Pytania MONETA PLATINA TRANSZA III SPRAWOZDAWCZOŚĆ GIEŁDOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania MONETA PLATINA TRANSZA III SPRAWOZDAWCZOŚĆ GIEŁDOWA"

Transkrypt

1 Pytania MONETA PLATINA TRANSZA III SPRAWOZDAWCZOŚĆ GIEŁDOWA 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, m.in., w szczególności: a) informacje dotyczące składu osobowego komitetu audytowego b) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne c) odpowiedzi a) oraz b) są nieprawidłowe d) e) odpowiedzi a) oraz b) są prawidłowe 2. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, m.in., w szczególności: a) graficzne przedstawienie struktury sprzedaży emitenta b) wykaz głównych jednostek, z którymi grupa kapitałowa zawierała materialne transakcje w okresie sprawozdawczym c) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, m.in., w szczególności: a) wykaz jednostek nieobjętych wyceną metodą praw własności bez konieczności uzasadnienia odstąpienia od wyceny b) wykaz głównych konkurentów emitenta c) wykaz jednostek nieobjętych konsolidacją bez konieczności uzasadnienia odstąpienia od konsolidacji 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, m.in., w szczególności: a) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro b) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zystków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na dolary amerykańskie c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, m.in., w szczególności:

2 a) wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ciągu miesiąca od daty bilansowej b) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez uprawnioną do tego Główną Księgową c) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez uprawnionego Biegłego Rewidenta, wraz ze wskazaniem jego numeru identyfikacyjnego d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 6. Skrót ISA oznacza: a) Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej b) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej c) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Zarządczej d) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Giełdowej 7. Raporty bieżące i okresowe przekazywane przez emitenta powinny: a) zawierać informacje zatwierdzone przez co najmniej dwóch biegłych rewidentów b) zawierać informacje, zatwierdzone przez wyznaczonego maklera nadzorującego c) zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji, d) odpowiedzi a) oraz c) są prawdziwe 8. Raporty bieżące przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu powinny być numerowane: a) w sposób określony indywidualnie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd b) w sposób ciągły od momentu rozpoczęcia emisji c) w sposób określony przez Zarząd jednostki d) w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym 9. W przypadku zawarcia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy raport bieżący powinien zawierać m.in.: a) oznaczenie daty rozpoczęcia i zakończenia negocjacji, w których wyniku umowa została zawarta b) oznaczenie kryterium uznania za znaczącą umowę c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna d) odpowiedzi a) oraz b) są poprawne 10. W przypadku połączenia emitenta z innym podmiotem raport bieżący powinien zawierać m.in.: a) pisemna opinia biegłego, sporządzona zgodnie z Kodeksem spółek handlowych b) sposób połączenia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej c) wskazanie podmiotów, które się połączyły d) odpowiedzi b) oraz c) są poprawne 11. Emitent będący zakładem ubezpieczeń nie jest zobowiązany do przekazywania informacji o imionach i nazwiskach albo nazwach (firmach): a) uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczeniowych b) ubezpieczających c) ubezpieczonych d) wszystkie powyższe

3 12. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości lub MSR sporządza emitent jeśli: a) taka jest decyzja wydana przez Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych b) taka jest decyzja wydana przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie za rok ubiegły c) jego siedziba lub miejsce sprawowania zarządu znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej d) odpowiedzi a) oraz b) są prawidłowe 13. Emitent z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczypospolita Polska, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z: a) MSR b) krajowymi przepisami o rachunkowości c) decyzja należy do kierownika Emitenta d) żadna z powyższych 14. Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać, m.in.: a) podstawowe pozycje półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczone na euro b) oświadczenie kierownika Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla emitenta o prawidłowości rozliczeń podatkowych c) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierające również opis podstawowych ryzyk i zagrożeń, d) odpowiedzi a) i c) są prawidłowe 15. Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym: a) dodatkowo za poprzedni rok obrotowy b) dodatkowo za poprzednie dwa lata kalendarzowe c) dodatkowo za poprzednie trzy lata obrotowe d) dodatkowo za poprzednie dwa lata obrotowe 16. Raport roczny zawiera m.in.: a) podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego przeliczone na euro b) pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym c) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym d) wszystkie powyższe 17. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, m.in.: a) charakterystykę aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta

4 b) opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym c) odpowiedzi a) oraz b) są nieprawidłowe d) odpowiedzi a) oraz b) są prawidłowe 18. Raporty bieżące i okresowe powinny zawierać m.in.: a) podstawę prawną ich przekazywania b) imię i nazwisko autora przygotowującego ich tekst c) odpowiedzi a) oraz b) są prawidłowe d) odpowiedzi a) oraz b) są nieprawidłowe 19. Raporty bieżące powinny zawierać m.in.: a) dokładne określenie adresatów raportu b) wskazanie rodzaju zdarzenia, którego dotyczą c) podpisy biegłego rewidenta oraz maklera nadzorującego d) podpis jednego z członków zarządu, jeśli inni członkowie się z nim nie zgadzają 20. Emitent będący instytucją wspólnego inwestowania inną niż fundusz, prowadzący działalność w formie innej niż spółka akcyjna, podlega: a) obowiązkom określonym przez Ustawę o podmiotach zagranicznych emitentach papierów wartościowych b) obowiązkom określonym w rozporządzeniu dla funduszu, c) nie podlega polskim przepisom d) żadna z powyższych 21. Uzupełnij zdanie. W notach objaśniających do rachunku przepływów pieniężnych w odniesieniu do pozycji pozostałe korekty należy przedstawić wykaz tych korekt, których kwoty przekraczają % tej pozycji: a) 10% lub 1% sumy bilansowej b) 2,5% c) 5% d) 10% lub 1% sumy bilansowej e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 22. Emitent jest obowiązany do przekazywania informacji o rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego emitenta w przypadku zmiany przekraczającej łącznie w roku obrotowym lub jednorazowo: a) 25% kapitału zakładowego emitenta lub równowartość EUR b) 10% kapitału zakładowego emitenta lub równowartość EUR c) 25% kapitału zakładowego emitenta lub równowartość EUR d) wszystkie powyższe. 23. W przypadku utraty przez emitenta lub jego jednostkę zależną, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości, raport bieżący zawiera: a) charakter zdarzenia b) opis działań planowanych w celu odzyskania utraconych aktywów c) oznaczenie kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości d) odpowiedzi a i c

5 24. W przypadku udzielenia przez emitenta poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenia gwarancji, jeżeli wartość poręczenia lub gwarancji przekracza 10% kapitałów własnych emitenta, raport bieżący zawiera m.in.: a) datę podpisania umowy kredytu lub pożyczki b) przyczyny udzielenia gwarancji lub poręczenia c) charakter powiązań między emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczkę 25. Emitent, będący jednostką samorządu terytorialnego jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie: a) tylko raportów półrocznych i rocznych b) tylko raportów rocznych c) raportów kwartalnych, półrocznych i rocznych d) tylko raportów kwartalnych i rocznych 26. W skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne. W przypadku bilansu są to dane: a) na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego b) na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał c) na koniec dwóch kwartałów bezpośrednio poprzedzających bieżący kwartał d) odpowiedzi a i b 27. W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym zamieścić: a) uzasadnienie dokonania zmiany b) wyliczenie wpływu zmiany na wynik finansowy i sumę bilansową okresu sprawozdawczego i okresów zamieszczonych jako porównywalne, c) informację podającą osoby odpowiedzialne za wprowadzenie zmiany 28. W informacji dodatkowej zawartej w skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym nie przedstawia się min.: a) zwięzłego opisu istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport b) objaśnień dotyczących sezonowości lub cykliczności działalności emitenta c) informacji dotyczących otrzymanych dywidend o wartości poniżej 1% sumy bilansowej d) informacji dotyczącej zmian zobowiązań warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 29. Sprawozdanie z działalności do raportu rocznego emitenta prowadzącego działalność budowlaną zawiera min.: a) opis transakcji z podmiotami powiązanymi, gdy łączna wartość zawartych przez dany podmiot powiązany transakcji przekracza w roku obrotowym równowartość euro

6 b) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub przez podmioty zależne, co najmniej 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta c) informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych d) informacje o podstawowych produktach jednak bez szczegółowego określania ich wartości i ilości 30. Z pewnymi zastrzeżeniami raport bieżący przekazuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta: a) 120 b) 24 c) 48 d) Do kiedy emitent jest obowiązany określić i przekazać w formie raportu bieżącego stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych z uwzględnieniem dni wolnych od pracy: a) do końca drugiego miesiąca danego roku obrotowego b) do 15. dnia drugiego miesiąca danego roku obrotowego c) do 15. dnia pierwszego miesiąca danego roku obrotowego d) do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego 32. Zmiana dat przekazywania raportów okresowych przekazywana w formie raportu bieżącego może być przekazana nie później niż dni przed przekazaniem raportu okresowego i datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym: a) dwa b) trzy c) cztery d) pięć 33. Skonsolidowany raport półroczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie miesięcy od daty zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy: a) pięciu b) czterech c) trzech d) dwóch 34. Emitent, będący funduszem, przekazuje raporty kwartalne za pierwsze trzy kwartały, nie później niż: a) 30 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy b) 75 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy c) 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego kwartału tego lub następnego roku obrotowego d) 35 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy 35. Jeśli przed sądem wszczęto postępowanie dotyczące zobowiązań lub wierzytelności emitenta o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta raport bieżący zawiera:

7 a) stanowisko emitenta b) nazwiska osób reprezentujących emitenta w postępowaniu c) określenie prawdopodobieństwa zakończenia postępowania postanowieniem korzystnym dla emitenta 36. W przypadku wyboru przez emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania raport bieżący zawiera: a) określenie okresu, na jaki ma zostać zawarta umowa b) określenie osoby biegłego rewidenta, który będzie odpowiedzialny za badanie c) datę podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych d) odpowiedzi a i c 37. Korekta prognozy zawartej w raporcie bieżącym jest przekazywana niezwłocznie w przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji różni się od tej pozycji zamieszczonej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie o: a) 5% b) 7,5% c) 15% d) 10% 38. W przypadku decyzji o zamiarze podziału emitent dołącza do raportu bieżącego strategię działania oraz plan finansowy obejmujący co najmniej analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności obejmującą minimum: a) trzy lata od planowanego rozpoczęcia działalności b) trzy lata od początku kolejnego roku obrotowego c) dwa lata od planowanego rozpoczęcia działalności d) pięć lat od początku kolejnego roku obrotowego 39. Informacje takie jak imię i nazwisko osoby zarządzającej, posiadane wykształcenie i kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, podaje się w raportach bieżących przy: a) powołaniu osoby zarządzającej b) odwołaniu osoby zarządzającej c) rezygnacji osoby zarządzającej d) podjęciu decyzji o zamiarze powołania osoby zarządzającej 40. Jeśli papiery wartościowe są notowane na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim emitenta, jest on obowiązany dodatkowo do przekazywania w formie raportów bieżących informacji ujawnianych zgodnie z przepisami tego rynku: a) tylko w przypadku, gdy zarząd emitenta uzna dodatkowe informacje za istotne b) w każdym przypadku c) o ile zakres tych informacji jest szerszy od zakresu informacji przekazywanych na podstawie prawa polskiego

8 41. Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej: a) raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego b) sprawozdanie członków rady nadzorczej zawierające opis podstawowych ryzyk i zagrożeń c) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (również przeliczone na dolary) d) wszystkie powyższe 42. Sprawozdanie z działalności do raportu rocznego emitenta będącego bankiem zawiera również: a) strukturę udzielonych kredytów, jeżeli ich wartość przekracza 10% sumy bilansowej banku b) strukturę posiadanych depozytów c) określenie przeciętnej podstawowej stopy procentowej stosowanej w banku dla depozytów i kredytów w ciągu poprzedniego roku obrotowego 43. W przypadku dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, emitent jest obowiązany do przekazania, w formie raportów bieżących, informacji m.in. o: a) ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku nieoficjalnych notowań giełdowych b) rejestracji papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie wraz z określeniem daty rejestracji c) dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, oraz fakultatywnie wraz z określeniem daty dopuszczenia, liczby dopuszczonych papierów wartościowych oraz ich serii d) wszystkie z powyższych 44. Rating jest to: a) ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez Komitet Akcjonariuszy b) ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez Komitet Ubezpieczeniowy e) ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonywana przez wyspecjalizowaną instytucję c) wszystkie z powyższych, w zależności jakiego rodzaju ryzyko jest oceniane 45. W przypadku przyznania lub zmiany ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta, raport bieżący zawiera: a) nazwę agencji przyznającej rating b) wskazanie przyznanego ratingu wraz z krótkim opisem

9 c) w przypadku zmian wcześniej przyznanego ratingu - wskazanie przyczyn zmiany ratingu. d) wszystkie z powyższych 46. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego emitenta powinno zawierać między innymi: a) wskazanie, co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro; b) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta c) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem d) wszystkie z powyższych. 47. Raporty bieżące i okresowe powinny być sporządzone w sposób: a) prawdziwy, rzetelny, kompletny; b) porównywalny, rzetelny, kompletny, c) prawdziwy, rzetelny, kompleksowy;. 48. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami za aktywa o znacznej wartości uważa się aktywa stanowiące: a) co najmniej 5% wartości aktywów netto subfunduszu; b) co najmniej 10% wartości aktywów netto subfunduszu; c) co najmniej 15% wartości aktywów netto subfunduszu; d) co najmniej 20% wartości aktywów netto subfunduszu; 49. W przypadku podjęcia decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem raport bieżący zawiera: a) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań; b) sposób połączenia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej; c) wskazanie podmiotów, ktore maja się połaczyc,wraz z podstawową charakterystyką ich działalności, d) wszystkie z powyższych. 50. W przypadku odmowy dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych emitent jest obowiązany do przekazania w formie raportu bieżącego informacji o: a) odmowie wraz z podaniem daty złożenia wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu; b) liczbie i serii papierów wartościowych, niedopuszczonych do obrotu; c) komisji, która wydała odmowę; d) wszystkie z powyższych. 51. Sprawozdanie z działalności emitenta zawiera między innymi: a) wskazanie wszystkich postępowań toczących się przed sądem, b) informacje określone w przepisach o rachunkowości, w zakresie jakim emitent uzna za istotne dla inwestorów, c) opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony;

10 d) wszystkie z powyższych. 52. W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami, raporty bieżące powinny a) być numerowane w sposób ciągły, łącznie dla wszystkich subfunduszy; b) być numerowane w sposób ciągły, odrębnie dla każdego z subfunduszy; c) emitent może wybrać sposób numeracji odrębnie dla każdego z subfunduszy; d) żadna z powyższych; 53. Emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, stanowisko zarządu i każdą jego zmianę, odnośnie do planowanego przekształcenia emitenta, wraz z jego uzasadnieniem: a) nie później niż na 2 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym przekształceniu; b) nie później niż na 5 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym przekształceniu; c) nie później niż na 10 dni robocze przed walnym zgromadzeniem mającym podjąć uchwałę o tym przekształceniu; d) informacje takie nie wymagają publikacji w formie raportu bieżącego, gdyż podlegają rozpatrzeniu bezpośrednio na walnym zgromadzeniu mającym podjąć uchwałę o tym przekształceniu; 54. Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych jedynie obligacje przychodowe, jest zobowiązany do przekazania w formie raportu bieżącego, informacji: a) mających wpływ na jego zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji; b) o zmianie banku reprezentanta lub istotnej zmianie umowy łączącej emitenta z bankiem- reprezentantem; c) informacji o zmianie systemu opłat, z którego pochodzą przychody przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji; d) wszystkie z powyższych. 55. Emitent będący bankiem hipotecznym emitującym wyłącznie listy zastawne jest zobowiązany do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego w terminie: a) w dniu ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, b) w ciągu 2 dni o daty ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, c) w ciągu 5 dni od daty ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; d) w ciągu 8 dni od daty ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 56. W przypadku stosowania przez emitenta MSR: a) półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w wersji pełnej; b) półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w wersji skróconej;

11 c) półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej;. 57. Osoba nadzorująca to m.in. a) członek komisji rewizyjnej jeśli emitentem jest przedsiębiorca b) członek zarządu posiadający istotny wpływ na zarządzanie emitentem c) ministra jeśli emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego 58. Emitenci sporządzający i przekazujący raporty skonsolidowane: a) są zwolnieni z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego, jeśli przekazują raport roczny i półroczny b) są zwolnieni z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego, jeśli przekazują raport półroczny, c) są zwolnieni z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego, jeśli przekazują raport roczny, d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 59. Określenie Komisja oznacza: a) Komisję Europejską b) Komisję Międzynarodowych Standardów Rachunkowości c) Komisję Depozytów Papierów Wartościowych, d) Komisję Nadzoru Finansowego. 60. W przypadku sporządzenia prognozy wyników finansowych emitenta, jeżeli emitent podjął decyzję o przekazaniu jej do wiadomości publicznej raport bieżący nie zawiera: a) okresu, którego prognoza dotyczy b) podstaw i istotnych założeń tej prognozy c) informacji o podjęciu uchwały zatwierdzającej prognozę przez radę nadzorczą d) sposobu monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników.

Pytania MONETA PLATINA

Pytania MONETA PLATINA Pytania MONETA PLATINA TRANSZA III 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, m.in., w szczególności: a) informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje bieżące i okresowe. przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Informacje bieżące i okresowe. przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu 1 Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO

PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ADAM TOBOŁA REGULACJE PRAWNE Rynek Główny Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawazdnia29lipca2005rokuooferciepublicznejiwarunkach

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)

POZOSTAŁE INFORMACJE. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne

Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Sprawozdawczość okresowa spółek z NC raporty śródroczne Agnieszka Góral Warszawa, dnia 29 maja i 1 czerwca 2012 roku 2 Historia Na początku były.. raporty półroczne. Pierwsze raporty kwartalne na rynku

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Rozdział 9. Informacje dodatkowe Rozdział 9. Informacje datkowe PC GUARD S.A. 143 9.1. Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2155. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne. Skrócony raport kwartalny dla Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty obejmuje: informację o Funduszu, bilans,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM sporządzona na podstawie 87 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.

Bardziej szczegółowo

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych.

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Uwagi wprowadzające Sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania zarządu z działalności emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2013 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dla... Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego...

Dla... Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego... Załącznik nr 4 do uchwały Nr 913/22a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej Przykład opinii biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI DREWEX S.A. ZA OKRES: III KWARTAŁ 2009 ROK. SA-Q 3/2009 1 Wstęp Informacje uzupełniające do skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORTY OKRESOWE NA RYNKU NEWCONNECT

RAPORTY OKRESOWE NA RYNKU NEWCONNECT RAPORTY OKRESOWE NA RYNKU NEWCONNECT Agnieszka Góral Wicedyrektor Dział Rynku Kasowego/Pion Operacyjny GPW Warszawa, 23 stycznia 2013 r. 2 RAPORTY OKRESOWE NA NEWCONNECT RAPORTY KWARTALNE (wybrane dane

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2012 30.06.2012 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2012 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2017 INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za I kwartał 2013 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE 2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE POZOSTAŁE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO 31.03.2016 R. (I KWARTAŁ 2016 R.) Jaworzno 10.05.2016 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 245 937,13 370 515,43 1. lokaty 245 937,13 370

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 721 798,89 1 767 332,00 1. lokaty 1 721 798,89

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 0,00 1 234 215,35 1. lokaty 0,00 1 234 215,35

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 5 109 597,53 5 219 464,70 1. lokaty 5 109 597,53

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 599 415,50 5 601 805,30 1. lokaty 4 599 415,50

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 321,72 1 010 850,00 1. lokaty 1 204 321,72

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 50 997,59 368 142,63 1. lokaty 50 997,59 368

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 662 690,60 150 954,31 1. lokaty 662 690,60 150

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 967,06 1 689 783,96 1. lokaty 1 204 967,06

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 460 942,03 1 444 580,55 1. lokaty 1 460 942,03

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 661 787,87 211 099,12 1. lokaty 661 787,87 211

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 85 169 769,29 92 936 011,57 1. lokaty 85 169

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 9 502 455,14 10 222 768,25 1. lokaty 9 502 455,14

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 115 437,75 217 521,40 1. lokaty 115 437,75 217

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 10 145 313,12 10 923 796,06 1. lokaty 10 145

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 3 678 905,54 3 990 674,44 1. lokaty 3 678 905,54

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 852,79 2 836 957,17 1. lokaty 4 852,79 2 836

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2014 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin,

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Megaron S.A. Szczecin, Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Megaron S.A. Szczecin, 14.11.2016 S S t r o n a 1 Spis treści Dane finansowe za III kwartał 2016 roku... 2 1. Bilans... 2 2. Pozycje pozabilansowe... 4 3. Rachunek

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 21 028,92 205 250,53 1. lokaty 21 028,92 205

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r.

Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Komentarz do raportu kwartalnego za 1 kwartał 2005r. Tabela kursów waluty 21/A/NBP/2005 31.01.2005 4,0503 41/A/NBP/2005 28.02.2005 3,9119 63/A/NBP/2005 31.03.2005 4,0837 12,0459 : 3 = 4,0153 I kwartał

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo