Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego"

Transkrypt

1

2 Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka Narzdzi rónych... 8 Narzdzia ogólne... 9 Zmie hasło... 9 Dane Adresowe... 9 Zmie konto Dodaj Konto Narzdzia poczty elektronicznej Poczta przez 11 Meneder poczty Domeny pocztowe Meneder usługi pocztowej Przetwarzanie spamu Narzdzia FTP Meneder Plików Ustawienia Operacje na plikach Usuwanie plików i katalogów Kopiowanie plików WGET Prosty Klient FTP A-Counter Meneder FTP Usługa FTP Opcje i narzdzia 40 Stan usługi 40 Ustawienia serwera 41 Wylij URL Narzdzia baz danych mysql Serwer MYSQL Uytkownik bazy danych Zmiana hasła Nowy uytkownik phpmyadmin Baza wiedzy Narzdzia konfiguracji domen Domeny Sub-Domeny Adres IP Serwery Nazw Konfiguracja DNS Usługi Poczta i 57 Transfer HTTP cieka do katalogu HTML Aliasy Domeny Nowa Domena

3 3

4 Wstp Niniejszy dokument został napisany w formie przewodnika po Panelu Kontrolnym. Opisuje narzdzia udostpniane Klientom Pilickiej Telefonii, jak równie praktyczne wskazówki pomocne przy codziennym uytkowaniu Panelu. W dokumencie uyto nastpujcych czcionek: zwykła kursywa pogrubiona UWAGA : wystpujca w opisach do opisów rysunków, porad, uwag nazwy narzdzi, wane fragmenty opisów Aby zwróci Pastwa uwag na narzdzia, których uycie moe spowodowa nieodwracalne straty (np. zawartoci strony, czy skrzynek pocztowych), zastosowano ostrzeenia. Podstawy Panelu Kontrolnego Do czego słuy Panel? Panel Kontrolny słuy do zarzdzania usługami webhostingowymi (np. serwer wirtualny) oferowanymi Pastwu przez Pilick Telefoni Sp. z o.o. Za pomoc Panelu moecie Pastwo, m.in.: dodawa/usuwa skrzynki pocztowe; dodawa/usuwa bazy danych mysql; dodawa/usuwa/edytowa uytkowników FTP; dodawa/usuwa/edytowa domeny; konfigurowa usługi. Wymagania W celu skorzystania z Panelu Kontrolnego wystarczy posiada: komputer z dostpem do Internetu; zainstalowan graficzn przegldark stron WWW obsługujc skrypty Java, JavaScript oraz ramki (np. MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla). Nie wymaga si instalowania adnych dodatkowych programów, cho uycie niektórych z nich moe usprawni prac. Nale do nich: program klienta FTP (np.: FileZilla, SmartFTP, Total Commander, itp.). Panel ma wbudowanego prostego klienta FTP (WebShell), który nie posiada pełni moliwoci specjalizowanych programów; program klienta poczty elektronicznej (np. MS Outlook, TheBat!, Evolution, itp.). Mona oczywicie korzysta z klienta poczty przez WWW; edytor stron WWW (np. MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive, Pajczek, itp.). 4

5 Adresy Internetowe Adres Narzdzia Wygld Panel Kontrolny Narzdzia Pomocnicze WebShell, phpmyadmin, phppgadmin, zmiana hasła skrzynki pocztowej Klient poczty przez WWW, zmiana hasła skrzynki pocztowej Ikony narzdziowe wystpujce w Panelu: Edytor kliknicie ikony powoduje uruchomienie edytora zasobu lub zmiennej, obok której wystpuje. Lupa - słuy do wywietlania zawartoci zasobu lub zmiennej, obok której wystpuje. Przykład: wywietlenie strony WWW. Konfigurator - wywietla formularz umoliwiajcy zmian parametrów zasobu lub zmiennej, obok której wystpuje. Włczony - informuje o stanie aktywnoci zasobu, obok którego wystpuje. Przykład: usługa WWW jest aktywna. Kliknicie na niej powoduje wyłczenie zasobu. 5

6 Wyłczony - informuje o stanie nieaktywnoci zasobu, obok którego wystpuje. Kliknicie na ikon powoduje włczenie zasobu. Kosz - usuwa zasób lub zmienn, obok której wystpuje. Przykład: usunicie skrzynki pocztowej. Dodaj - dodaje zasób, zmienn, usług, obok której wystpuje. Przykład: dodanie nowej domeny. Skrzynka Pocztowa - uruchamia narzdzie do konfiguracji skrzynki pocztowej. Przykład: zmiana hasła do skrzynki. Anty-Spam - pozwala edytowa ustawienia filtra antyspamowego (spam to niechciana, niezamówiona poczta). Anty-Wirus - pozwala edytowa ustawienia systemu antywirusowego. Przechwytywanie - informuje o aktywnoci funkcji przechwytywania poczty kierowanej do nieistniejcych w Pastwa domenie pocztowej kont (ang. Catch All). Klikniecie pozwala na dezaktywacj tej funkcji. Alias Pocztowy informuje, e adres , obok którego wystpuje jest aliasem (adresem zastpczym) pocztowym. Klikniecie pozwala na edycj aliasu. Uruchom - uruchamia narzdzie, obok którego wystpuje. Przykład: uruchomienie phpmyadmin do zarzdzania bazami danych mysql. Wybierz - kliknicie powoduje wybranie usługi, zasobu, obok którego wystpuje. Pomoc - wywietla okienko z pomoc dotyczc zasobu, zmiennej, usługi, obok której wystpuje. Przykład: opisuje co to jest domena 3-go poziomu. Strona Główna - kliknicie powoduje wywietlenie strony głównej. Wyloguj si - kliknicie powoduje wylogowanie z Panelu. OK oznacza, e wprowadzone dane s prawidłowe. Brak oznacza, e wprowadzone dane s niekompletne, np. brakuje kocówki adresu . le oznacza, e wprowadzono nieprawidłowe dane, np. znak $ w numerze telefonu. Mailing - umoliwia zarzdzanie list mailingow (bardziej znana jako pocztowa lista dyskusyjna). 6

7 Strona Główna UWAGA: W niniejszym dokumencie opisano wszystkie elementy (ikony, narzdzia, itp.) wystpujce w Panelu Kontrolnym. Ich dostpno zaley od pakietu usług hostingowych jaki wykupilicie Pastwo w Pilickiej Telefonii. Z tego powodu cz z opisywanych elementów moe nie wystpowa w Pastwa Panelu. Rys.1. Panel Kontrolny widok ogólny 7

8 Panel Kontrolny jest narzdziem posiadajcym przyjazny dla uytkownika, cho rozbudowany, interfejs graficzny (GUI). Dostp do narzdzi realizowany jest na 2 sposoby: przez menu znajdujce si w górnej czci Panelu; przez kliknicie na ikonie przypisanej narzdziu (tzw. szybki dostp). Ramka Statystyk Znajduje si w lewej czci Panelu. Rys.2. Ramka Statystyk Zawiera informacje na temat: nazwy uytkownika pod jak zalogowano si do Panelu. Jest to jednoczenie nazwa z jak naley logowa si do serwera FTP; nazwa pakietu usług hostingowych z jakiego Pastwo korzystacie; UWAGA: Uytkownik InterNEO został stworzony specjalnie dla potrzeb opracowania niniejszej Instrukcji. nazwy domen nalecych do Pastwa. Ilo tych domen zalena jest od wybranego pakietu usług hostingowych; transfer całkowity, czyli ilo danych przesłanych do i z naszych serwerów w ramach realizacji usług hostingowych. Wiksza warto jest limitem miesicznym, po przekroczeniu którego usługi zostan zablokowane; wykorzystanie Dysku, czyli jaka cz przysługujcej przestrzeni dyskowej została ju wykorzystana. Np. dla plików strony WWW; szczegółowy wykaz zasobów jakie s dostpne w ramach wykupionego pakietu usług hostingowych. Max oznacza maksymaln ilo zasobów. Ramka Narzdzi rónych Rys.3. Ramka narzdzi rónych Kliknicie na jeden z odnoników (czcionka koloru niebieskiego) uruchomi jedno z narzdzi: zmiany wygldu Interfejsu (zmiana skórki); zmiany jzyka interfejsu (dostpne s: polski, angielski, hiszpaski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski, chiski); wywietlenie strony głównej; wylogowanie z Panelu. Narzdzia zmiany skórki i jzyka s opisane w dalszej czci dokumentu. 8

9 Narzdzia ogólne Zmie hasło Narzdzie to powinno by uyte zaraz po pierwszym zalogowaniu do systemu. Wymagania dotyczce hasła : długo: 5 20 znaków (litery, cyfry, podkrelenie _); pierwszym znakiem musi by litera; hasło nie moe by nazw uytkownika FTP. Rys.4. Formularz zmiany hasła W celu zmiany hasła naley: wpisa nowe hasło w pole Hasło ; wpisa nowe hasło w pole Potwierd hasło ; klikn na przycisk Zmie. Pole Ustaw jednakowe hasła dla FTP i Panelu Kontrolnego pozwala na ujednolicenie obydwu haseł. UWAGA: oprogramowanie Panelu sprawdza poprawno wpisywanych haseł, co jest sygnalizowane ikonami + - lub! po prawej stronie pól haseł. By hasło zostało zaakceptowane przez system musz pojawi si 2 ikony +. Dane Adresowe Narzdzie umoliwiajce zmian/uzupełnienie takich danych jak: imi i nazwisko Klienta, firma, adres, itp. Prosimy o uycie tego narzdzia bezporednio po zmianie hasła po pierwszym zalogowaniu do Panelu i uzupełnienie formularzy PRAWDZIWYMI danymi. Dziki nim Pilicka Telefonia bdzie w stanie szybko reagowa na ewentualne błdy oraz informowa o planowanych zmianach/uzupełnieniach w Panelu Kontrolnym. 9

10 Rys.5. Formularz Danych Adresowych Zmie konto Narzdzie to ma zastosowanie w przypadku korzystania z kilku pakietów usług hostingowych Pilickiej Telefonii. Pozwala ono na przełczanie si midzy Panelami Kontrolnymi kadego z pakietów, bez koniecznoci ponownego logowania si. Rys.6. Zmie Konto Aby przełczy si do Panelu innego konta (pakietu) wystarczy klikn na ikon Wybierz, znajdujc si po prawej stronie konta, którym chcemy zarzdza. UWAGA: Przykład na Rys. 6 zawiera tylko jedno konto. W przypadku posiadania wikszej iloci pakietów (kont), kade bdzie wywietlane w osobnym wierszu tabeli z osobn ikon Wybierz Dodaj Konto Narzdzie to pozwala doda konto do istniejcego. Nie mona ustali nazwy dodatkowego konta, jest ona generowana według schematu: nazwa_uytkownikakolejna cyfra, np. dla uytkownika kgwteam nowe konta bd nosiły nazwy: kgwteam0, kgwteam1, kgwteam2, itd. 10

11 Rys.7. Dodaj Konto Narzdzia poczty elektronicznej Poczta przez WWW Narzdzie to zastpuje program klienta pocztowego (np. MS Outlook, Evolution, itp.). Poniewa do jego obsługi potrzebny jest tylko komputer z dostpem do Internetu oraz graficzn przegldark stron WWW (np.: MS Internet Explorer, Mozilla, itp.), doskonale nadaje si ono do korzystania z poczty elektronicznej spoza domu (wystarczy uruchomi przegldark, wpisa adres URL poczty przez WWW i mona z korzysta z poczty). Inn cenn zalet poczty przez WWW jest fakt przechowywania poczty odebranej na serwerze pocztowym, nie za na dysku Pastwa komputera. Dziki temu istnieje pewno, e osoba nieuprawniona nie przeczyta odebranej poczty. UWAGA: Klient poczty przez WWW jest równie dostpny spoza Panelu, pod adresem Program ten zostanie szerzej opisany w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu. Rys.8. Formularz Poczta przez WWW Aby uruchomi program Poczta przez WWW naley: wpisa nazw skrzynki pocztowej w pole ; wybra domen pocztow z wpisa hasło do skrzynki pocztowej; klikn Id. Jeli wpisane dane bd prawidłowe, zostaniecie Pastwo automatycznie przeniesieni do programu poczty przez WWW, który dostpny jest równie pod adresem Meneder poczty Jest to zbiór narzdzi pozwalajcych na: - dodawanie/usuwanie/edycj skrzynek pocztowych; - dodawanie/usuwanie/edycj aliasów pocztowych (alias pocztowy to inaczej zastpczy adres ); - dodawanie/usuwanie/konfiguracj filtrów anty-spamowych; - dodawanie/usuwanie/konfiguracj systemu anty-wirusowego; 11

12 - dodawanie/usuwanie/edycj zawartoci autoresponderów (program, który automatycznie odpowiada na wszelk poczt przychodzc pod adres, który aktywował autoresponder). W wiadomoci autorespondera mona umieci np. informacj o nieobecnoci, cennik, itd.); - aktywacj/dezaktywacj funkcji przechwytywania poczty. Ze wzgldu na wielko formularza Menedera Poczty zdecydowalimy si na opisanie kadego z narzdzi osobno. Domeny pocztowe Rys.9. Narzdzie Domeny Pocztowe Domen pocztow jest cz adresu na prawo od Przykład: dla adresu domen pocztow jest interneo.pilicka.pl W zalenoci od uywanego pakietu usług hostinowych Pilicka Telefonia umoliwia korzystanie ze skrzynek pocztowych w jednej lub wicej domen pocztowych. W drugim przypadku przed rozpoczciem zarzdzania skrzynkami naley: - wybra z listy domen pocztow, której skrzynkami chcemy zarzdza; - nacisn przycisk Id. Meneder usługi pocztowej Meneder usługi pocztowej to kolejny zbiór narzdzi zawierajcy: - informacje niezbdne do konfiguracji programów pocztowych (np. MS Outlook, TheBat! itd.); - informacje o transferze pocztowym (miesiczny limit danych wysyłanych do/z serwera pocztowego); - ustawienia anty-spamu i anty-wirusa. Rys.10. Meneder usługi pocztowej 12

13 Serwer SMTP (wychodzca), serwer POP(przychodzca), Uytkownik dane niezbdne do konfiguracji programu pocztowego, np. MS Outlook, MS Outlook Express, The Bat!, itp. UWAGA: Pilicka Telefonia prosi o nieuywanie adresów serwerów pocztowych zamieszczonych w tabeli. Zamiast nich naley uy adresu fario.pilicka.pl dla obu typów serwerów POP i SMTP AntySpam System AntySpamowy jest programem, którego zadaniem jest wykrywanie i przetwarzanie niechcianej i niezamówionej poczty (tzw. spamu). Rys.11. Konfigurator systemu antyspamowego Wykrywanie spamu realizowane jest za pomoc: - filtru, który analizuje zawarto niewidocznego dla wikszoci uytkowników nagłówka pocztowego. Niesione w nim informacje s porównywane z wzorcami spamu przechowywanymi w bazie danych (kada skrzynka pocztowa ma indywidualn baz danych). Poczta jest traktowana jako spam, jeli filtr znajdzie w nagłówku odpowiedni ilo pasujcych wzorców. Ilo ta w Panelu nosi nazw Sposób Filtracji Spamu (rys.12); - list. Rys.12. Sposób Filtracji Spamu 13

14 - Domylny oznacza konieczno wystpienia min. 5 wystpie wzorca; - Bardzo Agresywny - min. 2 wystpienia; - Agresywny - min. 4 wystpienia; - Normalny - wymaga min. 7 wystpie; - Łagodny - min. 10 wystpie; - Bardzo Łagodny - min. 14 wystpie. Rys.13. Listy Biała Lista powinna zawiera TYLKO zaufane adresy , zaufane domeny pocztowe, gdy KA DA wiadomo wysłana spod tych adresów lub domen bdzie traktowana jako wolna od spamu i wysyłana do skrzynki odbiorczej Czarna Lista powinna zawiera TYLKO te adresy , domeny pocztowe, co do których mamy pewno, e rozsyłaj spam. Wiadomoci wysyłane spod tych adresów i domen bd traktowane jako spam. Znaki specjalne uywane s w listach w celu wpisywania wzorców dopasowa adresów i domen :? dowolny JEDEN znak. Do takiego wzorca bd pasowały wszystkie e zaczynajce si od dowolnego znaku i koczce na: np.: itp. * Jeden lub wicej dowolnych znaków Przykłady: *domena.pl *domena* Natomiast nie bd do niego pasowały e zaczynajce si od wicej ni jednego znaku, np. czy By stworzy takie dopasowanie naley stworzy Do tego wzorca bdzie pasował KA DY adres koczcy si domena.pl, np.: Do tego wzorca bdzie pasował KA DY adres zawierajcy w sobie słowo domena, np.: itd. Znaki specjalne mog wystpowa razem w jednym wzorcu, lub 14

15 Przetwarzanie spamu Rys.14. Przetwarzanie spamu Oznacz jako spam tytuł poczty uznanej za spam otrzyma przedrostek *** SPAM ***, nastpnie poczta zostanie dostarczona do skrzynki odbiorcy. Usu poczta uznana za spam nie zostanie dostarczona do skrzynki odbiorcy. Przenie do naley wpisa adres , pod który ma by wysyłana poczta uznana za spam. Po dokonaniu niezbdnych wpisów naley nacisn przycisk Wylij. Anty-wirus Chcc jak najlepiej zabezpieczy Pastwa poczt przed wirusami, w naszym systemie pocztowym zastosowalimy 2 skanery antywirusowe : - ClamAV - DrWeb Panel pozwala ustawi akcje jakie bd wykonywane przez system antywirusowy po wykryciu wirusa w poczcie. 15

16 Rys.15. Anty-wirus Podobnie jak w przypadku anty-spamu, poczt w której wykryto wirusa mona: - oznaczy jej tytuł przedrostkiem *** VIRUS *** i dostarczy do skrzynki odbiorcy; - usun; - przenie do innej skrzynki pocztowej. Aliasy domeny pocztowej Lista i narzdzie do tworzenia aliasów domen pocztowych. Aliasem domeny nazywamy zastpcz domen pocztow. Jeli dla domeny pocztowej (np. interneo.pilicka.pl) utworzymy alias domeny (np. interneo.pilickanet.pl), to WSZYSTKIE skrzynki pocztowe z domeny bd dostpne równie pod aliasem (np. bdzie dostpny równie pod adresem ). Rys.16. Aliasy Domeny Pocztowej Rys.17. Nowy Alias Domeny Pocztowej UWAGA: Alias Domeny moe by utworzony w Menederze Domen, który jest opisany w dalszej czci niniejszego dokumentu. 16

17 Meneder Skrzynek Pocztowych Narzdzie to umoliwia tworzenie/konfigurowanie/usuwanie skrzynek pocztowych i list mailingowych (inaczej nazywane pocztow list dyskusyjn). Rys.18. Meneder Skrzynek Pocztowych Meneder Skrzynek Pocztowych zawiera : - list skrzynek w danej domenie pocztowej. Jeli jest ona wystarczajco długa, automatycznie dzielona jest na kilka stron. Midzy stronami mona przechodzi uywajc nawigatora : - zestaw narzdzi do tworzenia nowych skrzynek i list mailingowych: Kliknicie na dowolnym z adresów otwiera formularz pozwalajcy na : - zmian hasła do skrzynki pocztowej (pola Hasło i Potwierd Hasło ); - aktywacj funkcji odrzucania CAŁEJ poczty przychodzcej do edytowanej skrzynki; - przypisanie, edycj aliasu pocztowego (w polu Alias dla ); - aktywacj/dezaktywacj funkcji Przechwytuj (odbieranie poczty do nieistniejcych w danej domenie pocztowej kont, np. - aktywacj (zalecane) / dezaktywacj filtra antyspamowego; - aktywacj (zalecane) / dezaktywacj skanera anty-wirusowego. 17

18 Rys.19. Zmiana Hasła Pocztowego Rys.20. Funkcjonalnoci Skrzynki UWAGA: Nie zaleczmy aktywowania tej funkcji poniewa współczesne wirusy pocztowe czsto rozsyłaj poczt pod adresy tworzone przez sklejenie dowolnego cigu znaków (generowane losowo) z nazw istniejcej domeny pocztowej. W podobny sposób działaj niektóre automaty rozsyłajce spam. Z tych powodów aktywacja tej funkcji moe spowodowa lawinowe zasypywanie skrzynki pocztowej niechcianymi przesyłkami Rys.21. Przekazywanie poczty 18

19 Przekazywanie poczty pozwala na przekazanie wiadomoci przychodzcych pod inny adres , np. do osoby zastpujcej nas w czasie urlopu. Aby aktywowa t funkcj naley: - zaznaczy pole PRZEKAZYWANIE POCZTY ; - wpisa adres(y) pod który(e) naley przekazywa poczt; - nacisn przycisk Wylij. 19

20 Rys.22. Aliasy pocztowe Narzdzie umoliwia tworzenie grup dystrybucyjnych, np. Aby stworzy alias/grup dystrybucyjn (powstaje gdy wybierzemy wicej ni jeden z listy po lewej stronie), naley wybra adres z lewej listy i klikn Dodaj >>. Aby usun alias z listy dystrybucyjnej, zaznaczamy w prawej licie i naciskamy Usu <<. Rys.23. Autoodpowied Autoodpowied wysyłana jest jeli zaznaczono pole AUTOODPOWIED. Temat jest tytułem wysyłanej poczty, Wiadomo jej treci. Meneder Nowych Skrzynek Wygldem bardzo przypomina opisanego wyej Menedera Skrzynki Pocztowej z rónicami przedstawionymi na rys.24. Aby go uruchomi naley klikn na link Nowa skrzynka. 20

21 Rys.24. Meneder Nowej Skrzynki Pocztowej W Menederze Nowych Skrzynek wystpuje pole do wpisania tworzonego adresu . UWAGA: prosimy nie wpisywa w tym polu domeny pocztowej, ani W celu stworzenia nowej skrzynki naley: - wpisa nazw nowej skrzynki (patrz uwaga wyej); - zaznaczy pola AntySpam i Anty-Wirus; - zaznaczy pole SKRZYNKA POCZTOWA ; - wpisa hasło; - w celu stworzenia aliasu wpisa alias dla nowej skrzynki; - wcisn przycisk Wylij. Pole Komentarz nie jest widoczne po utworzeniu skrzynki. Mona w nim wpisa np. imi i nazwisko właciciela skrzynki. Listy mailingowe Klikajc na link Nowa Lista Mailinowa uruchamiamy kreator list. Rys.25. Kreator list 21

22 Naley wpisa NIEISTNIEJCY adres , który bdzie adresem listy dyskusyjnej. Po naciniciu Wylij, na adres listy znajdzie si na licie skrzynek pocztowych. Rys.26. Lista mailingowa Nowo utworzona lista jest pusta, aby doda do niej Prenumeratorów i/lub Moderatorów naley klikn na ikon Dodaj znajdujc si z prawej strony odpowiedniego typu uytkownika. Rys.27. Zarzdzanie Moderatorami Wpisa moderatora i nacisn Dodaj. Po dodaniu nowy moderator pojawi si nad polem Dodaj Moderatora. Usunicie go bdzie moliwe po klikniciu ikony Usu. Rys.28. Zarzdzanie Prenumeratorami Wpisa nowego prenumeratora i nacisn Wylij. 22

23 Rys.29. Administrowanie List Tabela powyej przedstawia w wierszach pary przeciwstawnych sobie ustawie. W kadej parze mona wybra tylko jedno ustawienie. Znaczenie ustawie, odpowiednio od góry : 1. Archiwum ustawienie tej opcji spowoduje utrzymanie wszystkich (nawet najstarszych) wiadomoci w archiwum listy. 2. Blokuj dostp do archiwum tylko moderatorzy bd mieli dostp do archiwum. 23

24 3. Zagłbiona funkcja wysyłania całych wtków dyskusji. Moe by uyteczna dla uytkowników okazjonalnie odwiedzajcych list. 4. Przedrostek dodawanie przedrostka przed tematem kadej z wiadomoci na licie. 5. Ochrona Archiwum dostp do listy bd mieli tylko Prenumeratorzy. 6. Prenumeraty naley potwierdzi domylnie pod adres, z którego napisano wiadomo na adres dla zaprenumerowania wysyłane jest danie potwierdzenia. Wystarczy odpowiedzie na tak poczt, by zosta dopisanym do bazy prenumeratorów. Mechanizm ten zabezpiecza list przed dopisywaniem si spamerów, podstawianiem fałszywych adresów . To ustawienie jest ZALECANE. 7. Rezygnacj naley potwierdzi włczenie tej opcji zabezpieczy adresy prenumeratorów przed przypadkowymi i fałszywymi rezygnacjami z listy. 8. Nie mona wywietli listy prenumeratorów opcja ta chroni adresy prenumeratorów przed dostpem spamerów. Ta opcja jest ZALECANA. 9. Moderowanie Wiadomoci włczenie tego ustawienia spowoduje wysyłanie WSZYSTKICH wiadomoci wysyłanych na list pod adres moderatorów. Moderatorzy po kontroli ich zawartoci zadecyduj czy wysła je na list, czy odrzuci. 10. Nowy plik tekstowy włczenie tej funkcji umoliwi zdalnym administratorom edycj zawartoci plików tekstowych z odpowiedziami oprogramowania listy. Edycja ta bdzie odbywała si przez wysłanie a o temacie edit.plik, gdzie plik jest nazw pliku z odpowiedzi, zawierajc tre nowej odpowiedzi. Poczta taka bdzie obsługiwana tylko jeli adres nadawcy bdzie naleał do grupy administratorów. 11. Posty z adresów innych ni moderatorów s odrzucane za pomoc tej opcji mona stworzy list TYLKO dla moderatorów. Poczta od innych nadawców bdzie odrzucana. 12. Odpowiedz na dania administracyjne[...] jeli który z prenumeratorów bdzie chciał cign całe archiwum, musi wysła danie tej czynnoci do administratorów. Jeli wyra na to zgod, wysłana zostanie wiadomo, któr naley potwierdzi. Po potwierdzeniu, zawarto całego archiwum zostanie wysłana pod adres dajcego prenumeratora. 13. Adres da jest obsługiwany obsługa adresu 14. Włcz zdaln administracj włcza zdaln administracje list. 15. Moderowanie prenumeratami kade nowe zgłoszenie na list prenumeratorów bdzie wysyłane do moderatorów. Jeli wyra zgod na nowego prenumeratora, wysłana zostanie poczta z daniem jej potwierdzenia. 16. Tylko posty uytkowników na list bd dopisywane TYLKO wiadomoci od prenumeratorów. Inne bd odrzucane i wysyłana bdzie odpowied. 24

25 Narzdzia FTP Meneder Plików Narzdzie to jest klientem FTP (protokół umoliwiajcy przesyłanie plików przez sie internetow) przez WWW. Posiada: edytor tekstowy; kreator plików ochrony dostpu do katalogów (tzw. htaccess) i plików z hasłami dostpu do nich (tzw. htpasswd); zarzzanie prawami dostpu do katalogów i plików; narzdzia do łczenia si z innymi serwerami FTP (aby np. przenie stron z innego serwera do Pilickiej Telefonii). Wad narzdzia jest brak moliwoci wysyłania/cigania masowego (np. całych katalogów z zawartoci). Meneder plików jest równie dostpny spoza Panelu, pod adresem: Rys.30. Meneder Plików Menu: Nazwa angielska Nazwa polska Działanie HOME Strona Główna Wywietla stron główn (na rysunku) RELOAD Odwie Odwiea zawarto interfejsu UPLOAD Wylij Umoliwia wysłanie pliku(ów) do wybranego katalogu ARCHIVE Archiwizuj Umoliwia spakowanie wybranego katalogu lub pliku za pomoc narzdzi TAR.GZ SEARCH Szukaj Wyszukuje pliku(ów) lub katalogu(ów) DELETE Usu Usuwa wybrane pliki i katalogi COPY Kopiuj Kopiuje zaznaczone pliki i katalogi w okrelone miejsce MOVE Przenie Przenosi zaznaczone pliki i katalogi w okrelone miejsce MKDIR Nowy Katalog Tworzy nowy katalog FILE Plik Tworzy nowy plik tekstowy, uruchamiajc edycj jego zawartoci 25

26 TRASH Kosz Przenosi do kosza zaznaczone pliki i katalogi. Mog by one przywrócone QUOTA Przestrze dyskowa Wywietla iloci wykorzystanej i dostpnej przestrzeni dyskowej PROTECT Chro Tworzy pliki niezbdne do ochrony zawartoci wybranego katalogu przed dostpem niepowołanych oczu. By dosta si do chronionego katalogu naley zna nazw i hasło uytkownika uprawnionego do ogldania jego zawartoci WGET Pobierz Narzdzie słuce do pobierania pliku (trzeba zna pełny adres internetowy z nazw pliku) ze zdalnego serwera i zapisania go w wybranym katalogu FTP Klient FTP Prosty Klient FTP jw. tyle e nie wymaga znajomoci pełnego adresu pobieranego pliku A. COUNTER Licznik Pozwala zaprojektowa licznik odwiedzin strony. Narzdzie w chwili pisania Instrukcji nie jest dostpne HELP Pomoc Wywietla pomoc dotyczc Menedera (po angielsku) SETTINGS Ustawienia Pozwala skonfigurowa prac menedera Ustawienia Nacisn przycisk SETTINGS w prawym, dolnym rogu głównego okna Menedera Plików. Po prawej stronie okna głównego wywietlone zostanie okno ustawie. Za jego pomoc moemy sterowa sposobem pracy menedera: - wpływa na sposób wywietlania plików (menu files); - ustali rozszerzenia plików tekstowych, które mog by edytowane za pomoc wbudowanego edytora (menu editor); - wybra jzyk interfejsu oraz format daty (menu language). Obecnie dostpnymi jzykami s: angielski, rosyjski i chiski; - ustali kolorystyk interfejsu i typy przycisków (menu interface); - ustawi opcje Czarodzieja Zabezpiecze (Protect Wizard) w menu protect. Po dokonaniu niezbdnych zmian w ustawieniach prosimy nacisn przycisk Apply (Zastosuj). Wywietlanie Plików (menu files) Rys.31. Ustawienia Pliki 26

27 Objanienia: show hidden files pokazuj pliki ukryte. UWAGA: W systemie Linux w plikach ukrytych znajduj si najczciej ustawienia systemu operacyjnego. W ich zawarto nie powinno si ingerowa, gdy moe to spowodowa np. problemy z zalogowaniem si do swego katalogu domowego. Z tego powodu opcji tej naley uywa TYLKO przez zaawansowanych uytkowników systemu Linux. show file size in bytes pokazuj rozmiary plików w bajtach. delete to TrashBin (undelete feature) usuwaj do Kosza (moliwo odzyskania plików). Idea Kosza w Menederze Plików jest identyczna z Koszem systemu MS Windows. Umoliwia on odzyskanie przypadkowo usunitych plików. UWAGA: Kosz jest ukrytym katalogiem o nazwie TrashBin, którego zawarto obcia dostpn przestrze dyskow (tzw. quot). Z tego powodu naley pamita o czyszczeniu Kosza co pewien czas. show line numbers in TEXT viewer pokazuj numery linii w przegldarce TEKSTOWEJ. sort order sposób sortowania wywietlanych plików. Dostpne s metody sortowania według: - nazwy (Name) - rozszerzenia (Extension) - rozmiaru (Size) Edytor (Editor) Input charset strona kodowa wprowadzanych tekstów. Strona kodowa jest zbiorem znaków uywanych w danym pastwie, czy na danym obszarze. Dziki stronom kodowym moliwe jest wywietlanie, drukowanie takich znaków jak np.:,,,, itp. Stron zawierajc polskie znaki jest ISO Zalecamy uywanie tej strony kodowej. File extensions associated with editor rozszerzenia plików skojarzone z edytorem. Meneder plików uywa rozszerzenia nazwy plików (na prawo od kropki, np.: exe, cc, txt, itd.) do okrelania czy dany typ pliku jest zapisywany na dysku jako tekst. Jeli tak jest, jego zawarto moe by edytowana. Rys.32. Ustawienia Edytor Uytkownik Menedera Plików ma moliwo dopisywania i usuwania rozszerze plików obsługiwanych przez edytor. Aby doda nowe rozszerzenie, naley: - zaznaczy opcj Add (dodaj) w dolnej czci okna; - wpisa rozszerzenie (bez poprzedzajcej je kropki) w pole edycyjne znajdujce si w linii opcji Add; - opcjonalnie opisa krótko rozszerzenie w polu Short extension description (np. rozszerzenie bash opisa jako Skrypt Bash ); - wcisn przycisk apply. Aby usun rozszerzenie naley zaznaczy opcj Remove extension zamiast Add i dalej postpowa jak w przypadku dodawania rozszerze. 27

28 Jzyk (language) Rys.33. Ustawienia Jzyk Language jzyk. Domylnym jzykiem interfejsu jest angielski. W przypadku zmiany na inny jzyk naley: - wybra jzyk z listy dostpnych (English angielski, Russian rosyjski, Chinese chiski); - wcisn apply. Date/Time format format daty/czasu. DD:MM:YYYY H:M:S oznacza: DD dzie (2 cyfry, 0 przed dniem jednocyfrowym) MM miesic (2 cyfry) YYYY rok (4 cyfry, np. 2004) H godziny M minuty S sekundy European oznacza, e jest to format europejski, uywany m.in. w Polsce. Oprócz europejskiego dostpne s równie formaty: amerykaski (MM/DD/YYYY H:M:S) oraz Standardowy ISO (YYYY-MM-DD H:M:S). Interfejs (interface) button style typ przycisków, czyli ich wygld i zachowanie. W Menederze Plików dostpne s 3 typy przycisków: - push wciskane, czyli standardowy przycisk wypukły gdy nie jest uywany i zapadnity po wciniciu; - hover normalnie płaski, wyskakujcy gdy wskanik myszy znajdzie si nad przyciskiem i zapadnity po wciniciu; - flat płaski. Rys.34. Ustawienia Interfejs Select color from colors table or enter your own color value in hex-decimal presentation, for example: # Wybierz kolor z palety lub wpisz własny kolor w formacie hexedecymalnym (szesnastkowym), np. # Format hexadecymalny #RRGGBB : - RR - natenie czerwieni (zakres 00-FF) - GG - natenie zieleni (00-FF) - BB - natenie koloru niebieskiego (00-FF) 28

29 Czarodziej Zabezpieczania Rys.35. Ustawienia - Czarodziej Zabezpieczania Narzdzie to jest bardzo pomocne, gdy chcemy by serwer obsługujcy stron WWW ograniczał dostp do pewnych katalogów hasłem. W Ustawieniach moemy wpływa na sposób pracy Czarodzieja Zabezpieczania: Start Protect Wizard in advanced mode uruchom Czarodzieja Zabezpieczania w trybie zaawansowanym; Default Authentication name domylna nazwa okna autoryzacji. W polu tym moemy pisa tytuł okienka logowania do chronionych zasobów (np. Moje Statystyki ); Default location of password file domylna lokalizacja pliku z hasłami. Plik ten zawiera list par: uytkownik:zaszyfrowane_hasło, wykorzystywanych do autoryzacji dostpu do chronionych danych. Zaleca si by pliku tego nie umieszcza w miejscu dostpnym przez stron WWW. Najlepiej utworzy odrbny katalog poza takim dostpem. Operacje na plikach Atrybuty plików i katalogów Zbiór Operacji wykonywanych na plikach i katalogach w systemie operacyjnym Linux (który jest uywany w serwerach Pilickiej Telefonii) zaley od ich atrybutów, znanych równie jako CHMOD. Kady atrybut składa si z 3 zezwole: - dla właciciela (U) pliku/katalogu; - dla grupy (G) uytkowników, do której naley właciciel; - dla innych (O) uytkowników (wiata). Atrybut tworzony jest wg schematu UGO, czyli: pierwsze zezwolenie dotyczy właciciela, drugie grupy, trzecie wiata. Przykład atrybutu: 755, czyli: właciciel ma zezwolenie 7, grupa 5, wiat 5. Kade zezwolenie powstaje przez zsumowanie ze sob wag uprawnie do: - wykonywania pliku (np. uruchamiania zawartego w nim programu czy skryptu): waga 1; - zapisu pliku (w tym równie usuwania): waga 2; - czytania zawartoci pliku: waga 4. Jeeli chcemy nada jakie uprawnienie, mnoymy jego wag przez 1, jeli nie nadajemy go przez 0. Nastpnie sumujemy wyniki tego mnoenia. Przykłady : - chcemy zezwoli tylko na odczyt pliku: 4 (waga odczytu) * 1 + 2*0 + 1*0 = 4 (zezwolenie tylko odczytu) - zezwalamy na odczyt i wykonywanie pliku: 4*1 + 2*0 +1*1 = 5 - zezwalamy na wszystko: 4*1+2*1+1*1=7 - zezwalamy tylko na zapis (i usuwanie) pliku: 4+0+2*1+1*1=2 Analiza przedstawionego powyej atrybutu 755: - zezwolenie dla właciciela: 7, czyli: zapis, odczyt, wykonywanie (uprawnienia do wszystkiego); - zezwolenie dla grupy: 5, czyli: odczyt i wykonywanie; - zezwolenie dla wiata: 5, jak wyej. Meneder plików pozwala na zmian atrybutów plików i katalogów nalecych do zalogowanego uytkownika. 29

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK "JAK ZAŁOŻY Ć KONTO WWW NA ELEKTRODA.EU" Przemysław Kojac v1.0

PORADNIK JAK ZAŁOŻY Ć KONTO WWW NA ELEKTRODA.EU Przemysław Kojac v1.0 PORADNIK "JAK ZAŁOŻY Ć KONTO WWW NA ELEKTRODA.EU" Przemysław Kojac v1.0 I. Zakładanie konta Wejdż na stronę http://www.elektroda.net i kliknij Załóż konto w sekcji WWW z PHP i MySQL.eu (rys.1.1.). (rys.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Tablet Laptop Komputer E-dysk E-rezerwacje Komunikator Drukarka Smartfon Dysk sieciowy 25.08.2016 spis treści aktywacja konta fax2mail

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami

AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami AltiumLive Dashboard - zarzdzanie uytkownikami Language AltiumLive Dashboard - Managing Users Contents Lista uytkowników Grupowanie, sortowanie i filtrowanie Dodawanie uytkownika Edycja istniejcego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl

Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl Panel administracyjny serwera: admin.itl.pl I. Ogólne dane serwera. 1. Aktualny stan serwera W Panelu Administracyjnym możesz na bieżąco monitorować stan swojego serwera. Opcja "Aktualny stan serwera"

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp.

Poczta elektroniczna ( ) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Poczta elektroniczna (e-mail) służy do przesyłania i odbierania listów elektronicznych np.: wiadomości tekstowych, multimedialnych itp. Jest ona również przydatna podczas zakładania innych kont umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo