REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM W Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM W Banku Spółdzielczym w Garwolinie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie z dnia 05 maja 2009 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM W Banku Spółdzielczym w Garwolinie Garwolin, 2009

2 SPIS TREŚCI...1 Garwolin, Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Ogólne zasady udzielania kredytów preferencyjnych...5 Rozdział 3. Wnioskodawca...7 Rozdział 4. Oprocentowanie, opłaty i prowizje...8 Rozdział 5. Zabezpieczenie spłaty kredytu preferencyjnego...9 Rozdział 6. Zasady stosowania dopłat...11 Rozdział 7. Wniosek kredytowy...12 Rozdział 8. Udzielanie i wykorzystanie kredytu preferencyjnego...13 Rozdział 9. Spłata kredytu...14 Rozdział 10. Wypowiedzenie Umowy kredytu...15 Rozdział 11. Inne postanowienia

3 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie kredytów preferencyjnych osobom fizycznym w ramach programu Rodzina na swoim, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki i tryb udzielania kredytów preferencyjnych, stosownie do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz.1354 z późn. zmianami). Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Garwolinie ; 2) BGK Bank Gospodarstwa Krajowego; 2. 3) budynek mieszkalny budynek, w którym łączna powierzchnia wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem lokali mieszkalnych wraz z powierzchnią pomieszczeń do nich przynależnych jest większa od łącznej powierzchni pozostałych lokali i pomieszczeń do nich przynależnych; 4) developer przedsiębiorca zajmujący się zarobkowo organizacją procesu budowy mieszkań/ domów/ osiedli i ich sprzedażą; 5) docelowy Kredytobiorca oboje małżonków oraz osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno: a) małoletnie dziecko, b) dziecko, bez względu na wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach; 6) dom jednorodzinny budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny; nie wyklucza to występowania w domu jednorodzinnym pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, będących jego częścią składową jak piwnica, strych, komórka, garaż; 7) dopłata część należnych Bankowi odsetek od udzielonego kredytu preferencyjnego, stanowiącą równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy dopłaty, według stopy referencyjnej dopłaty obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty; 8) Kredytobiorca docelowy Kredytobiorca i Współkredytobiorca będący osobą w zrozumieniu pkt. 21 niniejszego paragrafu; 9) kredyt preferencyjny kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w Ustawie; 10)lokal mieszkalny samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), to jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych; 11)nieruchomość budynek mieszkalny, lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność, jak również użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 3

4 mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 12)osoba samotnie wychowująca dziecko osoba, o której mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.); 13)powierzchnia użytkowa lokalu powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn zm.), a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału; 14)stopa referencyjna dopłat zmienna stopa procentowa, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, równą przeciętnej stopie WIBOR trzymiesięczny, obliczaną jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększoną o 2 punkty procentowe, publikowaną przez BGK w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 15)stopa referencyjna Banku stawka WIBOR (3M) (Warszaw Interbank Offered Rate) stopa procentowa podawana przez Reuters o godzinie 11.00, na podstawie średniej arytmetycznej kwotowań 3-miesięcznych, po której banki gotowe są sprzedawać swoje nadwyżki finansowe na rynku międzybankowym; 16)średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych iloczyn współczynnika 1,4 oraz średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), obowiązujących dla gminy, na terenie której położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny; 17)Tabela oprocentowania Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku; 18)Taryfa Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku dla klientów indywidualnych; 19)Umowa kredytu umowa, na podstawie której zostaje udzielony kredyt preferencyjny; 20)Ustawa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz.1354 z późn. zmianami); 21)Współkredytobiorcy osoby wskazane w art. 1 pkt 2) b) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowyn wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 223, poz. 1465) jako zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie docelowego Kredytobiorcy; 22)wycena nieruchomości/operat szacunkowy bieżące oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego w dniu wyceny na listę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zgodnie z zasadami opisanymi w przepisie art.151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z poźn. zm.); 23)wymagalność kredytu stan prawny skutkujący uprawnieniem Banku do żądania 4

5 bezzwłocznej spłaty kredytu, wynikający z upływu terminu spłaty kredytu określonego w Umowie kredytu lub z upływu okresu wypowiedzenia kredytu. 24)wstępni pojęcie używane w prawie oznaczające każdego przodka docelowego Kredytobiorcy : rodzica, dziadków, pradziadków. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej; 25)zstępni w ujęciu prawnym krewni określonej osoby, którzy od niej pochodzą bezpośrednio lub pośrednio (krewni pochodzący od wspólnego przodka) w linii prostej. Zstępni to pojęcie oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby; Rozdział 2. Ogólne zasady udzielania kredytów preferencyjnych Bank udziela kredytów preferencyjnych w złotych polskich na: 1) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób wskazanych w 8 ust. 1, w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny; 2) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny; 3) pokrycie kosztów budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową w celu ustanowienia odrębnej własności tego lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego; 4) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny; 5) budowę domu jednorodzinnego; 6) nadbudowę, przebudowę lub rozbudowę budynku mieszkalnego lub adaptację budynku, lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć odpowiednio 75 m 2 i 140 m Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który zostanie udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych Bank wstępnie określa powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o której mowa w 3 ust. 2, a także cenę, o której mowa w 3 ust. 3 - na 5

6 podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o kredyt preferencyjny - na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej. 2. Bank ostatecznie określa: 1) powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 5 lub lokalu mieszkalnego, o którym mowa w 3 ust. 1 pkt 6 ustaloną wstępnie w sposób określony w ust. 1 na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego przedmiotowego domu jednorodzinnego lub lokalu, pod warunkiem ich zgodności; 2) koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji, o którym mowa w 3 ust. 3 ustaloną wstępnie w sposób określony w ust. 1 na podstawie kosztorysu uwzględniającego koszty budowy wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, związanych z przedmiotowym domem jednorodzinnym lub lokalem, pod warunkiem ich zgodności Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat. 2. W przypadku odroczenia pierwszej spłaty kapitału kredytu preferencyjnego okres karencji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy ostatniej transzy kredytu preferencyjnego Minimalna kwota kredytu preferencyjnego wynosi zł. 2. Maksymalna kwota kredytu preferencyjnego uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy i nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 3. Kwota kredytu preferencyjnego może zostać powiększona o pobierane przez Bank jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem - do wysokości 2 % kwoty kredytu preferencyjnego. 4. Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu preferencyjnego w ramach programu Rodzina na swoim, wynika z wyceny nieruchomości sporządzonej, w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Jednocześnie Bank zastrzega sobie prawo do żądania w uzasadnionych przypadkach aktualizacji lub nowej wyceny nieruchomości. 5. W przypadku nabywania nieruchomości w trakcie budowy, realizowanej przez developera lub spółdzielnię mieszkaniową, możliwe jest zrezygnowanie z operatu szacunkowego pod warunkiem zawarcia w umowie pomiędzy docelowym Kredytobiorcą a developerem/spółdzielnią dokładnego opisu kredytowanej nieruchomości oraz dołączenia harmonogramu wpłat z tytułu tej umowy Kredyt preferencyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, przeznaczonych na realizację inwestycji. 2. Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kredytowanej inwestycji wynosi : 6

7 a) 0% w przypadku kredytów, których kwota nie przekracza 75% wartości nieruchomości zabezpieczającej spłatę kredytu, b) 10% - w przypadku kredytów preferencyjnych na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym, c) 20% - w przypadku inwestycji o charakterze budowlanym. 3. Udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kredytowanej inwestycji musi zostać udokumentowany przez Kredytobiorcę w sposób określony przez Bank. 4. Do kredytu preferencyjnego, do wysokości zł włącznie Bank stosuje przepisy ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz z późn. zm.). 5. W związku z otrzymaniem kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową, Kredytobiorca otrzymuje łącznie z Umową wydruk z kalkulatora kredytowego obejmujący: 1) koszty obsługi kredytu przy aktualnym poziomie stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie; 2) koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie o 400 punktów bazowych; 3) koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Rozdział 3. Wnioskodawca Bank przyjmuje wnioski o kredyt preferencyjny składane przez: 1) oboje małżonków; 2) osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno: a) małoletnie dziecko, b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), Wnioskodawca pobiera zasiłek pielęgnacyjny, c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych zwanych docelowymi Kredytobiorcami. 2. Jeżeli w ocenie Banku docelowy Kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej w zrozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 7

8 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) Umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby niż docelowy Kredytobiorca. Mogą nim być zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie docelowego Kredytobiorcy. 3. Kredytobiorcy, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą posiadać: 1) pełną zdolność do czynności prawnych; 2) obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce; 3) stałe źródło dochodów; 4) wymagany przez Bank okres zatrudnienia; 5) uregulowany stosunek do służby wojskowej; 6) zdolność kredytową w ocenie Banku (docelowego Kredytobiorcy lub Współkredytobiorcy). 4. Kredyt preferencyjny nie może być udzielony: 1) jeżeli którakolwiek z osób, o który mowa w ust. 1 jest lub był stroną innej Umowy kredytu preferencyjnego; 2) osobie, która w przeciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku kredytowego, korzystając z kredytu w Banku lub innym banku nie wywiązywała się z jego terminowej spłaty, jeśli opóźnienie w spłacie należności przekraczało 2 miesiące; 3) osobie w stosunku do której w przeciągu ostatnich 3 lat zostały podjęte działania polegające na ściąganiu należności w drodze windykacji; 4) osobie posiadającej w przeciągu ostatnich 3 lat zaległości podatkowe lub zrównane z podatkowymi ( zobowiązania wobec np. ZUS, KRUS, Urzędu Miasta itp.). 5. Fakt posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. Rozdział 4. Oprocentowanie, opłaty i prowizje Kredyt preferencyjny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: 1) stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; 2) wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania; okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu preferencyjnego, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu preferencyjnego; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca): ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu preferencyjnego, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu. 8

9 2. Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu preferencyjnego przyjmując, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Dla kredytów preferencyjnych spłacanych w równych ratach kapitałowo-odsetkowych przyjmuje się, że rok liczy 360 dni a miesiąc 30 dni. 3. Odsetki są płatne razem z miesięcznymi spłatami raty kapitału kredytu preferencyjnego, z wyłączeniem okresu karencji w spłacie kapitału, kiedy płatne są same odsetki. 4. Zmiana stopy procentowej nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków kredytu preferencyjnego i sporządzania aneksu do Umowy kredytowej. 5. O zmianie stopy procentowej Bank każdorazowo powiadamia na piśmie Kredytobiorcę, poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu preferencyjnego, listem zwykłym oraz poprzez wywieszanie aktualnej tabeli oprocentowania w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. 1. Docelowy Kredytobiorca zobowiązuje się: 10. 1) zapłacić wszelkie opłaty i prowizje należne Bankowi w związku z zawarciem Umowy kredytu określone w Taryfie; 2) zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Bank w związku z realizacją Umowy kredytu, łącznie z kosztami związanymi z ustanowieniem, utrzymywaniem i odnawianiem zabezpieczeń. 2. Prowizja za udzielenie kredytu powinna zostać wpłacona przez docelowego Kredytobiorcę po podjęciu przez Bank pozytywnej decyzji kredytowej, a przed uruchomieniem kredytu preferencyjnego albo pobrana z rachunku lub rachunku kredytowego w dniu uruchomienia kredytu preferencyjnego. 3. Pobrane przez Bank opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem 18 ust W przypadku kredytów, o których mowa w 7 ust. 4, łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem Umowy kredytu nie może przekroczyć 5 % kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego. 5. Łączna kwota, o której mowa w ust. 4, nie obejmuje kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą i wygaśnięciem zabezpieczeń pod warunkiem, że są one udokumentowane lub wynikają z innych przepisów prawa. 6. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Taryfy w okresie obowiązywania Umowy kredytu, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 1) zmiany kosztów funkcjonowania produktów i usług; 2) podwyższenia standardu usług; 3) zmiany zakresu i formy realizacji czynności i usług; 4) wprowadzenia usług i produktów komplementarnych; 5) zmiany wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki. 7. Aktualna Taryfa dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku ( Rozdział 5. Zabezpieczenie spłaty kredytu preferencyjnego 11. 9

10 1. Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany do ustanowienia prawnych zabezpieczeń określonych w Umowie kredytu. 2. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu preferencyjnego jest: 1) ustanowiona na pierwszym miejscu hipoteka zwykła zabezpieczająca kapitał w całości oraz hipoteka kaucyjna na kredytowanej nieruchomości, zabezpieczająca odsetki umowne w całym okresie kredytowania i koszty Banku; 2) cesja praw na rzecz Banku z Umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych; 3) weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową (w przypadku kredytów, o których mowa w 7 ust. 4, weksel powinien zawierać klauzulę nie na zlecenie ). 3. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustanowienie hipoteki kaucyjnej i zwykłej przed uruchomieniem kredytu preferencyjnego, jako zabezpieczenie przejściowe do momentu uprawomocnienia się wpisu hipotek, docelowy Kredytobiorca ustanawia inny rodzaj zabezpieczenia uzgodniony z Bankiem. 4. Zabezpieczenie przejściowe zostanie zwolnione przez Bank po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki zwykłej i kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku na kredytowanej nieruchomości. 5. Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki kaucyjnej oraz prawidłowego wypełnienia stosownej deklaracji podatkowej i złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania docelowego Kredytobiorcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy kredytu, jednak nie później niż w dniu uruchomienia kredytu preferencyjnego lub jego pierwszej transzy. 6. Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany złożyć w Banku odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa albo dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, z prawomocnym wpisem ustanowionej na pierwszym miejscu hipoteki na rzecz Banku w terminie do 24 miesięcy od dnia wypłaty środków z kredytu preferencyjnego lub jego pierwszej transzy. Docelowy Kredytobiorca zobowiązany jest do jego złożenia w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty otrzymania zawiadomienia z sądu o dokonaniu wpisu hipotek. 7. Bank może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin na przedłożenie odpisu z księgi wieczystej, o którym mowa w ust Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie, po dokonaniu przez sąd wpisu w zakresie zmiany treści hipotek w związku ze zmianą wysokości kredytu preferencyjnego, złożyć w Banku aktualny odpis z księgi wieczystej Suma ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, powinna stanowić nie mniej niż 120% kwoty kredytu preferencyjnego. 2. Kredytobiorca jest zobowiązany do utrzymywania ważności ubezpieczeń wskazanych w Umowie kredytu oraz każdorazowego cedowania praw z umów ubezpieczeń na rzecz Banku, aż do całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu. 3. W przypadku, w którym Kredytobiorca nie przystąpił za pośrednictwem Banku do ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest przedkładać dowody opłacenia składek oraz umowy ubezpieczenia za kolejne okresy ubezpieczenia, zawarte z zakładem 10

11 ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Bank. W takim przypadku zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku braku udokumentowania przez Kredytobiorcę odnowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i opłacenia składki w terminie 14 dni roboczych przed terminem wygaśnięcia ubezpieczenia, Bank ma prawo zawrzeć na koszt Kredytobiorcy umowę ubezpieczenia z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeniowym na kolejny okres, na sumę nie niższą niż wynosi suma zobowiązań wynikających z umowy. 5. Płatność składek z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę o współpracy, odbywa się w formie zleceń stałych. Rozdział 6. Zasady stosowania dopłat Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy Kredytobiorca w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego nie jest: 1) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; 2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; 3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 4) najemcą lokalu mieszkalnego. 2. Docelowy Kredytobiorca ubiegający się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem Umowy kredytu preferencyjnego składa pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust Dopłaty są stosowane również w przypadku, gdy ubiegający się o kredyt preferencyjny docelowy Kredytobiorca, który w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem Umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do: 1) wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa; 2) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym docelowy Kredytobiorca może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. 4. W okresie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 3, docelowy Kredytobiorca informuje pisemnie Bank o niewykonaniu zobowiązania, o którym mowa w tym przepisie Podstawę naliczenia dopłaty stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość 11

12 iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 50 m 2 i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - w przypadku lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza 50 m 2 ; 2) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 70 m 2 i powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego - w przypadku domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza 70 m Do podstawy naliczenia dopłaty nie wlicza się kwot skapitalizowanych odsetek. 3. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Dopłaty stosuje się dla docelowego Kredytobiorcy przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek. 2. W okresie stosowania dopłat kwota odsetek spłacana przez docelowego Kredytobiorcę jest równa różnicy kwoty odsetek naliczonych przez Bank i dopłaty należnej za okres naliczenia odsetek. 3. Docelowemu Kredytobiorcy przysługują dopłaty, jeżeli spłaca całość należności z tytułu rat kapitału i odsetek lub tylko odsetek naliczonych w okresie karencji w spłacie kapitału, pomniejszoną o dopłatę należną za okres ich naliczania. 4. Bank, na wniosek docelowego Kredytobiorcy, informuje go o łącznej wysokości zastosowanych dopłat Prawo do występowania z wnioskiem o przekazanie dopłaty do kredytu preferencyjnego, którego miesięczna należna rata spłaty kapitału i odsetek lub tylko odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału, nie została uregulowana w terminie wynikającym z Umowy kredytu, zostaje zawieszone do czasu spłaty należnej raty przez docelowego Kredytobiorcę, jeżeli uregulowanie zaległości nastąpiło przed dniem postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności lub przed upływem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Zawieszenie prawa do dopłat, do kredytów preferencyjnych nie spłacanych w terminie, o których mowa w ust. 1, nie uprawnia do wydłużenia 8 letniego okresu stosowania dopłat oraz nie powoduje zwiększenia podstawy naliczenia dopłat z tytułu kapitalizacji odsetek niespłaconych w terminie. 3. Dopłata do kredytu preferencyjnego, którego miesięczna należna rata spłaty kapitału i odsetek lub miesięczna rata odsetek naliczonych w okresie karencji w spłacie kapitału została dokonana po terminie wynikającym z Umowy kredytu, wyliczana jest z uwzględnieniem Umownego terminu spłaty. 4. Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku wypowiedzenia Umowy kredytu i postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu w stan natychmiastowej wymagalności. Rozdział 7. Wniosek kredytowy

13 1. Bank udziela kredytu preferencyjnego na podstawie wniosku kredytowego złożonego przez docelowego Kredytobiorcę wraz z dokumentami wymaganymi przez Bank. 2. Bank rozpatruje wniosek kredytowy i podejmuje decyzję w sprawie udzielenia kredytu preferencyjnego w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku kredytowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów, przy czym Bank zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w uzasadnionych przypadkach, o czym powiadamia docelowego Kredytobiorcę. 3. Przyjęcie wniosku kredytowego wraz z wymaganymi dokumentami nie oznacza zgody Banku na udzielenie kredytu preferencyjnego. Bank może odmówić udzielenia kredytu preferencyjnego bez podania przyczyn. 4. Bank zawiadamia docelowego Kredytobiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia kredytu preferencyjnego. Rozdział 8. Udzielanie i wykorzystanie kredytu preferencyjnego Udzielenie kredytu preferencyjnego następuje poprzez zawarcie pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą pisemnej Umowy kredytu. W przypadku gdy Kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim, Bank zawiera Umowę kredytu z obojgiem małżonków. 2. W przypadku kredytu preferencyjnego, o którym mowa w 7 ust. 4 Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od daty jej zawarcia (w przypadku gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu) przy czym odstąpienie od Umowy kredytu jest skuteczne, jeżeli łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy zwrócona zostanie Bankowi wypłacona kwota kredytu preferencyjnego. W takim przypadku Bank niezwłocznie zwraca docelowemu Kredytobiorcy poniesione koszty, z wyjątkiem opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia. 1. Bank uruchamia kredyt preferencyjny: 19. 1) po uzyskaniu z BGK potwierdzenia, że docelowy Kredytobiorca nie jest i nie był stroną innej Umowy kredytu preferencyjnego; 2) po wniesieniu przez docelowego Kredytobiorcę wkładu własnego, przy czym w przypadku kredytu preferencyjnego wypłacanego w transzach wkład własny powinien być wniesiony przed wypłatą ostatniej transzy; 3) po spełnieniu przez Kredytobiorcę innych warunków określonych w Umowie kredytu. 2. Wypłata kredytu preferencyjnego może nastąpić jednorazowo lub w transzach. 1) w celu uruchomienia kredytu preferencyjnego lub jego transzy, docelowy Kredytobiorca każdorazowo składa w Banku pisemną dyspozycję; 2) termin uruchomienia nie może być dłuższy niż 60 dni licząc od dnia podpisania Umowy kredytu - dla kredytów preferencyjnych wypłacanych jednorazowo i dla pierwszej transzy kredytów preferencyjnych wypłacanych w transzach; 3) termin uruchomienia ostatniej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu preferencyjnego wypłacanego w transzach; 13

14 4) po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 i 3, docelowemu Kredytobiorcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę środków z kredytu preferencyjnego. 3. Wypłata kredytu preferencyjnego realizowana jest w formie bezgotówkowej, z zastrzeżeniem ust Bank dopuszcza możliwość rozliczenia 40% kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego w formie gotówkowej jedynie na podstawie oświadczenia docelowego Kredytobiorcy, pozostałe 60% rozliczane jest bezgotówkowo na podstawie faktur lub rachunków. 5. Przedstawiane faktury lub rachunki powinny być opatrzone przez docelowego Kredytobiorcę jego podpisem oraz klauzulą Umowa kredytu preferencyjnego nr z dnia.. i dołączane do dyspozycji wypłaty transzy W okresie obowiązywania Umowy kredytu, na pisemny wniosek docelowego Kredytobiorcy lub Banku, możliwa jest zmiana niektórych warunków tej Umowy, a w szczególności: 1) zasad spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 2) wysokości rat kredytu preferencyjnego; 3) terminu spłaty kredytu preferencyjnego, z zastrzeżeniem, iż okres kredytowania nie może przekroczyć okresu maksymalnego określonego w 5 ust O ile Umowa kredytu nie stanowi inaczej, w przypadku nie zgłoszenia się docelowego Kredytobiorcy do Banku w ciągu 60 dni od daty podpisania Umowy kredytu celem jego uruchomienia, Bank traktuje ten fakt jako rezygnację docelowego Kredytobiorcy z kredytu preferencyjnego. 21. Docelowy Kredytobiorca wykorzystuje kredyt preferencyjny w wysokości i w terminach określonych w Umowie kredytu, zgodnie z celem, na jaki został przyznany, w drodze realizacji dyspozycji pokrycia płatności. 22. Okres wykorzystania kredytu preferencyjnego nie może być dłuższy niż 24 miesiące, przy czym Bank w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć okres wykorzystania kredytu preferencyjnego, z zachowaniem ustalonego okresu kredytowania. Rozdział 9. Spłata kredytu Spłata kredytu odbywa się wyłącznie metodą równych rat kapitałowych, w terminach określonych w Umowie kredytu. 2. Z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank pobiera od docelowego Kredytobiorcy prowizję określoną w Taryfie. 3. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, o którym mowa w 7 ust. 4, pod warunkiem powiadomienia o swym zamiarze Banku pisemnie, telefonicznie lub w innej ogólnie stosowanej formie najpóźniej na 3 dni przed dokonaniem spłaty. 4. Z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu preferencyjnego, o którym mowa w 7 ust. 4, Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę. 14

15 Jeżeli termin spłaty raty kapitałowo-odsetkowej i innych należności Banku ustalony w Umowie kredytu przypada na dzień wolny od pracy w Banku, wpływ środków z tytułu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej i innych należności Banku w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jako spłata w terminie. 2. Bank pobiera należności w następującej kolejności: 1) kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych; 2) koszty monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank; 3) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu; 4) odsetki przeterminowane; 5) odsetki bieżące; 6) przeterminowane raty kapitałowe; 7) bieżące raty kapitałowe W przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę w terminie którejkolwiek raty spłaty wynikającej z Umowy kredytu, niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 2. Od wymagalnego, zaległego kapitału Bank nalicza odsetki według stopy określonej w aktualnej tabeli oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego. Rozdział 10. Wypowiedzenie Umowy kredytu Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu z powodu: 1) nie przedstawienia dokumentów uzasadniających prawidłowości wykorzystania dotychczas uruchomionych środków kredytu lub wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem; 2) pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy; 3) opóźnień w spłacie kredytu lub odsetek; 4) zmniejszenia wartości zabezpieczenia; 5) złożenia niezgodnych z prawdą dokumentów lub danych stanowiących podstawę udzielenia kredytu lub ustanowienia jego prawnego zabezpieczenia; 6) innego istotnego naruszenia przez Kredytobiorcę warunków umowy; 7) jakiejkolwiek innej okoliczności, która świadczyć może o utracie lub zagrożeniu zdolności kredytowej Kredytobiorcy. 2. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w 13 ust. 3, Bank wypowiada Umowę kredytu preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności. 3. W przypadku prawomocnego skazania docelowego Kredytobiorcy za przestępstwo określone w art lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) popełnione w związku z udzieleniem kredytu 15

16 preferencyjnego, Bank po uzyskaniu informacji o prawomocnym skazaniu, wypowiada Umowę kredytu preferencyjnego i wynikającą z tej umowy wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności. 4. O wypowiedzeniu Umowy kredytu lub obniżeniu kwoty przyznanego kredytu preferencyjnego, Bank powiadamia pisemnie Kredytobiorcę oraz osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, przekazując zawiadomienie bezpośrednio do rąk adresata lub listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru i wyznaczając termin spłaty zadłużenia. 5. Okres wypowiedzenia Umowy kredytu wynosi 30 dni, licząc od następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia, przy czym za datę doręczenia zawiadomienia uważa się również datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej nie doręczonej. 6. Z upływem okresu wypowiedzenia Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić wykorzystany kredyt wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami. 7. W przypadku nie dokonania przez Kredytobiorcę spłaty zadłużenia w okresie wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Bankowi odsetek, liczonych od kwoty pozostałego do spłaty kapitału, według stopy określonej w aktualnej tabeli oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującej w Banku w okresie, za który odsetki te są naliczane. 8. W przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego Bank: 1) ma prawo pobrać należność bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, z jakiegokolwiek rachunku prowadzonego w Banku, którego posiadaczem jest Kredytobiorca, przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych realizowanych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej; 2) ma prawo wstrzymać wypłatę transzy kredytu preferencyjnego; 3) jest upoważniony do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 9. W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy kredytu, o którym mowa w 7 ust. 4, Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą wszystkich należnych prawem kosztów sądowych i kosztów postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem swoich roszczeń. W przypadku, gdy Kredytobiorca: 27. 1) złożył fałszywe dokumenty lub podał nieprawdziwe dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu preferencyjnego; 2) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, w tym dotyczące bycia stroną umowy innego kredytu preferencyjnego; 3) lub kredyt został udzielony wskutek innych działań sprzecznych z prawem stanowi to podstawę do odstąpienia przez Bank od Umowy kredytu w trybie natychmiastowym. 28. Kredytobiorca może pisemnie wypowiedzieć Umowę kredytu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 16

17 Rozdział 11. Inne postanowienia W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy kredytu nastąpi zmniejszenie się wartości ustanowionych zabezpieczeń, zagrożenie terminowej spłaty kredytu preferencyjnego lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kredytobiorcy, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu preferencyjnego, zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia oraz określenie jej wartości rynkowej na koszt Kredytobiorcy, przy czym nie ogranicza to praw Banku opisanych w art. 75 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.). 2. Kredytobiorca zobowiązany jest terminowo spłacać wszelkie należne podatki i opłaty związane z nieruchomością stanowiącą przedmiot zabezpieczenia oraz składki z tytułu ubezpieczenia wymienione w Umowie kredytu i wszelkie inne zobowiązania publicznoprawne. 3. Na żądanie Banku, Kredytobiorca zobowiązany jest okazać oryginały dowodów wpłaty należności, o których mowa w ust Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany do kontrolowania postępu robót budowlanych oraz do informowania Banku o wszelkich zmianach mających wpływ na stan prawny i faktyczny nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, przy czym Bank nie odpowiada na żadnym etapie prowadzonej inwestycji za stan prawny i faktyczny nieruchomości Kredytobiorca ma obowiązek informować Bank o każdej zmianie danych osobowych swoich i Poręczyciela, w szczególności o zmianie stanu cywilnego, adresu oraz innych informacji podanych w Umowie kredytu. 2. W całym okresie kredytowania na każde żądanie Banku, Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów i informacji, niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej, wymaganych przy ubieganiu się o kredyt preferencyjny oraz mogących mieć wpływ na ustanowione zabezpieczenia. 3. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania inspekcji na miejscu realizacji inwestycji, w celu oceny postępu i jakości wykonanych robót budowlanych. Docelowy Kredytobiorca zobowiązany jest do uzyskania w razie potrzeby zgody inwestora na przeprowadzenie inspekcji na miejscu realizacji inwestycji. 4. Dokumenty wystawiane przez urzędy administracji publicznej, banki, inne instytucje oraz dokumenty, na podstawie których Bank może dochodzić swoich roszczeń, muszą być złożone w Banku w oryginale lub odpisie równorzędnym z oryginałem Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dostosowanie do zmian w systemie informatycznym obowiązującym w Banku, dostosowanie oferty Banku do wymagań rynkowych. 2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się powiadomić Kredytobiorcę: 17

18 1) poprzez wywieszenie zmian w placówkach Banku oraz zamieszczenie pełnego tekstu na stronie internetowej Banku; 2) przesyłając pełny tekst wprowadzonych zmian listem zwykłym, gdy zmiany wpływają na warunki zawartej Umowy kredytu. 3. Pisemne powiadomienie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty wysłania na ostatni podany przez Kredytobiorcę adres do korespondencji. 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Kredytobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę kredytu, w terminie 14 dni od dnia jego skutecznego powiadomienia o zmianach, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy kredytu z przyczyn wskazanych w ust. 2, Kredytobiorcę obowiązują zapisy dotychczasowego Regulaminu do upływu okresu wypowiedzenia. 6. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 4, staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Bank wypowiedzenia wysłanego listem poleconym lub doręczonego osobiście przez Kredytobiorcę Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Taryfy w okresie obowiązywania Umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 1) wzrost kosztów funkcjonowania produktu; 2) podwyższenie standardu obsługi; 3) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług; 4) wprowadzenie produktów komplementarnych; 5) zmiana wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki. 2. Aktualna Taryfa dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku ( 33. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności: 1) Prawo bankowe; 2) Kodeks cywilny; 3) Ustawa z dnia r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354). 18

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA Ustawa podpisana przez prezydenta w dniu 2 października 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r. USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4208 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 90, 951, z 2014

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Ujednolicony tekst ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób (te słowa zostały dodane w najnowszej noweli) w nabywaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90 Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach

Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 31.08.2011)

(obowiązuje od 31.08.2011) REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w ramach mplanów RODZINA NA SWOIM (obowiązuje od 31.08.2011) Regulamin określa warunki udzielania i spłaty kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW Z DOPŁATAMI W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

- o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

- o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z dn. 28.11.2012 r. USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (zakres ustawy) Ustawa określa zasady udzielania ze

Bardziej szczegółowo

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację:

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A 95-100 Zgierz zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO KUH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie Ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W MRĄGOWIE BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Dz.U.2016.734 z dnia 2016.05.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 maja 2016 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU Załącznik do Uchwały Nr 41/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 25.03.2009r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

RZEPIN, grudzień 2011 r.

RZEPIN, grudzień 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 102/2011 Zarządu BS w Rzepinie z dnia 14 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE ORAZ KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH NIEZABEZPIECZONYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Informacje ogólne o kredycie

Załącznik nr 14 Informacje ogólne o kredycie OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE 1. Firma siedziba podmiotu publikującego informację; BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE UL. REYMONTA 25 2. Cele, na które

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a

reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a UMOWA KREDYTU INWESTYCYJNEGO NR... W dniu... pomiędzy Bankiem...,, reprezentowanym przez: 1)..., 2)... a...... zwanym dalej Kredytobiorcą, reprezentowanym przez: 1)..., 2)...* została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Dz.U.09.115.964 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami hipotecznego i agentami Nie zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości Nazwa, siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Łańcucie Ul. Mickiewicza 4 37-100

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 3.7 do Instrukcji OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH 1. Dane ogólne Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ PO ZMIANIE Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA - wzór zawarta w dniu... w... pomiędzy: Bankiem...z siedzibą w...reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Bankiem a Gminą Andrychów z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU MIESZKANIOWEGO OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A 95-100 Zgierz zwany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIE DLA MŁODYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin udzielania kredytów Mieszkanie dla Młodych z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat, zwany dalej

Bardziej szczegółowo