Instrumenty poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Instrumenty poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw Andrzej Rajkiewicz Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

2 Główne powody podjęcia przedsięwzięć energooszczędnych przez MŚP Oszczędzanie energii opłaca się zawsze, aczkolwiek różne są okresy zwrotu poniesionych nakładów z oszczędności energii Istnieje polityka poprawy efektywności energetycznej, stawiająca cele dla gospodarki (Ustawa o efektywności energetycznej) Są dostępne instrumenty wsparcia dla różnych podmiotów publicznych i prywatnych, w zakresie: dofinansowania inwestycji dotacje, pożyczki niskooprocentowane dofinansowania przygotowania inwestycji dotacje na sporządzenie audytów energetycznych współpracy przy planowaniu i realizacji inwestycji przez trzecią stronę

3 Główne powody podjęcia przedsięwzięć energooszczędnych przez MŚP Oszczędzanie energii opłaca się zawsze, aczkolwiek różne są okresy zwrotu poniesionych nakładów z oszczędności energii: Rodzaj przedsięwzięcia energooszczędnego Okres zwrotu nakładów z oszczędności w latach* Termomodernizacja budynku 8-15 Modernizacja wentylacji mechanicznej z 5-15 zastosowaniem odzysku ciepła Modernizacja systemu grzewczego 5-20 Modernizacja oświetlenia 0,5-6 Modernizacja instalacji wody 0,5-2 Modernizacja napędów elektrycznych 5-15 Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii *w zależności od konkretnego rodzaju przedsięwzięcia okres ten może być krótszy lub dłuższy

4 Główne powody podjęcia przedsięwzięć energooszczędnych przez MŚP Przykładowe rodzaje przedsięwzięć energooszczędnych: Sposób uzyskania oszczędności Oszczędność w %* Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych Wymiana okien na nowe energooszczędne Modernizacja systemu grzewczego 5-25 Modernizacja wentylacji mechanicznej z zastosowaniem odzysku ciepła Modernizacja oświetlenia Modernizacja instalacji wody Modernizacja napędów elektrycznych 5-20 Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii 5-20% *w zależności od szczegółowego zakresu

5 Sytuacja MŚP w województwie mazowieckim W 2012 r. w województwie mazowieckim według rejestru REGON działalność prowadziło ponad 699 tys. przedsiębiorstw (w tym ok. 380 tys. w Warszawie), co stanowiło ponad 17% wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce. Władze województwa mazowieckiego prowadzą politykę na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki: Program Ochrony Środowiska na lata z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 realizacja wzorcowej roli sektora publicznego w poprawie efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej obniżanie kosztów zakupu energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego podkreśla się również istniejący, niewykorzystany potencjał odnawialnych źródeł energii w szczególności słonecznej i wiatru W działaniach tych uczestniczy Mazowiecka Agencja Energetyczna utworzona przez Zarząd Województwa w 2008 r

6 Sytuacja MŚP w województwie mazowieckim Ważnym centrum kompetencji w zakresie poszanowania energii jest ośrodek w Warszawie wokół którego skupione są: Fundacja Poszanowania Energii - instytucja otoczenia biznesu, jedyny wyspecjalizowany w zakresie oszczędności energii Ośrodek Krajowego Systemu Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (zrealizowała w latach usługę pilotażową PARP w zakresie poprawy efektywności energetycznej w 47 firmach z wielu branż i obszaru całego kraju) Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. firma doradczo audytorska, działająca na terenie całego kraju Zrzeszenie Audytorów Energetycznych organizacyjna stowarzyszająca ok audytorów energetycznych Stowarzyszenie SAPE Polska skupiające agencje energetyczne Ośrodek ten prowadzi różnorodne szkolenia oraz programy ukierunkowane na wsparcie MŚP w zakresie poprawy ich konkurencyjności, zajmuje się opracowywaniem audytów energetycznych, w tym audytów przedsiębiorstw we wszystkich branżach i stosunkach własności.

7 Potrzeby MŚP w zakresie audytingu energetycznego W ramach międzynarodowego projektu UE pt. CHANGE ankietowanie przedsiębiorstw przeprowadziły w okresie wrzesień-grudzień 2009 r. regionalne izby gospodarcze, partnerzy w projekcie, oraz Krajowa Izba Gospodarcza. W badaniu wzięło w sumie udział 205 firm z całego kraju. Rezultaty badania są następujące: trzy na cztery firmy w Polsce uważają sprawy energii za bardzo ważne lub ważne w 2/3 badanych firm nikt nie odpowiada za zużycie energii, a 78% z nich nie rozważa ani teraz, ani w przyszłości wprowadzenia systemu zarządzania energią znikomy jest odsetek przedsiębiorstw, bo tylko 7% badanych, w których przeprowadzono kiedykolwiek audyt energetyczny

8 Potrzeby MŚP w zakresie audytingu energetycznego motywację do prowadzenia działań zwiększających efektywność, to 93% firm, które takie działania prowadzą, kieruje się przede wszystkim chęcią obniżenia rachunków za prąd, bowiem już odczuły podwyżki cen energii elektrycznej dla 2/3 firm, które podejmowały działania związane z poprawą efektywności energetycznej, źródłem finansowania był kapitał własny, co piąta angażowała się tylko w działania bez kosztów, a jedynie 8-9% korzystało z kredytów bankowych i ok. 5% z dostępnych dotacji. Mniej niż 0,5% firm skorzystało z kontraktowania, czyli sfinansowania inwestycji przez zewnętrzną firmę w zamian za udział w oszczędnościach. tak niski odsetek firm korzystających z kontraktowania świadczy o słabym rozwoju rynku usług energetycznych.

9 Dofinansowanie inwestycji energooszczędnych w przedsiębiorstwach Dla dużych przedsiębiorstw, zużywających rocznie powyżej 20 GWh energii, istnieje system dopłat do audytów energetycznych i pożyczek preferencyjnych, zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast dla MŚP, atrakcyjną ofertą finansowania przedsięwzięć energooszczędnych jest program POLSEFF, współfinansowany przez EBOR i Komisję Europejską oferujący kredyty z dopłatami na: zakup urządzeń energooszczędnych, odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków przedsiębiorstw, wymianę środków transportu Budżet programu POLSEFF to 180 milionów, działał do czerwca 2014 r., i został przedłużony w oparciu o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10 Patronat nad Projektem Go ECO dla Parku Kokoszki : Go ECO Zintegrowana gospodarka energetyczna w parkach przemysłowych

11 Cele projektu: zastosowanie nowego podejścia we współpracy małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w parku przemysłowym poprzez tworzenie koncepcji zintegrowanej gospodarki energetycznej ograniczenie emisji CO 2 dzięki poprawie efektywności energetycznej i wdrażanie nowych technologii o mniejszym oddziaływaniu na środowisko 11

12 Podmiotom zlokalizowanym Patronat nad Projektem w Parku Go ECO Przemysłowym dla Parku Kokoszki : zadano pytania: 1. Jakie działania w poprawę efektywności energetycznej planowane sa w Państwa firmie w najbliższym czasie i do roku 2020? 71% - respondentów planuje podjęcie działań: instalację PV, wymianę oświetlenia na LED, modernizację urządzeń produkcyjnych, inteligentne Go ECO systemy zarządzania energią, BMS 2. Z jakich środków będą finansowane te działania? 100% - środki własne (BRAK MOŻLIWOŚCI WSPARCIA TAKICH DZIAŁAŃ!) 3. Czy jesteście Państwo zainteresowani grupowym zamówieniem energii Zintegrowana gospodarka energetyczna w 100% - tak parkach przemysłowych elektrycznej w ramach Parku Przemysłowego? 4. Czy w Państwa firmie jest osoba odpowiedzialna za zarządzanie energią? Jeżeli nie, to czy planujecie Państwo utworzenie takiego stanowiska? tylko 57% firm posiada takie stanowisko!!!! Warszawa 5 grudnia 2014 DZIAŁANIA W EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ PLANUJĄ TE PRZEDSIĘBIORSTWA, W KTÓRYCH JEST OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

13 O programie POLSEFF Od 2011 r do maja 2014 r., w skali kraju zostało zrealizowanych 2021 projektów, które uzyskały finansowanie o łącznej wartości 186 mln z dotacjami UE o wartości 18,3 mln Oszczędności energii osiągnięte dzięki nim to 342 MWh rocznie przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o ponad Mg/rok. Jednakże w niewielu przypadkach był sporządzany audyt energetyczny, gdyż program POLSEFF bazuje na liście ok urządzeń, których zakup i montaż daje określone z gry oszczędności w zużyciu energii przez MŚP. Audyt energetyczny powinien był być sporządzany przy wartości inwestycji przekraczającej lub obejmującej termomodernizację budynku MŚ. Z województwa mazowieckiego ponad 160 firm skorzystało z tej oferty.

14 Potrzeby MŚP w zakresie audyting energetycznego Źródło:http://www.polseff.org/pl/rezultaty-polseff-0

15 PolSEFF 2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PolSEFF 2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. Z programu PolSEFF 2 mogą skorzystać firmy prywatne, zarejestrowane w Polsce sklasyfikowane według kryteriów unijnych jako małe lub średnie przedsiębiorstwo. Do programu może być zakwalifikowana praktycznie każda inwestycja, w której rezultacie osiągnięta zostanie poprawa efektywności energetycznej firmy o minimum 20%. Dla projektów wymagających audytu energetycznego minimum wynosi 30%. O programie POLSEFF II

16 O środkach UE w latach Działania dostępne dla MŚP: 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym zmniejszenie energochłonności małych i średnich przedsiębiorstw Inicjatywa UE JESSICA - wsparcie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacja w aspekcie ekonomicznym i społecznym: projekty powinny generować dochód i muszą spełniać wszelkie wymagania wynikające z RPO. na wsparcie mogą liczyć projekty z zakresu rewitalizacji miast, ochrony powietrza, bezpieczeństwa energetycznego, projekty dotyczące energii odnawialnej oraz projekty wpierające powiązania kooperacyjne o znaczeniu regionalnym. Inicjatywa JESSICA jest dostępna zarówno dla projektów realizowanych przez podmioty publiczne, w partnerstwie publiczno-prywatnym, jak i tych realizowanych wyłącznie przez sektor prywatny.

17 Potrzeby MŚP w zakresie audyting energetycznego Inną odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora MŚP jest projekt LiCEA, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach inicjatywy CENTRAL EUROPE, a realizowany przez NAPE

18 Projekt LiCEA Life Cycle Cost assesment in energy audit Celem projektu jest: stworzenie i wykorzystanie narzędzi analitycznych, testowanie sporządzenie nieodpłatnych audytów w 40 wybranych przedsiębiorstwach w Polsce w okresie 2014 roku, a w krajach uczestniczących łącznie 240.

19 Analiza potrzeb MŚP w województwie mazowieckim W toku identyfikacji interesariuszy projektu LiCEA, przeprowadzono w woj. mazowieckim 4 wywiady z reprezentantami różnych branż MŚP (piekarnictwo, mleczarstwo, gastronomia, przetwórstwo drewna). Każdy z tych wywiadów potwierdził następujące obserwacje: nieznajomość zużycia energii na różne cele znajomość kosztów energii brak audytu energetycznego, tym bardziej z wykorzystaniem analizy w cyklu życia zainteresowanie sporządzeniem audytu energetycznego przez zewnętrznego eksperta chęć aktywnego udziału w zapoznaniu się z własna gospodarką energetyczną oraz analizą w cyklu życia w toku przygotowania audytu energetycznego.

20 Branże objete projektem LiCEA Projekt LiCEA skupia się na wybranych procesach technologicznych w następujących branżach produkcyjnych: przetwórstwo mięsa, piekarnictwo, przetwórstwo drewna, inne usługi a poza Polską w branżach pończoszniczej, mechanicznej, i tworzyw sztucznych.

21 Potrzeby MŚP w zakresie audyting energetycznego W projekcie LiCEA uczestniczą firmy specjalizujące się w doradztwie energetycznym z Polski, Włoch, Austrii, Węgier i Słowacji. Nawiązanie współpracy z cechami i izbami rzemieślniczymi, organizacjami doradztwa rolniczego w tych krajach ma duże znaczenie dla jego powodzenia, ponieważ narzędzia najpierw muszą zostać przetestowane w przedsiębiorstwach a dopiero potem udostępnione użytkownikom.

22 Materiały projektu LiCEA

23 O projekcie UE MŚP Energy Check-Up

24 Zapraszamy do współpracy!!! Biuro projektu: NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Świętokrzyska 20, pok Warszawa tel.: , faks: Andrzej Rajkiewicz

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo