Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)"

Transkrypt

1 Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1, Agencję Ochrony Środowiska Szkocji 2 oraz Wydział Środowiska i Dziedzictwa Narodowego Irlandii Północnej 3. W dalszej części dokumentu są one nazywane organem lub organami ochrony środowiska. Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń jest systemem wymagającym od niektórych gałęzi gospodarki zmiany podejścia do ochrony środowiska. Nakłada określone obowiązki na prowadzących instalacje w formie tzw. pozwolenia zintegrowanego. Aby uzyskać takie pozwolenie, prowadzący instalacje powinien wykazać, że stosuje rozwiązania spełniające wymagania najlepszej dostępnej techniki. Biorąc pod uwagę warunki lokalne. Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń ma na celu: Ochronę środowiska jako całości; Promowanie czystszych technologii umożliwiających zapobiegnie zanieczyszczeniom u źródła ; Promowanie innowacyjności poprzez pozostawienie prowadzącym instalację dużej swobody we wprowadzaniu technik spełniających wymagania BAT Uproszczenie procedur poprzez wydawanie jednego pozwolenia w miejsce kilku pozwoleń dotyczących poszczególnych komponentów środowiska. Wydanie pozwolenia jest tylko jednym z elementów zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Pozostałymi elementami są monitorowanie zgodności, okresowe przeglądy pozwoleń zmiany warunków pozwoleń oraz cesja pozwoleń na innych prowadzących instalację. Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń obejmuje również rekultywacje terenu zajmowanego przez instalację do poprzedniego stanu po zakończeniu jej działania. Niniejszy dokument ma charakter horyzontalny. Opisuje zagadnienia odnoszące się do wszystkich instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Celem jego publikacji jest ułatwienie prowadzącym instalacje odnoszenia się do wymagań związanych z efektywnością energetyczną opisanych w wytycznych sektorowych. Dokument zawiera m.in.: Opis podstawowych zasad związanych z efektywnością energetyczną Informacje niezbędne do przeprowadzenie oceny ekonomicznej możliwych rozwiązań Współczynniki pozwalające na ocenę oddziaływania zużycia energii na środowisko. Wymagania BAT można spełnić przez: 1. spełnienie podstawowych wymagań energetycznych tj. opisanych w wytycznych sektorowych. W związku z tym prowadzący instalacje są zobligowani do: przedstawienia danych dotyczących wielkości zużycia lub ilości wytworzonej energii w ramach instalacji objętej pozwoleniem a także związane z nimi pośrednio lub bezpośrednio emisje dwutlenku węgla; przedstawienia działań mających na celu oszczędność energii; 1 Environment Agency for England and Wales 2 Scottish Environment Protection Agency 3 Environment&Heritage Service in Northern Ireland 1

2 przedstawienia opisu proponowanych zmian w procedurach operacyjnych i utrzymania ruchu mających na celu poprawę efektywności energetycznej, eliminację przegrzewania pomieszczeń i strat w systemach chłodzenia oraz strat ciepła z budynków; opracowania planu poprawy efektywności energetycznej określającego techniki poprawy efektywności energetycznej mające zastosowanie w danej instalacji. 2. wprowadzenie specyficznych metod poprawy efektywności energetycznej określanych w pozwoleniu zintegrowanym. 2

3 3. Wstęp do wersji polskiej Poradnik przedstawia ogólne zasady, które mogą być stosowane w celu poprawienia efektywności energetycznej oraz mogą być pomocne przy wdrażaniu najlepszych dostępnych technik 4 niezbędnych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zarówno BAT, jak i pozwolenia zintegrowane związane są z wdrażaniem dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń 5. Dokładne wytyczne dla poszczególnych gałęzi przemysłu, pomocne lub wymagane podczas opracowywania wniosku o pozwolenie zintegrowane oparte na technikach BAT, zawarte zostały w dokumentach referencyjnych BREF 6. Większość materiałów referencyjnych BREF zawiera także dane dotyczące optymalnego i zalecanego zużycia energii dla poszczególnych gałęzi gospodarki przy określonej wielkości produkcji. Poradnik ten może być także pomocny w każdym zakładzie, w którym wdraża się plan poprawy efektywności energetycznej. Ogólna forma poradnika umożliwia również zastosowanie przedstawionych w nim praktyk i zasad działania w celu zwiększenia efektywności energetycznej także w sektorach i instalacjach, które nie wymagają pozwoleń zintegrowanych. Komentarz: Zagadnienie efektywności energetycznej jest w ustawodawstwie polskim zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska transponujące m.in. wspomnianą dyrektywę do polskiego ustawodawstwa. Szczególnie istotny jest art. 143 oraz artykuł 206 tej ustawy : Art Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw, 4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, 5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, 7) wykorzystanie analizy cyklu życia produktów, 8) postęp naukowo-techniczny. Art Minister właściwy do spraw środowiska gromadzi informacje o najlepszych dostępnych technikach oraz koordynuje przepływ tych informacji na potrzeby organów właściwych do wydawania pozwoleń oraz zainteresowanych podmiotów korzystających ze środowiska. 2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitego podejścia do wydawania zintegrowanych pozwoleń na obszarze całego kraju, może określić, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania wynikające z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje, o których mowa w art. 201 ust. 2, w tym: 1) graniczne wielkości emisyjne, 2) w uzasadnionych przypadkach wzajemne, wariantowe relacje pomiędzy granicznymi wielkościami emisyjnymi dotyczącymi wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, odprowadzania ścieków, wytwarzania odpadów i emitowania hałasu oraz pól elektromagnetycznych, 4 ang. Best Available Techniques BAT 5 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Directive. 6 ang. BAT reference document. Dokumenty publikowane przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli są dostępne na stronie internetowej 3

4 3) progi tolerancji dla uzasadnionych odstępstw od ustalonych granicznych wielkości emisyjnych oraz czas ich stosowania, 4) wymagania dotyczące energochłonności i materiałochłonności, 5) inne niezbędne wymagania techniczne. Art. 143 p. 2 dotyczy instalacji uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny, ale wszelkie wytyczne mogą, jeśli to możliwe, być również stosowane w instalacjach istniejących. Natomiast w art. 206 ustęp 2 punkt 4 wiąże się bezpośrednio z efektywnością energetyczną. Poza wymienionymi artykułami pojęcie efektywności energetycznej pojawia się także w innych przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustawach. Przy zapoznawaniu się z niniejszymi wytycznymi należy też pamiętać, że w Wlk. Brytanii, skąd pochodzą, istnieje odmienny od polskiego system prawny. Należy również podkreślić, że niniejszy dokument dotyczy przede wszystkim wykorzystania energii przez użytkownika końcowego, choć termin efektywność energetyczna dotyczy optymalizacji całego systemu energetycznego. Poprawa efektywności energetycznej ma na celu zminimalizowanie strat energetycznych, ale przede wszystkim optymalizację wykorzystania energii. 4

5 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Jak korzystać z poradnika Główne zagadnienia Wymagania IPPC 1. Wprowadzenie 1.1. Jak używać poradnika System pozwoleń zintegrowanych (IPPC) zmienia podejście do ochrony środowiska i zapobiegania jego degradacji. Ma on na celu kompleksowe podejście do wszystkich elementów środowiska i postrzegania ich jako całości, a nie ochrony poszczególnych elementów powodującej nacisk na ochronę jednego czynnika kosztem innego. Aby uzyskać pozwolenie zintegrowane prowadzący instalację musi spełniać odpowiednie warunki oparte na najlepszych dostępnych technikach (BAT), a do ich ustalenia służą wytyczne dokumentów referencyjnych BREF. Idea pozwoleń zintegrowanych ma na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur związanych z pozwoleniami i zmianę podejścia do ochrony środowiska. Prowadzący instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego zamiast kilku pozwoleń na emisje, pobór wody, wytwarzanie odpadów będzie otrzymywać jedno pozwolenie zintegrowane. Formularz wniosku o wydanie pozwolenie zintegrowanego odnosi się do wszystkich wymagań stawianych instalacjom podlegającym obowiązkowi jego uzyskania. Wytyczne publikowane przez brytyjska Agencję Ochrony Środowiska Komentarz: Więcej o samej procedurze i wytycznych do wniosku o pozwolenie można znaleźć na stronie internetowej a dokumenty na pod-stronie Idea podejścia zintegrowanego jest jednak na tyle szeroka, że może być także z powodzeniem stosowana w zakładach (instalacjach), które nie wymagają pozwoleń zintegrowanych, ale chciałyby zoptymalizować swoją produkcję, podnosić jakość i standard produkcyjny, minimalizować koszty, dbając jednocześnie o środowisko. Można to osiągnąć m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej. 5

6 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Jak korzystać z poradnika Główne zagadnienia Wymagania IPPC 1.2. Istota problemu efektywności energetycznej Skutki środowiskowe zużycia energii Głównym źródłem energii w Wielkiej Brytanii są nadal i w najbliższej przyszłości będą instalacje wytwarzające energię z paliw nieodnawialnych, takich jak węgiel kamienny i brunatny 7. Spalanie tych paliw w celu uzyskania energii cieplnej i elektrycznej powoduje emisję ogromnej ilości substancji zanieczyszczających środowisko. Szczególnie istotny jest dwutlenek węgla, który jest gazem cieplarnianym. Dlatego też emisja dwutlenku węgla jest używana jako jeden z głównych wskaźników w ocenie oddziaływania zużycia energii na środowisko. Skutki emisji dwutlenku węgla mają zasięg globalny i nie są bezpośrednio powiązane z lokalizacją źródła emisji. Nie ma ogólnie przyjętej metodologii określania związku między wielkością emisji CO2 a skutkami środowiskowymi. Nie powinno się zatem, określając BAT oraz efektywność energetyczną, opierać na standardach granicznych wielkości emisji. Zamiast granicznych wielkości emisji należałoby stosować raczej porównanie środków i nakładów poniesionych na daną technikę w stosunku do poprawy jakości środowiska, jaką one przyniosły (zob. Załącznik 4). Istnieje wiele technik zwiększających efektywność energetyczną w danej działalności. Zarówno koszty jak i korzyści dla środowiska związane z wdrożeniem tych technik są zróżnicowane. Wiele technik uznawanych za spełniające wymagania BAT polega na poprawie efektywności energetycznej procesów i przynosi oszczędności w całym okresie eksploatacji. Jednak jedynie fakt ograniczania kosztów w całym okresie eksploatacji nie powinien być kryterium uznawania danej techniki za BAT. Zmniejszenie oddziaływania na środowisko może być w najprostszy sposób osiągnięte poprzez wdrożenie technik ograniczających zużycie energii, poprawę efektywności energetycznej i stosowanie odnawialnych źródeł energii. Wdrażanie metod poprawiających efektywność energetyczną może przynieść znaczący postęp w ograniczeniu zanieczyszczeń i ich globalnego oddziaływania Uwarunkowania prawne Głównym celem wdrażania efektywności energetycznej powiązanej z dyrektywą IPPC jest minimalizacja wzrastających zanieczyszczeń spowodowanych coraz większym zapotrzebowaniem na energię używaną w procesach przemysłowych, a przez to minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. Unia Europejska podpisując Protokół z Kioto zobowiązała się do ograniczenia do 2012 roku emisji gazów cieplarnianych o 8 % w stosunku do roku bazowego Komentarz Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 143 wprowadza obowiązek efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii dla nowo powstających i zmienianych w istotny sposób instalacji. Także we wniosku o pozwolenie zintegrowane (art. 188 ust.2 punkt 4. Poś ) należy uwzględnić opis rodzaju ilości wykorzystywanej energii i surowców. Tak więc efektywność energetyczna powinna być także brana pod uwagę przy określaniu najlepszych dostępnych technik BAT. Wymagania IPPC odnoszą się do instalacji. Wszystkie instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą charakteryzować się efektywnością energetyczną. Efektywność energetyczna jest jednym kryteriów oceny techniki pod względem spełniania wymagań BAT. Jednak założeniem zintegrowanego ograniczania i nadzorowania zanieczyszczeń jest zapewnienie elastyczności w podejmowaniu decyzji o doskonaleniu stosowanych technik w sposób najbardziej uzasadniony ekonomicznie biorąc pod uwagę cały zakład. 7 w Polsce sytuacja jest bardzo podobna - przyp. eko-net.pl 6

7 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Jak korzystać z poradnika Główne zagadnienia Wymagania IPPC Wymagania BAT można spełnić przez: 1. spełnienie podstawowych wymagań energetycznych tj. udoskonalenie najmniej efektywnych energetyczne elementów instalacji oraz 2. specyficznych metod poprawy efektywności energetycznej określanych w pozwoleniu zintegrowanym. Takie podejście ma na celu zapewnienie bezwzględnego spełniania podstawowych wymagań i umożliwienie stosowania kryteriów ekonomicznych do spełniania pozostałych wymagań. 7

8 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Jak korzystać z poradnika Główne zagadnienia Wymagania IPPC 1.3. Efektywność energetyczna a inne elementy BAT Zintegrowane ograniczanie i nadzorowanie zanieczyszczeń umożliwia dokonanie wyborów w zakresie najbardziej odpowiednich technik ochrony środowiska. Jeżeli poprawa efektywności energetycznej może wiązać się ze zwiększeniem innych oddziaływań na środowisko, prowadzący instalację powinien dokonać oceny tych oddziaływań biorąc pod uwagę koszty i korzyści dla środowiska, aby uzasadnić swój wybór mając na względzie ochrona środowiska jako całości. 8

9 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy 2. Techniki ograniczania zanieczyszczeń (przez poprawę efektywności energetycznej) Obowiązek poprawiania efektywności energetycznej w ramach IPPC opiera się na założeniu, że większość przypadków nieefektywnego wykorzystania energii zostanie wyeliminowanych dzięki wprowadzaniu odpowiednich technik i działań. Zwykle występuje wiele rozwiązań, które należałoby rozważyć przy optymalizowaniu zużycia energii w istniejących i nowo powstających instalacjach. W zakres tych technik wchodzą proste czynności, jak utrzymywanie instalacji w dobrym stanie, izolacja, kontrola napędów, oraz bardziej skomplikowane metody, jak np. odzysk ciepła. Warto także zapoznać się z programem najlepszych praktyk wspierających efektywność energetyczną -Energy Efficiency Best Practice Programme (EEBPP). Program ten obejmuje szeroką kampanię informacyjno-doradczą dotycząca zwiększania efektywności energetycznej w transporcie, budownictwie i przemyśle. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach lub i w dokumentach EEBPP. 9

10 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy 2.1 Techniki zarządzania Skuteczny system zarządzania jest podstawową technika służącą zapewnieniu prawidłowego rozwoju systemu pozwoleń zintegrowanych. Rozdział ten ma na celu ukazanie podstawowych wymagań IPPC dla technik zarządzania. Sygnalizuje także, że zarządzanie energią powinno być postrzegane szerzej, jako jeden z działów zarządzania środowiskowego. Zasady zarządzania środowiskowego mogą być stosowane także do zarządzania energią. Należy więc rozważyć połączenie technik stosowanych w zarządzaniu energią z metodami stosowanym w zarządzaniu środowiskowym. Polityka energetyczna Stworzenie i opublikowanie założeń polityki energetycznej służy zademonstrowaniu zaangażowania najwyższego kierownictwa w system zarządzania efektywnością energetyczną. Polityka energetyczna powinna zawierać cele i sposoby ich realizacji oraz wpisywać się w całościową politykę przedsiębiorstwa. Polityka energetyczna wraz z systemem zarządzania danej instytucji, firmy, zakładu powinna zawierać ramy dla właściwego podejścia do efektywności energetycznej dla całego zakładu/instalacji i jego pracowników. Poparcie dla polityki energetycznej, jej akceptacja wśród pracowników, szczególnie na wysokich stanowiskach, pomaga w utrwaleniu właściwego podejścia do kwestii efektywności energetycznej na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej danej organizacji. Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa odpowiedzialne za różne czynności związane z zarządzaniem energią są bardzo często rozproszone. Na przykład zakup energii i opłaty są zwykle w kompetencjach działu finansowego danej firmy a za zużycie energii w różnych procesach odpowiedzialny jest zazwyczaj dział produkcji. Za planowanie zmian lub projektowanie nowych instalacji odpowiedzialna jest komórka ds. rozwoju. Organizacja planująca poprawę efektywności energetycznej powinna stworzyć w swoim systemie zarządzania powiązania miedzy tymi komórkami, co ułatwia lepsze zaplanowanie produkcji, kosztów oraz oszczędności. Inne przykłady udoskonalania systemów zarządzania energią to: organizacja właściwych komórek odpowiedzialnych za zarządzanie energią (jeśli nie istnieją), zmniejszanie strat energii poprzez utrzymywanie właściwego stanu instalacji, ujęcie zagadnień oszczędności energii w całościowym podejściu do jakości, strategiczne podejście do problemu energii i zarządzania środowiskowego, monitorowanie i wyznaczanie celów. Komentarz: Wymagania dotyczące polityki energetycznej są zbliżone do wymagań dotyczących polityki środowiskowej w systemie zarządzania środowiskowego zawartych w normie ISO p. 4.2.] Monitorowanie i ustalanie celów W celu zwiększania efektywności energetycznej należy sprawdzić czy systemy i procedury użytkowania i zużycia energii w całej instalacji funkcjonują właściwie. Najważniejszą funkcją systemów zarządzania energią jest ułatwienie realizacji przyjętej polityki energetycznej zakładu. System zarządzania powinien umożliwiać zbieranie, analizowanie i raportowanie danych oraz rewizję ustalonych celów dotyczących zużycia energii. Często czynności te zwane są monitorowaniem i wyznaczaniem celów (Monitoring and Targeting M&T). Punktem wyjściowym monitorowania i ustalania celów jest ustalenie aktualnego zużycia energii (opis i schemat patrz punkt 2.2). Ponadto kluczową rolę w tym procesie odgrywają następujące czynniki: identyfikacja możliwych miejsc strat energii, 10

11 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy określenie wyjątkowych sytuacji podwyższonego zużycia w stosunku do normalnego trybu pracy, ocena skutków wprowadzenia działalności oszczędzających energię lub eliminujących nieprawidłowości w działaniu urządzeń, ustanawianie realnych do osiągnięcia celów dotyczących usprawnienia działań Monitoring i wyznaczanie celów prowadzi do wzmocnienia systemu kontroli zużycia energii i ponoszonych wydatków a także tworzy podstawy dla oceny i uzasadnienia kosztów poniesionych na projekty poprawy efektywności energetycznej. Proces ten może być stosowany w każdym zakładzie. W praktyce dostępnych jest wiele rozwiązań, począwszy od prostych instrumentów pomiarowych i ręcznego zapisywania wyników do złożonych systemów komputerowych pozwalających śledzić trendy w zużyciu energii. Dobór odpowiednich instrumentów powinien uwzględniać potrzeby danej instalacji. Pracownicy Jak każdy z elementów służący ograniczeniu zanieczyszczeń, system zarządzania energią wymaga specyficznych umiejętności i kompetencji dotyczących aspektów technicznych, ekonomicznych i zarządczych. Istotne jest, aby pracownicy posiadający już odpowiednie umiejętności w zakresie zarządzania energią utrzymywali i rozwijali te umiejętności poprzez szkolenia i kursy. Świadomość i zaangażowanie całej załogi we wdrażanie programów efektywności energetycznej jest ważnym punktem dobrego systemu zarządzania energią. Wiele rozwiązań, których wprowadzenie nie wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów lub wiąże się z niewielkim kosztami może zostać podjętych przez szeregowych pracowników. Przykładem może być tu wyłączanie oświetlenia i urządzeń (w przypadku gdy rozruch nie wiąże się ze zbyt dużym zużyciem energii) na czas posiłku lub przerwy. Bardzo ważnym aspektem zarządzania energią jest uświadomienie załodze i pracownikom, że także oni są odpowiedzialni za poprawę wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez m.in. efektywne zużywanie energii. Należy poszerzać wiedzę pracowników z dziedziny efektywności energetycznej i wypracować u nich zmianę mentalności i nastawienia do oszczędności energii. Należy także umożliwić pracownikom wykazanie się własną pomysłowością i inicjatywą w celu poprawy efektywności energetycznej. Działania takie będą wspomagać optymalizację i zachęcać pracowników do przedstawienia własnych rozwiązań. Każdy sposób optymalizacji należy jednak sprawdzić pod względem finansowym i pod względem rzeczywistej poprawy wyników w stosunku do poniesionych nakładów oraz sprawdzić czy zaproponowane przez pracowników zmiany w optymalizacji są bezpieczne z punktu widzenie bezpieczeństwa i higieny pracy. 11

12 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy 2.2. Podstawowe wymagania energetyczne (1) Informacje zawarte w tej części odnoszą się do wszystkich instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego. Mogą być także stosowane w instalacjach nie objętych tym obowiązkiem. Wytyczne brytyjskie wymagają od prowadzącego instalację podania danych dotyczących zużycia i produkcji energii w formie tabeli przedstawionej poniżej: Tabela 2.1. Zużycie energii podział na źródła Zużycie energii Źródło energii Energia dostarczona [MWh] Energia pierwotna* [MWh] Energia elektryczna (z sieci energetycznej)* Energia elektryczna (z innych źródeł)* Energia cieplna (para, gorąca woda) Gaz Nie dotyczy Olej/(ropa) Nie dotyczy Węgiel Nie dotyczy Inne** Nie dotyczy *dla energii elektrycznej z sieci energetycznej przy przeliczaniu na energię pierwotną należy użyć przelicznika 2,6. sprecyzować źródło ** należy podać inne źródła energii, włączając energię ze spalania odpadów oraz odzysk energii Komentarz: Polskie wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego(dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska) mówią, że wniosek powinien zawierać m.in.:! opis efektywności energetycznej instalacji! charakterystykę energetyczną instalacji dotyczącą energii wykorzystywanej i/lub wytwarzanej przez przedmiotowe instalacje i urządzenia (w odniesieniu do możliwych wariantów ich funkcjonowania oraz w powiązaniu ze zużyciem paliwa w celach grzewczych),! charakterystykę energetyczną transportu wewnątrz zakładu! charakterystykę zużycia energii na poszczególne rodzaje potrzeb procesowych. W tabelach 7 i 8 wspomnianych Wytycznych należy osobno podać ilości paliw wykorzystanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła (jeżeli nie są one wytwarzane w skojarzeniu). Tabele zostały przedstawione w załączniku 5. Prowadzący instalację powinien także podać informacje dotyczące jednostkowego zużycia energii przez instalacje objęte pozwoleniem. Informacje o zużyciu energii są niezbędne, gdyż mają one fundamentalne znaczenie dla podjęcia odpowiednich działań służących zoptymalizowaniu zużycia energii i stwierdzeniu, gdzie przeprowadzenie tych działań jest priorytetowe. Dane te pozwalają stwierdzić w bardzo ogólny sposób, czy instalacja wykorzystuje energię w sposób efektywny, czy nastąpiły zmiany w poszczególnych elementach instalacji oraz czy zrealizowano realny plan poprawy efektywności. Podanie informacji o jednostkowym zużyciu energii daje podstawę do oceny wyników z uwzględnieniem zmian w wielkości produkcji. Zużycie energii Charakterystyka wykorzystania energii musi znaleźć się w każdym wniosku o pozwolenie zintegrowane. Wszystkie wyliczenia dotyczące zużycia (wykorzystania) energii powinny być określone 12

13 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy na czas ostatnich 12 miesięcy. Informacje te powinny obejmować podział zużycia energii z poszczególnych źródeł, tak aby uwzględnić energię wytworzoną na terenie zakładu, energię cieplną i elektryczną ze źródeł zewnętrznych (np. z sieci lub bezpośrednio od producenta) lub też ze źródeł odnawialnych. Jeżeli instalacja odsprzedaje nadwyżkę energii w postaci energii cieplnej lub elektrycznej, takie informacje również powinny znaleźć się we wniosku. Wszystkie dane dotyczące zużycia, produkcji energii musza być podane w tych samych jednostkach [MWh], aby rodzaje paliw i ich zużycie można było w łatwy sposób porównywać. Większość informacji dotyczących np. wartości energetycznej paliw jest podawana w dżulach na tonę lub metr sześcienny. Wartości te powinny być przeliczone według poniższych wzorów: 1MWh = 3,6 GJ = 3600 MJ = kj = 1000 kwh Dane dotyczące energii elektrycznej powinny także obejmować energię pierwotną, aby uwzględnić różnicę w sprawności konwersji, generowania i przesyłu energii. Na przykład, sprawność pozyskania energii pobranej z sieci energetycznej wynosi około 40 %, co spowodowane jest stratami przesyłowymi, natomiast sprawność pozyskania energii z produkcji skojarzonej tzw. kogeneracji, czyli równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wynosi nawet do 90 %. Komentarz: W celu lepszego zobrazowania zużycia energii i efektywności energetycznej można dodatkowo załączyć do wniosku tabelę dotycząca zużycia energii i strat na przesyle w przeliczeniu na energię pierwotną, w oparciu o kaloryczność przy spalaniu i średnie straty na przesyle. Analiza tych danych może być także przydatna w instalacjach nie wymagających pozwolenia zintegrowanego. Przeliczanie zużycia energii na energię pierwotną umożliwia porównanie wszystkich instalacji podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz powoduje, że preferowane są sprawniejsze systemy. Przy przeliczaniu paliw kopalnych i odpadów na energię nie uwzględnia się żadnych współczynników uwzględniających energię zużywana do wydobycia, przetworzenia oraz dostarczenia do instalacji. W przypadku energii elektrycznej dostarczonej z sieci ilość energii dostarczonej powinna być pomnożona razy 2,6 aby doliczyć straty przy powstawaniu i dostarczeniu energii i wyliczyć ilość energii u źrodła. Inne współczynniki mogą zostać użyte, gdy energia cieplna lub elektryczna są pobierane bezpośrednio od wytwórcy lub energia elektryczna jest wytwarzana w zakładzie, na terenie którego znajduje się instalacja. W takim wypadku prowadzący instalację powinien przedstawić przyjęte założenia w oparciu o poniższe wskazówki: tam, gdzie energia jest doprowadzana z elektrowni zawodowej należy przyporządkować każdej działalności opisanej w pozwoleniu ilość energii przypadającą na poszczególne procesy, jeśli energia pochodzi z kogeneracji (np. elektrociepłownia) należy obliczyć ilość zużywanej energii na podstawie ilości energii pierwotnej paliw wchodzących do elektrociepłowni, a nie na podstawie energii wytworzonej w źródle, a jeżeli część energii wytworzonej w kogeneracji jest zużywana poza instalacją nie uwzględnia się jej we wniosku, można także wyliczyć oszczędności w zużyciu energii pierwotnej wg wzoru zawartego w załączniku 1. Użytecznym sposobem uzupełnienia informacji dotyczących zużycia energii jest uzupełnienie ich bilansem energetycznym lub schematem przepływu energii (np. diagram Sankey a). Przykładowy wykres przedstawiony został poniżej. 13

14 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy Komentarz: Wytyczne sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zalecają podawanie we wniosku zużycie poszczególnych czynników energetycznych na jednostkę czasu i jednostkę produkcji. Taka informacja umożliwia porównanie ze wskaźnikami podanymi dla poszczególnych sektorów w dokumentach referencyjnych. Jednostkowe zużycie energii Jednostkowe zużycie energii jest wyznacznikiem ilości energii zużywanej na jednostkę surowca lub na wytworzenie jednostki produkcji. Jest to kolejne użyteczne narzędzie w poprawie efektywności energetycznej, ponieważ uwzględnia zróżnicowanie w poziomie produkcji. Niektóre wskaźniki są określone w dokumentach referencyjnych BREF dla poszczególnych sektorów gospodarki. Oto niektóre przykładowe wartości SEC dla różnych gałęzi przemysłu: 14

15 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy Tabela 2.2. Przykłady jednostkowego zużycia energii Sektor Pod-sektor/ produkt Jednostkowe zużycie energii wartość jednostka źródło Hutnictwo i przemysł metalurgiczny miedź 1,5-3,2 MWh/tonę produktu BREF, poz. lit. 6 Produkcja metali aluminium 17,8-20,0 MWh/tonę produktu Przemysł mineralny cement 0,9-1,8 MWh/tonę produktu BREF, poz. lit. 7 wapno 1,5 MWh/tonę produktu Inne branże Masa celulozowa: z włókien pierwotnych 5,5-5,9 MWh/tonę papieru BREF, poz. ;it. 8 Masa celulozowa: z włókien z odzysku 2,4-2,6 MWh/tonę papieru Produkcja papieru 2,9 MWh/tonę papieru Wskaźnik SEC 8 jest zwykle podany w jednostkach energii zużytej na wyprodukowanie jednostki produkcji. Okresy czasu, w których mierzona jest wielkość produkcji i zużycie energii muszą być takie same. Aby wykazać wzrost efektywności energetycznej, wskazane jest wyliczenie wskaźnika SEC dla najważniejszej działalności w instalacji i dla całej instalacji. Dla działalności charakteryzującej się sezonową zmiennością wielkości produkcji korzystne jest przedstawienie wskaźnika SEC zarówno w okresach miesięcznych jak i rocznych. Wskaźnik SEC opiera się często na zużyciu energii pierwotnej - oznacza się go wtedy indeksem p SECp. Nie istnieje jeden uniwersalny sposób wyrażania wielkości produkcji. Stosowane jednostki powinny w jak najlepszy sposób odzwierciedlać cel i poziom produkcji danej instalacji, np. w tona wyrobu lub zużytego surowca.więcej zaleceń w kwestii przyjmowania jednostek produkcji i zużycia energii dla poszczególnych gałęzi można znaleźć w dokumentach BREF przeznaczonych dla konkretnych sektorów. 8 ang. Specific energy consumption jednostkowe zużycie energii 15

16 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy 2.3 Podstawowe wymagania energetyczne (2) W niniejszym rozdziale, mającym na celu przedstawienie najprostszych metod poprawy efektywności energetycznej, znajdują się wytyczne dotyczące : procedur operacyjnych i utrzymania ruchu, podstawowych działań technicznych, eksploatacji budynków, planów poprawy efektywności energetycznej. 1. Procedury operacyjne i utrzymania ruchu Odpowiednie podejście do poszczególnych procesów i działań w instalacji ma znaczący wpływ na zużycie energii. Optymalizacja procedur operacyjnych i zaplanowanie wykorzystania urządzeń, a także prawidłowe utrzymanie instalacji mogą się przyczynić do znaczącej poprawy efektywności energetycznej. Niektóre z przedstawionych poniżej technik mogą być specyficzne dla wybranego sektora ale zasadnicze ich założenia są użyteczne dla większości instalacji. Optymalizacja systemów grzewczych w celu zmniejszenia dodatkowego zużycia energii Optymalizacja ta odnosi się do wielu procesów przemysłowych w tym spalania, podgrzewania, spopielania i innych procesów termicznych. Prowadzący instalację powinien wykazać, że system operacyjny, jaki wdrożył jest optymalny i zawiera odpowiednio ustalone wymagania dla procesów ogrzewania. Powinien także, wykazać, że paliwo i energia, począwszy od rozpoczęcia procesów nie są marnotrawione, nie ma okresów przegrzania lub niepotrzebnego spalania. Powinien także pamiętać, aby stosować się do przepisów dotyczących dopuszczalnych temperatur, emisji w powiązaniu z oddziaływaniem na środowisko. Zarządzanie i planowanie pracy pieców i kotłów grzewczych w celu minimalizacji czasu przestoju Planowanie pracy pieców jest szczególnie istotne w procesach wytopu metali i w sektorze chemicznym. Prowadzący instalacje powinien wdrożyć ustalone procedury, tak by minimalizować niepotrzebne przestoje produkcji z materiałów wytwarzanych w wysokich temperaturach. Regularne sprawdzanie i prawidłowe utrzymanie instalacji sprężonego powietrza Sprężone powietrze jest używane w wielu procesach przemysłowych. Produkcja sprężonego powietrza jest bardzo energochłonna, dlatego należy zwrócić szczególna uwagę na zminimalizowanie strat w tym procesie. Nieszczelności zdarzają się głównie w miejscu wytwarzania i magazynowania sprężonego powietrza, dlatego tam należy przeprowadzać częste kontrole. Prowadzący instalacje powinien wykorzystać listę kontrolną, celem sprawdzenia czy podstawowe działania w celu minimalizacji strat zostały podjęte. (zob. załącznik 2 A) Prawidłowe utrzymanie sieci dystrybucji pary wodnej w celu zminimalizowania strat ciepła Para wodna używana jest jako nośnik energii grzewczej do bezpośredniego zasilania wielu procesów przemysłowych. Dzięki bardzo prostym metodom poprawy dystrybucji i przesyłu pary z miejsca powstawania do miejsca wykorzystania można uzyskać średnie oszczędności rzędu 8%. Najprostsze metody to uszczelnienie zbiorników pary. Prowadzący instalacje powinien wykorzystać listę kontrolną, w celu sprawdzenia czy podstawowe działania w celu minimalizacji strat zostały podjęte. (zob. załącznik 2 B.) Regularne naprawy urządzeń chłodniczych 16

17 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy Systemy chłodnicze są ogólnie używane w procesach chłodzenia i przechowywania materiałów. Ponownie w celu sprawdzenia, czy podstawowe procedury usprawniające transfer ciepła zostały spełnione, powinno wykorzystać się listę kontrolną (zob. załącznik 2 C.) Regularne czyszczenie powierzchni grzewczych i urządzeń doprowadzających ciepło W wielu instalacjach wymienniki ciepła stosowane są między innymi do wymiany ciepła między płynami procesowymi, bezpośredniego ogrzewania lub chłodzenia cieczy oraz w kotłach. Osadzanie się zanieczyszczeń (kamienia) i korozja mogą spowodować znaczny spadek efektywności przekazywania ciepła, ponieważ osadzany materiał znacznie zmniejsza przewodność. Prowadzący instalację powinien wdrożyć odpowiednie procedury regularnego czyszczenia i sprawdzania wymienników ciepła. Wyłączanie urządzeń, kiedy nie są wykorzystywane Ta podstawowa zasada odnosi się do wszystkich rodzajów instalacji. Prowadzący instalację, w celu zminimalizowania nieefektywnego zużycia energii, powinien ograniczyć niepotrzebne uruchamianie urządzeń oraz dopilnować przestrzegania zasady wyłączania ich, kiedy nie są potrzebne. Eksploatacja i prawidłowe utrzymanie napędów Napędy są używane w ogromnej ilości procesów przemysłowych. Aby zmniejszyć obciążenie maszyn, prowadzący instalacje powinien podjąć podstawowe działania, jak dopilnowanie regularnego smarowania i oliwienia maszyn. W celu sprawdzenia, czy podstawowe procedury usprawniające eksploatację i prawidłowe utrzymanie napędów zostały podjęte powinien zastosować listę kontrolną ( załącznik 2 D.) Optymalizacja metod czyszczenia urządzeń filtrujących i filtrów Wszystkie urządzenia powinny przechodzić regularne przeglądy i być czyszczone w celu sprawdzenia i minimalizacji przeciążeń i uniknięcia zablokowania przepływu strumieni gazów lub cieczy. Należy także brać pod uwagę, jeśli to możliwe, optymalizację systemów czyszczenia urządzeń filtrujących, ponieważ niektóre z nich, jak np. czyszczenie sprężonym powietrzem, mogą zużywać duże ilości energii. 2. Podstawowe działania techniczne Wszystkie zaprezentowane w tym rozdziale metody mają charakter bardzo ogólny, a ich celem jest uświadomienie prowadzącemu instalację jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji strat najprostszymi metodami przy jednocześnie niewielkich kosztach. Metody Podstawowe metody techniczne odnoszą się przede wszystkim do procesów związanych z podgrzewaniem, chłodzeniem, systemem przesyłu wody i ciepła. Dotyczą kotłów grzewczych, pieców i związane są głównie z izolacją i uszczelnianiem. Na przykład : izolacja systemów przesyłu pary wodnej i wody. Straty ciepła przez odpowiednio izolowane rurociągi i instalacje mogą być nawet razy mniejsze. Każdy nie izolowany kołnierz i każde nieizolowane złącze sieci przesyłu pary wodnej odpowiada stratom przypadającym na 0,6 metra nie izolowanej rury. Każdy nie izolowany kołnierz wielkości około 150 mm może powodować w ciągu roku stratę energii dochodząca do 6 MWh. (Należy pamiętać, że wszystkie wartości maja charakter orientacyjny i zależą od materiału, rozmiarów sieci i innych czynników). zamontowanie pokryw, kotar, uszczelek w oknach, drzwi zamykających się automatycznie w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury i minimalizacji strat ciepła Zamontowanie automatycznych czujników lub prostych czasowych wyłączników odcinających dopływ wody lub ciepła w celu uniknięcia niepotrzebnego zużycia wody lub ciepła przez przypadkowe włączenie. 17

18 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy 3. Eksploatacja budynków Poprawa efektywności energetycznej w odniesieniu do eksploatacji budynków polega przede wszystkim na czynnościach bezpośrednio związanych z ich użytkowaniem i dotyczy procesów takich jak ogrzewanie, chłodzenie, pobór ciepłej wody, wentylacja, oświetlenie itp. Zużycie energii cieplnej w budynkach przemysłowych jest bardzo często pomijane a ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie i sprzęt biurowy zużywają znaczne jej ilości. Podjęcie odpowiednich działań może obniżyć zużycie energii związanej z użytkowaniem budynków nawet o połowę. Zużycie energii na potrzeby budynków stanowi tylko małą cześć ogólnego zużycia energii w większości dużych zakładów przemysłowych. Zużycie energii w budynkach nie powinno być jednak pomijane przy planowaniu poprawy efektywności energetycznej. Należy zwrócić szczególną uwagę na opracowanie odpowiednich planów modernizujących dla budynków, jeśli zużycie energii dla budynków przekracza 5% całego zużycia energii lub gdy usprawnienia dotyczące ograniczenia zużycia dla poszczególnych procesów produkcyjnych nie przynoszą już znaczących zmian w efektywności energetycznej. Należy pamiętać, że opracowując odpowiednie techniki zwiększające efektywność zużycia energii w budynkach, trzeba zachować odpowiednie warunki higieny i bezpieczeństwa pracy. Wytyczne sektorowe wymagają od prowadzącego instalację, aby określił, które z wymienionych niżej działań mają zastosowanie w danej instalacji, i które z nich zostaną wprowadzone : Oświetlenie Należy przedstawić zapisy dotyczące określenia efektywności energetycznej oświetlenia zawierające: - oszacowanie natężenia oświetlenia, - porównanie z odpowiednimi wskaźnikami Metoda określania efektywności energetycznej oświetlenia oraz wskaźniki przedstawione są w załączniku 2E. Należy przedstawić, że rozważono oraz wprowadzono następujące metody: - zastosowanie oświetlenia energooszczędnego, - zainstalowanie oświetlenia w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie natężenia oświetlenia, - zastosowanie efektywnych systemów sterowania zapewniających, że oświetlenie jest wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dodatkowe wytyczne dotyczące oświetlenia zawarte są w załączniku 2E. Komentarz: Interesujące informacje dotyczące oświetlenia znaleźć można w holenderskich wytycznych dotyczących technik poprawiania efektywności energetycznej 9. Wytyczne te zawierają następujące zalecenia dotyczące oświetlenia: - Używanie oświetlenia energooszczędnego, niektóre typy oświetlenia są bardziej efektywne energetycznie niż inne (zob. tabela poniżej). - Instalowanie i umieszczanie oświetlenia w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać intensywność oświetlenia oraz maksymalnie wykorzystywać światło dzienne. - Zastosowanie odpowiedniego sterowania wyłączającego oświetlenie, kiedy nie jest potrzebne (np. czujniki na fotokomórkę włączające światło tylko w obecności personelu, unikanie stosowania wyłączników dla całego piętra itp.) Docelowo co najmniej 95% zainstalowanego oświetlenia było wyposażone w typy źródeł światła wymienione w tabeli poniżej lub należy zainstalować takie typy oświetlenia, dla których średnia skuteczność świetlna wynosi co najmniej 50 lumenów na wat dla istniejących instalacji i 65 lumenów 9 Dutch initial document on generic energy efficiency techniques Input for the BREF 18

19 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy na wat dla nowych instalacji Przykłady oświetlania energooszczędnego: Źródło światła - typy Wysokoprężne lampy sodowe wszystkie - typy Halidki metali wszystkie - typy Oświetlenie indukcyjne - wszystkie typy świetlówki kompaktowe - powyżej 11 W Świetlówki liniowe (rurowe) - wszystkie o średnicy 26mm (T8) i T5 wyposażone w startery o wysokiej częstotliwości Ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja Proste czynności pomocne przy poprawianiu systemów klimatyzacji i regulacji temperatury: - energia z odzysku do ogrzewania pomieszczeń - energooszczędne urządzenia grzewcze - lokalne pogrzewacze wody - termostaty - wentylacja grawitacyjna - uszczelnianie instalacji Komentarz: Wspomniane wyżej wytyczne holenderskie zwracają uwagę na izolację przegród: docieplenie podłogi (aby było najbardziej ekonomiczne powinno być wykonane w trakcie remontu) może dać oszczędności rzędu 0,12 GJ na m2 docieplenie ścian (od zewnętrznej lub wewnętrznej strony) może dać oszczędności rzędu 0,4 GJ na m2 zamontowanie podwójnych szyb w oknach, uszczelnienie okien W miarę możliwości można rozważyć podział dużych pomieszczeń na mniejsze (ustawiając ściany działowe, drzwi etc.) w celu zmniejszenia dużej otwartej powierzchni sprzyjającej stratom ciepła i energii. 4. Plan efektywności energetycznej Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego wymaga od prowadzącego instalację przedstawienia Planu efektywności energetycznej, w którym należy przedstawić i ocenić techniki poprawy efektywności energetycznej możliwe do zastosowania w instalacji objętej pozwoleniem. Techniki te nie powinny ograniczać się do podstawowych wymagań energetycznych. Powinny obejmować wszystkie możliwe do zastosowania techniki m.in. te opisane we wcześniejszych rozdziałach i w wytycznych sektorowych. Prawidłowo opracowany wniosek powinien: Odnosić się do wszystkich technik opisanych w niniejszych wytycznych, które mają zastosowanie w instalacji starającej się o pozwolenie a które nie zostały jeszcze wprowadzone. Oceniać potencjalne ograniczenia emisji dwutlenku węgla dla każdej z opisanych technik. Wskazywać techniki, które mogą spowodować negatywny wpływ na środowisko. W celu poprawienia efektywności energetycznej prowadzący instalację powinien sporządzić Plan efektywności energetycznej. Powinien on obejmować podstawowe metody poprawiania efektywności, np. przy pomocy zaprezentowanych w tym przewodniku metod lub za pomocą wszelkich innych dostępnych technik. Plan powinien obejmować techniki, które przyczyniają się do zoptymalizowania efektywności. Prowadzący instalację powinien w nim opisać w jaki sposób zostaną wdrożone techniki optymalizacji a także metody, które zostały już wprowadzone. Ponadto plan powinien zawierać priorytety planu i czas jego realizacji. W planie należy również określić techniki, które będą poprawiały efektywność 19

20 WPROWADZENIE TECHNIKI EMISJE Techniki zarządzania Podstawowe wymagania 1 Podstawowe wymagania 2 Metody poprawy energetyczną instalacji z uwzględnieniem ich ceny, a przy tym będą miały pozytywny wpływ na środowisko. Podczas sporządzania planu prowadzący instalację powinien wykazać, jeżeli to możliwe, że ma już podstawy do wdrożenia planu. Do oceny wdrażania technik efektywności energetycznej należy sporządzić ocenę zysków i strat. Pomocny może okazać się przykładowy opis sporządzania takiej oceny zawarty w załączniku 4. Ta metoda może być zastosowana, jeśli nie ma znaczących skutków oddziaływania instalacji na środowisko. 20

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo