Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego"

Transkrypt

1 Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014

2 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek 2

3 Spis treści 1. Charakterystyka projektu Tytuł i definicja projektu Lokalizacja projektu Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Analiza terytorialna Zgodność z politykami strategicznymi Komplementarność projektu Analiza instytucjonalna Beneficjenci projektu Wykonalność instytucjonalna projektu Analiza techniczna i technologiczna Analiza specyficzna dla sektora Stan aktualny Stan projektowany Analiza wariantowa Analiza środowiskowa Analiza prawna i pomoc publiczna Analiza finansowo-ekonomiczna Wykonalność i trwałość projektu Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Plan wdrożenia projektu Raport z konsultacji społecznych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Tabela 1 Dane z ankiety Beneficjenta dotyczące wskaźników Tabela 2 Wskaźnik rezultatu Tabela 3 Wskaźnik produktu Tabela 4 Ludność w powiecie cieszyńskim wg miejsca zameldowania i płci Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie cieszyńskim Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne

4 Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami Tabela 8 Koszty realizacji projektu Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Tabela 10 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Tabela 11 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych Tabela 12 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta Tabela 13 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Tabela 14 Koszty operacyjne Tabela 15 Obliczenie luki w finansowaniu Tabela 16 Dofinansowanie projektu Tabela 17 Dofinansowanie projektu niekwalifikowany podatek VAT Tabela 18 ENVP, ERR i B/C dla projektu Tabela 19 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Tabela 20 Plan wdrożenia projektu Spis rysunków Rysunek 1 Powiat Cieszyński na mapie województwa śląskiego... 6 Rysunek 2 Lokalizacja projektu dot. Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie... 6 Rysunek 3 Lokalizacja projektu dot. Budynek dawnej szkoły Muzeum, Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera Rysunek 4 Lokalizacja projektu dot. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - Plac Wolności 7 b... 7 Rysunek 5 Lokalizacja projektu I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Plac J. Słowackiego Rysunek 6 Lokalizacja projektu dot. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie - Plac Dominikański Rysunek 7 Lokalizacja projektu dot. DPS Pogórze... 8 Rysunek 8 Lokalizacja projektu dot. DPS Feniks... 8 Rysunek 9 Lokalizacja projektu dot. Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka Rysunek 10 Stacja monitoringu: Cieszyn, ul. Mickiewicza 13, Raport roczny:

5 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego. Projekt dotyczy ograniczenie niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego poprzez: ocieplenie ściany zewnętrznej, ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej, modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji c.o. w budynku Domu Dziecka, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej od podwórza i modernizację węzła cieplnego przez zastosowanie gruntowej pompy ciepła w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, wymianę stolarki okiennej, modernizację węzła cieplnego przez zastosowanie gruntowej pompy ciepła, modernizację wentylacji mechanicznej przez zastosowanie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i powietrzną pompą ciepła oraz remont elewacji w II LO im. M. Kopernika w Cieszynie, remont elewacji ścian frontowych, ocieplenie elewacji ścian od podwórza, wymiana stolarki okiennej i wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie, wymianę pokrycia dachu z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji c.o. w budynku dawnej szkoły, tzw. Chata u Niedźwiedzia w Wiśle. Ponadto projekt przewiduje fotowoltaiczne źródło energii elektrycznej odnawialnej dla 3 obiektów: DPS Pogórze, DPS Feniks oraz Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka 28. Celem projektu jest obniżenie energochłonności infrastruktury budynków użyteczności publicznej oraz poprawy jakości powietrza w regionie. 5

6 1.2. Lokalizacja projektu Powiat Cieszyński - położony w południowej części województwa śląskiego, przy granicy z Czechami i Słowacją. Lokalizacja projektu: 1) Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie, 2) Budynek dawnej szkoły Muzeum, Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera 2, 3) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie Plac Wolności 7 b, 4) I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Plac J. Słowackiego 2, 5) Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie Plac Dominikański 1, 6) DPS Pogórze, 7) DPS Feniks, 8) Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka 28. Rysunek 1 Powiat Cieszyński na mapie województwa śląskiego Źródło: Rysunek 2 Lokalizacja projektu dot. Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2 w Cieszynie Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Google 6

7 Rysunek 3 Lokalizacja projektu dot. Budynek dawnej szkoły Muzeum, Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera 2 Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 4 Lokalizacja projektu dot. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - Plac Wolności 7 b Źródło: opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 5 Lokalizacja projektu I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie Plac J. Słowackiego 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 7

8 Rysunek 6 Lokalizacja projektu dot. Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie - Plac Dominikański 1. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 7 Lokalizacja projektu dot. DPS Pogórze Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google Rysunek 8 Lokalizacja projektu dot. DPS Feniks Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 8

9 Rysunek 9 Lokalizacja projektu dot. Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka 28. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL : zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL , które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 9

10 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu słoneczne gminy (tu: np. niskoemisyjne gminy) realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się we wszystkie 3 z przykładowych rodzajów projektów. Kluczowym dla przedmiotowego projektu są zapisy powyższe odnoszące się działań kompleksowej modernizacji. Na etapie sporządzania właściwego Studium Wykonalności należy w tym aspekcie zaktualizować zapisy RPO WSL i URPO WSL. Niniejszy projekt wymaga na etapie przygotowania studium wykonalności przeanalizowania wydatków pod kątem kwalifikowalności. W okresie programowania nie było możliwości termomodernizacji budynków administracji publicznej, co może zostać podtrzymane w okresie Ponadto determinującym dla projektu będzie linia demarkacyjna w odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ ), którą należy uwzględnić na etapie opracowania pełnego studium wykonalności. Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji niskiej emisji poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zaplanowanych do zmodernizowania energetycznie zostało 5 budynków użyteczności publicznej oraz 3 budynki uzyskają fotowoltaiczne źródło 10

11 energii elektrycznej odnawialnej: DPS Pogórze, DPS Feniks oraz Adm. Powiatu Cieszyn przy ul. Bobreckiej 28. Na podstawie danych z ankiety Beneficjenta przedmiotowy projekt przewiduje: Tabela 1 Dane z ankiety Beneficjenta dotyczące wskaźników L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Szacowana wartość 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej MW 0, Spadek emisji gazów cieplarnianych Ton/rok Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej KWh/rok Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Szt Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiety Beneficjenta Szt. 3 Przeprowadzony w ramach niniejszej analizy audyt terenowy pozwolił na weryfikację powyższych wskazań. Dane w poniższej tabeli prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL (wersja 5.1) oraz są w oparciu o efekt tego audytu. Tabela 2 Wskaźnik rezultatu L.p. 1. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Tabela 3 Wskaźnik produktu L.p Wskaźnik Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Jednostka pomiaru [t/r] Jednostka pomiaru [szt.] [szt.] [szt.] Źródło: RPO WSL na lata (wersja 5.1) Źródło danych Audyt terenowy z 2014 r. Źródło danych Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa Wartość bazowa Wartość docelowa (2019) 838,84 265,86 Wartość bazowa Wartość docelowa (2019)

12 Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Powiat cieszyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego przy granicy z Republiką Czeską i Słowacką. Obejmuje obszar Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego oraz kotlin: Ostrawskiej i Oświęcimskiej, w znacznej mierze pokrywa się z obszarem Śląska Cieszyńskiego. Historyczną i jednocześnie administracyjną stolicą regionu jest Cieszyn. Specyficzne dla powiatu jest zróżnicowane ukształtowanie terenu i wynikająca z tego faktu różnorodność charakteru jego części. Na południowym wschodzie wznoszą się Beskidy z zalesionymi stokami, a im dalej na północ tym teren robi się coraz bardziej płaski, aby w końcu przeobrazić się w krajobraz nizinny obfitujący w liczne akweny wodne ze Zbiornikiem Goczałkowickim na północnej granicy powiatu. W skład powiatu wchodzi 12 gmin: gminy miejskie: Cieszyn, Ustroń, Wisła, gminy miejsko-wiejskie: Skoczów, Strumień, gminy wiejskie: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice. Gospodarka powiatu oparta jest głównie o rolnictwo i usługi. Spore oczekiwania niesie ze sobą także dynamicznie rozwijający się przemysł turystyczny. Na terenie powiatu znajdują się licznie odwiedzane miejscowości wypoczynkowe, jak Wisła, Brenna i Ustroń, gdzie znajdują się liczne pensjonaty i hotele. Powiat cieszyński odwiedza rocznie ponad 2 mln turystów. Turystyka stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, będąc głównym źródłem dochodów dla mieszkańców. W powiecie działają wyciągi narciarskie obsługujące wiele kilometrów tras oraz kolejki linowe, ale powiat cieszyński odwiedzają turyści górscy także latem, wyruszając np. na Baranią Górę (1 220 m n.p.m.). Tabela 4 Ludność w powiecie cieszyńskim wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m Ludność wg miejsca zameldowania i płci stan na 31 XII ogółem Osoba mężczyźni Osoba kobiety Osoba Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 12

13 Według danych GUS z 2014 r. powiat cieszyński liczy mieszkańców, natomiast jego powierzchnia wynosi 730 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 243 os./km² i od kilku lat w związku z systematycznym wzrostem liczby mieszkańców, zmniejszającym się saldem migracji na 1000 osób (2013 r. 1,7 a w 2009 r. 2,7) ta gęstość wzrasta (w 2009 r. było 237 os./km²). Tabela 5 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie cieszyńskim Wyszczególnienie j.m ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 56,5 56,5 57,1 58,1 59,3 osoba 82,8 84,4 87,9 91,8 95,5 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 25,6 25,9 26,7 27,8 29,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS W strukturze ludności powiatu cieszyńskiego w 2013 r. 62,8% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 19,0% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni wyniósł 1,4 i ma tendencję malejącą. Liczba pracujących w powiecie cieszyńskim to ogółem osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący na ludności w 2013 r. stanowili 210 osób. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, w powiecie cieszyńskim 10%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Cieszyn wyniosła Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w powiecie cieszyńskim ogółem w tym z sektora publicznego 509, sektora prywatnego , a wśród nich sektor prywatny osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą firm. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie cieszyńskim są firmy z sektora G handel detaliczny i hurtowy (5 011 firm), z sektora F budownictwo (2 713) oraz sektora C przetwórstwo przemysłowe (1 845) i M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1 323), a także I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (1 211). Zasoby mieszkaniowe powiatu cieszyńskiego stanowią (wg GUS, stanu na XII 2013 r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem W 2013 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 636. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi długość czynnej sieci rozdzielczej to 1 210,3 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt., Kanalizacja długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 819,4 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to szt. 13

14 Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 117 przychodni; liczba ludności na 1 przychodnię w 2012 r osób; apteki ogólnodostępne 55; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną Placówki edukacyjne w powiecie cieszyńskim to: 74 przedszkola dla dzieci; 65 szkół podstawowych (dla uczniów) oraz 32 gimnazja (dla uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych jako aktualne przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w Charakterystyce strefy śląskiej część południowa wskazano ogólnie dla regionu: Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków. Do tego regionu zalicza się Gmina Cieszyn istotny ośrodek emisji zanieczyszczeń dla Powiatu. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu, całego powiatu brak takich danych. Rysunek 10 Stacja monitoringu: Cieszyn, ul. Mickiewicza 13, Raport roczny: 2014 Źródło: Podsumowanie Powiat cieszyński liczy mieszkańców, jego powierzchnia wynosi 730 km². Gęstość zaludnienia stanowi 243 os./km² i od kilku lat wzrasta. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. 14

15 Przyrost naturalny w 2013 r. był dodatni wyniósł 1,4 i ma tendencję malejącą. Zwiększa się liczba bezrobotnych. Położenie regionu na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, szybkie połączenia z dużymi ośrodkami w kraju i za granicą, lokalizacja Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także położenie regionu przy granicy państwowej z Republiką Czeską i Słowacką oraz uwarunkowania krajobrazowe wpływają na różnorodność gałęzi przemysłu. Wielosektorowa struktura gospodarcza regionu obejmuje: przemysł, usługi, naukę, turystykę i rolnictwo. Szansę rozwoju powiatu cieszyńskiego stanowi także istniejąca już współpraca firm w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna powiatu cieszyńskiego stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP - zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów ( konkurencyjność ), w tym: Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych ( spójność ); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu 15

16 środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 - BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces, rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL wersja 5.1 z dnia Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. 16

17 Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach; Cel 1: Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych; Cel 2. Wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych. Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego CEL OPERACYJNY 1.4: Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia tzw. niskiej emisji CEL OPERACYJNY 2.5. Promocja powiatu jako terenu, na którym przestrzegane są obowiązujące normy ochrony środowiska; Dążenie do spełnienia norm czystości (powietrza, wody, gleb, etc.) ustanawianych przepisami ochrony środowiska. Strategia Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego Cel operacyjny: 1.4. Współdziałanie gmin i powiatu celem opracowania procedur działań proekologicznych; Zadanie: Zaproponowanie ujednoliconego w skali powiatu systemu zachęt dla inwestorów decydujących się na zmianę technologii ogrzewania, np. z węglowego na gazowe i inne proekologiczne. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 6 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Polityki horyzontalne Zrównoważony rozwój Zgodność projektu z politykami Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób W pływ projektu na polityki pozytywny 17

18 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji racjonalny i oszczędny, ochronie środowiska poprzez ograniczanie emisji gazów. Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL (wersja 5.1) 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, współfinansowanymi ze środków UE i WFOŚiGW, a zmierzającymi do poprawy gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej dla powiatu cieszyńskiego. Tabela 7 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p Nazwa projektu Termomodernizacja ZPSWR Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu szkół Rolniczych w Międzyświeciu PDPS Feniks w Skoczowie termomodernizacja budynku Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu szkół Technicznych w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 48 Termomodernizacja PDPS w Pogórzu filia Bursztyn Ograniczenie niskiej emisji w powiecie cieszyńskim Podmiot realizujący Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Powiat Cieszyński Źródło finansowania Wartość brutto w PLN WFOŚiGW ,00 RPO WSL Stan realizacji przedsięwzięcia w trakcie realizacji ,94 zrealizowane WFOŚiGW ,52 zrealizowane WFOŚiGW ,58 zrealizowane WFOŚiGW ,98 zrealizowane RPO WSL Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu ,00 planowane 18

19 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego Powiat Cieszyński, który działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz Statutu. Powiat Cieszyński stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu. Powiat Cieszyński reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu w Cieszynie, organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Powiatu. Zadania i obowiązki Starostwa Powiatowego oraz zasady funkcjonowania Starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Starostwo jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu i Starosty realizującą zadania Powiatu, zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą dzieci i młodzież uczniowie uczęszczający do szkół oraz nauczyciele, wychowankowie Domu Dziecka, ok. 20 tyś/ rok zwiedzających Chatę u Niedźwiedzia, pracownicy oraz administracja placówek, a także mieszkańcy Powiatu Cieszyńskiego. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent Powiat Cieszyński Wykonalność instytucjonalna projektu W realizacji projektu udział weźmie Starostwo Powiatowe w Cieszynie, które będzie odpowiadać za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji, w skład którego wejdą istniejące struktury organizacyjne Starostwa Powiatowego. Nadzór nad wdrażaniem projektu będzie sprawował Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego (WR). Natomiast Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego (WF) będzie odpowiadał za prawidłową obsługę finansowo-księgową projektu. Nadzór nad wdrożeniem projektu, na wszystkich jego etapach, sprawował będzie Starosta Cieszyński. Koordynatorem merytorycznym do projektu będzie Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich starostwa Powiatowego w Cieszynie. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu są przygotowani do realizacji projektu, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem projektu p.n.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego realizowanej przez Powiat cieszyński. Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej pięciu budynków użyteczności publicznej Powiatu cieszyńskiego.: a) Dom Dziecka ul. Kraszewskiego 2, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 1 167m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: lokalna kotłownia gazowa, 19

20 Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 952,28 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 285,95 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb c.w.u. dla stanu istniejącego: 545,60 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb c.w.u. dla stanu projektowanego: 465,09 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek objęty ochroną konserwatorską. b) Budynek dawnej szkoły tzw. Chata u Niedźwiedzia w Wiśle ul. Stellera 2, Wisła Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 816m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: lokalna kotłownia gazowa, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 436 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 199 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna. c) II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Cieszynie - Plac Wolności 7 b, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 2 781m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: węzeł ciepłowniczy włączony w sieć ciepłowniczą, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 1753 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 401 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek wpisany w rejestr zabytków. d) I Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie - Plac J. Słowackiego 2, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 4 870m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: węzeł ciepłowniczy włączony w sieć ciepłowniczą, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: 3743 GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: 653 GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek objęty ochroną konserwatorską. e) Zespół Szkół Budowlanych im. Generała Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie - Plac Dominikański 1, Cieszyn Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej: 2 449m 2, Nośnik energii dla potrzeb c.o.: węzeł ciepłowniczy włączony w sieć ciepłowniczą, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu istniejącego: GJ/rok, Energia końcowa roczna dla potrzeb ogrzewania dla stanu projektowanego: GJ/rok, Rodzaj wentylacji: naturalna, Budynek objęty ochroną konserwatorską, f) budynki: DPS Pogórze, DPS Feniks oraz Adm. Powiatu Cieszyn ul. Bobrecka

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga,

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 90/2016 KM RPO WO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji Środki RPO WSL 2014-2020 na likwidację niskiej emisji REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja 3 476 937 134 EUR Dwufunduszowy program regionalny: Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez instalację OZE w 3 budynkach komunalnych w Zebrzydowicach

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez instalację OZE w 3 budynkach komunalnych w Zebrzydowicach Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej poprzez instalację OZE w 3 budynkach komunalnych w Zebrzydowicach Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowiec Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w powiecie cieszyńskim

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w powiecie cieszyńskim Analiza wykonalności dla projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w powiecie cieszyńskim Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim?

Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Jak poprawić jakość powietrza w województwie śląskim? Stan faktyczny i propozycje rozwiązań Maciej Thorz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ostrawa, 3-4 grudzień

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Radziechowy-Wieprz

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Radziechowy-Wieprz Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Radziechowy-Wieprz Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego. Listopad, 2017 r. Dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach skierowanych dla sektora ciepłowniczego Listopad, 2017 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek Analiza wykonalności dla projektu pn.: Przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej oraz budynku biblioteki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Bielsko-Biała, 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa

Bardziej szczegółowo

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek

Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek Analiza wykonalności dla projektu pn.: Ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii etap I i II Bielsko-Biała, 2014

Bardziej szczegółowo

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Elementy do wykorzystania w założeniach i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz GMINA KRZĘCIN POWIAT CHOSZCZEŃSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 11 Obowiązkowy audyt energetyczny ex ante 1 oraz zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym audytem

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE 11 Obowiązkowy audyt energetyczny ex ante 1 oraz zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym audytem Załącznik do Uchwały nr 41/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 3 Numer karty IST Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką

Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Załącznik nr 4 Numer karty GOR Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Przygotowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z ochroną środowiska i energetyką Przedsięwzięcie polegać

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczyrku

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczyrku Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Szczyrku Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela

Bardziej szczegółowo

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji )

Podziałanie Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Ograniczenie,,niskiej emisji ) KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 10/XXI//017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 10 lutego 017 roku Podziałanie 4.3.1 Ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji przy ul. Myśliwskiej w Szczyrku Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w Dębowcu wraz z wymianą ciepła

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w Dębowcu wraz z wymianą ciepła Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Sali gimnastycznej w Dębowcu wraz z wymianą ciepła Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Termin naboru wniosków: 29 listopada 14 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869

Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 Nabory: 3.3.B oraz 6.3.B w ramach RPO WD 2014-2020 Mieroszów - 23.03.2016 r. Kontakt: biuro@efficon.pl, tel. 882 838 869 NABÓR 3.3.B podstawowe informacje 1. Poddziałanie 3.3.1 ZIT AW 2. Terminy: - opublikowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry. Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry Spotkanie interesariuszy Tarnowskie Góry, 08 października 2014 roku Plan prezentacji 1. Szczegółowa struktura PGN dla Tarnowskich Gór, 2. Zawartość

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Goleszów

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Goleszów Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Goleszów Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie zadań z zakresu efektywności energetycznej ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków gminnych: Dom Ludowy w Rychwałdzie, Zespół Szkół w Gilowicach

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków gminnych: Dom Ludowy w Rychwałdzie, Zespół Szkół w Gilowicach Analiza wykonalności dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków gminnych: Dom Ludowy w Rychwałdzie, Zespół Szkół w Gilowicach Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE

Nr NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM TAK/NIE Załącznik do Uchwały nr 42/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH

PROGRAMY PRIORYTETOWE DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH DLA WPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH Program priorytetowy dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa AUG Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Augustowa" Przedsięwzięcie polegało będzie na aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 6. Rozwój miast 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP Dotacje Kryteria

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo