REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SQUARE HOST z dnia 1 lipca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług: rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz hostingu pomiędzy USŁUGODAWCĄ - SQUARE HOST Łukasz Bobrowski, Lublin, ul. Lipińskiego 13/4 NIP: , REGON: , a USŁUGOBIORCĄ (osobą fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) zwaną dalej ABONENTEM. 2 Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1. ABONENT Osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarł z Usługodawcą umowę o rejestrację domeny internetowej lub usługi hostingu i opłaciła abonament. 2. USŁUGODAWCA SQUARE HOST Łukasz Bobrowski, z siedzibą w Lublinie , ul. Lipioskiego 13/4, o numerach NIP: , REGON: REJESTRATOR Uprawniony rejestrant - partnera NASK, firma Consulting Service Robert Siebielski z siedzibą w Warszawie , ul. Domaniewska 35A lokal 1B o numerach NIP: Regon CENNIK USŁUG lista zawierająca podane ceny netto usług, dostępna pod adresem WWW: zawierająca także ceny netto usług promocyjnych oraz dodatkowych. 5. DOMENA nazwa internetowa rejestrowana na podstawie umowy z abonamentem za pośrednictwem usługodawcy u uprawnionego rejestratora. 6. HOSTING Hostingowe konta wirtualne - zasoby objętości i pamięci serwerów, udostępniane przez Usługodawcę ABONENTOWI w celu przechowywania przez niego danych w szczególności: utrzymywania stron i sklepów internetowych oraz skrzynek poczty elektronicznej. 7. OKRES ABONAMENTOWY Okres przez jaki usługodawca będzie świadczył usługi na rzecz abonenta. 8. OPŁATA ABONAMENTOWA Opłata zgodna z cennikiem jaką abonent wnosi zgodnie z wybranym okresem abonamentowym. 3 Abonent składając zamówienie oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od usługodawcy, chyba że zgłosił odpowiednie zastrzeżenie. Zgoda ta jest wyrażana bezterminowo z możliwością jej odwołania w dowolnym momencie. 4 Abonentowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia. 5 Zamówienie usług hostingowych (również na okres testowy) lub rejestracji bądź przedłużenia utrzymywania domen internetowych jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż abonent zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, bez względu na to czy zamówienie odbyło się poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy czy w inny udokumentowany sposób. Istnieje możliwośd zamówienia usług telefonicznie, drogą korespondencyjną, a także osobiście w siedzibie firmy. USŁUGI HOSTINGOWE 6 Wszystkie hostingowe konta wirtualne tworzone są przez usługodawcę na okres próbny wynoszący siedem dni od daty złożenia zamówienia w bezpłatnej subdomenie udostępnionej przez usługodawcę. Jeżeli w tym czasie usługodawca otrzyma za zamówioną usługę opłatę abonamentową w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, ważnośd konta przedłużana jest o długośd opłaconego okresu abonamentowego.

2 7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta hostingowego przed upływem siedmiodniowego okresu próbnego, o ile konto to zostało stworzone po raz kolejny po jego usunięciu wynikającym z braku dokonania opłaty abonamentowej i jest identyczne jak konto, które z powodu braku dokonania opłaty abonamentowej lub na wskutek naruszenia zasad regulaminu zostało usunięte. 8 Pozostałe usługi hostingowe są udostępniane dopiero po dokonaniu przez abonenta opłaty na podany rachunek bankowy usługodawcy. 9 Najpóźniej na czternaście dni przed upływem okresu abonamentowego, na który został wykupiony abonament, abonent otrzyma drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub umowie, informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności usługi oraz fakturę proforma lub wezwanie umożliwiające dokonanie kolejnej rocznej opłaty abonamentowej. 10 Przedłużenie ważności usług nastąpi po dokonaniu przez abonenta opłaty abonamentowej za kolejny okres na rachunek bankowy usługodawcy zgodnie z otrzymaną fakturą proforma, bądź wygenerowanym w serwisie WWW wezwaniem lub informacją o wysokości opłat zgodną z aktualnym cennikiem. Po otrzymaniu wniesionej przez abonenta opłaty, usługodawca przedłuży ważnośd konta na okres, za jaki została uiszczona opłata abonamentowa. 11 Jeżeli do ostatniego dnia trwania okresu abonamentowego lub testowego abonent nie uiści opłaty, usługa jest blokowana na okres siedmiu dni. W wypadku, gdy usługodawca otrzyma w tym okresie wpłatę za kolejny okres abonamentowy, następuje odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ważności o długośd opłaconego okresu abonamentowego. W przeciwnym wypadku następuje usunięcie konta i skasowanie całej zawartości kont ftp, www i oraz wygaśnięcie umowy na świadczenie usług przez usługodawcę. 12 W okresie blokady konta, abonentowi nie przysługuje prawo dostępu do danych i informacji zgromadzonych na kontach ftp, www i skrzynek Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie abonenta, przed upływem okresu, za który została wniesiona opłata abonamentowa, nie będzie powodowad zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej. 14 Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia abonenta od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyd abonenta do kooca okresu abonamentowego, za który dokonał opłaty. REJESTRACJA DOMEN INTERNETOWYCH 15 Usługodawca rejestruje i utrzymuje domeny za pośrednictwem uprawnionego rejestratora partnera NASK Firmę Consulting Service Robert Siebielski z siedzibą w Warszawie , ul. Domaniewska 35A lokal 1B o numerach NIP: , REGON: , na zasadach określonych w odrębnych regulacjach poszczególnych uprawnionych rejestratorów z uwzględnieniem niniejszego regulaminu. 16 Abonent zobowiązuję się zapoznad z tymi zasadami i przestrzegad ich postanowieo: 1. Akceptacją zasad rejestracji i utrzymywania domen będących w dyspozycji Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych (NASK) dostępnych pod adresem: 2. Akceptacją zasad rejestracji i utrzymywania domen poza granicami Polski będących w dyspozycji Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) dostępnych pod adresem 3. Akceptacją zasad rejestracji i utrzymywania domen europejskich będących w dyspozycji European Registry of Internet Domain Names (EURid) za pośrednictwem NASK dostępnych pod adresem 17 Wydanie abonentowi kodów autoryzujących authinfo do domeny następuję przez uprawnionego rejestratora wyłącznie na podstawie podania autoryzacyjnego abonenta. 18 Abonent wyraża zgodę na umieszczanie, udostępnianie i publikację swoich danych osobowych w ogólnodostępnej bazie WHOIS. 19 Abonent udziela usługodawcy nieodwołalne pełnomocnictwo do reprezentowania go przed rejestratorem oraz do zmiany rejestratora. Zakres pełnomocnictwa obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania, przedłużenia bądź transferu domeny internetowej w imieniu abonenta, a także jej administracji, w tym możliwośd przekazywania w niezbędnym zakresie

3 rejestratorowi jego danych osobowych. 20 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za : zablokowanie, zajęcie domeny przez inny podmiot, usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez abonenta opłaty abonamentowej za usługę rejestracji, transferu lub przedłużenia domeny internetowej, rejestrację domeny w złej wierze, lub zgłoszenie roszczeo do danej domeny przez inny podmiot. 21 Jeżeli abonent podczas rejestracji nie zastrzegł inaczej, usługodawca rejestrując domeną za pośrednictwem rejestratora przyjmuje dla domen będących w dyspozycji (NASK) dla celów statystyczno informacyjnych następującą argumentację rejestracji domeny internetowej: 1. Jeżeli abonentem jest firma nazwa domeny jest zgodna z nazwą firmy jej produktu bądź usługi lub / i rodzajem wykonywanej działalności bądź w inny sposób jest związana z wykonywaną działalnością. 2. Jeżeli abonentem jest osoba prywatna nazwa domeny jest związana z osobą zamawiającą, jest zgodna z tworzonym serwisem WWW lub będzie używana do reklamy w Internecie. 22 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie usługi rezerwacji domen internetowych a także zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania rezerwacji domeny internetowej bez podania przyczyn. 23 Usługa rejestracji, odnowienia, transferu bądź cesji domeny internetowej zostanie wykonana przez usługodawcę w ciągu dwunastu godzin od momentu uznania uiszczenia opłaty przez abonenta zgodnie z otrzymaną, bądź wygenerowaną w serwisie WWW fakturą proforma lub informacją o wysokości opłat zgodną z aktualnym cennikiem. W uzasadnionych wypadkach czas realizacji usługi rejestracji domeny internetowej może ulec wydłużeniu. 24 Najpóźniej na czternaście dni przed upływem okresu, na który została zarejestrowana bądź przedłużona nazwa domeny internetowej, abonent otrzyma drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub umowie, informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności usługi oraz fakturę proforma lub wezwanie umożliwiające dokonania kolejnej rocznej opłaty abonamentowej. 25 Jeżeli do ostatniego dnia trwania okresu abonamentowego abonent nie uiści opłaty za przedłużenie domeny internetowej na kolejny okres, umowa między usługodawcą a abonentem wygasa z ostatnim dniem okresu na jaki abonent zarejestrował bądź przedłużył domenę internetową. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚD ABONENTA 26 Abonent zobowiązuje się, iż na zakupionym hostingowym koncie wirtualnym nie będzie przechowywał ani udostępniał treści zakazanych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności abonent zobowiązuje się nie przechowywad ani udostępniad na serwerze treści faszystowskich, komunistycznych, pornograficznych, stron związanych z 'warezem' oraz obrażających jakąkolwiek religię, treści do publikacji i przechowywania, do których nie posiada praw, oraz treści w jakikolwiek sposób naruszających dobra osób trzecich. 27 Akceptując regulamin abonent oświadcza, że jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie materiały przechowywane na zakupionym przez niego hostingowym koncie wirtualnym. 28 Rejestrując usługę hostingową lub domenę abonent odpowiada w pełni za jej nazwę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nazwy rejestrowanych domen i zakładanych kont hostingowych, a spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału usługodawcy. 29 Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony. 30 Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeostwa we własnym zakresie i jest odpowiedzialny za ich aktualnośd. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze i za ich ewentualną utratę. 31 W okresie świadczenia usługi Abonent może dowolnie gospodarowad przydzieloną mu pojemnością konta.

4 OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚD USŁUGODAWCY 32 Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie usługodawcy, zobowiązując się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi hostingowej, za którą abonent wniósł opłatę abonamentową. 33 Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celu przeprowadzenia wcześniej zaplanowanych prac konserwacyjnych, o przerwach technicznych zobowiązuje się poinformowad abonenta z dwunasto godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 34 Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez abonenta na serwerach, a dane zdobyte przez pracowników w trakcie prac technicznych lub administracyjnych nie będą udostępniane osobom trzecim. 35 Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług hostingowych w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. W takim przypadku usługodawca zwróci abonentowi proporcjonalną częśd opłaty abonamentowej jaka pozostała za czas, w którym abonent nie będzie korzystał z usług w skutek wypowiedzenia umowy przez usługodawcę. 36 Odpowiedzialnośd usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ograniczona jest do wysokości opłaty abonamentowej wniesionej przez abonenta. 37 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od usługodawcy. 38 Odpowiedzialnośd usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona. 39 Za brak ciągłości dostarczania usług, zawinionych przez usługodawcę, trwających ponad siedemdziesiąt dwie godziny, usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o jeden miesiąc na własny koszt. 40 Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania kont hostingowych mogą byd wykonane przez usługodawcę odpłatnie, a usługodawca ma prawo odmówid wykonania takiej usługi bez podania przyczyny OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE 41 Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności serwera w okresie próbnym/testowym oraz do ograniczenia jego limitu transferu. Pełna funkcjonalnośd serwera następuje w momencie jego opłacenia. 42 Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usług hostingowych lub do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług na rzecz abonenta bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach: 1. Prób wykorzystywania konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, działania na szkodę innych abonentów bądź usługodawcy, 2. Stwierdzenia umieszczenia na koncie: - skryptów narażających innych klientów na pogorszenie jakości świadczonych usług, szeroko rozumianych skryptów spamerskich oraz strony o tematyce warezowej w tym przeznaczone do dystrybucji plików MP3, filmów i zdjęd bez licencji do ich udostępniania lub sprzedaży. - serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez usługodawcę, - serwisów których elementy ( skrypty CGI, PHP, formularze lub inne ) stwarzają istotne zagrożenie dla stabilności pracy oprogramowania i serwerów usługodawcy. - umieszczania stron, które są jedynie prze kierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczeniem jest pozycjonowanie innych witryn, jeśli inne witryny powodują naruszenie prawa polskiego i/lub międzynarodowego - korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty

5 - wysyłania lub zlecania wysyłania przez Osoby trzecie masowej korespondencji owej ( tzw. Mass mailing ) bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę, w szczególności dotyczy to korespondencji reklamującej serwis internetowy bądź firmę lub usługi abonenta, - korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej 3. Świadomego lub nieświadomego powodowania niestabilności systemu usług hostingowych, także za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi 4. Uruchamiania na koncie programów typu Shoutcast, Icecast, Team Speak, Ventrilo, Mumble, serwerów gier oraz jakichkolwiek innych programów do transmisji audio/video lub w sposób znaczący obciążających serwer lub łącze usługodawcy. 5. Przeniesienia bez zgody usługodawcy na osoby trzecie prawa do korzystania z konta lub jego części, 6. Nieuregulowania w terminie zobowiązao finansowych przez abonenta na rzecz usługodawcy. POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE 43 Abonent w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez usługodawcę ma prawo składania reklamacji. Reklamacja powinna zostad sporządzona w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres usługodawcy: SQUARE HOST Łukasz Bobrowski, ul. Lipioskiego 13/4, Lublin. Reklamacja powinna zawierad: dane umożliwiające identyfikację klienta, nazwę typ i datę zakupu usługi której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. 44 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie trzydziestu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle abonentowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie. 45 Reklamacje składane przez abonentów wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez usługodawcę negatywnie. POSTANOWIENIA KOOCOWE 46 W przypadku nieotrzymania od usługodawcy lub zagubienia rachunku bądź wezwania. Abonent zobowiązany jest do samodzielnego dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy w terminie do ostatniego dnia trwania okresu abonamentowego, zgodnie z aktualnym cennikiem usługodawcy. Z wyraźnym oznaczeniem nazwy abonenta oraz usługi umożliwiającym jej identyfikację przez usługodawcę. W tym celu dla domen oraz kont hostingowych udostępniony jest czternastodniowy okres blokady w którym zarówno domena jak i konto hostingowi jest jeszcze dostępne do odnowienia na kolejny okres abonamentowy. 47 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, o czym zobowiązany jest poinformowad wszystkich abonentów drogą elektroniczną na podany adres kontaktowy z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 48 Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja opublikowana na stronach internetowych usługodawcy pod adresem 49 Postanowienia regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami niniejszego regulaminu. 50 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe

1. Informacje ogólne. 2. Usługi testowe 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z usług firmy Studio Rimm oraz warunki umowy zawartej z Usługobiorcą. 2. Poprzez Studio Rimm rozumie się

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USŁUG UTI.PL 1. REJESTRACJA I UTRZYMANIE DOMENY W UTI.PL 1.1 Podstawowe informacje 1. W celu rejestracji domeny, uti.pl, działając na rzecz i w imieniu Abonenta (na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ViHost.PL I. Definicje. II. Postanowienia ogólne.

Regulamin ViHost.PL I. Definicje. II. Postanowienia ogólne. Regulamin ViHost.PL I. Definicje. 1) Operator firma VIBIZNES Paweł Jarosz z siedzibą w Świdnicy. 2) Abonent odbiorca (osoba fizyczna, prawna lub też podmiot nie posiadający osobowości prawnej) usług oferowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA

REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA REGULAMIN 1 USŁUGODAWCA 1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresami elektronicznymi Serveradmin.pl jest Grzegorz Mac Piotr Kloc SERVERADMIN.PL spółka cywilna z/s 35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo