FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Gdańsk ul. Brzozowa 15A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A"

Transkrypt

1 FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/01/ARMAAG/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd Fundacji ARMAAG dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na Hosting i utrzymanie serwisów internetowych i oraz obsługę 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym sporządzona zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)) Luty 2013

2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający Zamawiający: FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG Adres: ul. Brzozowa 15A, Gdańsk Telefon/fax: / Godziny urzędowania: od 8 00 do Adres strony www: 1.2 Numer postępowania Niniejsze postępowanie oznaczone jest numerem ZP/01/ARMAAG/2013. Oferenci powinni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ten znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy-kodeks Cywilny. 1.4 Przedmiot postępowania Przedmiotem postępowania jest zamówienie na Hosting i utrzymanie serwisów internetowych: i oraz obsługę 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej SIWZ. 1.5 Sposób postępowania Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)) i przepisami wykonawczymi oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.6 Zasady zmian SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 2

3 1.7 Inne zastrzeżenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Hosting i utrzymanie serwisów internetowych: i www. airpomerania.eu oraz obsługę 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym (CPV nr usługi internetowe) zgodnie z postanowieniami SIWZ. System CMS wykorzystywany do zarządzania stronami:armaag.gda.pl,airpomerania.pl. airpomerania.eu oraz panelami prezentacyjnymi napisany jest w środowisku aplikacyjnym AOLServer (http://www.aolserver.com/) wraz z autorskimi zmianami. Aplikacje tworzone w tym środowisku napisane są w języku TCL. Działanie systemu CMS zostało oparte o framework OpenACS (http://openacs.org/). System współpracuje z bazą danych Postesql Hosting i utrzymanie serwisów internetowych oraz aplikacji do zarządzania prezentacjami multimedialnymi obejmuje: hosting stron oraz [dalej łącznie: Strony WWW]; hosting aplikacji do administracji prezentacjami multimedialnymi [dalej: Aplikacja Zarządzająca]; utrzymanie serwerów DNS dla stron www; utrzymanie Aplikacji Zarządzającej w zakresie: (a) stały monitoring (24 h na dobę 7 dni w tygodniu) nad działaniem Aplikacji Zarządzającej, (b) wykonywanie backupów bazy danych; (c) wykonywanie backupów przyrostowych plików; W zakres utrzymania serwisów www wchodzi: (a) stały, zdalny nadzór nad działaniem systemu CMS, bazy danych i serwera WWW, (b) wykonywanie kopii zapasowych systemu raz w tygodniu, odtwarzanie danych i systemu w razie awarii, zapewnienie serwera zapasowego na wypadek awarii, (c) wprowadzanie na stronę raportu miesięcznego na stronę (1 raz w miesiącu), z sieci pomiarowej ARMAAG i WIOŚ. Wymagane parametry dla hostingu min.: (a) przepustowość łącza 100 Mb, (b) limit transferu 100 GB miesięcznie, (c) przestrzeń dyskowa na serwerze 150 GB. 3

4 2.2. Zdalna obsługa zestawów informacyjnych (komputer + panel LCD) Zakres zdalnej obsługi: 1. Monitoring działania połączenia internetowego. 2. Monitoring stanu monitora. 3. Zmiana harmonogramu działania monitora. 4. Zapewnienie poprawnego wyświetlania aktualnie zaplanowanej (na Aplikacji Zarządzającej) prezentacji na wybranym panelu. 5. Modernizacja i aktualizacja oprogramowania na komputerach w przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania systemowego (np. service pack). 6. Weryfikacja stanu działania aplikacji w konkretnej lokalizacji po zgłoszeniu awarii - kontakt z osobami odpowiedzialnymi za panel w lokalizacji. 7. Zmiana na żądanie Zamawiającego ram czasowych włączania i wyłączania się paneli. 8. Wymiana na żądanie Zamawiającego zestawu slajdów maksymalnie dwukrotnie per prezentacja w skali roku. 9. Zdalna diagnoza zestawu po zdarzeniach losowych (burza, powódź). 10. Konsultacje informatyczne z administratorem sieci w danej lokalizacji. 2.3 Fizyczna obsługa zestawów informacyjnych 1. Wymiana sprzętu w przypadku awarii. 2. Serwis oprogramowania na miejscu w przypadku awarii oprogramowania, niemożliwej do naprawienia zdalnie 2.4 Wymagania dla czasu interwencji. 1. Dla interwencji zdalnej 24 h od momentu zgłoszenia. 2. Dla interwencji fizycznej 48 h od momentu zgłoszenia. 2.5 Informacje dotyczące oprogramowania Oprogramowanie do zarządzania panelami oraz obsługą stron internetowych jest własnością Zamawiającego. 3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Gdańsk, ul. Brzozowa 15A. Zapytania mogą być składane faksem pod numer lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 4

5 Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną przekazane do wiadomości jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ poprzez stronę internetową Fundacji ARMAAG (www.armaag.gda.pl), bez wskazania źródła zapytania. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: a. Michalina Bielawska tel wewn. 25, b. Krystyna Szymańska tel wewn.21, 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela (i) Wykonawcy. Oferta musi zawierać: a) wypełniony druk oferty cenowej (zał.1), b) następujące dokumenty i oświadczenia: i. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych zał.2 ii. aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert), iii. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), iv. wykaz osób z potwierdzonymi kompetencjami, v. polisa ubezpieczeniowa, c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. d) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. e) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. g) Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A do dnia 22 lutego 2013 r. do godziny h) Kopertę zewnętrzną, nieoznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: i) Fundacja ARMAAG Gdańsk ul. Brzozowa 15A Oferta w postępowaniu na Hosting i utrzymanie serwisów internetowych i oraz obsługi 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym, nie otwierać przed dniem 22 lutego 2013 r. godzina j) Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. k) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent. l) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 5

6 m) Zamawiający informuje, że zgodnie z artykułem 96 ust.3 Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. n) Oferta musi zawierać cenę brutto. Cena określona przez oferenta jest ważna w czasie trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom. o) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i modyfikacje oraz uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. p) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA. q) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. r) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ust.1 i 2 ustawy). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (zał.2), aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert), zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), wykaz osób z potwierdzonymi kompetencjami, 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie trzech lat od daty podpisania umowy w transzach określonych przez Zamawiającego. 6

7 8. WARUNKI UMOWY Umowa dostawy zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 9. OPIS SPOSOBU USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art.34.1 Ustawy biorąc pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia oraz prognozowane stawki VAT. 10. KRYTERIA OCENY OFERT Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy oferty. Cena za wykonanie dostawy nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Lp. Kryterium Znaczenie 1. Cena usługi 50% Ilość wdrożeń utrzymaniowych w 40% 2. systemie CMS 3. Cena jednej roboczogodziny poza siedzibą Wykonawcy 10% Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Zamawiającego w zakresie każdego kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: C = Cena usługi najniższa cena ofertowa brutto x 100 x znaczenie cena danej oferty brutto Ilość wdrożeń Ilość wdrożeń danej oferty C = x 100 x znaczenie maksymalna ilość wdrożeń w ofertach Cena jednej roboczogodziny najniższa cena ofertowa brutto C = cena danej oferty brutto x 100 x znaczenie 7

8 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 11.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A do dnia 22 lutego 2013 roku do godziny Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lutego 2013 roku o godzinie 12 00, w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 12. WADIUM Zamawiający nie żąda złożenia wadium. 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego umowy. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Okres związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą po uprzednim porozumieniu z Wykonawcą. 8

9 15. POUCZENIE O Ś RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁ UGUJĄCYCH WYKONAWCY WTOKU POST Ę POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawcom i innym osobom, je żeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna ł lub może dozna ć uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj ącego przepisów ustawy Prawo zamówie ń publicznych przys ługuj ą środki ochrony prawnej szczegó łowo opisane w art Ustawy. Zastosowanie maj ą środki ochrony prawnej okre ślone w dziale VI Ustawy. Szczegó łowe warunki zamówienia przygotowa ł Tomasz Kołakowski Podpis Zamawiaj ącego DYREKTOR Sz i;z.

10 OFERTA (wzór formularza) Załącznik nr 1 Zamówienie publiczne ZP/01/ARMAAG/2013 Fundacja ARMAAG Ul. Brzozowa 15A Gdańsk Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę Hosting i utrzymanie serwisów internetowych i oraz obsługi 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedkładamy naszą ofertę: Cena oferty wynosi... słownie... zł., brutto, w tym VAT.. słownie zł. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ostateczną i nie będzie podlegało korektom. 2. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia w terminie do 3 lat od daty podpisania umowy. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 5. Oświadczamy, że akceptujemy ogólne warunki umowne wyszczególnione w SIWZ. 6. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. 7. Załącznikami do niniejszej Oferty są: aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, dokumenty o nie zaleganiu z należnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, oświadczenia zgodne art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych według załącznika nr 2, wykaz osób z dołączonymi życiorysami zawodowymi, polisa ubezpieczeniowa, Podpisano: (pieczątka firmowa oferenta) (upełnomocniony przedstawiciel) 10

11 nazwa firmy... adres... Załącznik nr 2 Oświadczenie Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. w Dzienniku Ustaw Nr 72 poz. 664 z późn. zm. z dnia 13 kwietnia 2007), oświadczam, że: jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych. Data Pieczątka oferenta Podpis oferenta 11

12 Załącznik nr 3 U M O W A ( p r o j e k t ) zawarta w dniu [--] 2013 r. w Gdańsku, pomiędzy: Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku, ul. Brzozowa 15A wpisaną do KRS pod numerem , NIP , zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Janusza Landowskiego Krystynę Szymańską - wiceprezesa Zarządu - dyrektora Fundacji a zwanym dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: Mając na uwadze art..39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) i wyniki przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ZP/01/ARMAAG/2013 o wartości poniżej EURO [dalej: Przetarg] strony uzgodniły następującą treść niniejszej umowy: 1. Przedmiot Umowy Na mocy niniejszej umowy [dalej: Umowa] Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązuje się w sposób stały świadczyć następujące usługi [dalej łącznie: Usługi]: (a) hosting stron armaag.gda.pl oraz airpomerania.pl [dalej łącznie: Strony WWW]; (b) hosting aplikacji do administracji prezentacjami multimedialnymi [dalej: Aplikacja Zarządzająca]; (c) utrzymanie serwerów DNS dla Stron WWW; (d) utrzymanie Aplikacji Zarządzającej w zakresie: (i) (ii) (iii) stały monitoring (24 h na dobę 7 dni w tygodniu) nad działaniem Aplikacji Zarządzającej; wykonywanie backupów bazy danych; wykonywanie backupów przyrostowych plików; (e) utrzymanie 27-miu zestawów Paneli w zakresie: (i) (ii) (iii) monitoring działania połączenia internetowego; monitoring stanu monitora; zmiana harmonogramu działania monitora; 12

13 (iv) zapewnienie poprawnego wyświetlania aktualnie zaplanowanej (na Aplikacji Zarządzającej) prezentacji na wybranym panelu. Usługi dotyczą obsługi dwudziestu siedmiu Paneli zlokalizowanych w miejscach, których pełna lista stanowi Załącznik nr 1 do Umowy [dalej łącznie: Lokalizacje]. 2 Oświadczenia Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, ze jest przedsiębiorcą profesjonalnie zajmującym się działalnością z zakresu usług teleinformatycznych, a nadto posiada w tych dziedzinach doświadczenie, które umożliwi świadczenie na rzecz Zamawiającego usług z zachowaniem należytej staranności, ocenianej z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 1. Zamawiający zobowiązuje się: 3 Zobowiązania Zamawiającego (a) wyznaczyć osobę do kontaktów z Wykonawcą, do której obowiązków będzie należało koordynowanie działań Zamawiającego i podmiotów, o których mowa w pkt (b) poniżej, jak również podejmowanie decyzji odnośnie poszczególnych kwestii opisanych w Umowie; (b) przedłożyć listę osób kontaktowych w poszczególnych Lokalizacjach [dalej łącznie: Osoby Kontaktowe]; lista tych osób, aktualna na dzień podpisania Umowy, wraz z numerami telefonów komórkowych tych osób oraz ich adresami e- mail stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić współdziałanie osób zarządzających poszczególnymi Lokalizacjami oraz Osób Kontaktowych z Wykonawcą oraz stałą aktualizację listy tychże Osób oraz ich danych. 3. Zamawiający, w szczególności poprzez zawarcie stosownych porozumień z podmiotami zarządzającymi danymi Lokalizacjami oraz dostawcami mediów, zobowiązany jest zapewnić stałe połączenie internetowe (o szybkości nie niższej niż 512 Mb/s) oraz zasilanie konieczne do prawidłowego funkcjonowania Paneli. 4. Zamawiający zobowiązany jest dostarczać dane pomiarowe przez sieć internetową niezbędne do prezentacji danych na stronach oraz na Panelach. 5. Zmiana Załącznika nr 2 nie będzie zmianą Umowy wymagającą formy pisemnej; nowa lista Osób Kontaktowych będzie obowiązywać od dnia jej przesłania do Wykonawcy jako załącznik do . 4 Zasady współpracy 1. Strony zgodnie ustalają, iż we wszystkich bieżących sprawach związanych z Usługami, w tym usuwaniem wad, usterek, naprawami, demontażami itp., Wykonawca będzie się kontaktował bezpośrednio z Osobami Kontaktowymi w danej Lokalizacji, które będą uprawnione do podejmowania wszelkich decyzji związanych z czynnościami, o których mowa powyżej. 2. Szczegółowa procedura postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub Panelu została opisana w Załączniku nr 3 do Umowy. 13

14 3. Zamawiający zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych z usuwaniem usterek Paneli oraz oprogramowania powstałych w przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wykonawca ma prawo do dokonywania zmian w Panelach oraz Aplikacji Zarządczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w elementów. O zamiarze dokonania wszelkich takich zmianach Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki powstałe z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym za wady i usterki spowodowane siłą wyższą oraz przyczynami leżącymi po stronie podmiotów zarządzających Lokalizacjami, za wyświetlanie nieaktualnych danych, niedostępność Paneli wynikającej z konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta bądź zakupu nowych elementów oraz błędy w transmisji danych pomiarowych od serwera Zamawiającego. 5 Awarie oraz tryb postępowania Wykonawcy 1. Strony ustalają niniejszym następujące poziomy awarii: (a) (b) awaria tymczasowa która ustępuje po tzw. restarcie prądowym; permanentna (brak reakcji po restarcie) jeżeli restart prądowy nie przyniesie pożądanego skutku przedstawiciel Wykonawcy ustali telefonicznie z Osobą Kontaktową jaki jest stan Panelu i czy ewentualnie możliwe są inne usterki, które mogą być usunięte przez Wykonawcę w sposób zdalny, tj. bez konieczności odbywania wizyty w Lokalizacji. Jeżeli usterka taka nie może być usunięta w sposób zdalny, obowiązkiem Wykonawcy będzie wizytacja danej Lokalizacji i podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do jej usunięcia. 2. Awarie, usterki, wady itp. mogą być zgłaszane przez Zamawiającego lub bezpośrednio przez Osoby Kontaktowe w danej Lokalizacji. Zgłoszenia winny następować na adres poczty elektronicznej podany w parafrazie --/ 3. W przypadku niedostępności Aplikacji Zarządzającej lub Stron WWW Wykonawca jest zobowiązany usunąć przyczynę niedostępności lub - w przypadku awarii serwera - zapewnić zastępczy serwer, a Strony WWW lub Aplikację Zarządzającą odtworzyć z backup'u. Maksymalny czas reakcji określono w paragrafie W przypadku niepoprawności działania zestawu prezentacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zdalnej diagnozy problemu. Wykonawca zobowiązuje się do skontaktowania się z Osobą Kontaktową mającą dostęp do zestawu. O postępie w diagnozie Zamawiający będzie informowany na bieżąco. 5. W przypadku braku łączności internetowej zestawu nie z winy Zamawiającego lub osoby zarządzającej daną Lokalizacją (np. awaria komputera), jeżeli nie będzie możliwe usunięcie awarii w sposób zdalny, Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu w miejsce gdzie zainstalowany jest zestaw, dokonania diagnozy oraz w miarę możliwości wymiany sprzętu. Wykonawca może dokonywać zmiany konfiguracji sprzętowej zestawów - w przypadku awarii sprzętu bądź też przez dodanie urządzeń zapewniających stabilniejszą pracę połączeń lub też umożliwienie bezobsługowej diagnozy. 6. W przypadku awarii komputera, monitora lub innego elementu podlegającego wymianie, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru danego elementu, przekazania go do naprawy gwarancyjnej bądź w przypadku wygaśnięcia gwarancji lub niemożności wykonania naprawy, zakupu nowego elementu na koszt Zamawiającego. 14

15 6 Czas reakcji 1. Strony ustalają następujące czasy reakcji w przypadku awarii: (a) (b) awaria tymczasowa nie wymagająca interwencji w danej Lokalizacji 24 godziny liczone od godziny zgłoszenia; awaria permanentna 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia. 2. Strony ustalają, iż czas na usunięcie awarii, usterki, wady itp. w każdym przypadku biegł będzie wyłącznie w dni robocze, tzn. będą z niego wyłączone weekendy oraz dni wolne od pracy w oparciu o obowiązujące przepisy. Czas reakcji w przypadku usterki zgłoszonej w piątek zakończy się, odpowiednio, w poniedziałek w przypadku awarii tymczasowej, oraz we wtorek w przypadku awarii permanentnej. 3. Czas reakcji nie rozpocznie się lub ulegnie zawieszeniu do czasu/przez okres kiedy to do usunięcia awarii konieczne będzie współdziałania Osoby Kontaktowej lub Zamawiającego; okres zawieszenia każdorazowo będzie trwał do momentu nawiązania takiego kontaktu oraz pozyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych danych i materiałów. 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu usterki Zamawiający będzie uprawniony do zażądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 % dziennego wynagrodzenia należnego za obsługę jednej Lokalizacji za każdy dzień opóźnienia. Łączna suma kar umownych naliczonych w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty 100 % kwoty wynagrodzenia za dany miesiąc opisanego w Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonywanie Usług przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości zł (słownie: ) zwiększone o należny od niego podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu rozstrzygnięcia przetargu. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych miesięcznych ratach, tj. w kwocie zł (słownie: ) + należny podatek VAT. Zamawiający uiszczać będzie Wynagrodzenie miesięcznie w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania mu faktur VAT również drogą pocztową i bez jego podpisu. 8. Poufność Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy przed innymi osobami wszelkie informacje o Zamawiającym, jakie poweźmie w związku z wykonywaniem Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Z obowiązku tego zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda Zamawiającego, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji państwowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach. 15

16 9. Czas trwania Umowy oraz jej wypowiedzenie 1. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia do roku. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie art. 145 Ustawy PZP. 10. Kontakty 1. Strony postanawiają, że korespondencja w trybie roboczym odbywać się będzie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie: (a) Zamawiający: tel (b) Wykonawca tel Strony zobowiązują się informować się niezwłocznie drogą elektroniczną o każdej zmianie danych, wskazanych w ust. 1 powyżej. 11. Siła Wyższa 1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne i niezależne od woli i pozostającego poza zasięgiem Stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, lub którego skutki nastąpiły po tej dacie, uniemożliwiając wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, w szczególności wojna, katastrofy naturalne, strajki, stan wyjątkowy lub inne o podobnym charakterze. 2. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty zawiadomienia wyjaśnić drugiej Stronie naturę i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. 3. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy. 16

17 12. Postanowienia końcowe 1. Umowa stanowi kompletną umowę oraz całość porozumienia zawartego pomiędzy Stronami w związku z jej przedmiotem oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze negocjacje, rozmowy i korespondencję oraz porozumienia i uzgodnienia w formie pisemnej lub ustnej dotyczące jej przedmiotu. 2. W sprawach nieunormowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spory jakie mogą z tej Umowy wyniknąć będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający: Wykonawca: 17

18 Załącznik nr 1 do umowy. Lista lokalizacji zestawów informacyjnych: w sieci EnviroNet: 1. Technikum Ochrony Środowiska w Gdańsku 2. Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku ul. Okopowa, 3. Politechnika Gdańska ul. Siedlicka, 4. Urząd Miejski w Gdańsku ul. Partyzantów, 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Straganiarska. 6. Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w systemie AIRPOMERANIA: 1. Urząd Pracy w Gdańsku ul.3 Maja, 2. Urząd Miasta Sopot ul. Kościuszki, 3. Urząd Miasta Gdynia ul. Marszałka Piłsudskiego, 4. Urząd Miejski w Tczewie plac Marszałka Piłsudskiego, 5. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. 6. Starostwo Powiatowe Słupsk. 7. Starostwo Powiatowe Lębork. 8. Starostwo Powiatowe Wejherowo. 9. Starostwo Powiatowe Puck. 10. Starostwo Powiatowe Sztum. 11. Starostwo Powiatowe Malbork. 12. Starostwo Powiatowe Starogard Gd. 13. Starostwo Powiatowe Pruszcz Gd. 14. Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański. 15. Starostwo Powiatowe Bytów. 16. Starostwo Powiatowe Chojnice. 17. Starostwo Powiatowe Kościerzyna. 18. Starostwo Powiatowe Kartuzy. 19. Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska Węzeł Transportowo-Komunikacyjny Tczew. 21. Campus Oliwa Wydział Chemii. 18

19 Załącznik nr 2 do umowy. (a) przedłożyć listę osób kontaktowych w poszczególnych Lokalizacjach [dalej łącznie: Osoby Kontaktowe]; lista tych osób, aktualna na dzień podpisania Umowy, wraz z numerami telefonów komórkowych tych osób oraz ich adresami stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Lista osób kontaktowych l.p. Lokalizacja Osoba kontaktowa Dane do kontaktu

20 Załącznik nr 3 do umowy. Procedura postępowania w przypadku awarii Zgłaszanie awarii Zgłaszanie awarii odbywa się: 1. automatycznie, poprzez system monitoringu pracujący 24h na dobę we wszystkie dni tygodnia 2. poprzez pracowników Zamawiającego oraz osoby dedykowane w lokalizacjach, w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku. Diagnoza 1. Wykonawca próbuje ustalić przyczynę błędnego funkcjonowania zdalnie, poprzez sieć internet. 2. W przypadku, kiedy nie jest możliwe przeprowadzenie zdalnej diagnozy Wykonawca kontaktuje się z wyznaczoną osobą w danej lokalizacji w celu zdiagnozowania przyczyny usterki. Osoba wyznaczona na prośbę zleceniobiorcy może zostać poproszona o wykonanie następujących czynności: a) prośba o restart prądowy wykonywany poprzez wyłączenie i ponowne włączenie listwy zasilającej b) sprawdzenie zasilania wraz z diagnozą czy działa monitor/komputer/switch c) diagnoza połączenia internetowego doprowadzonego przez zamawiającego, np. poprzez podpięcie innego komputera. 3. W przypadku kiedy wykonanie powyższych czynności nie przyczyni się do zdiagnozowania usterki konieczna jest wizyta na miejscu w celu dokonania szczegółowej diagnozy. Naprawa 1. W przypadku kiedy jest możliwość usunięcia usterki zdalnie wykonawca usuwa ją. 2. W przypadku, kiedy po przeprowadzonych czynnościach w par. diagnoza pkt. 2 stwierdzono, że przyczyna problemu nie jest po stronie zamawiającego wykonawca dokonuje interwencji na miejscu. 3. Procedura interwencji na miejscu przebiega: a) ustalenie przyczyny usterki b) demontaż niedziałającego elementu i, o ile to możliwe montaż elementu zastępczego (przy zastosowaniu poprawnego elementu zastępczego nie jest konieczne wykonywanie pkt d) ) c) diagnoza niedziałającego elementu w siedzibie zamawiającego - niedziałający element jest diagnozowany, - jeżeli nie uda się naprawić elementu na miejscu jest on przekazywany do naprawy (w ramach postępowania gwarancyjnego lub pogwarancyjnego) lub też następuje zakup nowego elementu, d) ponowna wizyta na miejscu w celu montażu naprawionego bądź nowego sprzętu. Ustalenia końcowe 1. W przypadku działania niezgodnie z procedurą oraz interwencją w przypadku awarii spowodowanej przez niedopełnienie zobowiązań zamawiającego, wykonawcy przysługuje prawo naliczenia opłaty za interwencję wyjazdową zgodnie ze stawką za przepracowane roboczogodziny. 2. W przypadku interwencji związanymi ze zmianą w sposobie łączenia się do internetu częściej niż raz na 4 miesiące wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za interwencję wyjazdową zgodnie ze stawkę za przepracowane roboczogodziny. 20

DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH w latach 2013-2015

DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH w latach 2013-2015 FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/08/ARMAAG/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach 2013-2014

Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach 2013-2014 FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/07/ARMAAG/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę oprogramowania do obsługi Przychodni SPZOZ oraz sprzętu komputerowego Postępowanie o wartości poniżej 30000Euro z pominięciem stosowania ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA

Załącznik nr 1 do SIWZ. Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax. Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ.... Nazwa i adres Wykonawcy. Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 66 zwana dalej "Zamawiającym" zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Sokołów Podlaski, dnia r.

Sokołów Podlaski, dnia r. Zamawiający: Powiat Sokołowski siedziba: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23 tel. 25 781 74 94, e-mail: efs@powiat-sokolowski.pl adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-sokolowski.pl Sokołów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach

Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/03/ARMAAG/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH w latach

DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH w latach FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-243 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/09/ARMAAG/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

UMOWA nr PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Numer sprawy: PN-9-POIG/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr zawarta w Radzyminie, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Gminą Radzymin, z siedzibą w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2,, NIP 1251333745, REGON

Bardziej szczegółowo

Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, Pęczniew

Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, Pęczniew Pęczniew, dnia 5 grudnia 2016 r. Zapytanie ofertowe na : Dostawę opału w postaci brykietu drzewnego w ilości 100 ton do kotłowni Zespołu Szkół w Pęczniewie, ul. Główna 17, 99-235 Pęczniew Miejsce dostawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa Załącznik nr 1 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2017 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2017 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu energetycznego zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie. I. Informacja o Zamawiającym.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO

WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO DPS.DAG.3310.2.2017 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk tel./faks 59-846 26 30 Zakres:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Gmina Narewka Ul. Białowieska 1 17-220 Narewka, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA ZAKUP BURAKÓW CUKROWYCH PONIŻEJ 14 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego Integralną część niniejszego SIWZ stanowią: - formularz oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Zespół Szkół nr 13 81-571 Gdynia ul.chwaszczyńska 26 Tel. 58 629-12-69; fax. 58 629-12-69 zsznr13 @poczta.fm www.zs13.neostrada.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) dot.: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

pn. Usługi z zakresu obsługi prawnej Nadleśnictwa Karnieszewice do końca 2011 roku.

pn. Usługi z zakresu obsługi prawnej Nadleśnictwa Karnieszewice do końca 2011 roku. Znak sprawy SA 2717 36/2009 OGŁOSZENIE O: Zamówieniu poniżej wartości 14 000 euro pn. Usługi z zakresu obsługi prawnej Nadleśnictwa Karnieszewice do końca 2011 roku. Trawica, grudzień 2009 r. 1 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawę sygnału internetowego w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Puławy, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Puławy, dnia 26.06.2017 r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo