Projekt AUTOPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt AUTOPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380)"

Transkrypt

1 Projekt AUTOPOPRAWKA do rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380) W rządowym projekcie ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty posiadanego gospodarstwa rolnego do zalesienia, jeżeli podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie; ; 2) art. 10 otrzymuje brzmienie: Art. 10. Osoba, o której mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1, nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu z mocy ustawy w okresie przerwy: 1) w podleganiu innemu ubezpieczeniu; 2) pomiędzy podleganiem innemu ubezpieczeniu a nabyciem prawa do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego - jeżeli przerwa ta nie przekracza 30 dni. ; 3) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: Art. 13a. 1. Zgłoszenie do ubezpieczenia zawiera: 1) dane dotyczące gospodarstwa rolnego i działu specjalnego; 2) dane osobowe rolnika lub rolników, jeżeli działalność rolnicza w danym gospodarstwie rolnym prowadzona jest na rachunek kilku osób; 3) dane osobowe małżonka rolnika; 4) dane osobowe osób współpracujących podlegających ubezpieczeniu; 5) inne dane umożliwiające ustalenie obowiązku ubezpieczenia. 2. Dane dotyczące gospodarstwa rolnego i działu specjalnego obejmują w szczególności: 1) łączną powierzchnię nieruchomości rolnych wyrażoną w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, których rolnik i jego małżonek jest właścicielem lub posiadaczem; 2) miejsce położenia i tytuł posiadania wszystkich nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wraz z numerami działek ewidencyjnych wchodzących w skład tych nieruchomości; 3) powierzchnię, miejsce położenia i tytuł posiadania zalesionych gruntów rolnych; 4) określenie miejsca i adresu prowadzenia działalności rolniczej; 5) rodzaj i rozmiar produkcji rolnej prowadzonej w działach specjalnych produkcji rolnej; 6) numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli rolnik wpisany został do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 1

2 7) numer REGON, jeżeli taki numer został nadany. 3. Dane osobowe dotyczące rolnika, jego małżonka i osoby współpracującej, obejmują w szczególności: 1) numery PESEL i NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 2) nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, płeć, stan cywilny; 3) adres miejsca zameldowania na pobyt stały, adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub adres miejsca zamieszkania; 4) stopień pokrewieństwa lub powinowactwa osoby współpracującej z rolnikiem. 4. Inne dane umożliwiające ustalenie obowiązku ubezpieczenia obejmują w szczególności informacje dotyczące posiadania przez rolnika, małżonka rolnika lub osobę współpracującą: 1) ustalonego prawa do emerytury lub renty; 2) prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; 3) podleganiu innemu ubezpieczeniu społecznemu; 4) wykonywaniu innej niż rolnicza działalności lub pracy zarobkowej mogącej rodzić obowiązek podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu. 5. Dane, o których mowa w ust. 2, Kasa potwierdza na podstawie dowodów przedłożonych przez rolnika obejmujących w szczególności: 1) wypis z ewidencji gruntów i budynków; 2) umowę dzierżawy; 3) zaświadczenie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta o liczbie posiadanych użytków rolnych wyrażonych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych; 4) zaświadczenie z właściwego organu podatkowego o wymiarze podatku rolnego, leśnego lub dochodowego, z którego wynikać będzie wielkość posiadanych nieruchomości rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych lub rodzaj i rozmiar produkcji rolnej prowadzonej w działach specjalnych; 5) zaświadczenia lub decyzje, dotyczące wpisu do ewidencji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lub 6; 6) zaświadczenia, wypisy lub inne dowody dotyczące wpisów do właściwych ewidencji posiadanych zwierząt gospodarskich lub hodowlanych; 7) oświadczenia rolnika lub rolników o prowadzeniu działalności rolniczej na własny lub wspólny rachunek. 6. Dane, o których mowa w ust. 3, potwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, a dane których nie zawierają te dokumenty, przyjmuje się na podstawie oświadczenia. 7. Dokumenty przedłożone przez rolnika wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczenia podlegają na jego żądanie zwrotowi, po uprzednim wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Kasy. ; 4) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rolnik jest obowiązany, bez uprzedniego wezwania, poinformować Kasę o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu osób w jego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym, w terminie 30 dni od zaistnienia tych okoliczności. ; 2

3 5) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Prezes Kasy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Kasy, mając na uwadze stan finansów funduszu składkowego, może ustalić inną, niż ustalona w ust. 4, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na jeden lub kilka kolejnych kwartałów; składka nie może być podwyższona więcej niż o 20% na kolejny kwartał ;. 6) art. 21 otrzymuje brzmienie: Art Za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu opłaca się składkę w jednakowej wysokości. 2. Za osobę podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca się składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości. 3. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 30% najniższej emerytury obowiązującej w ostatnim miesiącu kwartału poprzedzającego kwartał, dla którego jest ustalana wysokość tej składki. 7) uchyla się art. 22 i 23; 8) w art. 24 wprowadza się następujące zmiany: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Obowiązek opłacenia składek powstaje z pierwszym dniem kwartału, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje z ostatnim dniem kwartału, w którym ustało ubezpieczenie. 1b. Obowiązek opłacenia składek w podwójnej wysokości, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 2, powstaje z pierwszym dniem kwartału następującego po kwartale, w którym osoba, której składki dotyczą, rozpoczęła wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej., b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 4. W przypadku dokonania przez rolnika wpłaty należności z tytułu składek w kwocie niższej niż kwota należna, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na pokrycie składek za osoby współpracujące. 5. Składkę na każdy rodzaj i zakres ubezpieczenia za osobę ubezpieczoną oblicza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w górę, jeżeli końcówka jest równa lub większa od 5, albo w dół, jeżeli jest mniejsza od 5. ; 9) w art. 26 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) dzieci własne, dzieci małżonka niebędące dziećmi własnymi, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci osoby ubezpieczonej warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej; ; 10) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 3

4 2. Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje także osobie podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, która nie korzystała z zasiłku chorobowego lub nie wykorzystała w całości okresu zasiłku chorobowego, o którym mowa w art. 30 ust. 2, a wystąpiła z wnioskiem o rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli jest okresowo całkowicie niezdolna do pracy rolniczej i rokuje odzyskanie zdolności do pracy rolniczej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. ; 11) w art. 35 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów. ; 12) art. 37 otrzymuje brzmienie: Art Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która łącznie spełnia następujące warunki: 1) podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, o którym mowa w ust. 2; 2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolna do pracy rolniczej jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w art. 36 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 2. Warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu uważa się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego wynosi co najmniej: 1) 4 kwartały jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku do 20 lat; 2) 8 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat; 3) 12 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat; 4) 16 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat; 5) 20 kwartałów jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała w wieku powyżej 30 lat. 3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, zgodnie z ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 36 ust. 1 i ust. 2 pkt Jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli ubezpieczony posiada jakikolwiek okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, który obejmuje dzień wypadku albo dzień zachorowania na chorobę zawodową. 5. Za całkowicie niezdolną do pracy rolniczej uważa się osobę ubezpieczoną, która z powodu naruszenia sprawności organizmu utraciła zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym. 6. Całkowitą niezdolność do pracy rolniczej uznaje się za trwałą, jeżeli osoba ubezpieczona nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym. 7. Całkowitą niezdolność do pracy rolniczej uznaje się za okresową, jeżeli osoba ubezpieczona rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale 4

5 specjalnym. 8. Okres 20 kwartałów, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinien przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub przed dniem powstania całkowitej niezdolności do pracy rolniczej. ; 13) w art. 38 uchyla się ust. 2; 14) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Renta rolnicza szkoleniowa przysługuje osobie ubezpieczonej spełniającej warunki do uzyskania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na trwałą całkowitą niezdolność do pracy rolniczej. ; 15) art. 40 otrzymuje brzmienie: Art Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta stała, jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej osoby ubezpieczonej jest trwała i nie orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. 2. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej jest okresowa, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres wskazany w decyzji Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem społecznym. 3. Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które ustało z powodu ustąpienia całkowitej niezdolności do pracy rolniczej, podlega przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania prawa do tej renty osoba ubezpieczona ponownie stała się całkowicie niezdolna do pracy rolniczej. ; 16) w art. 43 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy rolniczej powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, uprawnionemu do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rolniczej szkoleniowej do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu dolicza się okres do osiągnięcia wieku 60 lat. ; 17) w art. 44 uchyla się ust. 4; 18) w art. 45 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) osoby ubezpieczonej, która w chwili śmierci spełniała warunki do uzyskania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, przyjmując, że była ona całkowicie niezdolna do pracy rolniczej. ; 19) uchyla się art ; 20) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Za osobę ubezpieczoną, o której mowa w art. 35, 37, 39, 40 i 53, uznaje się osobę, która podlega lub podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, a także osobę, która podlegała ubezpieczeniu 5

6 społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin lub prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który została opłacona składka na Fundusz Emerytalny Rolników. ; 21) w art. 61 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) zarządzania środkami funduszu składkowego i zadań określonych w art. 107;, b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) wydawania biuletynu informacyjnego i kwartalnika dotyczącego ubezpieczeń w rolnictwie; ; 22) w art. 64 uchyla się ust. 2; 23) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kasa podejmuje działania mające na celu pomoc osobom ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy rolniczej, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy rolniczej, obejmujące w szczególności: 1) rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej; 2) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej; 3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich; 4) prowadzenie we własnym zakresie badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy rolniczej; 5) odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy rolniczej oraz metod jej przeciwdziałania; 6) promocję zdrowia. ; 24) w art. 71 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 9 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 6a) umarzanie należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia;, b) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 11. Do wydawania decyzji w sprawach określonych w ust. 9 pkt 6a Prezes Kasy może upoważnić pracowników Kasy. ; 25) w art. 72 w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 2a) przygotowywanie projektów dotyczących zarządzania i administrowania środkami funduszu składkowego oraz programów działania tego funduszu;, b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 4a) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego funduszu składkowego i przedkładanie go po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Kasy - ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 6

7 5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Kasy, funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji oraz funduszu składkowego i przedkładanie ich po zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta nie będącego pracownikiem Kasy ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;, d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych funduszu emerytalnorentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji oraz funduszu składkowego i przedkładanie ich po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Kasy ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;, e) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 10) przedkładanie Radzie Nadzorczej Kasy propozycji zmiany wysokości składki, o której mowa w art. 20 ust. 5. ; 26) art. 73 otrzymuje brzmienie: Art Rada Nadzorcza Kasy składa się z przewodniczącego i trzynastu członków, w tym: 1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 2) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 3) dziesięciu przedstawicieli powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz związki zawodowe rolników o ogólnokrajowym zakresie działania. 2. Co najmniej 8 przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powinno w chwili rozpoczęcia kadencji Rady Nadzorczej Kasy podlegać ubezpieczeniu w pełnym zakresie lub mieć ustalone prawo do świadczenia, o którym mowa w art. 34 pkt 1-4 lub w art Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kasy i jej członków powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 4. Kadencja Rady Nadzorczej Kasy trwa 3 lata. 5. Przy powoływaniu członka Rady Nadzorczej Kasy spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz związki zawodowe rolników o ogólnokrajowym zakresie działania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego kieruje się: 1) liczbą członków danej organizacji lub związku zawodowego; 2) kwalifikacjami kandydata. 6. Członek Rady Nadzorczej Kasy może być odwołany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przed upływem kadencji, w przypadku: 1) złożenia przez niego rezygnacji lub na wniosek organu, organizacji albo związku, który zgłosił jego kandydaturę; 2) nie brania udziału w pracach Rady Nadzorczej Kasy w okresie czterech kolejnych posiedzeń lub jeżeli zachodzą istotne przeszkody w jego dalszym udziale w jej pracach. 7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Kasy w trybie przewidzianym dla powołania. 8. Rada Nadzorcza Kasy wykonuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Kasy, a w szczególności do jej zadań należy: 7

8 1) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Kasy; 2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Kasy; 3) okresowa ocena pracy Zarządu; 4) zatwierdzanie projektu rocznego planu finansowego Kasy i sprawozdania z jego wykonania, a także rocznego sprawozdania z działalności Kasy; 5) opiniowanie projektów planów finansowych funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji i funduszu składkowego oraz sprawozdań z ich wykonania; 6) opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie kierowanych do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 7) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego propozycji zmian w sprawach, o których mowa w art. 27 ust. 2, art. 29 ust. 5, art. 30 ust. 6 i art. 32 ust. 3, wraz z uzasadnieniem obejmującym ocenę skutków finansowych dla funduszu składkowego proponowanych zmian; 8) zatwierdzanie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w przypadku zmiany wysokości tej składki na zasadach, o których mowa w art. 20 ust. 5; 9) wybór biegłego rewidenta wykonującego badanie rocznego sprawozdania finansowego Kasy, funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji oraz funduszu składkowego; 10) przedstawianie opinii odnośnie kandydata na Prezesa Kasy; 11) opiniowanie projektu statutu Kasy; 12) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu zysku netto Kasy. 9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze zarządzenia: 1) regulamin pracy Rady Nadzorczej Kasy; 2) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Kasy. ; 27) w art. 86 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej albo osobie wskazanej przez tę osobę. ; 28) w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W przypadku wypłacania emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej w niepełnej wysokości, na podstawie art. 49, w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej, Kasa może potrącać całość świadczenia. ; 29) w art. 91 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) trwałej i okresowej całkowitej niezdolności do pracy rolniczej;, b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy rolniczej; ; 30) w art. 97 wprowadza się następujące zmiany: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 8

9 1) odpisu z funduszu składkowego w wysokości 11% planowanych wydatków tego funduszu;, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) odpisu z funduszu emerytalno-rentowego, którego wysokość ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych; ; 31) w art. 98 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Kasa zwraca osobom wezwanym do osobistego stawiennictwa w sprawach świadczeń z ubezpieczenia i innych świadczeń wypłacanych przez Kasę poniesione koszty przejazdu na warunkach i w wysokości określonych w przepisach dotyczących zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład., b) uchyla się ust. 5; 32) art. 99 otrzymuje brzmienie: Art. 99. Roczne sprawozdania finansowe funduszu emerytalno-rentowego, funduszu prewencji i rehabilitacji, funduszu składkowego oraz Kasy podlegają badaniu i ogłoszeniu na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. ; 33) w art. 100 uchyla się ust. 2; 34) art. 101 otrzymuje brzmienie: Art Organem funduszu składkowego jest Kasa. 2. Siedzibą funduszu składkowego jest siedziba Kasy. 3. Mieniem funduszu składkowego zarządza Kasa. 4. Fundusz składkowy jest funduszem samofinansującym. 5. Kasa reprezentuje fundusz składkowy w sposób określony dla reprezentacji Kasy w jego statucie. 6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nadaje, w drodze zarządzenia, statut funduszowi składkowemu, w którym określa w szczególności szczegółowy sposób gospodarowania mieniem tego funduszu. ; 35) uchyla się art.102 i 103; 36) w art. 104 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 5) prowadzonej działalności gospodarczej w ramach posiadanego majątku;, b) w ust. 2: - uchyla się pkt 3, - pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) wykonywania zobowiązań funduszu jako osoby prawnej;, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: 9

10 3. Dodatni wynik finansowy funduszu składkowego na koniec roku zwiększa stan tego funduszu, a ujemny zmniejsza. 4. W przypadku powstania niedoboru funduszu składkowego, może być zaciągnięty kredyt w wysokości niezbędnej do pokrycia niedoboru. 5. Spłatę kredytu uwzględnia się przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w okresie jego spłaty. ; 37) uchyla się art. 105; 38) w art. 106 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 5) w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). ; 39) w art. 107 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 4. Warunki i tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, określa regulamin uchwalony przez Prezesa Kasy, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Kasy. 5. Rzeczowy wykaz wydatków na pomoc, o której mowa w ust. 1, ujmuje się w rocznym sprawozdaniu z działalności Kasy. ; 40) uchyla się art. 108; 41) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu: Art. 109a. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 po ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 15) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, o których mowa w ustawie z dnia... o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (Dz. U. Nr..., poz...); 2) w art. 17 w ust. 1 skreśla się pkt 4u. ; 42) art. 113 otrzymuje brzmienie: Art Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Kasy, w terminie do dnia 31 marca 2006 r. ; 43) w art. 120 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 2. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym należy przez to rozumieć całkowitą niezdolność do pracy rolniczej. ; 44) uchyla się art. 125; 45) uchyla się art. 127; 10

11 46) art. 130 otrzymuje brzmienie: Art Traci moc ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm. 2) ). ; 47) art. 131 otrzymuje brzmienie: Art Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.. 48) załącznik do projektu ustawy otrzymuje brzmienie: Załącznik do ustawy z dnia... (poz....) DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ Lp A. Rodzaje upraw i produkcji Rozmiar produkcji Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m 2 2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m 2 3 Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych powyżej 200 m 2 ogrzewanych 4 Uprawy grzybów i ich grzybni powyżej 100 m 2 5 Hodowla i chów drobiu rzeźnego (w skali roku): a) kurczęta b) gęsi c) kaczki d) indyki e) strusie f) przepiórki g) perliczki 6 Hodowla i chów drobiu nieśnego (w skali roku): a) kury( nieśne i mięsne w stadzie reprodukcyjnym) b) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) g) przepiórki ( w stadzie reprodukcyjnym) h) przepiórki (produkcja jaj konsumpcyjnych) i) perliczki (w stadzie reprodukcyjnym) 7 Wylęgarnie drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj): a) kurczęta b) gęsi c) kaczki d) indyki e) strusie f) przepiórki g) perliczki 8 Hodowla zwierząt futerkowych a) lisy i jenoty b) norki c) tchórzofretki d) szynszyle e) nutrie powyżej szt. powyżej 20 szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej 200 szt. powyżej szt. powyżej 6 szt. powyżej 300 szt. powyżej 300 szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej szt. powyżej 50 szt. powyżej 50 szt. samic stada podstawowego 11

12 f) króliki 9 Pasieki powyżej 80 rodzin 10 Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym: a) krowy b) cielęta c) bydło rzeźne d) świnie e) chów i hodowla owiec i kóz f) tucz owiec i kóz g) konie rzeźne h) konie hodowlane powyżej 5 sztuk powyżej 10 sztuk powyżej 10 sztuk powyżej 100 sztuk powyżej 10 sztuk powyżej 15 sztuk powyżej 4 sztuk powyżej 4 sztuk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr117, poz. 1228, Nr 122, poz i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684, Nr230, poz. 1922, 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124, Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135, Nr 254, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228 poz i Nr 229 poz oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz.1546 i Nr 236, poz

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r.

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r. Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki 23.09.2016 r. Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do tego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 155, poz. 771, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 667. Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW Ustawa z 20 grudnia 1990 r. wprowadziła nową strukturę organizacyjnofinansową ubezpieczenia społecznego rolników.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 1185).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 1185). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 1711 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY ORAZ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników Ubezpieczenie społeczne rolników 1 Źródło statystyk: strona internetowa KRUS 2 3 4 ok. 9% posiada gospodarstwa do 1 ha przeliczeniowego i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w KRUS z mocy ustawy ok.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. (druk nr 489)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. (druk nr 489) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 489) USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników (druk sejmowy nr 3380) przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2004 r. Do Sejmu projekt skierowany został

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 marca 2009 r. Druk nr 489 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 391 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY

SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4139 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

z dnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 4.09.2017 r. MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

z dnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Projekt z dnia 1 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom

Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom Zakres informacji/ dokumentów wymaganych dla działania Ułatwianie startu młodym rolnikom 1. Dane osobowe rolnika i jego małżonka: Numer producenta (gospodarstwa) jeśli Wnioskodawca lub jego małżonek już

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2242) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2801 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 50 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2008 r.

Dz.U Nr 50 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2008 r. Dz.U. 2008 Nr 50 poz. 291 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SKARBU PAŃSTWA

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SKARBU PAŃSTWA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja SPRAWOZDANIE Druk nr 1204 KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI SKARBU PAŃSTWA o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Podatki płacone przez rolników. Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Podatki płacone przez rolników Krystyna Maciejak Dział Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 06.07.2017 r. Podatki płacone przez rolników Wysokość płaconych przez rolników podatków i opłat lokalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej ubezpieczeniem, obejmuje,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Data publikacji: 24-10-2014 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1) Opracowano

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie społeczne rolników i zasady podlegania

Ubezpieczenie społeczne rolników i zasady podlegania Ubezpieczenie społeczne rolników i zasady podlegania działalność rolnicza i pozarolnicza działalność gospodarcza Wojciech Wołoszyn Kierownik Wydziału Ubezpieczeń KRUS OR Wrocław Podstawy prawne Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r.

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1412. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 kwietnia 2009 r. Druk nr 528 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2009 r. Dz.U.2009.107.890 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (jednolity tekst) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. (jednolity tekst) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.98.7.25 1999-01-01 zm. przen. Dz.U.97.28.153 art.159, art.170 pkt20 zm. Dz.U.98.106.668 art.65 zm. Dz.U.98.117.756 art.7 1999-09-01 zm. Dz.U.99.60.636 art.76 2000-06-02 zm.wyn.z Dz.U.00.45.531 ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kancelaria Sejmu s. 98/130 Rozdział 7 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Art. 66. 1. Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 704, 1066, 1217. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1212 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. Ustalimy Twoje prawo do zasiłku i jego wysokość. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2008.50.291 (t.j.) 2008.04.09 zm.wyn.z M.P.2008.31.277 2008.05.08 zm. Dz.U.2008.67.411 2008.05.29 zm. Dz.U.2008.70.416 2008.10.25 zm. Dz.U.2008.180.1112 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1654

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 7 poz. 24. USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 7 poz. 24. USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 1991 Nr 7 poz. 24 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza: W-RS1 WNIOSEK O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 1567

Dz.U poz. 1567 Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2015 poz. 1567 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I Warszawa, 5 lipca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny * * * Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1 Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów. Dz.U.2014.567 z dnia 2014.04.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego)

... 1. Osoba zmarła do dnia śmierci: miała/nie miała* ustalonego prawa do emerytury/renty*).. (numer świadczenia i nazwa organu emerytalnego) WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu. (nazwisko i imię osoby zmarłej) I. DANE OSOBY ZMARŁEJ Nr ewidencyjny PESEL Jeżeli nie nadano PESEL,

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 5 sierpnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Rzeczoznawcy wyznaczeni przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania. Dz.U.2009.142.1161 z dnia 2009.09.02 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 2 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Prawo do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej Prawo do renty socjalnej 1 1 Ujęcie teoretyczne Renta socjalna dotyczy problematyki dostarczenia podstawowych środków utrzymania osobom, które nie są w stanie zapewnić ich własną pracą lub nabytymi świadczeniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo