Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej"

Transkrypt

1 Możliwości poprawy efektywności wykorzystania energii elektrycznej czynnej i biernej Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia 1. Wstęp Możliwości wzrostu efektywności wykorzystania energii elektrycznej istnieją na wszystkich etapach jej życia, począwszy od elektrowni i elektrociepłowni poprzez przesył i dystrybucję w krajowym systemie elektroenergetycznym, aż do konsumpcji przez użytkowników końcowych. Potencjał wzrostu efektywności wyznacza różnica pomiędzy wielkością strat faktycznych na analizowanym etapie wykorzystania energii elektrycznej, będących pochodną poziomu wiedzy zarządczej i technicznej, stanu i warunków pracy urządzeń oraz stanu finansów danego użytkownika, a wielkością nieuchronnych strat energii określonych dla urządzeń i procesów funkcjonujących w oparciu o najnowszy stan techniki. W aspekcie oszczędzania energii przez odbiorcę końcowego bardzo ważnym działaniem usprawniającym jest modernizacja procesów technologicznych, pochłaniających większą część energii elektrycznej. Ze względu na skalę, istotnym obszarem o dużym potencjale redukcji strat energii elektrycznej jest również krajowa sieć przesyłu i dystrybucji. Doskonalenie procesów technologicznych oraz modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie są przedmiotem niniejszego artykułu. W dalszej części tekstu zostały omówione możliwości wzrostu efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez: zwiększenie sprawności procesów przetwarzania energii elektrycznej, a szczególnie transformacji energii zachodzącej w wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych elektrowni oraz zakładów przemysłowych, podnoszenie sprawności układów napędowych urządzeń technologicznych (silniki elektryczne, układy regulacji obrotów), zarządzanie produkcją energii biernej w elektrowniach i elektrociepłowniach, w szczególności przemysłowych, kompensację mocy biernej u odbiorców energii elektrycznej. Edward Fryc Zbigniew Kochel Jacek Krakowiak Energotest Sp. z o.o. Robert Ziarno Południowy Koncern Węglowy SA 2. Wzrost efektywności przez zmniejszenie strat transformacji Postęp technologiczny i związane z nim ciągłe doskonalenie urządzeń służących do dystrybucji energii napędzane są m.in. takimi celami, jak: zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw oraz minimalizacja strat przesyłu. 78

2 Rys. 1. Wartości sprawności transformatorów w funkcji ich wielkości Rys. 2. Porównanie strat transformatorów o różnej wielkości i tym samym obciążeniu

3 Tab. 1. Porównanie strat w dwóch transformatorach 1000 i 1600kVA Obciążenie [kw] Transformator 1000kVA Straty obciążeniowe [W] Straty całkowite [W] Transformator 1600kVA Straty obciążeniowe W] Straty całkowite [W] Różnica w stratach [W] Rys. 3. Straty w transformatorach mokrych i suchych przy obciążeniu znamionowym i połówkowym

4 Z punktu widzenia elektrowni, elektrociepłowni oraz odbiorcy końcowego, do największych strat w procesie transportu energii ze źródła zasilania (rozdzielnicy) do odbioru należą straty w przewodach elektrycznych i straty transformacji. W elektrowni i fabryce dystrybuuje się energię elektryczną w celu zaspokojenia potrzeb własnych z użyciem typowych transformatorów rozdzielczych. Straty transformacji wynikające ze strat w rdzeniu i uzwojeniach transformatorów są relatywnie mniejsze dla większych jednostek, z czego pierwsze z nich występują niezależnie od stopnia obciążenia transformatora. Na rys. 1 zostały przedstawione typowe sprawności transformatorów olejowych. Ograniczenia sprawności wynikają z istnienia strat: biegu jałowego: na przemagnesowywanie i prądów wirowych w rdzeniu, obciążeniowych: od prądu obciążenia i strumienia rozproszenia w uzwojeniach i konstrukcjach metalowych transformatora. Sumaryczna wielkość strat oraz udział ich poszczególnych rodzajów w całości strat zależy od poziomu obciążenia transformatora. Najwyższą sprawność transformatora uzyskuje się przy obciążeniu bliskim 50% nominalnego. Dla takiego obciążenia straty obciążeniowe w uzwojeniach wynoszą ~ 90% wszystkich strat, a wydatek energii związany z obecnością prądów wirowych w przewodnikach, na przemagnesowanie i inne, stanowi ok. 10% strat całkowitych (stąd 90% strat jest proporcjonalne do temperatury pracy transformatora, a 10% strat maleje ze wzrostem temperatury). Straty biegu jałowego, które nie zależą od obciążenia transformatora, silnie zależą od częstotliwości, jak również rosną wraz z rosnącym udziałem wyższych harmonicznych w przebiegu napięcia zasilającego (słabnącą jakością energii). Straty w transformatorze będą oczywiście maleć dla wyższych wartości napięcia uzwojeń, co wynika z redukcji strat w uzwojeniach przy mniejszych prądach obciążenia dla tej samej wielkości mocy. W tab. 1 i na rys. 2 znajduje się porównanie strat w dwóch transformatorach 1000 i 1600 kva przy różnych wartościach obciążenia i jednakowej przekładni znamionowej. Na rys. 3 porównano straty transformatorów suchych z olejowymi o tej samej przekładni znamionowej. Z przedstawionych rysunków wynikają trzy podstawowe wnioski: większe jednostki charakteryzują się większą sprawnością (taka zależność jest typowa dla urządzeń i aparatów elektrycznych), przewymiarowanie transformatora pozytywnie wpływa na poziom całościowych strat przy jego obciążeniu ponad próg określony dla danego modelu (co jest dość nietypową właściwością w aspekcie efektywności energetycznej), transformatory olejowe są bardziej efektywne energetycznie od transformatorów suchych. Łączne straty transformacji wynosić mogą od 1,5% do 0,6% mocy dla dużych jednostek używanych w energetyce zawodowej. Wartości te nie wydają się znaczące, dopóki nie sprowadzimy ich do wielkości bezwzględnych. Okazuje się, że przyjmując krajową produkcję energii na poziomie GWh/rok, straty transformacji w elektrowniach odpowiadają rocznej produkcji turbozespołu o średniej mocy osiągalnej 100 MWe. Czy w związku z powyższym opłacalna jest wymiana transformatorów na tzw. super transformatory o stratach mniejszych od 0,5% przy obciążeniu znamionowym? Zależy to oczywiście od stanu technicznego istniejącego transformatora i jego poziomu dociążenia, a także od okoliczności warunkujących nakłady inwestycyjne. Można jednak określić koszt kapitału związanego z wymianą transformatora i koszty strat dla transformatorów o różnej sprawności przy danej wielkości. Koszty strat energii i koszty kapitału przedstawia rys. 4. Jak wynika z rys. 4, optimum kosztowe zostaje osiągnięte przy sprawności równej 99,1-99,2%. Dalsze zwiększanie sprawności wydaje się nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż suma kosztów kapitału zainwestowanego w zwiększanie efektywności i kosztów strat zaczynają rosnąć. Kluczowym czynnikiem przy tego rodzaju analizie jest stopa dyskonta, która w tym przypadku została przyjęta na poziomie 8%. Stopa dyskonta przyjmowana przez elektrownie do szacunku rentowności projektów inwestycyjnych w różnych okresach może być różna. Analizę wrażliwości na zmieniającą się stopę dyskonta dla inwestycji polegającej na wymianie transformatora o sprawności 98,9% na transformator o stratach 0,9-0,8% pokazuje rys. 5. W praktyce rzeczywisty zdyskontowany czas zwrotu zainwestowanego kapitału dla wymiany transformatora waha się pomiędzy 2,5 a 10 lat. Krótki czas zwrotu osiąga się, gdy wymiana dotyczy starych, suchych transformatorów, przez których wymianę eliminuje się nie tylko koszty strat energii, ale również koszty utrzymania ruchu. nr 1-2 (11-12)

5 Z przedstawionych danych wynikają istotne wnioski: duża liczba czynników wpływających na rentowność projektu wymiany transformatora (marginalny koszt energii, stopa dyskonta, istniejący stan techniczny) sprawia, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie o opłacalność tego typu przedsięwzięcia; dla każdego podobnego przypadku powinna ona podlegać odrębnej analizie, wzrost narastającego kosztu kapitału wynikający ze zwiększania sprawności transformatorów, który jest miarodajny dla inwestycji dedykowanej podnoszeniu sprawności i podnoszeniu jej przy okazji wymiany transformatora podyktowanej innymi względami, sprawia że jej podnoszenie jest z punktu widzenia ekonomii przedsięwzięcia racjonalne w określonych granicach sprawności, nowy transformator pod kątem efektywności energetycznej powinien być dobierany z uwzględnieniem przewymiarowania, celu i warunków, w jakich będzie pracował, oszczędzać energię przy transformacji możemy nie tylko wymieniając transformatory, ale również prowadząc ich ruch z uwzględnieniem zależności strat od wielu czynników (współczynnika mocy, temperatury otoczenia, obciążania). 3. Wzrost efektywności poprzez podniesienie sprawności układów napędowych urządzeń technologicznych Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Za działanie proefektywnościowe podnoszące sprawność zespołu układów napędowego i napędzanego, zazwyczaj z klucza uznaje się instalację przetwornicy częstotliwości. Zainstalowane przetwornice częstotliwości mogą być jednak przyczyną nadmiernego zużycia energii elektrycznej. Taka sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach. W pierwszym przetwornica podaje napięcie na silnik, który jest obciążony przez większość czasu na poziomie bliskim znamionowemu. W drugim przypadku przetwornica powoduje znaczące odkształcenie napięcia w sieci będącej źródłem zasilania innych odbiorników przez generowanie przebiegów o wysokim THD, co w odbiornikach i sieci zasilającej powoduje straty większe niż zyski energii z pracy przetwornicy. Diagnoza układu opiera się głównie na badaniu kamerą termowizyjną rozdzielni, do której przyłączona jest przetwornica, oraz na sprawdzeniu temperatury pracy innych zasilanych z niej odbiorów. W przypadku wykrycia ponadnormatywnych temperatur warto przeprowadzić badanie sieci cyfrowym analizatorem mocy pod kątem obecności wyższych harmonicznych. Badanie powinno odbyć się w dwóch stanach pracy rozdzielni z przyłączoną i odłączoną przetwornicą przy towarzyszącym monitoringu zużycia energii przez przyłączone do niej odbiory. Jeżeli audyt jakości energii potwierdzi negatywny wpływ pracy przetwornicy, zazwyczaj jest możliwe doposażenie samej przetwornicy w odpowiedni filtr lub zabudowa urządzenia, która kompleksowo rozwiąże problem harmonicznych i dopasowania parametrów napięcia do odbioru. Filtry aktywne są oferowane przez wszystkich producentów przetwornic, jednak warto poświęcić czas na rzetelną analizę jakościową energii, która pozwoli dobrać skutecznie działające urządzenie. Istotną kwestią przy rozstrzyganiu instalacji falownika do współpracy np. z pompą, będącą powszechnym odbiorem dla elektrowni i zakładu produkcyjnego, jest właściwe określenie nakładów inwestycyjnych. Niekiedy bowiem instalacja przetwornicy wiąże się nie tylko z modernizacją elektroenergetyczną, ale również z koniecznością modyfikacji mechanicznych w zakresie wymiany łożysk, uszczelnień, a nawet kompletnych pomp nie przystosowanych do współpracy z przetwornicą. Wycenę elektroenergetycznego zakresu inwestycji na potrzeby modelu finansowego też może cechować gruby błąd szacunku ze względu na np. nieprzewidziany koszt wymiany silnika, w przypadku niewystarczającej izolacyjności uzwojeń silnika pracującego dotychczas bez przetwornicy, konieczność budowy nowego połączenia kablowego o odpowiednim ekranowaniu i przewymiarowanego odpowiednio do wpływu obecności wyższych harmonicznych. Ewentualna wymiana silnika wynikająca z dostosowania do współpracy z przetwornicą lub z innych względów, jak np. techniczne zużycie, może być pretekstem do kolejnego działania zmierzającego do obniżenia zużycia energii. Zastosowanie silników elektrycznych o podwyższonej sprawności w miejsce napędów starszej generacji jest nie tylko prostą i skuteczną drogą do zmniejszenia strat energii w układach napędowych, ale podobnie jak wymiana żarówek na świetlówki zostało narzucone przez regulacje Unii Europejskiej. Zamontowanie silnika o podwyższonej klasie efektywności w miejsce używanego, podobnie jak w przypadku wspomnianych przetwornic, nie musi znacząco wpłynąć na oszczędzanie energii. Istnieje szereg argumentów zarówno za, jak i przeciw wymianie silnika. Każdy przy- 82

6 Wyznaczanie optymalnej pod względem ekonomicznym sprawności transformatora Rys. 4. Wyznaczanie optymalnej efektywności energetycznej transformatora o mocy 2 MVA Analiza wrażliwości na stopę dyskonta projektu polegającego na wymianie transformatora Rys. 5. Analiza wrażliwości na stopę dyskonta projektu polegającego na wymianie transformatora na bardziej efektywny

7 Klasyfikacja czterobiegunowych silników elektrycznych pod względem ich efektywności energetycznej Rys. 6. Klasyfikacja silników pod względem efektywności energetycznej Rys. 7. Porównanie efektów wymiany silnika oraz przekładni i silnika na sprawność układu napędowego

8 padek modernizacji należy rozważać indywidualnie, z uwzględnieniem tak korzyści, jak i trudności związanych z wymianą. Dlaczego należy ostrożnie podchodzić do zakładanego efektu wymiany silnika? Po pierwsze należy zwrócić uwagę na potencjał jego usprawniania. Rys. 6 i 7 przedstawiają zakres sprawności dostępnych silników, typowe sprawności poszczególnych elementów układu napędowego i wynikający z nich potencjał oszczędności. Jak widać na rys. 6, największe zyski względne możemy osiągnąć wymieniając najmniejsze silniki (różnice w sprawnościach dla poszczególnych klas efektywnościowych są tu największe). Możliwe jest podniesienie sprawności silnika o blisko 10% przy wymianie silnika o klasie IE1 na silnik o klasie sprawności IE2. W miarę wzrostu rozmiarów silnika maleje efekt jego wymiany i dla silników o mocach >75kW nie możemy spodziewać się efektu większego niż 1% wzrostu sprawności silnika. Wpływ wymiany silnika, przy założeniu 7% poprawy jego sprawności, na sprawność całego układu napędowego przedstawia rys. 7. Jak widać na grafie 2 rys. 7, przyrost sprawności całkowitej napędu nie jest imponujący ( ~ 4%). Na grafie 3 rys. 7 zobrazowano porównawczo wymianę przekładni (jeśli istnieje w układzie napędowym), dzięki której możemy spowodować kilkunastoprocentowy wzrost sprawności układu napędowego. Po drugie, należy rozważnie podchodzić do wymiany silników w procesach, które charakteryzują się częstymi uruchomieniami i zatrzymaniami silnika (np. 30 razy/h). Do tego typu zastosowań najlepiej użyć specjalnych silników o podwyższonej sprawności w stanach nieustalonych kosztem sprawności przy płynnej pracy (silniki energooszczędne charakteryzują się większą wagą wirnika). Inna kwestia, którą należy rozważyć przed wymianą silnika na bardziej efektywny, to jego zwymiarowanie pod względem mocy. Jeżeli silnik pracował przez kilkanaście lat i jest wymieniany na bardziej efektywny, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tak długim czasie zmieniły się wymagania procesu. Nie powinno się wymieniać silnika bazując na danych znamionowych silników wymienianych, a na ponownej kalkulacji mocy na wale, niezbędnej do prowadzenia procesu. Istnieje bowiem duża szansa, że dobranie odpowiedniego (mniejszego) silnika pod względem mocy będzie miało większy wpływ na sprawność układu od podniesienia klasy efektywności urządzenia. Dlaczego mimo wszystko wymieniać silniki na bardziej efektywne energetycznie? Pierwszym powodem jest efekt skali. Silniki konsumują bowiem 70% energii pochłanianej przez przemysł i blisko 40% energii zużywanej na inne cele. Oszczędzając pojedyncze procenty energii dzięki podnoszeniu ich sprawności, ograniczamy w zauważalnym stopniu zużycie w skali globalnej. Udział energii konsumowanej przez silniki w całości energii zużywanej na świecie pokazuje rys. 8. Dla pojedynczego przedsiębiorstwa nie jest sprawą pierwszorzędną wpływanie na globalne zużycie, jednak ważne jest uświadomienie potencjału optymalizacji w danej elektrowni czy w zakładzie produkcyjnym. Wyznaczone są również trendy w polityce i w aktach prawnych (Dyrektywa UE nr 2005/32/WE), które już obecnie zobowiązują firmy w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, do sprzedaży silników >0,75 kw o klasie efektywności IE2 lub wyższej (od 16 czerwca 2011 r.), a wkrótce do sprzedaży silników > 7,5 kw w klasie IE2 z przetwornicami, lub w klasie IE3 (regulacja ta wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r., od 1 stycznia 2017 r. będzie rozszerzona o silniki o mocy >0,75 kw). Inny powód to stosunek nakładów inwestycyjnych ponoszonych na wymianę silnika do kosztów energii, jaką zużywa silnik w czasie eksploatacji, który wynosi często nawet 20 lat (rys. 9) Tak duży udział kosztów energii, który będzie rósł wraz z nieuniknionym wzrostem cen energii sprawia, że wymiana silnika, gdy rozstrzygamy ją w długim horyzoncie czasowym, staje się konkurencyjna w stosunku do innych inwestycji proefektywnościowych, jak np. modernizacji w obszarze technologii produkcji, wymagająca dużo wyższych nakładów celem utrzymania długofalowego efektu finansowego. Dla poznania innych zalet stosowania silników energooszczędnych poza samym oszczędzaniem energii należy zwrócić uwagę na różnice konstrukcyjne pomiędzy zwykłym silnikiem a silnikiem o wysokiej klasie efektywności energetycznej: a) Różnica wynikająca z potrzeby ograniczenia strat prądowych w uzwojeniu stojana: zwiększenie przekroju przewodów w uzwojeniu stojana poprzez powiększenie przekroju żłobków blach stojana, skrócenie długości połączeń czołowych uzwojeń stojana, zmniejszenie liczby zwojów w uzwojeniu stojana. b) Specyfika wynikająca z ograniczania strat prądowych w uzwojeniu wirnika: nr 1-2 (11-12)

9 zwiększenie ilości materiałów czynnych (aluminium, miedź) poprzez zwiększenie przekroju żłobków z zachowaniem rozkrojów blach; zwiększenie przekroju uzwojenia. c) Różnica wynikająca z ograniczania strat mechanicznych (wentylacyjnych): zastosowanie wentylatora o mniejszej średnicy, dopasowanie konstrukcji stojana do lepszych warunków przepływu powietrza (mniejsze straty na tarcie aerodynamiczne), dobór mniejszych przewietrzników zewnętrznych. d) Odmienność w stosunku do standardowego silnika podyktowana niwelacją strat w żelazie: zastosowanie blach elektrotechnicznych o mniejszej stratności i grubości; wydłużenie pakietu blach stojana (wydłużenie obudowy silnika bez zmian wymiarów montażowych). e) Różnica wynikająca z ograniczenia strat mechanicznych w łożyskach: odpowiedni dobór łożysk (selekcja pod kątem średnic i luzu poprzecznego), poprawa smarowania łożysk. f) Specyfika wynikająca z pozostałych strat: optymalizacja wielkości szczeliny powietrznej pomiędzy wirnikiem a stojanem, poprawa kształtu zębów (profil zakończeń żłobków), zastosowanie klinów żłobkowych z materiału magnetycznego. Wszystkie te cechy sprawiają, że silniki energooszczędne charakteryzują się: niższymi przyrostami temperatury uzwojenia, łożysk i obudowy (stąd większa odporność na przeciążenia), co oznacza niższe koszty napraw, cichszą pracą, czyli mniejszymi nakładami na ekranowanie hałasu i lepszymi warunkami pracy, obniżonym poziomem drgań, co pociąga za sobą mniejsze koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wynikające z konieczności przeciwdziałania drganiom, wyższą trwałością mechaniczną i elektryczną niż silnik standardowy, czyli dłuższym czasem bezawaryjnej eksploatacji. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wymiana starych silników o niskiej klasie efektywności na silniki energooszczędne może być przedsięwzięciem atrakcyjnym pod warunkiem, że zostanie zaplanowana w przemyślany sposób z uwzględnieniem nie tylko kosztu energii, ale Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia i innych kosztów, np. wynikających z rezerwowania silników dla potrzeb utrzymania ruchu lub remontowych na naprawę starych silników. Wymianę silnika na efektywny energetycznie zawsze powinno się poprzedzić analizą całego układu napędowego, w którym np. eliminując pasowe przeniesienie napędu lub wymieniając w nim silnik na bardziej dopasowany do potrzeb procesu, możemy często więcej zaoszczędzić i to przy mniejszych nakładach, niż przy samej wymianie silnika. Ze względu na regulacje prawne i tak wszystkie silniki w naszych przedsiębiorstwach będą się charakteryzowały najwyższą klasą efektywności. Wychodząc przed szereg, wymieniając je zawczasu na bardziej efektywne, można uniknąć kłopotliwej zmiany ad hoc i poprawić wynik ekonomiczny elektrowni czy zakładu produkcyjnego. 4. Optymalizacja wytwarzania mocy biernej i kompensacja jej zużycia u odbiorców, jako źródło poprawy efektywności energetycznej 4.1. Optymalizacja wytwarzania mocy biernej w elektrowniach i elektrociepłowniach, w szczególności przemysłowych Optymalizacja wytwarzania mocy biernej ma szczególny sens w źródłach wytwórczych, w których są zainstalowane generatory o różnej charakterystyce jednostkowego zużycia mocy czynnej na produkcję mocy biernej. Ma to miejsce w szczególności w elektrociepłowniach przemysłowych, w których różnej konstrukcji turbogeneratory pracują w układzie mieszanym, blokowym, bądź kolektorowym. W elektrociepłowniach przemysłowych istnieją ponadto inne źródła mocy biernej. W takich sytuacjach ma sens zarządzanie produkcją mocy biernej w ramach całego zakładu. Generowanie mocy biernej jest zawsze powiązane ze zużyciem energii czynnej, której zmienny koszt marginalny jest równy kosztowi energii kupowanej lub sprzedawanej do sieci zewnętrznej operatora energii. Minimalizacja kosztów zużycia energii czynnej na produkcję mocy biernej polega na optymalnym podzieleniu generacji mocy biernej między źródła w taki sposób, aby koszty generacji niezbędnej mocy biernej były jak najmniejsze. Porównanie strat mocy czynnej w funkcji produkowanej (dostarczanej) mocy biernej, dla różnych przykładowych obiektów przedstawia rys. 10. Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe produkują moc bierną przy okazji produkcji energii czynnej w generatorach synchronicznych, gdzie przez zmianę prądu wzbudzenia wpływa się na wartość współ- 86

10 Rys. 8. Udział energii konsumowanej przez silniki w zużyciu ogólnoświatowym. Rys. 9. Koszty związane z eksploatacją silnika przez 20 lat

11 Porównanie strat mocy czynnej w funkcji mocy biernej dla obiektów w przykładowej, istniejącej elektrociepłowni przemysłowej Rys. 10. Wyliczone przez algorytm zużycie mocy czynnej do generowania mocy biernej dla przykładowych źródeł Porównanie przyrostów względnych strat mocy czynnej w funkcji mocy biernej dla obiektów w przykładowej, istniejącej elektrociepłowni przemysłowej Rys. 11. Wyliczone przez algorytm przyrosty względne mocy biernej dla przykładowych źródeł

12 czynnika mocy w zakresie ograniczonym obszarem stabilnej pracy generatora. Przy generacji mocy biernej występują straty mocy czynnej spowodowane przyrostami strat mocy czynnej w stojanie, na wirniku i w układzie wzbudzenia. W przypadku elektrociepłowni przemysłowych źródłami mocy biernej są nie tylko generatory, ale również przy niedoborze produkcji własnej w generatorach synchronicznych sieć zewnętrzna operatora energii i baterie kondensatorów. Koszty uzyskania mocy biernej są nie tylko inne dla generatora, sieci i baterii kondensatorów, ale wyglądają różnie dla każdego z typów generatorów i zależą od stopnia ich dociążenia. Podniesienie efektywności energetycznej (i tym samym ekonomicznej) procesu uzyskiwania mocy biernej powinno więc się opierać o wdrożenie algorytmu, który w zależności od okoliczności, o których mowa poniżej pozwoli na rozdział obciążenia między źródła mocy biernej tak, by minimalizować sumę kosztów uzyskania mocy biernej. Kluczowe dla opracowania algorytmu sterującego rozdziałem produkcji mocy biernej jest wyznaczenie funkcji strat mocy czynnej od produkowanej mocy biernej oraz funkcji przyrostów względnych tych strat od tej samej wielkości, czyli produkowanej mocy biernej. W celu optymalizacji wyznacza się funkcję sumy mocy biernych oraz funkcję odwrotną, która określa jednakowe dla wszystkich źródeł mocy biernej przyrosty względne (rys. 11) dla optymalnego rozdziału. W uproszczeniu, poszukuje się minimalnej sumy przyrostów mocy czynnej wynikających z konieczności produkcji dodatkowej mocy biernej. Wszelkie koszty straty mocy czynnej podyktowane potrzebą uzyskiwania mocy biernej, w tym: koszty strat we wzbudzeniu generatorów, koszty strat w stojanach generatorów, koszty strat w bateriach kondensatorów, koszty poboru mocy biernej przez transformatory z sieci, są możliwe do oszacowania dynamicznie (dla bieżącego zapotrzebowania na moc bierną) w oparciu o rzeczywiste dane tych urządzeń. W przypadku generatorów wartość strat jest nieliniowo zależna od wartości mocy biernej, w przeciwieństwie do zależnych liniowo przyrostów względnych. Graficzne zobrazowanie wyników wyliczeń algorytmu optymalizacji przedstawia rys. 12. Szacunek opłacalności implementacji algorytmu sterowania produkcją mocy biernej jest sprawą indywidualną dla każdej elektrociepłowni przemysłowej. Niezbędne przy optymalizacji kosztów generowania mocy biernej wydaje się przeprowadzenie studium wykonalności projektu i zaplanowanie go zgodnie z jego wynikami. Sterowanie produkcją mocy biernej może bowiem odbywać się ręcznie, na bazie precyzyjnych dyspozycji, w które można wyposażyć operatorów nastawni. Takie rozwiązanie może być kłopotliwe, a jego efekty trudne do utrzymania. Tak więc jego stosowanie może być uzasadnione wyłącznie dużymi kosztami implementacji algorytmu automatycznego lub dużymi potencjalnymi zyskami z szybkiego wdrożenia regulacji Poprawa efektywności energetycznej u odbiorców energii elektrycznej przez kompensację mocy biernej w zakładach przemysłowych a) Źródła mocy biernej w zakładach przemysłowych i wielkość opłat za ponadnormatywny pobór mocy biernej z sieci zewnętrznej Rodzaj konstrukcji większości odbiorników elektrycznych w zakładach przemysłowych powoduje pobieranie przez nie mocy biernej indukcyjnej w czasie ich normalnej pracy z poborem energii czynnej. Konieczność dostawy mocy biernej do odbiorców energii powoduje obniżenie się współczynnika mocy w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz w sieci przemysłowej rozdzielczej. Naturalny współczynnik mocy (tgφ), tj. wynikający z pracy odbiorników bez zastosowania urządzeń do jego poprawy, kształtuje się w granicach od 0,75 do 1,5. Tak duże wartości współczynnika mocy oddziałują niekorzystnie na system energetyczny, gdyż przesył nadmiernej ilości mocy biernej nie tylko wpływa bezpośrednio na wzrost strat energii czynnej, ale oddziałuje też pośrednio na sprawność wszystkich elementów tego systemu. Bilans mocy biernej systemu, według stosowanych obecnie taryf rozliczeniowych, wymaga poboru energii elektrycznej przez zakłady przemysłowe przy współczynniku mocy tgφ wynoszącym od 0 do 0,4. Zmusza to odbiorców do stosowania specjalnych środków powodujących zmniejszenie poboru mocy biernej w stosunku do pobieranej mocy czynnej. Współczynnik mocy można poprawić przez zainstalowanie w miejscu poboru mocy biernej urządzeń wytwarzających tę moc. Ponieważ moc bierna pobierana w zakładzie przemysłowym ma charakter indukcyjny, odpowiednie urządzenia kompensujące powinny wytwarzać moc bierną indukcyjną lub co jest równoznaczne, pobierać moc pojemnościową. Do miejscowego wytwarzania mocy biernej pobienr 1-2 (11-12)

13 ranej przez odbiorniki, a więc do kompensacji indukcyjnej mocy biernej, mogą być w praktyce używane następujące urządzenia: baterie kondensatorów, silniki synchroniczne, silniki asynchroniczne synchronizowane, generatory synchroniczne, kompensatory synchroniczne. Do rozliczeń z zakładem energetycznym (zewnętrznym dostawcą energii) za dostarczoną energię czynną i bierną służą specjalne układy pomiarowo-rozliczeniowe. Wymagania techniczne dla tych układów, ich parametry, konfiguracja i wyposażenie, zostały określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego /Dz.U. Nr 93 Poz. 623/. Poszczególni dystrybutorzy energii uszczegóławiają te wymagania w swoich Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci. Podstawowymi elementami układów pomiarowo-rozliczeniowych są: liczniki energii czynnej i biernej (dwukierunkowe), układy sumująco-rejestrujące, układy transmisji danych do systemów informatycznych dostawcy i odbiorcy. Każde przyłącze zakładu do sieci zewnętrznej jest wyposażane w indywidualny układ pomiarowo-rozliczeniowy, przy czym układy transmisyjne mogą być wspólne, lecz zgodne z wymaganiami określonymi we wspomnianych aktach normatywnych. Zarówno przekroczenie wartości 0,4, jak również utrzymywanie wartości współczynnika mocy poniżej 0 (przekompensowanie, czyli pobieranie mocy pojemnościowej z sieci operatora), są obłożone opłatami karnymi określonymi w taryfie dla energii elektrycznej, zatwierdzonej każdorazowo przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Problem utrzymania właściwej relacji pomiędzy energią czynną i bierną dotyczy odbiorców włączonych do sieci elektroenergetycznej w taryfach co najmniej C2 i wyższych, czyli o mocy umownej powyżej 40 kw. Taryfa zawiera informacje dotyczące świadczenia usług dystrybucyjnych, a przede wszystkim ceny stosowane w poszczególnych grupach taryfowych. Ustala także sposób rozliczania odbiorcy za niedotrzymanie określonej w umowie dystrybucyjnej wartości współczynnika mocy. Algorytm naliczania wspomnianej opłaty jest następujący: Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia gdzie: C rk cena energii elektrycznej, o której mowa w art. 23, ust. 2, pkt. 18, lit. b ustawy Prawo energetyczne (w 2012 r. wynosi 195,32 zł/mwh); k krotność ceny C rk (w 2012 r. k=0,5); A współczynnik dla poboru energii w danej strefie czasowej; tgφ 0 maksymalna wartość współczynnika mocy nie podlegająca opłacie dodatkowej (tgφ 0 =0,4). Koszt energii pojemnościowej pobieranej z sieci, na skutek przekompensowania wynosi: P = 0,5 x C rk gdzie C rk to wielkość opisana powyżej. Rozliczenia za ponadnormatywny pobór mocy biernej indukcyjnej oraz przekompensowanie dokonywane są najczęściej dekadowo, zgodnie z umową dystrybucyjną. Jak wynika z powyższego: wielkość opłat obwarowana jest warunkami od dołu, a od góry wymaganą wartością współczynnika mocy; cena C energii jest obwieszczana Zarządzeniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; rk krotność k ceny C do 2010 r. wzrastała i ustabilizowała się na rk poziomie 0,5 (w poprzednich latach wynosiła kolejno: 0,25; 0,375); rozliczenie dla mocy biernej indukcyjnej jest dekadowe, co utrudnia ewentualną możliwość korekty przekroczenia tgφ, tzn. zmniejszenia poboru mocy biernej w następujących dniach do końca miesiąca; rozliczenie następuje w strefach czasowych, choć energia elektryczna kupowana na rynku bilansowym jest jednostrefowa; przekompensowania nie można poprawić w czasie, ponieważ gdy wystąpi, staje się faktem dokonanym i zarejestrowanym. Tak rygorystyczne przepisy zmuszają odbiorców usług dystrybucyjnych do tworzenia własnych źródeł mocy biernej i kompensacji jej poboru z sieci zewnętrznej w celu ustabilizowania współczynnika mocy w granicach 0 do 0,4. Niedotrzymanie wymaganego współczynnika mocy pobieranej z sieci zewnętrznej może skutkować bardzo wysokimi opłatami, w związku z czym działania podejmowane w celu jego stabilizacji na oczekiwanym poziomie są zazwyczaj bardzo rentowne. 90

14 b) Wpływ mocy biernej na wielkość strat w przewodach. Składowa bierna zwiększa wartość natężenia prądu w liniach przesyłowych, dystrybucyjnych i instalacjach elektrycznych. Prąd przepływający przez przewodnik określony jest wzorem: J = J c 2 + J b 2 gdzie: J c J b składowa czynna prądu składowa bierna prądu Strata mocy czynnej w linii trójfazowej: ΔP = 3 x J 2 x ρ x l / S gdzie: J natężenie prądu elektrycznego [A] ρ rezystywność przewodnika [Ωmm 2 /m] l długość linii [m] S przekrój przewodnika [mm 2 ] Z tej zależności wynika, że straty mocy czynnej na przesyle energii elektrycznej, związane z przepływem prądu w przewodach, zależą od natężenia prądu, rodzaju stosowanego przewodnika, długości linii i przekroju przewodu. Moc bierna zwiększa wartość natężenia prądu, zatem wpływa na zwiększenie strat energii elektrycznej. Przyjmując straty energii na rezystancji przewodów związane z jej przesyłem przy współczynniku mocy 0,4 (maksymalnie dopuszczalnym bez dodatkowych opłat) za 100%, można wykazać, że przy jej przesyle ze współczynnikiem mocy naturalnym ok. 1,0 (bez kompensacji) straty przesyłu rosną o ok. 72%, a wartość modułu wektora prądu o 31%. c) Wpływ mocy biernej na dobór przewodów i ich koszt Przekroje przewodów dobiera się uwzględniając między innymi dopuszczalne długotrwałe obciążenia prądem elektrycznym i spadki napięć. Zmniejszenie wartości natężenia prądu o część składowej biernej w wielu przypadkach (szczególnie w sieciach rozdzielczych) stwarza możliwość zastosowania przewodów o mniejszych przekrojach, a tym samym tańszych. 5. Kompensacja mocy biernej w zakładzie przemysłowym na przykładzie Zakładu Górniczego Janina w Libiążu - PKW S.A Przyczyny nadmiernego poboru mocy biernej indukcyjnej w zakładzie górniczym Zakład Górniczy Janina jest dużym przedsiębiorstwem, zatrudniającym ok. 3 tys. pracowników, w tym ok. 2 tys. na dole kopalni. W zakładzie zainstalowane są urządzenia napędzane energią elektryczną o mocy ok. 50 MW. Zdecydowana większość odbiorników energii elektrycznej zlokalizowana jest pod ziemią, gdzie prowadzone jest urabianie i transport węgla na powierzchnię oraz drążenie wyrobisk chodnikowych. Jak wiadomo, współczynnik mocy pobieranej przez urządzenia energii elektrycznej zależy od ich rodzaju (znamionowy cos φ przy obciążeniu znamionowym), a przede wszystkim od stopnia obciążenia urządzeń pobierających moc bierną indukcyjną. Im mniejsze jest obciążenie, tym stosunek mocy biernej do czynnej jest większy. Najbardziej niekorzystne warunki pod tym względem występują przy biegu jałowym. Specyfika urządzeń składających się na kompleks ścianowy (kombajn, przenośnik ścianowy, przenośnik podścianowy, kruszarka) jest następująca: moc kompleksu ścianowego jest stosunkowo duża i wynosi ok. 2,5 do 3 MW; urządzenia nie pracują płynnie w czasie, występują częste zatrzymania spowodowane warunkami geologicznymi oraz technicznoorganizacyjnymi, zmienność obciążenia w czasie jest bardzo duża; pojawiają się okresy biegu jałowego w czasie usuwania przeszkód do normalnego wydobycia; każde uruchamianie urządzeń, np. przenośnika ścianowego zgrzebłowego z urobkiem na całej długości wymaga zwiększonej mocy elektrycznej napędu, która przy normalnym prowadzeniu produkcji jest w nadmiarze, a urządzenia pracują z obciążeniem odbiegającym od znamionowego (niedociążone). Ponadto na dole kopalni pracują wysokociśnieniowe pompy głównego odwadniania 7 szt. z silnikami asynchronicznymi o mocy 1,25 MW i nominalnym współczynniku cos φ <0,9, co w sposób naturalny wpływa na ponadnormatywną wielkość poboru mocy biernej indukcyjnej. Przy założeniu, że nominalny współczynnik mocy pompy wynosi nr 1-2 (11-12)

15 cosφ=0,9 (tgφ=0,48), a obciążenie mocą czynną 1,25 MW, dla utrzymania współczynnika tgφ=0,40 niezbędne jest skompensowanie na poziomie 0,1 MVAr. Analogicznie jest z innymi silnikami asynchronicznymi dużych mocy. Na powierzchni kopalni funkcjonuje zakład przeróbki węgla bezpośrednio związany z produkcją dołową. Zakład ten obciąża się mocą do 3 MW, na napięciach 6 kv i 0,5 kv. Z uwagi na mnogość przenośników, pomp i innych urządzeń elektrycznych pracujących w zakładzie, wyłączanie ich z ruchu przy powstałej krótkotrwałej awarii w ciągu technologicznym jest nieopłacalne. Dlatego zakład przeróbczy wielokrotnie podczas cyklu dobowego pracuje na biegu jałowym. Opisane wyżej zależności stanowią podstawowy powód nadmiernego poboru mocy biernej w zakładzie górniczym, związany ze specyfiką odróżniającą kopalnię od innych przedsiębiorstw Wybór sposobu kompensacji Kompensacja może być prowadzona centralnie, grupowo lub jako indywidualna. Źródłami mocy biernej indukcyjnej biorącymi udział w kompensacji jej poboru, w przypadku Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, są baterie kondensatorów i prze-wzbudzone silniki synchroniczne. Regulacja jej produkcji odbywa się automatycznie (nadążna) lub manualnie. Źródła mogą też pracować w sposób ciągły bez regulacji. Jaki sposób kompensacji wybrać? Kompensacja nadążna z pewnością jest najkorzystniejsza, lecz stosunkowo kosztowna i trudna do realizacji na napięciach średnich. Kompensacja nadążna indywidualna i grupowa reguluje współczynnik mocy na danym odbiorze lub grupie odbiorów i odciąża kable bądź linie napowietrzne. Stwarza możliwość zainstalowania mniejszych przekrojów przewodów i zmniejsza straty przesyłowe. Jednak w przypadku właściwej naturalnej relacji mocy, gdy źródła zostaną wyłączone, wtedy tracona jest moc indukcyjna tych źródeł, która mogłaby skompensować inne odbiory dużego zakładu, jakim jest kopalnia. Kompensacja centralna nie daje oszczędności na stratach przesyłu i kosztach związanych z zakupem kabli o mniejszym przekroju, za to jest najprostszą metodą uzyskania właściwego współczynnika mocy na przyłączu, czyli w miejscu pomiaru rozliczeniowego. Eksploatowanie silników synchronicznych dużej mocy (takie występują w kopalni do zasilania maszyn wyciągowych lub wentylatorów Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia głównego przewietrzania) daje największe możliwości kompensacji mocy biernej u odbiorcy. Automatyczna regulacja wzbudzenia silnika (przy dużych wartościach prądów wzbudzenia czyniących z silnika źródło mocy biernej indukcyjnej) jest najkorzystniejszym sposobem kompensacji nadążnej. Stosowanie kondensatorów na dole kopalni ( w przewoźnych obudowach ognioszczelnych i z dławikiem ochronnym) jest utrudnione z powodu ceny tych urządzeń, która związana jest głównie z wszelkimi procedurami dopuszczającymi je do pracy w warunkach kopalni. Po wzięciu pod uwagę powyższych uwarunkowań w Zakładzie Górniczym Janina zostały zastosowane różne sposoby kompensacji. Wybór jednego, nawet najbardziej nowoczesnego technologicznie sposobu kompensacji, nie zapewnia osiągnięcia celu, czyli ustabilizowania współczynnika mocy na przyłączach w dopuszczalnych granicach 0 < tgφ < 0,4 i zmniejszenia strat energii w sieci rozdzielczej. Priorytetem dla Zakładu Górniczego stało się ograniczenie opłat dystrybucyjnych za ponadnormatywny współczynnik mocy, w związku z czym zrezygnowano z aplikacji stosunkowo mało efektywnej kompensacji indywidualnej Efekty zrealizowanych przedsięwzięć mających na celu poprawę współczynnika mocy Wdrożone rozwiązania pozwoliły ograniczyć opłaty za współczynnik mocy, stanowiące element opłat za usługi dystrybucyjne, do wielkości minimalnych, zbliżonych do zera. Zmniejszyły się też straty przesyłu głównie na kablach zasilających podrozdzielnie 6 kv podstawowych obszarów wydobywczych. Zastosowanie kompensacji nadążnej na napięciu 500 V w zakładzie przeróbki węgla ustabilizowało tgφ na poziomie 0,45 0,50 niezależnie od obciążenia. Brak kompensacji do tgφ=0,4 spowodowany jest użytkowaniem pomp głównego odwadniania zasilanych napięciem 6 kv, pracujących z nominalnym współczynnikiem mocy powyżej wymaganej wartości. Rys. 13 i 14 przedstawiają wartości współczynnika mocy odrębnie dla dwóch przyłączy kopalni w styczniu 2011 r. i w lipcu 2011 r., tzn. przed i po realizacji zadania inwestycyjnego związanego z kompensacją mocy biernej. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych liczony metodą prostego okresu zwrotu wyniesie w tym przypadku około dwóch lat. 92

16 Rys. 12. Przykładowa funkcja zoptymalizowanej sumy mocy biernych

17 Rys. 13. Wpływ modernizacji na wartość współczynnika mocy na transformatorze 1 Rys. 14. Wpływ modernizacji na wartość współczynnika mocy na transformatorze 2

18 6. Podsumowanie i wnioski Każde zadanie inwestycyjne i przedsięwzięcie remontowe należy analizować w sposób profesjonalny pod kątem efektywności energetycznej i ekonomicznej. Taka potrzeba wynika bezpośrednio z regulacji prawnych (ustawa o efektywności energetycznej, dyrektywa silnikowa i inne), a przede wszystkim z konieczności wzrostu/utrzymania rentowności produkcji (rosnące koszty energii i utrzymania ruchu). Warunkiem koniecznym przy prowadzeniu analiz (feasibility study) dla projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, np. poprzez wymianę transformatorów, silników, instalowaniu układów regulacji obrotów, jest wiedza o dostępnych najlepszych rozwiązaniach technicznych i praktyczne doświadczenia z realizacji tego typu przedsięwzięć na różnych obiektach. Efekty uzyskane w Południowym Koncernie Węglowym z wdrożenia prowadzącego do kompensacji zużycia mocy biernej stanowią zachętę do podejmowania działań podnoszących efektywność energetyczną i ekonomiczną. Podnosząc efektywność wykorzystania energii elektrycznej poprawiamy konkurencyjność naszych przedsiębiorstw i gospodarki krajowej, a ponadto co równie ważne przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. Literatura [1] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551). [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. nr 93, poz. 623). [3] Reference Document of Best Available Techniques for Energy Efficiency, European Commission, Belgium. [4] Best Practice Manual Transformers, Devki Energy Consultancy Pvt. Ltd. India. [5] Power Generation from Coal, IEA Publications, France. [6] R. Hanitsch, Energy Efficient Electric Motors, University of Technology Berlin, Germany. [7] Buying n Energy-Efficient Electric Motor, U.S. Department of Energy, USA. [8] Energy-Efficiency Policy Opportunities for Electric Motor-Driven Systems IEA Publications, France [9] Review of Minimum Energy Performance Standards for Distribution Transformers Department of Climate Change and Energy Efficiency, Australia. [10] [11] Mgr inż. Edward Fryc, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Elektryczny. Długoletni pracownik Biura Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" w Gliwicach. Od 1989 r. członek zarządu i współwłaściciel Przedsiębiorstwa Projektowo-Produkcyjnego "Energotechnika" Sp. z o.o. w Knurowie. Od 2008 r. pracownik "Energotest Energopomiar" Sp. z o.o. w Gliwicach, obecnie "Energotest" Sp. z o.o. Projektant branży elektrycznej ważnych obiektów energetyki zawodowej i przemysłowej, takich jak: EC Wrocław; EC Czechnica; EC Kwidzyn; Elektrownia Dolna Odra; EC Siekierki; Zakład Odsalania Wód Dołowych przy KWK Dębieńsko i innych. Mgr inż. Zbigniew Kochel, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. W latach pracował w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki Energopomiar, między innymi na stanowiskach Dyrektora Zakładu Techniki Cieplnej i Gospodarki Elektroenergetycznej oraz Członka Zarządu Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju. Obecnie dyrektor marketingu w Energotest Sp. z o. o. Mgr inż. Jacek Krakowiak, ukończył studia na Akademii Morskiej w Gdyni kierunek Elektrotechnika, specjalność Komputerowe Systemy Sterowania oraz Elektroautomatyka. Podczas studiów zatrudniony w Petrolinvest, po ukończeniu studiów pracował przez 6 lat dla Mondi Świecie S.A. jako starszy specjalista ds. energetycznych, inżynier ds. efektywności energetycznej, kierownik projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki, maszyn papierniczych, gospodarki wodnej i ściekowej. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą związaną z dostawą pod klucz instalacji przemysłowych m.in. związanych z efektywnym wykorzystaniem energii. Mgr inż. Robert Ziarno, absolwent AGH Kraków, elektryk. Obecnie nadsztygar Energetyczny w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. Odpowiedzialny za całokształt zagadnień związanych z gospodarką energetyczną zakładu. nr 1-2 (11-12)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Wykorzystanie technologii magazynowania energii do integracji energetyki wiatrowej z systemem elektroenergetycznym Henryk Majchrzak, Grzegorz Tomasik, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Mieczysław Kwiatkowski Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Wykorzystanie technologii magazynowania

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE

KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Jurata 2 4 czerwca 203 KONFERENCJA AKTUALNE PROBLEMY W ELEKTROENERGETYCE Systemy elektroenergetyczne Automatyka i sterowanie Problemy rozwoju elektroenergetyki Energetyka odnawialna i sieci elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo