie ustawy określającej zadania. Misja

Bardziej szczegółowo

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport Volume 90 2016 p-issn: 0209-3324 e-issn: 2450-1549 DOI: 10.20858/sjsutst.2016.90.5

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 Jarosław Niewiński Warszawa, 10.12.2010 UEFA EURO 2012 z perspektywy PAŻP q Przewidywany tymczasowy ponadplanowy wzrost ruchu lotniczego w FIR EPWW q Peak hours q Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13

Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Warszawa 23 maja 2014 r. Oświadczenie Tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego nr 660/13 Działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO płk Paweł BRATKOWSKI SINGLE EUROPEAN SKY Inicjatywa Single European Sky (SES) docelowo ma doprowadzić do utworzenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG 2.4.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych NIE DOTYCZY 2.4.2. Utrzymanie systemu odwadniania BRAK 2.5. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych Usuwanie statków powietrznych do 5700 kg. (MTOW) 2.6.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 25 października 2011 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz. DECYZJA Nr 36 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Przepisy ruchu lotniczego

Przepisy ruchu lotniczego MIĘDZYNARODOWE NORMY Załącznik do Obwieszczenia nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 listopada 2012 r. Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Przepisy ruchu lotniczego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 47 08-03-00 PODSTAWOWE PROCEDURY W LOCIE 08-03-01 POLITYKA LOTÓW VFR I IFR Ogólne zasady wykonywania lotów VFR / IFR. 1. Załogi statków powietrznych LSG użytkujące statki powietrzne wykonują

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 105 OBWIESZCZENIE NR 19 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO Załącznik nr 5 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA PARALOTNI Z NAPĘDEM (PPG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP) WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43 RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INOP Sektor Warszawa Approach [EPWA_APP] PLvACC

INOP Sektor Warszawa Approach [EPWA_APP] PLvACC INOP 11.2012 Sektor Warszawa Approach [EPWA_APP] PLvACC 1 ZASADY OGÓLNE 1.1 Znak wywoławczy- Warszawa Zbliżanie albo Warszawa Approach. Częstotliwość: sektor S 128,8 MHz, sektor N 125,050 MHz. Znak wywoławczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 576

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 576 Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 576 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

Pytanie Odpowiedź Ocena. Na trawersie środka pasa (C)

Pytanie Odpowiedź Ocena. Na trawersie środka pasa (C) Odpowiedzi Pytanie 1. Odpowiedz na poniższe pytanie. Tylko jedna Rozszyfruj METAR EPWR 171400Z 32008KT 4000 NSC 11/10Q1012 =: Pytanie Odpowiedź Ocena Raport dla lotniska EPWR dnia 17, z godziny 14:00.

Bardziej szczegółowo

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Podsumowanie sezonu 2012, przepustowość lotnisk komunikacyjnych, aktywność GA, zarządzanie przestrzenią powietrzną. Poznań, 17.11.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI Wojciech Gawroński, ul. Starzyńskiego 14, 41-215 Sosnowiec tel. +48 535 560 220; e-mail: wogaw@poczta.onet.pl Egzemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: Łazy Powiat: Zawiercie

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 245/06

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 245/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 245/06 Nieautoryzowane lądowanie na lotnisku wojskowym Poznań- Krzesiny (EPKS)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH LOTNISKA WARSZAWA - BABICE OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 01.07.2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z obsługą operacji startu,

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca lądowania

Wybór miejsca lądowania Załącznik nr 5 Wybór miejsca lądowania 1. Miejsce do lądowania powinno być wystarczająco duże, przyjmuje się, że minimum w dzień to kwadrat o boku 35 m dla śmigłowca Mi-2 Plus oraz 26 m dla śmigłowca Agusta

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 1. Informacje ogólne... 1 2. Lądowisko i rejon lotów...

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 126/10 -. Wykonanie startu przez załogę samolotu Embraer 170 o znakach rozpoznawczych:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta (11.10.2012) 1 :: dane operacyjno-techniczne lądowiska Temat Opis 1.1. Punkt odniesienia: Środek pasa startowego. 1.2. Współrzędne

Bardziej szczegółowo