SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/ /Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę hostingu dla Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu". 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Nazwa Zamawiającego: PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ - BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU Ul. Więźniów Oświęcimia 20, OŚWIĘCIM, tel.: fax: adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: 2. Tryb postępowania: 2.1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poźn. zm.) zwanej dalej p.z.p. obowiązujących dla postępowań o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 p. z. p. oraz art. 39 i n p. z. p. 3. Przedmiot zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamwiającego usługi hostingu. W ramach usługi wykonawca udostępni zamawiającemu serwery (w ilości 3, z zastrzeżeniem pkt niniejszej sekcji) na określonych w niniejszej SIWZ warunkach Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Warunki środowiskowe w Data Center który będzie przeznaczony do obsługi Zamawiającego muszą gwarantować poprawną pracę sprzętu i urządzeń komputerowych. W szczególności: a) system zarządzania Data Center (DC) musi spełniać wymagania normy PN/ISO lub równoważnej; b) budynek Data Center musi posiadać co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania oraz systemy UPS. Zasilanie awaryjne musi gwarantować automatyczne podtrzymanie zasilania dla serwerów Zamawiającego oraz wszelkich systemów i infrastruktury Data Center, zapewniających podtrzymanie prawidłowego środowiska pracy serwerów Zamawiającego; c) Data Center musi posiadać własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w Data Center przy pełnej mocy przez minimum 24 godziny bez potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy Data Center; 2

3 d) w przypadku awarii zasilania powyższe systemy muszą przełączać się w sposób automatyczny; e) Data Center musi posiadać redundantny system klimatyzacji; f) Data Center musi posiadać redundantne połączenie internetowe podpięte do 4 różnych operatorów internetowych. Połączenia te muszą być realizowane za pomocą światłowodów; g) Data Center musi być podłączone bezpośrednio do zagranicznych punktów wymiany ruchu; h) cały obszar Data Center, w tym jego otoczenie zewnętrzne i poszczególne, wewnętrzne strefy bezpieczeństwa, muszą podlegać stałemu nadzorowi kamer telewizji przemysłowej CCTV z rejestracją ciągłą, a dodatkowo podlegały fizycznemu patrolowaniu i kontroli w trybie 24h/dobę przez wszystkie dni w roku; i) budynek Data Center musi posiadać system przeciwpożarowy; j) w Data Center musi być wdrożony system kontroli dostępu do serwerowni; k) Infrastruktura sieciowa centrum hostingowego (DC) poprzez stosowane systemy monitorująco obronne (firewall), musi zapewniać odpowiedni poziom ochrony przed atakami z sieci W toku realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: a) udostępnienia systemu Helpdesk w trybie 24/7/365, zapewniającego możliwość zgłaszania awarii i usterek, kontakt z inżynierami. Całość obsługi musi być prowadzona w języku polskim; b) umożliwienia podpięcie do panelu zarządzania przez VPN lub SSL oraz kontroli dostępu na poziomie adresów IP; c) zapewnienia 32 adresowej klasy IP (IPv4), dla wszystkich systemów Zamawiającego, które będą działać na wynajmowanych serwerach z możnością swobodnego przypisywania adresów w ramach maszyn wirtualnych i nielimitowanym transferem (ilość danych/szybkość transmisji) pomiędzy adresami z tej klasy. 3

4 d) zapewnienia bieżącego monitoringu i raportowania pracy systemów, w tym monitorowania: wykorzystania CPU, wykorzystania pamięci RAM, przestrzeni dyskowej, wykorzystania łącza internetowego; e) zapewnienia wystarczającej liczby licencji potrzebnych do świadczenia usług dla Zamawiającego zgodnie z polityką licencyjną producenta oprogramowania wirtualizacyjnego; f) umożliwienia tworzenia, importowania obrazu OVF każdej maszyny wirtualnej Zamawiający wymaga, by: a) w przypadku każdego z wynajmowanych serwerów nie było limitów na transfer danych (do i z serwera); b) łącze internetowe do całej grupy serwerów musi posiadać przepustowość min. 80 Mbps (symetryczne) z możliwością dynamicznego określania który serwer ile z tej przepustowości wykorzystuje; c) stosowane w serwerach procesory były klasy serwerowej o częstotliwości nie mniejszej niż 2,6GHz; d) istniała możliwość dowolnego podziału zasobów na maszyny wirtualne; e) warstwa wirtualizacji była zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym; f) rozwiązanie wspierało co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Ubuntu lub nowszy, SCO OpenServer, SCO Unixware; g) rozwiązanie zapewniało możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym; h) oprogramowanie do wirtualizacji zapewniło możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych do 32 procesorów wirtualnych każda z krokiem co jeden; i) oprogramowanie do wirtualizacji zapewniło możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie; 4

5 j) oprogramowanie do wirtualizacji zapewniło możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy; k) oprogramowanie do wirtualizacji zapewniło możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi; l) rozwiązanie miało możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi; m) rozwiązanie umożliwiało dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów bez przerywania ich pracy; n) interfejsy sieciowe infrastruktury (switche, firewalle, routery, serwery zamawiającego i inne elementy) działały z prędkością minimum 1 Gb dla każdego portu; o) czas reakcji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii (łącza, sprzętu) wynosił co najwyżej: czas reakcji 1 godzinę (odebranie zgłoszenia), czas naprawy 2 godziny; p) dostępność każdego z serwerów musi wynosić min. 99,9% w skali miesiąca (SLA 99,9% dla każdego z serwerów) Wymagania dotyczące poszczególnych serwerów: Serwer 1 dla strony internetowej Muzeum: a) ilość rdzeni procesora: 12 (do podziału między maszynami wirtualnymi); b) ilość pamięci RAM: 32GB (do podziału między maszynami wirtualnymi); c) przestrzeń dostępna na macierzy dyskowej SATA: 4000 GB (do podziału między maszynami wirtualnymi); d) przestrzeń dostępna na macierzy dyskowej SAS: 500 GB (do podziału między maszynami wirtualnymi) Serwer 2 dla systemu elektronicznego obiegu dokumentów: a) ilość rdzeni procesora: 6 (do podziału między maszynami wirtualnymi); b) ilość pamięci RAM: 16GB (do podziału między maszynami wirtualnymi); 5

6 c) przestrzeń dostępna na macierzy dyskowej SATA: 1000 GB (do podziału między maszynami wirtualnymi) Serwer 3 dla systemu obsługi odwiedzających: a) ilość rdzeni procesora: 8 (do podziału między maszynami wirtualnymi); b) ilość pamięci RAM: 16GB (do podziału między maszynami wirtualnymi); c) przestrzeń dostępna na macierzy dyskowej SATA: 2500 GB (do podziału między maszynami wirtualnymi); d) przestrzeń dostępna na macierzy dyskowej SAS: 200 GB (do podziału między maszynami wirtualnymi) W celu potwierdzenia spełnienia wymagań stawianych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość inspekcji pomieszczeń Data Cener przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2015r Terminy uruchamiania poszczególnych serwerów: a) serwer 1 dla strony internetowej Muzeum musi zacząć działać ; b) serwer 2 dla systemu elektronicznego obiegu dokumentów usługa powinna zostać uruchomiona w terminie do 2 tygodni od powiadomienia dokonanego przez zamawiającego (przewidywany czas luty marzec 2014); c) serwer 3 dla systemu obsługi odwiedzających usługa powinna zostać uruchomiona w terminie do 2 tygodni od powiadomienia dokonanego przez zamawiającego (przewidywany czas jesień 2014). Zamawiający wymaga by uruchomienie serwerów (nr 2 i nr 3) nastąpiło maksymalnie do 2 tygodni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po uruchomieniu kolejnego serwera, Zamawiający ma mieć możliwość przenoszenia zasobów sprzętowych pomiędzy uruchomionymi serwerami (z uwzględnieniem pkt ppkt. d) niniejszej sekcji) Szczególne uwarunkowania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia i nieuruchamiania usług hostingowych w zakresie objętym działaniem Serwera nr 3. 6

7 b) Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż zawodność sprzętu oferowanego w ramach niniejszego zamówienia może spowodować po stronie Zamawiającego poważne straty finansowe związane z obsługą odwiedzających Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz sprzedaży wydawnictw przez księgarnię internetową, skutkujące adekwatną do sytuacji odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy z tego tytułu CPV: , Wzór istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załacznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 p.z.p. Zakres zamówień uzupełniających może obejmować powtórzenie czynności tego samego rodzaju co opisane w pkt. 3 niniejszej sekcji, w szczególności: a) uzupełnienie zamówienia podstawowego o dodatkowe core procesory (min. 2,6GHZ); b) uzupełnienie zamówienia podstawowego o dodatkowe GB RAM; c) uzupełnienie zamówienia podstawowego o dodatkowe GB dysku twardego SATA; d) uzupełnienie zamówienia podstawowego o dodatkowe Mb szybkości łącza internetowego. 7. Zamawiający żąda wniesienia wadium, zgodnie z postanowieniami sekcji IX niniejszej SIWZ. 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami sekcji niniejszej XII SIWZ. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o którym mowa w sekcji III pkt. 1.9 niniejszej SIWZ; 7

8 1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażającej się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert usługi lub usług hostingu o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 złotych, z zastrzeżeniem, że wartości pojedynczej usługi przedstawionej do oceny nie może być mniejsza niż 70000,00 złotych; 1.3. dysponowania infrastrukturą techniczą Data Center. Data Center winien być wyposażony w: a) co najmniej dwa, niezależne źródła zasilania oraz systemy UPS; b) własny generator prądu, gwarantujący podtrzymanie zasilania w Data Center przy pełnej mocy przez minimum 24 godziny bez potrzeby tankowania, a w razie dalszej potrzeby gwarantujący możliwość tankowania bez przerywania pracy Data Center; c) redundantny system klimatyzacji; d) redundantne połączenia internetowe podpięte do 4 różnych operatorów internetowych realizowane za pomocą światłowodów; 1.4. dysponowania co najmniej 2 osobami posiadającymi umięjętności w zakresie obsługi systemów wirtualizacyjnych stosowanych u Wykonawcy, potwierdzone ukończeniem odpowiednich kursów lub szkoleń; 1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia o którym mowa w sekcji III pkt. 1.9 niniejszej SIWZ. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany będzie do zaangażowania tego podmiotu bezpośrednio, osobiście w realizację zamówienia na zasadzie faktycznego udziału w realizacji zamówienia poprzez podwykonawstwo lub doradztwo wraz z przekazaniem odpowiedniej wiedzy w zakresie organizacji, logistyki i technologii w całym okresie realizacji zamówienia oraz w zakresie realizacji zamówienia odpowiednim do tego, w jakim polegał na zdolności innego podmiotu wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 8

9 3. Zamawiający wykluczy z postępowania: 3.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 3.2. wykonawców, z którymi zamawiający PMA B w Oświęcimiu rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 3.3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3.4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3.5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 3.6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9

10 3.7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 3.8. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 3.9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 10

11 przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również wykonawców, którzy: 4.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 4.2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 p.z.p., albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 4.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4.4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4.5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm. 3), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. III. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 1. Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; zaświadczenie, że system zarządzania Data Center spełnia wymagania normy PN/ISO lub równoważnej; w przypadku, jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy podwykonawców, informacja o części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom; 11

12 oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p: 1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 p.z.p, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3; 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.5. lista podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p., albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4; a także następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.6. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.7. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 12

13 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w celu wykazania spełnienia warunku o którym mowa w sekcji II pkt. 1.2 SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie jedynie usługi wystarczające dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji II pkt. 1.2 niniejszej SIWZ oraz załączyć dowody, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie, tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw określone w 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) tj. dokumenty potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy Zamawiający PMA B w Oświęcimiu jest podmiotem, na rzecz którego dostawy, wskazane w wykazie, o którym mowa w ppkt. 1.7 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej; 1.8. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (w celu wykazania spełnienia warunku o którym mowa w sekcji II pkt. 1.3 ppkt. a), b), c), d) SIWZ); 1.9. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 13

14 o podstawie do dysponowania tymi osobami (w celu wykazania spełnienia warunku o którym mowa w sekcji II pkt. 1.4 SIWZ). 2. Jeżeli Wykonawca polega na innych podmiotach, w zakresie o którym mowa w sekcji II pkt. 2 SIWZ jest on zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda by wykonawca przedstawił dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 4.1. w sekcji III pkt. 1.2, 1.3, 1.4 niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Dokumenty, o którym mowa w sekcji III pkt. 4.1, tiret pierwsze, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 14

15 w sekcji III pkt. 4.1, tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 niniejszej sekcji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dyspozycje zawarte w pkt. 5 niniejszej sekcji stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu składane są w oryginale lub kopii. W przypadku, składania wraz z ofertą kopii jakiegoś dokumentu, wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem przez złożenie własnoręcznego podpisu z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. IV. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 15

16 3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej, określające osobę pełnomocnika, zakres reprezentacji oraz zawierające wskazanie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo powinni podpisać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Sposób składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 4.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Dokumenty potwierdzające spełnienia postawionych przez Zamawiającego warunków, składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy odpowiadają za ich spełnienie Oświadczenia i dokumenty składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ofertę składa (podpisuje) pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na zasadach ogólnych; oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu składają (podpisują) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik. V. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w sekcji III wg. formuły spełnia bądź nie spełnia. 2. Nie złożenie przez Wykonawcę wskazanych wyżej dokumentów, bądź złożenie ich w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 p.z.p. 16

17 VI. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT 1. Na ofertę składają się oferta cenowa wraz ze wszystkimi pozostałymi załącznikami. 2. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:,,oferta na usługę hostingu. 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20, budynek administracyjny o nr inw. A-44, parter, główny sekretariat Muzeum. Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2014r. o godz. 10: Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 5. Każdy z Wykonawców może przedstawić tylko jedną ofertę. 6. Oferta powinna być napisana w języku polskim. W wypadku złożenia w ofercie dokumentów w języku innym niż polski, winny one zawierać tłumaczenia poświadczone przez wykonawcę. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisująca ofertę. 8. Oferta wraz z pozostałymi załącznikami i wszystkimi wymaganymi dokumentami, powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. (podpisana winna być każda strona niosąca treść). 9. Zaleca się, aby strony oferty oraz pozostałe załączniki były kolejno ponumerowane. 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert o którym mowa w pkt. V.3, zmienić lub wycofać ofertę. 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2014r. o godz w siedzibie Zamawiającego: ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim, budynek administracji o nr inw. A-44, parter, (pokój 1.9). 12. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty,a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawarte w ofertach. 14. Informacje, o których mowa w pkt. VI. 12 i 13 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 17

18 15. Otwarcia ofert dokonają powołani przez Zamawiającego członkowie komisji przetargowej. 16. Po złożeniu oferty Wykonawca będzie nią związany przez okres 30 dni licząc od terminu otwarcia ofert. VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Podstawą do kalkulacji wartości ofertowej są infomracje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności opis przedmiotu zamówienia zawarty w sekcji I pkt. 3 oraz wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca podaje cenę oferty wskazując cenę (z dokładnoscią do dwóch miejsc po przecinku) jednomiesięcznego wynagrodzenia za usługę hostingu osobno dla każdego z serwerów nr 1, nr 2, nr 3. Kwoty jednomiesięcznych wynagrodzeń za hosting każdego z serwerów należy podstawić do następującego równania: cena brutto = 22 x cena 1-miesięcznego wynagrodzenia za hosting serwera nr x cena 1-miesięcznego wynagrodzenia za hosting serwera nr x cena 1-miesięcznego wynagrodzenia za hosting serwera nr 3 Uzyskaną w ten sposób cenę całkowitą wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym. 3. Cena oferty musi zawierać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wynikający z SIWZ a także wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ wraz z załącznikami, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18

19 VIII. KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert i ich wagi: Lp. Kryteria Waga 1. CENA 95% 2 ODLEGŁOŚĆ DROGOWA DATA CENTER OD SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 5% 2. Cena: Dla potrzeb oceny ofert brana pod uwagę będzie cena uzyskana w sposób opisany w sekcji VII pkt. 2 I 3 niniejszej SIWZ. 3. Odległość drogowa od siedziby zamawiającego do Data Center w ramach którego będą funkcjonować urządzenia udostępnione Zamawiającemu. Ocena będzie przebiegać na podstawie kryterium odległosci (w ramach dróg publicznych) wyrażonej w km (z dokładnością do 0,1 km przy założeniu zaokrąglania w dół ) wg wskazań google.maps (www.maps.google.pl): Oferta wykonawcy wskazująca na Data Cener zlokalizowanego w najkrótszej odległości drogowej od siedziby zamawiającego otrzyma 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg następującego przelicznika: ilość pkt. = najkrótsza odległość drogowa/badana odległość drogowa x 5 pkt. 4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, tzn. której przyznana zostanie największa ilość punktów (suma) łącznie w kryteriach wskazanych w pkt. 2 i 3 niniejszej sekcji. 5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. IX. WADIUM 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 19

20 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. Nr rachunku z dopiskiem Wadium w postępowaniu na usługę hostingu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych, d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszej sekcji. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5 niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 20

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo