Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego"

Transkrypt

1

2 Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka Narzdzi rónych... 8 Narzdzia ogólne... 9 Zmie hasło... 9 Dane Adresowe... 9 Zmie konto Dodaj Konto Narzdzia poczty elektronicznej Poczta przez 11 Meneder poczty Domeny pocztowe Meneder usługi pocztowej Przetwarzanie spamu Narzdzia FTP Meneder Plików Ustawienia Operacje na plikach Usuwanie plików i katalogów Kopiowanie plików WGET Prosty Klient FTP A-Counter Meneder FTP Usługa FTP Opcje i narzdzia 40 Stan usługi 40 Ustawienia serwera 41 Wylij URL Narzdzia baz danych mysql Serwer MYSQL Uytkownik bazy danych Zmiana hasła Nowy uytkownik phpmyadmin Baza wiedzy Narzdzia konfiguracji domen Domeny Sub-Domeny Adres IP Serwery Nazw Konfiguracja DNS Usługi Poczta i 57 Transfer HTTP cieka do katalogu HTML Aliasy Domeny Nowa Domena

3 3

4 Wstp Niniejszy dokument został napisany w formie przewodnika po Panelu Kontrolnym. Opisuje narzdzia udostpniane Klientom Pilickiej Telefonii, jak równie praktyczne wskazówki pomocne przy codziennym uytkowaniu Panelu. W dokumencie uyto nastpujcych czcionek: zwykła kursywa pogrubiona UWAGA : wystpujca w opisach do opisów rysunków, porad, uwag nazwy narzdzi, wane fragmenty opisów Aby zwróci Pastwa uwag na narzdzia, których uycie moe spowodowa nieodwracalne straty (np. zawartoci strony, czy skrzynek pocztowych), zastosowano ostrzeenia. Podstawy Panelu Kontrolnego Do czego słuy Panel? Panel Kontrolny słuy do zarzdzania usługami webhostingowymi (np. serwer wirtualny) oferowanymi Pastwu przez Pilick Telefoni Sp. z o.o. Za pomoc Panelu moecie Pastwo, m.in.: dodawa/usuwa skrzynki pocztowe; dodawa/usuwa bazy danych mysql; dodawa/usuwa/edytowa uytkowników FTP; dodawa/usuwa/edytowa domeny; konfigurowa usługi. Wymagania W celu skorzystania z Panelu Kontrolnego wystarczy posiada: komputer z dostpem do Internetu; zainstalowan graficzn przegldark stron WWW obsługujc skrypty Java, JavaScript oraz ramki (np. MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla). Nie wymaga si instalowania adnych dodatkowych programów, cho uycie niektórych z nich moe usprawni prac. Nale do nich: program klienta FTP (np.: FileZilla, SmartFTP, Total Commander, itp.). Panel ma wbudowanego prostego klienta FTP (WebShell), który nie posiada pełni moliwoci specjalizowanych programów; program klienta poczty elektronicznej (np. MS Outlook, TheBat!, Evolution, itp.). Mona oczywicie korzysta z klienta poczty przez WWW; edytor stron WWW (np. MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive, Pajczek, itp.). 4

5 Adresy Internetowe Adres Narzdzia Wygld Panel Kontrolny Narzdzia Pomocnicze WebShell, phpmyadmin, phppgadmin, zmiana hasła skrzynki pocztowej Klient poczty przez WWW, zmiana hasła skrzynki pocztowej Ikony narzdziowe wystpujce w Panelu: Edytor kliknicie ikony powoduje uruchomienie edytora zasobu lub zmiennej, obok której wystpuje. Lupa - słuy do wywietlania zawartoci zasobu lub zmiennej, obok której wystpuje. Przykład: wywietlenie strony WWW. Konfigurator - wywietla formularz umoliwiajcy zmian parametrów zasobu lub zmiennej, obok której wystpuje. Włczony - informuje o stanie aktywnoci zasobu, obok którego wystpuje. Przykład: usługa WWW jest aktywna. Kliknicie na niej powoduje wyłczenie zasobu. 5

6 Wyłczony - informuje o stanie nieaktywnoci zasobu, obok którego wystpuje. Kliknicie na ikon powoduje włczenie zasobu. Kosz - usuwa zasób lub zmienn, obok której wystpuje. Przykład: usunicie skrzynki pocztowej. Dodaj - dodaje zasób, zmienn, usług, obok której wystpuje. Przykład: dodanie nowej domeny. Skrzynka Pocztowa - uruchamia narzdzie do konfiguracji skrzynki pocztowej. Przykład: zmiana hasła do skrzynki. Anty-Spam - pozwala edytowa ustawienia filtra antyspamowego (spam to niechciana, niezamówiona poczta). Anty-Wirus - pozwala edytowa ustawienia systemu antywirusowego. Przechwytywanie - informuje o aktywnoci funkcji przechwytywania poczty kierowanej do nieistniejcych w Pastwa domenie pocztowej kont (ang. Catch All). Klikniecie pozwala na dezaktywacj tej funkcji. Alias Pocztowy informuje, e adres , obok którego wystpuje jest aliasem (adresem zastpczym) pocztowym. Klikniecie pozwala na edycj aliasu. Uruchom - uruchamia narzdzie, obok którego wystpuje. Przykład: uruchomienie phpmyadmin do zarzdzania bazami danych mysql. Wybierz - kliknicie powoduje wybranie usługi, zasobu, obok którego wystpuje. Pomoc - wywietla okienko z pomoc dotyczc zasobu, zmiennej, usługi, obok której wystpuje. Przykład: opisuje co to jest domena 3-go poziomu. Strona Główna - kliknicie powoduje wywietlenie strony głównej. Wyloguj si - kliknicie powoduje wylogowanie z Panelu. OK oznacza, e wprowadzone dane s prawidłowe. Brak oznacza, e wprowadzone dane s niekompletne, np. brakuje kocówki adresu . le oznacza, e wprowadzono nieprawidłowe dane, np. znak $ w numerze telefonu. Mailing - umoliwia zarzdzanie list mailingow (bardziej znana jako pocztowa lista dyskusyjna). 6

7 Strona Główna UWAGA: W niniejszym dokumencie opisano wszystkie elementy (ikony, narzdzia, itp.) wystpujce w Panelu Kontrolnym. Ich dostpno zaley od pakietu usług hostingowych jaki wykupilicie Pastwo w Pilickiej Telefonii. Z tego powodu cz z opisywanych elementów moe nie wystpowa w Pastwa Panelu. Rys.1. Panel Kontrolny widok ogólny 7

8 Panel Kontrolny jest narzdziem posiadajcym przyjazny dla uytkownika, cho rozbudowany, interfejs graficzny (GUI). Dostp do narzdzi realizowany jest na 2 sposoby: przez menu znajdujce si w górnej czci Panelu; przez kliknicie na ikonie przypisanej narzdziu (tzw. szybki dostp). Ramka Statystyk Znajduje si w lewej czci Panelu. Rys.2. Ramka Statystyk Zawiera informacje na temat: nazwy uytkownika pod jak zalogowano si do Panelu. Jest to jednoczenie nazwa z jak naley logowa si do serwera FTP; nazwa pakietu usług hostingowych z jakiego Pastwo korzystacie; UWAGA: Uytkownik InterNEO został stworzony specjalnie dla potrzeb opracowania niniejszej Instrukcji. nazwy domen nalecych do Pastwa. Ilo tych domen zalena jest od wybranego pakietu usług hostingowych; transfer całkowity, czyli ilo danych przesłanych do i z naszych serwerów w ramach realizacji usług hostingowych. Wiksza warto jest limitem miesicznym, po przekroczeniu którego usługi zostan zablokowane; wykorzystanie Dysku, czyli jaka cz przysługujcej przestrzeni dyskowej została ju wykorzystana. Np. dla plików strony WWW; szczegółowy wykaz zasobów jakie s dostpne w ramach wykupionego pakietu usług hostingowych. Max oznacza maksymaln ilo zasobów. Ramka Narzdzi rónych Rys.3. Ramka narzdzi rónych Kliknicie na jeden z odnoników (czcionka koloru niebieskiego) uruchomi jedno z narzdzi: zmiany wygldu Interfejsu (zmiana skórki); zmiany jzyka interfejsu (dostpne s: polski, angielski, hiszpaski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski, chiski); wywietlenie strony głównej; wylogowanie z Panelu. Narzdzia zmiany skórki i jzyka s opisane w dalszej czci dokumentu. 8

9 Narzdzia ogólne Zmie hasło Narzdzie to powinno by uyte zaraz po pierwszym zalogowaniu do systemu. Wymagania dotyczce hasła : długo: 5 20 znaków (litery, cyfry, podkrelenie _); pierwszym znakiem musi by litera; hasło nie moe by nazw uytkownika FTP. Rys.4. Formularz zmiany hasła W celu zmiany hasła naley: wpisa nowe hasło w pole Hasło ; wpisa nowe hasło w pole Potwierd hasło ; klikn na przycisk Zmie. Pole Ustaw jednakowe hasła dla FTP i Panelu Kontrolnego pozwala na ujednolicenie obydwu haseł. UWAGA: oprogramowanie Panelu sprawdza poprawno wpisywanych haseł, co jest sygnalizowane ikonami + - lub! po prawej stronie pól haseł. By hasło zostało zaakceptowane przez system musz pojawi si 2 ikony +. Dane Adresowe Narzdzie umoliwiajce zmian/uzupełnienie takich danych jak: imi i nazwisko Klienta, firma, adres, itp. Prosimy o uycie tego narzdzia bezporednio po zmianie hasła po pierwszym zalogowaniu do Panelu i uzupełnienie formularzy PRAWDZIWYMI danymi. Dziki nim Pilicka Telefonia bdzie w stanie szybko reagowa na ewentualne błdy oraz informowa o planowanych zmianach/uzupełnieniach w Panelu Kontrolnym. 9

10 Rys.5. Formularz Danych Adresowych Zmie konto Narzdzie to ma zastosowanie w przypadku korzystania z kilku pakietów usług hostingowych Pilickiej Telefonii. Pozwala ono na przełczanie si midzy Panelami Kontrolnymi kadego z pakietów, bez koniecznoci ponownego logowania si. Rys.6. Zmie Konto Aby przełczy si do Panelu innego konta (pakietu) wystarczy klikn na ikon Wybierz, znajdujc si po prawej stronie konta, którym chcemy zarzdza. UWAGA: Przykład na Rys. 6 zawiera tylko jedno konto. W przypadku posiadania wikszej iloci pakietów (kont), kade bdzie wywietlane w osobnym wierszu tabeli z osobn ikon Wybierz Dodaj Konto Narzdzie to pozwala doda konto do istniejcego. Nie mona ustali nazwy dodatkowego konta, jest ona generowana według schematu: nazwa_uytkownikakolejna cyfra, np. dla uytkownika kgwteam nowe konta bd nosiły nazwy: kgwteam0, kgwteam1, kgwteam2, itd. 10

11 Rys.7. Dodaj Konto Narzdzia poczty elektronicznej Poczta przez WWW Narzdzie to zastpuje program klienta pocztowego (np. MS Outlook, Evolution, itp.). Poniewa do jego obsługi potrzebny jest tylko komputer z dostpem do Internetu oraz graficzn przegldark stron WWW (np.: MS Internet Explorer, Mozilla, itp.), doskonale nadaje si ono do korzystania z poczty elektronicznej spoza domu (wystarczy uruchomi przegldark, wpisa adres URL poczty przez WWW i mona z korzysta z poczty). Inn cenn zalet poczty przez WWW jest fakt przechowywania poczty odebranej na serwerze pocztowym, nie za na dysku Pastwa komputera. Dziki temu istnieje pewno, e osoba nieuprawniona nie przeczyta odebranej poczty. UWAGA: Klient poczty przez WWW jest równie dostpny spoza Panelu, pod adresem Program ten zostanie szerzej opisany w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu. Rys.8. Formularz Poczta przez WWW Aby uruchomi program Poczta przez WWW naley: wpisa nazw skrzynki pocztowej w pole ; wybra domen pocztow z wpisa hasło do skrzynki pocztowej; klikn Id. Jeli wpisane dane bd prawidłowe, zostaniecie Pastwo automatycznie przeniesieni do programu poczty przez WWW, który dostpny jest równie pod adresem Meneder poczty Jest to zbiór narzdzi pozwalajcych na: - dodawanie/usuwanie/edycj skrzynek pocztowych; - dodawanie/usuwanie/edycj aliasów pocztowych (alias pocztowy to inaczej zastpczy adres ); - dodawanie/usuwanie/konfiguracj filtrów anty-spamowych; - dodawanie/usuwanie/konfiguracj systemu anty-wirusowego; 11

12 - dodawanie/usuwanie/edycj zawartoci autoresponderów (program, który automatycznie odpowiada na wszelk poczt przychodzc pod adres, który aktywował autoresponder). W wiadomoci autorespondera mona umieci np. informacj o nieobecnoci, cennik, itd.); - aktywacj/dezaktywacj funkcji przechwytywania poczty. Ze wzgldu na wielko formularza Menedera Poczty zdecydowalimy si na opisanie kadego z narzdzi osobno. Domeny pocztowe Rys.9. Narzdzie Domeny Pocztowe Domen pocztow jest cz adresu na prawo od Przykład: dla adresu domen pocztow jest interneo.pilicka.pl W zalenoci od uywanego pakietu usług hostinowych Pilicka Telefonia umoliwia korzystanie ze skrzynek pocztowych w jednej lub wicej domen pocztowych. W drugim przypadku przed rozpoczciem zarzdzania skrzynkami naley: - wybra z listy domen pocztow, której skrzynkami chcemy zarzdza; - nacisn przycisk Id. Meneder usługi pocztowej Meneder usługi pocztowej to kolejny zbiór narzdzi zawierajcy: - informacje niezbdne do konfiguracji programów pocztowych (np. MS Outlook, TheBat! itd.); - informacje o transferze pocztowym (miesiczny limit danych wysyłanych do/z serwera pocztowego); - ustawienia anty-spamu i anty-wirusa. Rys.10. Meneder usługi pocztowej 12

13 Serwer SMTP (wychodzca), serwer POP(przychodzca), Uytkownik dane niezbdne do konfiguracji programu pocztowego, np. MS Outlook, MS Outlook Express, The Bat!, itp. UWAGA: Pilicka Telefonia prosi o nieuywanie adresów serwerów pocztowych zamieszczonych w tabeli. Zamiast nich naley uy adresu fario.pilicka.pl dla obu typów serwerów POP i SMTP AntySpam System AntySpamowy jest programem, którego zadaniem jest wykrywanie i przetwarzanie niechcianej i niezamówionej poczty (tzw. spamu). Rys.11. Konfigurator systemu antyspamowego Wykrywanie spamu realizowane jest za pomoc: - filtru, który analizuje zawarto niewidocznego dla wikszoci uytkowników nagłówka pocztowego. Niesione w nim informacje s porównywane z wzorcami spamu przechowywanymi w bazie danych (kada skrzynka pocztowa ma indywidualn baz danych). Poczta jest traktowana jako spam, jeli filtr znajdzie w nagłówku odpowiedni ilo pasujcych wzorców. Ilo ta w Panelu nosi nazw Sposób Filtracji Spamu (rys.12); - list. Rys.12. Sposób Filtracji Spamu 13

14 - Domylny oznacza konieczno wystpienia min. 5 wystpie wzorca; - Bardzo Agresywny - min. 2 wystpienia; - Agresywny - min. 4 wystpienia; - Normalny - wymaga min. 7 wystpie; - Łagodny - min. 10 wystpie; - Bardzo Łagodny - min. 14 wystpie. Rys.13. Listy Biała Lista powinna zawiera TYLKO zaufane adresy , zaufane domeny pocztowe, gdy KA DA wiadomo wysłana spod tych adresów lub domen bdzie traktowana jako wolna od spamu i wysyłana do skrzynki odbiorczej Czarna Lista powinna zawiera TYLKO te adresy , domeny pocztowe, co do których mamy pewno, e rozsyłaj spam. Wiadomoci wysyłane spod tych adresów i domen bd traktowane jako spam. Znaki specjalne uywane s w listach w celu wpisywania wzorców dopasowa adresów i domen :? dowolny JEDEN znak. Do takiego wzorca bd pasowały wszystkie e zaczynajce si od dowolnego znaku i koczce na: np.: itp. * Jeden lub wicej dowolnych znaków Przykłady: *domena.pl *domena* Natomiast nie bd do niego pasowały e zaczynajce si od wicej ni jednego znaku, np. czy By stworzy takie dopasowanie naley stworzy Do tego wzorca bdzie pasował KA DY adres koczcy si domena.pl, np.: Do tego wzorca bdzie pasował KA DY adres zawierajcy w sobie słowo domena, np.: itd. Znaki specjalne mog wystpowa razem w jednym wzorcu, lub 14

15 Przetwarzanie spamu Rys.14. Przetwarzanie spamu Oznacz jako spam tytuł poczty uznanej za spam otrzyma przedrostek *** SPAM ***, nastpnie poczta zostanie dostarczona do skrzynki odbiorcy. Usu poczta uznana za spam nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorcy. Przenie do naley wpisa adres , pod który ma by wysyłana poczta uznana za spam. Po dokonaniu niezbdnych wpisów naley nacisn przycisk Wylij. Anty-wirus Chcc jak najlepiej zabezpieczy Pastwa poczt przed wirusami, w naszym systemie pocztowym zastosowalimy 2 skanery antywirusowe : - ClamAV - DrWeb Panel pozwala ustawi akcje jakie bd wykonywane przez system antywirusowy po wykryciu wirusa w poczcie. 15

16 Rys.15. Anty-wirus Podobnie jak w przypadku anty-spamu, poczt w której wykryto wirusa mona: - oznaczy jej tytuł przedrostkiem *** VIRUS *** i dostarczy do skrzynki odbiorcy; - usun; - przenie do innej skrzynki pocztowej. Aliasy domeny pocztowej Lista i narzdzie do tworzenia aliasów domen pocztowych. Aliasem domeny nazywamy zastpcz domen pocztow. Jeli dla domeny pocztowej (np. interneo.pilicka.pl) utworzymy alias domeny (np. interneo.pilickanet.pl), to WSZYSTKIE skrzynki pocztowe z domeny bd dostpne równie pod aliasem (np. bdzie dostpny równie pod adresem ). Rys.16. Aliasy Domeny Pocztowej Rys.17. Nowy Alias Domeny Pocztowej UWAGA: Alias Domeny moe by utworzony w Menederze Domen, który jest opisany w dalszej czci niniejszego dokumentu. 16

17 Meneder Skrzynek Pocztowych Narzdzie to umoliwia tworzenie/konfigurowanie/usuwanie skrzynek pocztowych i list mailingowych (inaczej nazywane pocztow list dyskusyjn). Rys.18. Meneder Skrzynek Pocztowych Meneder Skrzynek Pocztowych zawiera : - list skrzynek w danej domenie pocztowej. Jeli jest ona wystarczajco długa, automatycznie dzielona jest na kilka stron. Midzy stronami mona przechodzi uywajc nawigatora : - zestaw narzdzi do tworzenia nowych skrzynek i list mailingowych: Kliknicie na dowolnym z adresów otwiera formularz pozwalajcy na : - zmian hasła do skrzynki pocztowej (pola Hasło i Potwierd Hasło ); - aktywacj funkcji odrzucania CAŁEJ poczty przychodzcej do edytowanej skrzynki; - przypisanie, edycj aliasu pocztowego (w polu Alias dla ); - aktywacj/dezaktywacj funkcji Przechwytuj (odbieranie poczty do nieistniejcych w danej domenie pocztowej kont, np. - aktywacj (zalecane) / dezaktywacj filtra antyspamowego; - aktywacj (zalecane) / dezaktywacj skanera anty-wirusowego. 17

18 Rys.19. Zmiana Hasła Pocztowego Rys.20. Funkcjonalnoci Skrzynki UWAGA: Nie zaleczmy aktywowania tej funkcji poniewa współczesne wirusy pocztowe czsto rozsyłaj poczt pod adresy tworzone przez sklejenie dowolnego cigu znaków (generowane losowo) z nazw istniejcej domeny pocztowej. W podobny sposób działaj niektóre automaty rozsyłajce spam. Z tych powodów aktywacja tej funkcji moe spowodowa lawinowe zasypywanie skrzynki pocztowej niechcianymi przesyłkami Rys.21. Przekazywanie poczty 18

19 Przekazywanie poczty pozwala na przekazanie wiadomoci przychodzcych pod inny adres , np. do osoby zastpujcej nas w czasie urlopu. Aby aktywowa t funkcj naley: - zaznaczy pole PRZEKAZYWANIE POCZTY ; - wpisa adres(y) pod który(e) naley przekazywa poczt; - nacisn przycisk Wylij. 19

20 Rys.22. Aliasy pocztowe Narzdzie umoliwia tworzenie grup dystrybucyjnych, np. Aby stworzy alias/grup dystrybucyjn (powstaje gdy wybierzemy wicej ni jeden z listy po lewej stronie), naley wybra adres z lewej listy i klikn Dodaj >>. Aby usun alias z listy dystrybucyjnej, zaznaczamy w prawej licie i naciskamy Usu <<. Rys.23. Autoodpowied Autoodpowied wysyłana jest jeli zaznaczono pole AUTOODPOWIED. Temat jest tytułem wysyłanej poczty, Wiadomo jej treci. Meneder Nowych Skrzynek Wygldem bardzo przypomina opisanego wyej Menedera Skrzynki Pocztowej z rónicami przedstawionymi na rys.24. Aby go uruchomi naley klikn na link Nowa skrzynka. 20

21 Rys.24. Meneder Nowej Skrzynki Pocztowej W Menederze Nowych Skrzynek wystpuje pole do wpisania tworzonego adresu . UWAGA: prosimy nie wpisywa w tym polu domeny pocztowej, ani W celu stworzenia nowej skrzynki naley: - wpisa nazw nowej skrzynki (patrz uwaga wyej); - zaznaczy pola AntySpam i Anty-Wirus; - zaznaczy pole SKRZYNKA POCZTOWA ; - wpisa hasło; - w celu stworzenia aliasu wpisa alias dla nowej skrzynki; - wcisn przycisk Wylij. Pole Komentarz nie jest widoczne po utworzeniu skrzynki. Mona w nim wpisa np. imi i nazwisko właciciela skrzynki. Listy mailingowe Klikajc na link Nowa Lista Mailinowa uruchamiamy kreator list. Rys.25. Kreator list 21

22 Naley wpisa NIEISTNIEJCY adres , który bdzie adresem listy dyskusyjnej. Po naciniciu Wylij, na adres listy znajdzie si na licie skrzynek pocztowych. Rys.26. Lista mailingowa Nowo utworzona lista jest pusta, aby doda do niej Prenumeratorów i/lub Moderatorów naley klikn na ikon Dodaj znajdujc si z prawej strony odpowiedniego typu uytkownika. Rys.27. Zarzdzanie Moderatorami Wpisa moderatora i nacisn Dodaj. Po dodaniu nowy moderator pojawi si nad polem Dodaj Moderatora. Usunicie go bdzie moliwe po klikniciu ikony Usu. Rys.28. Zarzdzanie Prenumeratorami Wpisa nowego prenumeratora i nacisn Wylij. 22

23 Rys.29. Administrowanie List Tabela powyej przedstawia w wierszach pary przeciwstawnych sobie ustawie. W kadej parze mona wybra tylko jedno ustawienie. Znaczenie ustawie, odpowiednio od góry : 1. Archiwum ustawienie tej opcji spowoduje utrzymanie wszystkich (nawet najstarszych) wiadomoci w archiwum listy. 2. Blokuj dostp do archiwum tylko moderatorzy bd mieli dostp do archiwum. 23

24 3. Zagłbiona funkcja wysyłania całych wtków dyskusji. Moe by uyteczna dla uytkowników okazjonalnie odwiedzajcych list. 4. Przedrostek dodawanie przedrostka przed tematem kadej z wiadomoci na licie. 5. Ochrona Archiwum dostp do listy bd mieli tylko Prenumeratorzy. 6. Prenumeraty naley potwierdzi domylnie pod adres, z którego napisano wiadomo na adres dla zaprenumerowania wysyłane jest danie potwierdzenia. Wystarczy odpowiedzie na tak poczt, by zosta dopisanym do bazy prenumeratorów. Mechanizm ten zabezpiecza list przed dopisywaniem si spamerów, podstawianiem fałszywych adresów . To ustawienie jest ZALECANE. 7. Rezygnacj naley potwierdzi włczenie tej opcji zabezpieczy adresy prenumeratorów przed przypadkowymi i fałszywymi rezygnacjami z listy. 8. Nie mona wywietli listy prenumeratorów opcja ta chroni adresy prenumeratorów przed dostpem spamerów. Ta opcja jest ZALECANA. 9. Moderowanie Wiadomoci włczenie tego ustawienia spowoduje wysyłanie WSZYSTKICH wiadomoci wysyłanych na list pod adres moderatorów. Moderatorzy po kontroli ich zawartoci zadecyduj czy wysła je na list, czy odrzuci. 10. Nowy plik tekstowy włczenie tej funkcji umoliwi zdalnym administratorom edycj zawartoci plików tekstowych z odpowiedziami oprogramowania listy. Edycja ta bdzie odbywała si przez wysłanie a o temacie edit.plik, gdzie plik jest nazw pliku z odpowiedzi, zawierajc tre nowej odpowiedzi. Poczta taka bdzie obsługiwana tylko jeli adres nadawcy bdzie naleał do grupy administratorów. 11. Posty z adresów innych ni moderatorów s odrzucane za pomoc tej opcji mona stworzy list TYLKO dla moderatorów. Poczta od innych nadawców bdzie odrzucana. 12. Odpowiedz na dania administracyjne[...] jeli który z prenumeratorów bdzie chciał cign całe archiwum, musi wysła danie tej czynnoci do administratorów. Jeli wyra na to zgod, wysłana zostanie wiadomo, któr naley potwierdzi. Po potwierdzeniu, zawarto całego archiwum zostanie wysłana pod adres dajcego prenumeratora. 13. Adres da jest obsługiwany obsługa adresu 14. Włcz zdaln administracj włcza zdaln administracje list. 15. Moderowanie prenumeratami kade nowe zgłoszenie na list prenumeratorów bdzie wysyłane do moderatorów. Jeli wyra zgod na nowego prenumeratora, wysłana zostanie poczta z daniem jej potwierdzenia. 16. Tylko posty uytkowników na list bd dopisywane TYLKO wiadomoci od prenumeratorów. Inne bd odrzucane i wysyłana bdzie odpowied. 24

25 Narzdzia FTP Meneder Plików Narzdzie to jest klientem FTP (protokół umoliwiajcy przesyłanie plików przez sie internetow) przez WWW. Posiada: edytor tekstowy; kreator plików ochrony dostpu do katalogów (tzw. htaccess) i plików z hasłami dostpu do nich (tzw. htpasswd); zarzzanie prawami dostpu do katalogów i plików; narzdzia do łczenia si z innymi serwerami FTP (aby np. przenie stron z innego serwera do Pilickiej Telefonii). Wad narzdzia jest brak moliwoci wysyłania/cigania masowego (np. całych katalogów z zawartoci). Meneder plików jest równie dostpny spoza Panelu, pod adresem: Rys.30. Meneder Plików Menu: Nazwa angielska Nazwa polska Działanie HOME Strona Główna Wywietla stron główn (na rysunku) RELOAD Odwie Odwiea zawarto interfejsu UPLOAD Wylij Umoliwia wysłanie pliku(ów) do wybranego katalogu ARCHIVE Archiwizuj Umoliwia spakowanie wybranego katalogu lub pliku za pomoc narzdzi TAR.GZ SEARCH Szukaj Wyszukuje pliku(ów) lub katalogu(ów) DELETE Usu Usuwa wybrane pliki i katalogi COPY Kopiuj Kopiuje zaznaczone pliki i katalogi w okrelone miejsce MOVE Przenie Przenosi zaznaczone pliki i katalogi w okrelone miejsce MKDIR Nowy Katalog Tworzy nowy katalog FILE Plik Tworzy nowy plik tekstowy, uruchamiajc edycj jego zawartoci 25

26 TRASH Kosz Przenosi do kosza zaznaczone pliki i katalogi. Mog by one przywrócone QUOTA Przestrze dyskowa Wywietla iloci wykorzystanej i dostpnej przestrzeni dyskowej PROTECT Chro Tworzy pliki niezbdne do ochrony zawartoci wybranego katalogu przed dostpem niepowołanych oczu. By dosta si do chronionego katalogu naley zna nazw i hasło uytkownika uprawnionego do ogldania jego zawartoci WGET Pobierz Narzdzie słuce do pobierania pliku (trzeba zna pełny adres internetowy z nazw pliku) ze zdalnego serwera i zapisania go w wybranym katalogu FTP Klient FTP Prosty Klient FTP jw. tyle e nie wymaga znajomoci pełnego adresu pobieranego pliku A. COUNTER Licznik Pozwala zaprojektowa licznik odwiedzin strony. Narzdzie w chwili pisania Instrukcji nie jest dostpne HELP Pomoc Wywietla pomoc dotyczc Menedera (po angielsku) SETTINGS Ustawienia Pozwala skonfigurowa prac menedera Ustawienia Nacisn przycisk SETTINGS w prawym, dolnym rogu głównego okna Menedera Plików. Po prawej stronie okna głównego wywietlone zostanie okno ustawie. Za jego pomoc moemy sterowa sposobem pracy menedera: - wpływa na sposób wywietlania plików (menu files); - ustali rozszerzenia plików tekstowych, które mog by edytowane za pomoc wbudowanego edytora (menu editor); - wybra jzyk interfejsu oraz format daty (menu language). Obecnie dostpnymi jzykami s: angielski, rosyjski i chiski; - ustali kolorystyk interfejsu i typy przycisków (menu interface); - ustawi opcje Czarodzieja Zabezpiecze (Protect Wizard) w menu protect. Po dokonaniu niezbdnych zmian w ustawieniach prosimy nacisn przycisk Apply (Zastosuj). Wywietlanie Plików (menu files) Rys.31. Ustawienia Pliki 26

27 Objanienia: show hidden files pokazuj pliki ukryte. UWAGA: W systemie Linux w plikach ukrytych znajduj si najczciej ustawienia systemu operacyjnego. W ich zawarto nie powinno si ingerowa, gdy moe to spowodowa np. problemy z zalogowaniem si do swego katalogu domowego. Z tego powodu opcji tej naley uywa TYLKO przez zaawansowanych uytkowników systemu Linux. show file size in bytes pokazuj rozmiary plików w bajtach. delete to TrashBin (undelete feature) usuwaj do Kosza (moliwo odzyskania plików). Idea Kosza w Menederze Plików jest identyczna z Koszem systemu MS Windows. Umoliwia on odzyskanie przypadkowo usunitych plików. UWAGA: Kosz jest ukrytym katalogiem o nazwie TrashBin, którego zawarto obcia dostpn przestrze dyskow (tzw. quot). Z tego powodu naley pamita o czyszczeniu Kosza co pewien czas. show line numbers in TEXT viewer pokazuj numery linii w przegldarce TEKSTOWEJ. sort order sposób sortowania wywietlanych plików. Dostpne s metody sortowania według: - nazwy (Name) - rozszerzenia (Extension) - rozmiaru (Size) Edytor (Editor) Input charset strona kodowa wprowadzanych tekstów. Strona kodowa jest zbiorem znaków uywanych w danym pastwie, czy na danym obszarze. Dziki stronom kodowym moliwe jest wywietlanie, drukowanie takich znaków jak np.:,,,, itp. Stron zawierajc polskie znaki jest ISO Zalecamy uywanie tej strony kodowej. File extensions associated with editor rozszerzenia plików skojarzone z edytorem. Meneder plików uywa rozszerzenia nazwy plików (na prawo od kropki, np.: exe, cc, txt, itd.) do okrelania czy dany typ pliku jest zapisywany na dysku jako tekst. Jeli tak jest, jego zawarto moe by edytowana. Rys.32. Ustawienia Edytor Uytkownik Menedera Plików ma moliwo dopisywania i usuwania rozszerze plików obsługiwanych przez edytor. Aby doda nowe rozszerzenie, naley: - zaznaczy opcj Add (dodaj) w dolnej czci okna; - wpisa rozszerzenie (bez poprzedzajcej je kropki) w pole edycyjne znajdujce si w linii opcji Add; - opcjonalnie opisa krótko rozszerzenie w polu Short extension description (np. rozszerzenie bash opisa jako Skrypt Bash ); - wcisn przycisk apply. Aby usun rozszerzenie naley zaznaczy opcj Remove extension zamiast Add i dalej postpowa jak w przypadku dodawania rozszerze. 27

28 Jzyk (language) Rys.33. Ustawienia Jzyk Language jzyk. Domylnym jzykiem interfejsu jest angielski. W przypadku zmiany na inny jzyk naley: - wybra jzyk z listy dostpnych (English angielski, Russian rosyjski, Chinese chiski); - wcisn apply. Date/Time format format daty/czasu. DD:MM:YYYY H:M:S oznacza: DD dzie (2 cyfry, 0 przed dniem jednocyfrowym) MM miesic (2 cyfry) YYYY rok (4 cyfry, np. 2004) H godziny M minuty S sekundy European oznacza, e jest to format europejski, uywany m.in. w Polsce. Oprócz europejskiego dostpne s równie formaty: amerykaski (MM/DD/YYYY H:M:S) oraz Standardowy ISO (YYYY-MM-DD H:M:S). Interfejs (interface) button style typ przycisków, czyli ich wygld i zachowanie. W Menederze Plików dostpne s 3 typy przycisków: - push wciskane, czyli standardowy przycisk wypukły gdy nie jest uywany i zapadnity po wciniciu; - hover normalnie płaski, wyskakujcy gdy wskanik myszy znajdzie si nad przyciskiem i zapadnity po wciniciu; - flat płaski. Rys.34. Ustawienia Interfejs Select color from colors table or enter your own color value in hex-decimal presentation, for example: # Wybierz kolor z palety lub wpisz własny kolor w formacie hexedecymalnym (szesnastkowym), np. # Format hexadecymalny #RRGGBB : - RR - natenie czerwieni (zakres 00-FF) - GG - natenie zieleni (00-FF) - BB - natenie koloru niebieskiego (00-FF) 28

29 Czarodziej Zabezpieczania Rys.35. Ustawienia - Czarodziej Zabezpieczania Narzdzie to jest bardzo pomocne, gdy chcemy by serwer obsługujcy stron WWW ograniczał dostp do pewnych katalogów hasłem. W Ustawieniach moemy wpływa na sposób pracy Czarodzieja Zabezpieczania: Start Protect Wizard in advanced mode uruchom Czarodzieja Zabezpieczania w trybie zaawansowanym; Default Authentication name domylna nazwa okna autoryzacji. W polu tym moemy pisa tytuł okienka logowania do chronionych zasobów (np. Moje Statystyki ); Default location of password file domylna lokalizacja pliku z hasłami. Plik ten zawiera list par: uytkownik:zaszyfrowane_hasło, wykorzystywanych do autoryzacji dostpu do chronionych danych. Zaleca si by pliku tego nie umieszcza w miejscu dostpnym przez stron WWW. Najlepiej utworzy odrbny katalog poza takim dostpem. Operacje na plikach Atrybuty plików i katalogów Zbiór Operacji wykonywanych na plikach i katalogach w systemie operacyjnym Linux (który jest uywany w serwerach Pilickiej Telefonii) zaley od ich atrybutów, znanych równie jako CHMOD. Kady atrybut składa si z 3 zezwole: - dla właciciela (U) pliku/katalogu; - dla grupy (G) uytkowników, do której naley właciciel; - dla innych (O) uytkowników (wiata). Atrybut tworzony jest wg schematu UGO, czyli: pierwsze zezwolenie dotyczy właciciela, drugie grupy, trzecie wiata. Przykład atrybutu: 755, czyli: właciciel ma zezwolenie 7, grupa 5, wiat 5. Kade zezwolenie powstaje przez zsumowanie ze sob wag uprawnie do: - wykonywania pliku (np. uruchamiania zawartego w nim programu czy skryptu): waga 1; - zapisu pliku (w tym równie usuwania): waga 2; - czytania zawartoci pliku: waga 4. Jeeli chcemy nada jakie uprawnienie, mnoymy jego wag przez 1, jeli nie nadajemy go przez 0. Nastpnie sumujemy wyniki tego mnoenia. Przykłady : - chcemy zezwoli tylko na odczyt pliku: 4 (waga odczytu) * 1 + 2*0 + 1*0 = 4 (zezwolenie tylko odczytu) - zezwalamy na odczyt i wykonywanie pliku: 4*1 + 2*0 +1*1 = 5 - zezwalamy na wszystko: 4*1+2*1+1*1=7 - zezwalamy tylko na zapis (i usuwanie) pliku: 4+0+2*1+1*1=2 Analiza przedstawionego powyej atrybutu 755: - zezwolenie dla właciciela: 7, czyli: zapis, odczyt, wykonywanie (uprawnienia do wszystkiego); - zezwolenie dla grupy: 5, czyli: odczyt i wykonywanie; - zezwolenie dla wiata: 5, jak wyej. Meneder plików pozwala na zmian atrybutów plików i katalogów nalecych do zalogowanego uytkownika. 29

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo