Rodzaj kontroli: planowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj kontroli: planowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r."

Transkrypt

1 Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności r r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 77/2012 z dnia r. 2. Zawiadomienie o kontroli z dnia r. 3. Program kontroli z dnia r. 4. Informacja Pokontrolna nr 08/POKL/2012 z dnia r. 5. Pismo IP z dnia r. 6. Pismo beneficjenta z dnia r. 7. Zalecenia Pokontrolne z dnia r. 8. Pismo beneficjenta znak L.dz.AIP/306/ Pismo IP z dnia r. 10. Pismo beneficjenta z dnia r. Załącznik nr 2 do pisma DPO-V IS z dnia r. Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL /10 Temat: Zalecenia pokontrolne: weryfikacja zgodności realizacji projektu POKL /10 Nauka i data wystąpienia: r. wiedza klucz do sukcesu w biznesie z jego założeniami określonymi w umowie ilość zaleceń: 6. o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodność danych przekazanych we Wniosku beneficjenta o płatność : nr POKL /10-05 za okres od r. do r., nr POKL /10-06 za okres od r. do r. oraz nr POKL /10-07 za okres od r. do r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności, poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, prawidłowość realizacji działań informacyjno promocyjnych, zapewnienie właściwej ścieżki audytu, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Stwierdzono błędy/uchybienia/nieprawidłowości: związane z udzielaniem zamówień na usługi cateringowe na potrzeby kontrolowanego projektu, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP, niezastosowanie ustawy PZP pomimo takiego obowiązku, wynikający z dzielenia zamówienia na części, w wyniku czego nie stosowano przepisów ustawy PZP właściwych dla łącznej wartości, Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak 1

2 zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia pracownika, który czynności w ramach podpisanej umowy wykonywał również w godzinach wynikających z umowy o pracę, co skutkowało podwójnym finansowaniem wydatków ze środków publicznych, opracowanie nierzetelnych ankiet ewaluacyjnych i raportu ewaluacyjnego, wydanie publikacji nie posiadającej związku z projektem oraz niezgodnej z założeniami przedstawianymi przez beneficjenta do IP PO KL, konieczność pomniejszenia wydatków poniesionych przez beneficjenta na wynagrodzenie koordynatora projektu w okresie objętym kontrolowanymi Wnioskami o płatność, proporcjonalnie do wysokości wydatków niekwalifikowalnych w projekcie dotyczących realizacji poszczególnych zadań, w związku ze skalą i ilością błędów stwierdzonych przez Zespół kontrolujący, brak faktycznego wykonywania przez kierownika projektu niektórych czynności wskazanych w umowie zlecenia, rozbieżności pomiędzy treścią umów o dzieło zawartych na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pokazowych, a faktycznym czasem trwania warsztatów, brak w Formularzu zgłoszeniowym i Deklaracji uczestnictwa w projekcie informacji nt. daty przystąpienia do projektu oraz formy udzielonego wsparcia, przechowywanie w biurze projektu kserokopii dowodów osobistych beneficjentów ostatecznych, podanie w Załączniku nr 1 Wniosku beneficjenta o płatność niepełnej nazwy towaru lub usługi, niepełne opisy na dokumentach (bez wskazania daty przeprowadzenia), co utrudnia przypisanie wydatków objętych poszczególnymi rachunkami do konkretnych działań prowadzonych w projekcie, brak uzasadnienia wielkości cateringu zamówionego na potrzeby warsztatów pokazowych, rozbieżności w cenie cateringu dostarczonego na warsztaty pokazowe, rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego dotyczącego cateringu podczas warsztatów tematycznych, a treścią przyjętej oferty. Skutki finansowe błędów/uchybień/nieprawidłowości: Kwota główna ,53 zł. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczane do 2

3 dnia wpłaty włącznie Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności r r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 76/2012 z dnia r. 2. Zawiadomienie o kontroli z dnia r. 3. Program kontroli z dnia r. 4. Informacja Pokontrolna nr 09/POKL/2012 z dnia r. 5. Pismo IP z dnia r. 6. Pismo beneficjenta z dnia r. 7. Pismo beneficjenta z dnia r. 8. Pismo beneficjenta z dnia r. 9. Zalecenia Pokontrolne z dnia r. 10. Pismo beneficjenta z dnia r. 11. Pismo IP z dnia r. Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL /10 Temat: Weryfikacja zgodności realizacji projektu nr POKL /10 pn Nauka dla przemysłu przemysł z nauką z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodność danych zawartych we Wnioskach beneficjenta o płatność nr POKL /10-03 za okres od r. do r. oraz nr POKL /10-04 za okres od r. do r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawność udzielania pomocy publicznej, sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu. Stwierdzono błędy/uchybienia/nieprawidłowości: związane z udzielaniem zamówień na usługi cateringowe na potrzeby kontrolowanego projektu: naruszenie ustawy PZP mające wpływ na wynik postępowania w związku z nieuprawnionym odstąpieniem od obowiązku stosowania ustawy PZP (niewłaściwym zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy PZP), dzieleniem zamówienia na części, w wyniku czego nie stosowano przepisów ustawy PZP właściwych dla łącznej jego wartości, dokonanie zapłaty za materiały rekrutacyjne, opracowane na podstawie umowy zlecenia, które były tożsame z materiałami rekrutacyjnymi opracowanymi przez beneficjenta w ramach realizowanego wcześniej Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia: r. ilość zaleceń: 8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak 3

4 projektu, poniesienie wydatku na opracowanie Ekspertyzy, prezentującej różne europejskie systemy wspierania współpracy nauki z biznesem głównie wzorując się na ZSCHIMMER & SCHWARZ MOHSDORF GmbH & Co KG, tożsamej z treścią opracowania wykonanego już na potrzeby projektu, poniesienie wydatków na wynajem od podmiotów zewnętrznych własnych sal i sprzętu multimedialnego w ramach projektu, pomniejszenie wydatków poniesionych przez beneficjenta na wynagrodzenie koordynatorki i asystentki koordynatorki projektu w okresie objętym kontrolowanymi Wnioskami o płatność, w związku ze skalą i ilością błędów stwierdzonych przez Zespół kontrolujący, niezgodności pomiędzy opisem postępu rzeczowego realizacji projektu ujętym w pkt 5 Wniosku beneficjenta o płatność a stanem faktycznym wynikającym z dokumentacji przedstawionej Zespołowi kontrolującemu na miejscu, brak uporządkowania dokumentacji projektu skutkujący przekazaniem Zespołowi kontrolującemu w trakcie kontroli błędnych dokumentów, przyznanie dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych i powierzenia dodatkowych zadań w związku z realizacją projektu koordynatorowi projektu w dn r., podczas, gdy zwiększenie obowiązków miało miejsce od dn r., przyznanie dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych i powierzenia dodatkowych zadań w związku z realizacją projektu administratorowi strony internetowej w dn r., podczas, gdy zwiększenie obowiązków miało miejsce od dn r. zawarcie w zakresach obowiązków Koordynatorki projektu oraz Asystentki koordynatorki projektu zapisów dotyczących przygotowywania sprawozdawczości z projektu oraz przekazywania informacji o zmianach w projekcie do Instytucji Wdrażającej, podczas, gdy projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Instytucją Pośredniczącą, brak staranności i błędy w prowadzonych przez pracowników projektu Ewidencjach godzin i zadań zrealizowanych w ramach projektu, przechowywanie w dokumentacji składanej przez beneficjentów ostatecznych, znajdującej się w biurze projektu, kserokopii dowodów osobistych, rozbieżność w zakresie czasu prowadzenia warsztatów i doradztwa przez ekspertów krajowych, 4

5 brak należytego nadzoru kadry projektu nad przyjmowaną dokumentacją beneficjentów ostatecznych, brak na dokumentach księgowych (rachunkach i fakturach VAT) dotyczących zakupu usług cateringowych w ramach projektu szczegółowego opisu pozwalającego na przypisanie wydatku objętego danym dokumentem do konkretnego wydarzenia, w trakcie którego catering miał miejsce, liczne błędy/rozbieżności w dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych zapytań ofertowych na catering, błędy/uchybienia w zakresie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wizyty studyjnej. Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności r r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 133/2012 z dnia r. 2. Zawiadomienie o kontroli z dnia r. 3. Program kontroli z dnia r. 4. Informacja Pokontrolna nr 14/POKL/2012 z dnia r. 5. Pismo beneficjenta z dnia r. 6. Zalecenia Pokontrolne z dnia r. 7. Pismo IP z dnia r. Skutki finansowe błędów/uchybień/nieprawidłowości: Kwota główna ,48 zł. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczane do dnia wpłaty włącznie Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., projekt nr POKL /11 Temat: Weryfikacja zgodności realizacji projektu nr POKL /11 Wiedza kapitałem w biznesie z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodność danych zawartych we Wnioskach beneficjenta o płatność nr POKL /11-01 za okres od r. do r., nr POKL /11-02 za okres od r. do r., nr POKL /11-03 za okres od r. do r. oraz nr POKL /11-04 za okres od r. do r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia: r. ilość zaleceń: 18. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak 5

6 8. Pismo beneficjenta z dnia r. poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawność udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis, sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu, zapewnienie właściwej ścieżki audytu. Stwierdzono błędy/uchybienia/nieprawidłowości: 1. w umowie cywilnoprawnej nr 10/11/2011/POKL z dnia r., związane z: brakiem precyzyjnego określenia zakresu zadań, wykonywaniem zadań zbędnych dla realizacji projektu, przebywaniem na urlopie wypoczynkowym podczas zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej, niepodejmowaniem rzeczywistych działań w ramach sprawowanego zastępstwa, nieadekwatnym czasem wykonywanych zadań w ramach sprawowania zastępstwa w stosunku do wymiaru czas pracy osoby zastępowanej, osobistym wykonywaniem zadań koordynatora projektu przez osobę zastępowaną, nieprawidłową nomenklaturą zawartej umowy cywilnoprawnej w zastępstwie; 2. nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych przez asystenta koordynatora projektu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Stwierdzono liczne błędy i uchybienia w załącznikach nr 1 do Wniosków beneficjenta o płatność uzasadniające uznanie części wydatków za niekwalifikowalne poniesionych przez beneficjenta na wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu. 3. skrócenia jednostkowego czasu przeprowadzonych szkoleń z 60 min. do 45 min. 4. nierzetelności związane z tworzeniem i stosowaniem zapisów Regulaminu staży, a także z wadliwą procedurą naboru jednego z uczestników stażu. 5. uznania za niekwalifikowalny części wynagrodzenia opiekuna staży w związku z nieprawidłowościami. 6. brak pisemnej metodologii wyliczenia kosztu obsługi księgowej na potrzeby 6

7 projektu. 7. dokonanie płatności z rachunku bankowego konta projektowego rozliczeń finansowych w zakresie płatności pochodnych od wynagrodzeń leżących po stronie pracodawcy za 2011 rok, które nie były założone w budżecie projektu. 8. brak opłacenia przez beneficjenta składek na ubezpieczenie społeczne leżących po stronie pracodawcy za miesiąc maj 2012 rok. 9. błędy w umowach o pracę zawartych z koordynatorem projektu oraz asystentem koordynatora projektu związane błędnym określeniem okresu wykonywania pracy. 10.rozbieżności w kwocie wynagrodzenia za pracę w umowie zawartej z koordynatorem projektu podanej liczbowo i słownie;. 11.brak informacji o finansowaniu wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach obowiązków pracowników. 12.błędy w prowadzeniu ewidencji czasu pracy koordynatora projektu oraz brak jakiejkolwiek ewidencji czasu pracy asystenta koordynatora projektu. 13.nieprawidłowa nomenklatura w zawartych umowach cywilnoprawnych na realizację zadań w projekcie. 14.niesporządzenie harmonogramów realizacji umów cywilnoprawnych pomimo zawarcia w treści dokumentu takiego zapisu. 15.brak w zawartych umowach cywilnoprawnych, dotyczących przeprowadzenia eventów promocyjno-informacyjnych, przeprowadzenia wykładów, moderowania spotkań, precyzyjnych informacji dotyczących przedmiotu umowy. 16.brak protokołów odbioru do niektórych umów o dzieło. 17.nierzetelności związane z tworzeniem i stosowaniem zapisów Regulaminu szkoleń. 18.liczne błędy i uchybienia w zakresie sporządzania załączników nr 1 do Wniosków beneficjenta o płatność ; 19.błędy w prowadzonej ewidencji księgowej projektu. 20.niewypełnienie obowiązku kontroli formalno-rachunkowej wszystkich dokumentów księgowych. 21.błędne dekretacje, opisy merytoryczne, błędy rachunkowe w dokumentach finansowych oraz błędy w dokonanych płatnościach z rachunku bankowego konta projektowego. 22.błędy związane z udzielaniem przez beneficjenta pomocy de minimis. 23.brak oznakowania sprzętu zakupionego ze środków projektu. 7

8 24.brak pisemnej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącej do przetwarzania danych osobowych. 25.nieosiągnięcie zakładanych we Wniosku o dofinansowanie wskaźników realizacji projektu. Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności r r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 195/2012 z dnia r. 2. Zawiadomienie o kontroli z dnia r. 3. Program kontroli z dnia r. 4. Pismo beneficjenta z dnia r. 5. Pismo beneficjenta z dnia r. 6. Pismo IP z dnia r. 7. Informacja Pokontrolna nr 18/POKL/2012 z dnia r. 8. Zalecenia Pokontrolne z dnia r. 9. Pismo beneficjenta z dnia r. Skutki finansowe błędów/uchybień/nieprawidłowości: Kwota główna ,33 zł. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczane do dnia wpłaty włącznie Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak Uniwersytet Opolski, projekt nr POKL /11 Temat: Weryfikacja zgodności realizacji projektu nr POKL /11 Wiedza i Praktyka 2 klucz do sukcesu w biznesie z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodność danych zawartych we Wnioskach beneficjenta o płatność nr POKL /11-01 za okres od r. do r., nr POKL /11-02 za okres od r. do r., nr POKL /11-03 za okres od r. od r., nr POKL /11-04 za okres od r. od r. oraz nr POKL /11-05 za okres od r. od r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu, Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia: r. ilość zaleceń: 5. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak 8

9 zapewnienie właściwej ścieżki audytu. Stwierdzono błędy/uchybienia/nieprawidłowości: brak właściwego oznakowania materiałów promocyjnych na Opolski Festiwal Nauki (koszulki, długopisy): brak logo PO KL, flagi UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE, nieprawidłowości dotyczące udzielania zamówień na usługi cateringowe na potrzeby kontrolowanego projektu: naruszenie ustawy PZP mające wpływ na wynik postępowania w związku z nieuprawnionym odstąpieniem od obowiązku stosowania ustawy PZP (niewłaściwym zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy PZP), dzieleniem zamówienia na części, w wyniku czego nie stosowano przepisów ustawy PZP właściwych dla łącznej jego wartości, błędy/uchybienia związane z dokumentacją beneficjentów ostatecznych, błędny opis noty księgowej, brak wymaganych opisów dokumentów księgowych List płac. Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności r r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 249/2012 z dnia r. 2. Zawiadomienie o kontroli z dnia r. 3. Program kontroli z dnia r. 4. Informacja Pokontrolna nr 20/POKL/2012 z dnia Skutki finansowe błędów/uchybień/nieprawidłowości: Kwota główna ,47 zł. Odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczane do dnia wpłaty włącznie. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu", projekt nr POKL /12 Temat: weryfikacja zgodności realizacji projektu nr POKL /12 PO Klucz do biznesu 2!, z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodność danych zawartych we Wnioskach beneficjenta o płatność nr: POKL /12-01 za okres od r. do r., nr POKL /12-02 za okres od r. do r., nr POKL /12-03 za okres od r. od r., nr POKL /12-04 za okres od r. od r. oraz Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia: r. ilość zaleceń: 3. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak 9

10 r. 5. Pismo IP z dnia r. 6. Pismo beneficjenta z dnia r. 7. Pismo beneficjenta z dnia r. nr POKL /12-05 za okres od r. od r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, 8. Zalecenia Pokontrolne z dnia r. poprawność udzielania zamówień publicznych, 9. Pismo beneficjenta z dnia r. poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 10.Pismo beneficjenta z dnia r. poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, sposób realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu, zapewnienie właściwej ścieżki audytu. Stwierdzono błędy/uchybienia/nieprawidłowości: zmiany obszernych dokumentów (regulaminów) nie zostały opatrzone wykazem zmian, co utrudniało beneficjentom pomocy zapoznanie się z treścią dokumentów dotyczących projektu, związane z niepoprawną oceną Wniosku o dotację inwestycyjną beneficjenta pomocy, uchybienia w udzielenia zamówienia publicznego, brak zgody IP na powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu. Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, projekt nr POKL /11 10

11 Rodzaj kontroli: planowa Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: r. - data zakończenia: r. Kontrolowany okres działalności r r. Dokumentacja: 1. Upoważnienie do kontroli nr 273/2012 z dnia r. 2. Zawiadomienie o kontroli z dnia r. 3. Program kontroli z dnia r. 4. Informacja Pokontrolna nr 01/POKL/2013 z dnia r. 5. Pismo beneficjenta z dnia r. 6. Zalecenia pokontrolne z dnia r. 7. Pismo beneficjenta z dnia r. Załącznik nr 2 do pisma DPO-V IS z dnia r. Temat: Zalecenia pokontrolne: weryfikacja zgodności realizacji projektu nr POKL /11 PWP data wystąpienia: r. Regionalny Animator Przedsiębiorczości z jego założeniami określonymi ilość zaleceń: 2. w umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodność danych zawartych we Wnioskach beneficjenta o płatność nr: POKL /11-01 za okres od r. do r., POKL /11-02 za okres od r. do r. w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności, poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności, poprawność udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis, prawidłowość realizacji działań informacyjno - promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu, zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Stwierdzono błędy/uchybienia/nieprawidłowości: w załączniku nr 1 do Wniosku beneficjenta o płatność, wskazano błędną datę wystawienia faktury VAT, niepoprawne określenie wymiaru zatrudnienia i rodzaju wynagrodzenia w Aneksie do umowy o pracę na czas nieokreślony, brak informacji o źródłach finansowania wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zawartych umowach o pracę i zakresach czynności pracowników projektu. Skutki finansowe nieprawidłowości: brak Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych: brak Zawiadomienie organów ścigania: brak 11

12 Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. Iwona Salera Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, dnia r. 12

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08

- POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Emm Consulting Mariusz Lasak, nr projektów: - POKL.08.01.01-16-178/08, POKL.08.01.01-16-098/09, POKL.06.01.01-16-032/09, POKL.06.01.01-16-008/08 Doraźna - data rozpoczęcia: 26.07.2010 r. - data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uniwersytet Opolski, nr projektu POKL.08.02.01-16-008/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Kontrola projektów w ramach działania 9.2 30 31 maja 2012 r. Plan prezentacji rodzaje kontroli, kontrola projektu, zespół kontrolujący, uprawnienia kontrolujących, informacja pokontrolna, zalecenia pokontrolne,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WYDZIAŁ KONTROLI IP2 Co stwierdziliśmy podczas kontroli? wydatki niekwalifikowane: brak dowodów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6

Zestawienie przeprowadzonych kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach Działania 2.2 i 2.6 Beneficjent: Powiat Namysłów Z/2.16/II/2.2/9/04 Zalecenia pokontrolne: data wystąpienia 31.07.2007r. planowa (po zakończeniu realizacji projektu). ilość zaleceń 11 - data rozpoczęcia: 19.06.2007r. - data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 1 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 181/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn.: Mosty do Wiedzy w Gminie Wyszków. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta

Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta Przykłady uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli projektów w ramach PO KL na miejscu w siedzibie Beneficjenta Kwalifikowalność uczestników projektu: brak dokumentów świadczących o

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU

Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Załącznik 1 Informacja na temat zakresu audytu PK KSU Celem realizacji usługi audytu jest potwierdzenie, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia oraz zawartą umową oraz, że

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa

Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: Planowa Gmina Prószków, nr projektu RPOP.03.01.02-16-020/08 Charakterystyka kontroli i jej przebieg Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki Czynności pokontrolne Rodzaj kontroli: - data rozpoczęcia: 09.04.2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB. Powiat Gorzowski. ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 06/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 6/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Powiat Gorzowski ul. J. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp. 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych

Wyniki kontroli przeprowadzonych Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd d Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd d Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL KONTROLA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL Unia Europejska jak każde państwo czy organizacja dysponująca własnymi zasobami finansowymi musi dbać o prawidłowe zarządzanie środkami pieniężnymi. Jednym

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku umowa o pracę zatrudniony w: 1 projekcie Konieczna 1 umowa o pracę, która obejmuje wszystkie zadania wykonywane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic Pabianice, dnia 13.10.2011 roku OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT OSZACOWANIE RYNKU W związku z realizacja projektu pn. Teoria, praktyka, praca przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Kontrola w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Kontrola projektu Wizyta monitoringowa Taryfikator

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Mazurski wilk przedsiębiorczości współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Znak: Or.272.1.5.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia dla Części I: Koordynator projektu praca na umowę zlecenie w okresie kwiecień 2013 r. czerwiec 2015 r. w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko

Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych. mgr Ewa Matejko Dokumentacja wydatków z funduszy strukturalnych mgr Ewa Matejko Podstawy prawne dokumentacji wydatków z funduszy strukturalnych Art. 56 ust. 4 rozporządzenia Rady 1083/2006 przekazuje kompetencje tworzenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań 2012.01.12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu: Nauczyciel na praktykach nauczyciel na czasie prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu Gdańsk, dnia 29.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL dotyczące naboru na stanowisko Asystent Kierownika Projektu dla Projektu Menadżer jutro wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie. z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 514/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 Fundacja Fundusz współpracy : powołana w 1990 r. przez Skarb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wydziału Kontroli Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w II półroczu 2015 roku Stosownie do treści 4 ust. 3 Regulaminu kontroli w Regionalnym Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk

INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11

Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11 RAPORT z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na sfinansowanie w latach 2007-2011

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04

TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: SIWZ/01/11-2013 Białowieża, 26-11-2013r. TECHNIKUM LEŚNE W BIAŁOWIEŻY 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.PARK DYREKCYJNY 1A, tel. 85 681 24 04 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta pomiędzy

UMOWA NR. zawarta pomiędzy UMOWA NR Z DNIA.. zawarta pomiędzy Gminą Drawsko Pomorskie działającą przez Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka (siedziba: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ,-- /' W Pł OCKLl NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 Strona l z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mup.bip.ump.pl Płock: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza Inwestycja

Człowiek najlepsza Inwestycja Załącznik nr 2A do SIWZ Wzór umowy Umowa nr... POKL/ 2013 dotycząca koordynacji projektu Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka.

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka. PROTOKÓŁ Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej w dniu 16-17.10.2012 r. 1. Podstawa prawna kontroli: 45

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Koordynatora/ki zarządzającego/ej projektem Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej

Koordynatora/ki zarządzającego/ej projektem Przemóc niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej UMOWA nr... zawarta w dniu..r. w Mokrej Wsi, pomiędzy: Zespołem Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi, ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz, reprezentowanym przez Hannę Szyszkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013 Białystok,08 marca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TWDP/POKL2013 Zapytanie przeprowadzane jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Słownik pojęć: 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) program zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z

Bardziej szczegółowo