Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego"

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Dane z ankiety Beneficjenta dotyczące wskaźników Tabela 2 Wskaźnik rezultatu Tabela 3 Wskaźnik produktu Tabela 4 Ludność w powiecie cieszyńskim wg miejsca zameldowania i płci Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie cieszyńskim Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne

4 Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami Tabela 8 Koszty realizacji projektu Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Tabela 10 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 14 Koszty operacyjne Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 16 Dofinansowanie projektu Tabela 17 Dofinansowanie projektu niekwalifikowany podatek VAT Tabela 18 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 19 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 20 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Powiat Cieszyński na mapie województwa śląskiego... 6 Rysunek 2 Lokalizacja projektu dot. Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie... 6 Rysunek 3 Lokalizacja projektu dot. Budynek dawnej szkoły Muzeum, Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera Rysunek 4 Lokalizacja projektu dot. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - Plac Wolności 7 b... 7 Rysunek 5 Lokalizacja projektu I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Plac J. Słowackiego Rysunek 6 Lokalizacja projektu dot. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie - Plac Dominikański Rysunek 7 Lokalizacja projektu dot. DPS Pogórze... 8 Rysunek 8 Lokalizacja projektu dot. DPS Feniks... 8 Rysunek 9 Lokalizacja projektu dot. Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka Rysunek 10 Stacja monitoringu: Cieszyn, ul. Mickiewicza 13, Raport roczny:

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego. Projekt dotyczy ograniczenie niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego poprzez: ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej, modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji c.o. w budynku Domu Dziecka, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej od podwórza i modernizację węzła cieplnego przez zastosowanie gruntowej pompy ciepła w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, wymianę stolarki okiennej, modernizację węzła cieplnego przez zastosowanie gruntowej pompy ciepła, modernizację wentylacji mechanicznej przez zastosowanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i powietrzną pompą ciepła oraz remont elewacji w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, remont elewacji ścian frontowych, ocieplenie elewacji ścian od podwórza, wymiana stolarki okiennej i wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie, wymianę pokrycia dachu z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji c.o. w budynku dawnej szkoły, tzw. Chata u Niedźwiedzia w Wiśle. Ponadto projekt przewiduje fotowoltaiczne źródło energii elektrycznej odnawialnej dla 3 obiektów: DPS Pogórze, DPS Feniks oraz Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka 28. Celem projektu jest obniżenie energochłonności infrastruktury budynków użyteczności publicznej oraz poprawy jakości powietrza w regionie. 5

6 1.2. Lokalizacja projektu Powiat Cieszyński - położony w południowej części województwa śląskiego, przy granicy z Czechami i Słowacją. Lokalizacja projektu: 1) Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie, 2) Budynek dawnej szkoły Muzeum, Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera 2, 3) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie Plac Wolności 7 b, 4) I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Plac J. Słowackiego 2, 5) Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie Plac Dominikański 1, 6) DPS Pogórze, 7) DPS Feniks, 8) Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka 28. Rysunek 1 Powiat Cieszyński na mapie województwa śląskiego Źródło: Rysunek 2 Lokalizacja projektu dot. Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Google 6

7 Rysunek 3 Lokalizacja projektu dot. Budynek dawnej szkoły Muzeum, Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera 2 Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 4 Lokalizacja projektu dot. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - Plac Wolności 7 b Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 5 Lokalizacja projektu I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Plac J. Słowackiego 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 7

8 Rysunek 6 Lokalizacja projektu dot. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie - Plac Dominikański 1. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 7 Lokalizacja projektu dot. DPS Pogórze Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 8 Lokalizacja projektu dot. DPS Feniks Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 8

9 Rysunek 9 Lokalizacja projektu dot. Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka 28. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL : zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 9

10 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu słoneczne gminy (tu: np. niskoemisyjne gminy) realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się we wszystkie 3 z przykładowych rodzajów projektów. Kluczowym dla przedmiotowego projektu są zapisy powyższe odnoszące się działań kompleksowej modernizacji. Na etapie sporządzania właściwego Studium Wykonalności należy w tym aspekcie zaktualizować zapisy RPO WSL i URPO WSL. Niniejszy projekt wymaga na etapie przygotowania studium wykonalności przeanalizowania wydatków pod kątem kwalifikowalności. W okresie programowania nie było możliwości termomodernizacji budynków administracji publicznej, co może zostać podtrzymane w okresie Ponadto determinującym dla projektu będzie linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ), którą należy uwzględnić na etapie opracowania pełnego studium wykonalności. Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zaplanowanych do zmodernizowania energetycznie zostało 5 budynków użyteczności publicznej oraz 3 budynki uzyskają fotowoltaiczne źródło 10

11 energii elektrycznej odnawialnej: DPS Pogórze, DPS Feniks oraz Adm. Powiatu Cieszyn przy ul. Bobreckiej 28. Na podstawie danych z ankiety Beneficjenta przedmiotowy projekt przewiduje: Tabela 1 Dane z ankiety Beneficjenta dotyczące wskaźników L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Szacowana wartość 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej MW 0, Spadek emisji gazów cieplarnianych Ton/rok Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej KWh/rok Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Szt Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjenta Szt. 3 Przeprowadzony w ramach niniejszej analizy audyt terenowy pozwolił na weryfikację powyższych wskazań. Dane w poniższej tabeli prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL (wersja 5.1) oraz są w oparciu o efekt tego audytu. Tabela 2 Wskaźnik rezultatu L.p. 1. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Tabela 3 Wskaźnik produktu L.p Wskaźnik Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Jednostka pomiaru [t/r] Jednostka pomiaru [szt.] [szt.] [szt.] Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Źródło danych Audyt terenowy z 2014 r. Źródło danych Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) 838,84 265,86 Wartość bazowa Wartość docelowa (2019)

12 Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Powiat cieszyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego przy granicy z Republiką Czeską i Słowacką. Obejmuje obszar Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego oraz kotlin: Ostrawskiej i Oświęcimskiej, w znacznej mierze pokrywa się z obszarem Śląska Cieszyńskiego. Historyczną i jednocześnie administracyjną stolicą regionu jest Cieszyn. Specyficzne dla powiatu jest zróżnicowane ukształtowanie terenu i wynikająca z tego faktu różnorodność charakteru jego części. Na południowym wschodzie wznoszą się Beskidy z zalesionymi stokami, a im dalej na północ tym teren robi się coraz bardziej płaski, aby w końcu przeobrazić się w krajobraz nizinny obfitujący w liczne akweny wodne ze Zbiornikiem Goczałkowickim na północnej granicy powiatu. W skład powiatu wchodzi 12 gmin: gminy miejskie: Cieszyn, Ustroń, Wisła, gminy miejsko-wiejskie: Skoczów, Strumień, gminy wiejskie: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice. Gospodarka powiatu oparta jest głównie o rolnictwo i usługi. Spore oczekiwania niesie ze sobą także dynamicznie rozwijający się przemysł turystyczny. Na terenie powiatu znajdują się licznie odwiedzane miejscowości wypoczynkowe, jak Wisła, Brenna i Ustroń, gdzie znajdują się liczne pensjonaty i hotele. Powiat cieszyński odwiedza rocznie ponad 2 mln turystów. Turystyka stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, będąc głównym źródłem dochodów dla mieszkańców. W powiecie działają wyciągi narciarskie obsługujące wiele kilometrów tras oraz kolejki linowe, ale powiat cieszyński odwiedzają turyści górscy także latem, wyruszając np. na Baranią Górę (1 220 m n.p.m.). Tabela 4 Ludność w powiecie cieszyńskim wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci stan na 31 XII ogółem Osoba mężczyźni Osoba kobiety Osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 12

13 Według danych GUS z 2014 r. powiat cieszyński liczy mieszkańców, natomiast jego powierzchnia wynosi 730 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 243 os./km² i od kilku lat w związku z systematycznym wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem migracji na 1000 osób (2013 r. 1,7 a w 2009 r. 2,7) ta gęstość wzrasta (w 2009 r. było 237 os./km²). Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie cieszyńskim Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 56,5 56,5 57,1 58,1 59,3 osoba 82,8 84,4 87,9 91,8 95,5 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 25,6 25,9 26,7 27,8 29,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS W strukturze ludności powiatu cieszyńskiego w 2013 r. 62,8% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 19,0% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni wyniósł 1,4 i ma tendencję malejącą. Liczba pracujących w powiecie cieszyńskim to ogółem osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący na ludności w 2013 r. stanowili 210 osób. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Cieszyn wyniosła Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w powiecie cieszyńskim ogółem w tym z sektora publicznego 509, sektora prywatnego , a wśród nich sektor prywatny osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą firm. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie cieszyńskim są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (5 011 firm), z sektora F budownictwo (2 713) oraz sektora C przetwórstwo przemysłowe (1 845) i M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1 323), a także I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (1 211). Zasoby mieszkaniowe powiatu cieszyńskiego stanowią (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem W 2013 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 636. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 1 210,3 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt., Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 819,4 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt. 13

14 Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 117 przychodni; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r osób; apteki ogólnodostępne 55; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki edukacyjne w powiecie cieszyńskim to: 74 przedszkola dla dzieci; 65 szkół podstawowych (dla uczniów) oraz 32 gimnazja (dla uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych jako aktualne przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Do tego regionu zalicza się Gmina Cieszyn istotny ośrodek emisji zanieczyszczeń dla Powiatu. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu, całego powiatu brak takich danych. Rysunek 10 Stacja monitoringu: Cieszyn, ul. Mickiewicza 13, Raport roczny: 2014 Źródło: Podsumowanie Powiat cieszyński liczy mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 730 km². Gęstość zaludnienia stanowi 243 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. 14

15 Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni wyniósł 1,4 i ma tendencję malejącą. Zwiększa się liczba bezrobotnych. Położenie regionu na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, szybkie połączenia z dużymi ośrodkami w kraju i za granicą, lokalizacja Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także położenie regionu przy granicy państwowej z Republiką Czeską i Słowacką oraz uwarunkowania krajobrazowe wpływają na różnorodność gałęzi przemysłu. Wielosektorowa struktura gospodarcza regionu obejmuje: przemysł, usługi, naukę, turystykę i rolnictwo. Szansę rozwoju powiatu cieszyńskiego stanowi także istniejąca już współpraca firm w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna powiatu cieszyńskiego stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu 15

16 środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. 16

17 Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące normy ochrony środowiska; Dążenie do spełnienia norm czystości (powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego Cel operacyjny: 1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zadanie: Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego na gazowe i inne proekologiczne. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób W pływ projektu na polityki pozytywny 17

18 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW, a zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej dla powiatu cieszyńskiego. Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p Nazwa projektu Termomodernizacja ZPSWR Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu szkół Rolniczych w Międzyświeciu PDPS Feniks w Skoczowie termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48 Termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia Bursztyn Ograniczenie niskiej emisji w powiecie cieszyńskim Podmiot realizujący Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Źródło finansowania Wartość brutto w PLN WFOŚiGW ,00 RPO WSL Stan realizacji przedsięwzięcia w trakcie realizacji ,94 zrealizowane WFOŚiGW ,52 zrealizowane WFOŚiGW ,58 zrealizowane WFOŚiGW ,98 zrealizowane RPO WSL Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu ,00 planowane 18

19 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Powiat Cieszyński, który działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz Statutu. Powiat Cieszyński stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu. Powiat Cieszyński reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu w Cieszynie, organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Powiatu. Zadania i obowiązki Starostwa Powiatowego oraz zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Starostwo jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu i Starosty realizującą zadania Powiatu, zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą dzieci i młodzież uczniowie uczęszczający do szkół oraz nauczyciele, wychowankowie Domu Dziecka, ok. 20 tyś/ rok zwiedzających Chatę u Niedźwiedzia, pracownicy oraz administracja placówek, a także mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Powiat Cieszyński Wykonalność instytucjonalna projektu W realizacji projektu udział weźmie Starostwo Powiatowe w Cieszynie, które będzie odpowiadać za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji, w skład którego wejdą istniejące struktury organizacyjne Starostwa Powiatowego. Nadzór nad wdrażaniem projektu będzie sprawował Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego (WR). Natomiast Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego (WF) będzie odpowiadał za prawidłową obsługę finansowo-księgową projektu. Nadzór nad wdrożeniem projektu, na wszystkich jego etapach, sprawował będzie Starosta Cieszyński. Koordynatorem merytorycznym do projektu będzie Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu są przygotowani do realizacji projektu, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego realizowanej przez Powiat cieszyński. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej Powiatu cieszyńskiego.: a) Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 1 167m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: lokalna kotłownia gazowa, 19

20 Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 952,28 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 285,95 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb c.w.u. dla stanu istniejącego: 545,60 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb c.w.u. dla stanu projektowanego: 465,09 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek objęty ochroną konserwatorską. b) Budynek dawnej szkoły tzw. Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera 2, Wisła Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 816m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: lokalna kotłownia gazowa, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 436 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 199 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna. c) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - Plac Wolności 7 b, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 2 781m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: węzeł ciepłowniczy włączony w sieć ciepłowniczą, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 1753 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 401 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek wpisany w rejestr zabytków. d) I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie - Plac J. Słowackiego 2, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 4 870m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: węzeł ciepłowniczy włączony w sieć ciepłowniczą, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 3743 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 653 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek objęty ochroną konserwatorską. e) Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie - Plac Dominikański 1, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 2 449m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: węzeł ciepłowniczy włączony w sieć ciepłowniczą, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek objęty ochroną konserwatorską, f) budynki: DPS Pogórze, DPS Feniks oraz Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO

Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Załącznik do Uchwały / /15 Rady.. z dnia 2015 r. ZINTEGROWANY PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO KOZIELSKIEGO Kędzierzyn - Koźle 2015 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo