SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU"

Transkrypt

1 SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Formalne ramy kontekstowe identyfikacji inteligentnych Specjalizacji w woj. zachodniopomorskim... 6 I.1. Kontekst dokumentów programowych Komisji Europejskiej... 6 Europa Polityki regionalne... 7 Dezyderaty Polityki Spójności RIS 3 oraz Platforma Inteligentnej Specjalizacji (S3 Platform)... 8 Uwarunkowania RIS3 dotyczące sektora ICT w procesach budowy IS I.2. Kontekst warunkowości ex-ante I.3. Kontekst KET I.4. Kontekst Krajowych Inteligentnych specjalizacji I.5. Kontekst regionalny II. Miejsce sektora ICT w procesie identyfikacji inteligentnych specjalizacji III. II.1. Analiza sektora ICT w oparciu o zasoby regionu, powiązania z resztą świata, pozycji regionu na tle gospodarki europejskiej i światowej oraz dynamiki środowiska przedsiębiorczości Charakterystyka podmiotów z liczbą pracowników osób Charakterystyka podmiotów z liczbą pracowników osób Charakterystyka podmiotów z liczbą pracowników 250 i więcej osób Działalność innowacyjna podmiotów z sektora ICT II.2. Analiza dotychczasowego wsparcia na rozwój infrastruktury ICT i otoczenia ICT II.3. Rynek pracy oraz system edukacji dla sektora ICT ICT jako regionalny rynek pracy Edukacja w sektorze ICT Rola sektora ICT w funkcjonowaniu i rozwoju regionalnych i inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego III.1. Uwarunkowania rozwoju inteligentnych specjalizacji perspektywa branż wspomaganych III.2. Uwarunkowania rozwoju inteligentnych specjalizacji związane z sektorem ICT perspektywa branży wspomagającej (sektor ICT) III.3. Funkcje sektora ICT jako sektora wspomagającego, integrującego i katalizującego rozwój inteligentnych specjalizacji IV. Profile działalności zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora ICT i ich potencjały specjalizacyjne 90 IV.1. Profile firm z sektora ICT z regionu zachodniopomorskiego

3 działalność związana z oprogramowaniem działalność w obszarze doradztwa w zakresie informatyki działalność związana z przetwarzaniem danych i zarzadzaniem stronami internetowymi działalność w zakresie telekomunikacji IV.2. Współpraca firm z branż wspomaganych z firmami ICT i otoczeniem regionalnym studium przypadku 103 IV.3. Firma IT jako aktor wspólnego przedsięwzięcia studium przypadku IV.4. Współpraca firm sektora ICT z otoczeniem regionalnym studium przypadku IV.5. Współpraca uczelni z firmami ICT w obszarze opracowania rozwiązań opartych na ICT studium przypadku V. ICT jako integrator procesu rozwoju Regionalnych i Inteligentnych Specjalizacji MODELE I REKOMENDACJE V.1. Modele integracji w procesie kreowania RS i IS V.2. Role firm ICT w procesach integracyjnych V.3. Bariery i ograniczenia procesów integracji w tworzeniu IS V.4. Diagnoza regionalnego sektora ICT jako integratora V.5. Rekomendacje wobec dalszych działań Załącznik Wzór kwestionariusza wywiadu branża ICT Załącznik Wzór kwestionariusza wywiadu branże regionalnych specjalizacji

4 WPROWADZENIE Koncepcja kreowania oraz rozwoju inteligentnych i regionalnych specjalizacji jest stosunkowo nowym obiektem polityk regionalnych. Jest to wyzwanie stawiane samorządom przez nowe priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską, związane z okresem programowania W nowej perspektywie, w programach operacyjnych preferuje się bowiem podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie budowy tzw. regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Regionalna specjalizacja (RS) oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. W tym kontekście, potencjał rozwojowy regionów powinny stymulować regionalna specyfika, odrębność i lokalne zasoby. Z kolei istotą inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu jest efekt integracji i rozwoju wiedzy. Inteligentne specjalizacje tym samym stanowią koncepcję rozwoju regionu koncentrującą się na dziedzinach, w których posiada on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki spójności na lata , wdrożenie polityk RS i IS na szczeblu województw jest warunkiem koniecznym do korzystania ze środków unijnych w ramach Celu Tematycznego 1. Jest to główna przesłanka do podjęcia działań na rzecz zidentyfikowania i zdefiniowania regionalnego potencjału rozwoju gospodarki w skali regionów. Pomimo faktu, że nadal brak jest jednolitej metodyki definiowania RS i IS na poziomie województw, jak również nie istnieją modele określające współegzystowanie ich w skali kraju, to poszczególne samorządy określiły główne kierunki rozwoju jako priorytetowe specjalizacje. Wstępnie wskazane przez samorządy RS ilustruje tabela nr 1. 3

5 RS przemysł chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektryczny, wydobywczy, informatyczny, nauki medyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, a także komunikacja, biogospodarka, usługi medyczne i prozdrowotne, informatyka i automatyka oraz energetyka niskoemisyjna, nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka, telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia, technologia informacyjnokomunikacyjna, life science, ICT, chemia i energia zrównoważona, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, a także wysoka jakość życia, technologie chemiczne, budownictwo i drewno, przemysł maszynowy i metalowy, przemysł energetyczny, technologia rolno-spożywcza, lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informatyka, telekomunikacja, przemysł zielony, specjalizacja na rynku wschodnim, technologia informacyjna i komunikacyjna, energetyka, logistyka, usługi biznesowe, branża farmaceutyczna i kosmetyczna, biotechnologia, przemysły kreatywne i technologia off-shore, energetyka, medycyna, ICT, przemysł odlewniczo-metalowy, budownictwo, turystyka prozdrowotna, zdrowa żywność, technologia informacyjno-komunikacyjna, a także efektywne wykorzystanie energii, ekonomia wody, meblarstwo, żywność wysokiej jakości, Województwo Dolnośląskie Lubelskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińskomazurskie Zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie T A B E L A 1 Z E S TA W I E N I E R E G I ON A L N Y C H S P E C J A L I Z A CJ I W R A M A CH P OS Z C Z E G ÓLN Y CH R E G I O N ÓW W P OLS CE biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowy i maszynowy, usługi przyszłości, turystyka i zdrowie, bezpieczna żywność, medycyna, turystyka prozdrowotna, motoryzacja, usługi ICT, wyroby z tworzyw sztucznych, ochrona środowiska, komunikacja, logistyka, dziedzictwo kulturowe. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów poszczególnych województw, stan na r. W województwie zachodniopomorskim, na podstawie dotychczas przeprowadzonych diagnoz i szerokich konsultacji społecznych wskazano pakiet pięciu dziedzin gospodarki, charakteryzujących się wybitnie prorozwojowym potencjałem do pełnienia roli zachodniopomorskich RS. Proces ten umożliwił w miarę precyzyjnie określić potrzeby i możliwości rozwoju gospodarczego regionu oraz nakreślić przyszły kształt, zarówno strategii rozwoju województwa jak i nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obszary uznane za RS to: biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy); działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, która jednak wymaga reaktywacji i przygotowania do odpowiedzi na współczesne wyzwania tego sektora); przemysł metalowy i maszynowy (rozwijany w oparciu o rozwijającą się dynamicznie ofertę parków przemysłowych, w tym elementy przemysłu okrętowego); usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO a także przemysły kreatywne); turystyka i zdrowie(wykorzystanie zasobów przyrodniczych i doświadczenia w branży turystyczno - prozdrowotnej). 4

6 Na tle tak zdefiniowanych RS oraz w celu zidentyfikowania obszaru ewentualnych IS województwa, na szczególną uwagę zasługuje ocena potencjału sektora ICT, jako dziedziny mogącej spełniać w nowej koncepcji dwie funkcje: sektor ICT jest jedną z pięciu dziedzin stanowiących RS, sektor ICT jest kanałem transmisji wiedzy w koncepcji IS i może pełnić rolę katalizatora rozwoju IS. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny potencjału sektora ICT w obu wymienionych obliczach. Na opracowanie składają się: raport z badań wtórnych dotyczących potencjału gospodarki województwa w kontekście zasobów tworzących RS; raport z badań wtórnych dotyczących liczebności i demografii podmiotów sektora ICT w województwie; raport z badań pierwotnych o charakterze pilotażu, przeprowadzonych w formie wywiadu bezpośredniego, w wybranych podmiotach ICT, identyfikujących potencjał tych firm do tworzenia IS; raport z badań pierwotnych o charakterze pilotażu, przeprowadzonych w formie wywiadu bezpośredniego w typowych podmiotach branż uznanych za RS oraz branż wpływających na PKB regionu, identyfikujących potrzeby i możliwości współpracy w ramach docelowej IS; zestaw wniosków i rekomendacji w zakresie stymulowania rozwoju sektora ICT jako RS i jako integratora IS. 5

7 I. FORMALNE RAMY KONTEKSTOWE IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM I.1. KONTEKST DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPA 2020 Naczelnym dokumentem programowym Unii Europejskiej, w którym pojawia się postulat kreowania rozwoju w oparciu o inteligentne specjalizacje, jest strategia Europa W strategii tej UE wyznaczyła wizję społecznej gospodarki rynkowej, w której dotychczasowe słabości strukturalne UE mają być eliminowane w procesie realizacji trzech wzajemnie na siebie oddziałujących priorytetów, tj.: 1 wzrostu inteligentnego, opartego na wiedzy i innowacjach; wzrostu zrównoważonego, promującego gospodarkę bardziej efektywną w wykorzystaniu zasobów, niskoemisyjną i konkurencyjną; wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, z gospodarką charakteryzującą się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającą spójność w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym. Strategia Europa 2020 kładzie szczególny nacisk na wykreowanie strategicznego i zintegrowanego podejścia do innowacji, maksymalizującego europejski, krajowy i regionalny potencjał w dziedzinie badań i innowacji. Fundamentem tego podejścia jest jedna z siedmiu -flagowa inicjatywa strategii Europa 2020 tzw. Unia innowacji. Inicjatywa ta, to kompleksowa strategia innowacji, zakładająca, że Europa będzie realizować cele inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, z koncepcją tzw. inteligentnej specjalizacji. Częścią strategii Europa 2020 jest również sztandarowa inicjatywa pod nazwą Europejska agenda cyfrowa, koncentrująca się na osiąganiu trwałych korzyści gospodarczych i społecznych dzięki ICT. Europejska agenda cyfrowa została przyjęta w 2010 roku jako integralna część strategii "Europa 1 6

8 2020" z myślą o stymulowaniu wzrostu gospodarczego poprzez lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), tak aby skorzystały na tym wszystkie grupy społeczne. Agenda obejmuje 101 działań zamkniętych w 7 filarach 2, które mają pomóc w odnowie gospodarki UE i umożliwić obywatelom oraz przedsiębiorstwom europejskim uzyskać maksymalne korzyści z używania technologii cyfrowych. 3 Agenda zwraca uwagę na wykorzystanie potencjału ICT dzięki uruchomieniu samonapędzającego się cyklu współgrających ze sobą działań. POLITYKI REGIONALNE Koncepcja inteligentnej specjalizacji pojawiła się także w komunikacie zat. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa W dokumencie tym Komisja Europejska stymuluje do tworzenia narodowych (krajowych)/regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji w kontekście lepszego ukierunkowania środków z Funduszy Strukturalnych oraz zastosowania strategicznego, zintegrowanego podejścia w celu wykorzystania potencjału inteligentnego wzrostu i gospodarki opartej na wiedzy we wszystkich regionach. DEZ YDERATY POLITYKI SPÓJNOŚCI Podejście strategiczne bazujące na koncepcji inteligentnych specjalizacji jest także zbieżne z celami i instrumentami unijnej Polityki Spójności, promującej wzrost i miejsca pracy we wszystkich krajach i regionach UE. Zgodnie z tym podejściem, każda gospodarka krajowa i regionalna powinna mieć strategię i rolę globalną, dotyczy to zarówno obszarów wiodących, jak i słabiej rozwiniętych. Według tej metodologii koncepcja innowacji jest rozumiana szeroko, nie tylko jako inwestycje w badania lub sektor produkcyjny, ale również jako budowanie konkurencyjności poprzez wzornictwo oraz branże kreatywne, innowacje społeczne i usługowe, nowe modele biznesowe i innowacje wynikające z praktyki. W gospodarce opartej na wiedzy każdy region ma własną rolę do odegrania pod warunkiem, że jest w stanie określić swoje przewagi konkurencyjne oraz potencjał i ambicję do osiągania doskonałości w konkretnych sektorach lub niszach rynkowych. 5 2 Priorytety Europejskiej agendy cyfrowej to: 1/ Jednolity rynek cyfrowy; 2/ Interoperacyjność i standaryzacja; 3/ Zaufanie i bezpieczeństwo; 4/ Szybki i ultraszybki dostęp do Internetu; 5/ Badania i innowacje; 6/ Doskonalenie sprawności i umiejętności cyfrowych, włączenie; 7/ Korzyści dla społeczeństwa UE wynikające z technologii informacyjnych (ICT) 3 49&Itemid= olitykispojnosci.aspx 7

9 Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest zatem zgodna z głównymi celami reformatorskimi zawartymi w projekcie unijnej Polityki Spójności na lata W końcu trzeba zaznaczyć, że dotychczasowe, w zasadzie 15-letnie doświadczenia związane z wdrażaniem regionalnych strategii innowacyjności przyniosły wiele rozczarowań i domagają się zmiany koncepcji ich tworzenia i wdrażania. Za najpoważniejszy mankament poprzedniego systemu programowania należy uznać fakt, że regionalne program innowacji niejednokrotnie okazywały się nieefektywne jeżeli chodzi o wybór priorytetów i form współpracy pomiędzy regionami oraz bardzo niski stopień powiązań między realną gospodarką a obszarami innowacji. 6 Koncepcja inteligentnych specjalizacji ma za zadanie usunąć powyższe wady poprzez promocję efektywnych i opartych na synergii inwestycji publicznych koncentrujących się na kilku, precyzyjnie określonych obszarach konkurencyjnych w skali globalnej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i dobrobytu. RIS 3 ORAZ PLATFORMA INTELIGENTNEJ SPEC JALIZ AC JI (S3 PLATFORM) Dokumentem programowym UE o kluczowym znaczeniu dla procesów wdrażania koncepcji IS jest system RIS3. Narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) to zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej, które spełniają pięć ważnych kryteriów, a mianowicie: 7 pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT; wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości; sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego; prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania; 6 Innovative strategies and actions: Results from 15 Years of Regional Experimentation,http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/innovatio n/guide_innovation_en.pdf 7 Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

10 są oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence-based) i zawierają solidne systemy monitorowania i oceny. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest inteligentna przede wszystkim z dwóch powodów: 8 Po pierwsze, buduje mosty między sferą badań i innowacji z jednej strony, a rozwojem gospodarczym z drugiej, korzystając z nowatorskich metod takich jak proces przedsiębiorczego odkrywania na rzecz tworzenia strategii oraz wyznaczanie priorytetów przez decydentów politycznych w bliskiej współpracy z lokalnymi interesariuszami. Po drugie, proces ten przebiega w kontakcie ze światem zewnętrznym, co zmusza regiony do ambitnego, lecz realistycznego podejścia przy ustalaniu celów, jednocześnie przybliżając lokalne atuty i możliwości do zewnętrznych źródeł wiedzy i łańcuchów wartości. Proces konstruowania strategii rozwoju w oparciu o koncepcję IS bazuje na dość klarownych zasadach, określonych w RIS 3 jako zasada 4xK: 9 Konsekwencje (trudnych) wyborów i masa krytyczna: ograniczona liczba priorytetów oparta na własnych mocnych stronach i międzynarodowej specjalizacji, unikanie powielania i rozdrobnienia na Europejskim Obszarze Badawczym (EOB) koncentracja środków finansowych przekłada się na efektywne zarządzanie budżetem; Przewaga konkurencyjna: mobilizacja talentów dzięki dopasowaniu potencjału B+R+I do potrzeb biznesu poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania; Komunikacja i klastry: rozwój klastrów światowej klasy i budowanie platform dla różnorodnych form kontaktu między sektorami wewnątrz regionu i poza nim, z myślą o wyspecjalizowanej dywersyfikacji technologicznej to, co mamy, trzeba dostosować do tego, co ma reszta świata; Kolektywne przywództwo: efektywne systemy innowacji to wspólne przedsięwzięcie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym (model poczwórnej helisy) eksperymentalna platforma dopuszczająca do głosu nieoczekiwanych interesariuszy. Jednocześnie, uwzględniając powyższe zasady, ustalono pewien normatywny schemat działań na rzecz konstruowania narodowych i regionalnych strategii RIS3. Schemat ten obejmuje 6 typowych etapów: 10 8 Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

11 1. Analiza krajowego/regionalnego kontekstu i potencjału w zakresie innowacji, 2. Budowanie silnej i otwartej struktury zarządczej, 3. Wypracowanie wspólnej wizji przyszłości kraju/regionu, 4. Wybór ograniczonej liczby priorytetów w zakresie rozwoju krajowego/regionalnego, 5. Wprowadzenie właściwego zestawu polityk, 6. Uwzględnienie mechanizmów monitorowania i oceny. Źródło: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012 Wsparciem dla procesów tworzenia RIS 3 są działania prowadzone w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji (S3 Platform - Platforma powstała w 2011 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej jako źródło wsparcia dla Państw Członkowskich i regionów przy pracach nad nowymi i już istniejącymi narodowymi/regionalnymi strategiami RIS3. 11 UWARUNKOWANIA RIS3 DOTYCZ ĄC E SEKTORA ICT W PROC ESAC H BUDOWY IS Z punktu widzenia celu przedmiotowego opracowania oraz na tle powyższego 6-cio etapowego procesu tworzenia strategii RIS3, kluczowe znaczenie wydaje się mieć określenie roli sektora ICT w procesach wdrażania RIS 3. Zgodnie z retoryką stosowaną w Przewodniku Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), wydanym przez Komisję Europejską w 2012 roku, sektor ICT może pełnić następujące role w procesach integracji gospodarki opartej na RS i IS: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Na podstawie: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), European Union,

12 Inicjować i organizować działania horyzontalne, takie jak np. badania zorientowane na zastosowanie rozwiązań opartych na ICT, we wszystkich dyscyplinach (opieka zdrowotna, aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, e-dostęp, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, e-administracja, dostęp do informacji publicznej, efektywność zasobów, inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentny transport, bezpieczeństwo, e-handel, przemysł wytwórczy, wzornictwo, usługi publiczne, e-edukacja, e-integracja, e-umiejętności, przedsiębiorczość, alfabetyzacja cyfrowa, e-treści, kreatywność, kultura, żywe laboratoria, inteligentne budynki i ich otoczenie, inteligentne miasta, zaufanie, zabezpieczenia, itp.); Pełnić funkcje lidera sektorowego poprzez przywództwo przemysłowe i technologiczne w zakresie ICT w dziedzinach B+R+I, takich jak np. kluczowe technologie wspomagające (ang. KET), albo promować specjalizację w konkretnych segmentach lub niszach rynkowych (np. mikro- lub nano-elektronika, fotonika, systemy wbudowane, zintegrowane inteligentne systemy oraz inżynieria systemów złożonych, komputery następnej generacji i przyszłość Internetu, e-infrastruktura; technologie treści i zarządzanie informacją; robotyka, systemy kognitywne, zaawansowane interfejsy i inteligentne przestrzenie: aplikacje mobilne i aplikacje dla sieci społecznościowych, itp.); Obejmować działania wspierające regionalny potencjał planowania, zarządzania i wdrażania aktywności w zakresie ICT (np. networking); aby wprowadzić akceleratory i ułatwienia dla start-upów; wspierać kontakty przedsiębiorców internetowych, wymianę dobrych praktyk, przeglądy partnerskie, badania, regularne mapowanie infrastruktury, jej monitorowanie i benchmarking, rozwój i doświadczenia; budować innowacyjne modele inwestycyjne; wykorzystywać zamówienia przed-komercyjne i inne innowacyjne metody zamówień, w tym także wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzynarodowej przy projektowaniu działań na rzecz cyfrowego wzrostu. I.2. KONTEKST WARUNKOWOŚCI EX-ANTE Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego dla funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi , ich uruchomienie jest uzależnione od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, czyli zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywną realizację programów współfinansowanych ze środków 11

13 europejskich. Warunkowość ex-ante jako zasada została zastosowana wobec programów wdrażania IS w ramach nowej Polityki Spójności. Oznacza to, że każde Państwo Członkowskie i każdy region musi posiadać taką starannie opracowaną strategię, aby móc otrzymać wsparcie finansowe za pośrednictwem Funduszów Spójności na zaplanowane działania w dziedzinie innowacji. Wspomniane uwarunkowanie stosuje się w szczególności do dwóch pierwszych z jedenastu celów tematycznych EFRR: 13 CT1. zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje (cel dotyczący badań i rozwoju), CT2. zwiększenie dostępności, wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (cel dotyczący szerokopasmowego Internetu). Potrzeba wskazania IS na poziomie krajowym i regionalnym wynika więc m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1: Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata W tym kontekście trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że przy wyborze IS niezwykle ważny jest sam proces, a poszczególni interesariusze i przedsiębiorcy zajmujący się innowacjami powinni w każdym Państwie Członkowskim i regionie odgrywać w tym procesie wiodącą rolę. Ich wiedza i zaangażowanie są wręcz niezbędne do określenia tych obszarów priorytetowych i inwestycji opartych na wiedzy, które niosą ze sobą największe prawdopodobieństwo wzrostu i miejsc pracy. Liczy się nie tylko silnie zaznaczony udział interesariuszy i intensywne kontakty wewnętrzne. Koncepcja IS wskazuje regionom potrzebę strategicznej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, dzięki której można zmaksymalizować potencjał i różnorodność. 13 Załącznik IV do ogólnego projektu rozporządzenia FS, KOM (2011)

14 I.3. KONTEKST KET W ramach podejścia RIS3, uznaje się, że jednym z istotniejszych elementów strategii IS, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym powinno być wdrożenie kluczowych technologii wspomagających (ang. Key Enabling Technologies - KET). 14 Zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską, KET to technologie o strategicznym znaczeniu dla przyszłego rozwoju gospodarczego UE. Cechy, które wyróżniające technologie grupy KET to: powiązanie z wysoką intensywnością prac badawczo-rozwojowych, wymóg dużych nakładów kapitałowych oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, umożliwienie rozwoju innowacyjnych produktów i usług w wielu gałęziach gospodarki, posiadanie charakteru multidyscyplinarnego oraz międzysektorowego, wspieranie tworzenia nowych sektorów przemysłu i nisz rynkowych. Zdaniem KE wykorzystanie na dużą skalę tych technologii zadecyduje o dynamicznym rozwoju Europy i pozwoli na wzrost poziomu innowacyjności unijnych przedsiębiorstw. Stąd ważne jest jednolite i wszechstronne podejście do problematyki KET we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym przyjęcie nowych zasad i mechanizmów pozwalających na zwiększenie potencjału Europy w dziedzinie technologii KET. Technologie grupy KET pełnią ważną rolę w rozwoju nowych i unowocześnianiu tradycyjnych gałęzi gospodarki. Międzysektorowy i multidyscyplinarny charakter tych technologii decyduje o wzroście innowacyjności i konkurencyjności wielu dziedzin przemysłu i branż usługowych. Zastosowanie przez przedsiębiorców technologii KET tworzy nieznane dotąd nisze rynkowe i nowoczesne sektory przemysłu oraz pozwala im na doskonalenie i dywersyfikację oferty rynkowej. KE zauważa, że potencjał, jaki niosą ze sobą te technologie, pozostaje w dużej mierze niewykorzystany w UE 15. Działania Wspólnoty na rzecz wsparcia rozwoju technologii KET są nadal prowadzone w mniejszym zakresie niż w USA czy Japonii. 16 Poważną barierą dla rozwoju KET w Unii jest brak długoterminowej 14 Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE, Komunikat Komisji z dn r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2009) 16 Warto zauważyć, że udział produkcji zaawansowanej technologicznie w całkowitym przemyśle wytwórczym jest w Japonii wyższy od europejskiego o 33%, a w USA o 50%. W Unii widoczne jest również relatywnie słabe zaangażowanie sektora prywatnego w finansowanie 13

15 strategii wsparcia rozwoju tych technologii, zwłaszcza działań na rzecz wzmocnienia transferu KET ze sfery nauki i ich absorpcji przez przemysł. Ukierunkowanie działalności gospodarczej na technologie KET ma nie tylko realny wpływ na wzrost konkurencyjności Europy, ale pozwala również na sprostanie trudnym wyzwaniom przed jakimi stoi obecnie jej społeczeństwo. Technologie KET odgrywają ważną rolę w staraniach na rzecz osiągnięcia unijnych celów np. w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych ochrony środowiska naturalnego, jak również w zakresie rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa i kwestii powiązanych ze wzrostem zatrudnienia. Szybkie rozprzestrzenianie się tych technologii, czemu służyć ma rozwój wielu dyscyplin naukowych sprawi, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy będzie o wiele prostsze. 17 Nie każde Państwo Członkowskie czy region może być liderem w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, ale wszystkie mogą w taki czy inny sposób na tych technologiach skorzystać, na wcześniejszych lub późniejszych etapach łańcucha wartości. Koncepcja IS ma sama w sobie stanowić podstawę do zredukowania luk pomiędzy innowacjami i ich komercyjnym wykorzystaniem, jako warunków koniecznych do wykrystalizowania KET w poszczególnych regionach. I.4. KONTEKS T KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W odpowiedzi na uwarunkowania ex-ante, w kwietniu 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na przedsięwzięć nakierowanych na wykorzystywanie technologii z KET. Przykładowo, w zakresie nanotechnologii w UE przeznacza się podobne środki na prace B+R jak w USA, jednak zaangażowanie w nich unijnego sektora prywatnego jest o wiele niższe i wynosi ok. 1,7 mld dol. rocznie, podczas gdy w USA wartość ta sięga kwoty 2,8 mld dolarów. 17 Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE, Komunikat Komisji z dn r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2009) 14

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 46 PRZEDSIĘBIORSTWO MAREK SMOLEŃ I REGION NR 6/2014 Prawno-organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw Marek Smoleń 1 Wstęp Kończąca się perspektywa finansowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo