FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Gdańsk ul. Brzozowa 15A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A"

Transkrypt

1 FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/01/ARMAAG/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd Fundacji ARMAAG dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na Hosting i utrzymanie serwisów internetowych i oraz obsługę 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym sporządzona zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)) Luty 2013

2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający Zamawiający: FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG Adres: ul. Brzozowa 15A, Gdańsk Telefon/fax: / Godziny urzędowania: od 8 00 do Adres strony www: 1.2 Numer postępowania Niniejsze postępowanie oznaczone jest numerem ZP/01/ARMAAG/2013. Oferenci powinni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ten znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy-kodeks Cywilny. 1.4 Przedmiot postępowania Przedmiotem postępowania jest zamówienie na Hosting i utrzymanie serwisów internetowych: i oraz obsługę 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej SIWZ. 1.5 Sposób postępowania Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ I NR 182, POZ. 1228, Z 2011 R. NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386, NR 240. POZ ORAZ Z 2012 R. POZ. 769 I 1101)) i przepisami wykonawczymi oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.6 Zasady zmian SIWZ W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku takiej zmiany, informacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 2

3 1.7 Inne zastrzeżenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Hosting i utrzymanie serwisów internetowych: i www. airpomerania.eu oraz obsługę 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym (CPV nr usługi internetowe) zgodnie z postanowieniami SIWZ. System CMS wykorzystywany do zarządzania stronami:armaag.gda.pl,airpomerania.pl. airpomerania.eu oraz panelami prezentacyjnymi napisany jest w środowisku aplikacyjnym AOLServer (http://www.aolserver.com/) wraz z autorskimi zmianami. Aplikacje tworzone w tym środowisku napisane są w języku TCL. Działanie systemu CMS zostało oparte o framework OpenACS (http://openacs.org/). System współpracuje z bazą danych Postesql Hosting i utrzymanie serwisów internetowych oraz aplikacji do zarządzania prezentacjami multimedialnymi obejmuje: hosting stron oraz [dalej łącznie: Strony WWW]; hosting aplikacji do administracji prezentacjami multimedialnymi [dalej: Aplikacja Zarządzająca]; utrzymanie serwerów DNS dla stron www; utrzymanie Aplikacji Zarządzającej w zakresie: (a) stały monitoring (24 h na dobę 7 dni w tygodniu) nad działaniem Aplikacji Zarządzającej, (b) wykonywanie backupów bazy danych; (c) wykonywanie backupów przyrostowych plików; W zakres utrzymania serwisów www wchodzi: (a) stały, zdalny nadzór nad działaniem systemu CMS, bazy danych i serwera WWW, (b) wykonywanie kopii zapasowych systemu raz w tygodniu, odtwarzanie danych i systemu w razie awarii, zapewnienie serwera zapasowego na wypadek awarii, (c) wprowadzanie na stronę raportu miesięcznego na stronę (1 raz w miesiącu), z sieci pomiarowej ARMAAG i WIOŚ. Wymagane parametry dla hostingu min.: (a) przepustowość łącza 100 Mb, (b) limit transferu 100 GB miesięcznie, (c) przestrzeń dyskowa na serwerze 150 GB. 3

4 2.2. Zdalna obsługa zestawów informacyjnych (komputer + panel LCD) Zakres zdalnej obsługi: 1. Monitoring działania połączenia internetowego. 2. Monitoring stanu monitora. 3. Zmiana harmonogramu działania monitora. 4. Zapewnienie poprawnego wyświetlania aktualnie zaplanowanej (na Aplikacji Zarządzającej) prezentacji na wybranym panelu. 5. Modernizacja i aktualizacja oprogramowania na komputerach w przypadku konieczności aktualizacji oprogramowania systemowego (np. service pack). 6. Weryfikacja stanu działania aplikacji w konkretnej lokalizacji po zgłoszeniu awarii - kontakt z osobami odpowiedzialnymi za panel w lokalizacji. 7. Zmiana na żądanie Zamawiającego ram czasowych włączania i wyłączania się paneli. 8. Wymiana na żądanie Zamawiającego zestawu slajdów maksymalnie dwukrotnie per prezentacja w skali roku. 9. Zdalna diagnoza zestawu po zdarzeniach losowych (burza, powódź). 10. Konsultacje informatyczne z administratorem sieci w danej lokalizacji. 2.3 Fizyczna obsługa zestawów informacyjnych 1. Wymiana sprzętu w przypadku awarii. 2. Serwis oprogramowania na miejscu w przypadku awarii oprogramowania, niemożliwej do naprawienia zdalnie 2.4 Wymagania dla czasu interwencji. 1. Dla interwencji zdalnej 24 h od momentu zgłoszenia. 2. Dla interwencji fizycznej 48 h od momentu zgłoszenia. 2.5 Informacje dotyczące oprogramowania Oprogramowanie do zarządzania panelami oraz obsługą stron internetowych jest własnością Zamawiającego. 3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na adres Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Gdańsk, ul. Brzozowa 15A. Zapytania mogą być składane faksem pod numer lub pocztą elektroniczną pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 4

5 Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną przekazane do wiadomości jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ poprzez stronę internetową Fundacji ARMAAG (www.armaag.gda.pl), bez wskazania źródła zapytania. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: a. Michalina Bielawska tel wewn. 25, b. Krystyna Szymańska tel wewn.21, 4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela (i) Wykonawcy. Oferta musi zawierać: a) wypełniony druk oferty cenowej (zał.1), b) następujące dokumenty i oświadczenia: i. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych zał.2 ii. aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert), iii. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), iv. wykaz osób z potwierdzonymi kompetencjami, v. polisa ubezpieczeniowa, c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. d) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. e) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. f) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. g) Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A do dnia 22 lutego 2013 r. do godziny h) Kopertę zewnętrzną, nieoznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: i) Fundacja ARMAAG Gdańsk ul. Brzozowa 15A Oferta w postępowaniu na Hosting i utrzymanie serwisów internetowych i oraz obsługi 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym, nie otwierać przed dniem 22 lutego 2013 r. godzina j) Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. k) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi oferent. l) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 5

6 m) Zamawiający informuje, że zgodnie z artykułem 96 ust.3 Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. n) Oferta musi zawierać cenę brutto. Cena określona przez oferenta jest ważna w czasie trwania umowy i nie będzie podlegała zmianom. o) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i modyfikacje oraz uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. p) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA. q) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. r) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( art. 24 ust.1 i 2 ustawy). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach Wykonawcy. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 6.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych (zał.2), aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert), zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert), wykaz osób z potwierdzonymi kompetencjami, 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w terminie trzech lat od daty podpisania umowy w transzach określonych przez Zamawiającego. 6

7 8. WARUNKI UMOWY Umowa dostawy zostanie podpisana z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. 9. OPIS SPOSOBU USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art.34.1 Ustawy biorąc pod uwagę zakres przedmiotu zamówienia oraz prognozowane stawki VAT. 10. KRYTERIA OCENY OFERT Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy oferty. Cena za wykonanie dostawy nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Lp. Kryterium Znaczenie 1. Cena usługi 50% Ilość wdrożeń utrzymaniowych w 40% 2. systemie CMS 3. Cena jednej roboczogodziny poza siedzibą Wykonawcy 10% Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Zamawiającego w zakresie każdego kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: C = Cena usługi najniższa cena ofertowa brutto x 100 x znaczenie cena danej oferty brutto Ilość wdrożeń Ilość wdrożeń danej oferty C = x 100 x znaczenie maksymalna ilość wdrożeń w ofertach Cena jednej roboczogodziny najniższa cena ofertowa brutto C = cena danej oferty brutto x 100 x znaczenie 7

8 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 11.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A do dnia 22 lutego 2013 roku do godziny Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lutego 2013 roku o godzinie 12 00, w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15A Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 12. WADIUM Zamawiający nie żąda złożenia wadium. 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego umowy. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Okres związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu związania ofertą po uprzednim porozumieniu z Wykonawcą. 8

9 15. POUCZENIE O Ś RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁ UGUJĄCYCH WYKONAWCY WTOKU POST Ę POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawcom i innym osobom, je żeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna ł lub może dozna ć uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj ącego przepisów ustawy Prawo zamówie ń publicznych przys ługuj ą środki ochrony prawnej szczegó łowo opisane w art Ustawy. Zastosowanie maj ą środki ochrony prawnej okre ślone w dziale VI Ustawy. Szczegó łowe warunki zamówienia przygotowa ł Tomasz Kołakowski Podpis Zamawiaj ącego DYREKTOR Sz i;z.

10 OFERTA (wzór formularza) Załącznik nr 1 Zamówienie publiczne ZP/01/ARMAAG/2013 Fundacja ARMAAG Ul. Brzozowa 15A Gdańsk Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę Hosting i utrzymanie serwisów internetowych i oraz obsługi 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA w latach wraz ze wsparciem technicznym, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedkładamy naszą ofertę: Cena oferty wynosi... słownie... zł., brutto, w tym VAT.. słownie zł. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ostateczną i nie będzie podlegało korektom. 2. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia w terminie do 3 lat od daty podpisania umowy. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 5. Oświadczamy, że akceptujemy ogólne warunki umowne wyszczególnione w SIWZ. 6. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. 7. Załącznikami do niniejszej Oferty są: aktualny wypis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, dokumenty o nie zaleganiu z należnościami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, oświadczenia zgodne art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych według załącznika nr 2, wykaz osób z dołączonymi życiorysami zawodowymi, polisa ubezpieczeniowa, Podpisano: (pieczątka firmowa oferenta) (upełnomocniony przedstawiciel) 10

11 nazwa firmy... adres... Załącznik nr 2 Oświadczenie Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. w Dzienniku Ustaw Nr 72 poz. 664 z późn. zm. z dnia 13 kwietnia 2007), oświadczam, że: jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych. Data Pieczątka oferenta Podpis oferenta 11

12 Załącznik nr 3 U M O W A ( p r o j e k t ) zawarta w dniu [--] 2013 r. w Gdańsku, pomiędzy: Fundacją Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku, ul. Brzozowa 15A wpisaną do KRS pod numerem , NIP , zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: Janusza Landowskiego Krystynę Szymańską - wiceprezesa Zarządu - dyrektora Fundacji a zwanym dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: Mając na uwadze art..39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) i wyniki przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ZP/01/ARMAAG/2013 o wartości poniżej EURO [dalej: Przetarg] strony uzgodniły następującą treść niniejszej umowy: 1. Przedmiot Umowy Na mocy niniejszej umowy [dalej: Umowa] Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zobowiązuje się w sposób stały świadczyć następujące usługi [dalej łącznie: Usługi]: (a) hosting stron armaag.gda.pl oraz airpomerania.pl [dalej łącznie: Strony WWW]; (b) hosting aplikacji do administracji prezentacjami multimedialnymi [dalej: Aplikacja Zarządzająca]; (c) utrzymanie serwerów DNS dla Stron WWW; (d) utrzymanie Aplikacji Zarządzającej w zakresie: (i) (ii) (iii) stały monitoring (24 h na dobę 7 dni w tygodniu) nad działaniem Aplikacji Zarządzającej; wykonywanie backupów bazy danych; wykonywanie backupów przyrostowych plików; (e) utrzymanie 27-miu zestawów Paneli w zakresie: (i) (ii) (iii) monitoring działania połączenia internetowego; monitoring stanu monitora; zmiana harmonogramu działania monitora; 12

13 (iv) zapewnienie poprawnego wyświetlania aktualnie zaplanowanej (na Aplikacji Zarządzającej) prezentacji na wybranym panelu. Usługi dotyczą obsługi dwudziestu siedmiu Paneli zlokalizowanych w miejscach, których pełna lista stanowi Załącznik nr 1 do Umowy [dalej łącznie: Lokalizacje]. 2 Oświadczenia Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zasobami i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, ze jest przedsiębiorcą profesjonalnie zajmującym się działalnością z zakresu usług teleinformatycznych, a nadto posiada w tych dziedzinach doświadczenie, które umożliwi świadczenie na rzecz Zamawiającego usług z zachowaniem należytej staranności, ocenianej z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. 1. Zamawiający zobowiązuje się: 3 Zobowiązania Zamawiającego (a) wyznaczyć osobę do kontaktów z Wykonawcą, do której obowiązków będzie należało koordynowanie działań Zamawiającego i podmiotów, o których mowa w pkt (b) poniżej, jak również podejmowanie decyzji odnośnie poszczególnych kwestii opisanych w Umowie; (b) przedłożyć listę osób kontaktowych w poszczególnych Lokalizacjach [dalej łącznie: Osoby Kontaktowe]; lista tych osób, aktualna na dzień podpisania Umowy, wraz z numerami telefonów komórkowych tych osób oraz ich adresami e- mail stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić współdziałanie osób zarządzających poszczególnymi Lokalizacjami oraz Osób Kontaktowych z Wykonawcą oraz stałą aktualizację listy tychże Osób oraz ich danych. 3. Zamawiający, w szczególności poprzez zawarcie stosownych porozumień z podmiotami zarządzającymi danymi Lokalizacjami oraz dostawcami mediów, zobowiązany jest zapewnić stałe połączenie internetowe (o szybkości nie niższej niż 512 Mb/s) oraz zasilanie konieczne do prawidłowego funkcjonowania Paneli. 4. Zamawiający zobowiązany jest dostarczać dane pomiarowe przez sieć internetową niezbędne do prezentacji danych na stronach oraz na Panelach. 5. Zmiana Załącznika nr 2 nie będzie zmianą Umowy wymagającą formy pisemnej; nowa lista Osób Kontaktowych będzie obowiązywać od dnia jej przesłania do Wykonawcy jako załącznik do . 4 Zasady współpracy 1. Strony zgodnie ustalają, iż we wszystkich bieżących sprawach związanych z Usługami, w tym usuwaniem wad, usterek, naprawami, demontażami itp., Wykonawca będzie się kontaktował bezpośrednio z Osobami Kontaktowymi w danej Lokalizacji, które będą uprawnione do podejmowania wszelkich decyzji związanych z czynnościami, o których mowa powyżej. 2. Szczegółowa procedura postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub Panelu została opisana w Załączniku nr 3 do Umowy. 13

14 3. Zamawiający zobowiązany będzie do pokrywania kosztów związanych z usuwaniem usterek Paneli oraz oprogramowania powstałych w przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 4. Wykonawca ma prawo do dokonywania zmian w Panelach oraz Aplikacji Zarządczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w/w elementów. O zamiarze dokonania wszelkich takich zmianach Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki powstałe z przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym za wady i usterki spowodowane siłą wyższą oraz przyczynami leżącymi po stronie podmiotów zarządzających Lokalizacjami, za wyświetlanie nieaktualnych danych, niedostępność Paneli wynikającej z konieczności przeprowadzenia naprawy u producenta bądź zakupu nowych elementów oraz błędy w transmisji danych pomiarowych od serwera Zamawiającego. 5 Awarie oraz tryb postępowania Wykonawcy 1. Strony ustalają niniejszym następujące poziomy awarii: (a) (b) awaria tymczasowa która ustępuje po tzw. restarcie prądowym; permanentna (brak reakcji po restarcie) jeżeli restart prądowy nie przyniesie pożądanego skutku przedstawiciel Wykonawcy ustali telefonicznie z Osobą Kontaktową jaki jest stan Panelu i czy ewentualnie możliwe są inne usterki, które mogą być usunięte przez Wykonawcę w sposób zdalny, tj. bez konieczności odbywania wizyty w Lokalizacji. Jeżeli usterka taka nie może być usunięta w sposób zdalny, obowiązkiem Wykonawcy będzie wizytacja danej Lokalizacji i podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do jej usunięcia. 2. Awarie, usterki, wady itp. mogą być zgłaszane przez Zamawiającego lub bezpośrednio przez Osoby Kontaktowe w danej Lokalizacji. Zgłoszenia winny następować na adres poczty elektronicznej podany w parafrazie --/ 3. W przypadku niedostępności Aplikacji Zarządzającej lub Stron WWW Wykonawca jest zobowiązany usunąć przyczynę niedostępności lub - w przypadku awarii serwera - zapewnić zastępczy serwer, a Strony WWW lub Aplikację Zarządzającą odtworzyć z backup'u. Maksymalny czas reakcji określono w paragrafie W przypadku niepoprawności działania zestawu prezentacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zdalnej diagnozy problemu. Wykonawca zobowiązuje się do skontaktowania się z Osobą Kontaktową mającą dostęp do zestawu. O postępie w diagnozie Zamawiający będzie informowany na bieżąco. 5. W przypadku braku łączności internetowej zestawu nie z winy Zamawiającego lub osoby zarządzającej daną Lokalizacją (np. awaria komputera), jeżeli nie będzie możliwe usunięcie awarii w sposób zdalny, Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu w miejsce gdzie zainstalowany jest zestaw, dokonania diagnozy oraz w miarę możliwości wymiany sprzętu. Wykonawca może dokonywać zmiany konfiguracji sprzętowej zestawów - w przypadku awarii sprzętu bądź też przez dodanie urządzeń zapewniających stabilniejszą pracę połączeń lub też umożliwienie bezobsługowej diagnozy. 6. W przypadku awarii komputera, monitora lub innego elementu podlegającego wymianie, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru danego elementu, przekazania go do naprawy gwarancyjnej bądź w przypadku wygaśnięcia gwarancji lub niemożności wykonania naprawy, zakupu nowego elementu na koszt Zamawiającego. 14

15 6 Czas reakcji 1. Strony ustalają następujące czasy reakcji w przypadku awarii: (a) (b) awaria tymczasowa nie wymagająca interwencji w danej Lokalizacji 24 godziny liczone od godziny zgłoszenia; awaria permanentna 48 godzin liczonych od daty zgłoszenia. 2. Strony ustalają, iż czas na usunięcie awarii, usterki, wady itp. w każdym przypadku biegł będzie wyłącznie w dni robocze, tzn. będą z niego wyłączone weekendy oraz dni wolne od pracy w oparciu o obowiązujące przepisy. Czas reakcji w przypadku usterki zgłoszonej w piątek zakończy się, odpowiednio, w poniedziałek w przypadku awarii tymczasowej, oraz we wtorek w przypadku awarii permanentnej. 3. Czas reakcji nie rozpocznie się lub ulegnie zawieszeniu do czasu/przez okres kiedy to do usunięcia awarii konieczne będzie współdziałania Osoby Kontaktowej lub Zamawiającego; okres zawieszenia każdorazowo będzie trwał do momentu nawiązania takiego kontaktu oraz pozyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych danych i materiałów. 4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu usterki Zamawiający będzie uprawniony do zażądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 200 % dziennego wynagrodzenia należnego za obsługę jednej Lokalizacji za każdy dzień opóźnienia. Łączna suma kar umownych naliczonych w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty 100 % kwoty wynagrodzenia za dany miesiąc opisanego w Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonywanie Usług przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości zł (słownie: ) zwiększone o należny od niego podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu rozstrzygnięcia przetargu. 2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych miesięcznych ratach, tj. w kwocie zł (słownie: ) + należny podatek VAT. Zamawiający uiszczać będzie Wynagrodzenie miesięcznie w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przesyłania mu faktur VAT również drogą pocztową i bez jego podpisu. 8. Poufność Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy przed innymi osobami wszelkie informacje o Zamawiającym, jakie poweźmie w związku z wykonywaniem Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Z obowiązku tego zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda Zamawiającego, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji państwowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo