Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA (zwane dalej Warunki Ubezpieczenia ) określają zasady, na jakich Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, będącym Klientami Banku Pocztowego SA. DEFINICJE 2 Terminy użyte w Warunkach Ubezpieczenia oraz innych dokumentach stanowiących integralną cześć lub związanych z umową ubezpieczenia oznaczają: 1) alokacja stała - podział składki ubezpieczeniowej lub wpłaty dodatkowej przeznaczanych na zakup jednostek uczestnictwa, pomiędzy poszczególne Fundusze, 2) beneficjent dodatkowy - wyznaczona przez Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania, w sytuacjach wskazanych w Warunkach Ubezpieczenia, świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, jeżeli świadczenie to nie przysługuje żadnemu z beneficjentów głównych lub beneficjenci główni nie żyją, 3) beneficjent główny - wyznaczona przez Ubezpieczonego osoba uprawniona do otrzymania w sytuacjach wskazanych w Warunkach Ubezpieczenia, świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, 4) Certyfikat Ubezpieczenia - dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, zastrzeżoną na jego rzecz w umowie ubezpieczenia, 5) Charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA (zwane także Charakterystykami Funduszy ) -dokument stanowiący integralną część Regulaminu (o którym mowa w pkt 19) poniżej), określający cel Funduszu, stopień i profil ryzyka inwestycyjnego, charakterystykę aktywów, kryteria doboru aktywów, zasady dywersyfikacji aktywów oraz inne ograniczenia inwestycyjne poszczególnych Funduszy oferowanych przez Ubezpieczyciela, 6) data wymagalności regularnej składki ubezpieczeniowej - dzień każdego okresu rozliczeniowego, zgodny z dniem miesiąca, w którym rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego (jeżeli dzień ten nie występuje w danym miesiącu, dniem wymagalności jest ostatni dzień roboczy danego miesiąca), 7) deklaracja przystąpienia - dokument, w którym Klient (rozumiany zgodnie z definicją zawartą w pkt 12) poniżej) oświadcza Ubezpieczycielowi, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy ubezpieczenia, 8) dzień roboczy - każdy dzień tygodnia oprócz soboty i niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, 9) Indywidualny Rachunek Jednostek Uczestnictwa - wyodrębniony rachunek tworzony przez Ubezpieczyciela odrębnie dla każdego Ubezpieczonego, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa poszczególnych Funduszy na koncie podstawowym i subkoncie, 10) jednostka uczestnictwa - część Funduszu będąca proporcjonalnym udziałem w jego aktywach netto, 11) kapitał rentowy - wartość wykupu całkowitego, wykupu częściowego z konta podstawowego lub wykupu z subkonta przeznaczona, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego, na przeniesienie do umowy ubezpieczenia rentowego, po pomniejszeniu o ewentualne zobowiązania podatkowe lub inne obciążenia wynikające z przepisów prawa, 12) Klient - osoba fizyczna będąca Klientem Banku tj. korzystająca z usług lub produktów oferowanych przez Bank na podstawie zawartej z nim umowy, składająca deklarację przystąpienia, 13) konto podstawowe - wydzielona część Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za składki ubezpieczeniowe na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia, 14) konwersja jednostek uczestnictwa - dyspozycja dotycząca umorzenia całości lub części jednostek uczestnictwa, jednego lub kilku Funduszy, z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innych Funduszy (jednego lub kilku), na wniosek Ubezpieczonego, 15) miesiąc polisowy - każdy miesiąc trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, począwszy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 16) ochrona ubezpieczeniowa - zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, o którym mowa w 4 ust. 1 warunków ubezpieczenia, na zasadach w nich określonych, 17) okres rozliczeniowy - ustalony w umowie ubezpieczenia miesięczny, okres, za który Ubezpieczający opłaca składkę ubezpieczeniową, 18) okres ubezpieczenia - okres trwania ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, w którym składki ubezpieczeniowe i wpłaty dodatkowe inwestowane są na ryzyko Ubezpieczonego, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia, BP/OWU02/1212 1

2 19) przeniesienie kapitału rentowego - dokonywana przez Ubezpieczyciela na wniosek Ubezpieczonego, wypłata kapitału rentowego z umowy ubezpieczenia, przy jednoczesnej wpłacie tego kapitału na poczet jednorazowej składki ubezpieczeniowej do umowy ubezpieczenia rentowego (o której mowa w pkt 35 poniżej), 20) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA (zwany także: Regulaminem ) - dokument stanowiący integralną część warunków ubezpieczenia, określający zasady funkcjonowania Funduszy oferowanych przez Ubezpieczyciela, 21) renta - świadczenie wypłacane Ubezpieczonemu, uposażonemu lub innej osobie uprawnionej po śmierci Ubezpieczonego w wysokości i z częstotliwością wskazaną w umowie ubezpieczenia rentowego, 22) rocznica ubezpieczenia - każda rocznica pierwszego dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, 23) rok polisowy - okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego oraz pomiędzy kolejnymi rocznicami ubezpieczenia, 24) składka ubezpieczeniowa - kwota opłacana regularnie przez Ubezpieczającego ze środków Ubezpieczonego, w terminach i wysokości wskazanych w deklaracji przystąpienia, przeznaczana na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia, na nabycie jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na koncie podstawowym, przy czym roszczenie o zapłatę składki ubezpieczeniowej przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko Ubezpieczającemu, 25) składka za ryzyko - pobierana z Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa i ustalana na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia, część składki ubezpieczeniowej przeznaczana na pokrycie ryzyka związanego z obejmowaniem Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 26) subkonto - wydzielona część Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa nabyte za wpłaty dodatkowe, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia, 27) suma na ryzyku - różnica pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością ubezpieczenia, 28) suma ubezpieczenia - określone w 9 ust. 2 Warunków Ubezpieczenia świadczenie ubezpieczeniowe, wypłacane przez Ubezpieczyciela w przypadku zgonu Ubezpieczonego, 29) Tabela Opłat - dokument stanowiący integralną część Warunków Ubezpieczenia określający opłaty i limity obowiązujące dla umowy ubezpieczenia (które mogą zostać zmienione w trybie określonym w 23 Warunków Ubezpieczenia); tabela zawiera również wykaz Funduszy oferowanych w ramach umowy ubezpieczenia, 30) Ubezpieczający (zwany także Bankiem ) - Bank Pocztowy SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17, 31) ubezpieczenie bezskładkowe - okres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do danego Ubezpieczonego, w którym ustaje obowiązek opłacania składki ubezpieczeniowej, 32) ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (zwany także Funduszem ) - wydzielony fundusz aktywów tworzony z części składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych, inwestowany na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia; szczegółowe zasady funkcjonowania Funduszy określone zostały w Regulaminie i Charakterystykach Funduszy, 33) Ubezpieczony - Klient objęty ochroną ubezpieczeniową, 34) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł, wykonująca działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa; 35) umowa ubezpieczenia - zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym Umowa Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA (kod: UG/BP/UFK-01/2012) z dnia 21grudnia 2012 r, której integralną częścią są niniejsze Warunki Ubezpieczenia, 36) umowa ubezpieczenia rentowego - umowa zawierana przez Ubezpieczonego z Ubezpieczycielem, do której przenoszony jest kapitał rentowy w celu zapewnienia wypłaty renty, 37) uposażony - wskazany przez Ubezpieczonego beneficjent główny lub beneficjent dodatkowy uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zgonu Ubezpieczonego, na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia, 38) uprawniony - uposażony lub inny podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia, 39) wartość konta podstawowego - kwota stanowiąca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa Funduszy zaewidencjonowanych na koncie podstawowym oraz określonej w Regulaminie ceny sprzedaży jednostek uczestnictwa, 40) wartość subkonta - kwota stanowiąca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa Funduszy zaewidencjonowanych na subkoncie oraz określonej w Regulaminie ceny sprzedaży jednostek uczestnictwa, 41) wartość ubezpieczenia - kwota stanowiąca iloczyn liczby jednostek uczestnictwa Funduszy znajdujących się na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa oraz ceny jednostek uczestnictwa; na wartość ubezpieczenia składają się: wartość konta podstawowego i wartość subkonta, 42) wartość wykupu całkowitego - wartość świadczenia należnego z tytułu wykupu całkowitego, stanowiąca określony w Tabeli Opłat w każdym roku trwania ochrony ubezpieczeniowej, procent wartości ubezpieczenia, liczony od wartości konta podstawowego, 43) wartość wykupu częściowego z konta podstawowego - wartość świadczenia należnego z tytułu wykupu częściowego stanowiąca określony w Tabeli opłat w każdym roku trwania ochrony ubezpieczeniowej procent wartości ubezpieczenia liczony od części wartości konta podstawowego, 44) wartość wykupu z subkonta - wartość świadczenia należnego z tytułu wykupu z subkonta stanowiąca całość lub część wartości subkonta, 45) wpłata dodatkowa - dobrowolna wpłata na subkonto dokonywana przez Ubezpieczonego w określonych przez niego terminach i wysokości, 46) zdarzenie ubezpieczeniowe - zgon Ubezpieczonego zaistniały w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, z tytułu którego powstaje prawo wystąpienia do Ubezpieczyciela z roszczeniem o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego określonego w 9, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazanych w 10 Warunków Ubezpieczenia. 2 BP/OWU02/1212

3 Infolinia dla Klientów Banku Pocztowego SA * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia w zakresie określonym w dalszej części Warunków Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Zakresem ubezpieczenia objęty jest zgon Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. W ramach umowy ubezpieczenia, za składki ubezpieczeniowe i wpłaty dodatkowe nabywane są na ryzyko Ubezpieczonego jednostki uczestnictwa Funduszy na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie i Charakterystykach Funduszy. 3. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela z tytułu przystąpienia Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia objęta jest w sytuacjach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia wypłata następujących świadczeń: 1) sumy ubezpieczenia - wypłata osobom uprawnionym świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego zaistniałego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, o którym mowa w 9, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela wskazanych w 10, 2) świadczenia z tytułu wykupu całkowitego lub częściowego - wypłata wartości wykupu całkowitego oraz wypłata wartości wykupu częściowego, na zasadach określonych w 20, 3) świadczenia z tytułu wykupu z subkonta - wypłata wartości wykupu z subkonta, o którym mowa w 18. III. OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ WIEK UPRAWNIAJĄCY DO PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA 5 Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Klient, który z końcem roku kalendarzowego, w którym rozpocznie się odpowiedzialność Ubezpieczyciela, będzie miał ukończone 15 lat, a nie będzie miał ukończonego 66 roku życia. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 6 1. Warunkiem objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową jest: 1) złożenie Ubezpieczycielowi deklaracji przystąpienia, w której Klient wyraża zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia na podstawie warunków ubezpieczenia, 2) dokonanie, najpóźniej piątego dnia roboczego po złożeniu Ubezpieczycielowi deklaracji przystąpienia, wpłaty na poczet pierwszej składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości, na właściwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela (wpłatę należy oznaczyć numerem złożonej deklaracji przystąpienia), 3) zaakceptowanie deklaracji przystąpienia przez Ubezpieczyciela. 2. Warunki wymienione w ust. 1 muszą być spełnione łącznie. 3. W przypadku niedokonana wpłaty na poczet składki ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 pkt 2) (z zastrzeżeniem ust. 4), Klient nie zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową a tym samym nie powstanie w odniesieniu do niego odpowiedzialność Ubezpieczyciela. 4. W sytuacji określonej w ust. 3, Ubezpieczyciel informuje o tym fakcie Ubezpieczającego i Klientów, którzy nie zostali objęci ochroną ubezpieczeniową, wskazując dodatkowy co najmniej siedmiodniowy termin, w którym należy dokonać wpłaty brakującej kwoty składki oraz skutki jej nieopłacenia. W przypadku niedokonania we wskazanym, dodatkowym terminie wpłaty w jej pełnej wysokości, Klient nie zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową, a Ubezpieczyciel dokona zwrotu dokonanej wpłaty na wskazany w deklaracji przystąpienia rachunek bankowy, w ciągu 10 dni od upływu wskazanego dodatkowego terminu wpłaty. DATA OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 7 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Klienta rozpoczyna się z dniem następnym po zaakceptowaniu przez Ubezpieczyciela złożonej deklaracji przystąpienia, przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek, o których mowa w 6 ust. 1 pkt. 1) i 2). 2. Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wystawiany przez Ubezpieczyciela Certyfikat Ubezpieczenia. PODANIE INFORMACJI PRZY SKŁADANIU DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA 8 1. Ubezpieczony obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zaakceptowaniem deklaracji przystąpienia i wystawieniem Certyfikatu Ubezpieczenia. W przypadku objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 1 nie zostały podane do jego wiadomości (w szczególności w sytuacji, gdy została zatajona choroba Ubezpieczonego obejmowanego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela). Jeżeli do naruszenia ust. 1 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Ubezpieczyciel nie może powoływać się na postanowienia zdań wcześniejszych, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce po upływie trzech lat od daty objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową. BP/OWU02/1212 3

4 IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO 9 1. W przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zgonu Ubezpieczonego polega na wypłacie uprawnionemu świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Sumą ubezpieczenia, stanowiącą świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego jest: 1) wyższa z dwóch wartości: wartość konta podstawowego lub określona w ust. 3 suma wpłat netto oraz 2) 10% wartości konta podstawowego (jednak nie więcej niż zł) oraz 3) wartość subkonta. 3. Sumą wpłat netto jest suma zainwestowanych składek ubezpieczeniowych (wraz z ewentualną dopłatą, o której mowa w 28 pkt 3) pomniejszona o wypłacone wartości wykupów częściowych z konta podstawowego oraz przeniesiony z konta podstawowego kapitał rentowy. 4. Wysokość sumy ubezpieczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalana jest na określony w Regulaminie, najbliższy Dzień Wyceny przed dniem zatwierdzenia przez Ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego do wypłaty. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO 10 Ubezpieczyciel wypłaci wartość wykupu całkowitego oraz wartość subkonta w miejsce sumy ubezpieczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpi w wyniku: 1) samobójstwa popełnionego przez Ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od daty objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, 2) czynnego udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu, 3) działań wojennych, powstań lub przewrotów wojskowych, 4) popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa z winy umyślnej. V. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA I WPŁATY DODATKOWE WYSOKOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TERMIN OPŁACANIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ Wysokość składki ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego określona zostaje w deklaracji przystąpienia. 2. Minimalna wysokość składki ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego nie może być niższa niż określona w Tabeli opłat, wysokość minimalnej, dopuszczalnej składki ubezpieczeniowej. 3. Składki ubezpieczeniowe powinny być opłacane z góry, do daty wymagalności. 4. Składka ubezpieczeniowa może być opłacana ze wskazaną w deklaracji przystąpienia częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. 5. Zmiana częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej, jest możliwa w rocznicę ubezpieczenia, o ile wniosek w tej sprawie wpłynie do Ubezpieczyciela najpóźniej na 30 dni przed tą rocznicą ubezpieczenia. 6. Składkę ubezpieczeniową uznaje się za opłaconą, jeśli wpłynęła w pełnej wysokości na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 7. Otwarcie Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa następuje w dniu nabycia jednostek uczestnictwa za pierwszą składkę ubezpieczeniową. SKUTKI NIEOPŁACENIA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ W przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w okresie 30 dni od daty wymagalności, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do poinformowania Ubezpieczonego i wezwania do zapłaty Ubezpieczającego, ze wskazaniem dodatkowego co najmniej siedmiodniowego terminu zapłaty i skutku nieopłacenia należności w tym terminie w postaci: 1) przekształcenia ubezpieczenia w bezskładkowe - jeżeli przekształcenie jest możliwe, 2) uznania umowy ubezpieczenia za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego w stosunku do tego Ubezpieczonego, za którego nie została opłacona składka ubezpieczeniowa - jeżeli przekształcenie w ubezpieczenie bezskładkowe nie jest możliwe. 2. W przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej w dodatkowym terminie, o którym mowa w ust. 1, o ile ubezpieczenie nie może być przekształcone w bezskładkowe, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego, za którego nie została opłacona składka ubezpieczeniowa ustaje, począwszy od pierwszego dnia okresu, za który nie uiszczono zaległej składki ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego jest kontynuowana w pełnym zakresie i z zachowaniem jej ciągłości, jeżeli wszystkie zaległe składki ubezpieczeniowe zostaną opłacone przed datą uznania, umowy za wypowiedzianą przez Ubezpieczającego w stosunku do Ubezpieczonego, w trybie określonym w 12 ust. 1 pkt 2). WPŁATY DODATKOWE W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony ma możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, każdorazowo oznaczając je w tytule przelewu jako wpłata dodatkowa. 2. Jeżeli wpłacana kwota nie zostanie oznaczona jako wpłata dodatkowa, może ona zostać potraktowana przez Ubezpieczyciela jako wpłata na poczet wymagalnych składek ubezpieczeniowych za danego Ubezpieczonego. 3. W przypadku, gdy nie została opłacona wymagalna składka ubezpieczeniowa, każda kolejna wpłata dodatkowa, zostanie w odpowiedniej części zaliczona na poczet wymagalnej składki ubezpieczeniowej. 4 BP/OWU02/1212

5 Infolinia dla Klientów Banku Pocztowego SA * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora 4. Wpłaty dodatkowe przeznaczane są odpowiednio na nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy, zgodnie z postanowieniami Minimalna wysokość wpłaty dodatkowej określona jest w Tabeli Opłat. 6. Wpłatę dodatkową uznaje się za opłaconą, jeśli wpłynęła na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, o ile nie jest niższa niż minimalna wysokość wpłaty dodatkowej zgodnie z ust. 5 powyżej. 7. W przypadku dokonania wpłaty dodatkowej w wysokości niższej niż określona w ust. 5, Ubezpieczyciel zwróci wartość dokonanej wpłaty na wskazany przez Ubezpieczonego rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy Ubezpieczony nie wyrazi zgody na indeksację, jest on zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela na piśmie o swojej decyzji, najpóźniej na 14 dni przed rocznicą ubezpieczenia, od której Ubezpieczyciel zaproponował indeksację. 5. Indeksacja nie jest możliwa w okresie ubezpieczenia bezskładkowego. 6. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na dodatkowe podwyższenie składki ubezpieczeniowej w rocznicę ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE INWESTYCJA I ALOKACJA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ I WPŁAT DODATKOWYCH, KONWERSJA Opłacona składka ubezpieczeniowa i wpłaty dodatkowe inwestowane są poprzez nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy, na zasadach określonych w Regulaminie. Nabyte jednostki uczestnictwa ewidencjonowane są zgodnie z określonymi przez Ubezpieczonego zasadami alokacji stałej na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa: 1) jednostki uczestnictwa nabyte za składki ubezpieczeniowe - na koncie podstawowym, 2) jednostki uczestnictwa nabyte za wpłaty dodatkowe - na subkoncie. 2. Ubezpieczony może wyznaczyć odrębne zasady alokacji stałej dla składek ubezpieczeniowych i wpłat dodatkowych, na zasadach określonych w Regulaminie. 3. W przypadku niewyznaczenia odrębnych zasad alokacji stałej dla wpłat dodatkowych, stosuje się zasady alokacji stałej przyjęte dla składek ubezpieczeniowych. 4. Ubezpieczony w dowolnym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej może zmienić zasady alokacji stałej w odniesieniu do każdej następnej składki ubezpieczeniowej lub wpłaty dodatkowej, na zasadach określonych w Regulaminie. 5. Ubezpieczony może dokonywać konwersji jednostek uczestnictwa na zasadach określonych w Regulaminie. VI. ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ I UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE INDEKSACJA I PODWYŻSZENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ Najpóźniej na 30 dni przed rocznicą ubezpieczenia Ubezpieczyciel może zaproponować Ubezpieczonemu podwyższenie w rocznicę ubezpieczenia składki ubezpieczeniowej o tzw. wskaźnik indeksacji (indeksacja). 2. Wskaźnik indeksacji ustalany jest w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres roku polisowego przypadającego przed rocznicą ubezpieczenia, przed którą Ubezpieczyciel zaproponował indeksację, z zastrzeżeniem, że wskaźnik indeksacji nie może wynosić mniej niż 3%. 3. Brak pisemnej odpowiedzi ze strony Ubezpieczonego - w terminie wskazanym poniżej w ust. 4, na propozycję, o której mowa w ust. 1, traktowany jest jako zgoda Ubezpieczonego na podwyższenie składki ubezpieczeniowej Począwszy od trzeciej rocznicy ubezpieczenia Ubezpieczony może złożyć Ubezpieczającemu wniosek o zawieszenie płatności regularnych składek ubezpieczeniowych, na podstawie którego Ubezpieczyciel przekształca ubezpieczenie w bezskładkowe. 2. Zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe, dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego lub w sytuacji wskazanej w 12 ust. 1 pkt 1). 3. Zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe możliwa jest: 1) jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy - w pierwszych 8 latach okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, 2) jednokrotnie, bezterminowo - po 8 latach okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ubezpieczenie było zmienione na bezskładkowe w pierwszych 8 latach okresu ubezpieczenia, zmiana możliwa jest po 9latach okresu ubezpieczenia. 4. W okresie ubezpieczenia bezskładkowego Ubezpieczony ma prawo do: 1) dokonywania konwersji, 2) dokonywania wpłat dodatkowych, 3) zmiany alokacji stałej dla wpłat dodatkowych, 4) dokonywania wypłat: wartości wykupów częściowych z konta podstawowego, wartości wykupów z subkonta lub wartości wykupu całkowitego. 5. W okresie ubezpieczenia bezskładkowego każda płatność dokonana na właściwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela, bez oznaczenia jej jako wpłata dodatkowa i w kwocie nie niższej niż zadeklarowana składka ubezpieczeniowa, może być potraktowana przez Ubezpieczyciela jako wniosek o zakończenie okresu ubezpieczenia bezskładkowego. Zakończenie okresu ubezpieczenia bezskładkowego nastąpi wówczas począwszy od najbliższego dnia wymagalności składki ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego, zgodnie z obowiązującą przed zmianą ubezpieczenia na bezskładkowe, częstotliwością opłacania składek ubezpieczeniowych. 6. O zakończeniu okresu ubezpieczenia bezskładkowego Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczonego na piśmie. 7. Po zakończeniu wnioskowanego okresu ubezpieczenia bezskładkowego, Ubezpieczający zobowiązany jest kontynuować płatności regularnych składek ubezpieczeniowych na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia. 8. W okresie ubezpieczenia bezskładkowego Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej i pobiera opłaty na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. BP/OWU02/1212 5

6 9. Zmiana ubezpieczenia na bezskładkowe w pierwszych 8 latach okresu ubezpieczenia powoduje, że przy ustalaniu roku polisowego dla określenia wysokości wartości wykupu całkowitego lub wartości wykupu częściowego z konta podstawowego, liczbę dotychczasowych lat trwania okresu ubezpieczenia pomniejsza się o jeden. VII. WARTOŚĆ WYKUPU WARTOŚĆ WYKUPU CZĘŚCIOWEGO Z KONTA PODSTAWOWEGO Wypłata wartości wykupu częściowego z konta podstawowego możliwa jest nie częściej niż czterokrotnie w roku polisowym. 2. Wypłata wartości wykupu częściowego z konta podstawowego dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego. 3. Wypłata wartości wykupu częściowego z konta podstawowego zostanie dokonana na wniosek Ubezpieczonego, jeżeli: 1) wnioskowana wartość wykupu częściowego z konta podstawowego oraz 2) wartość konta podstawowego po dokonaniu wypłaty wartości wykupu częściowego, przewyższają wartości minimalne, określone w Tabeli Opłat. WARTOŚĆ WYKUPU Z SUBKONTA Wypłata wartości wykupu z subkonta możliwa jest nie częściej niż czterokrotnie w roku polisowym. 2. Wypłata wartości wykupu z subkonta dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego oraz w sytuacji określonej w Wypłata wartości wykupu z subkonta może dotyczyć całości lub określonej przez Ubezpieczonego części wartości subkonta, przy czym wnioskowana wartość wykupu z subkonta nie może być niższa od minimum określonego w Tabeli opłat. 4. W przypadku wypłaty wartości wykupu z subkonta Ubezpieczony zobowiązany jest do podania nazwy oraz kwoty wypłaty z rachunku jednostek uczestnictwa albo procentu wypłaty z rachunku jednostek uczestnictwa poszczególnych Funduszy, które mają podlegać umorzeniu. ZASADY USTALENIA I WYPŁATY WARTOŚCI WYKUPU Z uwagi na długoterminowy charakter umowy ubezpieczenia inwestycyjnego wartość wykupu całkowitego lub wartość wykupu częściowego z konta podstawowego stanowi określony w Tabeli Opłat, w kolejnych latach trwania ochrony ubezpieczeniowej, procent wartości ubezpieczenia. Wraz z zakończeniem ośmiu lat trwania okresu ubezpieczenia wartość wykupu całkowitego lub wartość wykupu częściowego z konta podstawowego osiąga 100% wartości ubezpieczenia. 2. Wartość wykupu częściowego z konta podstawowego, wykupu z subkonta lub wykupu całkowitego, ustalana jest na określony w Regulaminie najbliższy Dzień Wyceny Funduszu, przed dniem zatwierdzenia przez Ubezpieczyciela do wypłaty danej wartości wykupu. 3. Umorzenie jednostek uczestnictwa Funduszu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. 4. Wypłata wartości wykupu częściowego z konta podstawowego, wykupu z subkonta lub wykupu całkowitego dokonywana jest, jeśli do siedziby Ubezpieczyciela wpłyną następujące dokumenty: 1) prawidłowo wypełniony przez Ubezpieczonego wniosek o wykup, z zastrzeżeniem ust. 5, 2) kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego - w przypadku złożenia pisemnego wniosku bezpośrednio do Ubezpieczyciela. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) może być złożony Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego. 6. Jeżeli realizacja dyspozycji wypłaty wartości wykupu złożonej przez Ubezpieczonego nie jest możliwa, Ubezpieczyciel zwróci się o dokonanie korekty dyspozycji. Jeżeli Ubezpieczony nie wskaże czy wypłata wartości wykupu dotyczyć ma jednostek uczestnictwa zgromadzonych na subkoncie czy na koncie podstawowym, Ubezpieczyciel umarza w pierwszej kolejności jednostki uczestnictwa zgromadzone na subkoncie. 7. Wypłata wartości wykupu, dokonywa jest w formie jednorazowej na wskazany przez Ubezpieczonego rachunek bankowy. VIII. OPŁATY RODZAJE POBIERANYCH OPŁAT WARTOŚĆ WYKUPU CAŁKOWITEGO Wypłata wartości wykupu całkowitego jest możliwa: 1) Ubezpieczonemu, na jego wniosek, 2) Ubezpieczonemu bez wniosku, w przypadku złożenia przez Ubezpieczonego wniosku o wystąpienie z umowy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 29, 3) uprawnionemu do świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego - w przypadku zdarzeń wskazanych w Przy wypłacie wartości wykupu całkowitego umarzane są jednostki uczestnictwa z konta podstawowego. Wraz z wypłatą wartości wykupu całkowitego wypłacana jest wartość wykupu z subkonta. 21 W trakcie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pobiera następujące opłaty: 1) opłatę początkową od dokonanej wpłaty dodatkowej, 2) miesięczną składkę za ryzyko z tytułu obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w danym miesiącu polisowym, wyliczaną zgodnie z treścią 22 ust. 5, 3) opłatę manipulacyjną z tytułu wykonania konwersji jednostek uczestnictwa, 4) miesięczną opłatę administracyjną z tytułu bieżących kosztów administrowania Indywidualnym Rachunkiem Jednostek Uczestnictwa, 5) opłatę za zarządzanie Funduszami. 6 BP/OWU02/1212

7 Infolinia dla Klientów Banku Pocztowego SA * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora SPOSÓB POBIERANIA OPŁAT Opłata określona w 21 pkt 1) pobierana jest z wartości wpłaty dodatkowej przed jej zainwestowaniem. 2. Opłaty określone w 21 pkt 2) - 4) pobierane są z jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na koncie podstawowym. 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 pobranie opłat wskazanych w 21 pkt 1) - 4) odbywa się poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa każdego z Funduszy znajdujących się na koncie podstawowym lub subkoncie, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2. Liczba umarzanych jednostek uczestnictwa zależy od ceny jednostki uczestnictwa Funduszy w dniu umorzenia oraz bieżącej wysokości pobieranej składki za ryzyko lub opłat wskazanych powyżej. 4. Jednostki uczestnictwa, określone w ust. 3, są umarzane proporcjonalnie do udziału każdego z Funduszy w wartości konta podstawowego lub subkonta, zgodnie z regułami wskazanymi w ust. 1 oraz ust Składka za ryzyko z tytułu obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową ustalana jest co miesiąc i stanowi iloczyn: sumy na ryzyku oraz wskaźnika śmiertelności zależnego od aktualnego wieku Ubezpieczonego. Wysokości miesięcznych wskaźników śmiertelności określone są Tabeli Opłat. 6. Opłata określona w 21 pkt 5) pobierana jest na zasadach określonych w Regulaminie. 2. Umowa ubezpieczenia rentowego zawierana jest na warunkach oferowanych przez Ubezpieczyciela, aktualnych w dniu składania wniosku o przeniesienie kapitału rentowego, z zastrzeżeniem ust Wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia rentowego przeniesiony kapitał rentowy przeznaczany jest na poczet jednorazowej składki ubezpieczeniowej z tytułu tej umowy. 4. Przeniesienie kapitału rentowego do umowy ubezpieczenia rentowego następuje na wniosek Ubezpieczonego. 5. Przeniesienie kapitału rentowego do umowy ubezpieczenia rentowego może dotyczyć całości lub części wartości wykupu. Przeniesienie realizowane jest na zasadach określonych dla wypłaty wartości wykupu całkowitego, wykupu częściowego z konta podstawowego lub wykupu z subkonta (zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego). 6. Przeniesienie kapitału rentowego możliwe jest tylko wówczas, gdy wartość kapitału rentowego pozwala na zagwarantowanie Ubezpieczonemu wybranego rodzaju renty w minimalnej wysokości określanej dla umów ubezpieczenia rentowego. 7. Aktualny wzór umowy ubezpieczenia rentowego, o której mowa w ust. 1 dostępny jest u Ubezpieczającego oraz w siedzibie Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel gwarantuje zachowanie warunków zawierania umów ubezpieczenia rentowego aktualnych w dniu przystąpienia Ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia do pierwszej rocznicy ubezpieczenia. X. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYSOKOŚĆ OPŁAT Wysokość opłat wskazanych w 21 pkt 1) - 5) określona jest w Tabeli opłat. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-4, zmiana wysokości opłat i limitów wyrażonych w Tabeli opłat, może być dokonywana nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym maksymalny wzrost wysokości opłaty nie może przekroczyć iloczynu aktualnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od ostatniej zmiany określonej opłaty w ramach wszystkich umów ubezpieczenia i współczynnika 1,25. O każdorazowej zmianie Ubezpieczyciel poinformuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonych na piśmie, najpóźniej na 30 dni przed jej wprowadzeniem. 3. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego na zmianę warunków udzielanej mu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w ust. 2 może on wystąpić z umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w Wysokość składki za ryzyko jest zmienna, zgodnie z postanowieniami 22 ust. 5. IX. RENTA PRZENIESIENIE KAPITAŁU RENTOWEGO DO UMOWY UBEZPIECZENIA RENTOWEGO Przeniesienie kapitału rentowego następuje po zawarciu przez Ubezpieczonego z Ubezpieczycielem odrębnej umowy ubezpieczenia rentowego, na podstawie wniosku w tym zakresie złożonego przez Ubezpieczonego. UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego przysługuje beneficjentowi głównemu lub beneficjentowi dodatkowemu lub innej uprawnionej osobie określonej w ust. 7, chyba, że osoba ta umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczony ma prawo do samodzielnego wskazywania beneficjenta głównego i beneficjenta dodatkowego. 3. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu Ubezpieczonego przysługuje w pierwszej kolejności beneficjentowi głównemu. 4. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy niektórym z beneficjentów głównych nie przysługuje świadczenie lub niektórzy beneficjenci główni nie żyją, świadczenia należne tym beneficjentom głównym, w braku odmiennego wskazania przez Ubezpieczonego, przysługują proporcjonalnie pozostałym beneficjentom głównym. 5. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy żadnemu z beneficjentów głównych nie przysługuje świadczenie lub wszyscy beneficjenci główni nie żyją albo Ubezpieczony nie wyznaczył beneficjenta głównego, świadczenie przysługuje osobom wskazanym przez Ubezpieczonego jako beneficjenci dodatkowi. 6. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio do beneficjentów dodatkowych. 7. W przypadku zgonu Ubezpieczonego, gdy żadnej z osób wskazanych przez Ubezpieczonego jako uposażeni nie przysługuje świadczenie lub wszystkie te osoby nie żyją lub Ubezpieczony nie wyznaczył takich osób, świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego, w następującej kolejności: 1) małżonkowi - w całości, BP/OWU02/1212 7

8 2) dzieciom - w równych częściach, jeżeli świadczenie nie może być wypłacone małżonkowi, 3) rodzicom - w równych częściach, jeżeli świadczenie nie może być wypłacone małżonkowi ani dzieciom, 4) innym ustawowym spadkobiercom Ubezpieczonego - w równych częściach, jeżeli świadczenie nie może być wypłacone małżonkowi, dzieciom ani rodzicom. 8. W każdym czasie Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zmiany uposażonych przez złożenie pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. 9. Zmiana uposażonego dochodzi do skutku z datą złożenia Ubezpieczycielowi oświadczenia Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 8. ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ W przypadku zgonu Ubezpieczonego, dokumenty potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia, o których Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, to: 1) zgłoszenie roszczenia na formularzu Ubezpieczyciela, 2) Certyfikat Ubezpieczenia lub duplikat Certyfikatu Ubezpieczenia (jeżeli został wydany) - do wglądu, jeżeli jest w posiadaniu osoby zgłaszającej roszczenie, 3) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego (do wglądu), 4) zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub właściwe władze, 5) dokument tożsamości osoby zgłaszającej roszczenie (do wglądu), 2. Wypłata wartości wykupu całkowitego, wykupu częściowego oraz wykupu z subkonta dokonywana jest, jeśli do Ubezpieczyciela wpłyną następujące dokumenty: 1) wniosek o wykup, 2) kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego. 3. W uzasadnionych przypadkach Ubezpieczyciel uprawniony jest do zażądania przedłożenia innych dokumentów niż wskazane w ust. 1 lub ust. 2, o ile będzie to niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości świadczenia. 4. O dokumentach, o których mowa w ust. 3 powyżej, Ubezpieczyciel informuje osobę zgłaszającą roszczenie pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zgonie Ubezpieczonego lub od dnia złożenia wniosku o wykup całkowity, częściowy lub z subkonta. 2. Jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszeniu roszczenia, Ubezpieczyciel informuje o tym na piśmie osobę występująca z roszczeniem, w terminie określonym odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2, podając okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty. 4. Jeśli świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje, Ubezpieczyciel pisemnie informuje uprawnionego o wypłacie świadczenia ubezpieczeniowego. 5. Wypłata świadczenia jest dokonywana na koszt Ubezpieczyciela. XI. ZAKOŃCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA ZAKOŃCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 28 Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w zależności od tego co nastąpi pierwsze: 1) z dniem zakończenia ubezpieczenia bezskładkowego, o którym mowa w 16 ust. 3 pkt 1), jeżeli nie podjęto opłacania regularnych składek ubezpieczeniowych, 2) z dniem powstania zaległości w opłacie składek ubezpieczeniowych, jeżeli zaległość nie została uregulowana w dodatkowym terminie, który wskazano zgodnie z 12 ust. 1, 3) z końcem miesiąca polisowego przypadającego po trzeciej rocznicy ubezpieczenia, jeżeli na koniec tego miesiąca wartość konta podstawowego była niższa od kwoty minimalnej, określonej w Tabeli opłat, o ile nie została dokonana w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela dopłata składki ubezpieczeniowej, która pozwoliła na zachowanie minimalnej wartości konta podstawowego, 4) z końcem miesiąca polisowego, w którym Ubezpieczony złożył wniosek o wypłatę wartości wykupu całkowitego, 5) z dniem zgonu Ubezpieczonego. WYSTĄPIENIE UBEZPIECZONEGO Z UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczonemu przysługuje prawo wystąpienia z umowy ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia trwa do dnia zatwierdzenia do wypłaty wartości wykupu całkowitego lub do dnia podjęcia przez Ubezpieczyciela decyzji o odmowie wypłaty wartości wykupu całkowitego (jeżeli wartość wykupu całkowitego nie istnieje) i liczony jest jak termin na wypłatę tego świadczenia, zgodnie z treścią 27, przy czym nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia Ubezpieczycielowi oświadczenia Ubezpieczonego o wystąpieniu z umowy ubezpieczenia. 2. Wystąpienie z umowy ubezpieczenia równoznaczne jest ze złożeniem przez Ubezpieczonego wniosku o wypłatę wartości wykupu całkowitego. 8 BP/OWU02/1212

9 Infolinia dla Klientów Banku Pocztowego SA * *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA SKARGI I ZAŻALENIA Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od daty złożenia deklaracji przystąpienia, przez złożenie Ubezpieczycielowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel zwraca na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy Ubezpieczonego wartość ubezpieczenia wyznaczaną na dzień wpłynięcia do Ubezpieczyciela oświadczenia woli o odstąpieniu. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE INFORMOWANIE O WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU UDZIELANEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Nie rzadziej niż raz w roku, w zawiadomieniu wystosowanym do Ubezpieczającego i Ubezpieczonych, Ubezpieczyciel przekazuje informację o wysokości świadczeń z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Ubezpieczony może żądać, by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków Ubezpieczonego. ZWROT SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, za jaki została pobrana składka za ryzyko, Ubezpieczonemu przysługuje zwrot pobranej składki za ryzyko za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 2. Jeżeli obowiązek zwrotu przez Ubezpieczyciela składki za ryzyko z tytułu objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową wynika ze zgłoszenia roszczenia ubezpieczeniowego, kwota podlegająca zwrotowi, wypłacana jest łącznie ze świadczeniem ubezpieczeniowym. TRYB SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI Wszystkie zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczyciela oraz składane Ubezpieczycielowi, powinny być składane w uzgodnionej formie, a w braku odrębnego uzgodnienia powinny być dokonywane w formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru lub przesłane listem poleconym i wywierają skutki prawne z chwilą ich doręczenia, z zastrzeżeniem 20 ust W korespondencji należy powoływać się odpowiednio na numer deklaracji przystąpienia lub numer Certyfikatu Ubezpieczenia. 3. Postanowienia ust. 1-2 powyżej mają również zastosowanie do Ubezpieczonego Skargi i zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia rozpatrywane są niezwłocznie przez Zarząd Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika Ubezpieczyciela w terminie 30 dni po przesłaniu ich w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: Sopot, ul. Hestii 1, lub mailem na adres: bądź też mogą być kierowane do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 2. Po rozpatrzeniu skarg i zażaleń, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowisko Ubezpieczyciela przesyłane jest pisemnie na adres wskazany w treści skargi lub zażalenia. 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia. ZMIANY W UMOWIE UBEZPIECZENIA Zmiana umowy ubezpieczenia i Warunków Ubezpieczenia może zostać dokonana z zachowaniem trybu oraz warunków określonych w warunkach ubezpieczenia i obowiązujących przepisach prawa. 2. Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie adresu zamieszkania i danych osobowych swoich oraz uposażonych. Na Ubezpieczycielu spoczywa taki sam obowiązek względem Ubezpieczającego i Ubezpieczonych. 3. W przypadku zmiany systemu monetarnego w Rzeczypospolitej Polskiej lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe wynikające z umowy ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione, zgodnie z kursem wymiany złotego, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. PODATKI I OPŁATY Ewentualne podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela ani Ubezpieczającego. 2. Aktualne zasady opodatkowania świadczeń zawarte zostały w załączniku do warunków ubezpieczenia. 3. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych obciążają Ubezpieczającego. 4. Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są w złotych polskich. BP/OWU02/1212 9

10 SPRAWY NIEUREGULOWANE Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo polskie. 2. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Załączniki 1) Załącznik nr 1 do Warunków Ubezpieczenia - Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA (kod: BP/UFK/REG-01/2012), 2) Załącznik nr 2 do Warunków Ubezpieczenia - Zasady opodatkowania świadczeń, 3) Załącznik nr 3 do Warunków Ubezpieczenia - Tabela Opłat (kod: BP/TO-01/2012), 4) Załącznik nr 4 do Warunków Ubezpieczenia - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia. Niniejszy dokument zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), które są poufne i przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku Banku Pocztowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 17. Żadna jego część nie może być przekazywana, ujawniana, wykorzystywana w tym rozpowszechniana (kopiowana) w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej zgody STUnŻ Ergo Hestia SA. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr16, poz.93 ze zm.). 10 BP/OWU02/1212

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową KOD: ADIJ 02/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową KOD: ADIJ 01/08 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową KOD: ADIJ 01/12 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową kod: DIN 02/12 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: ADIR 01/12 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową kod: ADIR 02/12 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: ADIR 01/08 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DIN 01/12 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: INIR 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ubezpieczenie Inwestycyjne z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Inventus i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy kod: ALI/UFK/OWU-01/1506 Szanowny Kliencie, Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Twoje Perspektywy przez

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus

Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Program Inwestycyjno-Rentowy Inventus Ubezpieczenie Inwestycyjne z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Inventus i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod: INIR

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ubezpieczenie Inwestycyjne z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Duo Invest i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod:

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest

Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Program Inwestycyjno-Rentowy Duo Invest Ubezpieczenie Inwestycyjne z Regularną Składką Ubezpieczeniową Książeczka zawiera poniższe wprowadzenie do Programu Duo Invest i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 4 KOD: OWU/NSP/004/1506 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Spółki Detaliczne KOD: OWU/ISD/001/1505 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. Informacje,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Sjesta

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Sjesta Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego z Jednorazową Składką Ubezpieczeniową Sjesta KOD ORJ 01/09 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Niemieckie Spółki 2 KOD: OWU/NSP/002/1411 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 16b Ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego Sjesta

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego Sjesta Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego Sjesta KOD: ORG 01/09 I. Postanowienia ogólne postanowienia wprowadzające 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Technologie Medyczne KOD: OWU/TM/001/1510 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Grand Duo

Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Grand Duo Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Grand Duo Ubezpieczenie na Życie ze Składką Regularną Książeczka zawiera wprowadzenie do Programu Grand Duo i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod: GD 01/15)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Hestia Kapitał

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Hestia Kapitał Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Udziałem w Zysku Hestia Kapitał KOD: HK 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego

Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego Program Inwestycyjno-Rentowy Advanta Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego KOD: ADR 01/08 I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego

Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego Program Inwestycyjno-Rentowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rentowego KOD: REN 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI Z JEDNORAZOWĄ SKŁADKĄ UBEZPIECZENIOWĄ EVENTUS CLASSIC KOD: GFS 01/07 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki indywidualnego

Ogólne Warunki indywidualnego Ogólne Warunki indywidualnego Ubezpieczenia GWARANTOWANEJ RENTY NA ŻYCIE Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI EVENTUS PLUS (kod GFr 01/09) I. Postanowienia ogólne POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Fundusze KOD: OWU/IWF/001/1512

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Fundusze KOD: OWU/IWF/001/1512 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Fundusze KOD: OWU/IWF/001/1512 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Premium - Top Fundusze KOD: OWU/PTF/001/1510 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (informacje, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia

Warunki Ubezpieczenia Warunki Ubezpieczenia Kod warunków: DB_OGIR119 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013 Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w paliwa i złoto NR SWU/SPA1/4/2013 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Duo Benefit

Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Duo Benefit Hybrydowy Program Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny Duo Benefit Ubezpieczenie na Życie ze Składką Regularną Książeczka zawiera wprowadzenie do Programu Duo Benefit i Ogólne Warunki Ubezpieczenia (kod: DB 01/15)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) Informacje, o których mowa w art. 39 ust 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827) dla konsumentów zawierających umowę ubezpieczenia na odległość. (kod: INF/IWZ/001/1604)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

(kod DUO 01/10) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

(kod DUO 01/10) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora www.ergohestia.pl Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus DUO Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Kod: DUO 01/10 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

Kod: DUO 01/10 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową Kod: DUO 01/10 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Fundusz & Perspektywa. Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną

OWU. Fundusz & Perspektywa. Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

KOD: DUO 01/14 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: DUO 01/14 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DUO 01/14 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VII Kod warunków: DB_OGIR119 WARUNKI UBEZPIECZENIA Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KOD: DUO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: DUO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Eventus Duo. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową KOD: DUO 01/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Inwestycja w Fundusze 2 KOD: OWU/IWF/002/1512 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (te postanowienia OWU, stanowią jednocześnie informacje,

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) Obowiązuje od 5.11.2012 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UNIWERSALNEGO NOWA PERSPEKTYWA (NPER/J/4/2012) 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE PROGRAM UBEZPIECZENIOWO-OSZCZĘDNOŚCIOWY EVENTUS DUO Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową (kod: DUO 01/10) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo