SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU"

Transkrypt

1 SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Formalne ramy kontekstowe identyfikacji inteligentnych Specjalizacji w woj. zachodniopomorskim... 6 I.1. Kontekst dokumentów programowych Komisji Europejskiej... 6 Europa Polityki regionalne... 7 Dezyderaty Polityki Spójności RIS 3 oraz Platforma Inteligentnej Specjalizacji (S3 Platform)... 8 Uwarunkowania RIS3 dotyczące sektora ICT w procesach budowy IS I.2. Kontekst warunkowości ex-ante I.3. Kontekst KET I.4. Kontekst Krajowych Inteligentnych specjalizacji I.5. Kontekst regionalny II. Miejsce sektora ICT w procesie identyfikacji inteligentnych specjalizacji III. II.1. Analiza sektora ICT w oparciu o zasoby regionu, powiązania z resztą świata, pozycji regionu na tle gospodarki europejskiej i światowej oraz dynamiki środowiska przedsiębiorczości Charakterystyka podmiotów z liczbą pracowników osób Charakterystyka podmiotów z liczbą pracowników osób Charakterystyka podmiotów z liczbą pracowników 250 i więcej osób Działalność innowacyjna podmiotów z sektora ICT II.2. Analiza dotychczasowego wsparcia na rozwój infrastruktury ICT i otoczenia ICT II.3. Rynek pracy oraz system edukacji dla sektora ICT ICT jako regionalny rynek pracy Edukacja w sektorze ICT Rola sektora ICT w funkcjonowaniu i rozwoju regionalnych i inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego III.1. Uwarunkowania rozwoju inteligentnych specjalizacji perspektywa branż wspomaganych III.2. Uwarunkowania rozwoju inteligentnych specjalizacji związane z sektorem ICT perspektywa branży wspomagającej (sektor ICT) III.3. Funkcje sektora ICT jako sektora wspomagającego, integrującego i katalizującego rozwój inteligentnych specjalizacji IV. Profile działalności zachodniopomorskich przedsiębiorstw z sektora ICT i ich potencjały specjalizacyjne 90 IV.1. Profile firm z sektora ICT z regionu zachodniopomorskiego

3 działalność związana z oprogramowaniem działalność w obszarze doradztwa w zakresie informatyki działalność związana z przetwarzaniem danych i zarzadzaniem stronami internetowymi działalność w zakresie telekomunikacji IV.2. Współpraca firm z branż wspomaganych z firmami ICT i otoczeniem regionalnym studium przypadku 103 IV.3. Firma IT jako aktor wspólnego przedsięwzięcia studium przypadku IV.4. Współpraca firm sektora ICT z otoczeniem regionalnym studium przypadku IV.5. Współpraca uczelni z firmami ICT w obszarze opracowania rozwiązań opartych na ICT studium przypadku V. ICT jako integrator procesu rozwoju Regionalnych i Inteligentnych Specjalizacji MODELE I REKOMENDACJE V.1. Modele integracji w procesie kreowania RS i IS V.2. Role firm ICT w procesach integracyjnych V.3. Bariery i ograniczenia procesów integracji w tworzeniu IS V.4. Diagnoza regionalnego sektora ICT jako integratora V.5. Rekomendacje wobec dalszych działań Załącznik Wzór kwestionariusza wywiadu branża ICT Załącznik Wzór kwestionariusza wywiadu branże regionalnych specjalizacji

4 WPROWADZENIE Koncepcja kreowania oraz rozwoju inteligentnych i regionalnych specjalizacji jest stosunkowo nowym obiektem polityk regionalnych. Jest to wyzwanie stawiane samorządom przez nowe priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską, związane z okresem programowania W nowej perspektywie, w programach operacyjnych preferuje się bowiem podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie budowy tzw. regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Regionalna specjalizacja (RS) oznacza zidentyfikowane, wyjątkowe cechy i aktywa każdego kraju i regionu, podkreślające przewagę konkurencyjną oraz skupiające regionalnych partnerów i zasoby. W tym kontekście, potencjał rozwojowy regionów powinny stymulować regionalna specyfika, odrębność i lokalne zasoby. Z kolei istotą inteligentnych specjalizacji (IS), poza cechami stanowiącymi o specjalizacji danego regionu jest efekt integracji i rozwoju wiedzy. Inteligentne specjalizacje tym samym stanowią koncepcję rozwoju regionu koncentrującą się na dziedzinach, w których posiada on największy potencjał i zaplecze badawczo-rozwojowe, a tym samym istnieją warunki dla rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej polityki spójności na lata , wdrożenie polityk RS i IS na szczeblu województw jest warunkiem koniecznym do korzystania ze środków unijnych w ramach Celu Tematycznego 1. Jest to główna przesłanka do podjęcia działań na rzecz zidentyfikowania i zdefiniowania regionalnego potencjału rozwoju gospodarki w skali regionów. Pomimo faktu, że nadal brak jest jednolitej metodyki definiowania RS i IS na poziomie województw, jak również nie istnieją modele określające współegzystowanie ich w skali kraju, to poszczególne samorządy określiły główne kierunki rozwoju jako priorytetowe specjalizacje. Wstępnie wskazane przez samorządy RS ilustruje tabela nr 1. 3

5 RS przemysł chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektryczny, wydobywczy, informatyczny, nauki medyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, a także komunikacja, biogospodarka, usługi medyczne i prozdrowotne, informatyka i automatyka oraz energetyka niskoemisyjna, nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka, telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia, technologia informacyjnokomunikacyjna, life science, ICT, chemia i energia zrównoważona, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, a także wysoka jakość życia, technologie chemiczne, budownictwo i drewno, przemysł maszynowy i metalowy, przemysł energetyczny, technologia rolno-spożywcza, lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informatyka, telekomunikacja, przemysł zielony, specjalizacja na rynku wschodnim, technologia informacyjna i komunikacyjna, energetyka, logistyka, usługi biznesowe, branża farmaceutyczna i kosmetyczna, biotechnologia, przemysły kreatywne i technologia off-shore, energetyka, medycyna, ICT, przemysł odlewniczo-metalowy, budownictwo, turystyka prozdrowotna, zdrowa żywność, technologia informacyjno-komunikacyjna, a także efektywne wykorzystanie energii, ekonomia wody, meblarstwo, żywność wysokiej jakości, Województwo Dolnośląskie Lubelskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińskomazurskie Zachodniopomorskie Kujawsko-pomorskie T A B E L A 1 Z E S TA W I E N I E R E G I ON A L N Y C H S P E C J A L I Z A CJ I W R A M A CH P OS Z C Z E G ÓLN Y CH R E G I O N ÓW W P OLS CE biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowy i maszynowy, usługi przyszłości, turystyka i zdrowie, bezpieczna żywność, medycyna, turystyka prozdrowotna, motoryzacja, usługi ICT, wyroby z tworzyw sztucznych, ochrona środowiska, komunikacja, logistyka, dziedzictwo kulturowe. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów poszczególnych województw, stan na r. W województwie zachodniopomorskim, na podstawie dotychczas przeprowadzonych diagnoz i szerokich konsultacji społecznych wskazano pakiet pięciu dziedzin gospodarki, charakteryzujących się wybitnie prorozwojowym potencjałem do pełnienia roli zachodniopomorskich RS. Proces ten umożliwił w miarę precyzyjnie określić potrzeby i możliwości rozwoju gospodarczego regionu oraz nakreślić przyszły kształt, zarówno strategii rozwoju województwa jak i nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obszary uznane za RS to: biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy); działalność morska i logistyka (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, która jednak wymaga reaktywacji i przygotowania do odpowiedzi na współczesne wyzwania tego sektora); przemysł metalowy i maszynowy (rozwijany w oparciu o rozwijającą się dynamicznie ofertę parków przemysłowych, w tym elementy przemysłu okrętowego); usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO a także przemysły kreatywne); turystyka i zdrowie(wykorzystanie zasobów przyrodniczych i doświadczenia w branży turystyczno - prozdrowotnej). 4

6 Na tle tak zdefiniowanych RS oraz w celu zidentyfikowania obszaru ewentualnych IS województwa, na szczególną uwagę zasługuje ocena potencjału sektora ICT, jako dziedziny mogącej spełniać w nowej koncepcji dwie funkcje: sektor ICT jest jedną z pięciu dziedzin stanowiących RS, sektor ICT jest kanałem transmisji wiedzy w koncepcji IS i może pełnić rolę katalizatora rozwoju IS. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny potencjału sektora ICT w obu wymienionych obliczach. Na opracowanie składają się: raport z badań wtórnych dotyczących potencjału gospodarki województwa w kontekście zasobów tworzących RS; raport z badań wtórnych dotyczących liczebności i demografii podmiotów sektora ICT w województwie; raport z badań pierwotnych o charakterze pilotażu, przeprowadzonych w formie wywiadu bezpośredniego, w wybranych podmiotach ICT, identyfikujących potencjał tych firm do tworzenia IS; raport z badań pierwotnych o charakterze pilotażu, przeprowadzonych w formie wywiadu bezpośredniego w typowych podmiotach branż uznanych za RS oraz branż wpływających na PKB regionu, identyfikujących potrzeby i możliwości współpracy w ramach docelowej IS; zestaw wniosków i rekomendacji w zakresie stymulowania rozwoju sektora ICT jako RS i jako integratora IS. 5

7 I. FORMALNE RAMY KONTEKSTOWE IDENTYFIKACJI INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM I.1. KONTEKST DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPA 2020 Naczelnym dokumentem programowym Unii Europejskiej, w którym pojawia się postulat kreowania rozwoju w oparciu o inteligentne specjalizacje, jest strategia Europa W strategii tej UE wyznaczyła wizję społecznej gospodarki rynkowej, w której dotychczasowe słabości strukturalne UE mają być eliminowane w procesie realizacji trzech wzajemnie na siebie oddziałujących priorytetów, tj.: 1 wzrostu inteligentnego, opartego na wiedzy i innowacjach; wzrostu zrównoważonego, promującego gospodarkę bardziej efektywną w wykorzystaniu zasobów, niskoemisyjną i konkurencyjną; wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, z gospodarką charakteryzującą się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającą spójność w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym. Strategia Europa 2020 kładzie szczególny nacisk na wykreowanie strategicznego i zintegrowanego podejścia do innowacji, maksymalizującego europejski, krajowy i regionalny potencjał w dziedzinie badań i innowacji. Fundamentem tego podejścia jest jedna z siedmiu -flagowa inicjatywa strategii Europa 2020 tzw. Unia innowacji. Inicjatywa ta, to kompleksowa strategia innowacji, zakładająca, że Europa będzie realizować cele inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, z koncepcją tzw. inteligentnej specjalizacji. Częścią strategii Europa 2020 jest również sztandarowa inicjatywa pod nazwą Europejska agenda cyfrowa, koncentrująca się na osiąganiu trwałych korzyści gospodarczych i społecznych dzięki ICT. Europejska agenda cyfrowa została przyjęta w 2010 roku jako integralna część strategii "Europa 1 6

8 2020" z myślą o stymulowaniu wzrostu gospodarczego poprzez lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), tak aby skorzystały na tym wszystkie grupy społeczne. Agenda obejmuje 101 działań zamkniętych w 7 filarach 2, które mają pomóc w odnowie gospodarki UE i umożliwić obywatelom oraz przedsiębiorstwom europejskim uzyskać maksymalne korzyści z używania technologii cyfrowych. 3 Agenda zwraca uwagę na wykorzystanie potencjału ICT dzięki uruchomieniu samonapędzającego się cyklu współgrających ze sobą działań. POLITYKI REGIONALNE Koncepcja inteligentnej specjalizacji pojawiła się także w komunikacie zat. Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa W dokumencie tym Komisja Europejska stymuluje do tworzenia narodowych (krajowych)/regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji w kontekście lepszego ukierunkowania środków z Funduszy Strukturalnych oraz zastosowania strategicznego, zintegrowanego podejścia w celu wykorzystania potencjału inteligentnego wzrostu i gospodarki opartej na wiedzy we wszystkich regionach. DEZ YDERATY POLITYKI SPÓJNOŚCI Podejście strategiczne bazujące na koncepcji inteligentnych specjalizacji jest także zbieżne z celami i instrumentami unijnej Polityki Spójności, promującej wzrost i miejsca pracy we wszystkich krajach i regionach UE. Zgodnie z tym podejściem, każda gospodarka krajowa i regionalna powinna mieć strategię i rolę globalną, dotyczy to zarówno obszarów wiodących, jak i słabiej rozwiniętych. Według tej metodologii koncepcja innowacji jest rozumiana szeroko, nie tylko jako inwestycje w badania lub sektor produkcyjny, ale również jako budowanie konkurencyjności poprzez wzornictwo oraz branże kreatywne, innowacje społeczne i usługowe, nowe modele biznesowe i innowacje wynikające z praktyki. W gospodarce opartej na wiedzy każdy region ma własną rolę do odegrania pod warunkiem, że jest w stanie określić swoje przewagi konkurencyjne oraz potencjał i ambicję do osiągania doskonałości w konkretnych sektorach lub niszach rynkowych. 5 2 Priorytety Europejskiej agendy cyfrowej to: 1/ Jednolity rynek cyfrowy; 2/ Interoperacyjność i standaryzacja; 3/ Zaufanie i bezpieczeństwo; 4/ Szybki i ultraszybki dostęp do Internetu; 5/ Badania i innowacje; 6/ Doskonalenie sprawności i umiejętności cyfrowych, włączenie; 7/ Korzyści dla społeczeństwa UE wynikające z technologii informacyjnych (ICT) &Itemid= olitykispojnosci.aspx 7

9 Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest zatem zgodna z głównymi celami reformatorskimi zawartymi w projekcie unijnej Polityki Spójności na lata W końcu trzeba zaznaczyć, że dotychczasowe, w zasadzie 15-letnie doświadczenia związane z wdrażaniem regionalnych strategii innowacyjności przyniosły wiele rozczarowań i domagają się zmiany koncepcji ich tworzenia i wdrażania. Za najpoważniejszy mankament poprzedniego systemu programowania należy uznać fakt, że regionalne program innowacji niejednokrotnie okazywały się nieefektywne jeżeli chodzi o wybór priorytetów i form współpracy pomiędzy regionami oraz bardzo niski stopień powiązań między realną gospodarką a obszarami innowacji. 6 Koncepcja inteligentnych specjalizacji ma za zadanie usunąć powyższe wady poprzez promocję efektywnych i opartych na synergii inwestycji publicznych koncentrujących się na kilku, precyzyjnie określonych obszarach konkurencyjnych w skali globalnej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i dobrobytu. RIS 3 ORAZ PLATFORMA INTELIGENTNEJ SPEC JALIZ AC JI (S3 PLATFORM) Dokumentem programowym UE o kluczowym znaczeniu dla procesów wdrażania koncepcji IS jest system RIS3. Narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) to zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej, które spełniają pięć ważnych kryteriów, a mianowicie: 7 pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT; wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości; sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego; prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania; 6 Innovative strategies and actions: Results from 15 Years of Regional Experimentation, n/guide_innovation_en.pdf 7 Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

10 są oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence-based) i zawierają solidne systemy monitorowania i oceny. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest inteligentna przede wszystkim z dwóch powodów: 8 Po pierwsze, buduje mosty między sferą badań i innowacji z jednej strony, a rozwojem gospodarczym z drugiej, korzystając z nowatorskich metod takich jak proces przedsiębiorczego odkrywania na rzecz tworzenia strategii oraz wyznaczanie priorytetów przez decydentów politycznych w bliskiej współpracy z lokalnymi interesariuszami. Po drugie, proces ten przebiega w kontakcie ze światem zewnętrznym, co zmusza regiony do ambitnego, lecz realistycznego podejścia przy ustalaniu celów, jednocześnie przybliżając lokalne atuty i możliwości do zewnętrznych źródeł wiedzy i łańcuchów wartości. Proces konstruowania strategii rozwoju w oparciu o koncepcję IS bazuje na dość klarownych zasadach, określonych w RIS 3 jako zasada 4xK: 9 Konsekwencje (trudnych) wyborów i masa krytyczna: ograniczona liczba priorytetów oparta na własnych mocnych stronach i międzynarodowej specjalizacji, unikanie powielania i rozdrobnienia na Europejskim Obszarze Badawczym (EOB) koncentracja środków finansowych przekłada się na efektywne zarządzanie budżetem; Przewaga konkurencyjna: mobilizacja talentów dzięki dopasowaniu potencjału B+R+I do potrzeb biznesu poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania; Komunikacja i klastry: rozwój klastrów światowej klasy i budowanie platform dla różnorodnych form kontaktu między sektorami wewnątrz regionu i poza nim, z myślą o wyspecjalizowanej dywersyfikacji technologicznej to, co mamy, trzeba dostosować do tego, co ma reszta świata; Kolektywne przywództwo: efektywne systemy innowacji to wspólne przedsięwzięcie oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym (model poczwórnej helisy) eksperymentalna platforma dopuszczająca do głosu nieoczekiwanych interesariuszy. Jednocześnie, uwzględniając powyższe zasady, ustalono pewien normatywny schemat działań na rzecz konstruowania narodowych i regionalnych strategii RIS3. Schemat ten obejmuje 6 typowych etapów: 10 8 Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

11 1. Analiza krajowego/regionalnego kontekstu i potencjału w zakresie innowacji, 2. Budowanie silnej i otwartej struktury zarządczej, 3. Wypracowanie wspólnej wizji przyszłości kraju/regionu, 4. Wybór ograniczonej liczby priorytetów w zakresie rozwoju krajowego/regionalnego, 5. Wprowadzenie właściwego zestawu polityk, 6. Uwzględnienie mechanizmów monitorowania i oceny. Źródło: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012 Wsparciem dla procesów tworzenia RIS 3 są działania prowadzone w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji (S3 Platform - Platforma powstała w 2011 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej jako źródło wsparcia dla Państw Członkowskich i regionów przy pracach nad nowymi i już istniejącymi narodowymi/regionalnymi strategiami RIS3. 11 UWARUNKOWANIA RIS3 DOTYCZ ĄC E SEKTORA ICT W PROC ESAC H BUDOWY IS Z punktu widzenia celu przedmiotowego opracowania oraz na tle powyższego 6-cio etapowego procesu tworzenia strategii RIS3, kluczowe znaczenie wydaje się mieć określenie roli sektora ICT w procesach wdrażania RIS 3. Zgodnie z retoryką stosowaną w Przewodniku Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), wydanym przez Komisję Europejską w 2012 roku, sektor ICT może pełnić następujące role w procesach integracji gospodarki opartej na RS i IS: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Na podstawie: Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), European Union,

12 Inicjować i organizować działania horyzontalne, takie jak np. badania zorientowane na zastosowanie rozwiązań opartych na ICT, we wszystkich dyscyplinach (opieka zdrowotna, aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, e-dostęp, pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, e-administracja, dostęp do informacji publicznej, efektywność zasobów, inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentny transport, bezpieczeństwo, e-handel, przemysł wytwórczy, wzornictwo, usługi publiczne, e-edukacja, e-integracja, e-umiejętności, przedsiębiorczość, alfabetyzacja cyfrowa, e-treści, kreatywność, kultura, żywe laboratoria, inteligentne budynki i ich otoczenie, inteligentne miasta, zaufanie, zabezpieczenia, itp.); Pełnić funkcje lidera sektorowego poprzez przywództwo przemysłowe i technologiczne w zakresie ICT w dziedzinach B+R+I, takich jak np. kluczowe technologie wspomagające (ang. KET), albo promować specjalizację w konkretnych segmentach lub niszach rynkowych (np. mikro- lub nano-elektronika, fotonika, systemy wbudowane, zintegrowane inteligentne systemy oraz inżynieria systemów złożonych, komputery następnej generacji i przyszłość Internetu, e-infrastruktura; technologie treści i zarządzanie informacją; robotyka, systemy kognitywne, zaawansowane interfejsy i inteligentne przestrzenie: aplikacje mobilne i aplikacje dla sieci społecznościowych, itp.); Obejmować działania wspierające regionalny potencjał planowania, zarządzania i wdrażania aktywności w zakresie ICT (np. networking); aby wprowadzić akceleratory i ułatwienia dla start-upów; wspierać kontakty przedsiębiorców internetowych, wymianę dobrych praktyk, przeglądy partnerskie, badania, regularne mapowanie infrastruktury, jej monitorowanie i benchmarking, rozwój i doświadczenia; budować innowacyjne modele inwestycyjne; wykorzystywać zamówienia przed-komercyjne i inne innowacyjne metody zamówień, w tym także wzmocnienie współpracy transgranicznej i międzynarodowej przy projektowaniu działań na rzecz cyfrowego wzrostu. I.2. KONTEKST WARUNKOWOŚCI EX-ANTE Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego dla funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi , ich uruchomienie jest uzależnione od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, czyli zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywną realizację programów współfinansowanych ze środków 11

13 europejskich. Warunkowość ex-ante jako zasada została zastosowana wobec programów wdrażania IS w ramach nowej Polityki Spójności. Oznacza to, że każde Państwo Członkowskie i każdy region musi posiadać taką starannie opracowaną strategię, aby móc otrzymać wsparcie finansowe za pośrednictwem Funduszów Spójności na zaplanowane działania w dziedzinie innowacji. Wspomniane uwarunkowanie stosuje się w szczególności do dwóch pierwszych z jedenastu celów tematycznych EFRR: 13 CT1. zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje (cel dotyczący badań i rozwoju), CT2. zwiększenie dostępności, wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (cel dotyczący szerokopasmowego Internetu). Potrzeba wskazania IS na poziomie krajowym i regionalnym wynika więc m.in. z konieczności spełnienia warunku ex-ante, określonego w odniesieniu do Celu Tematycznego 1: Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje, ujętego w Umowie Partnerstwa, tj: istnienie krajowych lub regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, zgodnie z krajowym programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych, co jest cechą dobrze funkcjonujących krajowych lub regionalnych systemów badań i innowacji i jest kryterium warunkującym wsparcie na ww. obszary w programach operacyjnych na lata W tym kontekście trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że przy wyborze IS niezwykle ważny jest sam proces, a poszczególni interesariusze i przedsiębiorcy zajmujący się innowacjami powinni w każdym Państwie Członkowskim i regionie odgrywać w tym procesie wiodącą rolę. Ich wiedza i zaangażowanie są wręcz niezbędne do określenia tych obszarów priorytetowych i inwestycji opartych na wiedzy, które niosą ze sobą największe prawdopodobieństwo wzrostu i miejsc pracy. Liczy się nie tylko silnie zaznaczony udział interesariuszy i intensywne kontakty wewnętrzne. Koncepcja IS wskazuje regionom potrzebę strategicznej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, dzięki której można zmaksymalizować potencjał i różnorodność. 13 Załącznik IV do ogólnego projektu rozporządzenia FS, KOM (2011)

14 I.3. KONTEKST KET W ramach podejścia RIS3, uznaje się, że jednym z istotniejszych elementów strategii IS, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym powinno być wdrożenie kluczowych technologii wspomagających (ang. Key Enabling Technologies - KET). 14 Zgodnie z definicją przyjętą przez Komisję Europejską, KET to technologie o strategicznym znaczeniu dla przyszłego rozwoju gospodarczego UE. Cechy, które wyróżniające technologie grupy KET to: powiązanie z wysoką intensywnością prac badawczo-rozwojowych, wymóg dużych nakładów kapitałowych oraz wysoko wykwalifikowanej kadry, umożliwienie rozwoju innowacyjnych produktów i usług w wielu gałęziach gospodarki, posiadanie charakteru multidyscyplinarnego oraz międzysektorowego, wspieranie tworzenia nowych sektorów przemysłu i nisz rynkowych. Zdaniem KE wykorzystanie na dużą skalę tych technologii zadecyduje o dynamicznym rozwoju Europy i pozwoli na wzrost poziomu innowacyjności unijnych przedsiębiorstw. Stąd ważne jest jednolite i wszechstronne podejście do problematyki KET we wszystkich krajach członkowskich UE, w tym przyjęcie nowych zasad i mechanizmów pozwalających na zwiększenie potencjału Europy w dziedzinie technologii KET. Technologie grupy KET pełnią ważną rolę w rozwoju nowych i unowocześnianiu tradycyjnych gałęzi gospodarki. Międzysektorowy i multidyscyplinarny charakter tych technologii decyduje o wzroście innowacyjności i konkurencyjności wielu dziedzin przemysłu i branż usługowych. Zastosowanie przez przedsiębiorców technologii KET tworzy nieznane dotąd nisze rynkowe i nowoczesne sektory przemysłu oraz pozwala im na doskonalenie i dywersyfikację oferty rynkowej. KE zauważa, że potencjał, jaki niosą ze sobą te technologie, pozostaje w dużej mierze niewykorzystany w UE 15. Działania Wspólnoty na rzecz wsparcia rozwoju technologii KET są nadal prowadzone w mniejszym zakresie niż w USA czy Japonii. 16 Poważną barierą dla rozwoju KET w Unii jest brak długoterminowej 14 Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE, Komunikat Komisji z dn r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2009) 16 Warto zauważyć, że udział produkcji zaawansowanej technologicznie w całkowitym przemyśle wytwórczym jest w Japonii wyższy od europejskiego o 33%, a w USA o 50%. W Unii widoczne jest również relatywnie słabe zaangażowanie sektora prywatnego w finansowanie 13

15 strategii wsparcia rozwoju tych technologii, zwłaszcza działań na rzecz wzmocnienia transferu KET ze sfery nauki i ich absorpcji przez przemysł. Ukierunkowanie działalności gospodarczej na technologie KET ma nie tylko realny wpływ na wzrost konkurencyjności Europy, ale pozwala również na sprostanie trudnym wyzwaniom przed jakimi stoi obecnie jej społeczeństwo. Technologie KET odgrywają ważną rolę w staraniach na rzecz osiągnięcia unijnych celów np. w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych ochrony środowiska naturalnego, jak również w zakresie rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa i kwestii powiązanych ze wzrostem zatrudnienia. Szybkie rozprzestrzenianie się tych technologii, czemu służyć ma rozwój wielu dyscyplin naukowych sprawi, że przejście do gospodarki niskoemisyjnej i opartej na wiedzy będzie o wiele prostsze. 17 Nie każde Państwo Członkowskie czy region może być liderem w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, ale wszystkie mogą w taki czy inny sposób na tych technologiach skorzystać, na wcześniejszych lub późniejszych etapach łańcucha wartości. Koncepcja IS ma sama w sobie stanowić podstawę do zredukowania luk pomiędzy innowacjami i ich komercyjnym wykorzystaniem, jako warunków koniecznych do wykrystalizowania KET w poszczególnych regionach. I.4. KONTEKS T KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W odpowiedzi na uwarunkowania ex-ante, w kwietniu 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na przedsięwzięć nakierowanych na wykorzystywanie technologii z KET. Przykładowo, w zakresie nanotechnologii w UE przeznacza się podobne środki na prace B+R jak w USA, jednak zaangażowanie w nich unijnego sektora prywatnego jest o wiele niższe i wynosi ok. 1,7 mld dol. rocznie, podczas gdy w USA wartość ta sięga kwoty 2,8 mld dolarów. 17 Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE, Komunikat Komisji z dn r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów; KOM (2009) 14

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 Źródła wsparcia dla firm na lata 2014 2020 Zagadnienia krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji Opracował:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 28 marca 2014 r. System dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Wsparcie organizowane przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU w zakresie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Opracowała: Kinga Kujawa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. 2 Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Inspiracja dla nowego PO w obszarze innowacyjności wstęp 01 Warunek ex ante dla uruchomienia

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej?

Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej? Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej? www.pwc.com Jak wykorzystać środki europejskie w ekspansji zagranicznej Maj 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SUROWCE MINERALNE W DZIAŁANIACH MG

SUROWCE MINERALNE W DZIAŁANIACH MG Wrocław, 29 października 2015 SUROWCE MINERALNE W DZIAŁANIACH MG Zbigniew Kamieński, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 2 Surowce mineralne w działaniach MG

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym

Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Znaczenie inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym Grzegorz Wolszczak Bank Światowy Branżowe Forum Innowacji: Efektywne Wykorzystanie Energii jako inteligenta specjalizacja regionalna Województwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R. Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- możliwości finansowania prac B+R Piotr Puczek Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR Kredyt na innowacje technologiczne. Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty zł

Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR Kredyt na innowacje technologiczne. Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty zł Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty 6 000 000 zł CZYM JEST PROGRAM POIR 3.2.2? W ramach działania POIR 3.2.2 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Inspiracja dla nowego PO w obszarze innowacyjności wstęp 01 Warunek ex antedla uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY INTELIGENTNE SPECJALIZACJE 2014-2020

www.kpt.krakow.pl KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY INTELIGENTNE SPECJALIZACJE 2014-2020 KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY INTELIGENTNE SPECJALIZACJE 2014-2020 WNIOSKI PATENTOWE DO EPO (2011) 2500 2000 1500 1000 500 0 Polska Siemens PATENTY W EPO (NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW, 2011) 300 250 200 150 100

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji

Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji Inteligentne specjalizacje pomorskie zaawansowanie procesu identyfikacji 2014-2020 perspektywa finansowania UE dla przedsiębiorczości i innowacji szansa na rozwój i moŝliwości finansowania Gdańsk, 27 marzec

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 sięgaj po więcej www.egc.pl AGENDA I. Mandat do wystąpienia czyli kilka słów o EGC II. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach programów

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim Obszary gospodarcze sektor rolno-spożywczy sektor chemiczny sektor medyczny sektor energetyczny sektor IT Technologie wiodące biotechnologia technologie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Strategia inteligentnej specjalizacji poziom krajowy Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki Założenia strategii inteligentnej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation. Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation. Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Inteligentne Specjalizacje Smart Specialisation Departament Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 01 Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnych specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. Działanie POIR 1.1.2

MATERIAŁY INFORMACYJNE. Działanie POIR 1.1.2 MATERIAŁY INFORMACYJNE Działanie POIR 1.1.2 Działanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Cel działania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne.

Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne. Gdzie szukać środków dla finansowania własnej działalności gospodarczej? Źródła tradycyjne i alternatywne. O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje.

Inteligentne specjalizacje. Inteligentne specjalizacje. Jak Kujawsko-Pomorskie może stać się liderem regionów? Kujawsko-Pomorskie: Moje miejsce na ziemi Trochę historii czyli jak dawniej bywało budowanie przewagi regionu Trochę o

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE Proces opracowania RSI WK-P Dokument opracowany w okresie kwiecień październik 2012

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim W odpowiedzi na potrzebę wypełnienia kryteriów unijnych związanych z wyborem pomorskich inteligentnych specjalizacji Samorząd

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 1 Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak być innowacyjnym? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy

Jak być innowacyjnym? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Jak być innowacyjnym? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Jakie są możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020? Konkursy o charakterze badawczym PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Strategia inteligentnej specjalizacji poziom krajowy, wsparcie działalno badawczo-rozwojowej i innowacji w ramach polityki spójno

Strategia inteligentnej specjalizacji poziom krajowy, wsparcie działalno badawczo-rozwojowej i innowacji w ramach polityki spójno Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Strategia inteligentnej specjalizacji poziom krajowy, wsparcie działalno alności badawczo-rozwojowej i innowacji w ramach polityki spójno jności po 2013 r. Beata Lubos, Departament

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Centra badawczo-rozwojowe w MŚP

Centra badawczo-rozwojowe w MŚP Centra badawczo-rozwojowe w MŚP Czym jest centrum badawczo-rozwojowe? 2 Jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo