ROZPORZĄDZENIE Nr 6 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE Nr 6 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego."

Transkrypt

1 ROZPORZĄDZENIE Nr 6 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1.1. Pomniki przyrody, wymienione w załączniku do rozporządzenia, zwane dalej pomnikami, stanowią okazałych rozmiarów drzewa, skupiska drzew, głazy narzutowe oraz skupiska tworów przyrody nieożywionej. 2. Nazwy i położenie pomników określa załącznik do rozporządzenia Szczególnym celem ochrony pomników jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochronę w granicach lokalizacji. 2. Ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15 metrów od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa. 3. W stosunku do pomników, w ramach czynnej ochrony, ustala się możliwość: 1) dokonywania zabiegów pielęgnacyjno - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew w stosunku do tworów przyrody żywej; 2) dokonywania zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu w stosunku do tworów przyrody nieożywionej. 4. W stosunku do pomników wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno - błotnych; 6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 10) umieszczania tablic reklamowych. 5. Nadzór nad pomnikami sprawuje Wojewoda Mazowiecki, 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2). 1) 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz i Nr 181, poz oraz z 2008r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz i Nr 201, poz Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone niżej wymienionymi aktami prawnymi, które na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie dotyczącym pomników przyrody znajdujących się na terenie powiatu sokołowskiego, z tym że na podstawie art. 153 tejże ustawy pomniki przyrody ustanowione przed dniem wejścia w życie ustawy stały się pomnikami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

2 Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozłowski Lp. Akt prawny wraz ze zmianami Miejsce publikacji 1, Orzecz. Nr 17 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 147). 2 Zarządz. Woj. Siedl. Nr 24/86 z r. Obwieszcz. Woj. Siedl. z r.i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 15). 3 Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 112). 4 Orzecz. Nr 67 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 193). 5 Żarz. Nr 100/89 Woj. Siedl. z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 20). 6 Orzecz. Nr 232 PWRN w Warszawie z r. (zm. Roz. Woj. Siedl. z r. Nr 41/91, z r. Nr 61/96, Rozp. Woj. Maz. z r. Nr 37/03). 7 Orzecz. Nr 164 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. 276). 8 Rozp. Woj. Siedl. Nr 64/98 z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp. 50 (poz. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 32). 9 Rozp. Woj. Maz. Nr 140 z r. (poz. 1-4, 8-9, 11-21, 27), zmienione Rozp. Woj. Maz. Nr 22 z dnia r. Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 2, poz. 12, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 7, poz. 117 Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 3, poz. 32, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 17, poz.189, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 10, poz.92. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 8 poz. 211, Nr 27 poz. 306 z 1996r i Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 183 poz Dz.Urz. WRN w Siedlcach Nr 2, poz.16, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 10, poz. 92. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 31, poz. 326 i Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 106, poz.1033 oraz z 2003r. Nr 115, poz Rozp.Woj. Maz. Nr 255 z r. (poz ). Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 212, poz Zarządz. Nr 100/89 Woj. Siedl. z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 20). 12 Zarządz. Nr 16/85 Woj. Siedl. z r. Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 12). 13 Orzecz. Nr 144 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. 256). 14 Rozp. Woj. Maz. Nr 4 z r. (poz ). Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 32, poz Rozp. Woj. Siedl. Nr 97/97 z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.33 (poz. 4, 5). Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 17, poz. 189, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 3, poz. 30, Dz. Urz. Woj. Siedi. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 30, poz. 236 i 16 Rozp. Woj. Maz. Nr 275 z r. (poz. 1, 2, 27, 32). Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 269, poz Orzecz. Nr 142 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz.Woj. 254). 18 Orzecz. Nr 143 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. Siedl r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 255). 19 Orzecz. Nr 145 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. 257). 20 Orzecz. Nr 18 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. Siedi. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 148). 21 Zarządz. Woj. Siedl. Nr 29/85 z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 14). 22 Rozp. Woj. Maz. Nr 20 z r. (poz ) - zm.: Rozp. Woj. Maz. Nr 47 z r. i Rozp. Woj. Maz. Nr 53 z dnia r. 23 Zarządz. Woj. Siedl. Nr 16/85 z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 12). 24 Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r.zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 45). 25 Zarządz. Woj. Siedl. Nr 49/84 z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 1). 26 Zarządz. Woj. Siedl. Nr 38/88 z r. Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 19). 27 Rozp. Woj. Siedl. Nr 23/92 z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.4 (poz. 1-8, 10-13). 28 Orzecz. Nr 167 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. 279). 29 Zarządź. Nr 70/84 Woj. Siedl. z r., Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 7). 30 Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 41). 31 Orzecz. Nr 169 WKP UW w Siedlcach z r., Obwieszcz. Woj. 281). 32 Zarządz. Woj. Siedl. Nr 36/87 z r. Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 18). Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 2, poz.13, Dz.Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 8, poz.122, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 115, poz oraz Nr 47, poz i Nr 276, poz Dz. Urz. Woj. Siedi. Nr 3, poz. 30, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 3, poz.19, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Nr 18, poz. 135, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 10, poz. 92. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 4, poz. 68 i Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 2, poz. 16, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 4, poz. 32, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 2, poz. 16, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 11, poz. 71, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. 221 i 33 Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz.

3 Nr 6 Lp.1 (poz. 39). 34 Orzecz. Nr 19 WKP UW w Siedlcach z r. Obwieszcz. Woj. Siedl.z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 149). 35 Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r.zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 40). 36 Orzecz. Nr 165 WKP UW w Siedlcach z r. Obwieszcz. Woj. Siedl. z r. i Rozp. Woj. Maz. z r. zał. Nr 6 Lp.1 (poz. 277). Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 2, poz. 14, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Dz. Urz. WRN w Siedlcach Nr 2, poz.16, Dz. Urz. Woj. Siedl. Nr 13, poz. Załącznik do rozporządzenia nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009r. Lp. Położenie Obiekt Nazwa obiektu Powiat Gmina / Miejscowość Bliższa lokalizacja poddany Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa dzielnica ochronie polska łacińska Obwód (cm) Wys. (m) Rodzaj skały/ minerału sokołowski Bielany Bielany Jarosławy 2 sokołowski Bielany Księżopole Komory Działka nr ewid. 353/2 (obok drogi Bielany - Wańtuchy) 3 sokołowski Bielany Sikory Działka nr ewid sokołowski Bielany Wiechetki Małe Działka nr ewid sokołowski Bielany Rozbity Kamień Jałowiec pospolity Inne 68 8 Działka nr ewid. 89 Dąb szypułkowy Quercus robur Zespół Oświatowy w Rozbitym Kamieniu, działka nr ewid sokołowski Bielany Wiechetki Małe Na granicy działek o nr ewid. 49 i 50 7 sokołowski Ceranów Ceranów Teren parku podworskiego - działka nr ewid. 2106/7 8 sokołowski Ceranów Ceranów Parafia Rzymsko Katolicka (obok plebanii), działka nr ewid sokołowski Ceranów Ceranów Działki nr ewid. 1997, ,20 Gnejs Granit różowy Gnejs szaroróżowy Klon pospolity Acer platanoides Dąb szypułkowy Quercus robur Topola biała Populus alba Tilia cordata Tilia cordata Jesion wyniosły -4 Fraxinus excelsior Grusza pospolita 3 Pyrus communis 110,168, 194 Wierzba biała sokołowski Ceranów Ceranów Działka nr ewid sokołowski Ceranów Ceranów Parafia Rzymsko - Katolicka, działka nr ewid (za ogrodzeniem kościoła) 12 sokołowski Ceranów Ceranów Działka nr ewid (obok domu nr 15 A) 11; 15; Salix alba 175,242 10; 13 Klon pospolity Acer platanoides Oisza czarna Alnus glutinosa Jabłoń dzika Malus silvestris 65 7 Klon jesionolistny Acer negundo Tilia cordata Tilia cordata Wiąz szypułkowy Ulmus laevis sokołowski Ceranów Ceranów W zabytkowym parku nad Jesion wyniosły Fraxinus excelsior stawem, na płd - wsch. od Tilia cordata pałacu, działka nr ewid sokołowski Ceranów Ceranów Parafia Rzymsko Katolicka w Ceranowie, działka nr ewid Dąb szypułkowy Cłuercus robur sokołowski Ceranów Długie Grzymki Działka nr ewid. 958/4 Dąb szypułkowy Cłuercus robur sokołowski Ceranów Długie Kamieńskie 17 sokołowski Ceranów Długie Kamieńskie 18 sokołowski Ceranów Garnek Działki nr ewid. 385, 387, 515 Skupisko tworów przyrody nieożywionej Działka nr ewid. 800/2 Klon pospolity Acer platanoides Działka nr ewid. 383/4 Dąb szypułkowy Quercus robur Wzgórze ostańcowe (pow. 0,25 ha) - "Żeglarek" 19 sokołowski Ceranów Gródzieckie Działki nr ewid. 103 i 104 Dąb szypułkowy Quęrcus robur sokołowski Ceranów Grodzieckie Działka nr ewid. 78 Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Ceranów Gródzieckie Działka nr ewid. 78 Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Ceranów Olszew Działka nr ewid 204/1 Wiąz szypułkowy Ulmus laevis sokołowski Ceranów Olszew Działka nr ewid. 82 (400 m na Południe od drogi Ceranów - Radość) 24 sokołowski Ceranów Olszew Teren pomiędzy działkami 98 i 66/2 Jałowiec pospolity Grusza pospolita Pyrus communis

4 25 sokołowski Ceranów Wszebory Działka nr ewid. 274 Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Ceranów Wszebory Działka nr ewid. 223 Jałowiec pospolity Juniperus commu- - 4 w tym nis jeden dwupniowy 27 sokołowski Ceranów Wszebory Działka nr ewid. 205/12 Brzoza brodawkowata 28 sokołowski Ceranów Leśnictwo Ceranów oddz. 39 f; 39h 29 sokołowski Ceranów Rytele Olechny Jagodnik Skarb Państwa, Nadl. Sokołów, Leśnictwo Ceranów oddz. 3 Af Drzewostan Fagus silvatica, bukowy z Quercus robur; dom.dębu i lipy Fraxinus excelsior, pow. 1,84 ha oraz Pinus silvestris, stan Quercus robur sosnowy z dom. dębu pow. 2,54 ha 68,42, 40, 41,36, 8,7,5,7 Betula verrucosa Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Ceranów Wiąz szypułkowy - UImus laevis 305; 329; 25; 27; Leśnictwo Ceranów, oddz.38 2 h (obok leśniczówki) Sosna wejmutka - 1 Pinus strobus sokołowski Ceranów Leśnictwo Ceranów, oddz.39 j, przy drodze do m. Dąbrowa Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Jabłonna 33 sokołowski Jabłonna 34 sokołowski Jabłonna 35 sokołowski Jabłonna 36 sokołowski Jabłonna 37 sokołowski Jabłonna 38 sokołowski Jabłonna 39 sokołowski Jabłonna 40 sokołowski Jabłonna 41 sokołowski Jabłonna 42 sokołowski Jabłonna 43 sokołowski Jabłonna 44 sokołowski Jabłonna 45 sokołowski Jabłonna Czekanów Teren 'Parafii Rzymsko- Katolickiej - przed plebanią, działka nr ewid. 158 Czekanów Działka nr ewid. 355 Dzierzby Włościańskie 41 Działka nr ewid Tilia cordata _ Gródek Wieś Działka nr ewid. 467 Gródek Wieś Jabłonna Toczyska Toczyska Teren Parafii Rzymsko- Katolicka, działka nr ewid 463 (obok drogi Jabłonna - Gródek) Obrzeża dawnego parku, działka nr ewid 127 Pas drogi gminnej, działka nr ewid. 24 Pas drogi gminnej, działka nr 25 (14) oddz.139 c Leśnictwo Czekanów, oddz. 221 a głaz narzutowy 490 0,85 Granit ,0 Granit ,25 Granit ,70 Granit - Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Robinia akacjowa -8-3 Klon pospolity -5 Tilia cordata Robinia pseudoacacia Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Grab pospolity Carpinus betulus Wierzba iwa Salix caprea Wierzba biała - 38 Olsza czarna -3 Salix alba 138^ł Alnus glutinosa Jesion wyniosły -9 Fraxinus excelsior Jesion wyniosły -6 Fraxinus excelsior Klon pospolity -2 Acer platanoides 205; ; Dąb szypułkowy Quercus robur Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Dąb szypułkowy Guercus robur sokołowski Kosów Lacki Dębe Działki nr ewid. 400/1 i 114/1 Jedlica Douglasa - odmiana zielona sokołowski Kosów Lacki Dębe Działk nr ewid. 114/1, w zabytkowym parku Żywotnik zachodni sokołowski Kosów Lacki Guty Działka nr ewid. 153/4 Jałowiec pospolity -4 Tilia cordata Pseudotsuga taxifolia 165; ; 28 Thuja occidentalis 138; ; 51; 23; 23; 6,5 49 sokołowski Kosów Lacki Krupy Działka nr ewid. 85 Grusza pospolita Pyrus communis sokołowski Kosów Lacki Kutyski Działka nr ewid. 511 Sosna pospolita Pinus silvestris z kapliczką 51 sokołowski Kosów Lacki Maliszewa Nowa Działka nr ewid. 42 Tilia cordata sokołowski Kosów Lacki Tosie Działka nr ewid. 278 (po Robinia akacjowa Robinia pseudoaca

5 zach. stronie drogi Tosie - Garnek) 53 sokołowski Kosów Lacki Tosie Działka nr ewid. 316 Robinia akacjowa sokołowski Kosów Lacki Tosie Działka nr ewid. 566/1 (500 m na Południe od'drogi Dąbrowa - Tosie) Jałowiec pospolity -8 szt cia Robinia pseudoacacia 210; 144; 79; 233; 160; ; 12; 12; 10; 13; ! 6,5 55 sokołowski Kosów Lacki Tosie Działka nr ewid. 313 Grusza pospolita Pyrus communis ,5 56 sokołowski Kosów Lacki Tosie Działka nr ewid. 158/7 Sosna pospolita Pinus silvestris sokołowski Kosów Lacki Tosie Działka nr ewid. 89 Sosna czarna -3 szt; w tym jedna dwupniowa 58 sokołowski Repki Czaple Andrelewicze Działka nr ewid. 426 (na łące obok krzyża) 59 sokołowski Repki Gałki Działka nr ewid. 626/9 (Gajówka Salusin) 60 sokołowski Repki Karskie Teren zabytkowego parku. Działka nr ewid sokołowski Repki Karskie Teren zabytkowego parku. Działka nr ewid sokołowski Repki Karskie Teren zabytkowego parku. Działka nr ewid sokołowski Repki Mołomotki Teren zabytkowego parku. 64 sokołowski Repki Mołomotki Teren zabytkowego parku. 65 sokołowski Repki Mołomotki Teren zabytkowego parku. 66 sokołowski Repki Mołomotki Teren zabytkowego parku. 67 sokołowski Repki Mołomotki Teren zabytkowego parku. 68 sokołowski Repki Mołomotki Teren zabytkowego parku. 69 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 270 h.k.b 70 sokołowski Repki Rogów Parafia Rzymsko - Katolicka, działka nr ewid. 616 (na cmentarzu grzebalnym) Pinus nigra 278; ( ); ,5; (20,5; 20,5); 20,5 Sosna pospolita Pinus silvestris z figurką Matki Bożej Tilia cordata Klon jawor Acer pseudoplatanus "Purpureum" odmiana purpurowa (trzypniowy) Lipa srebrzysta (czteropniowa) Tilia tomentosa Klon srebrzysty Acer saccharinum _ Tilia cordata Topola biała Populus alba Topola biała Popuius alba Tilia cordata ,75 Granit - Jesion wyniosły - 43 Fraxinus excelsior Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Skwierczyn Działka nr ewid. 314 Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Skwierczyn Działka nr ewid. 314 Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Skwierczyn Działka nr ewid. 309 Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Wasilew Szlachecki 75 sokołowski Repki Wasilew Szlachecki 76 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 272c 77 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 270 I 78 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 270 I 79 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz 270 t 80 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 270 o 81 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 270 w 82 sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 270 Działka nr ewid. 201/1 Świerk pospolity Picea abies Działka nr ewid. 201/1 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Dąb szypułkowy - 3 Modrzew europejski Modrzew europejski -3 Sosna pospolita - 2 Quercus robur 358; 343; ; 20; 21 Larix europaea Larix europaea 200; 252; ; 31; 28 Pinus silvestris 253; ; 20 Świerk pospolity Picea abies Tilia cordata Jesion wyniosły -2 Fraxinus excelsior 433; ; 35-2 Tilia cordata 368; ; 25 Dąb szypułkowy Quercus robur Sosna pospolita Pinus silvestris sokołowski Repki - Dąb szypułkowy Quercus robur 240; 230; Leśnictwo Repki, oddz. 256 a 5 230; 290; ; 24; 24; 24; sokołowski Repki Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Repki Leśnictwo Repki, oddz. 273 d Modrzew Larix europaea europejski sokołowski Sabnie Hilarów Działka nr ewid. 134 Dąb szypułkowy Quercus robur

6 91 sokołowski Sabnie Tchórznica Włościańska 92 sokołowski Sokołów 93 sokołowski Sokołów 94 sokołowski Sokołów 95 sokołowski Sokołów 96 sokołowski Sokołów 97 sokołowski Sokołów 98 sokołowski Sokołów 99 sokołowski Sokołów 100 sokołowski Sokołów 101 sokołowski Sokołów 102 sokołowski Sokołów 103 sokołowski Sokołów 104 sokołowski Sokołów Grochów Szlachecki Sokołów Sokołów Sokołów Działka nr ewid. 359/2 Sosna pospolita Pinus silvestris Działka nr ewid. 94/4 (dwupniowa), (północno - wschodnia część). Przy głównej bramie szpitala, działka nr ewid. 1519/1 Tilia cordata "Lipa Rawicza" Tilia cordata Sosna czarna Pinus nigra Sosna wejmutka - 2 Żywotnik zachodni -5 Jałowiec wirginijski -13 Pinus strobus 183; ; 20 Thuja occidentalis Juniperus virginiana Dąb szypułkowy Quercus robur ,45 Granit - Działka nr ewid. 1269/4 Dąb szypułkowy Quercus robur Działka nr ewid. 1423/1, (nad rzeką Cetynią) Uroczysko Przezdziatka oddz. 191 i oddz. 229 a Leśnictwo, oddz. 190 i - Nadl. Sokołów, oddz.195 a Modrzew europejski sokołowski Sterdyń Kiełpiniec Przy drodze nr 36, działka nr ewid sokołowski Sterdyń Łazów Teren zabytkowego parku, działka nr ewid sokołowski Sterdyń Łazówek Parafia Rzymsko - Katolicka, działka nr ewid. 506 (na posesji na południowy - na zachód od kościoła) 108 sokołowski Sterdyń Seroczyn Parafia Rzymsko - Katolicka, działka nrewid (obok kościoła) 109 sokołowski Sterdyń Sterdyń Parafia Rzymsko - Katolicka, cmentarz kościelny działka nr ewid.164, krzew Wiąz szypułkowy Ulmus laevis Dąb szypułkowy Quercus robur "Dąb Powstańców" Tilia cordata Dąb szypułkowy Quercus robur sokołowski Sterdyń Sterdyń działka nrewid. 170 gupa drzew sokołowski Jabłonna 112 sokołowski Jabłonna Leśnictwo Kurowice, oddz. 139 c Leśnictwo Kurowice, oddz. 221 a Larix europaea Tilia cordata Tilia cordata Klon pospolity Acer platanoides Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Grusza pospolita Pyrus communis 75 8 Wierzba biała Salix alba Dąb szypułkowy Quercus robur Tilia cordata

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. Mazow.08.194.7031 ROZPORZĄDZENIE Nr 70 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu przysuskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. Mazow.08.194.7029 ROZPORZĄDZENIE Nr 68 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu zwoleńskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. Mazow.08.194.7025 ROZPORZĄDZENIE Nr 64 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu białobrzeskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. Mazow.08.194.7026 ROZPORZĄDZENIE Nr 65 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. Mazow.08.194.7024 ROZPORZĄDZENIE Nr 63 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu radomskiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5839 UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 3 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 3 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1660 UCHWAŁA NR XXVII/192/17 RADY GMINY WODYNIE w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Wodynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na tenie powiatu garwolińskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na tenie powiatu garwolińskiego. ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na tenie powiatu garwolińskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5840 UCHWAŁA NR XXX/746/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/298/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/298/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6702 UCHWAŁA NR XIV/298/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 8231 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pomników przyrody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 3583 UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 12 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 12 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 4915 UCHWAŁA NR XXVII/699/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6700 UCHWAŁA NR XIV/296/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r.

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 9650 UCHWAŁA NR LVI/1388/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2292 UCHWAŁA NR XXIX/424/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Zakola Białej Przemszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 21 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII/182/2017 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew w miejscowości Bujały, Gmina Sadkowice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1513/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1513/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz. 11796 UCHWAŁA NR LVIII/1513/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6541

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6541 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6541 UCHWAŁA Nr XLI/1138/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 1289 UCHWAŁA NR XVII/92/2016 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie użytków ekologicznych na terenie gminy Bolimów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR IV/59/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1137/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XLI/1137/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XLI/1137/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego. ROZPORZĄDZENIE Nr 8 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu węgrowskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIA Nr 37 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 19maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

ROZPORZADZENIA Nr 37 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 19maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody ROZPORZADZENIA Nr 37 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 19maja 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 92,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/206/2017 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR XXVI/206/2017 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody UCHWAŁA NR XXVI/206/2017 RADY GMINY DĄBRÓWKA w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/529/17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 13 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/529/17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 13 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/529/17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za użytek ekologiczny Ekopark Wschodni terenów leżących we wschodniej części Kołobrzegu Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304 UCHWAŁA Nr XLV/1198/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zniesienia statusu

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. projekt Prezydenta Miasta Krakowa

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. projekt Prezydenta Miasta Krakowa ZARZĄDZENIE Nr 1074/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.04.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody. UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXVII/677/16. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody UCHWAŁA NR XXVII/677/16 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia pomników przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 grudnia 2017 r. Poz. 11797 UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomników przyrody

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/232/17 RADY GMINY JAŚLISKA. z dnia 31 maja 2017 r.

Rzeszów, dnia 13 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/232/17 RADY GMINY JAŚLISKA. z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 czerwca 2017 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR XXXIX/232/17 RADY GMINY JAŚLISKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody. UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 26 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 26 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 26 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy Las PROJEKT UCHWAŁA NR. 2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia.. 2014 r. DRUK NR 710A Biuro Rady Miasta Zielona Góra Wpłynęło dnia: 2014-10-28 w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Liliowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 351/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 23 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 351/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 23 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 351/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy rosnącego w miejscowości Czarny Las, przy polnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2017 r. Poz. 3524 UCHWAŁA NR XLIII/813/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/226/18 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA. z dnia 6 marca 2018 r.

Poznań, dnia 14 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/226/18 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA. z dnia 6 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 marca 2018 r. Poz. 2302 UCHWAŁA NR XXXIV/226/18 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia trzech grupowych pomników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 142/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.01.2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XXIX/753/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/428/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Na podstawie art. 44 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich

Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Projekt z dnia 20 czerwca 2018 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia... 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Na podstawie art. 18 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Projekt z dnia 6 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 22 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 22 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 22 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu legionowskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 maja 2014 r. Poz. 3258 UCHWAŁA NR XLIV/858/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 29 października 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 listopada 2013 r. Poz. 2260 UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 631/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr 631/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr 631/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie użytku ekologicznego Bagry w Ciechanowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/455/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/455/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XXIX/455/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie obszaru chronionego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/375/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 3 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/375/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 3 lipca 2018 r. UCHWAŁA NR XL/375/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie pomnika przyrody alei drzew stanowiących szpaler po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 414 Opole - Lubrza Na podstawie

Bardziej szczegółowo

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916)

sierpnia 2006 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. z 2006 roku nr 104 poz. 2916) Załącznik nr 3 Pomniki przyrody zlokalizowane w Tarnowskich Górach Gatunek Akty prawne Obwód Lokalizacja Orzeczenie nr 00068 PWRN w Stalinogrodzie z 11.06.1955 roku Rozporządzenie Nr 47/06 Wojewody Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r.

Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 października 2016 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XXII/579/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie obszaru chronionego

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/40/2017 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Park Podworski w Wojanowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/164/17 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA. z dnia 24 maja 2017 r.

Poznań, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/164/17 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA. z dnia 24 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 4136 UCHWAŁA NR XXIV/164/17 RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia grupowego pomnika przyrody

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody w granicach Parku:

Pomniki przyrody w granicach Parku: Pomniki przyrody w granicach Parku: L.p. Rodzaj - nazwa / gatunek 1) 2 głazy - granit 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 2 drzewa - dąb szypułkowy Quercus - sosna zwyczajna Pinus 3 drzewa - dąb

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5650 UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR XII/93/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim)

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Lp. Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Lokalizacja Rok uznania 1 38/88 Quercus robur

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnikami przyrody 24 drzewa rosnące na terenie miasta Katowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6699 UCHWAŁA NR XIV/295/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody, położonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2015 r. Poz. 2119 UCHWAŁA NR XII/91/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo