Strategia rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Przemysław Pierzchała Paweł Wittich Gliwice 2008

2 Spis treści SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 1. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA TEORETYCZNE 4 2. ZDEFINIOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SYSTEM I OKREŚLENIE KOMPETENCJI PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO 9 3. ZDEFINIOWANIE ROLI, SKŁADU I KOMPETENCJI ZESPOŁU STERUJĄCEGO ZDEFINIOWANIE ROLI STRAśY MIEJSKIEJ I POLICJI OKREŚLENIE CELÓW SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA KRAKOWA ZDEFINIOWANIE CHARAKTERYSTYKI SYSTEMU ZE WZGLĘDU NA REAKCJĘ ZDEFINIOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA KRAKOWA, W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA I DOBRĄ PRAKTYKĘ OKREŚLENIE KIERUNKÓW ROZWOJU SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA KRAKOWA OKREŚLENIE ZASAD PRZEPŁYWU INFORMACJI OKREŚLENIE CELÓW I ZASAD ZARZĄDZANIA PERSONELEM OKREŚLENIE CELÓW I ZASAD FUNKCJONOWANIA CENTRUM NADZORU OKREŚLENIE ZASAD WDRAśANIA STRATEGII

3 Wstęp Podstawowym celów strategii rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa jest przedstawienie wizji efektywnego systemu CCTV, która będzie wykorzystywana przez StraŜ Miejską Miasta Krakowa, krakowską Policję i instytucje miejskie do stworzenia systemu bezpieczeństwa, który znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwo i porządek przestrzeni publicznej miasta. Zapewni większy komfort Ŝycia w Krakowie, zwiększy atrakcyjność miasta i wzmocni oddziaływanie Krakowa jako metropolii na mapie Polski i Europy. Celem strategii było określenie kierunków oraz sformułowanie zasad, które pozwolą z jednej strony na zbudowanie efektywnego systemu CCTV, z drugiej na uniknięcie często powtarzanych błędów przy tworzeniu złoŝonego systemu, jakim jest monitoring. Dokument zawiera szereg praktycznych zaleceń, które w połączeniu z harmonogramem wprowadzania strategii mogą stanowić mapę drogową realizacji inwestycji. W przyszłości, w codziennym działaniu systemu, zalecenia mogą być wykorzystywane jako lista kontrolna do oceny efektywności monitoringu wizyjnego. Strategia w swoich załoŝeniach pozwala stworzyć efektywny system nadzoru. Co równie istotne, prezentuje zasady pozwalające efektywnie wykorzystywać system CCTV w przyszłości, dostosowywać go do zmieniających się wymagań jakie będą pojawiać się w środowisku miejskim i nowych moŝliwości jakie będą pojawiać się z rozwojem technologii

4 1. Podstawowe załoŝenia teoretyczne Autorzy niniejszego opracowania przyjęli dla miejskiego systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa model pro-aktywny (wyprzedzający), którego skuteczność została potwierdzona przez praktyczne wykorzystanie w miastach na całym świecie oraz przez wyniki badań Wymagania dla pro-aktywnego systemu monitoringu wizyjnego: Zdolność do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom miasta w obszarze nadzorowanym przez kamery - definicja bezpieczeństwa i porządku jest rozumiana szeroko; naleŝy włączyć w nią wykroczenia, przestępstwa, jak równieŝ sytuacje niebezpieczne, które nie są zagroŝone karą, ale tworzą warunki do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, np. awaria oświetlenia ulicznego sprzyja napaściom na przechodniów Zdolność do reagowania na szeroki wachlarz zagroŝeń od najcięŝszych przestępstw rozbojów, pobić, kradzieŝy, przez wykroczenia nieprawidłowe parkowanie, śmiecenie, spoŝywanie alkoholu w miejscu publicznym, do sytuacji niebezpiecznych zasłabnięcie, awaria sygnalizacji na przejściu dla pieszych Zdolność do reagowania na zdarzenie zanim dojdzie do eskalacji zagroŝenia wykrywanie zachowań, które sygnalizują moŝliwość zaistnienia sytuacji niebezpiecznej i zapewnienie krótkiego czasu reakcji zanim sytuacja o niskim poziomie zagroŝenia zmieni się w zdarzenie wykroczenie lub przestępstwo Zdolność do ograniczania do minimum strat finansowych i materialnych; niedopuszczanie do uszczerbków na zdrowiu, psychice lub zagroŝeniu Ŝycia - poprzez pro-aktywne, prewencyjne działanie interwencja następuje przed popełnieniem czynu niebezpiecznego lub na gorącym uczynku; pro-aktywne działanie nie pozwala na eskalację agresji, niebezpieczeństwa, tym samym ogranicza ilość ofiar i szkód

5 Zdolność do rejestracji nagrań, spełniających kryteria materiału dowodowego nagranie pokazuje etapy zdarzenia moment popełnienia wykroczenia / przestępstwa, pozwala na identyfikację sprawców, świadków, pokazuje role w zdarzeniu, działania interwentów, oraz fakty istotne dla sprawy, m.in. uŝyte narzędzia, pojazdy. Skuteczny miejski system CCTV składa się z trzech podstawowych elementów: 1) ludzi zespół operatorów, manager Centrum Nadzoru, zespół policjantów lub straŝników miejskich odpowiedzialnych za interwencję. 2) procedur, które pozwalają na skuteczne, prawne i etyczne działanie, 3) techniki kamer, rejestratorów, środków transmisji obrazu i łączności. Wszystkie elementy systemu są współzaleŝne, co oznacza, Ŝe obniŝenie poziomu działania jednego z nich, powoduje Ŝe cały system nie działa prawidłowo. Przykładowo awaria kamery powoduje, Ŝe operatorzy nie mogą wykrywać sytuacji niebezpiecznych, więc straŝnicy nie otrzymują informacji potrzebnych do interwencji. Rys. 1. Schemat pro-aktywnego systemu monitoringu wizyjnego. Skuteczność miejskiego systemu monitoringu wizyjnego opiera się na zbieraniu i wykorzystaniu informacji. Wskaźnikami efektywności jest nie tylko ilość wykrywanych zdarzeń. Podstawowym kryterium skuteczności jest szybkość reakcji systemu na zdarzenie - 5 -

6 jak szybko operator wykrywa zdarzenie i przekazuje informacje do oficera dyŝurnego, jak szybko dyŝurny przekazuje informację do patrolu, jak szybko patrol przybywa na miejsce zdarzenia. Równie waŝne jest czy straŝnikom miejskim lub policjantom udaje się zatrzymać sprawców zanim dojdzie do zagroŝenia zdrowa lub Ŝycia albo powaŝnych strat materialnych i finansowych. Szczególną rolę w systemie pełni operator, który wykrywa zdarzenia na podstawie zachowania obserwowanych osób. W zdarzeniu występuje faza przygotowań, która trwa kilka minut w tym czasie potencjalni sprawcy zajmują dogodne pozycje, obserwują ofiarę, przygotowują narzędzia. W czasie przygotowań przeŝywają stres i zachowują się niezgodnie ze schematem zachowania innych przechodniów, np. przebywają przez długi czas w miejscu bez widocznego celu lub zbyt długo przypatrują się potencjalnej ofierze. Dobry operator zna zachowania charakteryzujące stres, pozawerbalne sygnały wysyłane przez ciało, manifestujące emocje i zamierzenie, schematy normalnego zachowania; potrafi rozpoznać odstępstwa od schematu. Profesjonalista właściwie interpretuje mowę ciała wychwytuje wskazówki zdarzeń. Natychmiast po sklasyfikowaniu sytuacji jako niebezpiecznej przekazuje informację oficerowi dyŝurnemu, który uruchamia interwencję. Operator o szczególnych predyspozycjach potrafi wychwycić wskazówki zdarzenia bezpośrednio po wejściu sprawców w pole widzenia kamery, co tworzy przewagę czasową nad nieświadomymi obserwacji sprawcami (sprawcami przekonanymi o tym, Ŝe zachowują się naturalnie). Przewaga czasowa pozwala patrolowi dotrzeć na miejsce zdarzenia zanim dojdzie do przestępstwa do eskalacji zdarzenia. Kulminacja Eskalacja Konsekwencje Przygotowania Rozpoczęcie zdarzenia Zakończenie zdarzenia Rys. 2. Etapy zdarzenia

7 Prowadzenie długotrwałej i skutecznej obserwacji wymaga szczególnych predyspozycji psychofizycznych i osobowościowych. Predyspozycje mają charakter wrodzony i są kryterium selekcyjnym operatorów. Pełne wykorzystanie moŝliwości operatora jest moŝliwe, gdy dobrze zna sprzęt, procedury działania, obszar, który nadzoruje oraz charakterystykę zdarzeń i sprawców. Operator jest skuteczny, jeŝeli ma zapewnione optymalne warunki pracy. Wymaga środowiska i stanowiska pracy zaprojektowanego zgodnie z zasadami ergonomii, stymulującego prowadzenia długotrwałego nadzoru. Istotną rolę odgrywa motywacja. Obok operatora kluczową rolę w miejskim systemie CCTV pełni manager, który odpowiada za działanie wszystkich elementów systemu. Zarządza personelem, nadzoruje realizację celów zgodnie z procedurami, planuje działania, nadzoruje działanie sprzętu. Dba o właściwa współpracę z uŝytkownikami systemu: Policją i StraŜą Miejską, pogotowiem itp. Zarządza polityką public relations kontaktami z mediami i beneficjentami, czyli mieszkańcami miasta. Reakcja jest elementem pro-aktywnego systemu monitoringu wizyjnego. Działanie systemu pro-aktywnego nie kończy się na wykrywaniu zdarzeń. zakładając budowę skutecznego systemu monitoringu wizyjnego naleŝy zapewnić zasoby do reakcji pozwalające na błyskawiczne reagowanie na zdarzenia. Krótki czas reakcji jest osiągany przez 1) stworzenie specjalnych patroli alarmowych przypisanych dla Centrum Nadzoru, 2) dyslokację pozwalającą na szybkie przemieszczenie się w rejon zdarzenia 3) wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów StraŜy Miejskiej i Policji. Sprawnie działający system CCTV, w oparciu o model pro-aktywny, jest najszybszym kanałem dostarczania informacji o zdarzeniach, które rozgrywają się w obszarach monitorowanych, co powoduje, Ŝe konieczne staje się priorytetowe reagowanie na zdarzenia wykrywane przez operatów. Przeciwieństwem przyjętego modelu są reaktywne systemy CCTV - kamery działają w trybie automatycznym, obraz z kamer nie jest oglądany na bieŝąco. Nagrania sprawdza się po zdarzeniu, jeŝeli jest taka konieczność. Skuteczność systemów bezobsługowych jest bardzo niska, poniewaŝ: 1) nie zapobiegają stratom ponoszonym przez ofiary przestępstw i właściciele mienia prywatnego i publicznego, 2) nagranie bardzo często nie spełnia kryteriów materiału dowodowego: nie zawiera momentu popełnienia zdarzenia i nie pokazuje sprawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację, 3) nagranie jest przeglądane po zdarzeniu, kiedy sprawcy oddalili się od miejsca zdarzenia, więc szanse ich ujęcia są niskie. W przypadku zdarzeń o niskiej szkodliwości, na które jak pokazują badania, najczęściej są naraŝeni mieszkańcy polskich miast, system nie jest w stanie reagować mieszkańcy nie mogą czuć - 7 -

8 się bezpiecznie w obszarach nadzorowanych i problem drobnej przestępczości pozostaje nierozwiązany. Największą wadą systemów re-aktywnych jest brak natychmiastowej reakcji Policji lub StraŜy Miejskiej, co moŝe doprowadzić do utraty Ŝycia lub zdrowia pod kamerą monitoringu wizyjnego Celem strategicznym dla pro-aktywnego systemu monitoringu wizyjnego jest: Uzyskanie maksymalnej szybkości i prawidłowości reagowania systemu na zdarzenia. PowyŜszy cel moŝe być osiągnięty przez realizację celów szczegółowych: Maksymalizacja ilości wykrywanych zdarzeń - wykrywanie wszystkich zdarzeń do których dochodzi w obszarach nadzorowanych przez kamery Skrócenie do minimum czasu na wykrycie zdarzenia - wykrywanie zdarzeń bezpośrednio po ich zaistnieniu w obszarze nadzorowanym przez kamery Maksymalizacja ilości prawidłowych reakcji systemu prawidłowa ocena zdarzeń i właściwe określenie sposobu reakcji i zasobów do zagroŝenia Skrócenie do minimum czasu na przekazanie informacji o zdarzeniu z Centrum Nadzoru do patrolu Skrócenie do minimum czasu reakcji na zdarzenie

9 2. Zdefiniowanie odpowiedzialności za system i określenie kompetencji podmiotu zarządzającego Kraków, podobnie jak największe metropolie europejskie, za priorytetowe uznał stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego miejskiego systemu bezpieczeństwa, w oparciu o system monitoringu wizyjnego. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego system stworzy i będzie nim zarządzać StraŜ Miejska Miasta Krakowa. Tym samym uznano, Ŝe podmiotem zarządzającym systemem monitoringu wizyjnego jest StraŜ Miejska Miasta Krakowa Zalecenia: StraŜ Miejska ponosi pełną odpowiedzialność za realizację celów postawionych przed systemem monitoringu wizyjnego w obszarach wykrywania i zarządzania zdarzeniami oraz rejestracją zdarzeń StraŜ Miejska ponosi częściową odpowiedzialność za reagowanie na zdarzenia. Jest w pełni odpowiedzialna za przekazanie informacji wymaganych do podjęcia i przeprowadzenia skutecznej interwencji przez straŝników miejskich, policjantów lub inne słuŝby emergencyjne. Odpowiada za przeprowadzenie skutecznej interwencji przez straŝników miejskich w zakresie uprawnień określonych ustawą W przypadku reakcji Policji, odpowiedzialność StraŜy Miejskiej jest ograniczona do przekazania informacji o zdarzeniu, współpracy przy interwencji oraz zachowaniu wymaganych standardów rejestracji zdarzenia StraŜ Miejska ponosi pełną odpowiedzialność za zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym oraz za zapewnienie i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób, które znajdują się w obszarze nadzorowanym. Do kompetencji StraŜy Miejskiej naleŝy zwiększanie sfery bezpieczeństwa

10 Warto podkreślić, Ŝe przyjęte rozwiązanie jest optymalne, poniewaŝ pozwala kontrolować w obrębie jednego podmiotu większość czynników, które decydują o skuteczności systemu monitoringu wizyjnego. Tym samym podmiot zarządzający ma moŝliwości zarządzania zasobami, czasem, projektami i zadaniami w obrębie systemu monitoringu wizyjnego, co decyduje o efektywności realizacji celów systemu. Przyjęty model pozwala uniknąć problemów wynikających z rozproszenia kompetencji na kilka podmiotów, m.in. problemów w komunikacji, rozproszeniu odpowiedzialności, braku systemowego zarządzania, braku synchronizacji działań

11 3. Zdefiniowanie roli, składu i kompetencji Zespołu Sterującego Zespół Sterujący jest organem powoływanym do zarządzania strategicznego systemem monitoringu wizyjnego. Jego podstawową rolą jest wyznaczanie strategicznych celów i kierunków rozwoju. Zespół Sterujący ocenia realizację celów strategicznych przez managera systemu monitoringu wizyjnego. Skład zespołu powinien zapewnić moŝliwość podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, tym samym konieczny jest udział przedstawicieli podmiotów, które odpowiadają za skuteczne działanie i rozwój systemu Rola Zespołu Sterującego Zespół Sterujący wyznacza cele i kierunki strategiczne dla miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Ustala harmonogramy realizacji celów i wskaźniki ich osiągnięcia. Jego zadaniem jest monitorowanie postępów w realizacji celów. Zadaniem Zespołu jest tym samym przewidywanie zjawisk i tendencji w mieście, które mogą mieć znaczenie dla systemu monitoringu wizyjnego Zespół powinien być miejscem konsultacji i wymiany informacji między podmiotami z uwagi na reprezentację podmiotów tworzących system oraz wsparcie specjalistów. Na forum Zespołu mogą być wypracowywane projekty, których celem jest zwiększenie efektywności systemu. Rolą Zespołu Sterującego jest wypracowywanie rozwiązań, które wymagają szerszych kompetencji i zaangaŝowania większych zasobów, niŝ będące w dyspozycji managera systemu i komendanta StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa W kompetencjach Zespołu Sterującego jest równieŝ kontrola bieŝącej działalności systemu CCTV. Szczególnym zainteresowaniem Zespołu powinny zostać objęte obszary: działanie zgodne z procedurami, przestrzeganie przepisów prawa, zasad etycznych i dobrych praktyk, postępowanie z nagraniami, poniewaŝ jak pokazują badania i audyty, są to obszary, które są najbardziej naraŝone na nieprawidłowości. Zespół Sterujący moŝe pełnić rolę arbitraŝową sytuacjach, które są trudne do rozwiązania w obrębie podmiotu zarządzającego StraŜy Miejskiej

12 W sytuacji wykrycia nieprawidłowości rolą Zespołu jest sformułowanie oceny działania kierownictwa Centrum Nadzoru i określenie działań naprawczych. W przypadku problemów wykraczających poza kompetencje i moŝliwości działania kierownictwa systemu CCTV, Zespół powinien wypracować działania naprawcze Zespół Sterujący powinien spotykać się w regularnie Skład Zespołu Sterującego Członkowie stali: 1. Manager i kierownicy Centrum Nadzoru. 2. Przedstawiciel StraŜy Miejskiej. 3. Przedstawiciel Policji. 4. Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. 5. Stały, zewnętrzny konsultant ds. technicznych i organizacyjnych Specjaliści (zapraszani do składu zespołu w zaleŝności od potrzeb): Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych i Miejskich Imprez Masowych. Przedstawiciel Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Przedstawiciel Biura ds. EURO Prawnik. NaleŜy przyjąć zasady udziału specjalistów w spotkaniach Zespołu Sterującego. Powinni być zapraszani w celu omówienia zagadnień, które leŝą w ich kompetencjach lub konsultacji pomysłów, które powstają podczas prac Zespołu

13 3.3. Kompetencje Zespołu Sterującego: Wyznaczanie celów i kierunków strategicznych rozwoju systemu monitoringu wizyjnego Krakowa. Monitorowanie realizacji celów strategicznych. Wypracowywanie rozwiązań zwiększających skuteczność systemu CCTV. Wymiana informacji między podmiotami, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na zwiększanie moŝliwości systemu CCTV. Ocena działań kierownictwa Centrum Nadzoru. Rozwiązywanie problemów pojawiających się w funkcjonowaniu systemu CCTV, które nie mogą być rozwiązane przez kierownictwo systemu lub komendanta StraŜy Miejskiej

14 4. Zdefiniowanie roli StraŜy Miejskiej i Policji StraŜ Miejska pełni kluczową rolę w realizacji niniejszej strategii oraz w rozwoju i zarządzaniu systemem monitoringu wizyjnego. Podstawową rolą StraŜy Miejskiej jest zarządzanie wszystkimi elementami wchodzącymi w skład systemu, co pozwoli na skuteczne działanie i osiąganie załoŝonych celów, z wyłączeniem działań Policji Zaleca się, by StraŜ Miejska w ramach swoich kompetencji: Zapewniła techniczne i funkcjonalne moŝliwości prowadzenia nadzoru poprzez wyposaŝenie systemu monitoringu wizyjnego w sprzęt o wymaganych parametrach, skonfigurowany w sposób umoŝliwiający realizację wszystkich funkcji określonych dla systemu Zapewniła techniczne i funkcjonalne moŝliwości prowadzenia nadzoru poprzez budowę Centrum Nadzoru, wyposaŝonego w układ pomieszczeń i stanowiska zaprojektowane zgodnie z wymaganiami ergonomii, umoŝliwiające realizację wszystkich zadań przez personel Zapewniła warunki techniczne i procedury do zarządzania zdarzeniami w tym przekazywania i zbierania informacji o zdarzeniach, monitorowania zasobów wykorzystywanych do reagowania na zdarzenia Zapewniła warunki techniczne i procedury do rejestracji zdarzeń, pozwalające na pozyskanie nagrań, które będą spełniały wymagania materiału dowodowego oraz warunki techniczne i procedury do przeglądania i przekazywania zarejestrowanego materiału Zbudowała i zapewniła sprawność techniczną zintegrowanemu systemowi zbierania informacji o zdarzeniach, który pozwoli na ocenę skuteczności systemu; zapewniła bezpieczeństwo gromadzonych danych Określiła i wykorzystywała wskaźniki skuteczności systemu monitoringu wizyjnego

15 Stworzyła zespół Centrum Nadzoru charakteryzujący się profesjonalizmem i wysoką motywacją do realizacji postawionych celów. Zapewniła obsadę stanowisk poprzez zatrudnienie kandydatów o wymaganych predyspozycjach i kompetencjach; rolą StraŜy Miejskiej jest wybór metody selekcyjnej, która pozwoli w najpełniejszy sposób ocenić kandydatów Zapewniła optymalne warunki pracy personelu Centrum Nadzoru, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewniła ochronę toŝsamości personelu CN Zapewnienia działania personelu i poszczególnych elementów systemu zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, zasadami etyki i dobrą praktyką; w przypadku Policji zasady te powinny zostać określone w stosownym porozumieniu i procedurach Zapewniła niską fluktuację pracowników Centrum Nadzoru sprzyjającą utrzymaniu wysokiego poziomu profesjonalizmu personelu, przez skuteczne zarządzanie, systemy motywacyjne, szkoleniowe i właściwą kulturę organizacyjną DąŜyła do utrzymania i zwiększania kompetencji personelu Centrum Nadzoru Ustaliła zasady pracy personelu zewnętrznego (serwisanci, technicy) zapisane w stosownych porozumieniach, w celu zapewnienia wysokiej sprawności technicznej i organizacyjnej systemu Zapewniła warunki techniczne i procedury współpracy się z Policją Zapewniła warunki techniczne i procedury komunikowania się ze słuŝbami emergencyjnymi Zapewniła zasoby ludzkie i sprzętowe, które pozwolą na reagowanie na zdarzenia róŝnych typów. Wydzieliła zasoby ludzkie i sprzęt niezbędny do stworzenia patroli szybkiego reagowania przeznaczonych do reagowania na zdarzenia wykrywane przez Centrum Nadzoru DąŜyła do zwiększenia skuteczności systemu poprzez utrzymanie i konsekwentne zwiększenie moŝliwości technicznych i organizacyjnych

16 DąŜyła do zwiększenia obszaru objętego systemem monitoringu wizyjnego przez rozbudowę systemu w dzielnicach miasta Krakowa oraz współpracę z podmiotami, które dysponują lub planują budowę własnych systemów CCTV Prowadziła politykę informacyjną, której celem będzie budowanie wizerunku miejskiego systemu CCTV, jako systemu bezpieczeństwa charakteryzującego się wysoką skutecznością i profesjonalizmem działania Prowadziła programy prewencyjne przy wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego mające na zwiększania bezpieczeństwa beneficjentów w obszarach nadzorowanych oraz w obszarach przylegających, np. przeciwdziałanie sprzedaŝy narkotyków, monitorowanie wagarowiczów Przygotowywała i przeprowadzała przetargi na sprzęt i usługi związane z budową, rozwojem i utrzymaniem wysokiej sprawności systemu monitoringu wizyjnego Rola Policji Przyjęty w niniejszym opracowaniu model systemu monitoringu wizyjnego zakłada, Ŝe podstawową rolą Policji w systemie jest reagowanie na zdarzenia. Policja reaguje na zagroŝenia, które ze względu na obowiązujące przepisy znajdują się w kompetencjach policjantów. Policja reaguje na zdarzenia w sytuacji, gdy StraŜ Miejska nie dysponuje zasobami w pobliŝu miejsca zdarzenia. Rolą Policji jest równieŝ wymiana informacji z Centrum Nadzoru, co pozwoli na efektywne działanie systemu. Zaleca się, by Policja: Opracowała wspólnie ze StraŜą Miejską zasady współpracy w obszarze systemu monitoringu wizyjnego, które zostaną zawarte w porozumieniu między Komendantem Miejskim Policji i Komendantem StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa

17 Opracowała i wdroŝyła procedury współpracy stosowane przez oficerów dyŝurnych SWD oraz Policjantów realizujących interwencje w szczególności procedury przekazywania informacji o zdarzeniu i współpracy z Centrum Nadzoru podczas realizacji interwencji. Przykłady: Zgodnie z przyjętymi załoŝeniami, operator po wykryciu zdarzenia prowadzi nadzór nad sytuacją do zakończenia interwencji. Jego rolą jest prezentowanie oficerowi dyŝurnemu SWD obrazu, w celu przekazania policjantom w patrolu interwencyjnym informacji, które mogą wpłynąć na przebieg interwencji m.in.: o zmianie kierunku poruszania się sprawców, o wykryciu broni u osób znajdujących się w obszarze, o wykryciu dodatkowych sprawców. Zadaniem operatora i dysponenta StraŜy Miejskiej jest rejestracja przebiegu interwencji na potrzeby ewentualnego postępowania wyjaśniającego w przypadku zarzutów o przekroczenie uprawnień. JeŜeli podejrzani znajdują się za przeszkodą uniemoŝliwiającą obserwację postępowania policjantów, rolą oficera dyŝurnego SWD jest przekazanie polecenia by funkcjonariusze i podejrzani weszli w pole widzenia kamery. Operator wówczas ma moŝliwość wykonania ujęć spełniających wymóg identyfikacji. Elementem współpracy StraŜy Miejskiej i Policji musi być przestrzegania standardów działania Zapewniła wysoką sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego w SWD do odbierania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego, komunikacji i przekazywania informacji do/z Centrum Nadzoru, w celu zapewnienia wysokiej jakości współpracy Zapewniła zasoby ludzkie i sprzętowe, które pozwolą na skuteczne reagowanie na zdarzenia przekazane Policji przez Centrum Nadzoru

18 5. Określenie celów systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa 5.1. Cele strategiczne systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa: Zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie porządku mieszkańcom w obszarach nadzorowanych. Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju Krakowa obowiązkiem władz miasta jest zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Analiza SWOT, w zagroŝeniach i niekorzystnych trendach wymienia wzrost zagroŝeń bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Podstawowy cel działania monitoringu wizyjnego powinien być zbieŝny z celem operacyjnym Strategii Poprawianie bezpieczeństwa publicznego cel strategiczny: Kraków miastem przyjaznym rodzinie, atrakcyjnym miejscem zamieszkania i pobytu. Strategia wskazuje konieczność zwiększenia ochrony przed drobną przestępczością i konieczność systematycznych działań mających na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa. Przyjęty model pro-aktywnego systemu CCTV posiada moŝliwości zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców z wszystkich grup wiekowych, jest zdolny do reagowania na szeroki wachlarz zagroŝeń i będzie obejmował uczęszczaną przestrzeń publiczną Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku gościom, studentom i turystom odwiedzającym Kraków. Kraków jest jednym z najwaŝniejszych ośrodków miejskich w Polsce i w Europie chętnie odwiedzanym przez turystów z kraju i z zagranic z uwagi na dziedzictwo historyczne, kulturowe i atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu. Jest duŝym ośrodkiem studenckim oferującym studia stacjonarne i zaoczne, z bogatym Ŝyciem studenckim. Miasto jest miejscem pracy dla pracowników z poza Krakowa. Planowane w Strategii rozwoju Krakowa działania będą skutkować zwiększeniem turystyki biznesowej. Podsumowując Kraków jest codziennie odwiedzany przez tysiące ludzi i najprawdopodobniej liczba gości będzie się zwiększać. W przyszłości przybędzie liczba turystów i gości o większej zamoŝności. Celem systemu monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i mienia gości Krakowa oraz porzadku 24 h na dobę 7 dni w tygodniu

19 Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i porządku podczas wydarzeń organizowanych w Krakowie. Kraków jest miejscem wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i coraz częściej europejskim i światowym. Inwestycje w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stworzą warunki do zwiększenia ilość wydarzeń duŝej rangi w mieście. Kraków będzie organizatorem EURO DuŜa cześć z tych wydarzeń będzie odbywać się w przestrzeni publicznej, objętej nadzorem kamer CCTV. Uczestnicy wydarzeń korzystają z atrakcji miasta i przebywają w Krakowie dłuŝej niŝ czas samego wydarzenia. Celem systemu monitoringu wizyjnego powinno być zapewnienie bezpieczeństwa i porządku przed, w trakcie oraz po zakończaniu imprez organizowanych w mieście Zwiększenie moŝliwości reagowania StraŜy Miejskiej i Policji. Budowa pro-aktywnego systemu CCTV spowoduje zwiększenie moŝliwości wykrywania zdarzeń, zbierania informacji o zdarzeniach, wymiany informacji między StraŜą Miejską. Rozwiązania techniczne i organizacyjne jakie będą wprowadzone w konsekwencji uruchomienia monitoringu wizyjnego, dają moŝliwości lepszego wykorzystania zasobów StraŜy Miejskiej i Policją i zwiększenie efektywności reakcji. Cele systemu monitoringu wizyjnego wpisują się w program Bezpieczny Kraków oraz cel operacyjny Poprawianie poczucia bezpieczeństwa publicznego Strategii rozwoju Krakowa, który zakłada koordynację działań StraŜy Miejskiej i Policji oraz wszystkich instytucji miejskich, mających wpływ na bezpieczeństwo Ochrona obiektów dziedzictwa narodowego. Miejski system monitoringu wizyjnego pozwala na ochronę obiektów o szczególnej wartości historycznej i kulturowej w przestrzeni publicznej. Z uwagi na ich duŝą liczbę na terenie miasta i moŝliwości systemu monitoringu zwłaszcza w ochronie przed aktami wandalizmu, kradzieŝami, włamaniami powinien to być podstawowy cel działania monitoringu

20 Ograniczenie przestępczości, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku w obszarze Starego Miasta. Obszar Starego Miasta z uwagi na nagromadzenie najwaŝniejszych obiektów zabytkowych Krakowa, obiektów sakralnych, kamienic, budynków uniwersyteckich i duŝą ilość restauracji, pubów, dyskotek, hoteli i sklepów jest najchętniej odwiedzanym obszarem w mieście, który generuje ogromną ilość zdarzeń, róŝnego typu, o róŝnej porze. Przez Stare Miasto biegną najczęściej wykorzystywane piesze ciągi komunikacyjne. Aktywność ma miejsce na ulicach przez całą dobę. Tym samym obszar Starego Miasta wymaga objęcia szczególnym nadzorem. Dodatkowo system monitoringu pozwala zabezpieczyć obiekty poddane działaniami rewitalizacyjnymi Wsparcie rozwoju gospodarczego Krakowa. Skuteczny system monitoringu wizyjnego zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, co bezpośrednio wpływa na atrakcyjność miasta pod względem inwestycyjnym. W obszarach nadzorowanych system zapewnia bezpieczeństwo inwestycji i tworzy sprzyjające warunki do rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie rozwoju funkcji metropolitalnych. Stworzenie efektywnego systemu CCTV pozwoli na budowanie wizerunku bezpiecznego Krakowa zarówno wśród mieszkańców, jak i gości. Miejski system monitoringu wizyjnego w wielu przypadkach będzie obejmował nadzorem miejsca, które tworzą lub będą tworzyć metropolitalne funkcje Krakowa. Tym samym system monitoringu wizyjnego będzie wspierał rozwój metropolii

21 6. Zdefiniowanie charakterystyki systemu ze względu na reakcję 6.1 Podstawy teoretyczne Bazując na wynikach badań przeprowadzonych przez Akademię Monitoringu Wizyjnego oraz wywiadach przeprowadzonych w ramach opracowania niniejszego dokumentu moŝna przyjąć Ŝe: UŜytkownicy przestrzeni publicznej w mieście najbardziej obawiają się drobnych uciąŝliwych zagroŝeń w postaci: wyzwisk, zachowań agresywnych ze strony osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub ze strony młodych ludzi często oba te czynniki występują razem; badani wskazywali na wandalizm, pobicia, kradzieŝe, publiczne załatwianie potrzeb fizjologicznych, zakłócanie ciszy, a w miejscach o duŝym natęŝeniu ruchu pojazdów, obawy związane z wypadkami komunikacyjnymi Po zapadnięciu zmroku badani obawiają się cięŝszych zdarzeń Analiza przestępczości pokazuje, Ŝe w ciągu doby zmieniają się typy zdarzeń do których dochodzi po zapadnięciu zmroku częściej dochodzi do cięŝszych zdarzeń, jak kradzieŝe, włamania, napaści, pobicia, bójki. Zwiększa się natęŝenie zdarzeń popełnianych pod wpływem alkoholu o róŝnym kalibrze od napaści, do śmiecenia i publicznego załatwiania potrzeb fizjologicznych W zaleŝności od charakteru dzielnicy miasta, ilość zdarzeń wzrasta lub maleje w godzinach wieczornych i nocnych oraz w poszczególne dni tygodnia; w centrum miasta w weekend znacznie wzrasta ilość zdarzeń w stosunku do innych dni i po zapadnięciu zmroku Drobna przestępczość, często pozostaje bez reakcji lub reakcja następuje post-factum, co uniemoŝliwia skuteczne zwalczanie tego typu zdarzeń i budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców W środowisku miejskim występują okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zdarzeń awaria oświetlenia ulicznego, zarośla pozwalające dokonać napadu, sprzedaŝ alkoholu nieletnim, niska obecność StraŜy Miejskiej lub Policji

22 6.2. Wymagania wobec sposobu reagowania systemu Bazując na ww. danych, naleŝy przyjąć, Ŝe system monitoringu wizyjnego miasta Krakowa musi zapewnić: Całodobową moŝliwość reagowania Reagowanie na szeroki wachlarz zagroŝeń Reagowanie prewencyjne działanie w odpowiedzi na sytuacje, które potencjalnie mogą doprowadzić do zdarzenia. KaŜde zdarzenie, bez względu na jego kwalifikację, zaczyna się od poziomu niskiego natęŝenia zagroŝenia i w zaleŝności od wielu czynników moŝe dojść do eskalacji i zaistnienia wysokiego zagroŝenia dla Ŝycia, zdrowia lub mienia Reagowanie na kaŝdą sytuację. Poziom reakcji naleŝy dostosować do zagroŝenia, ale Ŝadne z wykrytych zdarzeń nie moŝe pozostać bez reakcji, poniewaŝ zdarzenia są dynamiczne i w kaŝdym przypadku istnieje ryzyko wzrostu zagroŝenia w czasie Reagowanie w czasie pozwalającym na minimalizację konsekwencji zdarzenia Reagowanie na gorącym uczynku reagowanie w momencie popełniania wykroczenia lub przestępstwa, co pozwala na zaistnienie zdarzenia i w konsekwencji postawienia zarzutów sprawcom, przy załoŝeniu minimalizacji strat wynikających ze zdarzenia Reagowanie wyprzedzające w przypadku zagroŝenia Ŝycia i zdrowia reagowanie w czasie pozwalającym nie dopuścić do zdarzenia; w przypadku zagroŝenia kradzieŝy lub zniszczenia mienia, zniszczenia obiektów o duŝej wartości historycznej lub kulturowej Reagowania na okoliczności, które zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzeń

23 6.3. Charakter systemu ze względu na reakcję Z uwagę na powyŝsze wymagania konieczne jest stworzenie systemu pro-aktywnego zapewniającego skuteczną reakcję na kaŝde zagroŝenie w obszarze nadzorowanym. System pro-aktywny opiera się na przewidywaniu i wyprzedzaniu zdarzeń patrz 1.1 i Zaleca się podjecie działań organizacyjnych i zapewnienie warunków technicznych, które pozwolą zbudować, system gdzie pro-aktywne działanie będzie realizowane na kaŝdym poziomie systemu. Na poziomie operatorów jest to wczesne wykrywanie zdarzeń. Na poziomie dysponentów jest to efektywne zarządzanie zdarzeniami i szybkie przekazywanie informacji. Na poziomie patrolów jest to skuteczne i szybkie reagowanie. Połączenie proaktywnego działania na wszystkich poziomach systemu pozwala skutecznie reagować przed popełnieniem zdarzenia, na gorącym uczynku oraz po zdarzeniu Reakcja systemu powinna być dostosowana do poziomu zagroŝeń. W przypadku niskiego poziomu zagroŝenia reakcja systemu powinna ograniczyć się do działań operatora. Zdarzenia nie wymagające natychmiastowego działania powinny być realizowane przez regularne patrole StraŜy Miejskiej lub Policji. Zdarzenia wymagające działania pro-aktywnego powinny być realizowane przez specjalne patrole podporządkowane Centrum Nadzoru. Przykład: Operator wykrywa męŝczyznę pod wpływem alkoholu. Obserwuje jego zachowanie i stwierdza, Ŝe męŝczyzna nie stanowi zagroŝenia dla siebie i innych przechodniów. Utrzymuje równowagę i konsekwentnie przemieszcza się w jednym kierunku. Reakcja systemu ogranicza się do monitorowania zachowania obiektu oraz otoczenia, na wypadek pojawienia się innych zagroŝeń. Utrata przytomności lub pojawienie się w pobliŝu grupy agresywnie zachowujących się młodych ludzi wymaga natychmiastowej reakcji systemu wysłania specjalnego patrolu System monitoringu wizyjnego powinien posiadać moŝliwość reagowania na co najmniej dwa zdarzenia w jednym obszarze. NaleŜy określić ile zdarzeń dla danego obszaru ma obsłuŝyć system w tym samym czasie i na tej podstawie określić zasoby ludzkie i sprzętowe w Centrum Nadzoru oraz ilość patroli interwencyjnych i ich dyslokację

24 System powinien skutecznie reagować na zdarzenia, które pojawiają się w obszarze nadzorowanym na etapie eskalacji lub po kulminacji (patrz rys. 2), z uwagi na ograniczony zasięg widzenia kamer (reagowanie aktywne). W takiej sytuacji konieczna jest natychmiastowa interwencja. W przypadku ucieczki sprawców, system powinien zapewnić reakcję w postaci śledzenia sprawców jeŝeli znajdują się w polu widzenia kamer, przekazania informacji umoŝliwiających identyfikację sprawców i istotnych informacji o ich działaniach do patroli. Przykład: W Katowicach doszło do śmiertelnego pobicia w polu widzenia kamery. Zdarzenie zaczęło się poza polem widzenia kamery. Ofiara i ścigający ją sprawcy wbiegli w pole widzenia kamery, gdzie ofiara otrzymała uderzenie, które spowodowało upadek i śmiertelne uderzenie głową o krawęŝnik. Sprawcy natychmiast oddalili się. W polu widzenia kamery zdarzenie trwało ok. 20 sekund NaleŜy stworzyć warunki techniczne i procedury, pozwalające na otrzymywanie przez operatorów informacji o zdarzeniach, które mają miejsce poza obszarami nadzorowanymi, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, Ŝe zdarzenie pojawi się w polu widzenia kamer. Dysponent powinien przekazywać operatorom informacje otrzymywane ze zgłoszeń telefonicznych, radiostacji, itp W przypadku reagowania aktywnego (patrz ) system powinien zapewniać reakcję po zdarzeniu - rejestrację wizerunków i zachowania świadków zdarzenia oraz monitorowanie sytuacji do czasu zabezpieczenia miejsca zdarzenia NaleŜy zapewnić warunki techniczne i procedury pozwalające na elastyczne wykorzystanie zasobów StraŜy Miejskiej i Policji, tak aby zapewnić szybkie i skuteczne reagowanie na zdarzenia

25 7. Zdefiniowanie zasad funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa, w oparciu o przepisy prawa i dobrą praktykę. Rozwojowi systemów monitoringu wizyjnego towarzyszą obawy, wynikające z braku wiedzy o systemach monitoringu wizyjnego oraz z fikcyjnych lub rzeczywistych przykładów niewłaściwego wykorzystania systemu CCTV. W społeczeństwie demokratycznym szczególnie istotne jest wprowadzenie zasad, które pozwolą, z jednej strony wykorzystać moŝliwości jakie daje technologia CCTV dla bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni miasta, z drugiej zapewnią, Ŝe będzie wykorzystywany zgodnie z prawem i dobrą praktyką Działanie zgodnie z przyjętymi celami. System powinien działać zgodnie z celami sformułowanymi przez Zespół Sterujący. Cele strategiczne powinny zostać zawarte w działaniach opisanych w procedurach. Kontrola działania zgodnego z procedurami gwarantuje, Ŝe system będzie działał zgodnie z przeznaczeniem. Personel zarządzający, Zespół Sterujący i Komendant StraŜy Miejskiej Miasta Krakowa mają moŝliwości kontrolowania sposobów realizacji celów Działanie zgodnie z przepisami prawa. W polskim systemie prawnym nie ma kompleksowego zbioru przepisów regulujących działanie miejskiego systemu CCTV. Dlatego konieczne jest odwołanie się do Konstytucji RP, ustaw i rozporządzeń oraz regulaminów wewnętrznych StraŜy Miejskiej i Policji szczegóły: patrz Aspekty prawne funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego w Polsce Proporcjonalne działanie - zgodnie z konstytucyjną zasadą proporcjonalności system monitoringu wizyjnego będzie działał zgodnie z prawem, kiedy sposób prowadzenia nadzoru oraz reagowania na zdarzenia będzie zgodny z wyznaczonymi, jasnymi i konkretnymi celami Poszanowanie prawa do prywatności oraz wolności obywatelskich prawo do prywatności i inne wolności jednostki nie jest absolutne i moŝe podlegać ograniczeniom na rzecz wartości i dobra chronione przez konstytucję. Działanie monitoringu wizyjnego, w

26 szczególności prowadzenie obserwacji osób w przestrzeni publicznej jest dozwolone z uwagi na ochronę bezpieczeństwa publicznego, przy przestrzeganiu zasady proporcjonalności oraz działaniu sprawnego systemu kontroli proporcjonalności. Zaleca się wprowadzenie mechanizmów ograniczających moŝliwość monitorowania przestrzeni prywatnej oraz wprowadzenie do szkolenia personelu zasad prowadzenia obserwacji Gromadzenie danych w demokratycznym państwie prawa nie ma uzasadnienia dla gromadzenia danych o osobach bez konkretnego celu, dlatego system monitoringu wizyjnego nie moŝe być wykorzystywany do zbierania informacji o osobach na wypadek postępowania realizowanego w przyszłości. Wyjątkiem jest prowadzenie postępowania zgodnego z ustawą. Operator powinien interesować się osobą w polu widzenia wyłącznie pod kątem wykrywania zachowań wskazujących na zdarzenie lub w czasie zdarzenia. Nie jest uzasadnione, aby operatorzy pozyskiwali dane pozwalające na identyfikację w rozumieniu danych osobowych lub monitorowali działanie osoby w celu poznania jej planu dnia, zwyczajów, osób z którymi się spotyka itd Zaleca się kontrolę pracy personelu pod kątem zasad gromadzenia danych Zaleca się określenie zasad gromadzenia i przekazywania danych Zaleca się opisanie i wdroŝenie systemu kontroli działania systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z prawem Profesjonalizm Działanie zgodnie z misją - personel systemu monitoringu wizyjnego działa na rzecz bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. Pełni słuŝbę, od której moŝe zaleŝeć zdrowie i Ŝycie ludzi, co powoduje, Ŝe powinien swoje zadani wypełniać rzetelnie, z duŝym zaangaŝowaniem, kierując się celami i zasadami przyjętymi dla systemu. Kierownictwo systemu powinno dąŝyć do utrwalenia zasad i wprowadzenia kultury organizacyjnej, która wzmacnia poczucie słuŝby i działania na rzecz wyŝszego dobra bezpieczeństwa publicznego

27 Wykorzystanie systemu do realizacji zadań zaleca się wprowadzenie zasad i nadzór nad prowadzeniem obserwacji przez operatorów, w celu przeciwdziałania wykorzystaniu sprzętu do celów prywatnych lub działaniu niezgodnego z etyką i dobrymi obyczajami Bezpieczeństwo Z uwagi na gromadzenie duŝej ilości danych jedną z podstawowych zasad działania systemu powinno być zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Dane mogą być wykorzystane w nieuprawniony sposób, dlatego naleŝy określić zasady dostępu i przekazywania danych oraz stworzyć system kontroli dostępu do danych. W ramach bezpieczeństwa informacji naleŝy zapewnić ochronę toŝsamości personelu Centrum Nadzoru iz uwagi na realną moŝliwość wywierania nacisków na personel CCTV Rzetelne informowanie Systemy monitoringu wizyjnego budzą obawy związane z naruszaniem prywatności, naruszaniem swobód i wolności i niepotrzebnym gromadzeniem danych. Obawy są spowodowane brakiem wiedzy o działaniu systemów i mechanizmach kontrolnych. Zaleca się przekazywanie rzetelnych informacji o zasadach działania systemu CCTV oraz działania edukacyjne zgodnie ze Strategią Public Relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa

28 8. Określenie kierunków rozwoju systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Dla uzyskania opisanych celów strategicznych naleŝy zapewnić stały rozwój systemu nadzoru wizyjnego poprzez: - zwiększanie zasięgu oddziaływania systemu nadzoru - poprawę efektywności systemu Kluczowe elementy rozwoju systemu pokazano na załączonym schemacie 8.1. Zwiększanie zasięgu oddziaływania Rozbudowa o nowe obszary Zespół Sterujący opracowuje plan wdraŝania systemu w poszczególnych obszarach miasta, w zaleŝności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie WdroŜenie systemu w nowym obszarze powinno kaŝdorazowo odbywać się wg ustalonego schematu obejmującego fazy: - faza przedprojektowa koncepcyjna, w której następuje: - identyfikacja obszarów przeznaczonych do zabudowy systemu na podstawie szerokiego wachlarza badań i analiz oraz zgłoszeń podmiotów współpracujących - definicja wytycznych funkcjonalnych dla poszczególnych obszarów objętych nadzorem - faza projektu technicznego w której wykonywane jest: - analiza obszarów pod kątem nadzorowanych aktywności, lokalizacji Punktów Szczególnego Zainteresowania, - definiowanie zadań nadzoru - wyznaczenie lokalizacji punktów kamerowych - analiza obszarów pod katem pól nadzoru, przeszkód obserwacji - uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień, w tym zasilania, umieszczenia elementów w pasie drogowym, na obiektach

29 - schematy instalacyjne, opisy, zestawienia niezbędne do realizacji zadania w zakresie budowy nadzoru wizyjnego w wytypowanych obszarach a takŝe wymaganej rozbudowy instalacji technicznych centrum nadzoru. - uzyskanie wymaganych pozwoleń np. pozwolenia na budowę, zgody organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków. - odbiór projektu - faza budowy systemu w której naleŝy przeprowadzić - faza TOI Test on Site obejmująca wykonanie próbnej instalacji w warunkach późniejszego funkcjonowania systemu i kontrolę działania proponowanych przez wykonawcę rozwiązań technicznych pod katem zgodności z projektem technicznym przejście do fazy pełnej realizacji moŝliwe jest dopiero po pozytywnym zakończeniu tej fazy prób - próby przedodbiorowe systemu obejmujące minimum 96 godzinny okres pracy systemu pod pełnym obciąŝeniem, z realizacją wszystkich zadań w tym w szczególności sprawdzenie czy reakcja systemu na sytuacje awaryjne jest zgodna z załoŝeniami - odbiór systemu który moŝe nastąpić po pozytywnym zakończeniu prób i stwierdzeniu braku usterek i zgodności systemu z projektem technicznym. - rozbudowa potencjału w zakresie słuŝby Centrum Nadzoru i segmentu reagowania.. - wdroŝenie systemu do pracy w którym następuje przejecie odpowiedzialności za obszar nadzorowany przez podmiot zarządzający. Wymagane działania w implementacji systemu nadzoru w nowych obszarach pokazano na załączonym schemacie Projekt techniczny powinien być wykonany w sposób gwarantujący spełnienie przyjętych do stosowania wymagań technicznych oraz pełną zgodność z rozwiązaniami technicznymi wdroŝonymi w poprzednich fazach realizacji systemu. Podstawowe wymagania techniczne rekomendowane do stosowania pokazano na załączonym schemacie

30 Projekt techniczny podlega zaopiniowaniu przez Radę Techniczną, którą tworzy Zespół Sterujący wraz z ekspertami technicznymi poszczególnych dziedzin. Odbiór projektu odbywa się po uzyskaniu pozytywnej oceny Rady Technicznej Etap realizacyjny podlega odbiorowi przez Komisję Odbiorowa, którą tworzy Zespół Sterujący wraz z ekspertami technicznymi poszczególnych dziedzin oraz przedstawicielami inwestora Zespól Sterujący z odpowiednim wyprzedzeniem opracowuje i wykonuje plan rozbudowy potencjału systemu w zakresie słuŝby Centrum Nadzoru oraz segmentu reagowania Rozbudowa przez pozyskiwanie partnerów Drugim sposobem powiększania zasięgu oddziaływania moŝe być pozyskiwanie partnerów w instytucjach posiadających lub planujących własne systemy nadzoru wizyjnego. Naturalnymi partnerami są tutaj: spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki oświatowe, szkoły wyŝsze oraz jednostki organizacyjne miasta odpowiedzialne za inŝynierię ruchu drogowego i komunikację (ZIKiT) oraz przedsiębiorstwa obsługujące transport zbiorowy (PKM, PKP, PKS) (monitoring w środkach transportu zbiorowego i na przystankach) NaleŜy dąŝyć do zapewnienia interoperacyjności systemu partnerskiego, w tym celu naleŝy ustalić i promować standardy techniczne dla wspólnego wykorzystania obrazu z kamer oraz ustalić i utrzymywać kanały komunikacji. NaleŜy zapewniać daleko idąca pomoc merytoryczna w planowaniu i zarządzaniu systemów partnerskich MenadŜer systemu rozpoznaje moŝliwości pozyskania partnerów dla systemu na obszarze całego miasta, nawiązuje relacje, dokonuje ustaleń zasad współpracy i podpisuje stosowne porozumienia Zespół Sterujący opracuje Wspólne Standardy Techniczne i Organizacyjne zawierające rekomendację techniczne i organizacyjne dla systemów partnerskich Zespół Sterujący zapewnia pomoc merytoryczną w planowaniu, uŝytkowaniu i zarządzaniu systemami partnerskimi

31 8.1.3 Modyfikacja systemu w obszarach objętych nadzorem Obszary dynamicznie rozwijających się miast charakteryzuje stała zmienność środowiska bezpieczeństwa. Zmianie ulegają zagroŝenia obecne na danym terenie, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej, bogaceniem się lub pauperyzacją mieszkańców, rozwojem technologii i zmianami obyczajowości. Zmianie podlegają teŝ same obszary miasta. Podlegają rozbudowom, przebudowom, jak równieŝ procesom degradacji. Dlatego przemiany miasta powinny być na bieŝąco kontrolowane, tak by w odpowiednim czasie podejmowane były działania, zmierzające do utrzymania i rozbudowy zdolności systemu do wykrywania i reagowania na zagroŝenia - w tym takŝe nowo pojawiające się. Zalecenia: MenadŜer systemu prowadzi stałą analizę zmian w środowisku bezpieczeństwa nadzorowanych obszarów i przygotowuje informację na ten temat dla Zespołu Sterującego Zespół Sterujący opracowuje plan zmian systemu w poszczególnych nadzorowanych obszarach, w zaleŝności od zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie MenadŜer systemu prowadzi stałe monitorowanie obszarów pod kątem zmian miasta związanych z procesami inwestycyjnymi powstawanie nowych obiektów, traktów komunikacyjnych, zmiany sposobu uŝytkowania - (takŝe Rola Zespołu Sterującego 3.1.1) MenadŜer odpowiada za regularne uzyskiwanie informacji o planowanych inwestycjach, przebudowach remontach - zarówno własnych miasta jak i innych inwestorów. Podpisanie stosowanych porozumień o udostępnianiu danych z wydziałami miasta inicjującymi lub nadzorującymi procesy inwestycyjne (wydział administracji budowlanej i architektury) NaleŜy dąŝyć do wpisania w proces uzyskania zgody na inwestycje konieczności przeprowadzenia uzgodnień z podmiotem zarządzającym monitoringiem miejskim moŝna to uzyskać na przykład poprzez odpowiednie zapisy w decyzjach lokalizacyjnych lub planach zagospodarowania terenu. (takŝe Rola Zespołu Sterującego 3.1.2)

32 NaleŜy dąŝyć do ustanowienia i stosowania wymagań technicznych dotyczących przebudowy obszarów miejskich pod kątem zapewnienia moŝliwości prowadzenia nadzoru wizyjnego przestrzeni publicznej dotyczy to przede wszystkim takich działań jak budowa/przebudowa obiektów budowlanych, montaŝ elementów reklamy zewnętrznej, budowa/modernizacja oświetlenia ulicznego, zmiany szaty roślinnej miasta, budowa elementów małej architektury itp NaleŜy dąŝyć do propagowania standardów budowy bezpiecznej przestrzeni miejskiej NaleŜy dąŝyć do budowy w ramach prowadzonych działań inwestycyjnych miasta infrastruktury na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego takich jak, kanalizacja kablowa, punkty zasilania. 8.2 Poprawa efektywności systemu Poprawa efektywności systemu jest stałym zadaniem Zespołu Sterującego i kierownictwa Centrum Nadzoru i powinna być realizowana w sferach: - techniki - personelu - reakcji przy czym podstawą planowania i podejmowania działań są analizy efektywności systemu opracowywane na podstawie danych gromadzonych w systemie informatycznym Poprawa technicznej efektywności systemu System powinien zapewniać załoŝone parametry techniczne i stale pozostawać sprawny technicznie. W miarę moŝliwości finansowych naleŝy dąŝyć takŝe do stałego utrzymywania bazy technicznej na odpowiednim poziomie zaawansowania technologicznego

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku

Uchwała Nr IX/116/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku Uchwała Nr IX/116/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu TU I TERAZ - udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji

Bardziej szczegółowo

Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa

Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Strategia public relations systemu monitoringu wizyjnego miasta Krakowa Paweł Wittich Gliwice 2008 Spis treści Wstęp...3 Słowniczek...4 Cele...5 Poziomy komunikacji...11 Przekaz strategiczny...13 Przekaz

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie z dnia 23 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej. Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Wprowadzenie Od strategii do programu prewencyjnego z zakresu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

2 Rektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu.

2 Rektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu. Regulamin kontroli zarządczej w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Kontrolę zarządczą w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu

Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu Zarządzenie nr ZEAS 0161/-5/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28.04.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 15 /12 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12.1. Wdrażanie Programu... Skuteczna realizacja rozwoju zintegrowanego systemu transportowego w Opolu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 838/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 838/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 838/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania oraz określenia zasad korzystania ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Gminie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU P OLITECHNIK A W AR S Z AWSKA FILIA W PŁOCKU ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU Opracowano na podstawie załącznika do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 112/2016 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r.

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. Podstawę do wskazania priorytetów w realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: w roku szkolnym 2011/2012. K konieczny -ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3)

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: w roku szkolnym 2011/2012. K konieczny -ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w klasie III b gimnazjum Zespołu Szkół w Olecku w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W ramach usług zarządzania nieruchomościami do dyspozycji klientów mamy następujące pakiety: Pakiet podstawowy obejmujący swoim zakresem: - obsługę

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Załącznik do zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 9 listopada 2011 r. Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 1 Kontrolę

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6.10.2015 r. WSTĘP Karta Audytu Wewnętrznego została opracowana zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników Jakub Bojanowski Partner Agenda. 1 Wprowadzenie 2 Metody inwigilacji technicznej 3 Podsumowanie 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE nr 223/11 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 14 ust. 7-12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS

2 3 4 5 Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w UMCS ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta

WSTĘP. Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta WSTĘP Program rewitalizacji jako narzędzie realizacji polityki rozwoju miasta 333 str. 4 Wstęp Rewitalizacja (łac. re+vita, dosłownie: przywrócenie do Ŝycia, oŝywienie) obszarów miejskich jest wieloletnim,

Bardziej szczegółowo

STRAś MIEJSKA SZCZECIN. 18 lat minęło...

STRAś MIEJSKA SZCZECIN. 18 lat minęło... 18 lat minęło... 24 ustawy 31 rozporządzeń Etaty 1991 2009 132 20 Legitymacje i upowaŝnienia Odznaki 1991 2009 Umundurowanie Samochody Pierwsze środki łączności. Jednostki StraŜy Miejskiej: Komenda StraŜy

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2.

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dnia 18 lipca 2008 r. BDG-III-3820-23/08

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY. Program Bezpieczna Dzielnica

STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY. Program Bezpieczna Dzielnica STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY Program Bezpieczna Dzielnica BYDGOSZCZ WRZESIEŃ 2003r 1. CEL PROGRAMU Program Bezpieczna Dzielnica realizowany jest przez StraŜ Miejską w Bydgoszczy od 1999 roku. Jego celem

Bardziej szczegółowo

Aktywny System Monitoringu Dla osiedla

Aktywny System Monitoringu Dla osiedla 20 Ponad 20 lat doświadczenia Aktywny System Monitoringu Dla osiedla W związku z rosnącymi kosztami pracy proponujemy Państwu modyfikację dotychczasowej tradycyjnej formy ochrony osiedla na Aktywny System

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Nr sprawy nadany przez Zamawiającego PN/17/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy.

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli

Zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli Załącznik nr 1 do Regulaminu systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli 1 Matryca funkcji kontroli Matryca stanowi opis, powiązania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Zarządzenie Nr 7/2011 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Głogowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów. Zasady monitorowania i dokonywania

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. za rok 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy za rok 2012 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2010

Zarządzenie Nr 51/2010 Zarządzenie Nr 51/2010 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie art. 68 oraz

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania

Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Poczta Polska S.A. Schemat wartościowania Spis treści 1. Kryterium: Wpływ na wynik ekonomiczny... 3 2. Kryterium: Odpowiedzialność za zarządzanie ludźmi i zespołami... 4 3. Kryterium: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie , ul.

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie , ul. ZPRM/37/09 Kraków, dnia 27.04.2009r. Szanowny Pan Antoni Podolski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Dotyczy: pisma z dnia 06.04.2009 roku na DP-I-0231-1710/08/JZG, otrzymanego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM. I. Cele i organizacja systemu kontroli wewnętrznej OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W MAŁOPOLSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Małopolski Bank Spółdzielczy (dalej Bank) opracował i wprowadził system kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem faktu funkcjonowania w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku Dom Pomocy Społecznej Betania Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin tel./fax 081 526 49 29 NIP 712-19-36-365, REGON 000979981 Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET.

INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET. INFORMACJA O POZIOMIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANKIET. - POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BARTOSZYC PROGRAM BEZPIECZNEBARTOSZYCE - ankieta internetowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2011. Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 listopada 2011 Regulamin Straży Miejskiej w Sieradzu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy negocjatora. Wydział Psychologów Policyjnych KGP

Stres w pracy negocjatora. Wydział Psychologów Policyjnych KGP Stres w pracy negocjatora Rozwiązania przyjęte w zakresie korzystania z psychologa konsultanta konkretny psycholog przypisany do zespołu osoby pełniące dyżur telefoniczny w danej jednostce powoływana konkretna

Bardziej szczegółowo