Projekt AUTOPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt AUTOPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380)"

Transkrypt

1 Projekt AUTOPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380) W rządowym projekcie ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty posiadanego gospodarstwa rolnego do zalesienia, jeżeli podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie; ; 2) art. 10 otrzymuje brzmienie: Art. 10. Osoba, o której mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1, nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu z mocy ustawy w okresie przerwy: 1) w podleganiu innemu ubezpieczeniu; 2) pomiędzy podleganiem innemu ubezpieczeniu a nabyciem prawa do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego - jeżeli przerwa ta nie przekracza 30 dni. ; 3) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: Art. 13a. 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia zawiera: 1) dane dotyczące gospodarstwa rolnego i działu specjalnego; 2) dane osobowe rolnika lub rolników, jeżeli działalność rolnicza w danym gospodarstwie rolnym prowadzona jest na rachunek kilku osób; 3) dane osobowe małżonka rolnika; 4) dane osobowe osób współpracujących podlegających ubezpieczeniu; 5) inne dane umożliwiające ustalenie obowiązku ubezpieczenia. 2. Dane dotyczące gospodarstwa rolnego i działu specjalnego obejmują w szczególności: 1) łączną powierzchnię nieruchomości rolnych wyrażoną w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, których rolnik i jego małżonek jest właścicielem lub posiadaczem; 2) miejsce położenia i tytuł posiadania wszystkich nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wraz z numerami działek ewidencyjnych wchodzących w skład tych nieruchomości; 3) powierzchnię, miejsce położenia i tytuł posiadania zalesionych gruntów rolnych; 4) określenie miejsca i adresu prowadzenia działalności rolniczej; 5) rodzaj i rozmiar produkcji rolnej prowadzonej w działach specjalnych produkcji rolnej; 6) numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli rolnik wpisany został do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 1

2 7) numer REGON, jeżeli taki numer został nadany. 3. Dane osobowe dotyczące rolnika, jego małżonka i osoby współpracującej, obejmują w szczególności: 1) numery PESEL i NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 2) nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć, stan cywilny; 3) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub adres miejsca zamieszkania; 4) stopień pokrewieństwa lub powinowactwa osoby współpracującej z rolnikiem. 4. Inne dane umożliwiające ustalenie obowiązku ubezpieczenia obejmują w szczególności informacje dotyczące posiadania przez rolnika, małżonka rolnika lub osobę współpracującą: 1) ustalonego prawa do emerytury lub renty; 2) prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 3) podleganiu innemu ubezpieczeniu społecznemu; 4) wykonywaniu innej niż rolnicza działalności lub pracy zarobkowej mogącej rodzić obowiązek podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu. 5. Dane, o których mowa w ust. 2, Kasa potwierdza na podstawie dowodów przedłożonych przez rolnika obejmujących w szczególności: 1) wypis z ewidencji gruntów i budynków; 2) umowę dzierżawy; 3) zaświadczenie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta o liczbie posiadanych użytków rolnych wyrażonych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych; 4) zaświadczenie z właściwego organu podatkowego o wymiarze podatku rolnego, leśnego lub dochodowego, z którego wynikać będzie wielkość posiadanych nieruchomości rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych lub rodzaj i rozmiar produkcji rolnej prowadzonej w działach specjalnych; 5) zaświadczenia lub decyzje, dotyczące wpisu do ewidencji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lub 6; 6) zaświadczenia, wypisy lub inne dowody dotyczące wpisów do właściwych ewidencji posiadanych zwierząt gospodarskich lub hodowlanych; 7) oświadczenia rolnika lub rolników o prowadzeniu działalności rolniczej na własny lub wspólny rachunek. 6. Dane, o których mowa w ust. 3, potwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, a dane których nie zawierają te dokumenty, przyjmuje się na podstawie oświadczenia. 7. Dokumenty przedłożone przez rolnika wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia podlegają na jego żądanie zwrotowi, po uprzednim wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Kasy. ; 4) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rolnik jest obowiązany, bez uprzedniego wezwania, poinformować Kasę o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu osób w jego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym, w terminie 30 dni od zaistnienia tych okoliczności. ; 2

3 5) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Prezes Kasy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Kasy, mając na uwadze stan finansów funduszu składkowego, może ustalić inną, niż ustalona w ust. 4, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na jeden lub kilka kolejnych kwartałów; składka nie może być podwyższona więcej niż o 20% na kolejny kwartał ;. 6) art. 21 otrzymuje brzmienie: Art Za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu opłaca się składkę w jednakowej wysokości. 2. Za osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca się składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości. 3. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% najniższej emerytury obowiązującej w ostatnim miesiącu kwartału poprzedzającego kwartał, dla którego jest ustalana wysokość tej składki. 7) uchyla się art. 22 i 23; 8) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Obowiązek opłacenia składek powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało ubezpieczenie. 1b. Obowiązek opłacenia składek w podwójnej wysokości, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 2, powstaje z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym osoba, której składki dotyczą, rozpoczęła wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej., b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 4. W przypadku dokonania przez rolnika wpłaty należności z tytułu składek w kwocie niższej niż kwota należna, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na pokrycie składek za osoby współpracujące. 5. Składkę na każdy rodzaj i zakres ubezpieczenia za osobę ubezpieczoną oblicza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub większa od 5, albo w dół, jeżeli jest mniejsza od 5. ; 9) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) dzieci własne, dzieci małżonka niebędące dziećmi własnymi, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci osoby ubezpieczonej warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej; ; 10) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 3

4 2. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje także osobie podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, która nie korzystała z zasiłku chorobowego lub nie wykorzystała w całości okresu zasiłku chorobowego, o którym mowa w art. 30 ust. 2, a wystąpiła z wnioskiem o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli jest okresowo całkowicie niezdolna do pracy rolniczej i rokuje odzyskanie zdolności do pracy rolniczej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. ; 11) w art. 35 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów. ; 12) art. 37 otrzymuje brzmienie: Art Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która łącznie spełnia następujące warunki: 1) podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, o którym mowa w ust. 2; 2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolna do pracy rolniczej jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w art. 36 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 2. Warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego wynosi co najmniej: 1) 4 kwartały jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku do 20 lat; 2) 8 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat; 3) 12 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat; 4) 16 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat; 5) 20 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 30 lat. 3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, zgodnie z ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 36 ust. 1 i ust. 2 pkt Jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli ubezpieczony posiada jakikolwiek okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, który obejmuje dzień wypadku albo dzień zachorowania na chorobę zawodową. 5. Za całkowicie niezdolną do pracy rolniczej uważa się osobę ubezpieczoną, która z powodu naruszenia sprawności organizmu utraciła zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym. 6. Całkowitą niezdolność do pracy rolniczej uznaje się za trwałą, jeżeli osoba ubezpieczona nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym. 7. Całkowitą niezdolność do pracy rolniczej uznaje się za okresową, jeżeli osoba ubezpieczona rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale 4

5 specjalnym. 8. Okres 20 kwartałów, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinien przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub przed dniem powstania całkowitej niezdolności do pracy rolniczej. ; 13) w art. 38 uchyla się ust. 2; 14) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Renta rolnicza szkoleniowa przysługuje osobie ubezpieczonej spełniającej warunki do uzyskania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na trwałą całkowitą niezdolność do pracy rolniczej. ; 15) art. 40 otrzymuje brzmienie: Art Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta stała, jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej osoby ubezpieczonej jest trwała i nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. 2. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej jest okresowa, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym. 3. Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które ustało z powodu ustąpienia całkowitej niezdolności do pracy rolniczej, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania prawa do tej renty osoba ubezpieczona ponownie stała się całkowicie niezdolna do pracy rolniczej. ; 16) w art. 43 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, uprawnionemu do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rolniczej szkoleniowej do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu dolicza się okres do osiągnięcia wieku 60 lat. ; 17) w art. 44 uchyla się ust. 4; 18) w art. 45 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) osoby ubezpieczonej, która w chwili śmierci spełniała warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, przyjmując, że była ona całkowicie niezdolna do pracy rolniczej. ; 19) uchyla się art ; 20) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Za osobę ubezpieczoną, o której mowa w art. 35, 37, 39, 40 i 53, uznaje się osobę, która podlega lub podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, a także osobę, która podlegała ubezpieczeniu 5

6 społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który została opłacona składka na Fundusz Emerytalny Rolników. ; 21) w art. 61 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) zarządzania środkami funduszu składkowego i zadań określonych w art. 107;, b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) wydawania biuletynu informacyjnego i kwartalnika dotyczącego ubezpieczeń w rolnictwie; ; 22) w art. 64 uchyla się ust. 2; 23) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kasa podejmuje działania mające na celu pomoc osobom ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy rolniczej, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy rolniczej, obejmujące w szczególności: 1) rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej; 2) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej; 3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich; 4) prowadzenie we własnym zakresie badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy rolniczej; 5) odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy rolniczej oraz metod jej przeciwdziałania; 6) promocję zdrowia. ; 24) w art. 71 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 9 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 6a) umarzanie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia;, b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 11. Do wydawania decyzji w sprawach określonych w ust. 9 pkt 6a Prezes Kasy może upoważnić pracowników Kasy. ; 25) w art. 72 w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 2a) przygotowywanie projektów dotyczących zarządzania i administrowania środkami funduszu składkowego oraz programów działania tego funduszu;, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 4a) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego funduszu składkowego i przedkładanie go po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Kasy - ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 6

7 5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Kasy, funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji oraz funduszu składkowego i przedkładanie ich po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Kasy ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;, d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych funduszu emerytalnorentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji oraz funduszu składkowego i przedkładanie ich po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Kasy ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;, e) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 10) przedkładanie Radzie Nadzorczej Kasy propozycji zmiany wysokości składki, o której mowa w art. 20 ust. 5. ; 26) art. 73 otrzymuje brzmienie: Art Rada Nadzorcza Kasy składa się z przewodniczącego i trzynastu członków, w tym: 1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 2) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 3) dziesięciu przedstawicieli powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz związki zawodowe rolników o ogólnokrajowym zakresie działania. 2. Co najmniej 8 przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powinno w chwili rozpoczęcia kadencji Rady Nadzorczej Kasy podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie lub mieć ustalone prawo do świadczenia, o którym mowa w art. 34 pkt 1-4 lub w art Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kasy i jej członków powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 4. Kadencja Rady Nadzorczej Kasy trwa 3 lata. 5. Przy powoływaniu członka Rady Nadzorczej Kasy spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz związki zawodowe rolników o ogólnokrajowym zakresie działania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego kieruje się: 1) liczbą członków danej organizacji lub związku zawodowego; 2) kwalifikacjami kandydata. 6. Członek Rady Nadzorczej Kasy może być odwołany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed upływem kadencji, w przypadku: 1) złożenia przez niego rezygnacji lub na wniosek organu, organizacji albo związku, który zgłosił jego kandydaturę; 2) nie brania udziału w pracach Rady Nadzorczej Kasy w okresie czterech kolejnych posiedzeń lub jeżeli zachodzą istotne przeszkody w jego dalszym udziale w jej pracach. 7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Kasy w trybie przewidzianym dla powołania. 8. Rada Nadzorcza Kasy wykonuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Kasy, a w szczególności do jej zadań należy: 7

8 1) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Kasy; 2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Kasy; 3) okresowa ocena pracy Zarządu; 4) zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego Kasy i sprawozdania z jego wykonania, a także rocznego sprawozdania z działalności Kasy; 5) opiniowanie projektów planów finansowych funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji i funduszu składkowego oraz sprawozdań z ich wykonania; 6) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie kierowanych do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 7) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego propozycji zmian w sprawach, o których mowa w art. 27 ust. 2, art. 29 ust. 5, art. 30 ust. 6 i art. 32 ust. 3, wraz z uzasadnieniem obejmującym ocenę skutków finansowych dla funduszu składkowego proponowanych zmian; 8) zatwierdzanie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w przypadku zmiany wysokości tej składki na zasadach, o których mowa w art. 20 ust. 5; 9) wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Kasy, funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji oraz funduszu składkowego; 10) przedstawianie opinii odnośnie kandydata na Prezesa Kasy; 11) opiniowanie projektu statutu Kasy; 12) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku netto Kasy. 9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze zarządzenia: 1) regulamin pracy Rady Nadzorczej Kasy; 2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Kasy. ; 27) w art. 86 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej albo osobie wskazanej przez tę osobę. ; 28) w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W przypadku wypłacania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej w niepełnej wysokości, na podstawie art. 49, w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej, Kasa może potrącać całość świadczenia. ; 29) w art. 91 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy rolniczej;, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy rolniczej; ; 30) w art. 97 wprowadza się następujące zmiany: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 8

9 1) odpisu z funduszu składkowego w wysokości 11% planowanych wydatków tego funduszu;, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) odpisu z funduszu emerytalno-rentowego, którego wysokość ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych; ; 31) w art. 98 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kasa zwraca osobom wezwanym do osobistego stawiennictwa w sprawach świadczeń z ubezpieczenia i innych świadczeń wypłacanych przez Kasę poniesione koszty przejazdu na warunkach i w wysokości określonych w przepisach dotyczących zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład., b) uchyla się ust. 5; 32) art. 99 otrzymuje brzmienie: Art. 99. Roczne sprawozdania finansowe funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji, funduszu składkowego oraz Kasy podlegają badaniu i ogłoszeniu na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. ; 33) w art. 100 uchyla się ust. 2; 34) art. 101 otrzymuje brzmienie: Art Organem funduszu składkowego jest Kasa. 2. Siedzibą funduszu składkowego jest siedziba Kasy. 3. Mieniem funduszu składkowego zarządza Kasa. 4. Fundusz składkowy jest funduszem samofinansującym. 5. Kasa reprezentuje fundusz składkowy w sposób określony dla reprezentacji Kasy w jego statucie. 6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nadaje, w drodze zarządzenia, statut funduszowi składkowemu, w którym określa w szczególności szczegółowy sposób gospodarowania mieniem tego funduszu. ; 35) uchyla się art.102 i 103; 36) w art. 104 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) prowadzonej działalności gospodarczej w ramach posiadanego majątku;, b) w ust. 2: - uchyla się pkt 3, - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) wykonywania zobowiązań funduszu jako osoby prawnej;, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 9

10 3. Dodatni wynik finansowy funduszu składkowego na koniec roku zwiększa stan tego funduszu, a ujemny zmniejsza. 4. W przypadku powstania niedoboru funduszu składkowego, może być zaciągnięty kredyt w wysokości niezbędnej do pokrycia niedoboru. 5. Spłatę kredytu uwzględnia się przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w okresie jego spłaty. ; 37) uchyla się art. 105; 38) w art. 106 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 5) w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). ; 39) w art. 107 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 4. Warunki i tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, określa regulamin uchwalony przez Prezesa Kasy, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Kasy. 5. Rzeczowy wykaz wydatków na pomoc, o której mowa w ust. 1, ujmuje się w rocznym sprawozdaniu z działalności Kasy. ; 40) uchyla się art. 108; 41) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu: Art. 109a. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 po ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 15) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o których mowa w ustawie z dnia... o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (Dz. U. Nr..., poz...); 2) w art. 17 w ust. 1 skreśla się pkt 4u. ; 42) art. 113 otrzymuje brzmienie: Art Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Kasy, w terminie do dnia 31 marca 2006 r. ; 43) w art. 120 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym należy przez to rozumieć całkowitą niezdolność do pracy rolniczej. ; 44) uchyla się art. 125; 45) uchyla się art. 127; 10

11 46) art. 130 otrzymuje brzmienie: Art Traci moc ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm. 2) ). ; 47) art. 131 otrzymuje brzmienie: Art Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.. 48) załącznik do projektu ustawy otrzymuje brzmienie: Załącznik do ustawy z dnia... (poz....) DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ Lp A. Rodzaje upraw i produkcji Rozmiar produkcji Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m 2 2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m 2 3 Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych powyżej 200 m 2 ogrzewanych 4 Uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 100 m 2 5 Hodowla i chów drobiu rzeźnego (w skali roku): a) kurczęta b) gęsi c) kaczki d) indyki e) strusie f) przepiórki g) perliczki 6 Hodowla i chów drobiu nieśnego (w skali roku): a) kury( nieśne i mięsne w stadzie reprodukcyjnym) b) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) g) przepiórki ( w stadzie reprodukcyjnym) h) przepiórki (produkcja jaj konsumpcyjnych) i) perliczki (w stadzie reprodukcyjnym) 7 Wylęgarnie drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj): a) kurczęta b) gęsi c) kaczki d) indyki e) strusie f) przepiórki g) perliczki 8 Hodowla zwierząt futerkowych a) lisy i jenoty b) norki c) tchórzofretki d) szynszyle e) nutrie powyżej szt. powyżej 20 szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej 200 szt. powyżej szt. powyżej 6 szt. powyżej 300 szt. powyżej 300 szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej 50 szt. powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 11

12 f) króliki 9 Pasieki powyżej 80 rodzin 10 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: a) krowy b) cielęta c) bydło rzeźne d) świnie e) chów i hodowla owiec i kóz f) tucz owiec i kóz g) konie rzeźne h) konie hodowlane powyżej 5 sztuk powyżej 10 sztuk powyżej 10 sztuk powyżej 100 sztuk powyżej 10 sztuk powyżej 15 sztuk powyżej 4 sztuk powyżej 4 sztuk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr117, poz. 1228, Nr 122, poz i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684, Nr230, poz. 1922, 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124, Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135, Nr 254, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228 poz i Nr 229 poz oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz.1546 i Nr 236, poz

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo