Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport za I półrocze roku Warszawa, 30 sierpnia r.

2 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. Spis treści 1. WYBRANE DANE OPERACYJNE I FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Główne parametry rynków prowadzonych przez Grupę Wybrane dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A Informacje o Grupie Kapitałowej Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Opis organizacji Grupy Kapitałowej oraz skutki zmian w jej strukturze Struktura własnościowa Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami r Czynniki ryzyka związane z sektorem, w którym Grupa prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Czynniki ryzyka związane z czynnikami zewnętrznymi, przepisami prawa oraz regulacjami Osiągnięte wyniki finansowe oraz kluczowe czynniki mające na nie wpływ Podsumowanie wyników Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody i koszty Przychody i koszty finansowe Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy Struktura bilansu Grupy Przepływy pieniężne Nakłady inwestycyjne Sezonowość lub cykliczność działalności Kluczowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Pozostałe istotne informacje ZAŁĄCZNIKI: SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA R. ORAZ RAPORT Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA R. ORAZ RAPORT Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 2

3 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. 1. Wybrane dane operacyjne i finansowe Grupy Kapitałowej 1.1. Główne parametry rynków prowadzonych przez Grupę I kw. Liczba spółek krajowych - Główny Rynek II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw I kw. Liczba spółek zagranicznych - Główny Rynek II kw. III kw. 27 IV kw. 29 I kw. 35 II kw. Źródło: GPW Źródło: GPW Kapitalizacja spółek krajowych - Główny Rynek (mld zł) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw I kw. Liczba debiutów - Główny Rynek* 9 II kw. 4 III kw. 19 IV kw. 10 I kw. 15 II kw. Źródło: GPW Źródło: GPW; * - uwzględnia przeniesienia notowań z rynku NewConnect Wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych - Główny Rynek (mld zł) 63,9 63,8 57,9 53,8 49,6 45,6 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw Wartość obrotów akcjami w transakcjach pakietowych - Główny Rynek (mld zł) 6,1 I kw. 6,9 II kw. 2,7 III kw. 11,8 IV kw. 3,9 I kw. 7,3 II kw. Źródło: GPW Źródło: GPW Wolumen obrotu kontraktami terminowymi (mln szt.)* 3,88 3,93 3,07 3,13 3,71 2, Wolumen obrotu opcjami (tys. szt.)* I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. 0 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. Źródło: GPW * - uwzględnia transakcje sesyjne i pakietowe Źródło: GPW * - uwzględnia transakcje sesyjne i pakietowe 1 Z początkiem r. dane dotyczące wartości obrotów publikowane są przez GPW jednostronnie i jeżeli nie wskazano inaczej, taką samą metodologię zastosowano w niniejszym Raporcie. 3

4 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r I kw. Liczba rachunków inwestycyjnych (tys.) II kw. III kw IV kw. I kw. II kw. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 6,2% I kw. Stopa zwrotu z indeksu WIG II kw. -7,2% 14,8% III kw. 5,0% IV kw. 2,6% I kw. -0,7% II kw. Źródło: KDPW Źródło: GPW ,85 0,13 I kw. Wartość ofert - Główny Rynek i NewConnect (mld zł) 1,00 12,88 II kw. 2,57 1,28 0,33 III kw. 2,36 IV kw. SPO IPO 1,18 0,51 2,40 0,50 I kw. II kw I kw. Wartość obrotu instrumentami dłużnymi - Treasury BondSpot Poland (mld zł)* Transakcje warunkowe** II kw. III kw. Transakcje rynku kasowego IV kw. 176 I kw. 237 II kw. Źródło: GPW Źródło: BondSpot * - obligacje i bony skarbowe; ** - suma wartości transakcji otwarcia i transakcji zamknięcia I kw. Liczba spółek - NewConnect 136 II kw. 164 III kw. 185 IV kw. 220 I kw. 261 II kw I kw. Liczba debiutów - NewConnect 18 II kw. 29 III kw. 25 IV kw. 38 I kw. 42 II kw. Źródło: GPW Źródło: GPW I kw. Kapitalizacja - NewConnect (mln zł) II kw III kw IV kw I kw II kw I kw. Wartość obrotów - NewConnect (mln zł)* 198 II kw. 481 III kw. 687 IV kw. 561 I kw. 693 II kw. Źródło: GPW Źródło: GPW * - uwzględnia transakcje sesyjne i pakietowe 4

5 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Wybrane dane finansowe Emitenta i Grupy Kapitałowej WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca w tys. zł w tys. euro [1] Przychody ze sprzedaży Przychody z obsługi obrotu Przychody z obsługi emitentów Przychody ze sprzedaży informacji Przychody pozostałe Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za okres Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję [2] (w PLN/ EUR) 1,70 1,30 0,43 0,32 EBITDA [3] [1] Wykorzystano średnią półroczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 3,9540 PLN w r. oraz 1 EUR = 4,0006 PLN w r.). [2] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej. [3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + udział w zyskach jednostek stowarzyszonych + amortyzacja. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF Stan na dzień 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca 31 grudnia w tys. zł w tys. euro [1] Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności handlowe i pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM [1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach r. (1 EUR = 3,9866) oraz r. (1 EUR = 3,9603 PLN). Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) Stan za okres 6 miesięcy zakończony/ Stan na dzień 30 czerwca 30 czerwca 65,5% 60,8% 52,6% 47,4% Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania odsetkowe/ Kapitał własny) 23,7% 14,2% 0,0% 0,0% Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka 5

6 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe, zgodne z MSSF Okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca w tys. zł w tys. euro [1] Przychody ze sprzedaży Przychody z obsługi obrotu Przychody z obsługi emitentów Przychody ze sprzedaży informacji Przychody pozostałe Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za okres Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję (w PLN/ EUR) 1,60 1,13 0,40 0,28 EBITDA [2] [1] Wykorzystano średnią półroczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 3,9540 PLN w r. oraz 1 EUR = 4,0006 PLN w r.). [2] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja. Sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe, zgodne z MSSF Stan na dzień 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca 31 grudnia w tys. zł w tys. euro [1] Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Inwestycje w jednostkach zależnych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pozostałe aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM [1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach r. (1 EUR = 3,9866) oraz r. (1 EUR = 3,9603PLN). Wybrane wskaźniki finansowe GPW S.A. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) Źródło: Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka Stan na dzień 30 czerwca 59,4% 56,2% 53,6% 48,8% 48,6% n/d 6

7 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. 2. Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Informacje o Grupie Kapitałowej Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Grupa Kapitałowa, Grupa ) jest spółka Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW, Spółka, Giełda, jednostka dominująca ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Grupa oferuje szeroką gamę produktów i usług w ramach prowadzonych rynków obrotu papierami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i dłużnymi, produktami strukturyzowanymi, energią elektryczną, a także prowadzi sprzedaż danych rynkowych. GPW to jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie. Jednostka dominująca oraz spółki zależne tworzące Grupę Kapitałową prowadzą działalność w trzech podstawowych liniach biznesowych: obsługa obrotu, obejmująca obrót wszystkimi instrumentami finansowymi oraz towarami dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, obsługa emitentów, obejmująca głównie dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, sprzedaż informacji rynkowych, obejmująca dostarczanie użytkownikom danych giełdowych i udzielanie licencji na indeksy. Działalność we wszystkich trzech segmentach równoznaczna jest z organizowaniem i prowadzeniem przez Grupę obrotu na następujących rynkach: Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi), NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek), Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony przez GPW i BondSpot), Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi prowadzony przez BondSpot), poee Rynek Energii GPW (obrót energią elektryczną). Podstawowe informacje o jednostce dominującej: Nazwa i forma prawna:... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Skrócona nazwa:... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Siedziba i adres:... ul. Książęca 4, Warszawa, Polska Numer telefonu:... (+48 22) Numer telefaksu:... (+48 22) , (+48) Strona internetowa:... Adres poczty elektronicznej:... KRS: REGON: NIP:

8 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Opis organizacji Grupy Kapitałowej oraz skutki zmian w jej strukturze Na dzień 30 sierpnia r. Grupę Kapitałową stanowią Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (jako jednostka dominująca) oraz trzy spółki zależne. Ponadto GPW posiada udziały w trzech spółkach stowarzyszonych. Spółki zależne i stowarzyszone Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień 30 sierpnia r. oraz udział GPW w kapitale zakładowym tych spółek GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Spółki Zależne BondSpot S.A. (92,47%) Spółki Stowarzyszone KDPW S.A. (33,33%) WSEInfoEngine S.A. (100%) INNEX PJSC (24,98%) Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. (100%) Centrum Giełdowe S.A. (24,79%) Źródło: Spółka Spółki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli, natomiast inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane są metodą praw własności. Oprócz wyżej wymienionych spółek zależnych i stowarzyszonych, jednostka dominująca posiada również udziały w następujących podmiotach: Towarowa Giełda Energii S.A., S.C. Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. Od 2008 r. Grupa prowadzi przedstawicielstwo w Kijowie (Ukraina), którego działalność koncentruje się na promocji GPW wśród ukraińskich inwestorów, emitentów i pośredników finansowych. Przedstawicielstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej, jak również nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej mającej na celu uzyskanie przychodu. Przedstawicielstwo we wszystkich swoich czynnościach działa w imieniu i na rzecz GPW, w zakresie wynikającym ze Statutu Przedstawicielstwa i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd GPW, realizując swoje funkcje zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Grupa nie posiada oddziałów ani zakładów. W I półroczu r. nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 8

9 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Struktura własnościowa Na dzień 30 sierpnia r. kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dzieli się na akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (na każdą akcję przypadają dwa głosy) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B. Na dzień 30 sierpnia r., zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, Skarb Państwa posiada akcji imiennych serii A (uprzywilejowanych co do głosu) stanowiących 35,0% wszystkich akcji, a tym samym głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 51,5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, na dzień publikacji niniejszego Raportu, oprócz Skarbu Państwa, żaden z akcjonariuszy nie posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jednostki dominującej. Od publikacji poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Poniższe tabele prezentują akcje GPW i uprawnienia do akcji GPW będące w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających Spółką i Grupą. Akcje GPW i uprawnienia do akcji GPW będące w posiadaniu osób zarządzających Spółką i Grupą na dzień 30 sierpnia r. Liczba posiadanych akcji Liczba posiadanych uprawnień do akcji Ludwik Sobolewski 25 0 Lidia Adamska 0 0 Beata Jarosz 0 0 Adam Maciejewski 0 0 Akcje GPW i uprawnienia do akcji GPW będące w posiadaniu osób nadzorujących Spółkę i Grupę na dzień 30 sierpnia maja r. Liczba posiadanych akcji Liczba posiadanych uprawnień do akcji Leszek Pawłowicz 0 0 Marek Wierzbowski 0 0 Sebastian Skuza 0 0 Paweł Graniewski 0 0 Jacek Jaszczołt 0 0 Sławomir Krupa 0 0 Jacek Lewandowski 0 0 Źródło: Spółka Stan posiadania ww. instrumentów finansowych przez osoby zarządzające Spółką i Grupą nie zmienił się od czasu publikacji ostatniego raportu okresowego. Podobnie jak przedstawiono w raporcie za I kwartał r., żadna z osób nadzorujących Spółkę i Grupę nie posiada ww. instrumentów. 9

10 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami r. Działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i spółek z Grupy Kapitałowej GPW narażona jest na ryzyka zewnętrzne związane z otoczeniem rynkowym, regulacyjno-prawnym oraz ryzyka wewnętrzne związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Przedstawione poniżej czynniki ryzyka mogą mieć wpływ na działalność GPW w pozostałych miesiącach r., jednakże ich kolejność nie odzwierciedla ich względnego znaczenia dla Grupy Czynniki ryzyka związane z sektorem, w którym Grupa prowadzi działalność Grupa narażona jest na ryzyko konkurencji ze strony giełd oraz alternatywnych platform obrotu Światowy sektor giełd charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, a w ostatnich kilku latach nasiliły się w tym sektorze procesy konsolidacyjne. Konkurencję dla Grupy w ramach obrotu na rynku kasowym stanowić mogą tzw. wielostronne platformy obrotu (ang. multilateral trading facitilies, MTF). Obecnie konkurencja ze strony platform MTF w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest ograniczona. Wzrost zainteresowania inwestorów instrumentami rynku pozagiełdowego może stanowić konkurencję dla oferty GPW Konkurencję dla oferty Grupy stanowić mogą również kontrakty na różnice kursowe (ang. contracts for difference, CFD) oraz inne instrumenty finansowe oferowane na rynku pozagiełdowym. Kontrakty na różnice kursowe to pozagiełdowe instrumenty pochodne, nie poddane standaryzacji i służące głównie do spekulacji na zmianach kursów walutowych, indeksów giełdowych, towarów, surowców, akcji, obligacji oraz innych aktywów Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Spadek aktywności emitentów i inwestorów może doprowadzić do zmniejszenia się liczby i wartości ofert papierów wartościowych oraz wolumenów obrotów Wysokość przychodów Grupy i jej rentowność w dużym stopniu zależą od poziomu aktywności emitentów i inwestorów na GPW, w szczególności zaś od liczby i wartości ofert publicznych oraz wolumenu, wartości i liczby instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu. Spadek aktywności emitentów i inwestorów może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności Grupy w pozostałych miesiącach r. Czynniki ryzyka związane z platformami transakcyjnymi Grupy Na podstawie Umowy zawartej z NYSE Technologies SAS, spółka realizuje projekt wdrożenia nowego systemu transakcyjnego. Wdrożenie nowego systemu ma nastąpić w IV kwartale 2012 r. Wystąpienie ewentualnych istotnych opóźnień związanych z pracami wdrożeniowymi platformy w pozostałych miesiącach r. może mieć negatywny wpływ na termin ostatecznego wdrożenia systemu. 10

11 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. Spółka ma ograniczony wpływ na wysokość opłat regulacyjnych stanowiących znaczący udział w kosztach Grupy GPW i KDPW mają obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na pokrycie rocznego budżetu KNF z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wysokości tych opłat ustalane są w oparciu o przewidywane koszty nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym na dany rok oraz w oparciu o szacowane przychody uzyskiwane przez KNF od uczestników rynku. GPW nie jest w stanie przewidzieć ostatecznej kwoty, jaką będzie zobowiązana uiścić na rzecz KNF w danym roku Czynniki ryzyka związane z czynnikami zewnętrznymi, przepisami prawa oraz regulacjami Niekorzystne zdarzenia mające wpływ na światową koniunkturę gospodarczą mogą negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki z działalności Działalność Grupy uzależniona jest od koniunktury na światowych rynkach finansowych. Ogólne tendencje w światowej gospodarce, zwłaszcza wśród państw europejskich i USA wskazują na problemy poszczególnych krajów związane z obsługą długu publicznego. Niekorzystne zdarzenia związane z oceną wypłacalności poszczególnych państw lub możliwościami finansowania ich zadłużenia w wyniku zwiększonej awersji wobec ryzyka po stronie emitentów instrumentów finansowych i inwestorów, mogą wpłynąć w negatywny sposób na wyniki z działalności Grupy w pozostałych miesiącach r. Zmiany przepisów dotyczących polityki inwestycyjnej inwestorów instytucjonalnych mogą wiązać się ze zmianą ich polityki inwestycyjnej oraz skutkować zmniejszeniem aktywności inwestycyjnej na GPW W Europejskim Trybunale Sprawiedliwości znajduje się skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce związana z mniej korzystnymi zasadami inwestowania kapitału przez otwarte fundusze emerytalne poza granicami kraju. Ewentualne uznanie przez ETS skargi KE za uzasadnioną może mieć negatywny wpływ na aktywność otwartych funduszy emerytalnych na rynku krajowym i na wyniki działalności Grupy w pozostałych miesiącach r. 11

12 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Osiągnięte wyniki finansowe oraz kluczowe czynniki mające na nie wpływ Podsumowanie wyników W I półroczu r. Grupa GPW osiągnęła przychody w wysokości 137,5 mln zł, które były istotnie wyższe niż przychody w I i II półroczu r, gdy wyniosły one odpowiednio 111,5 mln zł oraz 114,2 mln zł. Wynik operacyjny w I półroczu r. wyniósł 72,3 mln zł, w porównaniu do 52,8 mln zł i 39,0 mln zł odpowiednio w I i II półroczu r. Zysk przed opodatkowaniem i zysk netto Grupy w I półroczu r. wyniosły odpowiednio 86,8 mln zł oraz 71,5 mln zł. Głównymi czynnikami wzrostu wyników Grupy GPW w I połowie r. były: wzrost obrotów na rynkach akcji, wzrost liczby debiutów i kapitalizacji spółek, wysokie przychody z tytułu wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji w I kwartale r. W II kwartale r. Grupa osiągnęła przychody w wysokości 68,3 mln zł, co oznacza spadek o 0,9 mln zł (1,2%) w stosunku do I kwartału r. oraz wzrost o 10,8 mln zł (18,8%) w stosunku do II kwartału r. W I kwartale r. wystąpiły szczególnie wysokie przychody z wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji, których wartość osiągnęła 7,7 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej, zysk przed opodatkowaniem oraz zysk netto Grupy w II kwartale r. wyniosły odpowiednio: 33,8 mln zł, 40,2 mln zł oraz 32,9 mln zł. Rachunek zysków i strat Grupy GPW w i r. w ujęciu kwartalnym tys. zł II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw. Przychody ze sprzedaży Przychody z obsługi obrotu Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym Instrumenty pochodne Inne opłaty od uczestników rynku Instrumenty dłużne Inne instrumenty rynku kasowego Przychody z obsługi emitentów Opłaty roczne za notowanie Opłaty za wprowadzenie i dopuszczenie oraz inne opłaty Przychody ze sprzedaży informacji Pozostałe przychody Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Koszty osobowe Inne koszty osobowe Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne Opłaty i podatki w tym: KNF Usługi obce Inne koszty operacyjne Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk z działalności operacyjnej Saldo na przychodach i kosztach finansowych Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto za okres Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka 12

13 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW na koniec poszczególnych kwartałów i r. II kw. I kw. IV kw. III kw. II kw. I kw. Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Należności handlowe oraz pozostałe należności Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały Niepodzielony wynik finansowy Udziały niekontrolujące Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Kapitał własny i zobowiązania razem Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka 13

14 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Przychody ze sprzedaży Grupa wyróżnia cztery segmenty przychodowe: obsługa obrotu, obsługa emitentów, sprzedaż informacji, pozostałe przychody. Na przychody z tytułu obsługi obrotu składają się przychody z opłat ponoszonych przez uczestników rynku z tytułu: transakcji realizowanych na rynkach akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym, transakcji instrumentami pochodnymi, transakcji instrumentami dłużnymi, transakcji innymi instrumentami rynku kasowego, pozostałych opłat od uczestników rynku. Przychody z obsługi obrotu akcjami i innymi udziałowymi papierami wartościowymi stanowią główne źródło przychodów Grupy z tytułu obsługi obrotu, a także jej główne źródło przychodów ze sprzedaży. Obroty na Głównym Rynku generują niemal całość przychodów z obsługi handlu udziałowymi papierami wartościowymi. Przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi są drugim w kolejności największym źródłem przychodów z tytułu obsługi obrotu. Obroty kontraktami terminowymi na indeks WIG20 stanowią większość przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi. Przychody z obsługi obrotu instrumentami dłużnymi generuje rynek Catalyst, system obrotu instrumentami dłużnymi, który w dalszym ciągu znajduje się w początkowej fazie rozwoju, oraz rynek Treasury BondSpot Poland, prowadzony przez BondSpot S.A., spółkę zależną GPW. Opłaty z obsługi obrotu innymi instrumentami rynku kasowego obejmują opłaty z tytułu obrotu produktami strukturyzowanymi, certyfikatami inwestycyjnymi, tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF oraz opłaty od obrotu energią na rynku kasowym w ramach poee Rynku Energii GPW. Przychody z obsługi emitentów składają się z dwóch głównych elementów: pobieranych od emitentów opłat jednorazowych związanych z wprowadzeniem i dopuszczeniem nowych akcji i innych instrumentów do notowań giełdowych, opłat okresowych (rocznych) za notowanie. Przychody ze sprzedaży informacji są generowane głównie z opłat pobieranych od dystrybutorów informacji za sprzedaż danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz danych historyczno-statystycznych. Opłaty te obejmują stałą opłatę roczną oraz opłaty miesięczne obliczane na podstawie liczby abonentów dystrybutora. Do końca I półrocza r. opłaty od dystrybutorów zagranicznych wnoszone były w euro, natomiast opłaty od dystrybutorów krajowych w złotych. Zgodnie z decyzją Zarządu GPW, od 1 lipca r. miesięczne opłaty związane ze sprzedażą informacji wyrażone będą jedynie w PLN. Od 1 stycznia 2012 r. zmiana ta będzie dotyczyła również opłat rocznych. Zmniejszy to zależność przychodów GPW od zmian kursu EUR/PLN. Pozostałe przychody Grupy stanowią głównie przychody spółek zależnych: WSEInfoEngine S.A., Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. oraz przychody GPW z tytułu działalności edukacyjnej, wynajmu powierzchni, działalności reklamowej i sponsoringu. W I półroczu r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 137,5 mln zł, co stanowiło wzrost zarówno w stosunku do II półrocza r. (przychody równe 114,2 mln zł) jak i I półrocza r. (przychody równe 111,5 mln zł). Wynik ten był efektem wzrostu we wszystkich czterech segmentach przychodowych. W II kwartale r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 68,3 mln zł, w porównaniu do 69,2 mln zł w I kwartale r. oraz 57,5 mln zł w II kwartale r. W I kwartale r. wystąpiły szczególnie wysokie przychody z wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji, o wartości 7,7 mln zł. 14

15 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. Przychody Grupy i ich struktura w II i I kwartale r. oraz w II kwartale r. w tys. zł, % 30 czerwca % Stan za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca % 30 czerwca r. % Przychody z obsługi obrotu ,1% ,2% ,1% Akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym ,0% ,7% ,9% Instrumenty pochodne ,2% ,9% ,5% Inne opłaty od uczestników rynku ,8% ,7% ,2% Instrumenty dłużne ,9% ,5% ,5% Inne instrumenty rynku kasowego 167 0,2% 267 0,4% 42 0,1% Przychody z obsługi emitentów ,5% ,7% ,6% Opłaty roczne za notowanie ,1% ,9% ,3% Opłaty za wprowadzenie i dopuszczenie oraz inne opłaty ,3% ,8% ,3% Przychody ze sprzedaży informacji ,7% ,9% ,1% Pozostałe przychody ,7% 868 1,3% 683 1,2% Razem ,0% ,0% ,0% Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka Grupa pozyskuje przychody ze sprzedaży głównie w polskich złotych i euro. Przychody osiągane w polskich złotych stanowiły w II i I kwartale r., a także w II kwartale r. 74% - 84% przychodów ogółem. Przychody w euro uzyskiwane są ze wszystkich czterech segmentów biznesowych. Ryzyko zmiany kursu walutowego ponoszone jest przez Grupę głównie w przypadku przychodów ze sprzedaży informacji. Zestawienie przychodów od odbiorców zagranicznych i krajowych w II i I kwartale r. oraz w II kwartale r. Stan za okres 3 miesięcy zakończony w tys. zł, % 30 czerwca % 31 marca % 30 czerwca r. % Przychody krajowe ,0% ,9% ,3% Przychody zagraniczne ,0% ,1% ,7% Razem ,0% ,0% ,0% Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka Średnie kursy wymiany EUR/PLN wyniosły w I półroczu r. oraz II i I półroczu r. odpowiednio 3,95 EUR/PLN, 3,99 EUR/PLN oraz 4,00 EUR/PLN. Średnie kursy wymiany EUR/PLN wyniosły w II i I kwartale r. oraz II kwartale r. odpowiednio 3,96 EUR/PLN, 3,95 EUR/PLN oraz 4,01 EUR/PLN. 15

16 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. OBSŁUGA OBROTU Przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu za II kwartał r. wyniosły 50,6 mln zł, co oznacza spadek o 7,6% w porównaniu z I kwartałem r. oraz o wzrost o 17,2% w porównaniu z II kwartałem r. Udział przychodów z obsługi obrotu w przychodach ze sprzedaży Grupy ogółem spadł w II kwartale r. do poziomu 74,1% w porównaniu z poziomem 79,2% w I kwartale r. oraz w porównaniu z poziomem 75,1% w II kwartale r. Zmiany te związane były przede wszystkim ze szczególnie wysokimi przychodami z wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji w I kwartale r., które osiągnęły poziom 7,7 mln zł, spadkiem wolumenów instrumentów pochodnych oraz zmianą struktury obrotów akcjami. Grupa uzyskała przychody z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym w wysokości 37,6 mln zł w II kwartale r., co stanowiło spadek o 6,0% (2,4 mln zł) w porównaniu z kwotą 39,9 mln zł w I kwartale r. oraz wzrost o 31,0% (8,9 mln zł) w porównaniu z kwotą 28,7 mln zł w II kwartale r. Na wysoką wartość przychodów z obsługi obrotów akcjami i innymi papierami o charakterze udziałowym w I kwartale r. wpłynęło przeprowadzenie przez bank Santander wezwania w trybie nabycia znacznych pakietów akcji Banku Zachodniego WBK. Wartość tej transakcji wyniosła 15,9 mld zł, zaś ogólne przychody z tytułu wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji w I kwartale r. wyniosły 7,7 mln zł, w porównaniu do 0,1 mln zł w II kwartale r. oraz 0,2 mln zł w II kwartale r. W II kwartale r. nastąpiła dodatnia korekta przychodów wynikająca z błędnego naliczenia opłat w I kwartale r. Do przychodów II kwartału r. zaliczono kwotę niezafakturowanych opłat w I kwartale r. w wysokości 3,0 mln zł. Łączna wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku (sesyjnych i pakietowych) w II kwartale r. wyniosła 71,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4,9% w porównaniu z I kwartałem r. oraz wzrost o 17,2% w porównaniu z II kwartałem r. Wzrost obrotów w II kwartale r. wynikał ze wzrostu obrotów akcjami w transakcjach pakietowych, które w II kwartale r. wyniosły 7,3 mld zł, w I kwartale r.: 3,9 mld zł, a w II kwartale r.: 6,9 mld zł. Przeciętna wartość transakcji w II kwartale r., liczona jako stosunek łącznej wartości obrotów sesyjnych i liczby transakcji sesyjnych, wyniosła 19,8 tys. zł i była wyższa niż w I kwartale r. (17,7 tys. zł) oraz II kwartale r. (18,7 tys. zł). Indeks WIG20 spadł w II kwartale r. o 0,5% z poziomu 2 816,96 punktów na koniec I kwartału r. do poziomu 2 802,01 punktów na koniec II kwartału r. Wzrost indeksu WIG20 na koniec II kwartału r. w porównaniu z końcem II kwartału r. wyniósł 23,4%. Wolumen obrotów akcjami na Głównym Rynku w II kwartale r. wyniósł 6,8 mld akcji i wzrósł o 6,5% w stosunku do I kwartału r. oraz o 12,3% w stosunku do II kwartału r. Przychody Grupy z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi wyniosły 8,3 mln zł, co oznacza spadek o 19,4% w porównaniu do I kwartału r., gdy przychody te wyniosły 10,3 mln zł, oraz spadek o 26,0% w porównaniu do II kwartału r., gdy przychody te wyniosły 11,2 mln zł. Przyczyną niższych przychodów z obsługi transakcji instrumentami pochodnymi jest niższy wolumen instrumentów pochodnych, związany głównie z malejącą zmiennością indeksu WIG20, która w II kwartale r. była najniższa w historii indeksu. Niska zmienność oznacza mniejsze możliwości inwestycyjne na rynku kontraktów terminowych i powstrzymuje wielu inwestorów przed zawieraniem transakcji. GPW pracuje nad poszerzeniem oferty produktowej w zakresie instrumentów pochodnych, w szczególności w zakresie opcji, które dają możliwość osiągania zysków także w trendach bocznych. Wolumeny kontraktów terminowych na indeks WIG20, które stanowią ponad 95% przychodów z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi, w II i I kwartale r. oraz II kwartale r. wyniosły odpowiednio 2,8 mln, 3,5 mln oraz 3,8 mln kontraktów. Przychody Grupy z tytułu transakcji instrumentami dłużnymi wzrosły w II kwartale r. zarówno w porównaniu do I kwartału r. jak i II kwartału r. W II kwartale r. wyniosły one 3,4 mln zł, o 8,0% więcej niż w I kwartale r. oraz o 68,4% więcej niż w II kwartale r. Na osiągnięte wyniki wpływ miał przede wszystkim wzrost obrotów na rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP). Wartość obrotów na TBSP w II kwartale r. wyniosła 237,1 mld zł (transakcje warunkowe) oraz 70,1 mld zł (transakcje rynku kasowego), podczas gdy w I kwartale r. odpowiednio 176,2 mld zł i 72,1 mld zł, a w II kwartale r. 20,2 mld zł oraz 30,5 mld zł. 16

17 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. Przychody z obrotu akcjami, innymi instrumentami udziałowymi, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi oraz dane o wartości lub wolumenie obrotu tymi instrumentami w II i I kwartale r. oraz w II kwartale r. Stan za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 31 marca 30 czerwca r. Przychody z obsługi obrotu akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym (w mln zł) Wartość obrotów akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym na Głównym Rynku (w mld zł) Wartość obrotów akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym na NewConnect (w mld zł) 37,6 39,9 28,7 71,1 67,8 60,6 0,7 0,6 0,2 Przychody z obsługi obrotu instrumenty pochodne (w mln zł) 8,3 10,3 11,2 Wolumen obrotów instrumentami pochodnymi (mln kontraktów) 3,2 4,0 4,1 Przychody z obsługi obrotu instrumenty dłużne (w mln zł) 3,4 3,1 2,0 Wartość obrotów instrumentami dłużnymi na Catalyst* (mld zł) 0,3 0,3 0,3 Wartość obrotów instrumentami dłużnymi na Treasury BondSpot Poland - transakcje warunkowe (mld zł ) 237,1 176,2 20,2 Wartość obrotów instrumentami dłużnymi na Treasury BondSpot Poland - transakcje rynku kasowego (mld zł ) 70,1 72,1 30,5 * uwzględnia instrumenty skarbowe notowane na GPW oraz BondSpot Źródło: Spółka Przychody Grupy z tytułu transakcji innymi instrumentami rynku kasowego spadły w II kwartale r. w porównaniu do I kwartału r. i wzrosły w porównaniu do II kwartału r. W II kwartale r. wyniosły one 0,2 mln zł, o 37,4% mniej niż w I kwartale r. oraz 4-krotnie więcej niż w II kwartale r. Wzrost w porównaniu z r. związany był z uruchomieniem pod koniec IV kwartału r. poee Rynku Energii GPW i uzyskaniem przychodów z tytułu obrotu energią na rynku kasowym. Spadek przychodów w II kwartale r. w porównaniu z I kwartałem r. wynikał ze spadku obrotów na poee Rynku Energii GPW. Inne opłaty od uczestników rynku w II kwartale r. wyniosły 1,2 mln zł, w I kwartale r.: 1,1 mln zł, a w II kwartale r.: 1,2 mln zł. 17

18 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. OBSŁUGA EMITENTÓW Przychody z obsługi emitentów wyniosły w II kwartale r. 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o 22,3% w porównaniu do I kwartału r. oraz wzrost o 17,0% w porównaniu do II kwartału r. Głównym źródłem przychodów z obsługi emitentów jest Główny Rynek oraz NewConnect. Łączne przychody z obsługi emitentów na tych dwóch rynkach w II kwartale r. wyniosły 6,2 mln zł, podczas gdy w I kwartale r. i II kwartale r. odpowiednio 5,1 mln zł oraz 5,4 mln zł. W II kwartale r. całkowite przychody z opłat rocznych wyniosły 4,2 mln zł i były o 3,1% (0,1 mln zł) wyższe w stosunku do 4,1 mln zł w I kwartale r. oraz o 15,1% (0,5 mln zł) wyższe w stosunku 3,6 mln zł w II kwartale r. Było to głównie odzwierciedleniem wyższego poziomu kapitalizacji spółek na koniec r. w stosunku do końca 2009 r. oraz większej liczby spółek notowanych na GPW w II kwartale r. w porównaniu do poprzednich kwartałów. Opłaty za dopuszczenie i wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły w II kwartale r. 2,3 mln zł. Były one o 1,1 mln zł (86,1%) wyższe od analogicznych przychodów w I kwartale r. i równocześnie o 0,4 mln zł (20,8%) wyższe w stosunku do analogicznych przychodów w II kwartale r. Zmiany te spowodowane zostały głównie wzrostem liczby ofert na Głównym Rynku i NewConnect. W II kwartale r. na Głównym Rynku zadebiutowało 15 spółek. Łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych wyniosła 2,7 mld zł. Analogiczne wartości dla I kwartału r. i II kwartału r. wyniosły odpowiednio 10 spółek i 1,4 mld zł oraz 9 spółek i 13,8 mld zł. W II kwartale r. za pośrednictwem GPW w wyniku ofert Skarbu Państwa nastąpiła prywatyzacja spółek PZU i Tauron (IPO o łącznej wartości 10,2 mld zł). W II kwartale r. na NewConnect zadebiutowały 42 spółki, a łączna wartość ofert pierwotnych i wtórnych wyniosła 197 mln zł. Analogiczne wartości dla I kwartału r. i II kwartału r. wyniosły odpowiednio 38 spółek i 254 mln zł oraz 18 spółek i 82 mln zł. Na koniec II kwartału r. na rynkach akcji GPW notowane były 677 spółki, w tym 416 na Głównym Rynku oraz na 261 na NewConnect. Kapitalizacja spółek na Głównym Rynku wyniosła 823,9 mld zł na koniec II kwartału r., 847,1 mld zł na koniec I kwartału r. oraz 727,2 mld zł na koniec II kwartału r., z czego odpowiednio 556,2 mld zł, 561,1 mld zł oraz 450,2 mld zł stanowiły spółki krajowe. Kapitalizacja spółek na NewConnect wyniosła 7,2 mld zł na koniec II kwartału r., 5,5 mld zł na koniec I kwartału oraz 3,1 mld zł na koniec II kwartału r., z czego odpowiednio 7,0 mld zł, 5,2 mld zł oraz 3,0 mld zł stanowiły spółki krajowe. 18

19 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. Przychody z tytułu obsługi emitentów, kapitalizacja rynkowa, liczba notowanych spółek, liczba i wartość debiutów, wartość ofert, liczba i kapitalizacja spółek wycofanych z notowań na Głównym Rynku i rynku NewConnect (w oparciu o kapitalizację w momencie wycofania z notowań) w II i I kwartale r. oraz II kwartale r. Główny Rynek 30 czerwca Stan na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 30 czerwca r. Przychody z obsługi emitentów (w mln zł) 5,8 4,7 5,2 Kapitalizacja notowanych spółek (krajowe) (w mld zł) 556,2 561,1 450,2 Kapitalizacja notowanych spółek (zagraniczne) (w mld zł) 267,7 286,1 277,0 Liczba notowanych spółek (krajowe) Liczba notowanych spółek (zagraniczne) Wartość ofert (pierwsze oferty publiczne i oferty wtórne) (w mld zł) 2,7 1,4 13,8 Liczba nowych spółek (w okresie) Kapitalizacja nowych spółek (w mld zł) 6,9 1,6 40,6 Liczba spółek wycofanych z obrotu Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu (w mld zł) 0,0 2,1 12,7 NewConnect Przychody z obsługi emitentów (w mln zł) 0,3 0,4 0,2 Kapitalizacja notowanych spółek (krajowe) (w mld zł) 7,0 5,2 3,0 Kapitalizacja notowanych spółek (zagraniczne) (w mld zł) 0,2 0,2 0,1 Liczba notowanych spółek (krajowe) Liczba notowanych spółek (zagraniczne) Wartość ofert (pierwsze oferty publiczne i oferty wtórne) (w mld zł) 0,2 0,3 0,1 Liczba nowych spółek (w okresie) Kapitalizacja nowych spółek (w mld zł) 1,4 1,5 0,4 Liczba spółek wycofanych z obrotu* Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu (w mld zł) 0,1 0,4 0,1 * uwzględnia spółki, które zostały przeniesione na Główny Rynek Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka W badanym okresie rosła liczba emitentów na rynku Catalyst. Na koniec II kwartału r. na rynku Catalyst notowane były instrumenty 73 emitentów, co oznacza istotny wzrost zarówno w stosunku do końca I kwartału r. (59 emitentów), jak i w stosunku do końca II kwartału r. (20 emitentów). 19

20 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. SPRZEDAŻ INFORMACJI Przychody ze sprzedaży informacji w II kwartale r. wyniosły 9,3 mln zł, co oznacza wzrost o 13,8% w porównaniu z przychodami za I kwartał r., które wyniosły 8,2 mln zł, oraz wzrost o 15,7% w porównaniu z przychodami w II kwartale r., które wyniosły 8,1 mln zł. Na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży informacji wpływ ma liczba dystrybutorów oraz abonentów, a także, ze względu na fakt, że znaczna część przychodów ze sprzedaży informacji pozyskiwana była w euro, kurs wymiany EUR/PLN. Wzrost przychodów w II kwartale r. w porównaniu z I kwartałem r. wynikał m.in. ze wzrostu liczby zagranicznych abonentów instytucjonalnych. Zgodnie z decyzją Zarządu GPW, od 1 lipca r. opłaty miesięczne związane ze sprzedażą informacji wyrażone będą jedynie w PLN. Od 1 stycznia 2012 r. zmiana ta będzie dotyczyła również opłat rocznych. Zmniejszy to zależność przychodów GPW od zmian kursu EUR/PLN. Średnie kursy wymiany EUR/PLN wyniosły w II i I kwartale r. oraz II kwartale r. odpowiednio 3,96 EUR/PLN, 3,95 EUR/PLN oraz 4,01 EUR/PLN. Informacja o liczbie dystrybutorów i abonentów informacji na koniec II i I kwartału r. oraz na koniec II kwartału r. Stan na dzień i za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 31 marca 30 czerwca r. Przychody ze sprzedaży informacji (mln zł) 9,3 8,2 8,1 Liczba dystrybutorów informacji Liczba abonentów informacji (tys. abonentów) 324,4 310,2 259,0 Źródło: Spółka POZOSTAŁE PRZYCHODY Pozostałe przychody Grupy w II kwartale r. wyniosły 1,8 mln zł, o 111,4% więcej niż w I kwartale r. oraz o 168,7% więcej niż w II kwartale r. Na wzrost pozostałych przychodów w II kwartale r. wpłynęły głównie przychody z tytułu sponsoringu, które osiągnęły 0,9 mln zł w II kwartale r., 0,1 mln zł w I kwartale r. oraz 0,1 mln zł w II kwartale r. 20

21 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Koszty działalności operacyjnej Łączne koszty działalności operacyjnej w I połowie r. wyniosły 65,2 mln zł, co oznacza spadek o 11,3% w stosunku do kosztów w II połowie r. oraz wzrost o 10,6% w stosunku do I połowy r. Spadek w porównaniu do II połowy r. związany był z wysokimi kosztami prywatyzacji poniesionymi w II połowie r., natomiast wzrost w porównaniu do I połowy r. wynikał m.in. z wzrostu kosztów osobowych i usług obcych. Koszty działalności operacyjnej w II kwartale r. wyniosły 34,1 mln zł, co oznacza wzrost o 9,6% w stosunku do kosztów w I kwartale r. oraz o 11,9% w stosunku do II kwartału r. Wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału został spowodowany głównie wyższymi kosztami promocji oraz kosztami osobowymi. Koszty działalności operacyjnej i ich struktura w II i I kwartale r. oraz w II kwartale r. Stan za okres 3 miesięcy zakończony w tys. zł, % 30 czerwca r. % 31 marca r. % 30 czerwca r. % Amortyzacja ,2% ,8% ,7% Koszty osobowe ,5% ,0% ,5% Inne koszty osobowe ,3% ,2% ,0% Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne ,0% ,4% ,0% Opłaty i podatki ,1% ,5% ,9% w tym: KNF ,4% ,5% ,0% Usługi obce ,2% ,5% ,9% Inne koszty operacyjne ,6% ,6% ,9% Razem ,0% ,0% ,0% Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka Amortyzacja Koszty amortyzacji w II i I kwartale r. wyniosły odpowiednio 3,8 mln zł oraz 4,0 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu z kosztami amortyzacji w II kwartale r. Spadek ten został spowodowany wydłużeniem okresu ekonomicznej użyteczności systemu WARSET. Koszty osobowe i inne koszty osobowe Koszty osobowe i inne koszty osobowe w II kwartale r. wyniosły łącznie 12,5 mln zł, co oznacza wzrost o 0,4 mln zł (3,0%) w porównaniu do I kwartału r. oraz wzrost o 2,0 mln zł (19,5%) w stosunku do analogicznego okresu r. Wzrost wynagrodzeń pomiędzy I i II kwartałem r. wynikał z wypłaty pracownikom nagrody z okazji 20-lecia GPW. Wzrost wynagrodzeń pomiędzy II kwartałem r. oraz II kwartałem r. wynikał m.in. ze wzrostu wynagrodzeń Zarządu GPW oraz wzrostu zatrudnienia spowodowanego przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elbis Sp. z o.o. w grudniu r. Informacja o zatrudnieniu w Grupie l. pracowników 30 czerwca Stan na dzień 31 marca 30 czerwca r. GPW Spółki zależne* Razem * Sześciu pracowników jest jednocześnie zatrudnionych w WSEInfoEngine i GPW Źródło: Spółka 21

22 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. Usługi obce Usługi obce w II kwartale r. wyniosły 10,3 mln zł, w porównaniu do 7,3 mln zł w I kwartale r. oraz 8,2 mln zł w II kwartale r. Wzrost ten wynikał głównie z wyższych kosztów promocji (m.in. organizacja wydarzeń IPO Summit i Cała ta Giełda ) oraz kosztów konserwacji WARSETu. Koszty promocji w II kwartale r. są częściowo bilansowane przychodami z tytułu sponsoringu, które wyniosły 0,9 mln zł (w porównaniu do 0,1 mln zł w I kwartale r. oraz w II kwartale r.). Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne wyniosły w II kwartale r. 1,7 mln zł, tj. o 1,8% więcej niż w I kwartale r. oraz o 11,3% więcej niż w II kwartale r. Zmiany te zostały spowodowane głównie m.in. wzrostem opłaty eksploatacyjnej oraz wzrostem czynszów związanym z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elbis Sp. z o.o. w grudniu r. Opłaty i inne obciążenia Opłaty i inne obciążenia w II kwartale r. wyniosły 4,1 mln zł, o 1,6% mniej niż w I kwartale r. i o 2,2% mniej niż w II kwartale r. Opłaty na rzecz KNF w obydwu kwartałach były równe i wyniosły po 3,9 mln zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez KNF miesięczne zaliczki na rzecz opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym w III kwartale r. będą o ok. 450 tys. zł miesięcznie wyższe niż w I półroczu r. Przy założeniu, że zaliczki pozostaną takie same w IV kwartale r., opłaty dla KNF w III i IV kwartale r. wyniosą po 5,2 mln zł (10,5 mln zł w całym II półroczu r.). Inne koszty operacyjne Inne koszty operacyjne w II kwartale r. wyniosły 1,6 mln zł, mniej niż w I kwartale r. oraz w II kwartale r. Inne koszty operacyjne stanowią głównie koszty energii elektrycznej, podróży służbowych i materiałów promocyjnych Pozostałe przychody i koszty Pozostałe przychody w II i I kwartale r., a także w II kwartale r. wyniosły odpowiednio 0,1 mln zł, 0,6 mln zł i 0,2 mln zł. Pozostałe koszty w analogicznych okresach wyniosły 0,5 mln zł, 0,2 mln zł oraz 0,1 mln zł. Pozostałe przychody i koszty stanowią głównie rozwiązane i zawiązane rezerwy Przychody i koszty finansowe Saldo na działalności finansowej w II kwartale r. wyniosło 2,0 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł w I kwartale r. oraz do 3,9 mln zł w II kwartale r. Spadek salda w stosunku do I kwartału r. wynikał z uzyskanych różnic kursowych, natomiast spadek w porównaniu do II kwartału r. to efekt spadku wartości aktywów finansowych, po wypłatach dywidend w styczniu i lipcu r Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Udział Grupy w zyskach jednostek stowarzyszonych w II i I kwartale r., a także II kwartale r. wyniósł odpowiednio 4,4 mln zł, 5,4 mln zł oraz 2,5 mln zł. Największy wpływ na kształtowanie się tego udziału ma wynik Grupy KDPW. Wynik KDPW S.A. spadł w II kwartale r. w porównaniu z I kwartałem r. m.in. ze względu na zawiązanie rezerw na nagrody dla pracowników KDPW. W tym samym okresie pogorszył się również wynik spółki Centrum Giełdowe S.A., głównie ze względu na zmianę wyceny kredytu walutowego. w tys. zł, % Zysk/ (strata) netto za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 31 marca 30 czerwca r. Udział Grupy w zyskach/ (stratach) jednostek stowarzyszonych za okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 31 marca 30 czerwca r. KDPW S.A ,33% Centrum Giełdowe S.A (3 828) 24,79% (949) PJSC INNEX* (105) (59) (267) 24,98% Inne zwiększenia** Razem * wartość bilansowa PSJC Innex w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy GPW jest równa zeru ** wpływ konsolidacji metodą pełną, po raz pierwszy CCP KDWP w Grupie Kapitałowej KDPW Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka Udział GPW w kapitale spółki 22

23 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Podatek dochodowy Efektywna stopa podatku dochodowego (stosunek podatku dochodowego do dochodu przed opodatkowaniem) wyniosła w II i I kwartale r. oraz II kwartale r. odpowiednio 18,3%, 17,0% oraz 17,0% wobec 19- procentowej stawki podatku dochodowego w Polsce Struktura bilansu Grupy Głównym źródłem finansowania Grupy w II kwartale r. był kapitał własny, który na dzień 30 czerwca r. stanowił 72,8% pasywów ogółem wobec 92,9% na dzień 31 marca r. oraz 80,3% na dzień 30 czerwca r. Niższe wartości kapitału własnego na koniec pierwszych półroczy r. i r. wynikały z przesunięcia kwot dywidend odpowiednio z zysku za r. (134,7 mln zł) oraz z zysku za 2009 r. (90,7 mln zł) z kapitałów własnych do zobowiązań krótkoterminowych. Udział zobowiązań długoterminowych w sumie pasywów ogółem wyniósł w omawianych dniach bilansowych odpowiednio 0,5%, 0,6% oraz 0,5%. Udział zobowiązań krótkoterminowych wyniósł natomiast: 26,7%, 6,5% oraz 19,2%. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych na zakończenie pierwszych półroczy r. i r. wynikał z przesunięcia dywidend z kapitałów do zobowiązań. Struktura aktywów Grupy nie uległa zasadniczym zmianom w omawianych kwartałach. Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wyniósł na koniec II kwartału r. 62,2%, na koniec I kwartału r. 65,3%, a na koniec II kwartału r.: 60,1%. Na przestrzeni omawianych kwartałów, w ramach aktywów trwałych nastąpił spadek inwestycji w jednostkach stowarzyszonych ze względu na wypłatę dywidendy przez KDPW S.A. o wartości 162,2 mln zł oraz wzrost aktywów dostępnych do sprzedaży, który wynikał z zakupu obligacji ze środków pochodzących z otrzymanej w styczniu r. dywidendy od KDPW S.A. o wartości 54,1 mln zł. w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na koniec II i I kwartału r. oraz na koniec II kwartału r. 30 czerwca % Stan na dzień 31 marca % 30 czerwca r. % Aktywa trwałe ,2% ,3% ,1% Rzeczowe aktywa trwałe ,6% ,3% ,0% Wartości niematerialne i prawne ,4% ,9% ,7% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ,3% ,8% ,8% Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ,6% ,9% ,4% Pozostałe aktywa trwałe ,2% ,4% ,2% Aktywa obrotowe ,8% ,7% ,9% Należności handlowe oraz pozostałe należności ,9% ,8% ,5% Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0,0% ,1% ,5% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,8% ,7% ,5% Pozostałe aktywa obrotowe 292 0,0% 430 0,1% ,4% Aktywa razem ,0% ,0% ,0% Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej ,6% ,7% ,2% Udziały niekontrolujące ,2% 969 0,2% 801 0,1% Zobowiązania długoterminowe ,5% ,6% ,5% Zobowiązania krótkoterminowe ,7% ,5% ,2% Kapitał własny i zobowiązania razem ,0% ,0% ,0% Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 23

24 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Przepływy pieniężne W I półroczu r. przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 53,7 mln zł, o 8,3 mln zł (18,3%) więcej niż w I półroczu r., czego przyczyną były lepsze wyniki w r. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były dodatnie zarówno w I półroczu r., jak i w I półroczu r., głównie ze względu na dokonane wykupy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w I półroczu r. wyniosły 4,3 mln zł, a w I półroczu r. 2,8 mln zł. Inwestycje w wartości niematerialne w badanych okresach wyniosły odpowiednio 1,3 mln zł oraz 0,2 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej nie wystąpiły w I połowie r. W I połowie r. wyniosły one 506,1 mln zł i były związane z wypłatą dywidendy. Skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy w I półroczu r. oraz r. w tys. zł Stan za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Źródło: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Nakłady inwestycyjne W II kwartale r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne, których wartość łącznie wyniosła 4,3 mln zł, w porównaniu do 1,3 mln zł w I kwartale r. oraz 1,7 mln zł w II kwartale r. Inwestycje w II kwartale r. związane były głównie z następującymi przedsięwzięciami: migracją Informacyjnej Bazy Danych (IBD) na system Linux, modernizacją systemu finansowo-księgowego, wdrożeniem UTP Sezonowość lub cykliczność działalności Na ceny akcji i wartość obrotów znaczący wpływ mają tendencje krajowe, regionalne i globalne oddziałujące na rynki kapitałowe, co ma wpływ na tempo realizacji nowych emisji i aktywność inwestorów na GPW. W związku z tym przychody Grupy mają charakter cykliczny: w 2008 r. w wyniku światowego kryzysu finansowego ich poziom spadł, natomiast w 2009 r. i w r. podniósł się zgodnie z ogólną tendencją na rynkach kapitałowych. W I półroczu r. na wyniki GPW miała wpływ niepewność inwestorów wynikającą z wysokich deficytów budżetowych i długu publicznego niektórych państw europejskich i USA. 24

25 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Kluczowe czynniki, które będą miały wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału MOŻLIWE ODWRÓCENIE TENDENCJI WZROSTOWYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH NA ŚWIECIE Działalność Grupy jest silnie uzależniona od sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Zmiany na rynkach kapitałowych i zmiany gospodarcze istotnie wpływają na aktywność emitentów, których papiery notowane są na GPW. Mogą one w konsekwencji prowadzić do pogorszenia się wyników finansowych notowanych spółek, a tym samym kursów ich akcji i wolumenów transakcji, co może mieć bezpośrednie przełożenie na przychody GPW. Znaczne wahania na rynkach kapitałowych mogą również prowadzić do ograniczenia dostępnego kapitału, który mógłby zostać zainwestowany na GPW. NAKŁADY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM UTP W lipcu r. Spółka zawarła z NYSE Euronext umowę, w celu określenia ram strategicznej współpracy. W szczególności umowa ramowa przewiduje nabycie przez GPW platformy obrotu Universal Trading Platform (UTP). W październiku r. Spółka zawarła z NYSE Technologies SAS umowy dotyczące zakresu dostawy UTP, licencji i świadczenia usług serwisowych. Wdrożenie UTP ma nastąpić do końca 2012 r. Nakłady inwestycyjne związane z wdrożeniem UTP finansowane będą ze środków własnych GPW. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU GPW W związku ze zmniejszeniem udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym GPW poniżej 50%, po przeprowadzonej ofercie sprzedaży akcji Spółki przestały mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U , z późn. zm.) i wynikające z niej ograniczenia co do wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz innych świadczeń finansowych związanych z pełnieniem funkcji zarządczych. Od 1 stycznia r. obowiązuje nowy system wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy. PRZEJĘCIE KONTROLI NAD TOWAROWĄ GIEŁDĄ ENERGII S.A. GPW jest w trakcie analizy dotyczącej możliwości zakupu większościowego pakietu akcji TGE S.A. W przypadku realizacji inwestycji, zostanie ona sfinansowana ze źródeł zewnętrznych. OPŁATY WNOSZONE NA RZECZ KNF Zgodnie z informacją przekazaną przez KNF miesięczne zaliczki na rzecz opłat za nadzór nad rynkiem kapitałowym w III kwartale r. będą o ok. 450 tys. zł miesięcznie wyższe niż w I półroczu r. Przy założeniu, że zaliczki pozostaną takie same w IV kwartale r., opłaty dla KNF w III i IV kwartale r. wyniosą po 5,2 mln zł (10,5 mln zł w całym II półroczu r.). CENNIK OPŁAT OD SPRZEDAŻY INFORMACJI Zgodnie z decyzją Zarządu GPW, od 1 lipca opłaty miesięczne związane ze sprzedażą informacji wyrażone będzie jedynie w PLN. Od 1 stycznia 2012 r. zmiana ta będzie dotyczyła również opłat rocznych. Zmniejszy to zależność przychodów GPW od zmian kursu EUR/PLN. 25

26 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r Pozostałe istotne informacje MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ Grupa nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz wyników na r. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W I półroczu r. nie dokonano emisji nieudziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych, nie dokonano ich wykupu ani ich spłaty. INFORMACJE DOTYCZĄCE DYWIDENDY W I półroczu r. GPW nie wypłaciła dywidendy. W kwietniu br. Zarząd Giełdy wystąpił do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie ,00 zł, stanowiącej 99,8% zysku netto Spółki za rok. W dniu 6 kwietnia r. Rada Giełdy pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku. Organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie. W dniu 27 czerwca r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie ,00 zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 3,21 zł (żadne z akcji spółki nie są uprzywilejowane co do dywidendy). Dywidenda została wypłacona w dniu 27 lipca r. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, KTÓRE MOGĄ ZNACZNIE WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne wydarzenia, które mogłyby znacznie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I AKTYWA WARUNKOWE Na dzień 30 czerwca r. w Grupie nie występowały zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH Zgodnie z najlepszą wiedzą posiadaną przez Spółkę, zarówno w przypadku jednostki dominującej jak i innych spółek Grupy Kapitałowej nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI W I półroczu r. GPW i jednostki powiązane GPW nie zawarły istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE W I półroczu r. Grupa nie udzieliła poręczeń ani gwarancji. INNE ISTOTNE INFORMACJE W ocenie Spółki, w I półroczu r. nie wystąpiły inne, poza wymienionymi w niniejszym Raporcie, istotne zdarzenia i okoliczności, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę lub Grupę. 26

27 Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I półrocze r. Załączniki: Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca r. oraz raport z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca r. oraz raport z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta Oświadczenia Zarządu 27

28

29

30 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU 5

31 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE OGÓLNE OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOSCI NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PODATEK DOCHODOWY POZYCJE WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH I ŚWIADCZENIACH DLA KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DYWIDENDY ZYSK NA AKCJĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ

32 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Nota Aktyw a trw ałe Rzeczow e aktyw a trw ałe Wartości niematerialne Inw estycje w jednostkach stow arzyszonych Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaży Rozliczenia międzyokresow e Aktyw a obrotow e Zapasy Należności z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Należności handlow e oraz pozostałe należności Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekw iw alenty AKTYWA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Kapitał w łasny Kapitał w łasny akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał podstaw ow y Pozostałe kapitały Niepodzielony w ynik finansow y Udziały niekontrolujące Zobow iązania długoterminow e Zobow iązania z tytułu św iadczeń pracow niczych Pozostałe zobow iązania długoterminow e Zobow iązania z tytułu leasingu finansow ego Rezerw y na pozostałe zobow iązania i inne obciążenia Zobow iązania krótkoterminow e Zobow iązania handlow e Zobow iązania z tytułu leasingu finansow ego Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Zobow iązania z tytułu św iadczeń pracow niczych Rezerw y na pozostałe zobow iązania i inne obciążenia KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM Nota (30) Noty przedstawione na stronach od 6 do 31 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2

33 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansow e Koszty finansow e Udział w zyskach jednostek stow arzyszonych Zysk przed opodatkow aniem Podatek dochodow y Zysk netto za okres Pozostałe całkow ite dochody: Zyski/ (straty) z tytułu w yceny aktyw ów fiansow ych dostępnych do sprzedaży jednostki dominującej Zyski / (straty) z tytułu w yceny aktyw ów fiansow ych dostępnych do sprzedaży jednostki stow arzyszonej (87) (601) (147) 31 Pozostałe całkow ite dochody po opodatkow aniu (234) (570) Całkow ite dochody razem Zysk netto okresu Zysk netto okresu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk netto okresu przypadający na udziały niekontrolujące Całkow ite dochody razem Całkow ite dochody okresu przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Całkow ite dochody okresu przypadające na udziały niekontrolujące Podstaw ow y/ rozw odniony zysk na akcję (w złotych) 1,70 1,30 Noty przedstawione na stronach od 6 do 31 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 3

34 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota A Przepływ y pieniężne z działalności operacyjnej: Wpływ y pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodow y zapłacony (9 529) (9 477) B Przepływ y pieniężne z działalności inw estycyjnej: Nabycie rzeczow ych aktyw ów trw ałych 4 (4 299) (2 780) Wpływ y ze sprzedaży rzeczow ych aktyw ów trw ałych Nabycie w artości niematerialnych 5 (1 338) (214) Nabycie aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży (54 201) - Wykup aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Odsetki otrzymane Dyw idendy otrzymane Pozostałe - (17) C Przepływ y pieniężne z działalności finansow ej: - ( ) Wypłata dyw idendy* - ( ) (Zmniejszenie) / zw iększenie netto stanu środków D ( ) pieniężnych i ich ekw iw alentów Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na koniec okresu * Bez kwoty 84 tys. zł dywidendy należnej Miejskiemu Domu Maklerskiemu S.A., który już nie istnieje Noty przedstawione na stronach od 6 do 31 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4

35 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Kapitał podstaw ow y Pozostałe kapitały Niepodzielony w ynik finansow y Razem Dyw idenda - - (90 659) (90 659) - (90 659) Zysk netto za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r Aktualizacja w yceny aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży - (570) - (570) - (570) Suma całkow itych dochodów ujętych za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r. Stan na dzień 30 czerw ca r. Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące Razem kapitał w łasny - (570) Stan na dzień 31 grudnia 2009 r Dyw idenda - - (90 659) (90 659) - (90 659) Zysk netto za rok Aktualizacja w yceny aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży - (1 249) - (1 249) - (1 249) Suma całkow itych dochodów ujętych za rok - (1 249) Stan na dzień 31 grudnia r Stan na dzień 31 grudnia r Dyw idenda i ZFŚS - - ( ) ( ) (60) ( ) Zysk netto za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r Aktualizacja w yceny aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży - (234) - (234) - (234) Suma całkow itych dochodów ujętych za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r. Stan na 30 czerw ca r. - (234) (30) Noty przedstawione na stronach od 6 do 31 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 5

36 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Nadanie osobowości prawnej i zakres działalności jednostki dominującej Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Grupa ) jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna ( Giełda, GPW lub Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Spółka została utworzona aktem notarialnym podpisanym w dniu 12 kwietnia 1991 r. i zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Warszawie w dniu 25 kwietnia 1991 r. Do zasadniczego zakresu działalności Giełdy należy organizacja giełdowego obrotu papierami wartościowymi Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd jednostki dominującej w dniu 25 sierpnia r Skład i działalność Grupy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz z jednostkami zależnymi: WSEInfoEngine S.A., BondSpot S.A. oraz Instytut Rynku Kapitałowego WSE Research S.A. tworzy Grupę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednostkami stowarzyszonymi, na które Grupa wywiera znaczący wpływ są: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), Centrum Giełdowe S.A. oraz Giełda Papierów Wartościowych INNEX. Poniższa tabela przedstawia skład Grupy na 30 czerwca r. i 30 czerwca r.: Nazwa Jednostki Siedziba Jednostki Zakres działalności % udziału w kapitale podstawowym jednostki Jednostka dominująca Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Warszawa ul. Książęca 4 Polska prowadzenie giełdy papierów wartościowych poprzez organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego organizowanie alternatywnego systemu obrotu Jednostki zależne WSEInfoEngine S.A Warszawa ul. Książęca 4 Polska świadczenie usług w zakresie transmisji danych i teleinformatyki 100,00% BondSpot S.A Warszawa Al. Armii Ludowej 26 Polska prowadzenie rynku pozagiełdowego oraz innej działalności w zakresie organizowania obrotu papierami 92,47% 6

37 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Jednostki Siedziba Jednostki Zakres działalności wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi % udziału w kapitale podstawowym jednostki organizowanie alternatywnego systemu obrotu organizowanie i prowadzenie wszelkiej działalności uzupełniającej i wspierającej funkcjonowanie rynków prowadzonych przez Spółkę Instytut Rynku Kapitałowego - WSE Research S.A Warszawa ul. Książęca 4 Polska wydawanie książek, gazet, czasopism i pozostałych periodyków pozaszkolne formy edukacji 100,00% działalność wspomagająca edukację Jednostki stowarzyszone Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A Warszawa ul. Książęca 4 Polska prowadzenie depozytu papierów wartościowych rozliczanie transakcji zawieranych na giełdach papierów wartościowych, giełdach energii oraz na giełdach towarowych 33,33% wykonywanie innych zadań związanych z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi administrowanie Funduszem Gwarancyjnym Centrum Giełdowe S.A Warszawa ul. Książęca 4 Polska działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 24,79% wynajem nieruchomości na własny rachunek zarządzanie nieruchomościami Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego Giełda Papierów Wartościowych INNEX 01015, Kijów ul. Moskowska 43/11 Ukraina zarządzanie rynkami finansowymi transakcje giełdowe papierami wartościowymi 24,98% inne rodzaje handlu hurtowego inna pomocnicza działalność w zakresie pośrednictwa finansowego doradztwo w zakresie prowadzenia działalności komercyjnej i zarządzania 7

38 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Jednostki Siedziba Jednostki Zakres działalności % udziału w kapitale podstawowym jednostki organizowanie wtórnego obrotu akcjami, obligacjami i opcjami organizowanie przetargów na akcje prywatyzowanych ukraińskich przedsiębiorstw, na rynku pierwotnym W okresie od 1 stycznia r. do daty niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy. 2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 2.1. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa zatwierdzonym przez Unię Europejską. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę. Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego z wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej Istotne zasady rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia r., z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do: a) Obciążenie podatkowe w okresach śródrocznych zostało naliczone przy użyciu stawki podatkowej zgodnej z poziomem oczekiwanym do zastosowania w przypadku całego okresu rocznego. b) Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane i obowiązują Grupę za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia r.: KIMSF 14 (Zmieniony), Wymogi minimalnego finansowania, obowiązujące za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia r. lub po tej dacie. KIMSF 19, Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych, obowiązująca za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca r. lub po tej dacie. 8

39 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MSR 32 (Zmieniony), Klasyfikacja emisji uprawnień, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lutego r. lub po tej dacie. Zastosowanie powyższych standardów nie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy. 3. Zarządzanie ryzykiem finansowym 3.1. Czynniki ryzyka finansowego Działalność Grupy wiąże się z określonymi ryzykami finansowymi. Grupa narażona jest na następujące rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych oraz ryzyko cenowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program zarządzania ryzykiem Grupy skupia się na nieprzewidywalności rynków finansowych oraz stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe Grupy. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w Grupie jest Zarząd jednostki dominującej. W Grupie funkcjonują komórki odpowiedzialne za zapewnienie płynności finansowej, także w zakresie walut obcych, windykacji należności oraz terminowego regulowania zobowiązań, szczególnie podatkowych Ryzyko rynkowe (a) Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych. Grupa narażona jest na ryzyko stopy procentowej w stopniu umiarkowanym. Grupa posiada aktywa krótkoterminowe i długoterminowe, dla których warunki oprocentowania oraz rentowność zostały ustalone w chwili zawarcia kontraktu i podlegają nieznacznym zmianom w związku z wahaniami stóp procentowych. Z uwagi na średni bądź krótki termin pozostający do wykupu tych aktywów, ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w związku ze zmianami stóp procentowych jest relatywnie niskie. Grupa minimalizuje ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez utrzymywanie niskiego średniego okresu do wykupu (duration) dla całości portfela obligacji Skarbu Państwa na poziomie poniżej dwóch lat. W sytuacji wzrostu stóp procentowych Grupa uzyskuje oprocentowanie wyższe od lokat bankowych i wzrost przepływów pieniężnych, a jednocześnie obniżenie wyceny wartości godziwej obligacji. (b) Ryzyko zmiany kursu walut Grupa nie prowadzi znaczącej działalności międzynarodowej i jest narażona na umiarkowane ryzyko zmiany kursów walut. Dlatego też zdaniem Zarządu zmiany kursów walut nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy Grupy. Spółka BondSpot S.A. posiada dwa kontrakty terminowe forward na sprzedaż waluty euro, gdzie pierwszy z nich nabyła 12 maja r. o wartości EUR z datą zapadalności na 12 lipca r. po kursie 3,9140, co w przeliczeniu stanowi wartość nominalną PLN. Drugi kontrakt walutowy spółka nabyła 6 czerwca r. o wartości EUR z datą zapadalności na 5 sierpnia r. po kursie 3,9570, co stanowi wartość nominalną PLN. Wycena na dzień 30 czerwca r. tych kontraktów terminowych pokazuje stratę na transakcjach. W przypadku pierwszego kontraktu strata wynosi 2 998,58 zł, natomiast drugiego 1 937,15 zł. Spółka nie prowadzi żadnej formy zabezpieczeń powyższych kontraktów terminowych forward. 9

40 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3.3. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe jest rozumiane, jako ryzyko poniesienia strat w wyniku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wobec Grupy lub jako ryzyko spadku wartości ekonomicznej wierzytelności w wyniku pogorszenia się zdolności kontrahenta do obsługi zobowiązań. Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi jest ograniczane przez Zarząd jednostki dominującej poprzez ustanawianie limitów oraz ocenę wiarygodności kontrahentów. W Grupie obowiązują uchwały Zarządu jednostki dominującej, które ustalają terminy płatności zróżnicowane w zależności od grup kontrahentów. Terminy te wynoszą dla większości kontrahentów 30 dni. Terminy płatności dla odbiorców serwisów giełdowych wynoszą najczęściej 60 dni. W grupie funkcjonuje procedura ściągania należności, na podstawie której dokonuje się egzekwowania należnych kwot. Aktywa finansowe będące w posiadaniu Grupy przedstawia poniższa tabela. Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaży długoterminow e krótkoterminow e Pożyczki i należności należności handlow e i pozostałe lokaty bankow e i rachunki bieżące (zaliczane do środków pieniężnych i ekw iw alentów ) Aktyw a finansow e razem Decyzją Zarządu jednostki dominującej, w skład portfela dłużnych papierów wartościowych wchodzą jedynie papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (rating A2 wg Moody`s). W przypadku banków i instytucji finansowych, z którymi zawierane są umowy lokat i rachunków bankowych akceptuje się tylko jednostki o stabilnej sytuacji finansowej, której wyznacznikiem są ratingi wg Moody`s powyżej Baa2. 10

41 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3.4. Ryzyko utraty płynności Z analizy sytuacji finansowej i majątkowej Grupy wynika, że Grupa nie jest istotnie narażona na ryzyko utraty płynności. Analiza struktury aktywów Grupy wskazuje na znaczny udział środków płynnych, a więc bardzo dobrą sytuację Grupy w zakresie płynności. Środki pieniężne i dłużne papiery wartościowe Grupy na 30 czerwca r. wyniosły tys. zł (31 grudnia r. wyniosły tys. zł), co stanowiło na 30 czerwca r. 40,26 % aktywów ogółem (31 grudnia r. 26,66 % ). Z analizy struktury pasywów wynika następujące zaangażowanie kapitałów własnych w finansowanie działalności Grupy: na dzień 30 czerwca r. kapitały własne stanowiły 72,77 % sumy kapitału własnego i zobowiązań (31 grudnia r. 93,95 %). Zarząd jednostki dominującej na bieżąco monitoruje prognozowany poziom środków płynnych Grupy na podstawie kontraktowych przepływów pieniężnych, ustalonych w oparciu o bieżące stopy procentowe. 11

42 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Analizy płynności na podstawie kontraktowych przepływów pieniężnych przedstawiają poniższe tabele: Ryzyko płynnosci na 30 czerw ca Aktyw a Obligacje skarbow e i bony skarbow e dostępne do sprzedaży Do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 1-5 lat Pow. 5 lat Razem Lokaty bankow e i rachunki bieżące Należności handlow e Aktyw a razem Zobow iązania Zobow iązania handlow e Zobow iązania z tytułu leasingu finansow ego Zobow iązania z tytułu w ypłaty dyw idendy Zobow iązania razem Luka płynności

43 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Ryzyko płynnosci na 31 grudnia Aktyw a Obligacje skarbow e i bony skarbow e dostępne do sprzedaży Do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 1-5 lat Pow. 5 lat Razem Lokaty bankow e i rachunki bieżące Należności handlow e Aktyw a razem Zobow iązania Zobow iązania handlow e Zobow iązania z tytułu leasingu finansow ego Zobow iązania razem Luka płynności

44 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4. Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki Środki transportu i maszyny Meble, w yposażenie i urządzenia Środki trw ałe w budow ie Inne 78 - Rzeczow e aktyw a trw ałe Rok zakończony Wartość początkow a (brutto) na początek okresu Umorzenie na początek okresu (87 669) (74 711) (74 711) Wartość księgow a netto na początek okresu Zw iększenia Zmniejszenia (14) (10 403) - Amortyzacja (5 754) (12 958) (6 412) Wartość księgow a netto na koniec okresu W okresie kończącym się w dniu 30 czerwca r. Grupa dokonywała sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych o łącznej wartości brutto 274 tys. zł, za łączną kwotę 64 tys. zł. 5. Wartości niematerialne Licencje Praw a autorskie Wartość firmy Wartości niematerialne Rok zakończony Wartość początkow a (brutto) na początek okresu Umorzenie na początek okresu (59 113) (55 390) (55 390) Wartość księgow a netto na początek okresu Zw iększenia Zmniejszenia - (564) - Amortyzacja (2 053) (3 723) (1 760) Wartość księgow a netto na koniec okresu

45 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Rok zakończony Stan na początek okresu Wypłata dyw idendy (7 134) (54 302) (229) Udział w zyskach * Inne zw iększenia** 218 (176) - Udział w kapitale z aktualizacji w yceny (147) (60) 31 Stan na koniec okresu * Stanowi zysk po opodatkowaniu ** Wpływ konsolidacji metodą pełną po raz pierwszy CCP KDWP w Grupie Kapitałowej KDPW Grupa posiadała inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, z których żadna nie jest notowana na aktywnym rynku. Wybrane dane finansowe poszczególnych spółek stowarzyszonych przedstawiały się następująco: 30 czerwca r. Nazw a jednostki Aktyw a Kapitał w łasny Zobow iązania Przychody Zysk / (Strata) Posiadane udziały Udział Grupy w zyskach / (stratach) jednostki KDPW S.A ,33% Centrum Giełdow e S.A ,79% 597 INNEX * (164) 24,98% - Razem * INNEX sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ukraińskimi zasadami rachunkowości Rok zakończony 31 grudnia r. Nazw a jednostki Aktyw a Kapitał w łasny Zobow iąza nia Przychody Zysk / (Strata) Posiadane udziały Udział Grupy w zyskach / (stratach) jednostki KDPW S.A ,33% Centrum Giełdow e S.A ,79% 135 INNEX * (192) 24,98% - Razem * INNEX sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ukraińskimi zasadami rachunkowości 15

46 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 30 czerwca r. Nazw a jednostki Aktyw a Kapitał w łasny Zobow iąza nia Przychody Zysk / (Strata) Posiadane udziały Udział Grupy w zyskach / (stratach) jednostki KDPW S.A ,33% Centrum Giełdow e S.A (3 538) 24,79% (877) INNEX * (243) 24,98% - Razem * INNEX sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ukraińskimi zasadami rachunkowości. Dane prezentowane są z dnia 31 grudnia 2009 r. Zgodnie z Art. 4 ust. 3 Statutu KDPW S.A. akcje spółki są wyłącznie imienne. Siedziba spółek stowarzyszonych, z wyjątkiem INNEX, jest w Polsce. Siedziba INNEX jest na Ukrainie. 7. Odroczony podatek dochodowy Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli istnieje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań podatkowych i jeżeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wykazuje się następujące kwoty: Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego: aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy - aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadające do realizacji po upływ ie 12 miesięcy (4 118) (2 375) (1 698) (1 931) Razem (5 816) (4 306) Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego: rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadająca do uregulow ania w ciągu 12 miesięcy - rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadająca do uregulow ania po upływ ie 12 miesięcy (69) Razem

47 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zmiany stanu odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się w następujący sposób: Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego (netto) na początek okresu Rok zakończony (3 998) (2 400) Uznanie w yniku finansow ego (421) (1 328) (Obciążenie) / uznanie pozostałych dochodów całkow itych (21) (279) Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego (netto) na koniec okresu (4 440) (4 007) Grupa nie ujęła w kalkulacji podatku odroczonego różnic między wartością księgową i podatkową spółek stowarzyszonych. Łączna różnica między wartością księgową i podatkową spółek stowarzyszonych na dzień 30 czerwca r. wyniosła tys. zł (31 grudnia r tys. zł). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 22 lutego 2002 r. jednostka dominująca nie będzie zobowiązana do zapłacenia podatku od dywidendy wypłaconej przez spółki stowarzyszone. Ponadto jednostka dominująca nie zamierza dokonać zbycia akcji spółek stowarzyszonych. W związku z tym Grupa nie ujęła rezerwy z tytułu podatku odroczonego dotyczącego różnicy między wartością księgową i podatkową spółek stowarzyszonych, która wyniosłaby łącznie na 30 czerwca r tys. zł (na dzień 31 grudnia r tys. zł). 8. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zmiany w aktywach dostępnych do sprzedaży: Rok zakończony Stan na początek okresu Zw iększenia (zakup obligacji i bonów skarbow ych) Przeklasyfikow anie z portfela aktyw ów finansow ych utrzymyw anych do terminu w ymagalności Zmniejszenia (w ykup i sprzedaż obligacji i bonów skarbow ych, odsetki otrzymane) Zmiana w artości godziw ej rozpoznana w pozostałych dochodach całkow itych (31 275) ( ) (45 109) (108) (1 468) (742) - akcje (40) (1 031) 71 - obligacje skarbowe i bony skarbowe (68) (437) (813) Stan na koniec okresu Częśc długoterminow a Część krótkoterminow a

48 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Aktywa finansowe kategorii dostępne do sprzedaży obejmują: Dłużne aktyw a finansow e Obligacje Skarbu Państw a Kapitałow e aktyw a finansow e Notow ane na aktyw nym rynku Nienotow ane na aktyw nym rynku Razem Kapitałowe aktywa finansowe kategorii dostępne do sprzedaży obejmują: Nazw a Jednostki Wartość w g cen nabycia udziałów / akcji Trw ała utrata w artości Przeszacow anie Wartość bilansow a XTRADE S.A., Warszaw a, Polska 220 (220) - - Tow arow a Giełda Energii S.A., Warszaw a, Polska S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., Sibiu, Rumunia (727) 616 Razem kapitałow e aktyw a finansow e (220) (727) XTRADE S.A., Warszaw a, Polska 220 (220) - - Tow arow a Giełda Energii S.A., Warszaw a, Polska S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., Sibiu, Rumunia (687) 656 Razem kapitałow e aktyw a finansow e (220) (687) Z uwagi na fakt, że nie istnieje aktywny rynek dla akcji XTRADE S.A. i Towarowej Giełdy Energii S.A. i nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej akcji tych spółek, rozpoznano je w koszcie nabycia pomniejszonym o odpisy z tytułu utraty wartości. W związku z wykazanymi stratami przez spółkę XTRADE S.A. dokonano pełnego odpisu z tytułu utraty wartości dla akcji tej spółki. Wartość godziwa akcji spółek notowanych na giełdach ustalana jest na podstawie kursu notowań. Wartość S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIBEX), która jest notowana na S.C SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. została ustalona na podstawie kursów notowań z dnia 30 czerwca r. 18

49 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 9. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Zmiany w aktywach utrzymywanych do terminu wymagalności: Rok zakończony Stan na początek okresu Zw iększenia (zakup obligacji, bonów skarbow ych i odsetki otrzymane) Zmniejszenia (w ykup i sprzedaż obligacji i bonów skarbow ych) ( ) ( ) Stan na koniec okresu Częśc długoterminow a Część krótkoterminow a Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności handlowe oraz pozostałe należności obejmują następujące pozycje: Należności handlow e brutto Odpis aktualizujący w artość należności handlow ych (2 877) (2 904) Należności handlow e netto Należności z tytułu dyw idend Razem - aktyw a finansow e Rozliczenia międzyokresow e krótkoterminow e czynne Inne nalezności i przedpłaty Należności z tytułu pozostałych rachunków publiczno-praw nych Razem - aktyw a niefinansow e Razem - należności handlow e oraz pozostałe należności Zmiany stanu odpisu aktualizującego wartość należności handlowych: Stan na początek okresu Utw orzenie odpisu Należności spisane w trakcie okresu jako nieściągalne - (151) Odw rócenie niew ykorzystanych odpisów (612) (222) Stan na koniec okresu

50 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zmiany stanu odpisu aktualizującego wartość pozostałych należności: Stan na początek okresu - 82 Utw orzenie odpisu - - Stan na koniec okresu - 82 Utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności ujęto odpowiednio w pozostałych kosztach lub w pozostałych przychodach. Kwoty, którymi obciąża się konto odpisów są zazwyczaj spisywane, jeżeli nie przewiduje się odzyskania środków pieniężnych, tj. w przypadku, gdy jest wysoce prawdopodobne, iż dłużnik ogłosi bankructwo, będzie przedmiotem finansowej reorganizacji lub w przypadku wystąpienia poważnych problemów finansowych dłużnika. 11. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują następujące pozycje: Gotów ka w kasie Rachunki biezące Lokaty bankow e Razem środki pieniężne i ich ekw iw alenty Kapitał własny Kapitał w łasny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitał podstaw ow y Pozostałe kapitały (30) 204 Niepodzielony w ynik finansow y Razem Kapitał podstaw ow y Zatw ierdzone, przydzielone i opłacone akcji zw ykłych Przeszacow nie kapitału akcyjnego o w skaźnik inflacji Razem Na dzień 30 czerwca r. podobnie jak na dzień 31 grudnia r. kapitał podstawowy GPW wynosił tys. zł i był podzielony na akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. 20

51 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kapitał akcyjny sprzed 1996 r. w wartości nominalnej tys. zł został przeszacowany przy zastosowaniu ogólnego indeksu cen zgodnie z MSR 29 (skumulowany wskaźnik inflacji za okres kwiecień 1991 r. grudzień 1996 r ,9%). Struktura własnościowa kapitału podstawowego i procent posiadanych akcji jednostki dominującej na dzień 30 czerwca r.: Akcjonariusz Wartość nominalna akcji Udział % w kapitale podstaw ow ym Udział % w liczbie głosów Akcje imienne ,95% 52,88% Skarb Państw a ,00% 51,48% Banki 231 0,55% 0,81% Biura maklerskie 126 0,30% 0,44% Pozostali 42 0,10% 0,15% Akcje na okaziciela ,05% 47,12% Razem % 100% Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym: (30) w artość aktualizacji (110) podatek odroczony 80 (59) Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny Stan na początek okresu: jednostka dominująca (netto) (245) jednostka stow arzyszona (netto) Zw iększenia / zmniejszenia (234) (570) - zmiany z tytułu w yceny i sprzedaży, w tym: (255) (711) - jednostka dominująca (108) (742) - jednostka stow arzyszona (netto) (147) 31 - podatek odroczony, jednostka dominująca Stan na koniec okresu: (30) jednostka dominująca (netto) (332) jednostka stow arzyszona (netto)

52 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Niepodzielony wynik finansowy Kapitał zapasow y Kapitał rezerw ow y Zysk z lat ubiegłych Zysk netto bieżącego okresu Razem 31 grudnia r Podział zysku za rok (94 692) - Zobow iązania z tytułu dyw idendy - - ( ) - ( ) i ZFŚS Zysk za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej czerw ca r grudnia 2009 r Podział zysku za rok ( ) - Zobow iązania z tytułu dyw idendy - - (90 659) - (90 659) Inne korekty kapitału Zysk za r. przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej grudnia r grudnia 2009 r Podział zysku za rok ( ) - Zobow iązania z tytułu dyw idendy - - (90 659) - (90 659) Zysk za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej czerw ca r Zgodnie z obowiązującym Spółkę Kodeksem spółek handlowych kwoty przeznaczone do podziału między akcjonariuszy nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy powiększonego o zysk z lat ubiegłych, pomniejszonego o poniesione straty oraz o kwoty umieszczone w kapitałach rezerwowych, utworzonych zgodnie z prawem lub statutem, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Zgodnie ze statutem GPW kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku do podziału w wysokości nie mniejszej niż 10% tego zysku. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z działalnością Spółki. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na opłacenie kapitału zakładowego. 22

53 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 13. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobow iązania handlow e Zobow iązania w obec podmiotów pow iązanych Zobow iązanie z tytułu w ypłaty dyw idendy Razem zobow iązania finansow e Zbow iązania z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno - praw nych Inne zobow iązania * Rozliczenia międzyokresow e bierne** Razem pozostałe zobow iązania Razem zobow iązania handlow e oraz pozostałe zobow iązania * Inne zobowiązania obejmują na dzień 30 czerwca r. m.in. zobowiązanie z tytułu nabycia Platformy Obrotu Energią Elektryczną (poee) w wysokości tys. zł ** Rozliczenia międzyokresowe bierne na dzień 30 czerwca r. dotyczą między innymi opłat rocznych rozliczanych na początku roku kalendarzowego oraz rezerw kosztowych w kwocie 435 tys. zł. Kwota tys. zł opłat rocznych zostanie zaliczona do przychodów do końca r. Zobowiązania przeterminowane nie występują. 14. Przychody ze sprzedaży Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji Pozostałe Razem

54 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 15. Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Koszty osobow e (1) Inne koszty osobow e (2) Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne Opłaty i podatki Usługi obce Inne koszty operacyjne Razem Koszty osobow e (1) Koszty w ynagrodzeń Pozostałe św iadczenia po okresie zatrudnienia (zakaz konkurencji) Koszty św iadczeń z tytułu rozw iązania stosunku pracy Koszty św iadczeń pracow niczych z tytułu nagród jubileuszow ych za staż pracy Razem Inne koszty osobow e (2) Koszty ubezpieczeń społecznych Koszty św iadczeń emerytalnych - programy określonych składek* Pozostałe św iadczenia w okresie zatrudnienia (w tym: opieka lekarska, dopłaty do obiadów, ZFŚS) Razem * Grupa oferuje pracownikom programy określonych składek (Pracowniczy Program Emerytalny). Program określonych składek finansuje się ze składek Grupy i pracownika na rzecz funduszu emerytalnego działającego niezależnie od struktury finansowej Grupy 24

55 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 16. Podatek dochodowy Podatek dochodow y bieżący Podatek odroczony (Nota 7) (421) (1 624) Razem Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce stawka podatkowa obowiązująca w latach i wynosiła 19%. Uzgodnienie teoretycznego podatku wynikającego z zysku brutto i ustawowej stawki podatkowej do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: Zysk przed opodatkow aniem Staw ka podatku dochodow ego 19% 19% Podatek dochodow y w edług ustaw ow ej staw ki podatkow ej Efekt podatkow y: Różnice trw ałe Przychodów niepodlegających opodatkow aniu (1 926) (1 347) Obciążenie w yniku finansow ego z tytułu podatku dochodow ego Pozycje warunkowe Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Grupę dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. Z tego tytułu Zarząd jednostki dominującej nie przewiduje powstania istotnych zobowiązań warunkowych. 18. Zobowiązania warunkowe i zobowiązania inwestycyjne Na dzień 30 czerwca r. oraz na 31 grudnia r. w Grupie nie występowały zobowiązania warunkowe ani zobowiązania inwestycyjne. 25

56 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 19. Transakcje z jednostkami powiązanymi Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi ze Skarbem Państwa Jednostkami powiązanymi z Grupą są jednostki stowarzyszone (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Centrum Giełdowe S.A. i INNEX). Jednostkami powiązanymi z Grupą są również: Skarb Państwa jako podmiot dominujący (posiadający na dzień 30 czerwca r. 35,00% udziału w kapitale akcyjnym oraz 51,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu GPW), jednostki kontrolowane i współkontrolowane przez Skarb Państwa oraz jednostki, na które Skarb Państwa ma znaczący wpływ. Ponadto jednostkami powiązanymi są członkowie kluczowego personelu kierowniczego GPW. Ministerstwo Skarbu Państwa nie przedstawia do wiadomości publicznej ani spółkom będącym własnością Skarbu Państwa kompletnej listy podmiotów, które są kontrolowane i współkontrolowane przez Skarb Państwa, lub na które Skarb Państwa ma znaczący wpływ. Stąd też Zarząd GPW ujawnił w niniejszym sprawozdaniu finansowym transakcje z tymi jednostkami powiązanymi, które zidentyfikował na podstawie jego najlepszej wiedzy. Do zidentyfikowanych przez Zarząd GPW jednostek powiązanych należą spółki notowane na GPW (emitenci papierów wartościowych) oraz członkowie Giełdy. Grupa pobiera od jednostek powiązanych notowanych na GPW opłaty za dopuszczenie, wprowadzenie do obrotu giełdowego i notowanie instrumentów finansowych. W przypadku jednostek powiązanych będących członkami Giełdy pobierane są opłaty za możliwość zawierania transakcji na rynku giełdowym, za dostęp do systemów informatycznych GPW oraz od obrotu instrumentami finansowymi. Wszystkie transakcje z jednostkami z udziałem Skarbu Państwa są zawierane w normalnym trybie działalności i są dokonywane na warunkach rynkowych. Grupa, na mocy polskich przepisów, podlega obowiązkowi podatkowemu. W związku z tym, Grupa płaci podatek Skarbowi Państwa, który jest jednostką powiązaną do dnia 9 listopada r. Zasady i przepisy obowiązujące Grupę w tym zakresie są identyczne z tymi, które obowiązują pozostałe jednostki niebędące jednostkami powiązanymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przez podmioty nadzorowane, Grupa ponosi na rzecz Skarbu Państwa koszty opłat, ustalanych przez KNF. Grupa przekazuje comiesięcznie zaliczki. KNF dokonuje ostatecznego rozliczenia rocznego opłat w terminie do 15 lutego roku następnego. Koszty opłat w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca r. wyniosły tys. zł, w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca r tys. zł. 26

57 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Transakcje ze spółkami stowarzyszonymi Za sześć miesięcy 30 czerwca r. Nazw a jednostki Należności Zobow iązania Przychody ze sprzedaży za sześć miesięcy Koszty działalności operacyjnej za sześć miesięcy Centrum Giełdow e S.A KDPW S.A Razem Za sześć miesięcy 30 czerwca r. Nazw a jednostki Należności Zobow iązania Przychody ze sprzedaży za sześć miesięcy Koszty działalności operacyjnej za sześć miesięcy Centrum Giełdow e S.A KDPW S.A Razem W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca r. oraz w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca r. nie zostały spisane w koszty należności od jednostek powiązanych, jak również nie utworzono odpisów aktualizujących należności od jednostek powiązanych. GPW w okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. zawarła również transakcje ze Wspólnotą Mieszkaniową "Książęca 4", której jest członkiem. Koszty z tego tytułu w okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. wyniosły tys. zł. W okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. koszty te wyniosły tys. zł. 20. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego Zarząd jednostki dominującej jest kluczowym personelem kierowniczym Grupy. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dla Członków Zarządu jednostki dominującej Za sześć miesięcy Za sześć miesięcy Wynagrodzenia Pozostałe św iadczenia Razem

58 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje o pożyczkach i świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca r. i 30 czerwca r. Grupa nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom z kluczowego personelu kierowniczego Grupy. 21. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Nota Zysk netto za okres Korekty razem (8 225) 464 Podatek dochodow y Amortyzacja rzeczow ych aktyw ów trw ałych Amortyzacja w artości niematerialnych (Zysk) / strata na sprzedaży rzeczow ych aktyw ów trw ałych (50) (50) Zmiana netto rezerw na zobow iązania i inne obciążenia 50 (100) Przychody finansow e z tytułu aktyw ów finansow ych utrzymyw anych do terminu w ymagalności Przychody finansow e z tytułu aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Aktualizacja w artośći aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży - (3 990) (1 914) - - (644) Przychody finansow e z tytułu dyw idend (52) Przychody z odsetek od lokat (2 249) (823) Udział w zyskach jednostek stow arzyszonych 6 (9 640) (6 846) Zmiana stanu aktyw ów i zobow iązań krótkoterminow ych Zw iększenie stanu zapasów 146 (9) Zw iększenie stanu należności handlow ych i pozostałych należności oraz rozliczeń międzyokresow ych Zw iększenie stanu zobow iązań handlow ych oraz pozostałych zobow iązań (22 780) (4 109) Zmniejszenia zobow iązań z tytułu św iadczeń pracow niczych (2 878) (2 939) Zmiana stanu pozostałych krótkoterminow ych aktyw ów finansow ych - (2 170) Wpływ y pieniężne z działalności operacyjnej Dywidendy Na mocy Uchwały Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca r. przeznaczono na wypłatę dywidendy kwotę tys. zł z zysku za rok i ustalono dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca r. Wartość wypłaconej dywidendy na 1 akcję wyniosła 3,21 zł. Wypłata dywidendy nastąpiła 27 lipca r. 28

59 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 23. Zysk na akcję Podstaw ow y i rozw odniony Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych (w tys.) Podstaw ow y zysk na akcję, w złotych 1,70 1, Informacje dotyczące segmentów działalności Zgodnie z wymogiem podejścia zarządczego informacje o segmentach operacyjnych są przedstawiane na tej samej podstawie, co sprawozdawczość wewnętrzna dostarczana Zarządowi jednostki dominującej (główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników. Segmenty operacyjne Grupy zostały określone na podstawie rodzaju produktów i usług, z tytułu których segment sprawozdawczy osiąga swoje przychody. W ciągu sześciu miesięcy 30 czerwca r. oraz sześciu miesięcy 30 czerwca r. Grupa prowadziła działalność w ramach trzech głównych segmentów operacyjnych: obsługa obrotu (opłaty transakcyjne uzależnione od obrotów giełdowych, opłaty za dostęp do systemów giełdowych, opłaty za serwisowanie aplikacji brokerskiej); obsługa emitentów (opłaty roczne za notowanie papierów wartościowych oraz opłaty jednorazowe np. za dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego); sprzedaż informacji giełdowych. Obecnie Grupa nie analizuje kosztów w podziale na poszczególne segmenty operacyjne. Zamierza jednak wprowadzić rachunek kosztów działań, który umożliwi alokowanie kosztów do poszczególnych segmentów. Ponadto Grupa nie przypisuje aktywów oraz zobowiązań do poszczególnych segmentów. Na pozostałe przychody Grupy składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług szkoleniowych i wynajmu pomieszczeń. Żaden z tych pozostałych obszarów działalności nie stanowi segmentu podlegającego obowiązkowi sprawozdawczemu. Zarząd jednostki dominującej nie analizuje informacji dotyczących spółek zależnych i stowarzyszonych. W ciągu sześciu miesięcy 30 czerwca r. oraz sześciu miesięcy 30 czerwca r. nie nastąpiła sprzedaż pomiędzy segmentami. Segmenty operacyjne Grupy koncentrują swoją działalność na terenie Polski. Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienie danych analizowanych przez Zarząd jednostki dominującej z danymi prezentowanymi w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 29

60 Segmenty Segmenty GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody segmentów za sześć miesięcy 30 czerwca r. przedstawiają się następująco: Przychody ze sprzedaży (transakcje zew nętrzne) GPW * Spółki zależne Inne w yłączenia Razem** (858) Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji Pozostałe (858) Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk na pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Zysk z działalności finansow ej Udział w zyskach spółek stow arzyszonych Zysk Brutto * Dane analizowane przez Zarząd GPW ** Zgodnie z prezentacją w Skonsolidowanych Sprawozdaniach z Całkowitych Dochodów (858) (6) (7 873) Przychody segmentów za sześć miesięcy 30 czerwca r. przedstawiają się następująco: Przychody ze sprzedaży (transakcje zew nętrzne) GPW * Spółki zależne Inne w yłączenia Razem** (283) Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji (14) Pozostałe (269) Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk na pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Zysk z działalności finansow ej Udział w zyskach spółek stow arzyszonych Zysk Brutto * Dane analizowane przez Zarząd GPW ** Zgodnie z prezentacją w Skonsolidowanych Sprawozdaniach z Całkowitych Dochodów (277) (6) (6) (72)

61 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody według struktury geograficznej kształtują się następująco: Udział w % Udział w % Przychody krajow e ,92% ,46% Przychody zagraniczne ,08% ,54% Razem ,00% ,00% Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienie łącznej wartości aktywów i łącznej wartości zobowiązań analizowanych przez Zarząd jednostki dominującej do łącznej wartości aktywów i łącznej wartości zobowiązań prezentowanych w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Aktywa i zobowiązania są ujmowane w aktywach i zobowiązaniach Grupy na dzień 30 czerwca r. w następujący sposób: GPW Spółki zależne Spółki stow arzyszone* Inne wyłączenia** Razem*** Aktyw a razem (15 194) Zobow iązania razem (996) * Różnica pomiędzy wyceną jednostek stowarzyszonych według metody praw własności, a ich wyceną w cenie nabycia pomniejszoną o odpisy aktualizujące tytułu utraty wartości analizowaną przez Zarząd **Inne wyłączenia zawierają m.in. wyłączenia konsolidacyjne takie jak: (1) wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz w tej części kapitału własnego spółek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej (2) dywidenda zadeklarowana przez KDPW S.A. (spółkę stowarzyszoną) (3) udziały niekontrolujące w zysku lub stracie netto skonsolidowanych jednostek zależnych za dany okres sprawozdawczy, (4) udziały niekontrolujące w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zależnych oraz (5) międzygrupowe rozliczenia, transakcje, przychody oraz koszty *** Zgodnie z prezentacją w Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej Aktywa i zobowiązania na dzień 30 czerwca r. przedstawiają się w sposób następujący: GPW Spółki zależne Spółki stow arzyszone* Inne wyłączenia** Razem*** Aktyw a razem (11 695) Zobow iązania razem (1 262) * Różnica pomiędzy wyceną jednostek stowarzyszonych według metody praw własności, a ich wyceną w cenie nabycia pomniejszoną o odpisy aktualizujące tytułu utraty wartości analizowaną przez Zarząd **Inne wyłączenia zawierają m.in. wyłączenia konsolidacyjne takie jak: (1) wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych oraz w tej części kapitału własnego spółek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej (2) dywidenda zadeklarowana przez KDPW S.A. (spółkę stowarzyszoną) (3) udziały niekontrolujące w zysku lub stracie netto skonsolidowanych jednostek zależnych za dany okres sprawozdawczy, (4) udziały niekontrolujące w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zależnych oraz (5) międzygrupowe rozliczenia, transakcje, przychody oraz koszty *** Zgodnie z prezentacją w Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej 25. Zdarzenia po dacie bilansowej Po dniu 30 czerwca r., tj. po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca r. 31

62 GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Ludwik Sobolewski Prezes. 2. Lidia Adamska Członek Zarządu. 3. Beata Jarosz Członek Zarządu. 4. Adam Maciejewski Członek Zarządu. Warszawa, 25 sierpnia r. 32

63

64

65 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU 5

66 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE OGÓLNE OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH I POZOSTAŁYCH ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY AKTYWA FINANSOWE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOSCI NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PODATEK DOCHODOWY POZYCJE WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH I ŚWIADCZENIACH DLA KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DYWIDENDY ZYSK NA AKCJĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ

67 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Nota Aktyw a trw ałe Rzeczow e aktyw a trw ałe Wartości niematerialne Inw estycje w jednostkach stow arzyszonych Inw estycje w jednostkach zależnych Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaży Rozliczenia międzyokresow e Aktyw a obrotow e Zapasy Należności z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Należności handlow e oraz pozostałe należności Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaży Środki pieniężne i ich ekw iw alenty AKTYWA RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Nota Kapitał w łasny Kapitał podstaw ow y Pozostałe kapitały 13 (332) (245) Niepodzielony w ynik finansow y Zobow iązania długoterminow e Zobow iązania z tytułu św iadczeń pracow niczych Pozostałe zobow iązania długoterminow e Zobow iązania krótkoterminow e Zobow iązania handlow e Zobow iązania z tytułu podatku dochodow ego od osób praw nych Pozostałe zobow iązania Zobow iązania z tytułu św iadczeń pracow niczych Rezerw y na pozostałe zobow iązania i inne obciążenia KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM Noty przedstawione na stronach od 6 do 34 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 2

68 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody Pozostałe koszty Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansow e Koszty finansow e Zysk przed opodatkow aniem Podatek dochodow y Zysk netto za okres Pozostałe całkow ite dochody: Zyski/ (straty) z tytułu w yceny aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży jednostki (87) (601) Pozostałe całkow ite dochody po opodatkow aniu (87) (601) Całkow ite dochody razem Zysk netto okresu Zysk netto okresu przypadający akcjonariuszom Całkow ite dochody razem Całkow ite dochody okresu przypadające akcjonariuszom Podstaw ow y/ rozw odniony zysk na akcję (w złotych) 1,60 1,13 Noty przedstawione na stronach od 6 do 34 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 3

69 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota A Przepływ y pieniężne z działalności operacyjnej: Wpływ y pieniężne z działalności operacyjnej Podatek dochodow y zapłacony (9 562) (9 277) B Przepływ y pieniężne z działalności inw estycyjnej: Nabycie rzeczow ych aktyw ów trw ałych 4 (4 149) (2 353) Wpływ y ze sprzedaży rzeczow ych aktyw ów trw ałych Nabycie w artości niematerialnych 5 (1 328) (128) Nabycie aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży (54 201) - Wykup aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Odsetki otrzymane Dyw idendy otrzymane C Przepływ y pieniężne z działalności finansow ej: - ( ) Wypłata dyw idendy* - ( ) (Zmniejszenie) / zw iększenie netto stanu środków D ( ) pieniężnych i ich ekw iw alentów Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekw iw alenty na koniec okresu * Bez kwoty 84 tys. zł dywidendy należnej Miejskiemu Domu Maklerskiemu S.A., który już nie istnieje Noty przedstawione na stronach od 6 do 34 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 4

70 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Kapitał podstaw ow y Przypadające na akcjonariuszy jednostki Pozostałe kapitały Niepodzielony w ynik finansow y Razem Razem kapitał w łasny Dyw idenda - - (90 659) (90 659) (90 659) Zysk netto za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r. Aktualizacja w yceny aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Suma całkow itych dochodów ujętych za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r. Stan na dzień 30 czerw ca r (601) - (601) (601) - (601) Stan na dzień 31 grudnia 2009 r Dyw idenda - - (90 659) (90 659) (90 659) Zysk netto za rok Aktualizacja w yceny aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Suma całkow itych dochodów ujętych za rok Stan na dzień 31 grudnia r. - (1 189) - (1 189) (1 189) - (1 189) (245) Stan na dzień 31 grudnia r (245) Dyw idenda i ZFŚS - - ( ) ( ) ( ) Zysk netto za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r. Aktualizacja w yceny aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Suma całkow itych dochodów ujętych za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca r. Stan na 30 czerw ca r (87) - (87) (87) - (87) (332) Noty przedstawione na stronach od 6 do 34 stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego. 5

71 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje ogólne 1.1. Nadanie osobowości prawnej i zakres działalności jednostki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna ( Giełda, GPW lub Spółka ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. Spółka została utworzona aktem notarialnym podpisanym w dniu 12 kwietnia 1991 r. i zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Warszawie w dniu 25 kwietnia 1991 r. Do zasadniczego zakresu działalności Giełdy należy organizacja giełdowego obrotu papierami wartościowymi Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd GPW w dniu 25 sierpnia r. 2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 2.1. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 "Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa zatwierdzonym przez Unię Europejską. Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez GPW w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Giełdę. Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego z wyjątkiem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wycenianych według wartości godziwej Istotne zasady rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego GPW za rok zakończony 31 grudnia r., z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do: a) Obciążenie podatkowe w okresach śródrocznych zostało naliczone przy użyciu stawki podatkowej zgodnej z poziomem oczekiwanym do zastosowania w przypadku całego okresu rocznego. b) Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane i obowiązują Giełdę za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia r.: KIMSF 14 (Zmieniony), Wymogi minimalnego finansowania, obowiązujące za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia r. lub po tej dacie. KIMSF 19, Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych, obowiązująca za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca r. lub po tej dacie. 6

72 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MSR 32 (Zmieniony), Klasyfikacja emisji uprawnień, obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lutego r. lub po tej dacie. Zastosowanie powyższych standardów nie miało wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 3. Zarządzanie ryzykiem finansowym 3.1. Czynniki ryzyka finansowego Działalność GPW wiąże się z określonymi ryzykami finansowymi. Spółka narażona jest na następujące rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko rynkowe (w tym ryzyko zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych oraz ryzyko cenowe), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program zarządzania ryzykiem GPW skupia się na nieprzewidywalności rynków finansowych oraz stara się minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe Spółki. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w Spółce jest Zarząd jednostki. W Spółce funkcjonują komórki odpowiedzialne za zapewnienie płynności finansowej, także w zakresie walut obcych, windykacji należności oraz terminowego regulowania zobowiązań, szczególnie podatkowych Ryzyko rynkowe (a) Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej w wyniku zmiany stóp procentowych. Giełda narażona jest na ryzyko stopy procentowej w stopniu umiarkowanym. GPW posiada aktywa krótkoterminowe i długoterminowe, dla których warunki oprocentowania oraz rentowność zostały ustalone w chwili zawarcia kontraktu i podlegają nieznacznym zmianom w związku z wahaniami stóp procentowych. Z uwagi na średni bądź krótki termin pozostający do wykupu tych aktywów, ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w związku ze zmianami stóp procentowych jest relatywnie niskie. Spółka minimalizuje ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez utrzymywanie niskiego średniego okresu do wykupu (duration) dla całości portfela obligacji Skarbu Państwa na poziomie poniżej dwóch lat. W sytuacji wzrostu stóp procentowych GPW uzyskuje oprocentowanie wyższe od lokat bankowych i wzrost przepływów pieniężnych, a jednocześnie obniżenie wyceny wartości godziwej obligacji. (b) Ryzyko zmiany kursu walut GPW nie prowadzi znaczącej działalności międzynarodowej i jest narażona na umiarkowane ryzyko zmiany kursów walut. Dlatego też zdaniem Zarządu zmiany kursów walut nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy Giełdy. 7

73 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3.3. Ryzyko kredytowe Ryzyko kredytowe jest rozumiane, jako ryzyko poniesienia strat w wyniku niewywiązania się kontrahenta ze zobowiązań wobec Giełdy lub jako ryzyko spadku wartości ekonomicznej wierzytelności w wyniku pogorszenia się zdolności kontrahenta do obsługi zobowiązań. Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi jest ograniczane przez Zarząd GPW poprzez ustanawianie limitów oraz ocenę wiarygodności kontrahentów. W Spółce obowiązują uchwały Zarządu GPW, które ustalają terminy płatności zróżnicowane w zależności od grup kontrahentów. Terminy te wynoszą dla większości kontrahentów 30 dni. Terminy płatności dla odbiorców serwisów giełdowych wynoszą najczęściej 60 dni. W grupie funkcjonuje procedura ściągania należności, na podstawie której dokonuje się egzekwowania należnych kwot. Aktywa finansowe będące w posiadaniu GPW przedstawia poniższa tabela. Aktyw a finansow e dostępne do sprzedaży długoterminow e krótkoterminow e Pożyczki i należności należności handlow e i dyw idenda lokaty bankow e i rachunki bieżące (zaliczane do środków pieniężnych i ekw iw alentów ) Aktyw a finansow e razem Decyzją Zarządu GPW, w skład portfela dłużnych papierów wartościowych wchodzą jedynie papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (rating A2 wg Moody`s). W przypadku banków i instytucji finansowych, z którymi zawierane są umowy lokat i rachunków bankowych akceptuje się tylko jednostki o stabilnej sytuacji finansowej, której wyznacznikiem są ratingi wg Moody`s powyżej Baa2. 8

74 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 3.4. Ryzyko utraty płynności Z analizy sytuacji finansowej i majątkowej Spółki wynika, że GPW nie jest istotnie narażona na ryzyko utraty płynności. Analiza struktury aktywów GPW wskazuje na znaczny udział środków płynnych, a więc bardzo dobrą sytuację GPW w zakresie płynności. Środki pieniężne i dłużne papiery wartościowe GPW na 30 czerwca r. wyniosły tys. zł (31 grudnia r. wyniosły tys. zł), co stanowiło na 30 czerwca r. 48,26 % aktywów ogółem (31 grudnia r. 31,86 % ). Z analizy struktury pasywów wynika następujące zaangażowanie kapitałów własnych w finansowanie działalności GPW: na dzień 30 czerwca r. kapitały własne stanowiły 66,02 % sumy kapitału własnego i zobowiązań (31 grudnia r. 92,92 %). Zarząd GPW na bieżąco monitoruje prognozowany poziom środków płynnych Spółki na podstawie kontraktowych przepływów pieniężnych, ustalonych w oparciu o bieżące stopy procentowe. 9

75 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Analizy płynności na podstawie kontraktowych przepływów pieniężnych przedstawiają poniższe tabele: Ryzyko płynności na 30 czerw ca Aktyw a Obligacje skarbow e i bony skarbow e dostępne do sprzedaży Do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 1-5 lat Pow. 5 lat Razem Lokaty bankow e i rachunki bieżące Należności handlow e i dyw idenda Aktyw a razem Zobow iązania Zobow iązania handlow e Zobow iązania z tytułu w ypłaty dyw idendy Zobow iązania razem Luka płynności

76 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Ryzyko płynnosci na 31 grudnia Aktyw a Obligacje skarbow e i bony skarbow e dostępne do sprzedaży Do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 1-5 lat Pow. 5 lat Razem Lokaty bankow e i rachunki bieżące Należności handlow e i pozostałe Aktyw a razem Zobow iązania Zobow iązania handlow e Zobow iązania razem Luka płynności

77 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4. Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki Środki transportu i maszyny Meble, w yposażenie i urządzenia Środki trw ałe w budow ie Inne - - Rzeczow e aktyw a trw ałe Rok zakończony Wartość początkow a (brutto) na początek okresu Umorzenie na początek okresu (83 505) (70 917) (70 917) Wartość księgow a netto na początek okresu Zw iększenia Zmniejszenia (14) (9 634) - Amortyzacja (5 552) (12 588) (6 253) Wartość księgow a netto na koniec okresu W okresie kończącym się w dniu 30 czerwca r. Spółka dokonała sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych o łącznej wartości brutto 274 tys. zł, za łączną kwotę 64 tys. zł. 5. Wartości niematerialne Licencje Praw a autorskie Wartość firmy Wartości niematerialne Rok zakończony Wartość początkow a (brutto) na początek okresu Umorzenie na początek okresu (58 725) (55 109) (55 109) Wartość księgow a netto na początek okresu Zw iększenia Zmniejszenia - (564) - Amortyzacja (1 907) (3 616) (1 715) Wartość księgow a netto na koniec okresu

78 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych GPW posiadała jednostki stowarzyszone, z których żadna nie jest notowana na aktywnym rynku. Wybrane dane finansowe poszczególnych spółek stowarzyszonych przedstawiały się następująco: Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na r. Nazwa jednostki KDPW S.A. Centrum Giełdow e S.A. INNEX (*) Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerw ca r ,33 33, ,79 24, (3 820) ,98 24,98 (164) Razem (3 820) * INNEX sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ukraińskimi zasadami rachunkowości. Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na r. Nazwa jednostki KDPW S.A. Centrum Giełdow e S.A. INNEX (*) Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotow y ,33 33, ,79 24, (3 820) ,98 24,98 (192) Razem (3 820) * INNEX sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ukraińskimi zasadami rachunkowości. 13

79 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych według stanu na r. Nazwa jednostki KDPW S.A. Centrum Giełdow e S.A. INNEX (*) Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerw ca r ,33 33, ,79 24,79 (3 538) (3 820) ,98 24,98 (243) Razem (3 820) * INNEX sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ukraińskimi zasadami rachunkowości. Zgodnie z Art. 4 ust. 3 Statutu KDPW S.A. akcje spółki są wyłącznie imienne. Siedziba spółek stowarzyszonych, z wyjątkiem INNEX, jest w Polsce. Siedziba INNEX jest na Ukrainie. 14

80 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 7. Inwestycje w jednostkach zależnych i pozostałych Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na r. Nazw a jednostki WSEInfoEngine S.A. BondSpot S.A. Instytut Rynku Kapitałow ego - WSE Research S.A. (IRK) (*) Wartość w g cen nabycia udziałów /akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerw ca r (259) Razem (*) Do dnia 31 czerwca r. nie zostały zarejestrowane w KRS akcje nowej emisji Instytutu Rynku Kapitałowego S.A. (500 tys. zł). Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na r. Nazwa jednostki WSEInfoEngine S.A. (*) BondSpot S.A. Instytut Rynku Kapitałow ego - WSE Research S.A. (IRK) Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotow y (163) (281) Razem (*) Do dnia 31 grudnia r. nie zostały zarejestrowane w KRS akcje nowej emisji WSEInfoEngine S.A. (2 000 tys. zł). 15

81 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Udziały i akcje w jednostkach zależnych według stanu na r. Nazw a jednostki WSEInfoEngine S.A. BondSpot S.A. Instytut Rynku Kapitałow ego - WSE Research S.A. (IRK) Razem Wartość w g cen nabycia udziałów /akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerw ca r (110) (1 500) (22) (1 500) Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na r. Nazwa jednostki Tow arow a Giełda Energii S.A. S.C. SIBEX - SIBIU Stock Exchange S.A. (*) Razem (*) Zysk netto na 31 marca r. Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerw ca r ,33 2, (727) ,93 1, (727)

82 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na r. Nazwa jednostki Wartość wg cen nabycia udziałów/akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za ostatni rok obrotow y Tow arow a Giełda Energii S.A. S.C. SIBEX - SIBIU Stock Exchange S.A. (*) ,33 2, (687) ,93 1, Razem (687) (*)Spółka Sibiu Monetary Financial And Commodities Exchange zmieniła nazwę na S.C. SIBEX Sibiu Stock Exchange S.A. od 15 grudnia r. 17

83 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Udziały i akcje w pozostałych jednostkach według stanu na r. Nazw a jednostki Wartość w g cen nabycia udziałów /akcji Przeszacow anie Trw ała utrata w artości Wartość bilansow a udziałów /akcji Liczba udziałów % udziału w kapitale jednostki % głosów w organie stanow iącym Spółki Zysk/strata netto Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerw ca r. Tow arow a Giełda Energii S.A. NYSE Euronext (*) Deutsche Borse (*) London Stock Exchange (**) Sibiu Monetary Financial And Commodities Exchange Razem (*) Zysk netto na dzień 31 grudnia 2009 r. (**) Zysk netto na 31 marca r ,33 2, (663) ,93 1,

84 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 8. Odroczony podatek dochodowy Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli istnieje możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań podatkowych i jeżeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym. Po dokonaniu kompensaty w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazuje się następujące kwoty: Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego: aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy - aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadające do realizacji po upływ ie 12 miesięcy (3 859) (2 106) (1 687) (1 911) Razem (5 546) (4 017) Rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego: rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadająca do uregulow ania w ciągu 12 miesięcy - rezerw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego przypadająca do uregulow ania po upływ ie 12 miesięcy (80) Razem Zmiany stanu odroczonego podatku dochodowego przedstawiają się w następujący sposób: Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego (netto) na początek okresu Rok zakończony (3 729) (2 276) Uznanie w yniku finansow ego (430) (1 174) (Obciążenie) / uznanie pozostałych dochodów całkow itych (21) (279) Aktyw a z tytułu odroczonego podatku dochodow ego (netto) na koniec okresu (4 180) (3 729) Spółka nie ujęła w kalkulacji podatku odroczonego różnic między wartością księgową i podatkową spółek stowarzyszonych. 19

85 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 9. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Zmiany w aktywach dostępnych do sprzedaży: Rok zakończony Stan na początek okresu Zw iększenia (zakup obligacji i bonów skarbow ych) Przeklasyfikow anie z portfela aktyw ów finansow ych utrzymyw anych do terminu w ymagalności Zmniejszenia (w ykup i sprzedaż obligacji i bonów skarbow ych, odsetki otrzymane) Zmiana w artości godziw ej rozpoznana w pozostałych dochodach całkow itych (31 275) ( ) (45 109) (108) (1 468) (742) - akcje (40) (1 031) 71 - obligacje skarbowe i bony skarbowe (68) (437) (813) Stan na koniec okresu Częśc długoterminow a Część krótkoterminow a Aktywa finansowe kategorii dostępne do sprzedaży obejmują: Dłużne aktyw a finansow e Obligacje Skarbu Państw a Kapitałow e aktyw a finansow e Notow ane na aktyw nym rynku Nienotow ane na aktyw nym rynku Razem

86 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kapitałowe aktywa finansowe kategorii dostępne do sprzedaży obejmują: Nazw a Jednostki Wartość w g cen nabycia udziałów / akcji Trw ała utrata w artości Przeszacow anie Wartość bilansow a Tow arow a Giełda Energii S.A., Warszaw a, Polska S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., Sibiu, Rumunia (727) 616 Razem kapitałow e aktyw a finansow e (727) Tow arow a Giełda Energii S.A., Warszaw a, Polska S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A., Sibiu, Rumunia (687) 656 Razem kapitałow e aktyw a finansow e (687) Z uwagi na fakt, że nie istnieje aktywny rynek dla akcji Towarowej Giełdy Energii S.A. i nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej akcji tych spółek, rozpoznano je w koszcie nabycia pomniejszonym o odpisy z tytułu utraty wartości. Wartość godziwa akcji spółek notowanych na giełdach ustalana jest na podstawie kursu notowań. Wartość S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. (SIBEX), która jest notowana na S.C SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. została ustalona na podstawie kursów notowań z dnia 30 czerwca r. 10. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Zmiany w aktywach utrzymywanych do terminu wymagalności: Rok zakończony Stan na początek okresu Zw iększenia (zakup obligacji, bonów skarbow ych i odsetki otrzymane) Zmniejszenia (w ykup i sprzedaż obligacji i bonów skarbow ych) ( ) ( ) Stan na koniec okresu Częśc długoterminow a Część krótkoterminow a

87 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 11. Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności handlowe oraz pozostałe należności obejmują następujące pozycje: Należności handlow e brutto Odpis aktualizujący w artość należności handlow ych (2 789) (2 816) Należności handlow e netto Należności z tytułu dyw idend Razem - aktyw a finansow e Rozliczenia międzyokresow e krótkoterminow e czynne Inne należności i przedpłaty Należności z tytułu pozostałych rachunków publiczno-praw nych Razem - aktyw a niefinansow e Razem - należności handlow e oraz pozostałe należności Zmiany stanu odpisu aktualizującego wartość należności handlowych: Stan na początek okresu Utw orzenie odpisu Należności spisane w trakcie okresu jako nieściągalne - (68) Odw rócenie niew ykorzystanych odpisów (612) (222) Stan na koniec okresu Utworzenie i rozwiązanie odpisu z tytułu utraty wartości należności ujęto odpowiednio w pozostałych kosztach lub w pozostałych przychodach. Kwoty, którymi obciąża się konto odpisów są zazwyczaj spisywane, jeżeli nie przewiduje się odzyskania środków pieniężnych, tj. w przypadku, gdy jest wysoce prawdopodobne, iż dłużnik ogłosi bankructwo, będzie przedmiotem finansowej reorganizacji lub w przypadku wystąpienia poważnych problemów finansowych dłużnika. 12. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują następujące pozycje: Gotów ka w kasie Rachunki bieżące Lokaty bankow e Razem środki pieniężne i ich ekw iw alenty

88 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 13. Kapitał własny Kapitał w łasny przypadający na akcjonariuszy jednostki Kapitał podstaw ow y Pozostałe kapitały (332) (245) Niepodzielony w ynik finansow y Razem Kapitał podstaw ow y Zatw ierdzone, przydzielone i opłacone akcji zw ykłych Przeszacow nie kapitału akcyjnego o w skaźnik inflacji Razem Na dzień 30 czerwca r. podobnie jak na dzień 31 grudnia r. kapitał podstawowy GPW wynosił tys. zł i był podzielony na akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Kapitał akcyjny sprzed 1996 r. w wartości nominalnej tys. zł został przeszacowany przy zastosowaniu ogólnego indeksu cen zgodnie z MSR 29 (skumulowany wskaźnik inflacji za okres kwiecień 1991 r. grudzień 1996 r ,9%). Struktura własnościowa kapitału podstawowego i procent posiadanych akcji GPW na dzień 30 czerwca r.: Akcjonariusz Wartość nominalna akcji Udział % w kapitale podstaw ow ym Udział % w liczbie głosów Akcje imienne ,95% 52,88% Skarb Państw a ,00% 51,48% Banki 231 0,55% 0,81% Biura maklerskie 126 0,30% 0,44% Pozostali 42 0,10% 0,15% Akcje na okaziciela ,05% 47,12% Razem % 100% Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji w yceny aktyw ów finansow ych, w tym: (332) (245) - w artość aktualizacji (412) (304) - podatek odroczony

89 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny Stan na początek okresu: (245) jednostka (netto) (245) 944 Zw iększenia / zmniejszenia (87) (601) - zmiany z tytułu w yceny i sprzedaży, w tym: (108) (742) - jednostka (108) (742) - podatek odroczony Stan na koniec okresu: (332) jednostka (netto) (332) 343 Niepodzielony wynik finansowy Kapitał zapasow y Kapitał rezerw ow y Zysk z lat ubiegłych Zysk netto bieżącego okresu Razem 31 grudnia r (22 896) Podział zysku za rok ( ) - Zobow iązania z tytułu dyw idendy i ZFŚS - - ( ) - ( ) Zysk za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca przypadający akcjonariuszom czerw ca r (22 896) grudnia 2009 r (22 893) Podział zysku za rok (90 804) - Zobow iązania z tytułu dyw idendy - - (90 659) - (90 659) Zysk za r. przypadający akcjonariuszom grudnia r (22 896) grudnia 2009 r (22 893) Podział zysku za rok (90 804) - Zobow iązania z tytułu dyw idendy - - (90 659) - (90 659) Zysk za okres sześciu miesięcy 30 czerw ca przypadający akcjonariuszom czerw ca r (22 896) Zgodnie z obowiązującym Spółkę Kodeksem spółek handlowych kwoty przeznaczone do podziału między akcjonariuszy nie mogą przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy powiększonego o zysk z lat ubiegłych, pomniejszonego o poniesione straty oraz o kwoty umieszczone w kapitałach rezerwowych, utworzonych zgodnie z prawem lub statutem, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 24

90 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zgodnie ze statutem GPW kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku do podziału w wysokości nie mniejszej niż 10% tego zysku. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z działalnością Spółki. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na opłacenie kapitału zakładowego. 14. Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobow iązania handlow e Zobow iązania w obec podmiotów stow arzyszonych i zależnych Zobow iązanie z tytułu w ypłaty dyw idendy Razem zobow iązania finansow e Zobow iązania z tytułu pozostałych rozrachunków publiczno - praw nych Inne zobow iązania * Rozliczenia międzyokresow e bierne** Razem pozostałe zobow iązania Razem zobow iązania handlow e oraz pozostałe zobow iązania * Inne zobowiązania obejmują na dzień 30 czerwca r. m. in. zobowiązanie z tytułu nabycia Platformy Obrotu Energią Elektryczną (poee) w wysokości tys. zł. ** Rozliczenia międzyokresowe bierne na dzień 30 czerwca r. dotyczą między innymi opłat rocznych rozliczanych na początku roku kalendarzowego oraz rezerw kosztowych w kwocie 435 tys. zł. Kwota tys. zł opłat rocznych zostanie zaliczona do przychodów do końca r. Zobowiązania przeterminowane nie występują. 15. Przychody ze sprzedaży Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji Pozostałe Razem

91 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 16. Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Koszty osobow e (1) Inne koszty osobow e (2) Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne Opłaty i podatki Usługi obce Inne koszty operacyjne Razem Koszty osobow e (1) Koszty w ynagrodzeń Pozostałe św iadczenia po okresie zatrudnienia (zakaz konkurencji) - - Koszty św iadczeń z tytułu rozw iązania stosunku pracy Koszty św iadczeń pracow niczych z tytułu nagród jubileuszow ych za staż pracy Razem Inne koszty osobow e (2) Koszty ubezpieczeń społecznych Koszty św iadczeń emerytalnych - programy określonych składek* Pozostałe św iadczenia w okresie zatrudnienia (w tym: opieka lekarska, dopłaty do obiadów, ZFŚS) Razem * GPW oferuje pracownikom programy określonych składek (Pracowniczy Program Emerytalny). Program określonych składek finansuje się ze składek Spółki i pracownika na rzecz funduszu emerytalnego działającego niezależnie od struktury finansowej GPW. 26

92 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 17. Podatek dochodowy Podatek dochodow y bieżący Podatek odroczony (Nota 7) (430) (1 788) Razem Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce stawka podatkowa obowiązująca w latach i wynosiła 19%. Uzgodnienie teoretycznego podatku wynikającego z zysku brutto i ustawowej stawki podatkowej do obciążenia z tytułu podatku dochodowego wykazanego w rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: Zysk przed opodatkow aniem Staw ka podatku dochodow ego 19% 19% Podatek dochodow y w edług ustaw ow ej staw ki podatkow ej Efekt podatkow y: Różnice trw ałe Przychodów niepodlegających opodatkow aniu (1 540) (42) Obciążenie w yniku finansow ego z tytułu podatku dochodow ego Pozycje warunkowe Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć GPW dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. Z tego tytułu Zarząd GPW nie przewiduje powstania istotnych zobowiązań warunkowych. 19. Zobowiązania warunkowe i zobowiązania inwestycyjne Na dzień 30 czerwca r. oraz na 31 grudnia r. w Spółce nie występowały zobowiązania warunkowe ani zobowiązania inwestycyjne. 27

93 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20. Transakcje z jednostkami powiązanymi Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi ze Skarbem Państwa Jednostkami powiązanymi z GPW są jednostki stowarzyszone (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Centrum Giełdowe S.A. i INNEX). Jednostkami powiązanymi z GPW są również: Skarb Państwa jako podmiot dominujący (posiadający na dzień 30 czerwca r. 35,00% udziału w kapitale akcyjnym oraz 51,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu GPW), jednostki kontrolowane i współkontrolowane przez Skarb Państwa oraz jednostki, na które Skarb Państwa ma znaczący wpływ. Ponadto jednostkami powiązanymi są członkowie kluczowego personelu kierowniczego GPW. Ministerstwo Skarbu Państwa nie przedstawia do wiadomości publicznej ani spółkom będącym własnością Skarbu Państwa kompletnej listy podmiotów, które są kontrolowane i współkontrolowane przez Skarb Państwa, lub na które Skarb Państwa ma znaczący wpływ. Stąd też Zarząd GPW ujawnił w niniejszym sprawozdaniu finansowym transakcje z tymi jednostkami powiązanymi, które zidentyfikował na podstawie jego najlepszej wiedzy. Do zidentyfikowanych przez Zarząd GPW jednostek powiązanych należą spółki notowane na GPW (emitenci papierów wartościowych) oraz członkowie Giełdy. Spółka pobiera od jednostek powiązanych notowanych na GPW opłaty za dopuszczenie, wprowadzenie do obrotu giełdowego i notowanie instrumentów finansowych. W przypadku jednostek powiązanych będących członkami Giełdy pobierane są opłaty za możliwość zawierania transakcji na rynku giełdowym, za dostęp do systemów informatycznych GPW oraz od obrotu instrumentami finansowymi. Wszystkie transakcje z jednostkami z udziałem Skarbu Państwa są zawierane w normalnym trybie działalności i są dokonywane na warunkach rynkowych. GPW, na mocy polskich przepisów, podlega obowiązkowi podatkowemu. W związku z tym, GPW płaci podatek Skarbowi Państwa, który jest jednostką powiązaną do dnia 9 listopada r. Zasady i przepisy obowiązujące Spółkę w tym zakresie są identyczne z tymi, które obowiązują pozostałe jednostki niebędące jednostkami powiązanymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przez podmioty nadzorowane, GPW ponosi na rzecz Skarbu Państwa koszty opłat, ustalanych przez KNF. Giełda przekazuje comiesięcznie zaliczki. KNF dokonuje ostatecznego rozliczenia rocznego opłat w terminie do 15 lutego roku następnego. Koszty opłat w okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. wyniosły tys. zł, w okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r tys. zł. 28

94 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Transakcje ze spółkami stowarzyszonymi Za sześć miesięcy 30 czerwca r. Nazw a jednostki Należności Zobow iązania Przychody ze sprzedaży za sześć miesięcy Koszty działalności operacyjnej za sześć miesięcy Centrum Giełdow e S.A KDPW S.A Razem Za sześć miesięcy 30 czerwca r. Nazw a jednostki Należności Zobow iązania Przychody ze sprzedaży za sześć miesięcy Koszty działalności operacyjnej za sześć miesięcy Centrum Giełdow e S.A KDPW S.A Razem Transakcje ze spółkami zależnymi Za sześć miesięcy 30 czerwca r. Nazw a jednostki Należności Zobow iązania Przychody ze sprzedaży za sześć miesięcy Koszty działalności operacyjnej za sześć miesięcy WSEInfoEngine S.A BondSpot S.A Instytut Rynku Kapitałow ego - WSE Research S.A Razem

95 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za sześć miesięcy 30 czerwca r. Nazw a jednostki Należności Zobow iązania Przychody ze sprzedaży za sześć miesięcy Koszty działalności operacyjnej za sześć miesięcy WSEInfoEngine S.A BondSpot S.A Instytut Rynku Kapitałow ego - WSE Research S.A Razem W okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. oraz w okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. nie zostały spisane w koszty należności od jednostek powiązanych, jak również nie utworzono odpisów aktualizujących należności od jednostek powiązanych. GPW w okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. zawarła również transakcje ze Wspólnotą Mieszkaniową "Książęca 4", której jest członkiem. Koszty z tego tytułu w okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. wyniosły tys. zł. W okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. koszty te wyniosły tys. zł. 21. Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego Wynagrodzenia i świadczenia wypłacone lub należne osobom z kluczowego personelu kierowniczego GPW (Zarząd GPW) przedstawiają się następująco: Za sześć miesięcy Za sześć miesięcy Wynagrodzenia Pozostałe św iadczenia Razem Informacje o pożyczkach i świadczeniach dla kluczowego personelu kierowniczego W okresie sześciu miesięcy 30 czerwca r. i 30 czerwca r. GPW nie udzielała pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom z kluczowego personelu kierowniczego Giełdy. 30

96 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 22. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Nota Zysk netto za okres Korekty razem (5 321) Podatek dochodow y Amortyzacja rzeczow ych aktyw ów trw ałych Amortyzacja w artości niematerialnych (Zysk) / strata na sprzedaży rzeczow ych aktyw ów trw ałych (49) (50) Zmiana netto rezerw na zobow iązania i inne obciążenia (100) (100) Przychody finansow e z tytułu aktyw ów finansow ych utrzymyw anych do terminu w ymagalności Przychody finansow e z tytułu aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży Aktualizacja w artośći aktyw ów finansow ych dostępnych do sprzedaży - (3 990) (1 914) - - (644) Przychody finansow e z tytułu dyw idend (7 888) (280) Przychody z odsetek od lokat (2 021) (677) Zmiana stanu aktyw ów i zobow iązań krótkoterminow ych Zmniejszenie stanu zapasów 146 (9) Zw iększenie stanu należności handlow ych i pozostałych należności oraz rozliczeń międzyokresow ych Zw iększenie stanu zobow iązań handlow ych oraz pozostałych zobow iązań (14 799) (3 800) Zmniejszenia zobow iązań z tytułu św iadczeń pracow niczych (2 841) (2 833) Wpływ y pieniężne z działalności operacyjnej Dywidendy Na mocy Uchwały Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca r. przeznaczono na wypłatę dywidendy kwotę tys. zł z zysku za rok i ustalono dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca r. Wartość wypłaconej dywidendy na 1 akcję wyniosła 3,21 zł. Wypłata dywidendy nastąpiła 27 lipca r. 31

97 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 24. Zysk na akcję Podstaw ow y i rozw odniony Zysk przypadający na akcjonariuszy Średnia w ażona liczba akcji zw ykłych (w tys.) Podstaw ow y zysk na akcję, w złotych 1,60 1, Informacje dotyczące segmentów działalności Zgodnie z wymogiem podejścia zarządczego informacje o segmentach operacyjnych są przedstawiane na tej samej podstawie, co sprawozdawczość wewnętrzna dostarczana Zarządowi GPW (główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników. Segmenty operacyjne GPW zostały określone na podstawie rodzaju produktów i usług, z tytułu których segment sprawozdawczy osiąga swoje przychody. W ciągu sześciu miesięcy 30 czerwca r. oraz sześciu miesięcy 30 czerwca r. GPW prowadziła działalność w ramach trzech głównych segmentów operacyjnych: obsługa obrotu (opłaty transakcyjne uzależnione od obrotów giełdowych, opłaty za dostęp do systemów giełdowych, opłaty za serwisowanie aplikacji brokerskiej); obsługa emitentów (opłaty roczne za notowanie papierów wartościowych oraz opłaty jednorazowe np. za dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego); sprzedaż informacji giełdowych. Obecnie GPW nie analizuje kosztów w podziale na poszczególne segmenty operacyjne. Zamierza jednak wprowadzić rachunek kosztów działań, który umożliwi alokowanie kosztów do poszczególnych segmentów. Ponadto GPW nie przypisuje aktywów oraz zobowiązań do poszczególnych segmentów. Na pozostałe przychody GPW składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług szkoleniowych i wynajmu pomieszczeń. Żaden z tych pozostałych obszarów działalności nie stanowi segmentu podlegającego obowiązkowi sprawozdawczemu. Zarząd GPW nie analizuje informacji dotyczących spółek zależnych i stowarzyszonych. W ciągu sześciu miesięcy 30 czerwca r. oraz sześciu miesięcy 30 czerwca r. nie nastąpiła sprzedaż pomiędzy segmentami. Segmenty operacyjne GPW koncentrują swoją działalność na terenie Polski. Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienie danych analizowanych przez Zarząd GPW z danymi prezentowanymi w niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. 32

98 Segmenty Segmenty GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody segmentów za sześć miesięcy 30 czerwca r. przedstawiają się następująco: GPW * Przychody ze sprzedaży (transakcje zew nętrzne) Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji Pozostałe Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk na pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Zysk z działalności finansow ej Zysk Brutto * Dane analizowane przez Zarząd GPW Przychody segmentów za sześć miesięcy 30 czerwca r. przedstawiają się następująco: GPW * Przychody ze sprzedaży (transakcje zew nętrzne) Obsługa obrotu Obsługa emitentów Sprzedaż informacji Pozostałe Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk na pozostałej działalności operacyjnej Zysk z działalności operacyjnej Zysk z działalności finansow ej Zysk Brutto * Dane analizowane przez Zarząd GPW Przychody według struktury geograficznej kształtują się następująco: Udział w % Udział w % Przychody krajow e ,40% ,15% Przychody zagraniczne ,60% ,85% Razem ,00% ,00% 33

99 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Poniższe tabele przedstawiają uzgodnienie łącznej wartości aktywów i łącznej wartości zobowiązań analizowanych przez Zarząd GPW do łącznej wartości aktywów i łącznej wartości zobowiązań prezentowanych w niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Aktywa i zobowiązania są ujmowane w aktywach i zobowiązaniach GPW na dzień 30 czerwca r. w następujący sposób: GPW Aktyw a razem Zobow iązania razem Aktywa i zobowiązania na dzień 30 czerwca r. przedstawiają się w sposób następujący: GPW Aktyw a razem Zobow iązania razem Zdarzenia po dacie bilansowej Po dniu 30 czerwca r., tj. po dniu bilansowym nie nastąpiły istotne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW za okres sześciu miesięcy 30 czerwca r. 34

100 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawił Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. Ludwik Sobolewski Prezes. 2. Lidia Adamska Członek Zarządu. 3. Beata Jarosz Członek Zarządu. 4. Adam Maciejewski Członek Zarządu. Warszawa, 25 sierpnia r. 35

101 Oświadczenie Zarządu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdao finansowych, dokonujący badania Skróconego Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za okres sześciu miesięcy zakooczony 30 czerwca r. oraz Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za okres sześciu miesięcy zakooczony 30 czerwca r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Lidia Adamska Członek Zarządu Beata Jarosz Członek Zarządu Adam Maciejewski Członek Zarządu Warszawa, 25 sierpnia r.

102 Oświadczenie Zarządu Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadcza wedle najlepszej wiedzy, że: - Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za okres sześciu miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz jej wynik finansowy, - Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za okres sześciu miesięcy zakooczony dnia 30 czerwca r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz jej wynik finansowy, - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pierwsze półrocze r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięd oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeo i ryzyka. Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu Lidia Adamska Członek Zarządu Beata Jarosz Członek Zarządu Adam Maciejewski Członek Zarządu Warszawa, 25 sierpnia r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za I kwartał roku Warszawa, 24 kwietnia r. SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE RYNKOWE...4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE...7 III. KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 29 lipca 2016 r. W Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport półroczny za I półrocze roku Warszawa, 29 lipca r. Raport półroczny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW humba LOGO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w 200 r. Prezentacja wyników działalności Grupy Kapitałowej GPW GPW, spółka notowana na Giełdzie 200: Ważny rok w historii rynku kapitałowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w I kwartale 2011 r. Prezentacja wyników Grupy GPW GPW wiodąca Giełda Europy Środkowo-Wschodniej I kw. 2011 r.: międzynarodowa ekspansja i bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający oferuje do 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela serii B Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie o wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R.

PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW R. 31 LIPCA 2014 R. PREZENTACJA WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW W II KW. 2014 R. 31 LIPCA 2014 R. Najważniejsze wydarzenia Powołanie Zarządu nowej kadencji Dywidenda za 2013 r. 1,2 zł na akcję (0,78 zł rok wcześniej)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku

Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Warszawa, 2008.10.29 Wyniki finansowe funduszy 1 i towarzystw inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Wartość aktywów i wyniki z operacji funduszy inwestycyjnych oraz pochodna względem ich pozycji finansowej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

De Molen Spółka Akcyjna

De Molen Spółka Akcyjna De Molen Spółka Akcyjna Raport okresowy za IV kwartał 2014r. (tj. za okres 01.10.2014 31.12.2014) Wysogotowo, 13 luty 2015 str. 1 Spis treści 1. Dane podstawowe o Emitencie... 3 2. Skrócone jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo