FIŞA TEHNICĂ. Întocmită în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 453/2010 (WIGOR S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIŞA TEHNICĂ. Întocmită în conformitate cu Regulamentul UE Nr. 453/2010 (WIGOR S)"

Transkrypt

1 Data întocmirii: Actualizarea: Versiunea: 1.1CLP Pagina 1 din 7 SECŢIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI IDENTIFICAREA PRODUCĂTORULUI 1.1. Identificarea produsului WIGOR S Denumirea comercială: 1.2. Identificări relevante ale utilizării substanţei sau amestecului precum şi folosiri interzise Sulful elementar cu bentonită este un îngrăşământ mineral, destinat fertilizării plantelor cu necesitate de sulf (singur sau în amestec cu alte îngrăşăminte) Datele producătorului fişei tehnice Furnizorul: Adresa: Telefon/Fax: ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o. ul. Chemiczna 3, Tarnobrzeg ( ) /( ) Numărul de telefon de urgenţă: ( ) sau SECŢIUNEA 2 IDENTIFICAREA RISCURILOR 2.1. Clasificarea substanţei sau a preparatului Riscuri Clasificarea rezultate din proprietăţile fizice şi chimice conform cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)+ clasificări: nu este clasificată. Nu constituie pericol. pentru oameni Provoacă iritarea pielii: Skin Irrit. 2 (H315 Provoacă iritarea pielii). conform cu directiva 1999/45/CE: nu este clasificată. Nu constituie pericol. Xi, R38 Provoacă iritarea pielii. pentru mediu nu este clasificată. Nu constituie pericol. nu este clasificată. Nu constituie pericol Eticheta şi elementele de marcare Pictograme GHS: GHS07 Cuvânt de avertizare: Atenţie Frază de pericol: H315 Provoacă iritarea pielii. Frază de precauţie: P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medical 2.3. Alte pericole Lipsă SECŢIUNEA 3 COMPOZIŢIE/INFORMAŢIE DESPRE SUBSTANŢELE COMPONENTE 3.2. Amestecuri

2 Data întocmirii: Actualizarea: Versiunea: 1.1CLP Pagina 2 din 7 Denumire chimică a substanţei % masă Nr. CAS Nr. CE Nr. de index Clasificare conform 67/548/CEE Sulf > Xi, R38 Amestec de sulf cu bentonită (mineral, material argilos care conţine 70-80% montmorilonit). Clasificarea CLP Skin Irrit. 2, H315 Nr. înregistrare de XXXX SECŢIUNEA 4 MIJLOACELE DE PRIM AJUTOR 4.1. Descrierea mijloacelor de prim ajutor Inhalaţie: Scoateţi persoana la aer curat, aceasta ar trebui să fie de ajuns. În cazul în care simptomele persistă sau persoana se va simţiţi rău, consultaţi medicul. Contactul cu pielea: Schimbaţi îmbrăcămintea contaminată. Pielea contaminată se spală cu apă şi săpun, iar apoi se clăteşte cu multă apă. În cazul în care simptomele se agravează, cereţi îngrijire medicală. Contactul cu ochii: Spălaţi cu apă curată şi curentă, ţinând pleoapele desfăcute timp de câteva minute. În cazul în care simptomele se agravează, cereţi îngrijire medicală. Înghiţire: Se recomandă consultarea unui medic. Clătiţi cavitatea bucală cu apă. Beţi multă apă. Se poate bea o soluţie de 5% bicarbonat de sodiu şi apoi se administrează laxative Cele mai importante simptome acute şi întârziate precum şi efectele expunerii. Nu ar trebui să apară Indicaţii referitoare la îngrijirea medicală imediată de urgenţă şi tratamentul special pentru persoanele care a intrat în contact cu substanţa Indicaţii pentru medic: tratament simptomatic. Arătaţi personalului medical fişa tehnică, eticheta sau ambalajul. SECŢIUNEA 5 PROCEDAREA ÎN CAZUL IZBUCNIRII UNUI INCENDIU 5.1. Materiale de stingere a incendiului: Materiale potrivite de stingere: apă pulverizată, spumă de stingere, stingătoare CO 2, alte materiale disponibile de stingere. Incendiile la scară mică se sting cu materialele disponibile de stingere, cu apă pulverizată. Incendiile mari şi foarte mari trebuie stinse cu apă distribuită, în picături şi ceaţă. În încăperile închise este recomandat să utilizaţi vapori de apă. Materiale nepotrivite de stingere: jet compact de apă Riscuri specifice asociate substanţei sau amestecului Datorită prezenţei sulfului există posibilitatea de aprindere a îngrăşământului. Arderea sulfului emite un gaz toxic (în caz de inhalare) şi iritant dioxid de sulf SO 2. Eliminaţi (minimalizaţi) posibilitatea de apariţie a prafului de îngrăşământ există posibilitatea limitată (minimă) de formare a unui amestec exploziv din praful de îngrăşământ şi aer Informaţii pentru pompieri Folosiţi echipamentul de protecţie: pentru sistemul respirator superior şi întregul corp, explozimetru. SECŢIUNEA 6 MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERE ACCIDENTALA A PRODUSULUI ÎN MEDIU 6.1. Precauţii pentru personal, echipamentul de protecţie şi procedurile de urgenţă Utilizaţi echipament individual de protecţie printre altele ochelari şi mânuşi de protecţie vezi secţiunea 8 a fişei tehnice. În cazul în care apare o cantitate mai mare de praf de îngrăşământ în timpul operaţiilor de îndepărtare din mediu evitaţi inhalarea de praf, în caz de necesitate folosiţi o mască de praf Mijloace de protecţie referitor la protecţia mediului Nu se aplică Metode şi materiale de prevenire a răspândirii şi contaminării precum şi eliminarea contaminării Folosiţi substanţa adunată pentru îngrăşăminte.

3 Data întocmirii: Actualizarea: Versiunea: 1.1CLP Pagina 3 din Referiri la alte secţiuni Consultaţi secţiunea 8 şi 13 a fişei tehnice. SECŢIUNEA 7 MANIPULARE ŞI PĂSTRARE SUBSTANŢELOR ŞI AMESTECURILOR 7.1. Precauţii referitoare la manipularea în condiţii de siguranţă Respectaţi normele de bază de igienă: nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul utilizării produsului, de fiecare dată după terminarea lucrului spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Evitaţi inhalarea de praf. Utilizaţi echipament individual de protecţie în conformitate cu informaţiile indicate în secţiunea 8 a fişei tehnice Condiţii pentru depozitarea în siguranţă, împreună cu informaţiile cu privire la orice incompatibilitate reciprocă Orice încăperi pentru depozitare închise trebuie ventilate. Păstraţi produsul departe de flăcări, surse de căldură, departe de produse reactive (baze puternice, agenţi de oxidare). Protejaţi împotriva umidităţii. Îngrăşământul este stocat în ambalaje separate în zonă acoperită, pentru a fi protejat împotriva intemperiilor, mai ales împotriva umezelii. Din cauza reactivităţii sulfului conţinut în îngrăşământ protejaţi împotriva contactului cu fierul piroforic, obiectele din cupru, amoniac, acid azotic, praf metalic, cloruri, nitraţi, percloraţi, permanganaţi, anhidride Utilizări specifice de final Îngrăşământ SECŢIUNEA 8 MĂSURI ÎN CAZ DE EXPUNERE/MIJLOACE DE PROTECŢIE PERSONALĂ 8.1. Parametrii de verificare NDS:, NDSCh:, NDSP: Regulamentul Ministrului Munci şi Protecţiei Sociale din Polonia din data de 29 noiembrie 2002 referitor la concentraţia maximă admisibilă şi intensitatea factorilor nocivi în mediul de lucru (M.O. al Poloniei Nr. 217, poz. 1833; z M.O. al Poloniei. Nr. 212, poz. 1769, 2007 M.O. al Poloniei Nr. 161, poz. 1142; z M.O. al Poloniei. Nr. 105, poz. 873; z M.O. al Poloniei. Nr. 141, poz. 950) Produs DNEL: lipsă date PNEC: lipsă date 8.2. Controlul expunerii Sulf DNEL: n.a. (substanţa nu este toxică) PNEC: n.a. (substanţa nu este toxică) Mijloace tehnice de control folosite: Se recomandă o ventilare generală eficientă. Ventilarea este necesară la locurile de muncă în încăperile închise. Acolo unde este riscul, datorită cantităţii mari de îngrăşământ, de deteriorare a ambalajelor şi răspândire a îngrăşământului, se recomandă introducerea posibilităţii de udare cu apă. Protejarea ochilor şi a feţei: Sunt recomandaţi ochelari de protecţie pe toată faţa cu mască etanşă. Protecţia pielii: Se poartă mănuşi textile, preferabil de bumbac, cu elemente de protecţie din piele. Folosiţi îmbrăcăminte de protecţie din ţesături dense, pantofi de protecţie. Protecţia căilor respiratorii: În cazul apariţiei în aer a unei cantităţi mai mari de praf de îngrăşământ (de ex.: după răsturnarea îngrăşământului şi presarea acestuia) utilizaţi masca de praf. În caz de incendiu şi aprindere a sulfului din îngrăşământ folosiţi mijloacele de protecţie a căilor respiratorii cu filtru granulat de clasă P2 precum şi filtrul de abur acid indicat cu culoare galbenă şi litera E. Pericole termice: Nu se aplică. Controlul contaminării mediului: Nu este necesar. SECŢIUNEA 9 PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 9.1. Informaţii despre proprietăţile de bază fizice şi chimice a) Aspect : Galbez-verde-gri solid (granule) b) Miros : Caracteristic c) Nivel miros : Lipsă date d) ph : neutru sau slab alcalin (100g/l în 20 C)

4 Data întocmirii: Actualizarea: Versiunea: 1.1CLP Pagina 4 din 7 e) Temperatura de topire/solidificare : Lipsă date f) Punct iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere : Lipsă date g) Temperatură de aprindere : Lipsă date h) Rata de evaporare : Lipsă date i) Aprindere (solid, gaz) : Lipsă date j) Limita de aprindere superioară/inferioară sau : Nu se aplică limita de explozie superioară/inferioară k) Presiunea de vapori : mmhg la 20 C l) Densitatea de vapori : Lipsă date m) Densitate relativă : 2.07 g/cm 3 la 20 C n) Solubilitate : sub influenţa apei apare umflarea granulelor şi acestea se dezintegrează, cu suspensie de sulf în apă o) Coeficient de partiţie n-octanol/apă : Lipsă date p) Temperatură de autoaprindere : lipsă date Este posibilă auto-aprinderea limitată ca rezultat a contactului cu agenţi de oxidare şi amestecuri de cărbune, funingine, grăsimi şi uleiuri q) Temperatură de descompunere : Lipsă date r) Vâscozitate : Lipsă date s) Proprietăţi explozive : Produsul nu este exploziv. În condiţii specifice când apar mari cantităţi de praf de îngrăşământ există un risc limitat (minim) de formare a amestecului exploziv (praf cu aer) t) Proprietăţi oxidante : Lipsă date 9.2. Alte informaţii Tensiune de suprafaţă : Lipsă date Greutatea de vărsare : kg/m 3 SECŢIUNEA 10 STABILITATEA ŞI REACTIVITATEA Reactivitatea Substanţa nu este reactivă Stabilitate chimică Substanţa este stabilă în condiţiile normale înconjurătoare, precum şi la temperatură normală şi sub presiune în timpul depozitării sau a lucrului Posibilităţile unor reacţii periculoase Nu sunt cunoscute Condiţiile care trebuie evitate: Datorită proprietăţilor sulfului din îngrăşământ evitaţi contactul cu flacăra deschisă Materiale incompatibile Protejaţi împotriva contactului cu fierul piroforic, obiecte din cupru, amoniac, acid azotic, praf metalic, cloruri, nitraţi, percloraţi, permanganaţi, anhidridele. Prezenţa sulfului în îngrăşământ corodează metalele Produse periculoase din descompunere Nu sunt cunoscute. Produsele care sunt generate în cazul incendiului vezi secţiunea 5 a fişei tehnice. SECŢIUNEA 11 INFORMAŢII TOXICOLOGICE 11.1 Informaţii cu privire la efectele toxicologice Toxicitatea acută: Produsul: LD50: lipsă date (şobolan, pe cale orală) LD50: lipsă date (piele, iepure) LC50: lipsă date (şobolan, inhalare 4h) Sulf: LD50: >2000 mg/kg m.c. (şobolan pe cale orală) LD50: >2000 mg/kg m.c. (piele, iepure) LC50: >5430 mg/m 3 (inhalare, şobolan, 4h) Îngurgitare: apar senzaţii de greaţă şi vărsături. În cazurile grave, tremurări ale mâinilor şi picioarelor, ameţeli.

5 Data întocmirii: Actualizarea: Versiunea: 1.1CLP Pagina 5 din 7 Ardere / iritare a pielii: Praful de sulf irită pielea. Lezare gravă a ochilor/iritarea ochilor: Poate irita şi ochii, provoacă înroşire, şi chiar durere. Acţiune alergică asupra căilor respiratorii şi a pielii: Acţiune mutagen asupra organelor reproductive: Cancerigenitatea: Toxicitate reproductivă: Toxicitate la organe finale o singură expunere: Inhalarea vaporilor apar dificultăţi ale respirării cu tuse. Vaporii emişi de sulful topit pot fi absorbiţi foarte repede prin plămâni. La înghiţire apar senzaţii de greaţă şi vărsături, în cazurile severe tremurături ale mâinilor şi picioarelor, ameţeli. Toxicitate la organe finale expuneri multiple: Persoanele care sunt expuse cronic la respirarea aerului prăfuit se pot plânge de iritaţii ale mucoaselor, ameţeli şi dureri de cap, agitaţie sau letargie, probleme digestive, uscarea şi crăparea pielii. Pericol prin aspirare: SECŢIUNEA 12 INFORMAŢII ECOLOGICE Toxicitatea: Mediul acvatic: Sulf: studiul de toxicitate acută şi cronică în mediul acvatic nu se aplică, substanţă insolubilă în apă. Sedimentare: Sulf: studiul de toxicitate pe organismele sedimentelor nu se aplică, substanţă insolubilă în apă.. Mediu terestru: Studiu de toxicitate pe nevertebrate: lipsă date Studiu de toxicitate asupra plantelor: lipsă date Studiu de toxicitate pe râme: lipsă date Rezistenţa şi capacitatea de descompunere Acest produs este supus unor modificări fizico-chimice care rezultă din specifica îngrăşământului de sulf. Sub influenţa umezelii (apei) apare dezintegrarea granulelor, cu eliberarea de sulf elementar mărunt. Acest sulf rămas în sol în anumite doze, nu influenţează semnificativ mediul, deoarece cantitatea sa se micşorează continuu ca o componentă necesară sintezei proteinelor, clorofilei, ş.a.m.d. particulele de sulf sunt colectate de pe suprafaţa solului atât de microorganisme cât şi de plante Bioacumularea lipsă date Mobilitate în sol lipsă date Rezultatele evaluării calităţilor PBT şi vpvb Lipsă date Alte efecte nocive ale acţiunii În cazul lăsării pe suprafaţa solului a unei cantităţi de îngrăşământ, poate avea loc, sub influenţa intemperiilor, o oxidare a sulfului în sulfaţi precum şi acidificarea locală a solului. SECŢIUNEA 13 MODUL DE OPERARE CU DEŞEURILE Metode de eliminare a deşeurilor Deşeurile asociate cu utilizarea îngrăşământului pot fi: îngrăşământ contaminat cu alte substanţe chimice, ambalaje utilizate ale îngrăşământului. Ca deşeu poate fi considerat îngrăşământul care în orice formă nu poate fi

6 Data întocmirii: Actualizarea: Versiunea: 1.1CLP Pagina 6 din 7 utilizat. Clasificarea acestuia precum şi eliminarea sa depind de acordurile individuale cu autorităţile administrative competente. Ambalajele nedeteriorate pot fi reutilizate în acelaşi scop. Ambalajele deteriorate, sunt tratate ca deşeu: persoanele fizice constituie deşeuri menajere, în conformitate cu reglementările în vigoare în localitatea respectivă; pentru persoane juridice vor fi eliminate şi/sau recuperate de către proprietarul deşeului, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. Legea din data de 27 aprilie 2001 referitoare la deşeuri (M.O. al Poloniei nr. 62 poz. 628 cu modificările ulterioare). Legea din data de 11 mai 2001 referitor la deşeuri şi ambalaje (M.O. al Poloniei nr. 63, poz. 638 împreună cu schimbările ulterioare). Reglementarea Ministrului Mediului din data de 27 septembrie 2001 referitoare la catalogul deşeurilor (M.O. al Poloniei nr poz cu modificările ulterioare). SECŢIUNEA 14 INFORMAŢIILE DE TRANSPORT Substanţa nu face obiectul dispoziţiilor privind transportul mărfurilor periculoase cuprinse în ADR (transport rutier), RID (transport feroviar) şi IMDG (transport maritim) Număr UN (număr ONZ) Nu se aplică Denumirea concretă pentru transport UN: Nu se aplică Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nu se aplică Grupul de ambalare Nu se aplică Pericole pentru mediul înconjurător: Nu se aplică Precauţii speciale pentru utilizatori Nu se aplică Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la convenţia MARPOL 73/78 şi codul IBC Nu se aplică SECŢIUNEA 15 INFORMAŢII LEGISLATIVE Regulamente/legislaţia în domeniul securităţii, sănătăţii şi protecţiei mediului specifice pentru substanţa sau amestecul în cauză Legea din 25 februarie 2011 privind substanţele chimice şi amestecurile acestora (M.O. al Poloniei din 2011 Nr. 63, poz. 322) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) şi înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 şi Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1488/94, precum şi Directiva 76/769/CEE a Consiliului şi Directivele 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE (corectare Jurnalul Oficial L 136, cu modificările ulterioare) Regulamentul (UE) Nr. 453/2010 din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) (Jurnalul Oficial. L 133, 05/31/2010) Hotărârea Parlamentului European şi a Consiliului (CE) nr. 1272/2008 din data de 16 decembrie 2008 referitor la clasificarea, marcarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, care înlocuieşte şi abrogă directivele 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi înlocuieşte Hotărârea (CE) nr. 1907/2006 (Monitorul oficial al UE nr. L 353 din 31 decembrie 2008). Hotărârea Ministrului Sănătăţii din 2 septembrie 2003 referitor la criteriile şi modul de clasificare a substanţelor periculoase şi preparatelor chimice (publicată în M.O. al Poloniei nr. 171 la poz. 1666; din 2004 Nr. 243, poz. 2440; din 2007 Nr. 174, poz. 1222; din 2009 Nr. 43, poz. 353) Regulamentul Ministrului Sănătăţi şi Protecţiei Sociale din data de 26 septembrie 1997 privind dispoziţiile generale şi siguranţa la locul de muncă (text uniform M.O. al Poloniei 2003 Nr. 169, poz. 1650; din 2007 Nr. 49, poz. 330; din 2008 Nr. 108, poz. 690) Hotărârea Ministerului Economiei din 8 iulie 2010 privind cerinţele minime de sănătate şi de securitate asociate cu posibilitatea de atmosfere explozive la locul de muncă (M.O. al Poloniei din 2010 Nr. 138, poz. 931) Legea din 24 august 1991 privind protecţia împotriva incendiilor (text uniform M.O. al Poloniei din 2002 Nr. 178, poz 1380; din 2010 Nr. 57, poz. 353) Legea din 31 martie 2004 privind transportul feroviar de mărfuri periculoase (M.O. al Poloniei din 2004 Nr. 97, poz. 962; din 2005 Nr. 141, poz. 1184; din 2006 Nr. 249, poz. 1834; din 2007 Nr. 176, poz. 1238) Legea din 28 octombrie 2002 privind transportul rutier de mărfuri periculoase (M.O. al Poloniei din 2002 Nr. 199, poz împreună cu schimbările ulterioare) Evaluarea securităţii chimice Producătorul nu a efectuat o evaluare a securităţii chimice pentru amestec. SECŢIUNEA 16 ALTE INFORMAŢII Modificări faţă de versiunea anterioară: Verificarea reglementărilor în vigoare, schimbarea adresei Societăţii. Schimbări în secţiunile: 1, 15.

7 Data întocmirii: Actualizarea: Versiunea: 1.1CLP Pagina 7 din 7 Legenda tuturor abrevierilor şi a acronimelor utilizate în fişa tehnică NDS Concentraţie maximă admisibilă NDSCh Concentraţie maximă admisibilă de moment NDSP Concentraţie maximă admisibilă de plafon DNEL Nivelul derivat (calculat) care nu provoacă modificări (Derived No Effect Level) PNEC Concentraţie prezisă care nu provoacă schimbări în mediu (Predicted No Effect Concentration) LD 50 Doza, la care se observă decesul a 50% din animalele testate LC 50 Concentraţie, la care se observă decesul a 50% din animalele testate vpvb (Substanţa) Foarte persistentă şi care indică o putere maximă de bioacumulare PBT (Substanţa) Persistentă, indică o putere maximă de bioacumulare şi este toxică RID Regulamentul cu privire la transportul internaţional de mărfuri periculoase ADR Acordul european cu privire la transportul internaţional rutier de mărfuri periculoase IMDG Codul Internaţional Maritim al Mărfurilor Periculoase Literatura de specialitate şi sursele de date: Dispoziţiile legale raportate în secţiile 2 15 ale fişei tehnice. Datele ZCh Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o. Lista frazelor R, a frazelor de tip de pericol, frazelor de securitate relevante şi a frazelor de avertizare care nu sunt înscrise complet la secţiunile 2-15, ale fişei tehnice Nu se aplică Recomandări pentru pregătirea personalului: Persoanele care folosesc produsul trebuie să fie instruite în ceea ce priveşte riscul pentru sănătate, cerinţele de igienă, protecţia individuală, măsuri de prevenire a accidentelor, proceduri de urgenţă, ş.a.m.d. Scenarii de expunere: nu sunt disponibile. Atenţie: Fişa tehnică este pregătită pe baza compoziţiei şi a proprietăţilor ingredientelor conţinute în fişele tehnice, caracteristicilor produsului precum şi legislaţiei în vigoare şi a cunoştinţelor şi experienţei noastre. Fişa tehnică nu este un certificat de calitate al produsului. Informaţiile conţinute în această fişă trebuie interpretate numai ca un ajutor pentru transportul în siguranţă şi pentru manipulare, utilizare şi depozitare. Informaţiile conţinute în Fişă se referă doar la forma produsului şi utilizarea specificată în fişă. Persoana care utilizează produsul este obligată să respecte toate standardele şi regulamentele în vigoare şi de asemenea este responsabilă în cazul utilizării incorecte a informaţiilor conţinute de Fişă sau utilizarea incorectă a produsului.

Inlocuieste: KCh/PZP/01-62, editat la3/ Pagina 1 din 7

Inlocuieste: KCh/PZP/01-62, editat la3/ Pagina 1 din 7 N: KCh/ PZP/01-62 Editat la Inlocuieste: KCh/PZP/01-62, editat la3/30.04.2009 Pagina 1 din 7 1. Identificarea produsului si companiei 1.1 Identificarea produsului: se refera la grupul rasinilor poliesterice

Bardziej szczegółowo

Lac 2K HS Plus Express P

Lac 2K HS Plus Express P 07.04.2008 ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUŞ AUTO J2570V PRODUS Lac 2K HS Plus Express P190-6659 DESCRIERE P190-6659 Lac 2K HS Plus Express P210-872 Întăritor rapid 2K HS Plus P850-1492

Bardziej szczegółowo

Scruber umed tip NA:

Scruber umed tip NA: Scruber umed tip NA: Ventilul de degazare Cartușele filtrelor clasa de praf H Carcasa din tablă de oțel Recipient pentru lichide Racord pentru aspirație Racord pentru aspirație Motor cu transmisie directă

Bardziej szczegółowo

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR. Monkasta 10 mg comprimate filmate Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 15 ani şi peste Montelukast

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR. Monkasta 10 mg comprimate filmate Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 15 ani şi peste Montelukast AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 3416/2011/01-15 Anexa 1 Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Monkasta 10 mg comprimate filmate Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 15 ani şi peste Montelukast

Bardziej szczegółowo

Sistemul de supraveghere publică în Polonia

Sistemul de supraveghere publică în Polonia Sistemul de supraveghere publică în Polonia Sistemul de supraveghere publică în Polonia Comisia de Supraveghere în Audit (CSA) - organism de supraveghere publică înființat în baza Legii din 7 mai 2009,

Bardziej szczegółowo

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE Stimate client, V-ați cumpărat un produs din noua noastră gamă de aragazuri. Dorința noastră este ca produsul nostru să vă servească foarte bine. Înainte de

Bardziej szczegółowo

Moduxin MR 35 mg comprimate cu eliberare prelungită Diclorhidrat de trimetazidină

Moduxin MR 35 mg comprimate cu eliberare prelungită Diclorhidrat de trimetazidină AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4234/2012/01-04 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator 35 mg comprimate cu eliberare prelungită Diclorhidrat de trimetazidină Acest medicament face obiectul

Bardziej szczegółowo

Prospect: Informații pentru pacient. DIAPREL MR 60 mg comprimate cu eliberare modificată Gliclazidă

Prospect: Informații pentru pacient. DIAPREL MR 60 mg comprimate cu eliberare modificată Gliclazidă AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8054/2015/01-16 Anexa 1 Prospect Prospect: Informații pentru pacient comprimate cu eliberare modificată Gliclazidă Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte

Bardziej szczegółowo

P565- Aquabase Plus Sistem de vopsele pe bază de apă

P565- Aquabase Plus Sistem de vopsele pe bază de apă 2008-04-07 ACESTE PRODUSE SUNT DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL ÎN RETUŞ AUTO I0600V PRODUS P565- Aquabase Plus Sistem de vopsele pe bază de apă DESCRIERE P989- Vopsele bază de mixare Aquabase Plus P990- Pigmenţi

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Dokumenty

Życie za granicą Dokumenty - Ogólne Gdzie mogę znaleźć formularz? Unde pot găsi un formular pentru? Pytanie o formularze Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Pytanie o datę wydania dokumentu Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?

Bardziej szczegółowo

Prospect: Informaţii pentru utilizator. VELYN 100 mg comprimate Cilostazol

Prospect: Informaţii pentru utilizator. VELYN 100 mg comprimate Cilostazol AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6276/2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru utilizator VELYN 100 mg comprimate Cilostazol Acest medicament face obiectul unei

Bardziej szczegółowo

Anexa nr. 5 la Ordin nr. 198 din 22.08.2014

Anexa nr. 5 la Ordin nr. 198 din 22.08.2014 ORIGINAL/ORIGINAL /ORYGINAŁ COPIE/COPY/KOPIA 1. Expeditor (numele şi adresa completă)/consignor (name and Numărul certificatului (1) /Certificate number (1) /Świadectwo nr (1) address in full)/nadawca

Bardziej szczegółowo

Prospect: Informaţii pentru pacient. Mirvedol 10 mg comprimate filmate clorhidrat de memantină

Prospect: Informaţii pentru pacient. Mirvedol 10 mg comprimate filmate clorhidrat de memantină AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5718 /2013/01-02-03-04 Anexa 1 Prospect Prospect: Informaţii pentru pacient Mirvedol 10 mg comprimate filmate clorhidrat de memantină Citiţi cu atenţie şi în întregime

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Упутство за употребу návod na používanie kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Упутство за употребу návod na používanie kullanma kılavuzu instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Упутство за употребу návod na používanie kullanma kılavuzu Gazowa płyta grzejna Plită cu gaz Гасна плоча за кување Plynový varný panel Gazlı ocak PL RO SR

Bardziej szczegółowo

PL Spis treści. RO Cuprins

PL Spis treści. RO Cuprins PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami...5 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące modemu...10 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...11 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami

Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami...5 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...12 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci WAN...14 Informacje o

Bardziej szczegółowo

. Zakazenie wirusem HIV Podstawowe informacje. Infectarea cu HIV Câteva date de bază. HIV Infection. Some Basic Facts. English Polish Romanian

. Zakazenie wirusem HIV Podstawowe informacje. Infectarea cu HIV Câteva date de bază. HIV Infection. Some Basic Facts. English Polish Romanian . Zakazenie wirusem HIV Podstawowe informacje Infectarea cu HIV Câteva date de bază HIV Infection Some Basic Facts English Polish Romanian HIV is a virus which can lead to AIDS HIV to wirus, który może

Bardziej szczegółowo

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE INSTRUKCJA OBSLUGI I KONSERWACJI RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE Stimate client! Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat din noua noastră gamă de aragazuri. Sperăm că următoarele informaţii vă vor ajuta să vă familiarizaţi

Bardziej szczegółowo

Manualul dvs. PANASONIC X700 http://ro.yourpdfguides.com/dref/2727663

Manualul dvs. PANASONIC X700 http://ro.yourpdfguides.com/dref/2727663 Puteţi citi recomandări în ghidul utilizatorului, ghidul tehnice sau de ghidul de instalare pentru. Veţi găsi răspunsuri la toate întrebările dvs. pe în manualul de utilizare (informaţii, caietul de sarcini,

Bardziej szczegółowo

4. Decretului Preşedintelui României nr. 973/ pentru numirea unui Vicepreşedinte al

4. Decretului Preşedintelui României nr. 973/ pentru numirea unui Vicepreşedinte al DECIZIA Nr. 23 din 04.06.2013 privind concentrarea economică ce urmează a se realiza prin preluarea portofoliului de asigurări de viaţă, a Afacerii de Pensii Pilon II şi a Afacerii de Pensii Pilon III

Bardziej szczegółowo

FEE53600ZM. PL Instrukcja obsługi 2 Zmywarka RO Manual de utilizare 24 Maşină de spălat vase SK Návod na používanie 46 Umývačka USER MANUAL

FEE53600ZM. PL Instrukcja obsługi 2 Zmywarka RO Manual de utilizare 24 Maşină de spălat vase SK Návod na používanie 46 Umývačka USER MANUAL FEE53600ZM PL Instrukcja obsługi 2 Zmywarka RO Manual de utilizare 24 Maşină de spălat vase SK Návod na používanie 46 Umývačka USER MANUAL 2 www.aeg.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...3

Bardziej szczegółowo

PL Spis treści. RO Cuprins

PL Spis treści. RO Cuprins PL Spis treści Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami... 5 Informacje o zgodności z przepisami dotyczące modemu...11 Przepisy dotyczące bezprzewodowej sieci LAN...12 Przepisy

Bardziej szczegółowo

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR. Tertensif SR 1,5 mg comprimate cu eliberare prelungită Indapamidă

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR. Tertensif SR 1,5 mg comprimate cu eliberare prelungită Indapamidă AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA NR 1901/2009/01-02-03-04-05 Anexa 1` Prospect PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR Tertensif SR 1,5 mg comprimate cu eliberare prelungită Indapamidă Citiţi cu atenţie şi

Bardziej szczegółowo

LWT Thermo SCĂRI MODULARE DIN LEMN. 3 ani NOUTATE! U=0,51 W/m 2 K. Passive House. manşoane de protecţie. manşoane de protecţie. uşă finisată în alb

LWT Thermo SCĂRI MODULARE DIN LEMN. 3 ani NOUTATE! U=0,51 W/m 2 K. Passive House. manşoane de protecţie. manşoane de protecţie. uşă finisată în alb LISTA DE PREŢURI SCĂRI DE ACCES LA POD 01.05.2017 SCĂRI MODULARE DIN LEMN LWT Passive House NOUTATE! LWT Thermo CLICK CLICK CLASA 12207 CLASA 12207 U=0,51 U=0,51 LWT Passive House este o scară cu structură

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276, 80933 Data druku 01.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse

Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10. TroLase Reverse Data druku 24.03.2015, Aktualizacja 24.03.2015 Wersja 01 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE RO Română, 1 PL Polski, 13 CZ Český, 25 Sumar Instalare, 2-3 Scoaterea din ambalaj şi nivelarea Legături hidraulice şi electrice Primul ciclu de spălare Date

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276

Nr. art , 22268, 05011, 01089, 31276 Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 22270, 22268, 05011, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 12. Nr. art Data druku 20.02.2014, Aktualizacja 20.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

KERN CH Wersja /2015 RO

KERN CH Wersja /2015 RO KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Instrucţiuni de deservire Cântar electronic suspendat Registru Conservarea şi service-ul regulat KERN CH Wersja 3.3 05/2015 RO Tel.:

Bardziej szczegółowo

Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Czy mówisz po _ [nazwa języka] _? [form.:] Czy mówi Pan(i) po _ [nazwa języka] _?

Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Czy mówisz po _ [nazwa języka] _? [form.:] Czy mówi Pan(i) po _ [nazwa języka] _? - Esențiale Mă puteți ajuta, vă rog? A cere ajutor Vorbiți în engleză? Întreabă dacă vorbește cineva engleză Vorbiți _(limba)_? A întreba dacă o persoană vorbește o anumită limbă Nu vorbesc _(limba)_.

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 10. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 395/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/C 395/05) C 395/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2012 POMOC PAŃSTWA RUMUNIA Pomoc państwa nr SA.33475 2012/C Domniemane preferencyjne taryfy w umowach między Hidroelectricą S.A. i sprzedawcami energii

Bardziej szczegółowo

KGV.. ro Instrucţiune de utilizar e pl Instrukcja obsług i

KGV.. ro Instrucţiune de utilizar e pl Instrukcja obsług i KGV.. ro Instrucţiune de utilizare pl Instrukcja obsługi ro Cuprins Indicaţii de siguranţă şi deavertizare.3 Indicaţii de salubrizare... 5 Volumul de livrare... 6 Atenţie la temperatura camerei şi la aerisire...

Bardziej szczegółowo

Nr. art , 23932, 23930

Nr. art , 23932, 23930 Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 02.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 26748, 23932, 23930 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Convergence Convergența reprezentărilor grafice ale desenelor și modelelor industriale - Comunicare comună

Convergence Convergența reprezentărilor grafice ale desenelor și modelelor industriale - Comunicare comună Convergența reprezentărilor grafice ale desenelor și modelelor industriale - Comunicare comună 15 aprilie 2016 1 1. CONTEXT Oficiile de PI din cadrul Rețelei europene pentru mărci, desene și modele industriale

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące środowiska

Uwagi dotyczące środowiska RO PL Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem w codziennym, bezproblemowym praniu bielizny, nawet najdelikatniejszej.

Bardziej szczegółowo

CONSILIUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR STUDIU DE PIAȚĂ ÎN TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI PE CALEA FERATĂ

CONSILIUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR STUDIU DE PIAȚĂ ÎN TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI PE CALEA FERATĂ CONSILIUL NAŢIONAL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL FEROVIAR STUDIU DE PIAȚĂ ÎN TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI PE CALEA FERATĂ 2017 Cuprins 1. CONSIDERAŢII GENERALE... 4 1.1. Obiectivul studiului... 4 1.2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

FAST R ONM GAS WATER HEATER SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS INCALZITOR DE APA CU FUNCTIONARE PE GAZ PRZEPŁYWOWY GAZOWY PODGRZEWACZ WODY

FAST R ONM GAS WATER HEATER SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS INCALZITOR DE APA CU FUNCTIONARE PE GAZ PRZEPŁYWOWY GAZOWY PODGRZEWACZ WODY FAST R ONM 11-14 USER S MANUAL - INSTALLATION AND SERVICING INSTRUCTIONS MANUALE D USO PER L UTENTE - ISTRUZIONI TECNICHE PER L INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE MANUAL DE UTILIZARE - INSTRUCȚIUNI TEHNICE

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 37402, 37401, 37400

Nr. art. 37402, 37401, 37400 Data druku 08.06.2015, Aktualizacja 08.06.2015 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 37402, 37401, 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art

arecal Fillup Bohr - u. Schneidhelfer Nr. art Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

febi Olej silnikowy "Longlife" Nr. art , 32942, 32943, 32944

febi Olej silnikowy Longlife Nr. art , 32942, 32943, 32944 Wykonano dnia: 14.02.2013, Aktualizacja 11.02.2013 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu febi 32941 Olej silnikowy "Longlife" Nr. art. 32941, 32942, 32943, 32944 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

LUKSUS EKO PID Dynamic

LUKSUS EKO PID Dynamic ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Obłaczkowo 150, 62-300 Września, Polska www.elster.w.com.pl mail: elster@post.pl fax: +48 614367690 tel.: +48 614377690 REGULATOR DE TEMPERATURĂ PENTRU

Bardziej szczegółowo

autoryzowanego Serwisu Technicznego w³aœciwego dla danej strefy zamieszkania.

autoryzowanego Serwisu Technicznego w³aœciwego dla danej strefy zamieszkania. 1 Tisztelt Vásárló! Szeretnénk Önnek megköszönni, hogy az általunk gyártott kazánra esett a választása. Biztosak vagyunk abban, hogy egy minden mûszaki szempontból megfelelõ terméket vásárolt. Ez a kézikönyv

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 2.0 Strona 1 z 8 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 2.0 Strona 1 z 8 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Strona 1 z 8 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Eficiența comitetelor de audit

Eficiența comitetelor de audit www.forumradnadzorczych.pl Eficiența comitetelor de audit Krzysztof Szułdrzyński, Partener, PwC 6 iunie 2013 Bursa de Valori Varșovia (BVV) Date esențiale Cea mai mare piață din Comunitatea Economică Europeană

Bardziej szczegółowo

ESF5511LOX ESF5511LOW PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

ESF5511LOX ESF5511LOW PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 ESF5511LOX ESF5511LOW PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 22 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art

arecal dermatop Handschutzschaum Nr. art Data druku 26.11.2014, Aktualizacja 26.11.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 8 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 8 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 8 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

(1) Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej Reglementări privind siguranţa şi informaţii de asistenţă

(1) Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej Reglementări privind siguranţa şi informaţii de asistenţă 4-478-322-21(1) Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej Reglementări privind siguranţa şi informaţii de asistenţă Sony, VAIO i logo VAIO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017

Nr. art. 99 90 8971, 10 93 0017 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 07.02.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400

Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14. Zinkspray MZN-400 Wykonano dnia: 03.12.2012, Aktualizacja 20.11.2012 Version 01 Strona 1 / 14 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

MANUAL DE UTILIZARE MASINA DE SPALAT

MANUAL DE UTILIZARE MASINA DE SPALAT MANUAL DE UTILIZARE MASINA DE SPALAT HWM 5100 Alimentare: 220-240V~50Hz Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul CUPRINS SECTIUNEA 1: INAINTE DE UTILIZARE Atentionari de siguranta

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. HelioCuMax Salt Data druku 08.08.2014, Aktualizacja 08.08.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Numer zarejestrowania 01-2119513203-57-XXXX IUPAC EU-INDEX 026-003-01-4 EINECS/ELINCS 231-753-5 CAS 7782-63-0 1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Utwórz dysk odzyskiwania natychmiast po zainstalowaniu systemu. Creați

Bardziej szczegółowo

Siarczan magnezu granulowany z mikroelementami

Siarczan magnezu granulowany z mikroelementami Data sporządzenia: 12.10.2016 Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent FF

HelioChrome Wetting Agent FF Data druku 10.06.2015, Aktualizacja 10.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

EN3201MOX EN3201MOW PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM

EN3201MOX EN3201MOW PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM EN3201MOX EN3201MOW PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 MANUAL DE UTILIZARE 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 NAVODILA

Bardziej szczegółowo

Manual de service pentru Ariston TX

Manual de service pentru Ariston TX Manual de service pentru Ariston TX TX 23MFFI Tisztelt Vásárló! Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy vásárlása során termékünket választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy egy kifogástalan minõségû termékhez

Bardziej szczegółowo

BM 49. BEURER GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / Mail:

BM 49. BEURER GmbH Söflinger Str Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / Fax: +49 (0) 731 / Mail: BM 49 R Tensiometru cu mesaje audio Instrucţiuni de utilizare...2 11 Q Mówiący ciśnieniomierz na ramię Instrukcja obsługi... 12 21 z Mluvící měřič krevního tlaku Návod k použiti... 22 31 H Beszélő felkari

Bardziej szczegółowo

Najpiękniejsze miejsca w Austrii. All inclusive!

Najpiękniejsze miejsca w Austrii. All inclusive! PL / RO Najpiękniejsze miejsca w Austrii. All inclusive! Cele mai frumoase laturi ale Austriei. Totul inclus! KARTE CARD CARTE Karta kluczem do spędzenia przyjemnych wakacji Dostępna jest już karta Zell

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 02.06.2015, Aktualizacja 01.06.2015 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

CITOPULS II. Cat n : 8695-1182 Rev : B Date : 02/2011 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI I KONSERWACJI

CITOPULS II. Cat n : 8695-1182 Rev : B Date : 02/2011 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI I KONSERWACJI CITOPULS II PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBSŁUGI I KONSERWACJI RO INSTRUCTIUNI PRIVIND EXPLOATARE SI INTRETINEREA Cat n : 8695-1182 Rev : B Date : 02/2011 Contact : www.oerlikon-welding.com PL

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11 Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 17.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu Nr. art. 32590 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 3.0 Strona 1 z 8 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 3.0 Strona 1 z 8 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 04.05.2017 Wersja: 3.0 Strona 1 z 8 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

POLSKI 169 ROMÂNĂ 190 S91XX, S90XX

POLSKI 169 ROMÂNĂ 190 S91XX, S90XX S91xx/S90xx 1 POLSKI 169 ROMÂNĂ 190 S91XX, S90XX POLSKI 169 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips,

Bardziej szczegółowo

HAUSER B-422 TURMIXGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TiSzTelT vásárló! minőségi tanúsítvány

HAUSER B-422 TURMIXGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TiSzTelT vásárló! minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c TiSzTelT vásárló! B-422 TURMIXGÉP Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Bardziej szczegółowo

HelioCopper Rapid Concentrate

HelioCopper Rapid Concentrate Data druku 10.05.2016, Aktualizacja 10.05.2016 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art

Data druku , Aktualizacja Strona 1 / 11. Nr. art Data druku 18.02.2014, Aktualizacja 12.02.2014 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare Utwórz dysk odzyskiwania natychmiast po zainstalowaniu systemu. Creați

Bardziej szczegółowo

CONDITII GENERALE PENTRU ASIGURAREA DE VIATA DE GRUP AEGON SPORT EDITIA THE ITALIAN WEEK

CONDITII GENERALE PENTRU ASIGURAREA DE VIATA DE GRUP AEGON SPORT EDITIA THE ITALIAN WEEK CONDITII GENERALE PENTRU ASIGURAREA DE VIATA DE GRUP AEGON SPORT EDITIA THE ITALIAN WEEK ARTICOLUL 1. DEFINITII Accident : eveniment imprevizibil, survenit independent de vointa Asiguratului, care cauzeaza

Bardziej szczegółowo

HelioChrome Wetting Agent Eco

HelioChrome Wetting Agent Eco Data druku 01.08.2014, Aktualizacja 31.07.2014 Strona 1 / 10 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

"2 in 1" Activator 100ml Nr. art

2 in 1 Activator 100ml Nr. art Wykonano dnia: 11.04.2012, Aktualizacja 11.04.2012 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

CATALOG PARCHET MASIV

CATALOG PARCHET MASIV CATALOG PARCHET MASIV Badi Lemn exotic plin de soare Trăsătura reprezentativă a lemnului Badi este culoarea caldă, pastelată, galbenă-portocalie. Are un aspect ca şi cum arborele ar fi înmagazinat în interiorul

Bardziej szczegółowo

arecal Edelstahlpflege Nr. art

arecal Edelstahlpflege Nr. art Data druku 26.03.2013, Aktualizacja 26.03.2013 Strona 1 / 11 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

ASIGURAREA TEMPORARĂ DE VIAŢĂ AEGON SPORT JUNIOR FIT COLECȚIA DE IARNĂ

ASIGURAREA TEMPORARĂ DE VIAŢĂ AEGON SPORT JUNIOR FIT COLECȚIA DE IARNĂ ASIGURAREA TEMPORARĂ DE VIAŢĂ AEGON SPORT JUNIOR FIT COLECȚIA DE IARNĂ Condiții de asigurare valabile începând cu 1.12.2016 www.aegon.ro CONDIȚII GENERALE Articolul 1. Definiții 3 Articolul 2. Contractul

Bardziej szczegółowo

... PL CHŁODZIARKO- EN3441AOX INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 20 SL HLADILNIK Z

... PL CHŁODZIARKO- EN3441AOX INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 20 SL HLADILNIK Z EN3441AOX...... PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 20 SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 36 ZAMRZOVALNIKOM 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 3.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 3.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 04.05.2017 Wersja: 3.0 Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego

Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego PL Spis treści Informacje na temat międzynarodowego programu ENERGY STAR dotyczącego sprzętu biurowego...5 Informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania i zgodności z przepisami...6 Przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport privind Pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2016

Raport privind Pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2016 www.pwc.ro Raport privind transparența Pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2016 Cuprins Introducere 3 Structura juridică, forma de proprietate şi convenţii în cadrul reţelei 4 Guvernanţă

Bardziej szczegółowo

FIRST POLYVALENT, Comp. A

FIRST POLYVALENT, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 14.02.2014, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

AURATON 8000

AURATON 8000 www.auraton.pl 8000 Manual de utilizare AURATON 8000 Produsele cu care conlucrează controlerul AURATON 8000 Controlerul AURATON 8000 conlucrează cu: 2 (se comercializează separat) Cu termostatele fără

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR DO KOTŁA

PROGRAMATOR DO KOTŁA PROGRAMATOR DO KOTŁA (1102379) Niniejsza instrukcja stanowi integralną część programatora do kotła kondensacyjnego. Należy upewnić się czy wchodzi w skład jego wyposażenia. Instrukcja odsyła do zapoznania

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O N A R Z Ę D Z I A

E L E K T R O N A R Z Ę D Z I A E L E K T R O N A R Z Ę D Z I A TK1500 RO Oryginalna instrukcja obsługi Instrucţii de folosire PILARKA TARCZOWA STOŁOWA... 6 FIERĂSTRĂUL CIRCULAR CU MASĂ... 15 CZ Návod na obsluhu STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA...

Bardziej szczegółowo

Helio Chrome Rapid BC

Helio Chrome Rapid BC Data druku 19.02.2014, Aktualizacja 19.02.2014 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne zastosowania

Bardziej szczegółowo

Catalog de produse Soluții de măsurare și control pentru construcții și topografie.

Catalog de produse Soluții de măsurare și control pentru construcții și topografie. Catalog de produse 2017 Soluții de măsurare și control pentru construcții și topografie Nivel System este un brand de instrumente de măsură pentru construcții si măsurători terestre, prezent in Europa

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 3.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 3.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 04.05.2017 Wersja: 3.0 Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 09.01.2003 Aktualizacja: 01.08.2011 Wersja: 1.1CLP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź

Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/ Łódź - Adresa Andreea Popescu Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12. Turnu Măgurele Jud. Teleorman 06102. România. Sz.P. Michał Kopiejka ul. B. Prusa 32/29 91-075 Łódź Formatul românesc de adresă: Strada,

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 1.1CLP Strona 1 z 7

Data sporządzenia: Aktualizacja: Wersja: 1.1CLP Strona 1 z 7 Data sporządzenia: 10.03.2006 Aktualizacja: 01.08.2011 Wersja: 1.1CLP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 09.01.2003 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 1.2CLP Strona 1 z 8 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

EAR FORCE Z22. Ghid de utilizare CU FIR Pentru: PS3 I Xbox 360 I PC Mac I Mobile AMPLIFIED PC GAMING HEADSET

EAR FORCE Z22. Ghid de utilizare CU FIR Pentru: PS3 I Xbox 360 I PC Mac I Mobile AMPLIFIED PC GAMING HEADSET EAR FORCE Z22 Ghid de utilizare CU FIR Pentru: PS3 I Xbox 360 I PC Mac I Mobile AMPLIFIED PC GAMING HEADSET Cuprins Conținutul ambalajului Atribute Descrierea funcțiunilor amplificatorului/folosire Configurarea

Bardziej szczegółowo

PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 MANUAL DE UTILIZARE 21 NAVODILA ZA UPORABO 40

PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 MANUAL DE UTILIZARE 21 NAVODILA ZA UPORABO 40 ENN2800BOW PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA RO FRIGIDER CU CONGELATOR SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 MANUAL DE UTILIZARE 21 NAVODILA ZA UPORABO 40 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

KRONES celerol SP

KRONES celerol SP Data druku 24.07.2017, Aktualizacja 07.11.2016 Strona 1 / 13 1.1 Identyfikator produktu Nr. art.: 0902813203 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Polymix SFP, Comp. A

Polymix SFP, Comp. A Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH () Data druku 15.05.2015, Aktualizacja 10.04.2013 Strona 1 / 12 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Podróże Jedzenie poza domem

Podróże Jedzenie poza domem - Przy wejściu Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_. Rezerwacja stolika Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób? Prośba o stolik po wejściu do lokalu

Bardziej szczegółowo

1 - Posturi de transformare tip container

1 - Posturi de transformare tip container Table of Contents Posturi de transformare de beton tip MRw-b cu actionare din interior - - cu panou de comandă de tip interior - cu panou de comandă cu mediu de stingere SF 6 Posturi de transformare din

Bardziej szczegółowo

SOKOWIRÓWKA RK-0850/OP-1050

SOKOWIRÓWKA RK-0850/OP-1050 SOKOWIRÓWKA RK-0850/OP-1050 PL Instrukcja obsługi.......................................................... 7 UK Operating Instructions..................................................... 11 RU Инструкция

Bardziej szczegółowo