Ustawa. z dnia r. o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawa. z dnia r. o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Rozdział 1. Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Zał. 1 Projekt ustawy o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ustawa z dnia r. o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa cele i zadania, organy, formy działania i podstawy gospodarki finansowej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dalej zwanego dalej Funduszem, oraz zakres i formy nadzoru sprawowanego nad działalnością Funduszu. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) organizacja pozarządowa organizację, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.), z wyłączeniem organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 4 tej ustawy; 2) organizacja organizację pozarządową albo podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2 prowadzące działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w tej ustawie; 3) beneficjent organizację, partnerstwo organizacji lub partnerstwo publiczno-społeczne, które uzyskują dotację ze środków Funduszu na zasadach i w trybie określonych w ustawie; 4) dotacja finansowe świadczenie celowe na rzecz organizacji, do którego stosuje się odpowiednio, dotyczące dotacji, przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 5) działalność pożytku publicznego działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz działalność Funduszu; 6) kapitał żelazny aktywa finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn.zm.) odpowiednio Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i organizacji które służą jako zabezpieczenie stałego prowadzenia działalności pożytku publicznego i wobec których występuje obowiązek utrzymywania co najmniej ich wartości nominalnej; 7) lokalny partner Funduszu - organizację pozarządową, która prowadzi działalność wspierającą inne organizacje od co najmniej 2 lat, posiadającą status organizacji pożytku publicznego, wybraną przez Fundusz na zasadach i w trybie określonych w ustawie w celu wykonywania zadań określonych w ustawie; 8) partnerstwo organizacji organizacje występujące wspólnie na podstawie zawartej w tym celu umowy; 9) partnerstwo publiczno-społeczne wspólnie występujące na podstawie zawartej w tym celu umowy w sferze działalności pożytku publicznego organizacja lub partnerstwo organizacji oraz następujący podmiot lub podmioty: organ administracji rządowej, jednostka samorządu terytorialnego

3 lub związek jednostek samorządu terytorialnego, publiczna szkoła wyższa, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, państwowa albo samorządowa instytucja kultury. Art Tworzy się Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zwany dalej Funduszem. 2. Fundusz zapewnia środki programowe stanowiące wynik jego działalności programowej, o której mowa w art. 25, lub środki finansowe w celu zwiększenia dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzrostu aktywności obywatelskiej, w szczególności zwiększenia udziału organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach polityk publicznych kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości z uwzględnieniem zasad innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. 3. Fundusz działa przede wszystkim przez udzielanie na zasadach i w trybie określonych w ustawie dotacji beneficjentom, na rzecz rozwoju kapitału społecznego w Polsce, zwiększenia stabilności, w tym finansowej, funkcjonowania organizacji oraz tworzenia i rozwijania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Art Fundusz jest państwową osobą prawną. 2. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa. Art Fundusz działa na podstawie ustawy oraz statutu. 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych nadaje Funduszowi, w drodze zarządzenia, statut określający szczegółowy zakres działania organów Funduszu, jego organizację wewnętrzną, tryb działania jego organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw. Art. 6. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego, zwany dalej Ministrem.

4 Rozdział 2 Organy Funduszu Art. 7. Organami Funduszu są: 1) Rada Funduszu, 2) Dyrektor Funduszu. Art Rada Funduszu jest organem opiniodawczym i doradczym Ministra w zakresie spraw Funduszu oraz organem programowym, doradczym i opiniodawczym Funduszu. 2. Rada Funduszu: 1) wytycza kierunki działania Funduszu; 2) ustala roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Funduszu; 3) wyraża opinię w przedmiocie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Funduszu; 4) wyraża opinię w przedmiocie projektu zmian statutu Funduszu; 5) zatwierdza regulamin organizacyjny Funduszu; 6) ustala wymagania kwalifikacyjne, które ma spełnić zastępca Dyrektora Funduszu oraz pozostali pracownicy Funduszu; 7) wyraża, na wniosek Ministra lub Dyrektora Funduszu bądź z własnej inicjatywy, opinię we wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu dla działalności Funduszu; 8) powołuje, na wniosek Dyrektora Funduszu, Komitet Finansowy, o którym mowa w art. 30, z zastrzeżeniem art. 32 pkt 4; 9) wykonuje inne zadania określone w ustawie. Art Rada Funduszu składa się z 11 osób: 1) 7 osób powołanych przez Ministra, z których: a) 3 osoby - zgłoszone przez związki stowarzyszeń zrzeszające co najmniej 15 organizacji pozarządowych, w których organizacje pozarządowe stanowią

5 co najmniej ¾ ogólnej liczby członków - powołane na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród osób przedstawionych łącznie przez co najmniej 3 związki stowarzyszeń, o których mowa; b) 2 osoby, zgłoszone przez organizacje, są powołane przez na wniosek Rady Pożytku Publicznego spośród osób przedstawionych przez organizacje zrzeszające co najmniej osób, jak również fundacje o ogólnokrajowym zakresie działania, których wydatki na prowadzoną działalność pożytku publicznego przewyższają w roku poprzednim kwotę 5 mln złotych; c) jedna osoba jest powołana na wniosek strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; d) pozostała osoba jest przedstawicielem Ministra; 2) po jednym przedstawicielu: a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej; c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych; d) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 2. Przewodniczącym Rady Funduszu jest przedstawiciel Ministra. Art Kadencja Rady Funduszu wynosi 6 lat, z zastrzeżeniem ust Nie można pełnić funkcji członka Rady Funduszu przez więcej niż dwie kolejno po sobie następujące kadencje. 3. Co 3 lata ulega zmianie kolejno 5/11 i 6/11 składu Rady Funduszu. Art Za udział w pracach Rady Funduszu jej członkom przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art Kodeksu pracy. Art. 12. Minister odwołuje członka Rady Funduszu przed upływem kadencji w razie:

6 1) zrzeczenia się funkcji; 2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 2. W przypadku odwołania członka Rady Funduszu albo jego śmierci Minister powołuje nowego członka Rady na okres do końca kadencji, z uwzględnieniem art. 9 ust. 1. Art Dyrektor Funduszu kieruje sprawami Funduszu i reprezentuje go na zewnątrz, dokonując wszystkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu oraz czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biura Funduszu. 2. Dyrektor Funduszu wykonuje zadania Funduszu, z wyjątkiem zadań zastrzeżonych dla Rady Funduszu. Art Dyrektor Funduszu jest powoływany przez Ministra, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na pięcioletnią kadencję, przy czym stanowiska tego nie można zajmować dłużej niż przez dwie kolejne pełne kadencje. 2. Minister odwołuje Dyrektora Funduszu przed upływem kadencji, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, w razie: 1) zrzeczenia się funkcji; 2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3. Minister może odwołać Dyrektora Funduszu przed upływem kadencji, na wniosek Rady Funduszu lub po uzyskaniu zgody tej Rady, w razie: 1) działania z naruszeniem prawa

7 2) wyrażenia przez Radę Funduszu negatywnej opinii w sprawach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 3 5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Funduszu. Art Stanowisko Dyrektora Funduszu może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) posiada kompetencje kierownicze; 6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; 7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu. 2. Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Funduszu ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę i adres Funduszu; 2) określenie stanowiska; 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) termin i miejsce składania dokumentów; 7) informację o metodach i technikach naboru. 3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra.

8 4. Nabór na stanowisko Dyrektora Funduszu przeprowadza Rada Funduszu. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana na zlecenie Rady Funduszu przez osobę niebędącą członkiem Rady Funduszu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 6. Członek Rady Funduszu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 7. W toku naboru Rada Funduszu wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Ministrowi. 8. Z przeprowadzonego naboru Rada Funduszu sporządza protokół zawierający: 1) nazwę i adres Funduszu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata. 9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra. Informacja o wyniku naboru zawiera: 1) nazwę i adres Funduszu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

9 3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 16. Zastępcę Dyrektora Funduszu powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora Funduszu. Art. 17. Stanowiska Dyrektora Funduszu i zastępcy Dyrektora Funduszu nie można łączyć z mandatem posła, senatora lub radnego jednostki samorządu terytorialnego, z zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej, z członkostwem w radach nadzorczych spółek, członkostwem w partii politycznej, a także z członkostwem organów organizacji. Rozdział 3 Zakres i formy działania Funduszu Art. 18. Fundusz udziela, w zakresie wynikającym z art. 3 ust. 2 i 3, na zasadach i w trybie określonych w niniejszym rozdziale, dotacji na realizację projektów w sferze działalności pożytku publicznego beneficjentom: 1) na projekty o charakterze ogólnopolskim lub ponadregionalnym bezpośrednio; 2) na projekty o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym poprzez lokalnych partnerów Funduszu, którym Fundusz udziela, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, dotacji na realizację lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych programów dotacyjnych. Art. 19. Fundusz może, na zasadach określonych w art. 24, partnerom Funduszu dotacji na tworzenie kapitału żelaznego. udzielać lokalnym

10 Art Dotacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 i w art. 19, są udzielane beneficjentom i lokalnym partnerom Funduszu po przeprowadzeniu konkursu ofert. 2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tym że udzielenie dotacji następuje po zasięgnięciu opinii ekspertów. 3. Ekspertów, o których mowa w ust. 1, powołuje, w liczbie co najmniej 7, Minister na okres 12 miesięcy, spośród osób przedstawionych przez Radę Funduszu. 4. Opinie ekspertów są sporządzane na piśmie i zawierają szczegółową analizę projektu, uwzględniającą także kierunki działania Funduszu i jego roczny plan działalności. Opinie stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz z późn.zm.). 5. Ekspert sporządzający opinię nie może być w jakikolwiek sposób związany z realizacją analizowanego projektu. Art Lokalni partnerzy Funduszu są wybierani przez Fundusz w drodze otwartego konkursu ofert, do którego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. W jednej gminie może występować tylko jeden partner Funduszu. Art Lokalny partnera Funduszu dokonuje, w drodze konkursu, redystrybucji środków otrzymanych od Funduszu pomiędzy beneficjentów na działania o charakterze lokalnym prowadzone na obszarze objętym programem dotacyjnym lokalnego partnera Funduszu. 2. Lokalny partner Funduszu może prowadzić program dotacyjny na obszarze nie większym niż 5 powiatów w jednym województwie. 3. Lokalny partner Funduszu zapewnia powiększenie środków na realizację programu dotacyjnego o co najmniej 10% środków.

11 4. Zasady ustalania maksymalnej wartości środków Funduszu, którą może otrzymać lokalny partner Funduszu na realizację programu dotacyjnego, określa Rada Funduszu, z tym że podstawą ustalania jest, określona w danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba mieszkańców obszaru objętego programem dotacyjnym, z uwzględnieniem stopnia aktywności w pozyskiwaniu dodatkowych środków na realizację programów oraz potrzeby przeznaczenia środków na prowadzenie promocji aktywności społecznej. 5. Lokalny partner Funduszu powołuje stałą komisję do oceny wniosków składanych przez beneficjentów. 6. Rada Funduszu ustala, z uwzględnieniem treści art. 16 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, regulamin przeprowadzania przez lokalnych partnerów Funduszu postępowania o udzielenie dotacji, zawierania umów o realizację projektu oraz kontroli wykonywania i wykonania umowy, określającą, w szczególności, zasady i tryb składania wniosków, wzory wniosków, postanowienia dotyczące składu komisji i trybu jej pracy oraz wzory umów zawieranych w ramach realizacji programów dotacyjnych. Art Spośród lokalnych partnerów Funduszu działających w danym województwie Fundusz wybiera w drodze konkursu ofert partnera, który przeprowadza postępowanie o udzielenie beneficjentom dotacji na realizację projektów o charakterze ponadlokalnym i regionalnym. 2. Spośród lokalnych partnerów Funduszu działających w danym województwie Fundusz wybiera w drodze konkursu ofert partnera, który przeprowadza postępowanie o udzielenie beneficjentom dotacji na realizację projektów o charakterze lokalnym na obszarze powiatów nieobjętych programem dotacyjnym żadnego lokalnego partnera Funduszu. 3. Do konkursów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a do działalności lokalnych partnerów Funduszu, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 22 ust. 3-6.

12 Art Fundusz może przekazać lokalnemu partnerowi Funduszu, który jest tym partnerem od co najmniej 5 lat, dotację na kapitał żelazny. 2. Lokalny partner Funduszu obowiązany jest: 1) zapewniać i utrzymywać wkład własny w kapitale żelaznym w wysokości odpowiadającej co najmniej 30% wysokości tego kapitału ustalonego w umowie, przez okres wskazany w umowie; 2) przeznaczać dochody uzyskane z inwestowania środków kapitału żelaznego na dotacje udzielane beneficjentom na realizację projektów w ramach programów dotacyjnych lub projektów, o których mowa w art. 23, z tym że dochody te nie stanowią środków, o których mowa w art. 22 ust. 3. 3) zwrócić Funduszowi równowartość udzielonej dotacji na kapitał żelazny w razie niewykonania obowiązków określonych w pkt 1 i 2 lub w razie innej zmiany sposobu przeznaczenia kapitału żelaznego lub zmiany celu działania lokalnego partnera Funduszu. 3. Warunki gospodarowania środkami kapitału żelaznego i dochodami uzyskanymi z inwestowania tych środków oraz warunki kontroli Funduszu nad tym gospodarowaniem określa umowa z lokalnym partnerem Funduszu. Art. 25. Fundusz może prowadzić własną działalność programową, w szczególności działalność wydawniczą, badawczą, promocyjną i edukacyjną. Art. 26. Środki Funduszu, w tym środki przekazane lokalnym partnerom Funduszu, nie mogą być przekazywane osobom fizycznym w formie stypendiów, nagród lub pomocy rzeczowej. Art. 27. Przychodami Funduszu są: Rozdział 4 Podstawy gospodarki finansowej Funduszu

13 1) dotacje z budżetu państwa; 2) darowizny, spadki, zapisy; 3) przychody z majątku Funduszu, w szczególności z kapitału żelaznego, o którym mowa w art. 29; 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w szczególności środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 5) przychody z własnej działalności programowej Funduszu, o której mowa w art. 25. Art Przez 15 kolejnych lat Fundusz otrzymuje corocznie dotację podmiotową z budżetu państwa w wysokości 200 mln zł 2. 40% każdej rocznej kwoty dotacji przeznacza się na działalność Funduszu, o której mowa w art. 18 i w art. 19, w tym nie więcej niż 3% na koszty administracyjne oraz nie więcej niż 5% na własną działalność programową Funduszu, o której mowa w art % każdej rocznej kwoty dotacji przeznacza się na tworzenie kapitału żelaznego Funduszu. Art Kapitał żelazny Funduszu jest inwestowany zgodnie ze strategią jego inwestowania ustaloną przez Radę Funduszu, z zastrzeżeniem art. 32 pkt. 3, z tym że przez okres, o którym mowa w art. 28 ust. 1, Fundusz nie może inwestować w instrumenty pochodne, instrumenty wysokiego ryzyka oraz instrumenty o ratingu niższym niż rating Rzeczypospolitej Polskiej.

14 2. Dochody z kapitału żelaznego stanowią podstawę finansowania działalności Funduszu po okresie, o którym mowa w art. 28 ust. 1, z tym że w odniesieniu do tych dochodów przepis art. 17 ust. 1e ustawy, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się. Art Organem doradczym Dyrektora Funduszu w zakresie realizacji strategii inwestowania kapitału żelaznego Funduszu jest Komitet Finansowy. 2. W skład Komitetu Finansowego wchodzą: 1) zastępca Dyrektora Funduszu jako przewodniczący; 2) osoba pełniąca funkcję głównego księgowego Funduszu; 3) trzech członków posiadających wiedzę i dościwadczenie w zakresie zarządzania finansowego. 3. Jeżeli Rada Funduszu podejmie decyzję o powierzeniu zarządzania funduszem żelaznym jednej lub większej wskazanej przez siebie liczbie wyspecjalizowanych podmiotów, powierzenie następuje w drodze przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych; Komitet Finansowy wykonuje czynności komisji przetargowej. 4. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, w tym w odniesieniu do działania podmiotów, którym powierzono zarządzanie kapitałem żelaznym Funduszu, Komitet Finansowy zajmuje stanowisko i wyraża opinię na wniosek Dyrektora Funduszu lub z własnej inicjatywy. Art Fundusz poddaje roczne sprawozdanie finansowe badaniu i ogłoszeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) także wówczas gdy obowiązek poddania sprawozdania badaniu i ogłaszaniu nie wynika z przepisów tej ustawy. 2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania sprawozdania finansowego Funduszu dokonuje Rada Funduszu.

15 Rozdział 5 Nadzór nad działalnością Funduszu Art. 32. W ramach sprawowania nadzoru nad działalnością Funduszu Minister, poza wykonywaniem innych kompetencji określonych w ustawie oraz w przepisach o kontroli w administracji rządowej: 1) stwierdza nieważność uchwały Rady Funduszu, jeżeli narusza ona prawo, przy czym w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy art. 88, 90 ust. 1, 91 i 92 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn.zm.); 2) rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe Funduszu; 3) zatwierdza strategię inwestowania kapitału żelaznego Funduszu, o której mowa w art. 29 ust. 1; 4) zatwierdza skład Komitetu Finansowego. Rozdział 6 Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe Art. 33. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może, na podstawie upoważniającej go do tego uchwały organu stanowiącego tej jednostki, przekazać lokalnemu partnerowi Funduszu środki na realizację programu dotacyjnego, o których mowa w art. 22 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Art. 34. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, do Funduszu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Art Minister powołuje przed wejściem w życie ustawy członków pierwszego składu Rady Funduszu na sześciomiesięczną kadencję, z tym że zamiast wniosków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit.a-c, Minister zwraca się do podmiotów

16 wskazanych w tych przepisach o wyrażenie opinii w sprawie przedstawionych kandydatur. Na tę samą kadencję powołują pozostałych członków Rady Funduszu organy, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt Minister powołuje, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, pierwszego Dyrektora Fundacji na kadencję, która kończy się w dniu zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności Funduszu. 3. Do kadencji, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosują się przepisy art. 10 ust.2 albo art. 14 ust. 1. Art. 36. Po wejściu w życie ustawy Minister, z uwzględnieniem przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1, oraz organy, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, powołują, w związku z treścią przepisu art. 10 ust. 3, członków Rady Funduszu w ten sposób, że po jednym członku, spośród tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, oraz członków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. b i c, powołuje się na kadencję trzyletnią. Art. 37. Pierwszy statut Funduszu Minister nadaje, z uwzględnieniem przepisu art. 5 ust. 2, przed wejściem w życie ustawy, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Art. 38. Przychodem Funduszu są również niewykorzystane środki Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Art. 39. Do czasu objęcia całego obszaru kraju programami dotacyjnymi partnerów Funduszu dotacji na projekty o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym udziela, w zakresie nieobjętym działalnością partnerów, Fundusz bezpośrednio. Przepisy art ustawy stosuje się odpowiednio. Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 2 Przedmiot i zakres działania

Dział 2 Przedmiot i zakres działania załącznik do uchwały Nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku zmieniony uchwałą Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 107, poz. 679. Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.) Dz.U.01.126.1379 2002.10.01 zm. Dz.U.2002.152.1263 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.93.896 art. 88 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 61 2007.05.01 zm. Dz.U.2007.75.492 art. 2 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 270) USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku Projekt z 21.04.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia... 2015 r. Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego

Tryb powoływania członków oraz organizacja i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego Załącznik do Uchwały Nr X.62.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 czerwca 2015 r. Tryb powoływania członków oraz organizacja i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 6422 UCHWAŁA NR XXI/287/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 października 2013 r. w sprawie nadania statutu samorządowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała NR X/88/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRZYJACIELE STASIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciech Przemysław Rawecki zwany dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 1533 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/74/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Polską Agencję Kosmiczną,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Polsko Norweska Fundacja Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Skibińską Lewandowską oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt 2008-10-10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2008 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na podstawie art. 400o

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr Or.IV.0050.335.2015 z dnia 13 lipca 2015r. Uchwała Nr. 2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Nadany został jako: Załącznik do uchwały Nr XLVIII/480/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Policach z dnia... w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Ogólnopolskiego Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Ogólnopolskie Forum Rad Rodziców i Organizacji Rodzicielskich, zwane dalej Forum, jest obywatelską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH

Bardziej szczegółowo

do ustawy 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212)

do ustawy 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk nr 212) USTAWA z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69. z dnia 17 listopada 2016 r.

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 69 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 3713 UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr.z dnia..2014r. projekt STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwana dalej Radą reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 10/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krakowie z dnia 12 listopada 2012 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Projekt z dnia 15 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU w TORUNIU. I. Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZNAKI CZASU w TORUNIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2006 r. Załącznik nr 1 do umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury Centrum Sztuki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna. z siedzibą w Radzionkowie

S T A T U T. fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna. z siedzibą w Radzionkowie S T A T U T fundacji pod nazwą: Fundacja Rozwoju Sportu w Radzionkowie Żółto Czarna Ojczyzna z siedzibą w Radzionkowie (tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2013 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 164/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 02.07.2014r.

Zarządzenie Nr 164/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 02.07.2014r. Zarządzenie Nr 164/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 02.07.2014r. w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Stargardzkiej Rady Sportu.

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej "JUTRZENKA" w Zgorzelcu

Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu Regulamin naboru REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej Jutrzenka w Zgorzelcu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Rady Seniorów Gminy Nadarzyn Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 października 2015r. Statut Gminnej Rady Seniorów w Krobi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Statut Rady Seniorów Gminy Krobia, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do uchwały Nr X/ / 2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011 roku. REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH.

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu

Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Uchwała Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krobi i nadania jej statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1 i art. 41

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

VI. Postanowienia końcowe...

VI. Postanowienia końcowe... STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 3 II. Cele i Zadania Zakładu... 4 III. Organy i struktura organizacyjna Zakładu... 5 IV.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r. REGULAMIN NABORU na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/ 2011 Dyrektora Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu z dnia 04.01.2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3062 UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491) Druk nr 1899 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych (druk nr 1491) Sejm

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 41g

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/464/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 maja 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY ZAMEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury Zamek, zwane w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI-129/06 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 września 2006 roku STATUT Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Fundacja WOLNEJ MYŚLI

Fundacja WOLNEJ MYŚLI Fundacja WOLNEJ MYŚLI Statut I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Alterpop

Statut Fundacji Alterpop Statut Fundacji Alterpop Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Alterpop, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. UCHWAŁA NR XIII/154/11 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 11 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 3503 UCHWAŁA NR CIX/1640/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów

Bardziej szczegółowo

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. FUNDACJA SMA STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SMA, zwana dalej Fundacją, ma osobowość prawną. 2 Fundacja ustanawiana jest na czas nieoznaczony. 3 Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo