SYSTEM REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH EXPO-SILESIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH EXPO-SILESIA"

Transkrypt

1 SYSTEM REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH EXPO-SILESIA Michał Lebuda, Przemysław Rusiecki Wprowadzenie W Sosnowcu (woj. śląskie) zlokalizowane jest centrum wystawiennicze o nazwie Expo-Silesia, które składa się z hal wystawienniczych o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów, przy czym same pawilony wystawiennicze zajmują powierzchnię ponad 30 tys. m 2 i nadają się do prezentacji ponadgabarytowych maszyn i innych eksponatów targowych. Układ hal został zaprojektowany tak, aby spełnić potrzeby bardzo wymagającej grupy wystawców. Konstrukcja architektoniczna obiektu umoŝliwia aranŝację kilku wystaw jednocześnie, a bezpośrednia bliskość międzynarodowych lotnisk (Katowice-Pyrzowice, Kraków-Balice), autostrady, dróg szybkiego ruchu oraz aglomeracji przemysłowej (Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Będzin) dają duŝe moŝliwości targowe. W załoŝeniu na przestrzeni najbliŝszych kilku lat centrum wystawiennicze Silesia Expo ma pretendować do miana największych targów w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku z powyŝszym w terminach, w których będą organizowane targi, pojawi się wzmoŝone zapotrzebowanie na rezerwację miejsc hotelowych oraz transferów (z hotelu na targi i z powrotem) wśród przedstawicieli firm, które będą wystawiać swoje produkty na targach.

2 Odpowiadając na potrzeby rynku biuro podróŝy MegaTravel z Katowic zleciło przygotowanie systemu rezerwacyjnego, który ma ułatwić rezerwację miejsc hotelowych wystawcom. Niejednokrotnie uczestnicy biznesowi pochodzą z zagranicy lub nie mają rozeznania, w którym hotelu najlepiej zarezerwować nocleg. I tu z pomocą przychodzi im system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej expo-silesia.com, który oprócz rezerwacji miejsca w hotelu na czas targów pozwala zamówić dodatkowe usługi, takie jak transfer z targów do hotelu i z powrotem, wyŝywienie, wynajem sal bankietowych lub konferencyjnych, parking, usługę przewodnika, hostess itp. Niezbędne wymagania do rozpoczęcia działalności e-biznesowej Mając pomysł na kompleksową obsługę wystawców w pierwszej kolejności naleŝało nawiązać współpracę z zarządcą targów firmą Kolporter EXPO Sp. z o.o. Współpraca polegała między innymi na tym, Ŝe firma Kolporter EXPO rozsyłając ofertę wystawienniczą do potencjalnych wystawców dołączała ulotkę reklamującą kompleksowe usługi (zakwaterowanie, wyŝywienie, transfer itp.) oferowane przez biuro MegaTravel. Tak więc wystawca, który zdecydował się wziąć udział w targach otrzymywał pełną ofertę i nie musiał martwić o dodatkowe kwestie, takie jak chociaŝby zakwaterowanie dla swoich pracowników. W kroku kolejnym podpisano umowy allotmentowe z hotelami, które zapewniają wysoki poziom usług i przeznaczone są do obsługi klienteli biznesowej. Wybór padł na hotele takie jak Monopol Katowice, Novotel Katowice, Qubus Katowice, Aria Sosnowiec. Umowa allotmentowa pole-

3 ga na tym, Ŝe biuro ma do dyspozycji kontyngent pokoi (np. 10) w określonym terminie na wyłączność. Z rocznym wyprzedzeniem zarezerwowano pokoje w okresach 1, 2 lub 3 dniowych w zaleŝności od długości targów. Na 7 dni przed terminem targów biuro moŝe potwierdzić tylko 3 pokoje, a pozostałe oddać do dyspozycji hotelu bez ponoszenia Ŝadnych dodatkowych opłat. Za kaŝdą dokonaną rezerwację hotel płaci prowizję firmie MegaTravel. W kolejnym kroku naleŝało wykupić domenę internetową o nazwie najbardziej zbliŝonej do oficjalnego adresu targów Expo-Silesia (strona główna targów znajduje się pod adresem W związku z tym wybór padł na Potrzebna równieŝ była usługa hostingowa zapewniająca przestrzeń dyskową do przechowywania zawartości strony internetowej z obsługą języka PHP oraz bazy danych MySQL. Na koniec zlecono przygotowanie systemu rezerwacyjnego, który spełniałby następujące załoŝenia: klient po wybraniu terminu otrzymuje kompletną listę moŝliwych do zarezerwowania pokoi hotelowych, gdzie pod odpowiednią datą wpisuje ilość rezerwowanych miejsc, formularz do rezerwacji miejsc ma słuŝyć jednocześnie jako cennik, gdzie dla kaŝdego typu pokoju (oddzielnie dla kaŝdej daty) mogłaby widnieć inna cena, kaŝdy klient ma moŝliwość zarezerwowania usług dodatkowych (transferu z hotelu na targi i z powrotem lub wynajem sali bankietowej bądź konferencyjnej) przez wybór opcji w formularzu,

4 serwis powinien być przygotowany w sposób ułatwiający późniejsze włączanie kolejnych wersji językowych, graficzna postać strony ma być w kolorach firmowych MegaTravel (pomarańczowy i granatowy), wstępna rezerwacja ma zostać zapisywana w bazie oraz przesłana pocztą elektroniczną na wskazany w konfiguracji adres. Koszt takiego przedsięwzięcia składa się z: opłaty za domenę (domena.com obecnie w cenie około 50 zł za rok) opłaty za hosting (średnio wśród polskich dostawców naleŝy się liczyć z opłatą około 300 zł na rok) opłaty za wykonanie serwisu (600 do 1200 zł + ew. 300 zł rocznie za obsługę informatyczną w zaleŝności od rozbudowy róŝnych modułów administracyjnych, np. eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, zarządzanie rezerwacjami, hotelami czy dodawaniem kolejnych wersji językowych). Po doliczeniu do prezentowanych cen podatku VAT w wysokości 22% moŝna załoŝyć, Ŝe koszt stworzenia serwisu przy omówionych załoŝeniach nie powinien przekroczyć kwoty 1500 złotych, a jego roczna obsługa zamknie się w 800 złotych. Praca z systemem rezerwacyjnym od strony klienta (wystawcy) Klient, który poszukuje miejsc hotelowych w związku z targami, trafia na stronę, na której widzi wszystkie zaplanowane na najbliŝszy rok imprezy targowe. Po wybraniu targów otrzymuje dostęp do listy wszystkich hoteli udostępniających swoje miejsca w danym terminie. Ma moŝliwość

5 zarezerwowania miejsc w zakresie dat od dnia poprzedzającego imprezę do dnia następnego po jej zakończeniu równieŝ na pojedyncze dni. Lista hoteli jest ułoŝona według kategorii (gwiazdek). W ramach kaŝdego hotelu w formie tabeli wyszczególnione zostały: w wierszach miejsca zgodnie z nazewnictwem stosowanym w hotelu; w kolumnach kolejne daty. Wypełnienie formularza polega na wpisaniu Ŝądanej ilości rezerwowanych miejsc wewnątrz tabeli (por. rys. 1). Rys. 1 - Wygląd systemu rezerwacyjnego od strony klienta Źródło: Opracowanie własne W kaŝdej komórce tabeli widnieje cena, która dla kaŝdego pokoju mo- Ŝe być róŝna w zaleŝności od dnia tygodnia bądź kolejnego dnia targów. Klient ma moŝliwość równieŝ sięgnąć do szczegółowych informacji dotyczących kaŝdego hotelu, takich jak adres, krótki opis połoŝenia, wyposaŝenia pokoi i usług hotelowych wraz z kilkoma zdjęciami obiektu. Po-

6 mocnym elementem jest równieŝ mapka, która oprócz geograficznego połoŝenia samego hotelu ma zaznaczoną proponowaną trasę dojazdu do hal targowych. Praca z systemem rezerwacyjnym od strony biura podróŝy Zgodnie z załoŝeniami początkowymi, po wdroŝeniu systemu pracownik biurowy ma moŝliwość konfigurowania kaŝdej imprezy w zabezpieczonej hasłem części systemu. Oprócz dodawania kolejnych targów i tworzenia opisów hoteli ma moŝliwość przypisania ceny dla kaŝdego pokoju hotelowego odrębnie dla kaŝdej moŝliwej daty (por. rys. 2). Rys. 2 - Wygląd systemu rezerwacyjnego od strony biura podróŝy Źródło: Opracowanie własne Wspomniane czynności są zwykle jednorazowe dla kaŝdego roku. Sporadycznie mogą się zmienić ceny pokoi oferowanych przez hotele. Znacznie więcej pracy wiąŝe się z obsługą rezerwacji. Informacja dociera em na skrzynkę osoby odpowiedzialnej w biurze za potwierdzanie rezerwacji. Ponadto pracownik ma moŝliwość zebrania w formie tabeli

7 wszystkich danych związanych z kolejnymi imprezami. PoniewaŜ system nie jest połączony z systemami poszczególnych hoteli dalszy etap rezerwacji realizowany jest przez pracownika biura, po czym nawiązywany jest kontakt z klientem w celu omówienia szczegółów. Wykorzystana technologia System działa w oparciu o technologię PHP oraz MySQL. Źródła przechowywane są w wykupionej przestrzeni serwera, a dostęp do bazy jest moŝliwy poprzez phpmyadmin. MoŜliwość rozbudowy systemu na kolejne wersje językowe wymusiła zastosowanie odpowiednich rozwiązań. KaŜda wersja językowa oparta jest o specyficzny dla niej szablon główny. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo kontrolować odrębną dla kaŝdego języka treść w szczególności inne numery telefonów do biura dla klientów zagranicznych. Przy pozostałych informacjach wyświetlanych na dalszych etapach rezerwacji, zwłaszcza w nagłówkach pól formularzy, zastosowano zestaw funkcji gettext, pozwalający na wygodne i szybkie stosowanie nawet pojedynczych słów w odpowiedniej dla klienta wersji językowej. Dodanie następnego języka i związana z tym konieczność przygotowania szablonu oraz kompilacji tekstu na potrzeby gettext wymaga zmian w systemie, jednak wprowadzanie przetłumaczonych na kolejne języki opisów hoteli jest juŝ moŝliwe do wykonania przez pracowników biura. Opisy trafiają do osobnych pól bazy i wyświetlają się jedynie wtedy, gdy zostaną ostatecznie zatwierdzone.

8 Serwis został skonstruowany w taki sposób, Ŝe klient moŝe w dowolnym momencie zmienić wersję językową pozostając na tej podstronie systemu, którą wcześniej wybrał. Mapa dojazdu z hotelu do hal wystawienniczych wykorzystuje udostępnioną przez firmę Google technologię znaną z serwisu maps.google.com, dzięki czemu nawet małe okienko z mapą jest dynamicznym elementem. Klient moŝe powiększać, przesuwać i przeglądać mapę, jak równieŝ zdjęcia satelitarne, podobnie jak to ma miejsce w powszechnie znanym serwisie, co stanowi dodatkowe ułatwienie dla rezerwującego. Problemy i perspektywy rozwoju na przyszłość Podstawowym problemem podobnych serwisów jest znalezienie równowagi pomiędzy funkcjonalnością a koniecznością rozbudowy o kolejne moduły. W opisywanym rozwiązaniu zdecydowano się na oddaniu serwisu do eksploatacji juŝ po zamknięciu pierwszego kompletnego etapu prac. Jedynie część strony widocznej dla klienta otrzymała końcową postać zarówno merytoryczną, jak i graficzną. Decyzja o rozpoczęciu budowy następnych modułów została wstrzymana do czasu zwrócenia się inwestycji i rozpowszechnienia systemu wśród większej liczby klientów. Przez ten czas funkcjonalność serwisu przeznaczona dla pracowników biura została ograniczona do niezbędnego minimum, a moduły związane z zarządzaniem rezerwacjami, konfiguracją imprez czy nawet powiadamianiem o przychodzących rezerwacjach działają w ograniczonym zakresie. Zastosowane rozwiązanie było precyzyjnie zaplanowane i stanowi nie-

9 wątpliwie istotny walor całego systemu, poniewaŝ rozkłada w czasie koszty związane z wdroŝeniem. W przypadku duŝego zainteresowania klientów w przyszłości planowane jest wdroŝenie modułu zarządzania uŝytkownikami, aby moŝna było swobodnie rozdzielić zakres prac pomiędzy kilku pracowników biura (praca grupowa, wydzielone uprawnienia, chwilowe zastępstwa oraz hierarchia zakresu obowiązków). Konieczne wtedy będzie uruchomienie modułu powiadamiania o nowych rezerwacjach na róŝne adresy pocztowe w zaleŝności od imprezy, terminu bądź nawet języka, którym posługuje się klient. Zakończenie Jak widać przygotowanie systemu ze wstępną rezerwacją nie wymaga ponoszenia zbyt duŝych nakładów czy posiadania specjalistycznego zaplecza technicznego. JednakŜe aby system rezerwacyjny zwrócił się i przynosił wymierne korzyści niezbędna jest reklama oraz przeprowadzenie pozycjonowania strony internetowej. Bez odpowiedniej reklamy i działań marketingowych nie moŝna mówić o sukcesie. Wraz ze wzrostem ilości rezerwacji moŝna pomyśleć takŝe o renegocjacji umów z hotelami, które mogłyby obniŝyć cenę noclegu dla osób zakładających rezerwację przez system. W chwili obecnej cena noclegu dla osób robiących rezerwację przez system jest taka sama, jak dla klientów przychodzących bezpośrednio do hotelu. Biuro podróŝy zarabia przede wszystkim korzystając z tzw. wartości dodanej, gdyŝ prowizja z rezerwacji przez system nie jest zbyt wysoka.

10 W przyszłości podstawową wersję systemu rezerwacyjnego moŝna rozbudowywać o dodatkowe moduły, takie jak np. moduł płatności przez Internet. W dalszej perspektywie moŝna spróbować wykorzystać standard XML do przekazywania na bieŝąco danych z systemu rezerwacyjnego do systemu recepcyjnego PMS (ang. Property Management System). Dzięki temu rezerwacja załoŝona na stronie powodowałaby pojawienie się wstępnej rezerwacji w systemie rezerwacyjnym hotelu, a tym samym moŝna byłoby zautomatyzować cały proces rezerwacji. To z kolei pozwoliłoby uniknąć angaŝowania pracownika biura, który w obecnej wersji systemu musi kontaktować się z hotelem i samodzielne zakładać rezerwację dla klienta, który wypełnił formularz rezerwacyjny na stronie Expo-Silesia.com. Literatura Artykuł opracowano na podstawie materiałów otrzymanych od firm: Mega Travel Sp. z o.o. - właściciela systemu rezerwacyjnego expo-silesia.com Kolporter EXPO Sp. z o.o. - zarządcę targów Expo-Silesia Informacje o autorach mgr Michał Lebuda, mgr Przemysław Rusiecki Górnośląska WyŜsza Szkoła Handlowa ul. Harcerzy Września 3, Katowice Polska

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu

Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 3 Podstawy i wprowadzenie... 5 Co to jest reklama Google AdWords?... 5 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords... 5 Wykorzystanie rabatów,

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo