Fundusz Wierzytelności. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz Wierzytelności. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową"

Transkrypt

1 Fundusz Wierzytelności Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową

2

3 Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa ochroną ubezpieczeniową. Przedstawiamy Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Fundusz Wierzytelności o symbolu BRP-2113 oraz regulamin ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Po zapoznaniu się z wnioskiem o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo wystawi Polisę, w której znajdą się m.in. szczegó owe informacje na temat typu ubezpieczenia, Okresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i Sk adki. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią tych dokumentów. Dziękując za obdarzenie nas zaufaniem, sk adamy wyrazy szacunku, Prezes Zarządu Franz Fuchs Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, Warszawa KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy KRS, NIP Kapita zak adowy: ,00 z - op acony w ca ości Tel.: , Agent Imię i nazwisko Agenta Nr rejestru Agenta w KNF Ubezpieczający Imię i nazwisko Nr wniosku: 1

4 Spis treści 1. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie BRP-2113 str. 3 z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Fundusz Wierzytelności 2. Załącznik nr 1 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia str. 26 na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Fundusz Wierzytelności o symbolu BRP Regulamin ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Wierzytelności str Oświadczenie do wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Fundusz str. 31 Wierzytelności o symbolu BRP

5 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ FUNDUSZ WIERZYTELNOŚCI BRP POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową Fundusz Wierzytelności o symbolu BRP-2113 (zwane dalej OWU), stosuje się w Umowach ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 162, zwanym dalej Towarzystwem, a Ubezpieczającymi. 2. DEFINICJE 1. Terminy oraz nazwy użyte w OWU, Polisie oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają: 1) Ubezpieczony osoba fizyczna, mająca w dniu wypełnienia i podpisania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 70 lat, której życie jest przedmiotem Ubezpieczenia. 2) Ubezpieczający podmiot zawierający Umowę ubezpieczenia i zobowiązany do zapłaty Składki jednorazowej. W przypadku, gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczony wstępuje w prawa i obowiązki Ubezpieczającego w następujących sytuacjach: a) na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą Ubezpieczonego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym doręczono do Siedziby Towarzystwa wniosek Ubezpieczającego wraz ze zgodą Ubezpieczonego, b) w razie śmierci Ubezpieczającego, o ile Ubezpieczony nie wyrazi sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia śmierci w dniu śmierci Ubezpieczającego, c) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Ubezpieczającego lub w razie zgłoszenia otwarcia likwidacji Ubezpieczającego, o ile Ubezpieczony nie wyrazi pisemnego sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia otwarcia likwidacji Ubezpieczającego w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku lub zgłoszenia otwarcia likwidacji Ubezpieczającego. 3) Uposażony osoba fizyczna lub inny podmiot prawa, wskazany przez Ubezpieczającego, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, przez Ubezpieczonego jako uprawniony do Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 4) Agent ubezpieczeniowy (Agent) przedsiębiorca, który wykonuje działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Towarzystwem i wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 5) Akt terroryzmu planowane i zorganizowane działanie pojedynczych osób lub grup osób skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu zastraszenia bądź wymuszenia określonych zachowań lub świadczeń od władz państwowych i społeczeństwa, często naruszające lub zagrażające ludzkiemu życiu, zdrowiu lub mieniu. 6) Cena Jednostki cena ustalona podczas cyklicznych Wycen Jednostek określonych w Regulaminie Funduszu. 3

6 7) Częściowe Świadczenie inwestycyjne wypłata części środków zgromadzonych na Indywidualnym rachunku na zasadach, o których mowa w 16 OWU. 8) Czynnik zewnętrzny czynnik oddziałujący na organizm Ubezpieczonego, który z medycznego punktu widzenia nie może być zakwalifikowany jako choroba tj. stan organizmu polegający na nieprawidłowej reakcji narządów lub układów Ubezpieczonego na bodźce środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego lub czynnik chorobotwórczy tj. bakteria, wirus lub pasożyt wywołujący chorobę Ubezpieczonego. 9) Droga droga w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. 10) Dzień początku odpowiedzialności potwierdzony w Polisie dzień, w którym rozpoczyna się odpowiedzialność Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego. Dniem początku odpowiedzialności jest zawsze pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień 5 ust.12 OWU. 11) Dzień umorzenia Jednostki (Dzień umorzenia) dzień, w którym dokonano umorzenia Jednostek Funduszu zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Jednostek, w przypadkach i na warunkach opisanych w OWU. 12) Dzień Wyceny dzień, w którym ustalana jest Cena Jednostki Funduszu, zgodnie z Regulaminem Funduszu. 13) Dzień zakupu Jednostki dzień, w którym dokonano zakupu Jednostek Funduszu. Zakup Jednostki w Dniu zakupu Jednostki realizowany jest z zastosowaniem Ceny Jednostki ustalonej w ostatnim Dniu Wyceny w miesiącu kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym Dzień zakupu Jednostki. Dzień zakupu Jednostki przypada w Dniu początku odpowiedzialności. 14) Dzień zapłaty Składki jednorazowej dzień, w którym na rachunku bankowym Towarzystwa uznano Składkę jednorazową zapłaconą w pełnej wysokości. 15) Indywidualny rachunek Jednostek (Indywidualny rachunek, Rachunek) wyodrębniony i prowadzony przez Towarzystwo dla każdej Umowy ubezpieczenia indywidualny rachunek Ubezpieczonego, na którym ewidencjonowane są zakupione Jednostki Funduszu. 16) Jednostka Funduszu (Jednostka) wyodrębniona, proporcjonalna część wartości aktywów Funduszu. 17) Nieszczęśliwy wypadek zdarzenie spełniające łącznie następujące warunki: przypadkowe, nagłe zdarzenie, wywołane wskutek działania wyłącznie Czynnika zewnętrznego i niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony doznał Urazu lub zmarł. 18) Okres subskrypcji okres, w którym Ubezpieczający może złożyć do Siedziby Towarzystwa wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz wpłacić Składkę jednorazową w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, na wskazany rachunek bankowy Towarzystwa. Okres subskrypcji reguluje 7 OWU. 19) Okres ubezpieczenia okres obejmowania Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo na podstawie OWU, liczony od dnia potwierdzonego w Polisie jako Dzień początku odpowiedzialności do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności z tytułu Umowy ubezpieczenia. 20) Pojazd Pojazd lądowy, Statek morski lub śródlądowy i Statek powietrzny. 21) Pojazd lądowy środek transportu przeznaczony do poruszania się po Drodze lub po torowisku albo maszyna lub urządzenie przystosowane do poruszania się po Drodze lub po torowisku, będące: a) pojazdem silnikowym, z wyłączeniem: pojazdów używanych do celów specjalnych, 4

7 motocykli, motorowerów, innych pojazdów jednośladowych, bądź b) pojazdem szynowym. 22) Polisa dokument ubezpieczenia wystawiony przez Towarzystwo, potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia i jej warunki. 23) Pozostawanie pod wpływem alkoholu stan, w którym stężenie alkoholu we krwi danej osoby wynosi co najmniej 0,2 lub zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1mg w 1dm3. W rozumieniu OWU uważa się, że Ubezpieczony Pozostawał pod wpływem alkoholu również w przypadku odmowy wykonania badań mających na celu ustalenie spożycia alkoholu przez tę osobę, a także wówczas, gdy nie wykonano badań z innych powodów, a w dokumentacji powypadkowej znajduje się adnotacja o spożyciu alkoholu przez tę osobę. 24) Regulamin Funduszu (Regulamin) dokument określający politykę inwestycyjną Funduszu, częstotliwość i metodę Wycen, Dzień Wyceny Jednostek Funduszu oraz wysokość opłat za zarządzanie Funduszem pobieranych ze środków Funduszu; Regulamin stanowi integralną część Umowy ubezpieczenia. 25) Rocznica ubezpieczenia rocznica Dnia początku odpowiedzialności Towarzystwa potwierdzonego w Polisie. 26) Rok (Lata) ubezpieczenia 12-miesięczny okres (okresy) liczony od Dnia początku odpowiedzialności i odpowiednio od kolejnych Rocznic ubezpieczenia. 27) Siedziba Towarzystwa Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa. Ilekroć w OWU mowa jest o doręczaniu określonych oświadczeń lub zawiadomień do Siedziby Towarzystwa rozumie się przez to również doręczenie Agentowi ubezpieczeniowemu. 28) Składka funduszowa kwota przeznaczona na zakup Jednostek Funduszu, stanowiąca różnicę pomiędzy zapłaconą Składką jednorazową a pobraną opłatą związaną z zawarciem Umowy ubezpieczenia, o której mowa w 14 OWU. 29) Składka jednorazowa (Składka) kwota zadeklarowana we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, należna z tytułu Umowy ubezpieczenia, opłacona jednorazowo za cały Okres ubezpieczenia, potwierdzona w Polisie. 30) Statek morski lub śródlądowy każde urządzenie pływające o napędzie mechanicznym, działające zgodnie z przepisami państwa, na terytorium którego zostało zarejestrowane, wykorzystywane w ruchu wodnym zgodnie z wymaganym uprawnieniem do przewozów wycieczkowych, transportowych oraz regularnych połączeń komunikacyjnych. W rozumieniu niniejszych OWU za statek morski lub śródlądowy nie uważa się: statków podwodnych, platform wiertniczych, skuterów wodnych, jachtów żaglowych z napędem mechanicznym oraz łodzi z napędem mechanicznym. 31) Statek powietrzny samolot lub śmigłowiec, realizujący przewozy lotnicze, należący do licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych. 32) Świadczenie przewidziana Umową ubezpieczenia kwota wypłacana przez Towarzystwo na podstawie OWU, z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 33) Świadczenie inwestycyjne świadczenie w wysokości Wartości Świadczenia inwestycyjnego wypłacane przez Towarzystwo w przypadkach określonych w OWU w razie zajścia zdarzenia innego 5

8 niż śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień 4 OWU. 34) Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK, Fundusz) wyodrębniona część aktywów Towarzystwa o polityce inwestowania i poziomie ryzyka określonych w Regulaminie Funduszu, podzielona na równe części, zwane Jednostkami Funduszu. 35) Umowa ubezpieczenia umowa indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawarta pomiędzy Towarzystwem a Ubezpieczającym na podstawie OWU, w której przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Towarzystwo na podstawie OWU jest życie Ubezpieczonego. 36) Uraz uszkodzenie tkanek ciała lub narządów Ubezpieczonego wskutek działania Czynnika zewnętrznego. 37) Wartość Świadczenia inwestycyjnego kwota pieniężna powstała w wyniku umorzenia Jednostek zgromadzonych na Indywidualnym rachunku, zakupionych za Składkę funduszową, pomnożona przez odpowiednią wartość Współczynnika Świadczenia inwestycyjnego określonego w Tabeli Współczynników Świadczenia inwestycyjnego zawartej w Załączniku nr 1. Wartość Świadczenia inwestycyjnego jest to wartość wykupu, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U r., poz. 950). 38) Wiek ubezpieczonego różnica pomiędzy danym rokiem kalendarzowym a rokiem urodzenia danej osoby. 39) Współczynnik Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego odpowiedni procent dla wskazanego Roku ubezpieczenia, w którym dokonywana jest wypłata Świadczenia inwestycyjnego lub Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, określony w Tabeli Współczynników Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego zawartej w Załączniku nr 1, służący do obliczania Wartości Świadczenia inwestycyjnego lub Częściowego Świadczenia inwestycyjnego z aktywów powstałych w wyniku zainwestowania Składki funduszowej zapłaconej przez Ubezpieczającego. 40) Wycena ustalenie Ceny Jednostki Funduszu, zgodnie z Regulaminem tego Funduszu. 41) Wypadek komunikacyjny zdarzenie spełniające łącznie następujące warunki: Nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem Pojazdu, któremu uległ Ubezpieczony jako pasażer Pojazdu lub kierujący Pojazdem. 42) Załącznik nr 1 dokument określający wysokość opłat, limity związane z Umową ubezpieczenia, Współczynniki Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, stanowiący integralną część OWU. 43) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa, którego zajście powoduje powstanie roszczenia o wypłatę Świadczenia. 3. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 1. Przedmiotem Umowy ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia. 2. Zakres Umowy ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, 2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego w Okresie ubezpieczenia, w pierwszym Roku ubezpieczenia. 3. W przypadku zajścia w Okresie ubezpieczenia określonych w OWU zdarzeń innych niż wskazane 6

9 w ust. 2 powyżej i otrzymania przez Towarzystwo wniosku o wypłatę Świadczenia inwestycyjnego, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu Wartość Świadczenia inwestycyjnego obliczonego zgodnie z zasadami, o których mowa w 26 OWU. 4. Z zastrzeżeniem postanowień 4 OWU oraz ust. 5-8 poniżej, odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, polega na wypłacie Uposażonym, każdemu w części ustalonej przez Ubezpieczającego, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, przez Ubezpieczonego albo osobom wskazanym w 6 OWU, Świadczenia w wysokości sumy kwot: 1) wartości Jednostek zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Ubezpieczonego obliczonej z uwzględnieniem liczby Jednostek i Ceny Jednostki ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny poprzedzającym datę wpływu do Siedziby Towarzystwa wniosku o wypłatę Świadczenia lub jeżeli wniosek wpłynął w Dniu Wyceny z zastosowaniem Ceny Jednostki ustalonej w tym dniu, oraz 2) sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia, potwierdzonej w Polisie. 5. Jeżeli Towarzystwo otrzyma ważny wniosek o wypłatę Częściowego Świadczenia inwestycyjnego przed dniem otrzymania wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, wówczas Towarzystwo dokona wypłaty Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, a następnie obliczy wysokość Świadczenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 6. Jeżeli Towarzystwo otrzyma ważny wniosek o wypłatę Świadczenia inwestycyjnego przed dniem otrzymania wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, wówczas Towarzystwo dokona wypłaty Świadczenia inwestycyjnego. W tej sytuacji Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, w kwocie ograniczonej do kwoty sumy ubezpieczenia potwierdzonej w Polisie jest należne, o ile śmierć Ubezpieczonego nastąpiła nie później niż w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności Towarzystwa. 7. Z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa wskazanych w 4 OWU oraz z zastosowaniem postanowień ust. 8 poniżej, w razie śmierci Ubezpieczonego w pierwszym Roku ubezpieczenia w następstwie Wypadku komunikacyjnego, Towarzystwo wypłaci Uposażonym, każdemu w części ustalonej przez Ubezpieczającego, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, przez Ubezpieczonego lub osobom wskazanym w 6 OWU, dodatkowe Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie Wypadku komunikacyjnego potwierdzonej w Polisie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) Wypadek komunikacyjny będący przyczyną śmierci Ubezpieczonego miał miejsce w Okresie ubezpieczenia i do dnia poprzedzającego dzień pierwszej Rocznicy ubezpieczenia, 2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego nastąpiła w Okresie ubezpieczenia i do dnia poprzedzającego dzień pierwszej Rocznicy ubezpieczenia, 3) istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy Wypadkiem komunikacyjnym a śmiercią Ubezpieczonego. 8. Zasady nabywania praw do Świadczeń oraz zasady wypłaty Świadczeń są określone w 25 OWU. 4. OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 1. Odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest do wypłaty Świadczenia inwestycyjnego obliczonego na zasadach określonych w 26 OWU, jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w następstwie lub spowodowana została lub nastąpiła na skutek: 7

10 1) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, Aktów terroryzmu lub czynnego udziału Ubezpieczonego w rozruchach, buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy, a także masowego skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź katastrofy nuklearnej, 2) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu stanowiącego umyślne przestępstwo, 3) samobójstwa Ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia, niezależnie od stopnia poczytalności Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo odmówi spełnienia Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego, jeżeli śmierć Ubezpieczonego zaszła w następstwie lub spowodowana została lub nastąpiła w związku z którąkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej lub zaszła w następstwie bądź nastąpiła w związku z: 1) samookaleczeniem, okaleczeniem Ubezpieczonego na jego własną prośbę, niezależnie od stanu jego poczytalności, 2) zatruciem Ubezpieczonego spowodowanym spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz ze zm.), leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, 3) udziałem Ubezpieczonego w wyścigach lub rajdach motorowych, motorowodnych, motokrosowych i regatach żeglarskich, 4) atakiem konwulsji, drgawek, padaczki, omdlenia lub utraty przytomności, 5) Pozostawaniem przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub leków, z wyjątkiem leków zażywanych zgodnie z zaleceniami lekarza, środków odurzających lub substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zwanych dalej łącznie środkami odurzającymi), chyba że Pozostawanie pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających nie miało wpływu na powstanie Zdarzenia ubezpieczeniowego. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności również w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówił wykonania badań mających na celu ustalenie, czy w chwili zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego był pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających, chyba że Pozostawanie pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających nie miało wpływu na powstanie Zdarzenia ubezpieczeniowego, 6) wypadkiem lotniczym, jeżeli Ubezpieczony był pasażerem lub pilotem nielicencjonowanych linii lotniczych, 7) prowadzeniem przez Ubezpieczonego Pojazdu bez posiadanych przez Ubezpieczonego uprawnień do prowadzenia danego Pojazdu, chyba że prowadzenie przez Ubezpieczonego Pojazdu bez posiadanych przez Ubezpieczonego uprawnień do prowadzenia danego Pojazdu nie miało wpływu na powstanie Zdarzenia ubezpieczeniowego, 8) prowadzeniem przez Ubezpieczonego Pojazdu, który nie posiadał aktualnego badania technicznego lub który nie został dopuszczony do ruchu lub użytkowania, o ile badanie techniczne lub dopuszczenie do ruchu lub użytkowania są wymagane przepisami prawa o ruchu drogowym lub innymi przepisami dotyczącymi użytkowania danego Pojazdu, chyba że brak aktualnego badania technicznego lub przyczyna niedopuszczenia do ruchu lub użytkowania danego Pojazdu nie miały wpływu na powstanie Zdarzenia ubezpieczeniowego. 8

11 5. ZASADY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas nieokreślony. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie poprawnie, kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia na formularzu Towarzystwa. Podpisy umieszczone na wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia stanowią wzorce podpisów. We wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający proponuje wysokość Składki jednorazowej i sumy ubezpieczenia oraz Dzień początku odpowiedzialności, który nie może być wcześniejszy niż dzień doręczenia wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia do Siedziby Towarzystwa. 3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Ubezpieczającego o dane finansowe. 4. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomości Towarzystwa wszystkie znane sobie okoliczności, o które Towarzystwo pytało w formularzu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera Umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i ponadto obejmuje okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez Towarzystwo Umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 5. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zaproponowania przed zawarciem Umowy ubezpieczenia: 1) obniżenia sumy ubezpieczenia, 2) przesunięcia Dnia początku odpowiedzialności zaproponowanego we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, 3) zastosowania warunków innych niż określone w OWU, 4) zmiany Regulaminu Funduszu. 6. Po łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) zaakceptowaniu przez Towarzystwo wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, 2) uznaniu na rachunku bankowym Towarzystwa Składki jednorazowej zgodnej z wysokością zadeklarowaną we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, 3) zgromadzeniu przez Towarzystwo minimalnej kwoty będącej sumą wszystkich zapłaconych Składek funduszowych w Okresie subskrypcji określonej w Tabeli limitów, pkt 6, Załącznik nr 1, najpóźniej na koniec ostatniego dnia Okresu subskrypcji, Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta z Dniem początku odpowiedzialności. Towarzystwo zleci zakup Jednostek Funduszu według procedury określonej w 13 OWU i wystawi Polisę. 7. Każda ze stron Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający i Towarzystwo, może odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia. 8. W przypadku odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Towarzystwo, Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym Ubezpieczającego na piśmie, podając przyczyny odmowy oraz wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin na pisemne wskazanie dogodnego dla Ubezpieczającego sposobu zwrotu wpłaconej Składki jednorazowej: na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Zwrot wpłaconej Składki jednorazowej zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo pisemnego wskazania, o którym mowa w zdaniu pierwszym i zgodnie z tym wskazaniem. 9. W przypadku odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, Ubezpieczający 9

12 zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Towarzystwo na piśmie, wskazując jednocześnie sposób zwrotu wpłaconej Składki jednorazowej: na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, a Towarzystwo zobowiązane jest dokonać zwrotu zapłaconej Składki jednorazowej najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego lub złożyć dyspozycję dokonania przekazu w urzędzie pocztowym, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczającego. 10. Towarzystwo potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia Polisą. 11. Jeżeli w odpowiedzi na złożony przez Ubezpieczającego wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia Towarzystwo doręczy Ubezpieczającemu Polisę zawierającą postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonego przez niego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Towarzystwo zobowiązane jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu Polisy, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku, zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie będą skuteczne, a Umowa ubezpieczenia będzie zawarta zgodnie z warunkami wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 12. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z Dniem początku odpowiedzialności, z zastrzeżeniem ust poniżej. 13. W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treścią Polisy w dniu następującym po upływie terminu wyznaczonego na złożenie sprzeciwu. 14. W przypadku zgłoszenia pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta i Towarzystwo zobowiązane jest dokonać zwrotu zapłaconej Składki jednorazowej najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego sprzeciwu zawierającego dyspozycję Ubezpieczającego odnośnie sposobu dokonania zwrotu zapłaconej Składki jednorazowej: na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego lub przekazem w urzędzie pocztowym, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. 15. Towarzystwo zobowiązane jest do podjęcia decyzji w sprawie akceptacji wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia lub odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia nie później niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia w Towarzystwie kompletnie i poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 6. ZASADY WSKAZANIA UPOSAŻONEGO 1. Ubezpieczający, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczony ma prawo w każdym czasie wskazać jednego lub więcej Uposażonych do Świadczenia na wypadek śmierci, a także odwołać lub zmienić wskazanie Uposażonego. 2. Ubezpieczający, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczony powinien określić udział każdego z Uposażonych w kwocie Świadczenia, przy czym suma udziałów w kwocie Świadczenia powinna wynosić 100%. 3. Jeżeli Ubezpieczający, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, nie oznaczając ich udziału w kwocie Świadczenia, uważa się, że ich udziały są równe. Jeżeli Ubezpieczający, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczony określił udział w kwocie Świadczenia tylko niektórym wskazanym Uposażonym, przyjmuje się, że udział w kwocie Świadczenia pozostałych 10

13 osób jest równy zero. Jeżeli suma wskazanych udziałów w kwocie Świadczenia nie jest równa 100%, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie należnego Świadczenia wyznaczane są przy zachowaniu wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania Ubezpieczającego, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczonego. 4. Ubezpieczony, który jest inną osobą niż Ubezpieczający, może wyrazić zgodę na wykonywanie przez Ubezpieczającego uprawnień, o których mowa w ust. 1-3 powyżej. 5. Oświadczenie Ubezpieczającego, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczonego o wskazaniu, zmianie lub odwołaniu wskazania Uposażonego albo oświadczenie Ubezpieczonego, który jest inną osobą niż Ubezpieczający, o wyrażeniu zgody na wykonywanie przez Ubezpieczającego uprawnień, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, wywołuje skutki prawne z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia do Siedziby Towarzystwa. 6. Wskazanie Uposażonego staje się bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego albo jeżeli umyślnie przyczynił się do jego śmierci. 7. Jeżeli Ubezpieczający, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczony wskazał kilku Uposażonych, a na dzień śmierci Ubezpieczonego wskazanie któregokolwiek Uposażonego stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 6 powyżej, wówczas przypadająca mu część Świadczenia zostanie wypłacona pozostałym Uposażonym, w proporcji wynikającej ze wskazania Ubezpieczającego, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczonego. 8. Jeżeli Ubezpieczający, a w przypadku gdy Ubezpieczający i Ubezpieczony są różnymi osobami, Ubezpieczony nie wskazał Uposażonych lub wskazanie wszystkich Uposażonych stało się bezskuteczne zgodnie z ust. 6 powyżej, wówczas Świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności: 1) małżonek zmarłego, 2) dzieci zmarłego, w tym dzieci przysposobione, 3) wnuki zmarłego, 4) rodzice zmarłego, 5) rodzeństwo zmarłego, 6) dzieci rodzeństwa zmarłego, 7) inni niż wskazani w pkt 1)-6) powyżej spadkobiercy Ubezpieczonego. Każda z wymienionych powyżej grup może nabyć prawo do Świadczenia w swojej kolejności pod warunkiem, że wcześniej nikt nie nabył prawa do Świadczenia. Jeżeli w danej grupie jest więcej niż jedna osoba, to kwota Świadczenia jest dzielona na równe części dla każdej z tych osób. 7. OKRES SUBSKRYPCJI 1. Okres subskrypcji trwa od pierwszego do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Okres subskrypcji trwa w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, do momentu ogłoszenia przez Towarzystwo likwidacji Funduszu lub zawieszenia sprzedaży Jednostek Funduszu na zasadach określonych w 19 OWU. 3. Jeżeli w Okresie subskrypcji Towarzystwo nie zgromadzi minimalnej kwoty będącej sumą wszystkich zapłaconych Składek funduszowych wskazanej w Tabeli limitów, pkt 6, Załącznik nr 1, Towarzystwo niezwłocznie poinformuje Ubezpieczającego na piśmie, że Umowa ubezpieczenia nie została zawarta, wyznaczając mu co najmniej 7-dniowy termin na pisemne wskazanie dogodnego 11

14 dla Ubezpieczającego sposobu zwrotu wpłaconej Składki jednorazowej: na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego lub przekazem w urzędzie pocztowym. Zwrot wpłaconej Składki jednorazowej zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo pisemnego wskazania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. 4. Zasady przechowywania pieniędzy pochodzących z zapłaconych Składek jednorazowych określone są w 21 OWU. 8. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA 1. Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się w Dniu początku odpowiedzialności potwierdzonym w Polisie, nie wcześniej jednak niż w Dniu zapłaty Składki jednorazowej w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu Umowy ubezpieczenia wygasa odpowiednio: 1) dla ryzyka śmierci Ubezpieczonego w dniu śmierci Ubezpieczonego, nie później jednak niż w dniu rozwiązania Umowy ubezpieczenia, 2) dla ryzyka śmierci Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego w dniu śmierci Ubezpieczonego, nie później jednak niż we wcześniejszym z dni: a) w dniu poprzedzającym dzień pierwszej Rocznicy ubezpieczenia, b) w dniu rozwiązania Umowy ubezpieczenia. 9. WYSOKOŚĆ SKŁADKI I SUMY UBEZPIECZENIA 1. Wysokość Składki jednorazowej, Składki funduszowej i sumy ubezpieczenia w Umowie ubezpieczenia potwierdza Polisa. 2. Wysokość Składki jednorazowej nie może być niższa niż minimalna kwota Składki jednorazowej określona w Tabeli limitów, pkt 1, Załącznik nr Jeżeli w Dniu początku odpowiedzialności Ubezpieczony ma nie więcej niż 64 lata, suma ubezpieczenia stanowi 10% zapłaconej Składki jednorazowej, ale nie więcej niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w Tabeli limitów, pkt 2, Załącznik nr Jeżeli w Dniu początku odpowiedzialności Ubezpieczony ma nie mniej niż 65 lat i nie więcej niż 70 lat, suma ubezpieczenia stanowi 2,5% zapłaconej Składki jednorazowej, ale nie więcej niż maksymalna suma ubezpieczenia określona w Tabeli limitów, pkt 3, Załącznik nr Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w następstwie Wypadku komunikacyjnego w Okresie ubezpieczenia, w pierwszym Roku ubezpieczenia, stanowi 10% zapłaconej Składki jednorazowej. 6. Suma ubezpieczenia nie ulega zmianie przez cały Okres ubezpieczenia. 10. WALUTA POLISY I RYZYKO INWESTYCYJNE 1. Walutą Polisy w Umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU jest waluta Funduszu, tj. złoty (PLN). 2. Wszelkie wielkości w Umowie ubezpieczenia, w tym suma ubezpieczenia, Cena Jednostki, wartość Rachunku, Wartość Świadczenia inwestycyjnego lub Częściowego Świadczenia inwestycyjnego i wypłacane Świadczenia, wyrażone kwotowo, będą określane w walucie Polisy. 3. Inwestycje w Jednostki Funduszy obarczone są ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego. W szczególności inwestycje mogą przynieść niższe zyski niż oczekiwania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, lub straty. 12

15 11. ALOKACJA SKŁADKI FUNDUSZOWEJ 1. Składka funduszowa przeznaczana jest w całości na nabycie Jednostek Funduszu. 12. WYCENY JEDNOSTEK 1. Cena Jednostki Funduszu ustalana jest z częstotliwością określoną w Regulaminie Funduszu. 2. Zasady Wyceny Jednostek Funduszu określa Regulamin Funduszu. 3. Towarzystwo ogłasza Ceny Jednostek na swojej stronie internetowej 13. ZASADY ZAMIANY SKŁADKI FUNDUSZOWEJ NA JEDNOSTKI 1. Zamiana Składki funduszowej na Jednostki Funduszu (zakup Jednostek) odbywa się w Dniu zakupu Jednostki przypadającym w Dniu początku odpowiedzialności, pod warunkiem łącznego spełnienia na ten dzień następujących warunków: 1) Składka jednorazowa wpłynęła na rachunek Towarzystwa oraz dokonano prawidłowej identyfikacji, o której mowa w ust. 2 poniżej, 2) do Siedziby Towarzystwa dostarczono prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, 3) określona w Tabeli limitów, pkt 6, Załącznik nr 1 minimalna kwota będąca sumą wszystkich zapłaconych Składek funduszowych w Okresie subskrypcji przypadającym w ostatnim miesiącu kalendarzowym poprzedzającym Dzień zakupu Jednostek, została osiągnięta. 2. Zlecenie zakupu Jednostek wystawiane jest po prawidłowym zidentyfikowaniu wpłaty Składki jednorazowej, z uwzględnieniem terminów określonych w ust. 3 poniżej. Prawidłowe zidentyfikowanie wpłaty Składki jednorazowej polega na ustaleniu, na którą Umowę ubezpieczenia i w jakiej wysokości zapłacono daną kwotę. Towarzystwo podejmuje czynności w celu zidentyfikowania wpłaty Składki jednorazowej natychmiast po otrzymaniu informacji z banku prowadzącego rachunek wpłat Składki jednorazowej o jej zapłaceniu; czynności te nie mogą trwać dłużej niż jeden dzień roboczy, o ile informacja o wpłaconej kwocie jest prawidłowa i wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 3. Realizacja zleceń zakupu Jednostek Funduszu odbywa się po Cenie Jednostki ustalonej na ostatniej Wycenie w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym Dzień zakupu Jednostki. 14. OPŁATA ZWIĄZANA Z ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Towarzystwo pobiera opłatę związaną z zawarciem Umowy ubezpieczenia w wysokości określonej w Tabeli opłat, pkt 2, Załącznik nr 1. Opłata ta pobierana jest z zapłaconej Składki jednorazowej przed zamianą na Jednostki Funduszu. 2. Koszty ochrony ubezpieczeniowej za ryzyko śmierci w następstwie Wypadku komunikacyjnego w Okresie ubezpieczenia, w pierwszym roku Okresu ubezpieczenia, ustalane według stawek ubezpieczeniowych określonych w Tabeli opłat, pkt 4, Załącznik nr 1, są wliczone w opłatę związaną z zawarciem Umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej. 15. OPŁATY POBIERANE Z RACHUNKU UBEZPIECZONEGO 1. Towarzystwo pobiera z Indywidualnego rachunku opłaty wymienione w poniższych ustępach. 2. Towarzystwo pobiera opłatę administracyjną należną za każdy rok prowadzenia Rachunku. 13

16 Opłata ta jest naliczana według stanu Rachunku w dniu pobierania opłaty i Ceny jednostki ustalonej na ostatniej Wycenie poprzedzającej: a) Dzień początku odpowiedzialności w przypadku pobierania opłaty należnej za pierwszy Rok ubezpieczenia, b) każdą kolejną Rocznicę ubezpieczenia w przypadku pobierania opłaty za każdy kolejny Rok ubezpieczenia. Wysokość opłaty administracyjnej ustalana jest jako odpowiedni procent wartości aktywów zgromadzonych na Rachunku i jest określona w Tabeli opłat, pkt 1, Załącznik nr 1. Podstawą obliczenia opłaty administracyjnej jest wartość aktywów zgromadzonych na Rachunku w dniu pobierania opłaty. 3. Koszty ochrony ubezpieczeniowej za ryzyko śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia (opłata za ochronę ubezpieczeniową) ustalane są według stawek ubezpieczeniowych określonych w Tabeli opłat, pkt 3, Załącznik nr 1 i wliczone są w opłatę administracyjną, o której mowa w ust. 2 powyżej. 16. CZĘŚCIOWE ŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE 1. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do Częściowego Świadczenia inwestycyjnego po upływie okresu przysługującego Ubezpieczającemu na odstąpienie od Umowy ubezpieczenia, pod warunkiem że Ubezpieczający nie skorzystał z prawa do odstąpienia. 2. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do Częściowego Świadczenia inwestycyjnego na kwotę nie mniejszą niż kwota określona w Tabeli limitów, pkt 4, Załącznik nr 1, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. W każdym Roku ubezpieczenia Ubezpieczonemu przysługuje prawo do Częściowego Świadczenia inwestycyjnego na łączną kwotę nieprzekraczającą wartości 20% zapłaconej Składki jednorazowej. 4. Z zachowaniem postanowień 17 ust. 2-3 OWU dokonanie przez Ubezpieczonego wypłaty Częściowego Świadczenia inwestycyjnego w przypadku, gdy Ubezpieczony nie jest Ubezpieczającym, a Ubezpieczający skorzystał z uprawnienia wskazanego w 17 ust. 1 OWU, wymaga pisemnej zgody Ubezpieczającego. 5. Wypłata Częściowego Świadczenia inwestycyjnego dokonywana jest na wniosek Ubezpieczonego złożony na formularzu Towarzystwa i doręczony do Siedziby Towarzystwa. Do wniosku o wypłatę Częściowego Świadczenia inwestycyjnego Ubezpieczony jest zobowiązany dołączyć: 1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika jednostki terenowej Towarzystwa, urzędnika administracji publicznej lub notariusza kopię dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego lub paszportu, Ubezpieczonego, 2) numer rachunku bankowego, na który Towarzystwo dokona wypłaty Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, o ile wypłata ma być dokonana na rachunek bankowy, 3) pisemną zgodę Ubezpieczającego na dokonanie Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, w przypadku gdy Ubezpieczony nie jest Ubezpieczającym a Ubezpieczający skorzystał z uprawnienia wskazanego w 17 ust. 1 OWU. 6. Umorzenie Jednostek na wniosek o Częściowe Świadczenie inwestycyjne złożony do Siedziby Towarzystwa przed dniem danej Wyceny lub w dniu danej Wyceny, zostanie wykonane na tej Wycenie, z zachowaniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu. 14

17 7. Umorzenie Jednostek odbywa się po Cenie Jednostki Funduszu ustalonej na koniec Dnia Wyceny, na której dokonano umorzeń Jednostek. Wartość umarzanych Jednostek Funduszu ustala się na podstawie ich liczby oraz Ceny Jednostki obowiązującej w Dniu umorzenia. 8. Kwota Częściowego Świadczenia inwestycyjnego stanowi iloczyn kwoty otrzymanej w wyniku umorzenia liczby Jednostek pozwalającej na realizację zlecenia Ubezpieczonego oraz odpowiedniego dla Roku ubezpieczenia, w którym dokonywana jest wypłata Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, Współczynnika Częściowego Świadczenia inwestycyjnego zamieszczonego w Tabeli Współczynników Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, Załącznik nr Jeżeli dokonanie wypłaty Częściowego Świadczenia inwestycyjnego miałoby spowodować zmniejszenie wartości pozostałych na Rachunku Jednostek do wysokości mniejszej niż minimalna wartość Rachunku określona w Tabeli limitów pkt 5, Załącznik nr 1, Towarzystwo zaniecha dokonania wypłaty Częściowego Świadczenia inwestycyjnego i zaproponuje dokonanie wypłaty Częściowego Świadczenia inwestycyjnego w odpowiednio mniejszej wysokości lub poinformuje Ubezpieczonego o możliwości dokonania wypłaty Świadczenia inwestycyjnego, podając Wartość Świadczenia inwestycyjnego obliczonego na zasadach określonych w 26 OWU na dzień sporządzania przez Towarzystwo pisemnej informacji o możliwości dokonania wypłaty Świadczenia inwestycyjnego. 10. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od Dnia umorzenia Jednostek, Towarzystwo dokona, zgodnie z wnioskiem Ubezpieczonego, przelewu kwoty uzyskanej w wyniku operacji opisanej w niniejszym paragrafie, pomniejszonej o podatek, o ile jest on należny, na rachunek bankowy Ubezpieczonego lub złoży dyspozycję dokonania przekazu w urzędzie pocztowym, zgodnie z wnioskiem Ubezpieczonego. 11. W przypadku wpływu do Siedziby Towarzystwa wniosku o wypłatę Częściowego Świadczenia inwestycyjnego po dniu wpływu wniosku o wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego albo w przypadku gdy obydwa wnioski wpłyną do Siedziby Towarzystwa w tym samym dniu, rozpatrzony zostanie jedynie wniosek o wypłatę Świadczenia, natomiast wniosek o wypłatę Częściowego Świadczenia inwestycyjnego zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia jako bezprzedmiotowy. 17. OKRESOWE OGRANICZENIE PRAWA DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA INWESTYCYJNEGO I CZĘŚCIOWEGO ŚWIADCZENIA INWESTYCYJNEGO 1. Na wniosek Ubezpieczającego złożony razem z wnioskiem o zawarcie Umowy ubezpieczenia, prawo do wypłaty Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego może być uniemożliwione przez wskazany przez Ubezpieczającego okres, zaczynający się od Dnia początku odpowiedzialności. 2. Jeżeli Ubezpieczający nie złoży wniosku o okresowe ograniczenie prawa do wypłaty Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, wówczas nie mają zastosowania przepisy zawarte w 16 ust. 4 OWU i 26 ust. 2 OWU. 3. Jeżeli Ubezpieczający złoży wniosek o okresowe ograniczenie prawa do wypłaty Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, wówczas przepisy zawarte w 16 ust. 4 i 26 ust. 2 OWU mają zastosowanie tylko w okresie ograniczenia prawa do złożenia wniosku o wypłatę Świadczenia inwestycyjnego i Częściowego Świadczenia inwestycyjnego. 15

18 18. DOPUSZCZALNE OPÓŹNIENIA I OGRANICZENIA W DOKONYWANIU OPERACJI NA RACHUNKU UBEZPIECZONEGO 1. Przy realizacji zleconych prawidłowo dyspozycji zamiany Składki funduszowej na Jednostki Funduszu i umarzania Jednostek, mogą wystąpić opóźnienia w stosunku do terminów zakupów i umorzeń Jednostek określonych w 11, 13, 16, 25 i 26 OWU, w przypadkach: 1) wystąpienia awarii: systemów energetycznych, systemów teleinformatycznych lub systemów transmisji i przesyłania danych, klęski żywiołowej, wojny, stanu wojennego bądź Aktów terroryzmu lub siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, 2) wynikających z procedur realizacji dyspozycji przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, agentów transferowych lub innych podmiotów obsługujących lub zarządzających instrumentami finansowymi, w które inwestowane są środki Ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, 3) okresowych ograniczeń realizacji dyspozycji przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, agentów transferowych lub innych podmiotów obsługujących lub zarządzających instrumentami finansowymi, w które inwestowane są środki Ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. 2. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji zleconych prawidłowo dyspozycji, dyspozycje te są realizowane niezwłocznie, gdy ustała przyczyna opóźnienia. 3. W przypadku braku możliwości realizacji odpowiedniej dyspozycji przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, dyspozycję uznaje się za niewykonalną, a podjęcie dalszych kroków ustala się indywidualnie odpowiednio z Ubezpieczonym lub Ubezpieczającym, lub uprawnionym z tytułu Umowy ubezpieczenia. 19. LIKWIDACJA FUNDUSZU I ZAWIESZENIE SPRZEDAŻY JEDNOSTEK 1. Towarzystwo może dokonać likwidacji Funduszu lub zawiesić sprzedaż Jednostek całkowicie, na czas określony lub do odwołania. 2. Z zachowaniem postanowień ust. 3-4 poniżej, wszelkie informacje dotyczące likwidacji Funduszu, zawieszenia sprzedaży Jednostek bądź przywrócenia sprzedaży są ogłaszane na stronie internetowej Towarzystwa 3. W przypadku podjęcia przez Towarzystwo decyzji o likwidacji Ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego albo o czasowym lub całkowitym zawieszeniu sprzedaży Jednostek Funduszu, ustaje możliwość zamiany Składek funduszowych na Jednostki Funduszu. W przypadku zapłaconych Składek funduszowych oczekujących na zamianę na Jednostki Funduszu, Towarzystwo niezwłocznie pisemnie poinformuje Ubezpieczającego o braku możliwości zakupu Jednostek oraz wyznaczy mu co najmniej 7-dniowy termin na pisemne wskazanie dogodnego dla Ubezpieczającego sposobu zwrotu wpłaconej Składki jednorazowej: na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Zwrot wpłaconej Składki jednorazowej zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Towarzystwo pisemnego wskazania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczającego. 4. W przypadku likwidacji Funduszu, Towarzystwo pisemnie powiadomi o tym fakcie Ubezpieczających, którzy zawarli Umowę ubezpieczenia i Ubezpieczonych w danych Umowach ubezpieczenia oraz wyznaczy Ubezpieczonym co najmniej 7-dniowy termin na pisemne wskazanie dogodnego dla Ubezpieczonego sposobu otrzymania wartości Rachunku: na wskazany przez Ubezpieczonego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Wartość Rachunku, o której mowa w zdaniu poprzednim Towarzystwo obliczy zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu kolejnym 16

19 i najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wskazania Ubezpieczonego, wypłaci na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego lub złoży dyspozycję dokonania przekazu w urzędzie pocztowym, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego. Wartość Rachunku, o której mowa w zdaniu poprzednim, obliczona zostanie jako iloczyn Jednostek Funduszu zgromadzonych na Rachunku w Dniu umorzenia Jednostek przypadającym na ostatniej Wycenie Jednostki poprzedzającej likwidację Funduszu i Ceny Jednostki ustalonej w tym Dniu Wyceny. 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA W ZAKRESIE DOKONYWANIA OPERACJI NA RACHUNKACH UBEZPIECZONYCH 1. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za błędne wykonanie zleconych prawidłowo dyspozycji zamiany Składki funduszowej na Jednostki Funduszu i umarzania Jednostek, o ile przyczyna błędnego wykonania zlecenia leżała po stronie Towarzystwa. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności: 1) za brak realizacji dyspozycji zleconych nieprawidłowo, 2) za skutki opóźnień lub brak realizacji dyspozycji w przypadkach, o których mowa w 18 OWU. 21. PRZECHOWYWANIE PIENIĘDZY PRZEZ TOWARZYSTWO 1. Towarzystwo nie jest zobowiązane do naliczenia lub wypłaty odsetek za okres przechowywania pieniędzy, w szczególności: 1) stanowiących Składkę funduszową oczekującą na zamianę na Jednostki, w tym w Okresie subskrypcji, 2) uzyskanych z tytułu umorzenia Jednostek, oczekujących na wypłatę Świadczenia inwestycyjnego lub Częściowego Świadczenia inwestycyjnego, lub wartości Rachunku w przypadku likwidacji Funduszu, 3) uzyskanych z tytułu umorzenia Jednostek, oczekujących na wypłatę Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego lub Świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie Wypadku komunikacyjnego w Okresie ubezpieczenia, w pierwszym Roku ubezpieczenia, 4) stanowiących wpłaty omyłkowe. 22. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczający nie będący przedsiębiorcą, może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia, a Ubezpieczający będący przedsiębiorcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, w drodze doręczenia do Siedziby Towarzystwa pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia zawierającego dyspozycję dotyczącą dogodnego dla Ubezpieczającego sposobu zwrotu zapłaconej Składki jednorazowej: na wskazany przez Ubezpieczającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia do Siedziby Towarzystwa pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia. 2. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Towarzystwo zobowiązane jest dokonać zwrotu zapłaconej Składki jednorazowej pomniejszonej o opłaty za ochronę ubezpieczeniową, o których mowa w 14 ust. 2 OWU oraz 15 ust. 3 OWU, za okres w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczającego lub złożyć dyspozycję dokonania przekazu w urzędzie pocztowym, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. 17

20 23. WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia powinno być złożone Towarzystwu na piśmie i doręczone do Siedziby Towarzystwa. 2. W okresie wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia Towarzystwo pobiera opłaty, o których mowa w 15 OWU. 3. Po upływie okresu wypowiedzenia Towarzystwo dokona na rzecz Ubezpieczonego wypłaty Świadczenia inwestycyjnego, na zasadach określonych w 26 OWU, na ostatni Dzień Wyceny przypadający w okresie wypowiedzenia. 24. ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w najwcześniejszym z dni: 1) w dniu doręczenia do Siedziby Towarzystwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia na skutek odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, 2) z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia na skutek wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia, 3) w dniu, w którym dokonano umorzenia ostatnich Jednostek spośród wszystkich zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Ubezpieczonego po śmierci Ubezpieczonego, 4) w dniu, w którym dokonano umorzenia ostatnich Jednostek spośród wszystkich zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Ubezpieczonego na skutek dokonania wypłaty Świadczenia inwestycyjnego, 5) w dniu, w którym dokonano umorzenia ostatnich Jednostek spośród wszystkich zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Ubezpieczonego na skutek dokonania wypłaty wartości Rachunku w przypadku likwidacji Funduszu, 6) w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym wartość Jednostek zgromadzonych na Indywidualnym rachunku nie wystarczyła na pokrycie opłat przewidzianych w Umowie ubezpieczenia na skutek braku Jednostek zgromadzonych na Indywidualnym rachunku Ubezpieczonego na pokrycie opłat przewidzianych w Umowie ubezpieczenia. 2. W razie rozwiązania Umowy ubezpieczenia, opłata administracyjna, w tym koszty ochrony ubezpieczeniowej, z wyłączeniem części należnej za okres, w jakim Towarzystwo prowadziło Rachunek Ubezpieczonego oraz udzielało ochrony ubezpieczeniowej, zostanie zwrócona na rzecz Ubezpieczającego. 25. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 1. Osoba uprawniona do Świadczenia powinna niezwłocznie powiadomić Towarzystwo o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością Towarzystwa. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinno zostać dokonane poprzez złożenie w Siedzibie Towarzystwa prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę Świadczenia. Formularz wniosku o wypłatę Świadczenia jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa (www.compensa.pl) i w jego placówkach, a dodatkowe informacje można uzyskać poprzez infolinię Towarzystwa. 2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną 18

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji

Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego. Rodzaj informacji INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZAJĄCEGO Z PRZEJĘCIEM OPŁACANIA SKŁADEK BRP-0616 Rodzaj informacji Numer jednostki redakcyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1516 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DOBRY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ BRP-1116 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM COMPENSA IKZE BRP-1416 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Flexi Plus (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ

KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ KARTA PRODUKTU COMPENSA PRESTIŻ W niniejszej Karcie produktu zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż. Karta

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa IKZE. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa IKZE Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO Szanowni Państwo, przedstawiamy ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

MegaFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

MegaFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MegaFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

MegaFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

MegaFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym MegaFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW DOTYCZĄCEGO ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW DOTYCZĄCEGO ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO KREDYTOBIORCÓW LUB POŻYCZKOBIORCÓW DOTYCZĄCEGO ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM FLEXI PLUS BRP-9115 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA RENTOWEGO NA ŻYCIE GWARANCJA RENTA BRP-8315 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH Szanowni Państwo, przedstawiamy ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń indywidualnych. W ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczony został wykaz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Komfort (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie

Gwarancja Komfort (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Gwarancja Komfort (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr OWU/AT12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego nr

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TopFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

TopFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TopFundusz (2013) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM LONG SHORT Kod OWU: UB_OLIJ165 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANCJA KOMFORT BRP-0916 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strategia Komfort Inwestowania Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Rozdział 1: Postanowienia Ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA ZADBAJ O PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Renta (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia rentowego na życie

Gwarancja Renta (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia rentowego na życie Gwarancja Renta (2015) Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia rentowego na życie Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

GLOBAL BANKING SECTOR

GLOBAL BANKING SECTOR GLOBAL BANKING SECTOR Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na Życie i Dożycie Klientów MultiBanku Strategia: Aktywna Inwestycja Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje

PEKAOPIP-O01 07/13. Postanowienia ogólne. 2 Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLDEN SKY Kod OWU: UB_OLIJ114 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE GWARANCJA OCHRONA BRP-8215 Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których obejmiemy Państwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PRO/11/02/07 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX

OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX OCHRONNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE NORDEA MAX PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Życie ubezpieczonego Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach: wariant I na jedno życie wariant II na dwa życia 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES INDEKS BLUE Kod OWU: UB_OLIJ132 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie

INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie INTER Bezpieczny Kredyt Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie ubezpieczenia Spis Treści Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie " INTER Bezpieczny Kredyt"... str. 1 Załącznik do Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INVEST PORTFEL 3 Kod OWU: UB_OLIJ173 Na wzorzec umowny składają się: Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/12/12/17 Formularz do OWU Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGO POGODNA JESIEŃ Kod warunków umowy PJGP10 - ubezpieczenie grupowe PJKP10 - ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego Skorowidz Informacja do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo