PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA"

Transkrypt

1 Maciej Rudnicki PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY ZADAN PUBLICZNYCH JEDNOSTEKSAMORZADUTERYTORIALNEGO ZWIAZANYCH Z OCHRONA SRODOWISKA Stan prawny na dzien 31 grudnia 2005 r. WYDAWNICTWO KUL

2 SPIS TRESCI Wykaz skrotöw 7 Wstfp Podstawowa teza przyj^ta przez autora Uwagi dorv'czqce formalnej strony opracowania, przyj^tych konwencji terminologicznych oraz kluczowych problemow merytorycznych 24 Rozdzial I Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej Prawnoustrojowe uwarunkowania polityki ekologicznej Wybrane zasady polityki ekologicznej Wybrane cele polityki ekologicznej w zakresie uzytkowania zasobow naturalnych Wybrane cele polityki ekologicznej w zakresie jakosci srodowiska naturalnego Instrumenty i metody oddzialywania polityki ekologicznej Instrumenty prawne Instrumenty ekonomiczne Instrumenty finansowe Ekologiczna reforma podatkowa Stan srodowiska naturalnego w Polsce i jego wplyw na planowanie realizacji zadari publicznych j.s.t. zwi^zanych z ochrony srodowiska Gtowne problemy ochrony srodowiska majgce wplyw na planowanie realizacji zadan publicznych j.s.t. zwi^zanych z ochronq srodowiska Wplyw mi^dzynarodowych zobowi^zan Polski na realizacji zadan publicznych j.s.t. zwi^zanych z ochronq srodowiska Zobowiqzania akcesyjne Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze srodowisko" zwiqzane z zadaniami publicznymi j.s.t Podstawy prawnoustrojowe oraz programowe polityki ochrony srodowiska UE Zobowiqzania akcesyjne Polski wobec UE w obszarze srodowisko" Prognoza wysokosci nakladow inwestycyjnych zwi^zanych z publicznymi inwestycjami proekologicznymi do roku

3 790 SPIS TRESCI Nowe obowi^zki jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z wdrazaniem prawa ochrony srodowiska Unii Europejskiej Inne wybrane mi^dzynarodowe zobowiqzania Polski w dziedzinie ochrony srodowiska Zadania publiczne j.s.t. zwi^zane z ochrony srodowiska oraz publiczne inwestycje proekologiczne jako element rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej System finansow publicznych UE i jego wplyw na polityk^ regionaln^ oraz realizowane w je; ramach zadania publiczne zwiqzane z ochrony srodowiska Wybrane problemy rozwoju regionalnego w Polsce i ich wplyw na zadania publiczne zwi^zane z ochrony srodowiska Najwazniejsze prawnofinansowe dylematy poiskiej polityki ekologicznej dotycz^ce zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego zwigzanych z ochronq srodowiska Aktualna sytuacja w sektorze publicznych inwestycji proekologicznych Program dzialan prawnofinansowych majqcych na celu unikni^cie luki finansowej w systemie finansowania zadan publicznych j.s.t. zwiqzanych z ochronq srodowiska 104 Rozdzial II Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorzqdu terytorialnego dzialalnosci gospodarczej w zakresie zadan publicznych zwi^zanych z ochrony srodowiska Podstawy ustrojowe wykonywania przez j.s.t. zadan publicznych zwiqzanych z ochronq srodowiska Inwestycje proekologiczne jako inwestycje celu publicznego Zwigzek dzialalnosci gospodarczej jednostek samorzqdu terytorialnego z realizacjg publicznych inwestycji proekologicznych Zaklad budzetowy jako podmiot realizuj^cy publiczne inwestycje proekologiczne Sprawozdawczosc budzetowa jako analityczna podstawa oceny finansowych aspektow dzialalnosci zakladu budzetowego Zwiqzek migdzygminny i zwigzek powiatöw jako inwestor w systemie publicznych inwestycji proekologicznych Rola spötek kapitafowych z udziatem jednostek samorz^du terytorialnego w realizacji zadan publicznych zwi^zanych z ochrony srodowiska 139 Rozdzial III Prawnofinansowe aspekty zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-sciekowej Stan obecny gospodarki wodno-sciekowej w Polsce Krajowy Program Oczyszczania Sciekow Komunalnych Strategia Gospodarki Wodnej Aktualne problemy prawne w dziedzinie gospodarki wodno-sciekowej

4 SPISTRESCI Zasady gospodarowania wodami Zasady post^powania ze sciekami i osadami sciekowymi Zbiorowe zaopatrzenie w wod? oraz zbiorowe odprowadzanie sciekow Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania sciekow Zasady udzielania zezwoleri na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania sciekow oraz uchwalanie regulaminu Zasady ustalania taryf oraz zasady rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod? i zbiorowe odprowadzanie sciekow Standardy regulacji ekonomicznych, dost^pnosci do uslug oraz metodologii ustalania oplat w sektorze wodoci^gowo- -kanalizacyjnym Zrodla fmansowania inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno- -sciekowej Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsigwzigc inwestycyjnych w dziedzinie budowy oczyszczalni sciekow i systemow kanalizacji sanitarnej Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsigwzi^c inwestycyjnych w dziedzinie uzdatniania wody i budowy systemow wodociqgowych 185 Rozdzial IV Prawnofinansowe aspekty zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami Stan obecny gospodarki odpadami w Polsce Glowne zadania w zakresie gospodarki odpadami Aktualne problemy prawne w dziedzinie gospodarki odpadami Optymalny prawnofinansowy model komunalnej gospodarki odpadami w Polsce Odpowiedzialnosc wladz publicznych za gospodark? odpadami Utrzymanie czystosci i porzqdku w gminach Instrumenty prawnofinansowe i administracyjne w komunalnej gospodarce odpadami Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsigwzigc inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki odpadami 212 Rozdzial V Prawnofinansowe aspekty zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza zwiqzanych z gospodarkq energetycznq Stan obecny zwiqzany z dziedzinq ochrony powietrza Glowne zadania w zakresie ochrony powietrza Zalozenia krajowej polityki energetycznej Polska jako uczestnik polityki energetycznej UE Podstawy prawne polityki energetycznej realizowanej w UE 225

5 792 SPISTRESCI Traktat Karty Energetycznej Europejska Karta Energetyczna Inne dokumenty Polskie prawo energetyczne i jego znaczenie dla prowadzenia przez gminy gospodarki energetycznej oraz planowania i realizacji komunalnych inwestycji energetycznych Prawnofinansowe aspekty zadan wlasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energi? elektryczn^, cieplo i paliwa gazowe Zasada dost^pu Trzeciej Strony do sieci Sprzedaz, przesylanie i dystrybucja energii Koncesja na wykonywanie dzialalnosci na rynku energetycznym Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepla oraz oplaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energi? elektryczn^ lub cieplo Prawnofinansowe podstawy rozwoju rynku komunalnych inwestycji w odnawialne zrodla energii Projekt ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasoböw energii Mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodel energii w komunalnej gospodarce energetycznej Prawnofinansowe aspekty handln uprawnieniami do emisji do powietrza gazöw cieplarnianych i innych substancji Przewidywane prawnofinansowe konsekwencje dla (duzych) komunalnych wytworcow energii, wynikajqce z wdrozenia dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2001/80/EC Trendy zmian w prawnosrodowiskowych uwarunkowaniach w horyzoncie do 2020 r. w odniesieniu do (duzych) komunalnych wytworcow energii Proekologiczne kierunki inwestycji (duzych) komunalnych wytworcow energii Prawnofinansowe aspekty termomodernizacji jako elementu systemu komunalnych inwestycji proekologicznych Third Party Financing oraz Energy Saving Company jako alternatywne sposoby realizacji komunalnych inwestycji termomodernizacyjnych Wybrane prawnofinansowe zasady przygotowania przedsigwzigc inwestycyjnych w dziedzinie ochrony powietrza 279 Rozdzial VI Fundusze publiczne jako zrodlo finansowania zadan publicznych j. s.t. zwiqzanych z ochronq srodowiska System dochodöw j.s.t. jako podstawa samodzielnosci w planowaniu wydatkow na zadania publiczne zwiqzane z ochrony srodowiska Instrumenty budzetowe wspomagaj^ce realizacjg inwestycji proekologicznych jednostek samorzqdu terytorialnego w nowej ustawie o finansach publicznych 294

6 SPIS TRESCI Dotacje celowe oraz instrumenty powiqzane Aktywne wykorzystania budzetu w zarzqdzaniu inwestycjami proekologicznymi jednostki samorz^du terytorialnego na gründe nowej ustawy o finansach publicznych Budzet zadaniowy oraz budzet celow i efektywnosci Budzetowe zasady dotyczqce gospodarowania srodkami finansowymi pochodz^cymi z Unii Europejskiej Prefinansowanie Inne instrumenty budzetowe wspomagaj^ce wydatkowanie srodkow pochodzqcych z budzetu UE (wspolfinansowanie, rezerwa celowa, budzetowe klauzule wylgczajgce) Oddzialywanie panstwowego dlugu publicznego oraz deficytu sektora finansow publicznych na wydatki inwestycyjne j.s.t Celowe fundusze ekologiczne w systemie finansowania zadan publicznych j.s.t. zwiqzanych z ochrony srodowiska Organizacja celowych funduszy ekologicznych Zrodla przychodow celowych funduszy ekologicznych Przeznaczenie wydatkow celowych funduszy ekologicznych Instrumenty finansowe stosowane przez celowe fundusze ekologiczne Prawnofinansowe aspekty przyznawania przez celowe fundusze ekologiczne dofinansowania na przedsigwzi^cia inwestycyjne zwi^zane z ochrony srodowiska Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Wnioski dotycz^ce funkcjonowania celowych funduszy ekologicznych Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych jako Instrument wspomagajqcy realizacji inwestycji proekologicznych jednostek samorzqdu terytorialnego Fundusz Por^czen Unijnych Wspieranie publicznych inwestycji proekologicznych przez Fundacjg EkoFundusz 355 Rozdzial VII Finansowanie z funduszy Unii Europejskiej zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzanych z ochrony srodowiska Fundusz PHARE Aktualny stan wydatkowania srodkow funduszu ISPA Finansowanie zadan publicznych j.s.t. zwiqzanych z ochrony srodowiska ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako funduszu strukturalnego Warunki efektywnego wykorzystania srodkow strukturalnych UE w Polsce Podstawy programowe strategii wydatkowania w Polsce srodkow funduszy UE na ochrong srodowiska Narodowy Plan Rozwoju na lata Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata

7 794 SPIS TRESCI Podstawy Wsparcia Wspolnoty Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Uzupelnienie ZPORR Wybrane prawnofinansowe problemy dotyczqce zasad przygotowania i realizacji projektow wspolfinansowanych ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udzial EFRR w finansowaniu przedsi?wzi?c inwestycyjnych Poj^cie kwalifikowalnosci w ramach EFRR Kwalifikowalnosc projektow Kwalifikowalnosc wydatkow Zalqczniki do wniosku o dofinansowanie projektu ze srodkow EFRR Zasady dofinansowania ze srodkow EFRR publicznych inwestycji proekologicznych jako elementu realizacji celu strategicznego ZPORR Finansowanie infrastruktury ochrony srodowiska w ramach Priorytetu I ZPORR Wybrane prawnofinansowe problemy dotyczgce zasad realizacji projektow w ramach ZPORR Finansowanie zadan publicznych j.s.t. zwiqzanych z ochrony srodowiska ze srodkow Funduszu Spojnosci Udzial Funduszu Spojnosci w finansowaniu publicznych inwestycji proekologicznych Priorytetowe przedsigwzigcia inwestycyjne w zakresie ochrony srodowiska wspierane przez Fundusz Spojnosci Wybrane problemy dotyczgce przygotowania i realizacji przedsigwzigc inwestycyjnych wspolfinansowanych przez Fundusz Spojnosci Przygotowanie przedsigwzigcia do finansowania przez FS Zastosowanie kontraktow budowlanych FIDIC we wdrazaniu projektow wspolfinansowanych przez FS Struktura instytucjonalna Beneficjenta w przedsigwzigciach finansowanych przez FS Inne zrödla finansowania publicznych inwestycji proekologicznych w ramach srodkow i funduszy UE Srodki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inteligentna Energia dla Europy Fundusz LIFE Prawnofinansowe zagadnienia realizacji publicznych inwestycji proekologicznych w ramach migdzynarodowej wspolpracy regionalnej j.s.t INTERREG III jako Instrument wspierajqcy inwestycje proekologiczne w ramach migdzynarodowej wspolpracy jednostek samorzqdu terytorialnego 452 Rozdzial VIII Prawnofinansowe aspekty finansowania ze zrodel komercyjnych zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzanych z ochrony srodowiska 461

8 SPIS TRESCI Usiugi bankowe jako instrumenty wspomagajqce realizacji publicznych inwestycji proekologicznych Zasady zaciqgania kredytu komercyjnego przez j.s.t. w swietle nowej ustawy o finansach publicznych Zdolnosc kredytowa j.s.t Waluta kredytu Kredyt konsorcjalny Kredyt pomostowy Kredyt na wspolfinansowanie projektow dofinansowanych ze srodkow UE (kredyt wspolfinansujqcy projekt z doplatami ze srodkow UE) Promesa kredytowa Zabezpieczenie kredytu Bankowa obsluga budzetu j.s.t Prowadzenie rachunku biez^cego j.s.t Rachunek wspolny jednostek samorzqdu terytorialnego Rachunek projektu (wyodrgbniony rachunek biezqcy) Rachunek projektu z depozytem zablokowanym (wyodrgbniony rachunek biezqcy z depozytem zablokowanym) Gwarancja bankowa jako Instrument wspomagaj^cy realizacji publicznej inwestycji proekologicznej Bankowa gwarancja przetargowa Bankowa gwarancja dobrego wykonania umowy Akredytywa dokumentowa Usiugi zabezpieczajqce przed ryzykiem zmiany stop procentowych Umowa o przyszlq stopi procentowq (kontrakt Forward Rate Agreement) Usiugi zabezpieczajqce przed ryzykiem walutowym (negocjowane terminowe transakcje wymiany walut z dostawq waluty - Outright Forward) Bankowa obsluga emisji obligacji Bank Ochrony Srodowiska S.A. jako wyspecjalizowany bank w finansowaniu inwestycji srodowiska Srodki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Srodki Banku Swiatowego Usiugi ubezpieczeniowe jako instrumenty wspomagajgce realizacji publicznych inwestycji proekologicznych Gwarancje ubezpieczeniowe Ubezpieczeniowa gwarancja przetargowa Ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki Ubezpieczeniowa gwarancja dobrego wykonania umowy Ubezpieczeniowa gwarancja usuniicia wad i usterek Ubezpieczeniowa gwarancja splaty naleznosci celnych i podatkowych 500

9 796 SPISTRESCI Ubezpieczeniowa gwarancja zaplaty wierzytelnosci handlowych Ubezpieczenia zwiqzane z procesem inwestycyjnym Ubezpieczenie budowlano-montazowe Ubezpieczenie ryzyk budowlanych Ubezpieczenie sprz^tu i maszyn budowlanych Ubezpieczenie maszyn i urz^dzen od uszkodzen Ubezpieczenie maszyn i urzqdzen od szköd elektrycznych Leasing jako zrödlo finansowania publicznych inwestycji proekologicznych Warunki wspölfinansowania leasingu na rzecz leasingodawcy (finansujqcego) Warunki wspölfinansowania leasingu na rzecz leasingobiorcy (korzystaj^cego) Obligacje jako Instrument finansowy rynku kapitalowego stuzqcy pozyskiwaniu kapitalu na zadania publiczne j.s.t. zwiqzane z ochrony srodowiska Istota obligacji jako przedmiotu inwestycji na rynku kapitalowym Formaine aspekty emisji obligacji Emisja obligacji ogolnego zadluzenia przez j.s.t. oraz przez spolki kapitalowe z udzialem j.s.t Modele emisji obligacji komunalnych Zalety i wady obligacji komunalnych jako sposobu pozyskania finansowania Koszty emisji obligacji komunalnych Potencjalni nabywcy obligacji komunalnych Rating jako warunek udanej emisji obligacji Poj^cie ratingu na gruncie prawa polskiego Opis przykladowej skali ratingowej Eco-rating Wybrane problemy prawnofinansowe zwiqzane z emisji obligacji ogolnego zadluzenia przez jednostki samorzgdu terytorialnego oraz przez spolki kapitalowe z udzialem j.s.t Doswiadczenia z dotychczasowej emisji obligacji komunalnych Glowne przeslanki przemawiajqce za emisjq obligacji ogolnego zadluzenia przez j.s.t Obligacje przychodowe jako zrödlo finansowania zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego zwigzanych z ochronq srodowiska Formaine aspekty emisji obligacji przychodowych Aspekty decydujqce o atrakcyjnosci obligacji przychodowych dla j.s.t. jako emitentöw Wykorzystanie sekurytyzacji przez j.s.t. w pozyskiwaniu srodkow finansowych na publiczne inwestycje proekologiczne Zalozenia modelowe programu sekurytyzacyjnego Sekurytyzacja na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych Projekt ustawy o sekurytyzacji 573

10 SPISTRESCI Ekologiczne fundusze inwestycyjne Prawnofinansowe aspekty uczestniczenia j.s.t. w rynku instrumentow kapitalowych Metody oceny ekonomicznej i finansowej publicznych przedsi?wzi?c inwestycyjnych w dziedzinie ochrony srodowiska Powszechnie stosowane zafozenia i kryteria analizy ekonomicznej i finansowej publicznych inwestycji proekologicznych Metody i wskazniki oceny publicznych inwestycji proekologicznych Analiza kosztöw i korzysci spolecznych Analiza efektywnosci kosztowej Analiza wielokryterialna Analiza wrazliwosci Wartosc biez^ca netto (Net Present Value) Wewn^trzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return) Wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego Analiza SWOT w dziedzinie publicznych inwestycji proekologicznych 587 Rozdzial IX Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzanych z ochronq srodowiska Poj^cie oraz istota prywatyzacji zadan publicznych Szanse i ryzyka zwigzane z realizacji przedsigwzigc publiczno-prywatnych Uczestnicy przedsi^wzi^c publiczno-prywatnych Metodyka podejmowania przez podmiot publiczny decyzji o przystqpieniu do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego Aspekty spoleczno-polityczne przedsigwzigc publiczno-prywatnych Aspekty maj^tkowe przedsigwzi^c publiczno-prywatnych Aspekty finansowe przedsigwzigc publiczno-prywatnych Proces realizacji transakcji PPP Zarzqdzanie ryzykiem w przedsi^wzifriu PPP Modele relacji prawnofinansowych i prawnoorganizacyjnych pomigdzy uczestnikami przedsigwzigc publiczno-prywatnych Service and Management Contracts of PPP (SMC PPP) Umowa serwisowa Umowa o zarz^dzanie Renovation-Operate-Transfer (ROT) Umowa dzierzawy i umowa koncesyjna (Contract Add Operate Concession) Privatization, Financing and Public Private Partnerships (PFPPP) Umowa prywatyzacyjna - prywatyzacja majqtku, uslugi lub podmiotu zarzqdzajqcego Infrastruktur^ Klauzula earn out Build-Operate-Transfer (BOT) Umowy typowe BOT (Build-Operate-Transfer) Umowa leasingowa (Build-Lease oraz Build-Lease-Transfer)

11 798 SPIS TRESCI Umowa Build-Transfer Umowa Design-Build-Finance-Operate-Own Koncesja na roboty budowlane w swietle prawa zamowieri publicznych Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym Definicja legalna partnerstwa publiczno-prywatnego Tryb wyboru partnera prywatnego Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym : Wklad wlasny podmiotu publicznego i wynagrodzenie podmiotu prywatnego Wspölna spolka kapitalowa podmiotu publicznego i prywatnego Postulaty de lege ferenda dotyczgce przepisöw ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wnioski koncowe dotyczqce realizacji partnerstwa publiczno- -prywatnego Odpowiedzialnosc jednostek samorzqdu terytorialnego za szkody wyrzqdzone przez podmioty prawa prywatnego wykonujqce powierzone im zadania publiczne w dziedzinie ochrony srodowiska 666 Rozdzial X Kwestie prawnopodatkowe dotyczqce inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadan publicznych jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzanych z ochronq srodowiska Ksztaltowanie sig wspolnych regul podatku od towarow i uslug w UE Opodatkowanie podatkiem od towarow i uslug organow wladzy publicznej i obslugujqcych je urzgdow Opodatkowanie podatkiem od towarow i uslug swiadczenia uslug publicznych Opodatkowanie podatkiem od towarow i uslug nabycia lub importu towarow i uslug sfinansowanych ze srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej Skutki prawnopodatkowe dla podmiotow realizujqcych publiczne inwestycje proekologiczne finansowane ze srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej Kwestie prawnopodatkowe zwiqzane z zagadnieniem kwalifikowalnosci wydatköw w ramach projektow realizowanych ze srodkow funduszy strukturalnych UE Opodatkowanie spolki typu SPV w kontekscie transakcji sekurytyzacji aktywow finansowych Prawnopodatkowe aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego Opodatkowanie prywatyzacji bezposredniej spolki kapitalowej (jako przedsi?biorstwa) ze 100% udzialem j.s.t Rachunkowosc przedsi wzi?c publiczno-prywatnych Podatek od nieruchomosci w kontekscie publicznych inwestycji proekologicznych 719

12 SPISTRESCI 799 Zakonczenie 727 Literatura 733 I. Monografie 733 II. Artykuly 751 III. Zrodla prawa 764 IV. Inne zrodla 782

Marcel Kamba-Kibatshi

Marcel Kamba-Kibatshi Marcel Kamba-Kibatshi REFORMA SEKTORA FINANSÖW PUBLICZNYCH W KONTEK&IE INTEGRACJI POLSKI ZE STREFA EURO W DOBIE SWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Diffira Spis tresci Wstqp 11 Streszczenie 25 Summary 29

Bardziej szczegółowo

w Polsce Jolanta Ciak

w Polsce Jolanta Ciak Zrodla finansowania deficytu budzetu panstwa w Polsce Jolanta Ciak CeDeWa.pl Wydawnictwa Fachowe A WYZSZA SZKOLA BANKOWA TORUN BYDGOSZCZ Spis tresci Wprowadzenie 7 Rozdziat 1 Deficyt budzetowy - istota,

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY

Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI. OPtATY Janina Ickiewicz PODATKI SKLADKI OPtATY FISKALNE OBCIAZENIA DZIAHALNOSCI GOSPODARCZEJ er ^ ^ % OFICYNA VVYDAWNICZA ^RSI^ SZKOtA GtÖWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 2014 Spis tresci

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin

WOJCIECH MISTEREK. Zewnętrzne. źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Dlfin WOJCIECH MISTEREK Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego Dlfin Rozdział 1 Zadania samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania 9 1.1. Charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie. Ireneusz Kras. Rola Narodowego Banku Polskiego. w polityce gospodarczej Polski. w latach 1997-2010

Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie. Ireneusz Kras. Rola Narodowego Banku Polskiego. w polityce gospodarczej Polski. w latach 1997-2010 Akademia im. Jana Dlugosza w Cz^stochowie Ireneusz Kras Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010 m Czfstochowa 2013 SPIS TRESCI WST^P 9 ROZDZIALI HlSTORIA BANKOWOSCICENTRALNEJ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego.

Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego. Sytuacja finansowa samorządów czy to już koniec inwestycji publicznych? Nowe wyzwania w finansowaniu rozwoju regionalnego Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski Słabnące tempo wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Autorzy... Wprowadzenie... XI XVII XIX Rozdział I. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w kontekście potrzeb finansowych samorządu terytorialnego w Polsce (Bartosz Korbus)...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Czerkas. Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi

Krzysztof Czerkas. Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi Krzysztof Czerkas Spółka celowa Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH. Di# Sri

RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH. Di# Sri RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH Di# Sri Spis tresci 1. Unia Europejska - jej istota, cele i etapy tworzenia 11 Uwagi wstgpne 11 1.1. Proces

Bardziej szczegółowo

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE

BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE Anna Żyła Małgorzata Kowalczuk BOŚ BANK W SYSTEMIE WSPARCIA INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W PERSPEKTYWIE 2014-2020 POZNAŃ 28.10.2015 r. Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz Slajd 1 z 15 Misja

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych

ALEKSANDER MAKSIMCZUK. Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie siq nowej jakosci polskich granic panstwowych ALEKSANDER MAKSIMCZUK GRANICE PANSTWOWE, RELACJE Z SASIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE POGRANICZE POLSKI W DOBIE TRANSFORMACJI, INTEGRACJI I GLOBALIZACJI Tom I Transformacja systemowa i ksztaltowanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Systemy i mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej Małgorzata Kijowska Departament Ochrony Klimatu Warszawa, dnia 29 września 2011 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO SYSTEMU PRAWNEGO I FINANSOWEGO 1. Uwagi ogólne 2. Unijne regulacje prawne 3. Prawo pierwotne i prawo stanowione 4. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020 Gdańsk, lipiec 2015 1 Samorząd to przełamanie monopoli państwa autorytarnego: jednolitej władzy

Bardziej szczegółowo

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji

Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Zwiększone dofinansowanie termomodernizacji Dzięki przesunięciom niewykorzystanych środków z innych działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Malgorzata Jaworek OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI BEZPOSREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSI^BIORSTW

Malgorzata Jaworek OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI BEZPOSREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSI^BIORSTW Malgorzata Jaworek OCENA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI BEZPOSREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSI^BIORSTW WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWER8YTETU MIKOLAJA KOPERNIKA Torun2013 Spis tresci Slowo

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia

Rozdział 5: Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia Rozdział 5: Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia CDM Sp. z o.o. 5-1 Spis treści 5. ANALIZA INSTYTUCJONALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 5-3 5.1. CHARAKTERYSTYKA ROZWAŻANYCH OPCJI W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym .DA GMINY w Lipniku ~. swietekrzyskie UCHWALA Nr XLI / 306/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Instrumenty finansowania w zakresie efektywności energetycznej w programach WFOŚiGW we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Centralny element

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Współfinansowanie projektów unijnych związanych z ochroną środowiska Konferencja Rozwój infrastruktury a ochrona środowiska Warszawa, wrzesień 2008 MISJA BANKU Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk PRAWO FINANSOWE Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk Część I. Finanse publiczne. Prawo finansowe. Rozdział I PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 zakres EFRR Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Lp. Nazwa Definicja W ramach będzie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Dofinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje: Jan Musiał Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

Bardziej szczegółowo

-swiadczenia spoleczne

-swiadczenia spoleczne DZIAL ROZDZIAL WYSZCZEGÓLNIENIE Swiadczenia na rzecz osób fiz czn ch 5000 5000 -swiadczenia spoleczne 5000 5000 85295 Pozostala dzialalnosc 115240 115240 O Swiadczenia na rzecz osób fiz czn ch 85 240 85

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia Spis treści Wstęp Rozdział 1. Kapitał własny Marcin Jamroży 1.1. Wstęp 1.2. Aspekt finansowy kapitału własnego 1.3. Wkłady na kapitał podstawowy 1.3.1. Aspekt prawny pokrycia kapitału podstawowego 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych

Finansowanie Nieruchomości komercyjnych Krzysztof Czerkas Finansowanie Nieruchomości komercyjnych w Polsce czynniki ryzyka i modele transakcji 4biura 4mieszkania 4hotele 4centra handlowe 4magazyny Spis treści finansowanie nieruchomości komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A.

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Jak zostać zielonym milionerem Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A. Przygotowanie projektu Właściwa ilość substratu 2 Przygotowanie projektu Stabilność dostaw 3 Przygotowanie projektu Tendencje rynkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r. Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, czerwiec 2016 r. Dofinansowanie termomodernizacji budynków ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, czerwiec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katowice, listopad 2016 roku

Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Katowice, listopad 2016 roku Finansowanie ekoinnowacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Katowice, listopad 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami komunalnymi Dr inż. Marek Mielczarek Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Wrocław, 19 marca 2012 r. Udzielanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych z odzyskiem surowców wtórnych

Finansowanie systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych z odzyskiem surowców wtórnych Finansowanie systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych z odzyskiem surowców wtórnych Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Gminny Lider Recyklingu dofinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Oferta finansowania OZE przez Bank Ochrony Środowiska Forum Czystej Energii POLEKO, Poznań, październik 2008 BOŚ S.A. W SYSTEMIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA BOŚ S.A. to

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy data Kierownik Jednostki

Główny księgowy data Kierownik Jednostki Załącznik Nr 1 Plan dochodów jednostki na 2010 rok. Przewidywane Plan na Wykonanie na wykonanie Plan na Struktura Struktura Dział Rozdział Pargraf Treść 30.09.2009 30.09. 2009 % 2009 r 2010 r ( 9:5) (9:8)

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Podtytuł prezentacji Ewa Kamieńska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 15.10.2015

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r.

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, marzec 2015 r. Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, marzec 2015 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Zagadnienia ogólne

SPIS TREŚCI. Część I. Zagadnienia ogólne SPIS TREŚCI Wstęp 9 Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Istota finansów publicznych 15 1.1. Pojęcie finansów publicznych 15 1.2. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania innych nauk... 20 1.3.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r.

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. UCHWALA NR 22/2009 Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. w sprawie: przyjecia projektu uchwaly Zgromadzenia W sprawie zmiany uchwaly Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu:

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY PROGRAM PRIORYTETOWY. Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Finansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią przez Bank Ochrony Środowiska. Warszawa, maj 2009r. DOŚWIADCZENIA BOŚ S.A. jest jedynym

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony środowiska oraz OZE w perspektywie finansowej 2014-2020

Finansowanie ochrony środowiska oraz OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie ochrony środowiska oraz OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Krystian Szczepański

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjnosc inwestowania

Atrakcyjnosc inwestowania Atrakcyjnosc inwestowania w regionach stabo rozwini^tych Mirostaw Przygoda (^ANIA \ww Wydawnictwo Naukowe Wydzialu Zarzqdzania Uniwersytetu Warszawskiego WARSZAWA 2013 Spis tresci Wprowadzenie 9 Rozdzial

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do ceny wykupu obligacji nowy instrument dofinansowania w NFOŚiGW

Dopłaty do ceny wykupu obligacji nowy instrument dofinansowania w NFOŚiGW INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ. Katowice, dnia 13 maja 2011 rok

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ. Katowice, dnia 13 maja 2011 rok POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 13 maja 2011 rok Plan prezentacji: 1. Strategia EUROPA 2020 - nowe kierunki dzia aæ Unii Europejskiej do 2020 roku 2. Dzia ania legislacyjne Komisji

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo