Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity"

Transkrypt

1 Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: Organem Funduszu jest KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, Warszawa Warszawa, 6 lipca 2006 r.

2 S P I S T R ECI Rozdział I. PODSUMOWANIE...6 A. TOSAMO PRZEDSTAWICIELI EMITENTA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW...6 A.1. Zarzd...6 A.2. Inne osoby...6 A.3 Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozda finansowych...6 A.4. Doradcy...6 A.5. Biegli rewidenci...6 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM...7 B.1. Liczba i warto oferowanych Certyfikatów...7 B.2. Harmonogram Oferty...7 C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZCE OFERTY...7 C.1. Wybrane dane finansowe...7 C.2. Kapitalizacja i zobowizania...7 C.3. Cele inwestycyjne Funduszu...7 C.4. Czynniki ryzyka...7 C.4.1. Czynniki ryzyka zwizane z działalnoci Funduszu...7 C.4.2. Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalno....8 D. INFORMACJE DOTYCZCE TOWARZYSTWA...8 D.1. Historia i rozwój Towarzystwa....8 D.2. Ogólny zarys działalnoci...8 D.3. Struktura organizacyjna...8 E. INFORMACJE DOTYCZCE EMITENTA...9 E.1. Historia i rozwój Emitenta....9 E.2. Ogólny zarys działalnoci...9 E.3. Struktura organizacyjna...9 F. WYNIKI PRZEDSI BIORSTWA ORAZ SYTUACJA FINANSOWA...9 G. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYSZYM SZCZEBLU ZARZDZANIA I PRACOWNIKACH...9 H. ZNACZCY UCZESTNICY I TRANSAKCJE Z POWIZANYMI STRONAMI...9 I. INFORMACJE FINANSOWE...9 J. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU...10 J.1. Oferta i dopuszczenie do obrotu...10 J.2. Plan dystrybucji...10 J.3. Sprzedajcy posiadacze Certyfikatów inwestycyjnych...10 J.4. Rozwodnienie...10 J.5. Koszty emisji...10 J.6. Wniosek o dopuszczenie do obrotu K. INFORMACJE DODATKOWE...11 K.1. Aktywa Funduszu...11 K.2. Umowa i statut...11 K.3. Dokumenty do wgldu...11 Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka zwizane z działalnoci Funduszu Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalno Rozdział III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE Wskazanie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie Emitent i Towarzystwo Oferujcy KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Owiadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie Rozdział IV. BIEGLI REWIDENCI...17 Rozdział VI. DANE O TOWARZYSTWIE Historia i rozwój Towarzystwa Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Towarzystwa Miejsce rejestracji Towarzystwa oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Towarzystwa oraz czas na jaki zostało utworzone Pozostałe dane dotyczce Towarzystwa Istotne zdarzenia w rozwoju działalnoci gospodarczej Towarzystwa Główni akcjonariusze Towarzystwa oraz informacja o podmiocie dominujcym wobec Towarzystwa Wysoko kapitału własnego Towarzystwa

3 Rozdział VII. INFORMACJA O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Pozostałe dane dotyczce Emitenta Istotne zdarzenia w rozwoju działalnoci gospodarczej Emitenta Struktura organizacyjna Funduszu Przegld sytuacji operacyjnej i finansowej Funduszu Sytuacja finansowa Informacje dotyczce istotnych czynników majcych wpływ na wynik z działalnoci operacyjnej Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Funduszu Organy administracyjne, zarzdzajce i nadzorcze oraz inne osoby Imiona, nazwiska, adresy miejsca pracy i stanowiska członków organów administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorczych Inne osoby Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorczych oraz wród osób zarzdzajcych wyszego szczebla Certyfikaty wyemitowane przez Emitenta posiadane przez osoby wskazane w pkt. 5.1 oraz pkt Wynagrodzenia i inne wiadczenia Wysoko wypłaconego osobom wskazanym w pkt wynagrodzenia Ogólna kwota wydzielona przez Fundusz na wiadczenia rentowe, emerytalne lub podobne Praktyki organu administracyjnego, zarzdzajcego i nadzorujcego Szczegółowy opis wiedzy i dowiadczenia w zarzdzaniu osób wskazanych w pkt i 5.2., data zakoczenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki wskazane osoby sprawowały swoje funkcje Informacja o umowach o wiadczenie usług przez osoby wymienione w pkt z Funduszem wypłacane w chwili rozwizania stosunku pracy Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodze emitenta, Główni Uczestnicy i transakcje z powizanymi stronami Przedmiot i polityka inwestycyjna Funduszu Cel inwestycyjny i polityka inwestycyjna Warto Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Zapadalnoci Funduszu (Cena Wykonania) Limit zacigania kredytów Status prawny Funduszu oraz Organ nadzoru w kraju jego siedziby Profil typowego inwestora Ograniczenia w inwestowaniu Owiadczenie w sprawie ogranicze inwestycyjnych Informacje dotyczce Fund Partners Towary giełdowe Inwestycje w nieruchomoci Finansowe instrumenty pochodne/instrumenty rynku pieninego/waluty...42 Rozdział VIII. USŁUGODAWCY WNIOSKODAWCY Warto wszystkich istotnych opłat ponoszonych bezporednio lub porednio przez Fundusz Opis pozostałych opłat nie wymienionych w punkcie.1, a które maj lub mog mie istotne znaczenie Opis korzyci usługodawców Funduszu otrzymywanych od osób trzecich (innych ni Fundusz) z tytułu wiadczenia usług na rzecz Funduszu Podmiot odpowiedzialny za okrelenie i wyliczenie Wartoci Netto Aktywów Funduszu Konflikty interesów u usługodawców Funduszu KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Kredyt Bank S.A...44 Rozdział IX. ZARZDZAJCY INWESTYCJAMI/DORADCY INWESTYCYJNI...44 Rozdział X. DEPOZYTARIUSZ Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Depozytariusza Miejsce rejestracji Depozytariusza oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Depozytariusza oraz czas na jaki został utworzony Pozostałe dane dotyczce Depozytariusza Obowizki Depozytariusza wynikajce z umowy o przechowywanie aktywów Funduszu Wszelkie przekazane obowizki powiernicze...45 Rozdział XI. WYCENA

4 1. Opis czstotliwoci, zasad oraz metody Wyceny Aktywów Netto Funduszu Przekazywanie informacji o biecej Wartoci Aktywów Netto Okolicznoci zawieszenia wyceny oraz wskazanie sposobu informowania inwestorów o zawieszeniu..46 Rozdział XII. ZOBOWIZANIA WZAJEMNE Owiadczenie w sprawie wszystkich zobowiza wzajemnych Rozdział XIII. INFORMACJE FINANSOWE...46 Rozdział XIV: RYNKOWE CZYNNIKI RYZYKA...46 Rozdział XV. INFORMACJA O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOCIOWYCH Opis typu i rodzaju oferowanych papierów wartociowych włcznie z kodami ISIN Przepisy prawne na mocy których zostały utworzone Certyfikaty Forma emitowanych Certyfikatów Waluta emitowanych Certyfikatów Opis praw i ogranicze zwizanych z Certyfikatami oraz procedury wykonywania tych praw Podstawowe uprawnienia: Sposób i szczegółowe warunki wykupywania Certyfikatów Uchwały, zezwolenia lub zgody na podstawie których zostały wyemitowane Certyfikaty Przewidywana data emisji Certyfikatów Opis ogranicze w swobodzie przenoszenia Certyfikatów Informacja na temat obowizków podatkowych Uczestników Funduszu Opodatkowanie dochodów zwizanych z posiadaniem i obrotem Certyfikatami Inwestycyjnymi Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Szczegółowe zasady dotyczce opodatkowania...50 Rozdział XVI. INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz tryb składania zapisów na Certyfikaty Warunki oferty Wielko ogółem oferty Okres obowizywania oferty i tryb składania zapisów Okolicznoci wycofania lub zawieszenia oferty Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom Minimalna i maksymalna wielko zapisu Moliwo wycofania zapisu Sposób i tryb dokonywania wpłat na Certyfikaty oraz ich dostarczenie Sposób i termin podania wyników oferty do publicznej wiadomoci Prawo pierwokupu, zbywalno praw do subskrypcji oraz sposób postpowania z prawami do subskrypcji, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Osoby uprawnione do składania zapisów na Certyfikaty Ewentualne okrelenie czy członkowie organów zarzdzajcych, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta zamierzaj uczestniczy w subskrypcji oraz czy którakolwiek z osób zamierza obj ponad pi procent oferty Ujawnienia przed przydziałem Tryb zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych Certyfikatów ze wskazaniem Nadmierny przydział i opcja typu green shoe Cena Wskazanie ceny po której bd oferowane Certyfikaty Zasady podania do publicznej wiadomoci ceny Certyfikatów w ofercie Plasowanie i gwarantowanie Nazwa i adres koordynatora oferty oraz podmiotów zajmujcych si plasowaniem Nazwa i adres poredników usług finansowych i poredników usług depozytowych Nazwa i adres podmiotów, które podjły si gwarantowania emisji Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji Dopuszczenie Certyfikatów do obrotu Wskazanie czy Certyfikaty bd przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Wszystkie rynki regulowane lub rynki równowane, na których s dopuszczone do obrotu papiery wartociowe tej samej klasy co oferowane Certyfikaty Ewentualne informacje dotyczce subskrypcji lub plasowania innych papierów wartociowych ni oferowane Certyfikaty Animatorzy Stabilizacja Koszty emisji lub oferty Wpływy pienine netto ogółem oraz szacunkowa wielko wszystkich kosztów oferty

5 7. Rozwodnienie Wielko i warto procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofert Informacje dodatkowe Kapitał zakładowy Towarzystwa Postpowanie sdowe i administracyjne Doradcy zwizani z emisj i zakres ich działa Rozdział XVII. INFORMACJE DODATKOWE Aktywa Funduszu Umowa i statut Opis przedmiotu i celu działalnoci Funduszu Postanowienia Statutu Funduszu odnoszce si do członków organów administracyjnych, zarzdzajcych i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ogranicze wynikajcych z Certyfikatów Rada Inwestorów Istotne umowy Informacje osób trzecich oraz owiadczenia ekspertów i owiadczenia o udziałach Dokumenty do wgldu Informacja o udziałach w innych przedsibiorstwach...62 Rozdział XVIII. DEFINICJE I SKRÓTY...63 Rozdział XIX. ZAŁCZNIKI Statut Funduszu Gwarancja wystawiona przez KBC Bank Owiadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Funduszu

6 Rozdział I. PODSUMOWANIE OSTRZEENIE: Ponisze Podsumowanie a) powinno by rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu emisyjnego; b) kada decyzja o inwestycji w Certyfikaty inwestycyjne Funduszu powinna by kadorazowo podejmowana w oparciu o tre całego Prospektu emisyjnego; c) inwestor wnoszcy powództwo odnoszce si do treci Prospektu emisyjnego ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu emisyjnego przed rozpoczciem procedury sdowej; d) osoby sporzdzajce podsumowanie bdce czci Prospektu emisyjnego sporzdzonego w formie jednolitego dokumentu, łcznie z kadym jego tłumaczeniem, ponosz odpowiedzialno jedynie za szkod wyrzdzon w przypadku, gdy dokument podsumowujcy wprowadza w błd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi czciami Prospektu emisyjnego. A. TOSAMO PRZEDSTAWICIELI EMITENTA, DORADCÓW I BIEGŁYCH REWIDENTÓW A.1. Zarzd W imieniu KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działajcego jako organ Emitenta działaj nastpujce osoby fizyczne: Philippe De Brouwer Prezes Zarzdu Towarzystwa, Piotr Habiera Wiceprezes Zarzdu Towarzystwa, Ludmiła Falak-Cyniak Członek Zarzdu Towarzystwa, Marek Król Członek Zarzdu Towarzystwa. A.2. Inne osoby a) W imieniu Oferujcego KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce działaj: Dariusz Stasiak Piotr Zdrojewski - Kierownik Middle Office - Pełnomocnik. b) Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych Towarzystwa odpowiedzialnych za zarzdzanie aktywami Funduszu: Ludmiła Falak-Cyniak - członek Zarzdu, doradca inwestycyjny (nr licencji 222); Bogdan Jacaszek - pracownik Towarzystwa, doradca inwestycyjny (nr licencji 149); Kazimierz Szpak - pracownik Towarzystwa, doradca inwestycyjny (nr licencji 173); Grzegorz Jałtuszyk - pracownik Towarzystwa, doradca inwestycyjny (nr licencji 163). A.3 Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozda finansowych Osob odpowiedzialn za badanie sprawozda finansowych Emitenta jest: Marek Król Członek Zarzdu Towarzystwa, Dyrektor Zarzdzajcy Pionem Operacyjno-Finansowym w Towarzystwie. A.4. Doradcy Emitent nie korzysta z usług adnych doradców. A.5. Biegli rewidenci Na dzie sporzdzenia Prospektu z Ernst & Young Audit sp. z o.o. - biegłym rewidentem została sporzdzona umowa o sporzdzenie opinii w zakresie zgodnoci zasad wyceny Funduszu z powszechnie obowizujcymi przepisami prawa. Ponadto Ernst & Young Audit sp. z o.o. zgodnie z decyzj rady nadzorczej Towarzystwa została wybrana na biegłego rewidenta badajcego sprawozdania finansowe wszystkich funduszy inwestycyjnych utworzonych w 2006 r., a wic równie dla Funduszu. Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestracj Funduszu zostanie złoony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. 6

7 B. STATYSTYKI OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM B.1. Liczba i warto oferowanych Certyfikatów Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej ni i nie wicej ni Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łczna warto Certyfikatów wyniesie nie mniej ni i nie wicej ni złotych. B.2. Harmonogram Oferty Otwarcie subskrypcji Certyfikatów nastpi w dniu 10 lipca 2006 r., a jej zamknicie w dniu 18 sierpnia 2006 r. Zapisy na Certyfikaty od Inwestorów bd przyjmowane od 10 lipca 2006 r. do 18 sierpnia 2006 r., jednak nie dłuej ni do dnia, w którym zostanie subskrybowanych Certyfikatów. Emitent zastrzega sobie prawo zmiany terminów otwarcia i zamknicia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów. Informacja o zmianie przekazana zostanie niezwłocznie, nie póniej jednak ni w terminie 24 godzin KPWiG w formie aneksu do Prospektu Emisyjnego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Zatwierdzony przez KPWiG aneks do Prospektu Emisyjnego niezwłocznie zostanie podany do publicznej wiadomoci, w sposób okrelony w Artykule 37 ust. 1 Statutu, nie póniej jednak ni w przecigu 24 godzin od dnia otrzymania decyzji o zatwierdzeniu aneksu do Prospektu Emisyjnego. Przydział Certyfikatów zostanie dokonany w oparciu o wanie złoone i opłacone zapisy nie póniej ni w terminie 5 dni roboczych od dnia zakoczenia subskrypcji. C. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZCE OFERTY C.1. Wybrane dane finansowe Emitent jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporzdził adnych sprawozda finansowych. C.2. Kapitalizacja i zobowizania Emitent jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporzdził adnych sprawozda finansowych. C.3. Cele inwestycyjne Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoci aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoci lokat Funduszu dokonywanych w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Fund Partners Kredyt Bank Global Real Estate 1 instytucj wspólnego inwestowania majc siedzib za granic, bdc subfunduszem o kapitale gwarantowanym funduszu inwestycyjnego o kapitale zmiennym z wydzielonymi subfunduszami, działajcego pod nazw Fund Partners. Przewidywanym terminem subskrypcji tytułów uczestnictwa Subfunduszu jest padziernik 2006 roku. Zgodnie z Artykułem 14 Statutu Funduszu inwestycje w tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz stanowi 100% wartoci Aktywów Funduszu, a rodki pienine na rachunku bankowym mog by utrzymywane: wyłcznie w wysokoci niezbdnej do regulowania biecych zobowiza Funduszu wzgldem Uczestników i Towarzystwa; w przypadku, gdyby opłata za zarzdzanie Funduszem przekroczyła limit, o którym mowa w Artykule 31 ust. 5 Statutu Funduszu. W takim przypadku Fundusz do Dnia Zapadalnoci dokonywał bdzie lokat nadwyki rodków pieninych w depozytach bankowych. C.4. Czynniki ryzyka C.4.1. Czynniki ryzyka zwizane z działalnoci Funduszu. Ryzyko wyceny Wartoci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. Ryzyko likwidacji Funduszu w trakcie jego trwania. Ryzyko likwidacji Subfunduszu. Ryzyko zawieszenia wykupywania tytułów uczestnictwa przez Subfundusz. Ryzyko wykupienia Certyfikatów w trakcie trwania Funduszu. Ryzyko płynnoci rynku wtórnego. Ryzyko niedojcia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Ryzyko nie otrzymania zgody na działalno przez Subfundusz. 7

8 Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na GPW. Ryzyko braku wpływu na zarzdzanie Funduszem. Ryzyko wystpienia innych zdarze. Ryzyko zwizane z realizacj Gwarancji. Ryzyko inwestycyjne. Ryzyko kontrpartnera kontraktów SWAP. Ryzyko walutowe. Ryzyko okresu wypłaty rodków z tytułu realizacji da wykupienia. Ryzyko przedłuenia okresu subskrypcji. C.4.2. Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalno. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych. Ryzyko zmiany przepisów prawnych, w tym ryzyko zmiany Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Szczegółowy opis czynników ryzyka zamieszczony jest w Rozdziale II Prospektu. D. INFORMACJE DOTYCZCE TOWARZYSTWA D.1. Historia i rozwój Towarzystwa. Towarzystwo zostało zarejestrowane w dniu 15 grudnia 2001 r. pod nazw Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. w Krajowym Rejestrze Sdowym pod numerem W dniu 14 maja 2002 r. Komisja decyzj nr DFN / udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalnoci polegajcej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarzdzaniu nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarzdzaniu zbiorczym portfelem papierów wartociowych. W dniu 20 kwietnia 2005 r. Krajowy Rejestr Sdowy zarejestrował połczenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. z WARTA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. i WARTA Asset Management S.A. W tym samy dniu KRS zarejestrował zmian nazwy Towarzystwa z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. na KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od tego dnia Towarzystwo prowadzi take działalno polegajc na zarzdzaniu cudzym pakietem papierów wartociowych na zlecenie. W dniu 1 maja 2005 roku Towarzystwo nabyło przedsibiorstwo KB Zarzdzanie Aktywami S.A. D.2. Ogólny zarys działalnoci KBC Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna zostało utworzone na czas nieokrelony. Towarzystwo prowadzi działalno zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Ustawy oraz innymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem przedsibiorstwa jest: 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarzdzanie nimi, w tym porednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarzdzanie zbiorczym portfelem papierów wartociowych. 2) zarzdzanie cudzym pakietem papierów wartociowych na zlecenie. D.3. Struktura organizacyjna Towarzystwo jest osob prawn i prowadzi działalno pod nazw KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Organami Towarzystwa s: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarzd. Do składania owiadcze woli w imieniu Towarzystwa upowanionych jest: Prezes Zarzdu jednoosobowo, dwóch członków zarzdu Towarzystwa działajcych łcznie lub członek zarzdu Towarzystwa działajcy łcznie z prokurentem. Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu. Akcjonariuszami Towarzystwa s: Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A. posiadajce 30% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa, Kredyt Trade Sp. z o.o. posiadajce 30% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa oraz KBC Asset Management N.V., który posiada 40% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa. Podmiotem porednio dominujcym wobec Towarzystwa jest KBC Group z siedzib w Brukseli (Belgia), Havenlaan 2 - SSE, który poprzez spółki bdce akcjonariuszami Towarzystwa porednio posiada 88,20% kapitału zakładowego Towarzystwa, co daje 88,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 8

9 E. INFORMACJE DOTYCZCE EMITENTA E.1. Historia i rozwój Emitenta. Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestracj Funduszu zostanie złoony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Przydział Certyfikatów Inwestycyjnych serii A zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknicia subskrypcji, o ile zebrane zostan wpłaty do Funduszu w minimalnej wysokoci przewidzianej w Statucie Funduszu tj złotych. Fundusz został utworzony na czas okrelony od dnia rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie si w dniu 30 listopada 2012 r. Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. U. Nr 146 poz z pón. zm.). Stosownie do art. 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zwizku z art. 16 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Towarzystwo złoy wniosek o rejestracj Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, prowadzonym przez Sd Okrgowy w Warszawie. Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KPWiG z dnia 5 lipca 2006 r. o numerze DFI/W/ /17P/2651/2006. E.2. Ogólny zarys działalnoci Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamknitym w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz został utworzony na czas okrelony od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie si 30 listopada 2012 r. Fundusz działa w imieniu własnym i na własn rzecz. Przedmiotem działalnoci Funduszu jest lokowanie rodków w okrelone w Statucie instrumenty w okrelony w Statucie sposób. Aktywa Funduszu w całoci ulokowane zostan w tytuły uczestnictwa Subfunduszu. Fundusz utrzymywa moe rodki pienine jedynie w wysokoci niezbdnej do regulowania biecych zobowiza Funduszu wzgldem Uczestników i Towarzystwa. E.3. Struktura organizacyjna Fundusz jest osob prawn i prowadzi działalno pod nazw KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamknitym w rozumieniu przepisów Ustawy, działajcym na zasadach okrelonych w Ustawie oraz w Statucie. Siedzib i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa. Organami Funduszu jest Towarzystwo i Rada Inwestorów. Towarzystwo zarzdza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Do składania owiadcze woli w imieniu Funduszu upowanionych jest dwóch członków zarzdu Towarzystwa działajcych łcznie lub członek zarzdu Towarzystwa działajcy łcznie z prokurentem. Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu. F. WYNIKI PRZEDSIBIORSTWA ORAZ SYTUACJA FINANSOWA Emitent jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporzdził sprawozda finansowych G. INFORMACJE O DYREKTORACH, WYSZYM SZCZEBLU ZARZDZANIA I PRACOWNIKACH Fundusz inwestycyjny zamknity nie zatrudnia adnych pracowników. H. ZNACZCY UCZESTNICY I TRANSAKCJE Z POWIZANYMI STRONAMI Fundusz jest w trakcie organizacji. I. INFORMACJE FINANSOWE Fundusz jest w trakcie organizacji. 9

10 J. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU J.1. Oferta i dopuszczenie do obrotu Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KPWiG z dnia 5 lipca 2006 r. o numerze DFI/W/ /17P/2651/2006. Wydanie przez KPWiG zezwolenia na utworzenie Funduszu jest równoznaczne z zatwierdzeniem niniejszego Prospektu emisyjnego. W ramach publicznej oferty oferowanych jest /dziesi milionów/ Certyfikatów. Emisja Certyfikatów dojdzie do skutku, jeeli przynajmniej /trzysta tysicy/ Certyfikatów zostanie objtych prawidłowo złoonymi zapisami. Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej ni /trzysta tysicy/ i nie wicej ni /dziesi milionów/ Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Łczna warto Certyfikatów wyniesie nie mniej ni /trzydzieci milionów/ i nie wicej ni /miliard/ złotych polskich (PLN). J.2. Plan dystrybucji Wpłaty do Funduszu zbierane s w drodze zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne w ramach oferty publicznej. Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 100,- złotych i jest cen stał, jednolit dla wszystkich Certyfikatów objtych zapisami. Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne moe obejmowa nie mniej ni 10 /dziesi/ i nie wicej ni Certyfikatów. Zapis, który złoony zostanie na mniejsz od minimalnej liczb Certyfikatów traktowany bdzie jako niewany. Zapis złoony na wiksz ni maksymaln liczb Certyfikatów traktowany bdzie jak zapis złoony na maksymaln liczb Certyfikatów. Łczna wysoko wpłat do Funduszu nie moe by nisza ni ,- złotych oraz wysza ni ,- złotych. Towarzystwo pobiera opłat za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokoci nie wyszej ni 3,00% /trzy procent/ dokonywanej wpłaty. Opłata ta pobrana zostanie wraz z wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne. Wysoko pobieranej opłaty Towarzystwo moe uzaleni od wartoci dokonywanej wpłaty, momentu dokonywania zapisu lub wartoci aktywów Inwestora zgromadzonych w innych funduszach inwestycyjnych zarzdzanych przez Towarzystwo. Skala i wysoko stawek opłaty za wydanie Certyfikatów oraz zastosowane kryteria jej zrónicowania bd udostpnione do publicznej wiadomoci w terminie publikacji Prospektu emisyjnego. Zapisy na Certyfikaty przyjmowane bd w POK. Podstaw przydziału bdzie prawidłowo wypełniony zapis oraz wpłata pełnej kwoty na Certyfikaty objte zapisem wraz z nalen opłat manipulacyjn. Przydział Certyfikatów bdzie dokonywany według kolejnoci przyjmowania wanych zapisów. Osobom, które złoyły i opłaciły zapisy do dnia, w którym liczba Certyfikatów subskrybowanych przekroczyła liczb Certyfikatów oferowanych, zostanie przydzielona taka liczba Certyfikatów, jaka wynika z wanie złoonych zapisów. Osobom, które złoyły i opłaciły zapisy w dniu, w którym liczba Certyfikatów subskrybowanych przekroczyła liczb Certyfikatów oferowanych, Certyfikaty Inwestycyjne zostan przydzielone kolejno osobom, które w tym dniu złoyły zapis na najwiksz liczb Certyfikatów Inwestycyjnych - z zastrzeeniem, i zapis na Certyfikaty, przy którym przekroczona została liczba Certyfikatów bdcych przedmiotem emisji zostanie zredukowany o tak liczb Certyfikatów, jaka przewysza liczb Certyfikatów pozostałych do przydzielenia. W przypadku, gdy wicej ni jeden zapis spełniał bdzie kryteria redukcji, o kolejnoci przydziału zdecyduje losowanie. Osobom, które zło zapis po dniu, w którym liczba Certyfikatów subskrybowanych przekroczyła liczb Certyfikatów oferowanych, Certyfikaty nie bd przydzielane. Szczegółowy opis zasad dystrybucji zawarty jest w Rozdziale XVI Prospektu. J.3. Sprzedajcy posiadacze Certyfikatów inwestycyjnych Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwsz emisj Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. J.4. Rozwodnienie Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A jest pierwsz emisj Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu. J.5. Koszty emisji Łczne szacunkowe koszty emisji wynios od złotych do złotych, w zalenoci od liczby Certyfikatów objtych w ramach emisji. Wyej wymienione szacunkowe koszty emisji wynios łcznie 2,56% wartoci emisji Certyfikatów Inwestycyjnych (przy załoeniu, e zostanie objta maksymalna ilo Certyfikatów Inwestycyjnych tj sztuk). Koszty te zostan pokryte przez Towarzystwo, w tym równie z opłaty za wydanie Certyfikatów. 10

11 J.6. Wniosek o dopuszczenie do obrotu. Fundusz zobowizuje si do podjcia wszystkich niezbdnych działa w celu dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, którym bdzie GPW, w szczególnoci w cigu 7 /siedmiu/ dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz złoy wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu na GPW, obrót nimi moe by prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu. K. INFORMACJE DODATKOWE K.1. Aktywa Funduszu Po zebraniu wpłat do Funduszu w minimalnej wysokoci warto Aktywów Funduszu wyniesie złotych. K.2. Umowa i statut Statut Funduszu został nadany w dniu 20 kwietnia 2006 r. w formie aktu notarialnego sporzdzonego przed notariuszem Magdalen Proniewicz, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Gałczyskiego 4 (Rep. A nr 4840/2006). Przedmiot działalnoci Funduszu został okrelony w Artykuł 4 Statutu, natomiast cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest zgodnie z Artykułem 11 Statutu. K.3. Dokumenty do wgldu W okresie wanoci Prospektu w siedzibie Towarzystwa mona zapozna si z nastpujcymi dokumentami (lub ich kopiami): 1. Statut Funduszu. 2. Gwarancja wystawiona przez KBC Bank. 3. Prospekt emisyjny Fund Partners. 4. Sprawozdanie finansowe Fund Partners. 5. Lista POK przyjmujcych zapisy na Certyfikaty. 6. Owiadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Funduszu. 11

12 Rozdział II. CZYNNIKI RYZYKA 1. Czynniki ryzyka zwizane z działalnoci Funduszu Ryzyko wyceny Wartoci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. Zgodnie z celem inwestycyjnym Funduszu zebrane w wyniku subskrypcji rodki równe wartoci emisyjnej zostan zainwestowane w tytuły uczestnictwa Fund Partners Kredyt Bank Global Real Estate 1. Fundusz ten jest subfunduszem funduszu inwestycyjnego Fund Partners o kapitale chronionym, posiadajcym dodatkowo Gwarancj KBC Banku dotyczc ochrony wartoci emisyjnej wpłat do subfunduszu. Z uwagi jednake na konstrukcj subfunduszu gwarancje te dotycz jedynie dnia jego zapadalnoci. Oznacza to, e w trakcie trwania subfunduszu wycena wartoci aktywów netto na tytuł uczestnictwa, od której uzaleniona jest wycena Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI FIZ, podlega normalnym zasadom wyceny rynkowej. W zwizku z powyszym w trakcie trwania Funduszu wycena ta róni si bdzie od wartoci emisyjnej Certyfikatów Inwestycyjnych, a w skrajnym przypadku moe by od niej nawet nisza. Inwestorzy powinni wzi pod uwag to ryzyko przy planowaniu okresu trwania inwestycji, która posiada Gwarancj wypłaty wpłaconego kapitału jedynie na Dzie Zapadalnoci Funduszu. Kada decyzja dotyczca wykupienia Certyfikatów przed tym dniem moe wiza si z ryzykiem poniesienia straty Ryzyko likwidacji Funduszu w trakcie jego trwania. W Artykule 38 Statutu Funduszu wskazano sytuacje, w których Fundusz ulega rozwizaniu. W przypadku wystpienia jednej z przesłanek likwidacji Funduszu przed Dniem Zapadalnoci (w szczególnoci w przypadku, gdy Warto Aktywów Netto spadnie poniej poziomu zł przed Dniem Zapadalnoci Funduszu) ulegnie on rozwizaniu, zgodnie z procedur likwidacji Funduszu, a Uczestnikom wypłacone zostan kwoty odpowiadajce aktualnej Wartoci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. Postanowienie o likwidacji Funduszu moe równie podj Rada Inwestorów, na zasadach i warunkach opisanych w Statucie Funduszu, a take moe on zosta rozwizany w sytuacji, gdyby zarzd lub walne zgromadzenie Fund Partners podjł decyzj o rozwizaniu Subfunduszu. Poniewa Gwarancja dotyczy jedynie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalnoci Funduszu, jego likwidacja przed tym dniem moe oznacza wypłat kwot niszych ni cena emisyjna Certyfikatów. Zwraca si uwag Inwestorów, e w takim przypadku nie maj oni wpływu na wybór momentu zakoczenia inwestycji w Certyfikaty, a w zwizku z charakterem Gwarancji obowizujcych jedynie na Dzie Zapadalnoci Funduszu uzyskaj wypłat według aktualnej Wartoci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Ryzyko likwidacji Subfunduszu. Fund Partners jest towarzystwem inwestycyjnym o zmiennym kapitale, utworzonym zgodnie z przepisami prawa Luksemburskiego. Kapitał Fund Partners pochodzi z wpłat wniesionych do poszczególnych subfunduszy. Kapitał pocztkowy Fund Partners wynosi EUR i został w całoci opłacony w ramach subfunduszu Fund Partners Centea Distri Opportunity 1. Minimalny kapitał Fund Partners okrelony przepisami prawa wynosi EUR. Fund Partners moe by w kadym momencie rozwizany na mocy decyzji jego zarzdu, działajcego w sposób wymagany dla dokonania zmian statutu. Ponadto, jeeli warto kapitału Fund Partners spadłaby poniej 2/3 minimalnego kapitału okrelonego wymogami prawa ( EUR), członkowie zarzdu powinni zwoła walne zgromadzenie celem podjcia decyzji o dalszym trwaniu Fund Partners. Uchwała w tej sprawie podjta zostanie zwykł wikszoci głosów obecnych na zgromadzeniu. W przypadku, gdyby warto kapitału Fund Partners spadła poniej ¼ minimalnej wartoci okrelonej przepisami, decyzja o rozwizaniu Fund Partners moe by podjta przez udziałowców obecnych na zgromadzeniu, dysponujcych co najmniej 25% głosów, bez adnych wymogów dotyczcych minimalnej frekwencji. Ponadto kady z subfunduszy (w tym Subfundusz) moe zosta rozwizany przed dniem jego zapadalnoci na mocy decyzji zarzdu Fund Partners w przypadkach okrelonych przepisami prawa lub zmiany sytuacji gospodarczej i/lub politycznej. Zwraca si uwag Inwestorów, e w przypadku rozwizania Funduszu przed Dniem Zapadalnoci Funduszu z przyczyn okrelonych powyej, wszystkim Uczestnikom wypłacone zostan kwoty odpowiadajce aktualnej Wartoci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, zgodnie z procedur likwidacji Funduszu. Gwarancja dotyczy jedynie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalnoci Funduszu Ryzyko zawieszenia wykupywania tytułów uczestnictwa przez Subfundusz. Subfundusze mog wstrzyma obliczanie wartoci wyceny aktywów netto na tytuł uczestnictwa, a take emisj lub wykup tytułów uczestnictwa w okrelonych w prospekcie Fund Partners, nastpujcych 12

13 przypadkach: 1) przez okres, w którym jedna z głównych giełd lub innych rynków, na których notowana jest zasadnicza cz inwestycji Subfunduszu, byłaby zamknita z powodów innych ni normalne urlopy lub w okresie, w którym operacje na niej s zawieszone lub ograniczone z zastrzeeniem, e to zamknicie, ograniczenie lub zawieszenie ma wpływ na wycen notowanych tam lokat Subfunduszu, lub 2) w pilnej sytuacji, w zwizku z któr Subfundusz nie moe dysponowa swoimi rodkami lub nie moe dokonywa ich wyceny, lub 3) w przypadku awarii rodków komunikacji niezbdnych do ustalenia ceny lub wartoci aktywów danego Subfunduszu lub gdy niedostpny jest kurs giełdowy dotyczcy aktywów Subfunduszu, lub 4) w kadym okresie, w którym Fund Partners nie ma moliwoci realokacji rodków w celu dokonania płatnoci za wykup tytułów uczestnictwa lub te jeeli zdaniem zarzdu Fund Partners nie mog by dokonane po normalnym kursie wymiany transfery rodków pieninych zwizanych ze sprzeda lub nabyciem lokat lub płatnoci nalen za wykup, oraz 5) w zwizku z ogłoszeniem zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu podjcia decyzji o likwidacji Subfunduszu. W takich przypadkach Fundusz nie bdzie miał moliwoci dokonania wykupu tytułów uczestnictwa, co oznacza bdzie obnienie płynnoci jego inwestycji Ryzyko wykupienia Certyfikatów w trakcie trwania Funduszu. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamknitym z okrelonymi Dniami Wykupu, co oznacza, e w okrelonych Statutem terminach dokonuje wykupienia Certyfikatów na danie Uczestników. Wypłaty dokonywane bd w trakcie trwania Funduszu zgodnie z daniami wykupienia Certyfikatów składanymi na poszczególne Dni Wykupu według biecej Wartoci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, która moe by nisza od ceny emisyjnej. W przypadku da wykupienia Certyfikatów składanych na Dni Wykupu (za wyjtkiem wykupienia w Dniu Zapadalnoci Funduszu) Inwestorzy powinni dodatkowo uwzgldni opłat manipulacyjn z tytułu wykupienia Certyfikatów w wysokoci nie wyszej ni 2,00%, zgodnie z zapisami Artykułu 36 Statutu, która potrcona zostanie z kwoty przypadajcej do wypłaty Ryzyko płynnoci rynku wtórnego. Ryzyko płynnoci wie si z brakiem moliwoci zakupu lub sprzeday papieru wartociowego w krótkim czasie, w znacznej iloci i bez wpływania na biecy poziom cen rynkowych. Wysoko tego ryzyka zaley przede wszystkim od płynnoci rynku, na którym notowany jest dany papier oraz od iloci danych instrumentów w obrocie. Dotychczasowe dowiadczenia w zakresie obrotu na GPW certyfikatami inwestycyjnymi notowanymi przez inne fundusze inwestycyjne wskazuj, i obrót ten cechowała relatywnie niska płynno. Nie mona wykluczy, i take w przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych płynno obrotu wtórnego bdzie niska. W zwizku z tym zbycie Certyfikatu Inwestycyjnego w trakcie trwania Funduszu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. moe by utrudnione. Nie mona wykluczy wic sytuacji, e certyfikaty notowane bd po kursach niszych od aktualnych wycen ich aktywów netto. Z tego wzgldu Uczestnicy powinni liczy si z tym, e w przypadku zbywania Certyfikatów w czasie trwania Funduszu mog nie uzyska za nie ceny w pełni odpowiadajcej Wartoci Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny. Dodatkowo nabywanie i zbywanie Certyfikatów w czasie trwania Funduszu bdzie wymagało poniesienia kosztów prowizji maklerskiej oraz kosztów zwizanych z posiadaniem rachunku papierów wartociowych. Na dzie sporzdzenia Prospektu Towarzystwo nie zawarło adnej umowy o pełnienie funkcji animatora rynku na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. w celu podwyszenia płynnoci obrotu. O zawarciu takiej umowy Towarzystwo poinformuje niezwłocznie, w trybie przewidzianym dla zmian Prospektu Ryzyko niedojcia do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. W przypadku, gdy złoone wane zapisy i wniesione wpłaty w trakcie trwania subskrypcji bd opiewa na mniej ni wynosi minimalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A nie dojdzie do skutku. W takim przypadku Fundusz nie bdzie mógł by zarejestrowany, a osoby, które złoyły zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A otrzymaj, w terminie 14 dni od daty zakoczenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii A, zwrot wpłat wraz z poytkami i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza, o których mowa w Artykule 24 ust. 3 Statutu Funduszu Ryzyko nie otrzymania zgody na działalno przez Subfundusz. Na dzie sporzdzenia Prospektu Subfundusz nie uzyskał wymaganej przepisami prawa luksemburskiego zgody na utworzenie. Przewidywanym terminem subskrypcji tytułów uczestnictwa Subfunduszu jest padziernik 2006 roku. Jeeli w terminie 3 miesicy od dnia zakoczenia subskrypcji Certyfikatów Funduszu dokonanie lokat w tytuły uczestnictwa Subfunduszu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa (brak zgody na utworzenie) bdzie niemoliwe, wówczas Fundusz, zgodnie z Artykułem 38 ust. 1 pkt. 6) Statutu ulegnie rozwizaniu. W takim przypadku Inwestorzy musz liczy si z ryzykiem niezrealizowania zakładanych w chwili podejmowania decyzji o zapisaniu si na Certyfikaty Funduszu celów inwestycyjnych oraz poniesienia kosztów opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych. 13

14 1.9. Ryzyko niedopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na GPW. W cigu 7 dni od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, Towarzystwo złoy wniosek o dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz dołoy naleytej starannoci w celu prawidłowego przeprowadzenia czynnoci zmierzajcych do dopuszczenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii A do obrotu na rynku regulowanym, którym bdzie GPW. W przypadku, gdy Zarzd Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. nie podejmie stosownej decyzji, Certyfikaty Inwestycyjne serii A nie zostan dopuszczone do obrotu na tym rynku. W konsekwencji Uczestnicy Funduszu mog by pozbawieni moliwoci zbywania Certyfikatów Inwestycyjnych serii A lub moliwo ich zbywania moe zosta powanie ograniczona. W przypadku odmowy dopuszczenia Certyfikatów do obrotu na GPW, obrót nimi bdzie prowadzony w Alternatywnym Systemie Obrotu Ryzyko braku wpływu na zarzdzanie Funduszem. Zgodnie z Ustaw, Fundusz jest zarzdzany i reprezentowany wobec osób trzecich przez Towarzystwo, które podlega ograniczeniom okrelonym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Funduszu. Niezalenie od faktu, i w Funduszu funkcjonuje Rada Inwestorów, podmiotem ponoszcym odpowiedzialno za zarzdzanie Funduszem jest Towarzystwo. Uczestnicy Funduszu nie s uprawnieni do reprezentowania Funduszu ani do podejmowania decyzji dotyczcych zarzdzania Aktywami Funduszu. W zwizku z tym Inwestorzy powinni wzi pod uwag fakt, e Towarzystwo bdzie zobowizane do realizacji polityki inwestycyjnej Funduszu opisanej w niniejszym Prospekcie i Statucie Funduszu, natomiast Uczestnicy nie s uprawnieni do podejmowania decyzji inwestycyjnych w imieniu Funduszu. Dodatkowo zwraca si uwag Inwestorów na fakt, e z uwagi na przedmiot lokat Funduszu zakładajcy zainwestowanie całoci zebranych rodków pieninych o wartoci równej cenie emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów w jeden fundusz inwestycyjny z siedzib za granic, Towarzystwo ma ograniczone moliwoci wpływu na zarzdzanie Funduszem Ryzyko wystpienia innych zdarze. Inwestorzy powinni zwróci uwag na moliwo zaistnienia nadzwyczajnych okolicznoci, których nie mona przewidzie, ani zapobiec im. W szczególnoci do zdarze takich zaliczy mona: powód, trzsienie ziemi, poar i inne zdarzenia bdce wynikiem działania sił przyrody, wojn, zamieszki, atak terrorystyczny i inne niepokoje społeczne. Czynniki takie mog mie wpływ na warto Aktywów Funduszu Ryzyko zwizane z realizacj Gwarancji. KBC Bank N.V. wystawił w dniu 10 kwietnia 2006 r. Gwarancj, w której zobowizał si do pokrycia w dniu zapadalnoci Subfunduszu rónicy pomidzy wartoci emisyjn tytułów uczestnictwa Subfunduszu a ustalon na ten dzie ich wycen w przypadku, gdyby wycena ta była nisza od ich wartoci emisyjnej. Gwarancja dotyczy wszystkich uczestników Subfunduszu, w tym - z chwil nabycia tytułów uczestnictwa Subfunduszu - Funduszu. Gwarancja jest nieodwołalnym zobowizaniem KBC Banku N.V., niemniej jednak Inwestorzy powinni wzi pod uwag ryzyko nie wywizania si KBC Banku N.V. z zobowizania. W takim przypadku Fundusz bdzie mógł wystpi na drodze sdowej z roszczeniami o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody. Zwraca si uwag Inwestorów, e ewentualny spór rozstrzygany bdzie przed sdem w Luksemburgu. Ponadto zwraca si uwag Inwestorów na fakt, e Gwarancja nie jest bezporedni gwarancj wystawion Uczestnikom Funduszu, lecz gwarancj wystawion na rzecz wszystkich klientów Subfunduszu, w tym - z chwil nabycia tytułów uczestnictwa Subfunduszu - Funduszu. Dokument Gwarancji udostpniony jest do wgldu w siedzibie Towarzystwa, a jej tre (tłumaczenie przysigłe) opublikowane zostanie na stronie internetowej Towarzystwa nie póniej ni w dniu rozpoczcia subskrypcji. Gwarancja wystawiona przez KBC Bank dla Funduszu zawiera opis sytuacji, w których odpowiedzialno KBC Banku jest ograniczona lub wyłczona. W szczególnoci zobowizanie Gwaranta zostanie pomniejszone o kwoty ewentualnych podatków oraz w sytuacji, gdyby doszło do zmian prawnych powodujcych obcienie Gwaranta z tytułu wypłacanych wiadcze. Na dzie sporzdzenia Prospektu wypłaty wiadcze z tytułu wystawionych Gwarancji nie s w aden sposób obcione, niemniej jednak zwraca si uwag Inwestorów na ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych w przyszłoci Ryzyko inwestycyjne. Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu cało zebranych w okresie subskrypcji rodków pieninych, o wartoci obliczonej na podstawie ceny emisyjnej subskrybowanych Certyfikatów, ulokowana zostanie w tytuły uczestnictwa wyemitowane przez Subfundusz. Oznacza to, e portfel Funduszu nie bdzie zdywersyfikowany, gdy znajdowa si w nim bd papiery wartociowe wyłcznie jednego rodzaju. W takim przypadku ryzyko inwestycyjne portfela jest podwyszone z uwagi na fakt, e wycena wartoci aktywów netto uzaleniona jest wyłcznie od wyceny jednego aktywa znajdujcego si w portfelu Funduszu. Ryzyko to jest jednak ograniczone przez fakt, e Subfundusz jest subfunduszem inwestycyjnym z siedzib za 14

15 granic, podlegajcym obowizujcym w Unii Europejskiej regulacjom prawnym dotyczcym wymogów dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego Ryzyko kontrpartnera kontraktów SWAP. W zwizku z celem inwestycyjnym Subfunduszu, przedmiotem jego lokat bd kontrakty SWAP. W dniu wykonania kontraktu druga jego strona zobowizuje si do dostarczenia Subfunduszowi wiadczenia pieninego w okrelonej wysokoci. Stron kontraktów SWAP s instytucje finansowe profesjonalnie zajmujce si wystawianiem i obrotem tego typu instrumentami, jednake nie mona wykluczy sytuacji nie wywizania si ze zobowizania przez tak instytucj. W takim przypadku w Dniu Zapadalnoci Funduszu moe on nie osign swojego celu inwestycyjnego Ryzyko walutowe. Tytuły uczestnictwa emitowane przez Subfundusz nominowane s w złotych polskich (PLN). Z uwagi jednake na przedmiot lokat tego Subfunduszu, który stanowi mog papiery wartociowe nominowane w innych walutach oraz inne instrumenty finansowe (w szczególnoci kontrakty SWAP dotyczce Indeksu), wystpuje ryzyko walutowe. Ryzyko to zabezpieczone zostanie poprzez transakcje zabezpieczajce, w zwizku z czym wpływ wzajemnych zmian kursów walut wchodzcych w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu na jego wyniki zostanie wyeliminowany Ryzyko okresu wypłaty rodków z tytułu realizacji da wykupienia. Zgodnie ze Statutem i Prospektem Funduszu dania wykupienia Certyfikatów przyjmowane s przed godzin 16 w dniach od 10 do 23 dnia miesica poprzedzajcego miesic w którym Certyfikaty zostan wykupione. Dniem Wykupu jest 10 dzie miesica, bdcy jednoczenie Dniem Wyceny. wiadczenia z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane s przez Fundusz niezwłocznie, nie póniej jednak ni do koca miesica kalendarzowego, w którym przypada Dzie Wykupu. Oznacza to, i pomidzy złoeniem dania wykupienia a wypłat wiadczenia przez Fundusz moe w skrajnym przypadku upłyn ponad miesic. Spowodowane jest to koniecznoci umorzenia odpowiedniej liczby tytułów uczestnictwa w Subfunduszu, których wykupienia, zgodnie z prospektem tego Subfunduszu, odbywaj si tylko dwa razy w miesicu kalendarzowym. Uwzgldniajc konieczno złoenia stosownego dania wykupienia tytułów uczestnictwa wyemitowanych przez Subfundusz oraz terminy wykonywania tych dyspozycji przez fundusz zagraniczny wypłata wiadcze w skrajnym przypadku dokonana by moe dopiero na koniec miesica, w którym przypada Dzie Wykupu Ryzyko przedłuenia okresu subskrypcji. Zgodnie ze Statutem i Prospektem Emisyjnym Towarzystwo jest uprawnione do przedłuenia terminu zakoczenia subskrypcji. Decyzj tak Towarzystwo moe podj w trakcie trwania zapisów, w zwizku z czym Inwestorzy powinni liczy si z ryzykiem zamroenia wpłat dokonanych do funduszu na dłuszy okres, ni wynikał w pierwotnie ogłoszonym terminie. 2. Czynniki ryzyka zwizane z otoczeniem, w jakim Fundusz prowadzi działalno. 2.1) Ryzyko zmiany przepisów podatkowych. W przypadku zmiany przepisów podatkowych dotyczcych inwestycji w fundusze inwestycyjne, istnieje moliwo, e inwestowanie w Fundusz zwizane bdzie z wikszymi obcieniami podatkowymi dla Uczestników Funduszu, co spowoduje zmniejszenie opłacalnoci inwestowania w Certyfikaty Inwestycyjne. Ponadto Inwestorzy powinni wzi pod uwag ryzyko zmiany przepisów podatkowych, które nało wiksze od obecnych obcienia podatkowe na Fundusz, zwikszajc w ten sposób koszty Funduszu, co bdzie miało negatywny wpływ na wyniki osigane przez Fundusz. 2.2) Ryzyko zmiany przepisów prawnych, w tym ryzyko zmiany Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Zmiany w przepisach majcych zastosowanie do Funduszu mog spowodowa utrudnienie jego działalnoci, zmniejszenie opłacalnoci lokowania Aktywów Funduszu w okrelone kategorie lokat lub spowodowa nałoenie dodatkowych obowizków na Fundusz. Zmiany mog równie dotyczy poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych, w szczególnoci poprzez konieczno ich przekształcenia w fundusze innego rodzaju, a tym samym negatywnie wpływa na moliwo wykupienia Certyfikatów przez Fundusz w trakcie jego trwania. 15

16 Rozdział III. OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Wskazanie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie. 1.1.Emitent i Towarzystwo. 1.1.a. Nazwa, siedziba i adres Emitenta. Nazwa: KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) Nazwa skrócona: KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI FIZ Siedziba: Warszawa Adres: Chmielna 85/87, Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. (0 prefiks 22) faks (0 prefiks 22) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 1.1.b. Nazwa, siedziba i adres Towarzystwa. Nazwa: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa Adres: Chmielna 85/87, Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. (0 prefiks 22) faks (0 prefiks 22) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 1.1.c. Osoby fizyczne działajce w imieniu Towarzystwa jako organy Funduszu. W imieniu KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działajcego jako organ Emitenta działaj nastpujce osoby fizyczne: Philippe De Brouwer Piotr Habiera Ludmiła Falak-Cyniak Marek Król Prezes Zarzdu, Wiceprezes Zarzdu, Członek Zarzdu, Członek Zarzdu. Osoby działajce w imieniu Towarzystwa odpowiedzialne s za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie z wyjtkiem informacji zawartych w nastpujcych jego czciach: Rozdział I pkt. A.2, B oraz J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2, Rozdział VIII pkt. 3 (w czci dotyczcej Oferujcego) oraz pkt. 5.1, Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i Oferujcy KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. 1.2.a. Firma, siedziba i adres sporzdzajcego Prospekt. Firma: KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Nazwa skrócona: KBCS Adres: Warszawa, ul. Chmielna 85/87 Numery telekomunikacyjne: tel. (0 prefiks 22) faks. (0 prefiks 22) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 16

17 1.2.b. Osoby fizyczne działajce w imieniu sporzdzajcego Prospekt. W imieniu sporzdzajcego Prospekt działaj: Dariusz Stasiak Piotr Zdrojewski - Kierownik Middle Office Pełnomocnik. Osoby działajce w imieniu KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce odpowiedzialne s za informacje zawarte w Prospekcie w nastpujcych jego czciach: Rozdział I pkt. A.2, B oraz J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2, Rozdział VIII pkt. 3 (w czci dotyczcej Oferujcego) oraz pkt. 5.1, Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i Owiadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie. 2.1.Owiadczenie o odpowiedzialnoci osób wymienionych w pkt.1.1.c. Niniejszym owiadczamy, e zgodnie z nasz najlepsz wiedz przy dołoeniu naleytej starannoci by zapewni taki stan, informacje zawarte w Prospekcie, z wyjtkiem tych informacji za które nie jestemy odpowiedzialni, tj. Rozdział I pkt. A.2, B oraz J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2, Rozdział VIII pkt. 3 (w czci dotyczcej Oferujcego) oraz pkt. 5.1, Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i 4.1, s prawdziwe, rzetelne, i zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijaj adnych faktów, których ujawnienie mogłoby wpływa na znaczenie Prospektu. Philippe De Brouwer Prezes Zarzdu Marek Król Członek Zarzdu 2.2. Owiadczenie o odpowiedzialnoci osób wymienionych w pkt. 1.2.b. Niniejszym owiadczamy, e zgodnie z nasz najlepsz wiedz przy dołoeniu naleytej starannoci by zapewni taki stan, informacje zawarte w Rozdział I pkt. A.2, B oraz J.2, Rozdział III pkt. 1.2 oraz 2.2, Rozdział VIII pkt. 3 (w czci dotyczcej Oferujcego) oraz pkt. 5.1, Rozdział XVI pkt. 1.3 do 1.8 oraz pkt. 2.1., 2.3, 2.4 i 4.1 Prospektu, s prawdziwe, rzetelne, i zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijaj adnych faktów, których ujawnienie mogłoby wpływa na znaczenie Prospektu. Równoczenie owiadczamy, e Oferujcy Certyfikaty Inwestycyjne w ofercie publicznej, KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, dołoył naleytej zawodowej starannoci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty. Dariusz Stasiak Kierownik Middle Office Piotr Zdrojewski Pełnomocnik Rozdział IV. BIEGLI REWIDENCI KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI FIZ jest w trakcie organizacji. Na dzie sporzdzenia Prospektu z Ernst & Young Audit sp. z o.o. - biegłym rewidentem została sporzdzona umowa o sporzdzenie opinii w zakresie zgodnoci zasad wyceny Funduszu z powszechnie obowizujcymi przepisami prawa. Ponadto Ernst & Young Audit sp. z o.o. zgodnie z decyzj rady nadzorczej Towarzystwa została wybrana na biegłego rewidenta badajcego sprawozdania finansowe wszystkich funduszy inwestycyjnych utworzonych w 2006 r., a wic równie dla Funduszu. Zgodnie z artykułem 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, wniosek o rejestracj Funduszu zostanie złoony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii A. Rozdział V. WYBRANE DANE FINANSOWE KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI FIZ jest w trakcie organizacji i nie rozpoczł działalnoci w zwizku z czym według stanu na dzie sporzdzenia Prospektu nie zostało sporzdzone adne sprawozdanie finansowe. 17

18 Rozdział VI. DANE O TOWARZYSTWIE 1. Historia i rozwój Towarzystwa 1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Towarzystwa Nazwa statutowa: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Nazwa handlowa (skrócona): KBC TFI S.A., KBC TFI Miejsce rejestracji Towarzystwa oraz jego numer rejestracyjny W dniu 15 grudnia 2001 r., Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym pod numerem Data utworzenia Towarzystwa oraz czas na jaki zostało utworzone W dniu 14 maja 2002 r. Komisja decyzj nr DFN / udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalnoci polegajcej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarzdzaniu nimi, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarzdzaniu zbiorczym portfelem papierów wartociowych. Towarzystwo posiada take zezwolenie na zarzdzanie cudzym pakietem papierów wartociowych na zlecenie. Towarzystwo zostało utworzone na czas nieokrelony Pozostałe dane dotyczce Towarzystwa Siedziba: Forma prawna: Przepisy prawa na podstawie których i zgodnie z którymi działa Towarzystwo: Kraj siedziby: Warszawa spółka akcyjna Towarzystwo zostało utworzone i działa zgodnie przepisami Ustawy Polska Adres siedziby statutowej: Chmielna 85/87, Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. (0 prefiks 22) faks (0 prefiks 22) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalnoci gospodarczej Towarzystwa. W dniu 20 kwietnia 2005 r. Krajowy Rejestr Sdowy zarejestrował połczenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. z WARTA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. i WARTA Asset Management S.A. W tym samy dniu KRS zarejestrował zmian nazwy Towarzystwa z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku S.A. na KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od tego dnia Towarzystwo prowadzi działalno polegajc na zarzdzaniu cudzym pakietem papierów wartociowych na zlecenie. W dniu 1 maja 2005 roku Towarzystwo nabyło przedsibiorstwo KB Zarzdzanie Aktywami S.A. 2. Główni akcjonariusze Towarzystwa oraz informacja o podmiocie dominujcym wobec Towarzystwa Akcjonariuszami Towarzystwa s: 1. Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzib w Warszawie ul. Chmielna 85/87, które posiada łcznie /siedem milionów piset siedemdziesit siedem tysicy trzysta dziewidziesit pi/ akcji imiennych serii C o numerach od do , co stanowi 30% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariusz nie posiada innych ni wskazanych w zdaniu poprzednim głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. 18

19 2. Kredyt Trade Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Kasprzaka 2/8, który posiada akcji imiennych serii A od numeru do numeru oraz akcji imiennych serii B od numeru , tj. łcznie /siedem milionów piset siedemdziesit siedem tysicy trzysta dziewidziesit pi/, co stanowi 30% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariusz nie posiada innych ni wskazanych w zdaniu poprzednim głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. 3. KBC Asset Management N.V. z siedzib w Brukseli (Belgia), Havenlaan 2, który posiada akcji imiennych serii A od numeru do numeru oraz akcji serii C od numeru do numeru , tj. łcznie /dziesi milionów sto trzy tysice sto dziewidziesit trzy/ akcji, co stanowi 40% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa i daje głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Akcjonariusz nie posiada innych ni wskazanych w zdaniu poprzednim głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa. Podmiotem porednio dominujcym wobec Towarzystwa jest: KBC Group z siedzib w Brukseli (Belgia), Havenlaan 2 - SSE, który poprzez spółki bdce akcjonariuszami Towarzystwa porednio posiada 88,17% kapitału akcyjnego Towarzystwa, co daje 88,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Podmiotami majcymi poredni udział w kapitale Towarzystwa s: - KBC Insurance N.V. z siedzib w Leuven, Belgia, bdcy podmiotem dominujcym wobec Towarzystwa Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna i posiadajcym wraz z podmiotami zalenymi 75,13 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna. - Kredyt Bank S.A. z siedzib w Warszawie, bdcy podmiotem dominujcym wobec Kredyt Trade Sp. z o.o. i posiadajcym 99,99% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców Kredyt Trade Sp. z o.o. - KBC Bank N.V. z siedzib w Brukseli, Havenlaan 2, B-1080 Bruksela. KBC Bank N.V. posiada łcznie 85,53% udziału w kapitale Kredyt Banku S.A i 75% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Kredyt Banku S.A. Towarzystwo owiadcza, i nie s mu znane adne ustalenia, których realizacja moe w póniejszej dacie spowodowa zmiany w sposobie kontroli Towarzystwa. 3. Wysoko kapitału własnego Towarzystwa Na dzie r. kapitały własne Towarzystwa wynosz ,78,zł. Wysoko składników kapitału własnego na dzie r.: 1) Kapitał zakładowy: ,00 zł; 2) Nalene lecz nie wniesione wpłaty na kapitał zakładowy: 0 zł; 3) Kapitał zapasowy: ,05 zł; 4) Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny: 0 zł; 5) Pozostałe kapitały rezerwowe: 0 zł; 6) Wynik finansowy netto z lat ubiegłych: 0 zł 7) Biecy wynik na działalnoci: ,73 zł. Rozdział VII. INFORMACJA O EMITENCIE 1. Historia i rozwój Emitenta 1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Nazwa statutowa: KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) Nazwa handlowa (skrócona): KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI FIZ. 19

20 1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Na dzie sporzdzenia Prospektu Fundusz nie został zarejestrowany w zwizku z czym nie posiada numeru rejestracyjnego. Wniosek o rejestracj Funduszu zostanie złoony niezwłocznie po dokonaniu przydziału Certyfikatów. Stosownie do art. 29 ust. 6 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, w zwizku z art. 16 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, Towarzystwo złoy wniosek o rejestracj Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, prowadzonym przez Sd Okrgowy w Warszawie Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia KPWiG z dnia 5 lipca 2006 r. o numerze DFI/W/ /17P/2651/2006. Fundusz został utworzony na czas okrelony od dnia rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie si w dniu 30 listopada 2012 r Pozostałe dane dotyczce Emitenta Siedziba: Forma prawna: Przepisy prawa na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: Kraj siedziby: Warszawa fundusz inwestycyjny zamknity Fundusz został utworzony na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku. (Dz. U. Nr 146 poz z pón. zm.). Polska Adres siedziby statutowej: Chmielna 85/87, Warszawa Numery telekomunikacyjne: tel. (0 prefiks 22) faks (0 prefiks 22) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalnoci gospodarczej Emitenta. Fundusz jest w trakcie organizacji. 2. Struktura organizacyjna Funduszu Fundusz inwestycyjny nie posiada struktury organizacyjnej. Podmiotem zarzdzajcym Funduszem jest Towarzystwo. 3. Przegld sytuacji operacyjnej i finansowej Funduszu 3.1. Sytuacja finansowa. Fundusz jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporzdził sprawozda finansowych Informacje dotyczce istotnych czynników majcych wpływ na wynik z działalnoci operacyjnej. Fundusz jest w trakcie organizacji i dotychczas nie sporzdził sprawozda finansowych 4. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe Funduszu Fundusz nie sporzdził adnych prognoz i szacunków wyników. 20

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC Europejski Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC KLIK POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC KLIK POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC KLIK POLSKA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC OPTYMALNEGO WZROSTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC OPTYMALNEGO WZROSTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC OPTYMALNEGO WZROSTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC LIDERÓW RYNKU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC LIDERÓW RYNKU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC LIDERÓW RYNKU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC POLAND JUMPER 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC POLAND JUMPER 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC POLAND JUMPER 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC German Jumper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu:

OGŁOSZENIE. Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: OGŁOSZENIE Citiobligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłasza zmiany statutu: 1. Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Statut CitiObligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Index Światowych Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 30 kwietnia 2009 r. art. 2 Statutu pkt 24 Minimalna Stopa Zwrotu, MSZ - stopa zwrotu,

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC NOWA EUROPA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC NOWA EUROPA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC NOWA EUROPA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji.

2. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.7. o następującej treści: Nie dotyczy. Fundusz jest w trakcie organizacji. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO GLOBALNEGO DOCHODU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 listopada

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2.

Aneks nr 3. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizacj informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zaktualizowanym Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2. Aneks nr 3 do Prospektu Emisyjnego ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. sporzdzonego w zwizku z ofert publiczn Akcji Serii F oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, praw poboru Akcji serii

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO Gwarancja Niniejsza Gwarancja została udzielona w dniu 27 listopada 2006 r. przez KBC Bank NV, instytucj kredytow działajc zgodnie z prawem belgijskim, z siedzib

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 15 października 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM / 410 / 66 / 24 / 07 Z DNIA 9 MAJA 2007 r. W Prospekcie wprowadza si nastpujce

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZMIANA STATUTU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. W art. 2 statutu Funduszu dodaje się pkt 8a, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T

JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A. S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firm Inter Cars Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO. Noble Funds. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami subfundusz Noble Fund Africa and Frontier Informacje

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW z siedzibą w Warszawie przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa strona internetowa: www.ipopema.pl Organem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Zmiany w statucie Allianz Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. zmienia się nazwa funduszu na: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XX FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 13 GRUDNIA 2016 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R.

Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Hexagon TFI OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MERITUM FIZ OGŁOSZENIE O ZMINIE STATUTU MERITUM FIZ Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2007 R. Niniejszym HEXAGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Nazwa Funduszu Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz moŝe uŝywać nazwy skróconej UniSystem FIZ. Fundusz został

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5)

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 1) Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 2) Dom Maklerski 3) Dzień Wyceny 4) Konsorcjum 5) 2012-06-19 Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK.

ROZDZIAŁ 4 ZASADY I TERMINY WYCENY JEDNOSTEK FUNDUSZU 4. 1. Wycena Jednostki Funduszu polega na obliczeniu wartości Jednostki UFK. PKOBP/Regulamin_UFK/06-2015/B REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DLA KLIENTÓW PKO BP S.A. Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku

UCHWAŁA NR 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzib we Włoszczowie z dnia 22 maja 2007 roku UCHWAŁA NR 1/2007 Na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co nastpuje: 1 Uchyla si tajno głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD

PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 13 lipca 2015 r. Aneks nr 5 z dnia 7 lipca 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D,

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo