PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA 2012 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2012r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY JANIKOWO NA LATA

2 Wprowadzenie Jednolite działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). Przepis ten ma na celu podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, których konieczność wynika ze stale wzrastającego zagroŝenia dla tej sfery Ŝycia obywateli. W ten sposób zrobiony został pierwszy krok ku podniesieniu świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Nadano działaniom z zakresu ochrony zdrowia psychicznego ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego zobowiązało gminy do opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego. W celu efektywnych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego tworzy się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Janikowo na lata, zwany dalej Programem. Zawiera on podstawy prawne działania, zasady działania, cel główny i cele szczegółowe, wymienia realizatorów i adresatów Programu, instytucje i organizacje współpracujące. Istotną częścią programu jest szczegółowy harmonogram działań. Cele, działania i zadania umieszczone w Programie będą podlegać ewaluacji i wychodzić na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. I. Podstawy prawne Obowiązki Gminy w zakresie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego wyznaczają następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111,poz. 535 ze zmianami), 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142,poz ze zmianami) zgodnie, z którą do zadań własnych Gminy naleŝy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia, 3) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami ) zgodnie, z którą do zadań własnych Gminy naleŝy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka 2

3 4) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami), 5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 ze zmianami)- zadania własne Gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizowane są w ramach odrębnego, corocznie uchwalanego przez Rade Miejską programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. II. Cel i załoŝenia Programu Celem działań jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Chodzi takŝe o zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umoŝliwią im Ŝycie w rodzinie i społeczeństwie poprzez : 1) promocje zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 2) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym. Program zakłada realizacje celów i kierunków w oparciu o diagnozę problemu, rozpoznanie zjawiska i jego lokalnych uwarunkowań, w drodze budowania i udoskonalania współpracy pomiędzy instytucjami i specjalistami zaangaŝowanymi w ochronę zdrowia psychicznego. Pozwoli to na wypracowanie skuteczniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań. Program dąŝy do: 1) upowszechniania wiedzy nt. zdrowia psychicznego, promocji zdrowego trybu Ŝycia, 2) zwiększenia dostępności do róŝnych form środowiskowej opieki i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej, samopomocy środowiskowej, wspierania zatrudnienia, 3) koordynacji zadań związanych z realizacja polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego. III. Charakterystyka zjawiska Człowiek jest zintegrowaną całością, która moŝe prawidłowo funkcjonować jedynie wtedy, gdy wszystkie jej poszczególne części są zdrowe. Kiedy choruje jeden z narządów naszego ciała, wpływa to ujemnie na cały organizm. Podobnie ma się rzecz z psychiką. Zdrowie psychiczne to termin trudny do zdefiniowania. O ile w przypadku chorób ciała lekarz moŝe dociec przyczynę i przewidzieć skutki, o tyle trudne jest to w przypadku zdrowia psychicznego. W Polsce zaburzenia 3

4 psychiczne ciągle kojarzą się z izolacją, zamkniętym zakładem opieki i szpitalem psychiatrycznym. Tymczasem osób cierpiących na róŝnego typu dolegliwości psychiczne jest coraz więcej. Zdarza się, Ŝe osoby te nie uzyskują naleŝnej pomocy, gdyŝ nie wiedzą do kogo powinni się zgłosić. Problemem jest takŝe powrót osób, które przebyły chorobę psychiczną do społeczeństwa. Dlatego tak waŝna dla zdrowia psychicznego jest profilaktyka. To przede wszystkim wiedza na temat zaburzeń i chorób psychicznych pozwala lepiej zrozumieć co dzieje się z nami i z otoczeniem. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia - zdrowiem określa się stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, ale równieŝ taki stan, w którym osoba jest świadoma swojego potencjału, moŝe radzić sobie z problemami, stresem, potrafi efektywnie pracować i funkcjonować w społeczeństwie. W związku z powyŝszym zdrowie psychiczne jest waŝnym elementem zdrowia publicznego. Zdrowie to takŝe umiejętność i zdolność pełnienia róŝnych ról rodzinnych, zawodowych i społecznych, nawiązywania i utrzymywania zdrowych relacji rodzinnych, zawodowych i społecznych z jednostką i grupą w celu zaspokojenia waŝnych potrzeb jednostki i grupy oraz realizowania waŝnych dla wszystkich celów. Chodzi tu o równowagę w tych trzech aspektach w Ŝyciu człowieka : psychicznym, fizycznym i społecznym, gdzie te wszystkie trzy czynniki są ze sobą ściśle powiązane i zaleŝą od siebie nawzajem. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach z tego zakresu mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy i ich rodziny, a takŝe inne osoby fizyczne i prawne. Ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: - promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, - zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym, - kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, Ŝyczliwości, a takŝe przeciwdziałania ich dyskryminacji. Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi jest wykonywana w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zwłaszcza psychiatrycznej w formie opieki doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej oraz w domach pomocy społecznej. Opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami w Gminie Janikowo jest realizowana w ramach podstawowej opieki medycznej w formie doraźnej, ambulatoryjnej - finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. Z budŝetu Gminy Janikowo finansowane są zadania z zakresu pomocy społecznej, które nakreśla ustawa o pomocy społecznej. 4

5 Do zadań własnych Gminy naleŝy opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami psychicznymi to osoby: - chore psychicznie (wykazujące zaburzenia psychotyczne), - upośledzone umysłowo, - wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczone są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieŝy, osób starszych i wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagroŝenie dla ich zdrowia psychicznego. Działania te obejmują w szczególności: - stosowanie zasad ochrony zdrowia psychicznego w pracy szkół, - tworzenie placówek rozwijających działalność zapobiegawczą, przede wszystkim poradnictwa psychologicznego oraz placówek specjalistycznych z uwzględnieniem wczesnego rozpoznania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, - wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, - rozwijanie działalności zapobiegawczej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego przez zakłady opieki zdrowotnej, - wprowadzenie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego do programu przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem, nauczaniem, leczeniem i opieką, - uwzględnienie zagadnień zdrowia psychicznego w działalności środków masowego przekazu. Resort zdrowia podkreśla, Ŝe od początku lat 90-tych następuje sukcesywny wzrost zachorowalności na zaburzenia psychiczne. Powodują to zmiany społeczno-ekonomiczne, których wynikiem jest pojawienie się nowych zagroŝeń dla zdrowia psychicznego w postaci biedy, bezrobocia oraz braku poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego, socjalnego i zdrowotnego. Ministerstwo Zdrowia zaznacza teŝ, Ŝe od wielu lat obserwowany jest deficyt kadr i środków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Jednocześnie zaznacza, Ŝe istnieje konieczność zmiany nastawienia do zaburzeń psychicznych zarówno chorych jak i ich otoczenia. RównieŜ z danych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynika, Ŝe w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne. Eksperci podkreślają, Ŝe obecny system opieki 5

6 psychiatrycznej wymaga istotnych przekształceń. Najczęściej do poradni i szpitali trafiają osoby z zaburzeniami alkoholowymi oraz z depresją. IV. Diagnoza z terenu Gminy Janikowo Wsparcie w zakresie pomocy osobom chorującym psychicznie na terenie Gminy Janikowo prowadzą instytucje zajmujące się leczeniem, psychoterapią i rehabilitacją osób chorujących psychicznie. Celem działalności instytucji jest w szczególności rozwój środowiskowych form leczenia i wsparcia dla osób chorujących psychicznie, kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, działalność edukacyjna osób chorujących psychicznie. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie polega między innymi na udzielaniu osobom chorującym psychicznie pomocy poprzez: a) Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie. MGOPS prowadzi współprace z w/w domem samopomocy, w których przebywają osoby z terenu Gminy Janikowo. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie, specjalizuje się we wspieraniu osób chorujących psychicznie. Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest przeciwdziałanie marginalizacji i instytucjonalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Cel ten jest osiągany poprzez przywracanie, podtrzymywanie oraz rozwijanie i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia. Z tej formy pomocy korzystają poprzez udział w: b) warsztaty terapii zajęciowej: głównym celem warsztatów jest niesienie pomocy osobom dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną, oraz osobom z chorobami psychicznymi. Działania prowadzone przez warsztaty w ramach rehabilitacji społecznej prowadzą do uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Ŝyciu społecznym, mają na celu wypracowanie poczucia, by osoba uczestnicząca w zajęciach była i czuła się wartościowym i poŝytecznym członkiem społeczeństwa mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji jak teŝ mogącym włączyć się w ich tworzenie. Rehabilitacja zawodowa ma na celu przywrócenie lub pozyskanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Odbywa się to przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, które prowadzi się w pracowniach takich jak: plastycznej, komputerowej, gospodarstwa domowego, sportu i rekreacji. W okresie od do z porad lekarza psychiatry i psychologa skorzystało 38 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie w tym: 18 osób psychicznie chorych i 20 osób upośledzonych umysłowo. 6

7 Świadczenia medyczne udzielone przez NZOZ ZDROWIE w Janikowie za okres od do Lp. Symbol i nazwa choroby Liczba pacjentów Liczba świadczeń medycznych 1 F00 Otępienie w chorobie Alzhaimera F10 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane uŝywaniem alkoholu 3 F13 Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane przyjmowaniem środków nasennych i uspokajających 4 F20 - Schizofrenia F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe F32 Epizody depresyjne F33 Depresje nawracające F34 Uporczywe zaburzenia nastroju F38 Inne zaburzenia nastroju F39 Zaburzenia nastroju nie określone 11 F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii F41 Inne zaburzenia lękowe F43 Reakcje na cięŝki stres i zaburzenia adaptacyjne 14 F48 Inne zaburzenia nerwicowe F51 Zaburzenia snu F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem 17 F61 Zaburzenia osobowości mieszane 18 F70 Upośledzenie umysłowe lekkie 19 F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane 20 F73 Upośledzenie umysłowe głębokie

8 21 F78 Inne upośledzenia umysłowe 22 F79 Upośledzenia umysłowe nie określone 23 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe 24 F90 Zespoły nadpobudliwości ruchowej F95 - Tiki Razem Świadczenia medyczne udzielone przez NZOZ VITA w Janikowie za okres od do Lp. Symbol i nazwa choroby Liczba pacjentów Liczba świadczeń medycznych 1 F00 Otępienie w chorobie Alzhaimera F10 Zaburzenia psychiczne i 8 10 zachowania spowodowane uŝywaniem alkoholu 3 F13 Zaburzenia psychiczne i 2 8 zachowania spowodowane przyjmowaniem środków nasennych i uspokajających 4 F20 - Schizofrenia F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe F32 Epizody depresyjne F33 Depresje nawracające F34 Uporczywe zaburzenia nastroju F38 Inne zaburzenia nastroju F39 Zaburzenia nastroju nie określone 11 F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii F41 Inne zaburzenia lękowe F43 Reakcje na cięŝki stres i zaburzenia adaptacyjne 3 4 8

9 14 F48 Inne zaburzenia nerwicowe F51 Zaburzenia snu F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem 17 F61 Zaburzenia osobowości mieszane 18 F70 Upośledzenie umysłowe lekkie 19 F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane 20 F73 Upośledzenie umysłowe głębokie 21 F78 Inne upośledzenia umysłowe 22 F79 Upośledzenia umysłowe nie określone 23 F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe 24 F90 Zespoły nadpobudliwości ruchowej F95 - Tiki Razem Świadczenia medyczne finansowane z środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie za okres od do W w/w okresie lekarz psychiatra udzielił 14 wizyt 7 osobom ( w tym, F-10 osoby uzaleŝnione od alkoholu 6 osób, F-43- osoby współuzaleŝnione 1 osoba). W Gimnazjum w Janikowie wykaz ilościowy uczniów z zaburzeniami przedstawia się następująco: z zaburzeniami intelektualnymi: 1) upośledzenie intelektualne w stopniu umiarkowanym 6 uczniów 2) upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim 4 uczniów z zaburzeniami psychicznymi: 1) depresyjne zaburzenia zachowania 1 uczeń 2) zaburzenia depresyjno-lękowe 1 uczeń 3) zaburzenia emocjonalno-lękowe 1 uczeń 4) zaburzenia lękowe 1 uczeń 9

10 Wymienieni uczniowie współpracują z szkolnymi pedagogami i kierowani są do specjalistycznych poradni tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu oraz Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieŝy w Bydgoszczy. V. Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Janikowa na lata w celach i zadaniach: Cele, zadania. Podmioty odpowiedzialne Termin realizacji Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. 1)Cel szczegółowy: Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego kształtowanie zachowań i stylów Ŝycia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagraŝających zdrowiu psychicznemu. Opracowanie zestawów Gimnazjum w Janikowie materiałów zawierających elementy opartej na dowodach naukowych promocji zdrowia psychicznego dla młodzieŝy. Organizowanie w szkole zajęć psychoedukacyjnych. Gimnazjum w Janikowie Podniesienie świadomości Miejsko-Gminny Ośrodek środowiska lokalnego na temat Pomocy Społecznej w promocji zdrowia psychicznego Janikowie poprzez umieszczenie plakatów oraz ulotek w miejscach Gminna Komisja ogólnie dostępnych. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie Stworzenie punktu ekspertów w dniu 10 października, kiedy przypada Dzień Osób Chorych Psychicznie. Gimnazjum w Janikowie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie 2) Cel szczegółowy: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym Kierowanie na badania Gimnazjum w Janikowie młodzieŝy, u których występują zaburzenia zachowania oraz istnieje zagroŝenie wystąpienia zaburzeń psychicznych do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 10

11 Opracowanie programu Miejsko-Gminny Ośrodek zapobiegania przemocy e Pomocy Społecznej w rodzinie, szkole i środowisku Janikowie lokalnym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie Gimnazjum w Janikowie Porady i konsultacje dla osób zagroŝonych zaburzeniami psychicznymi, w tym nawiązanie współpracy pomiędzy lekarzami psychiatrami działającymi na terenie gminy. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie NZOZ Zdrowie w Janikowie NZOZ Vita w Janikowie 3) Cel szczegółowy: Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnienie wsparcia i Miejsko-Gminny Ośrodek leczenia umoŝliwiającego Pomocy Społecznej w ludziom chorym psychicznie Janikowie pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach Ŝycia Gminna Komisja społeczności. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie Prowadzenie kampanii informacyjnych o zagroŝeniach dla zdrowia psychicznego skierowanych dla grup docelowych zgodnie z potrzebami ze szczególnym uwzględnieniem młodzieŝy i osób starszych Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie NZOZ Zdrowie w Janikowie NZOZ Vita w Janikowie Miejsko-Gminny Pomocy Społecznej w Janikowie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie NZOZ Zdrowie w Janikowie Ośrodek 11

12 NZOZ Vita w Janikowie Organizowanie warsztatów Środowiskowy Dom terapii zajęciowej, które mają Samopomocy w Janikowie na celu ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności obejmujących czynności Ŝycia codziennego, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej. Zachęcanie osób z zaburzeniami do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym i kulturalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie Miejsko-Gminny Kultury w Janikowie Ośrodek 4) Cel szczegółowy: Organizacja sytemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Wspieranie działań osłonowych Zespól Interdyscyplinarny pomocy społecznej przez MGOPS w Janikowie zapewniające bezpieczeństwo socjalne ofiarom przemocy domowej. Realizacja szkoleń Gimnazjum w Janikowie nastawionych na umiejętności wychowawcze rodziców. Cel główny 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym. 1) Cel szczegółowy: Upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Współpraca z NZOZ Zdrowie i NZOZ Vita w Janikowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie 2) Cel szczegółowy: Upowszechnienie zróŝnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. Organizowanie specjalistycznych opiekuńczych. Miejsko-Gminny Ośrodek usług Pomocy Społecznej w Janikowie 12

13 3) Cel szczegółowy: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. Kontakt osoby z zaburzeniami psychicznymi z Powiatowym Urzędem Pracy w celu przedstawienia ofert pracy znajdujących się w rejestrach urzędu. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie 4)Cel szczegółowy: Skoordynowanie róŝnych form opieki i pomocy. Powołanie lokalnego zespołu Burmistrz Gminy i Miasta koordynującego realizacje Janikowo Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Janikowo. Realizacja, koordynowanie i monitorowanie Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Janikowo. Zespól koordynujący powołany przez Burmistrza Październik 2012 Źródła finansowania: budŝet Gminy Janikowo, środki finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskaźniki monitoringu: liczba przygotowanych i zrealizowanych programów i przedsięwzięć profilaktycznych, liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych, liczba wykrytych zaburzeń, ilość materiałów promujących zdrowie psychiczne, liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych. Podmioty realizujące program: Urząd Miejski w Janikowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie, Gimnazjum w Janikowie, NZOZ Zdrowie w Janikowie, NZOZ Vita w Janikowie, organizacje pozarządowe działające w Gminie Janikowo. Sprawozdawczość: Corocznie w terminie do 15 maja będzie sporządzany syntetyczny raport podsumowujący działania ujęte w Programie ochrony zdrowia psychicznego dla Gminy Janikowo na lata za kaŝdy rok realizacji programu. 13

14 Program został opracowany przez zespół koordynujący powołany Zarządzeniem Nr 59/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 października 2012 r. w składzie: 1. Iwona Krajniak - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janikowie 2. Grzegorz Wesołowski Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie 3. Roman Kiełb Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janikowie 4. Mariola Ciesielska - NZOZ ZDROWIE w Janikowie 5. Iwona Knasiak-Jonatowska- Gimnazjum w Janikowie 6. Aleksandra Szczesiak Urząd Miejski w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie Roman Jaszcz 14

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/187/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 lutego 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY PAKOŚĆ na lata 2012-2015. WPROWADZENIE. Czym jest zdrowie psychiczne?

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji Formularz konsultacji 1. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, e-mail, telefon): 2. Przedmiot opinii/uwag (nazwa projektu aktu prawa miejscowego): Uchwała s sprawie przyjęcia Gminnego programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY WARKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.2013 Rady Miejskiej w Warce z dnia 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2015 DLA GMINY WARKA Warka styczeń 2013 r. I. Wprowadzenie Obecna definicja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r.

Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r. Uchwała Nr 112/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2011 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Zwierzyn na lata 2015-2018. Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata Załącznik do Uchwały Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 czerwca 2016 r. Gminny Program ochrony zdrowia Psychicznego Na lata 2016 2020 Wstęp Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa zdrowie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 375/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Uchwała Nr 375/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uchwała Nr 375/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suwałkach, organizacje pozarządowe. Urząd Miejski w Suwałkach

Program promocji zdrowia psychicznego. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Suwałkach, organizacje pozarządowe. Urząd Miejski w Suwałkach Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Suwałk do 2015 Roku. cel szczegółowy 1:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia...

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy na lata 2011-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku

Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku Uchwała Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej, Zawodowej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 Urząd Gminy Gać 275; 37-207 Gać; www.gac.itl.pl/gmina 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.1 Zasoby instytucjonalne w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY WALIM

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY WALIM PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY WALIM NA LATA 2016-2020. 2015 W A L I M Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Walim z dnia I WPROWADZENIE Podstawą opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/ 152 /11 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr XVI/ 152 /11 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr XVI/ 152 /11 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Moszczenica na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 1 MIEJSKI PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Miejskiej w RóŜanie z dnia 8 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Jednym z istotnych problemów społecznych,

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU 2020

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU 2020 Załącznik do Uchwały Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 maja 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE I GMINIE MŁYNARY DO ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY PODGÓRZYN NA LATA 2012-2015

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY PODGÓRZYN NA LATA 2012-2015 OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY PODGÓRZYN NA LATA 2012-2015 Urząd Gminy w Podgórzynie informuje, że na stronie www.podgorzyn.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata Załącznik do Uchwały Nr V.22.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Jasieniec na lata 2013 2015 1. PODSTAWA PRAWNA Gminny Program Wspierania Rodziny

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XXI/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Kamienna Góra, kwiecień 2012 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/355/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 2015 Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Końskowola na lata 2012 2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY RAKÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 2015 w Gminie Raków Na podstawie art.2 ust.4 pkt 1 w

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ; uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Rokietnica. z dnia 20 czerwca 2017 r.

Rady Gminy Rokietnica. z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwała Nr /2017 Projekt Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/130/12 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/130/12 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/130/12 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Dukla na lata 2012-2015 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 r.

Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 r. Uchwała Nr XX/100/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 11 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Hrubieszów na lata 2012-2015. Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/506/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Luzino na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest:

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest: Tekst ujednolicony przez Kierownika ŚDS po zmianach na podstawie - Uchwały Nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Bardziej szczegółowo