Warszawa, dnia 12 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 12 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 28 sierpnia 2017 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu gminy na 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W załączniku nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu gminy Brwinów na 2017 r. wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki inwestycyjne w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: - w dz. 010 rozdz Wodociągi wiejskie w pkt 2 Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna - etap II zmniejsza się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi wojewódzkie w pkt 1 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach zmniejsza się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi wojewódzkie wprowadza się pkt 3 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z drogą gminną ul. Kępińską w Brwinowie - Program Funkcjonalno Użytkowy na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi powiatowe w pkt 2 Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 3 Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I zwiększa się plan wydatków o ,22 zł (do kwoty ,22 zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 7 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Józefowskiej w Krosnach wsi etap II zmniejsza się plan wydatków o ,88 zł (do kwoty 237,12 zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 8 Budowa obwodnicy wsi Moszna zwiększa się plan wydatków o zł (środki z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o zł (środki własne),

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz w dz. 600 rozdz Drogi gminne w pkt 12 Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 13 i zadanie Budowa ul. Słonecznej w Krosnach wsi projekt na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 14 i zadanie Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Granicznej w Brwinowie na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 15 i zadanie Przebudowa ul. Bankowej w Brwinowie projekt na kwotę zł, - w dz. 600 rozdz Drogi gminne wprowadza się pkt 16 i zadanie Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie - projekt na kwotę ,91 zł, - w dz. 754 rozdz Ochotnicze Straże Pożarne wprowadza się pkt 5 i zadanie Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin na kwotę zł, - w dz. 801 rozdz Szkoły podstawowe w pkt 1 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.312,39 zł (do kwoty ,39 zł), - w dz. 801 rozdz Szkoły podstawowe wprowadza się 6060 i pkt 1 Zakup zmywarki przemysłowej na kwotę zł, - w dz. 801 rozdz Przedszkola w pkt 1 Modernizacja placówek przedszkolnych zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł (do kwoty zł), - w dz. 801 rozdz Przedszkola w pkt 3 Budowa przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa zwiększa się plan wydatków o kwotę zł (do kwoty zł), - w dz. 801 rozdz Przedszkola wprowadza się pkt 4 Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie na kwotę zł, - w dz. 900 rozdz Ochrona gleby i wód podziemnych w pkt 1 Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółwinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł (do kwoty zł), - w dz. 900 rozdz Ochrona gleby i wód podziemnych wprowadza się pkt 2 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych w rejonie zbiegu ulic Słowackiego, Franciszkańskiej i Mickiewicza w miejscowości Otrębusy na kwotę zł, - w dz. 900 rozdz Oświetlenie w pkt 1 Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego) zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty ,90 zł), - w dz. 900 rozdz Oświetlenie w pkt 2 Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 900 rozdz Oświetlenie w pkt 3 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach zmniejsza się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 900 rozdz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność w pkt 2 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie - etap III zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 921 rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w pkt 2 Budowa świetlicy w Kaniach - projekt zmniejsza się plan wydatków o ,70 zł (do kwoty ,30 zł). 4. Tekst jednolity załącznika nr 3 Zadania inwestycyjne w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 3 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W załączniku nr 3a do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz wprowadza się dz. 600 rozdz Drogi wojewódzkie i pkt 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowy DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odcinku od km do km ) na kwotę zł. 6. Tekst jednolity załącznika nr 3a Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 5 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w pozycji Gminny Ośrodek Kultury : - w dz. 921 rozdz zwiększa się plan dotacji o zł (do kwoty zł). 2) w pozycji Biblioteka : - w dz. 921 rozdz zwiększa się plan dotacji o zł (do kwoty zł). 8. Tekst jednolity załącznika nr 7 - Dotacje podmiotowe w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 7 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 9. W załączniku nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: - wprowadza się pozycję 5 Wiedza moją potrzebą wkład własny w ramach dz. 801 rozdz ; o wydatkach w okresie realizacji projektu w kwocie zł, w tym środkach z budżetu krajowego w kwocie zł; planowanych wydatkach na 2017 r. w kwocie zł; środkach z budżetu gminy kwalifikowanych w kwocie zł. 10. Tekst jednolity załącznika nr 9 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 11. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: W pozycji Sołectwo Parzniew : - w dz. 900 rozdz Budowa oświetlenia ulicznego instalacja latarni przy ul. Strusiej zwiększa się plan wydatków o zł (do kwoty zł), - w dz. 926 rozdz skreśla się przedsięwzięcie Utrzymanie terenu boiska przy osiedlu mieszkaniowym Agromann i zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. 12. Tekst jednolity załącznika nr 10 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2017 r., po zmianach wprowadzonych zgodnie z 11 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 13. W pozostałym zakresie Uchwała Budżetowa Nr XXXV Rady Miejskiej w Brwinowie nie ulega zmianie. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz TABELA ZMIAN PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi , , , , , , O800 0, , ,00 O , , , O ,00 80, ,00 O690 70,00 35,00 105,00 O , , ,55 O , , , O640 47,00 30,00 77, O610 64,00 100,00 164,00 O ,00 160,00 403, , , , O , , ,49 O ,25 458, , , , , , , , O920 0,00 10,00 10, O920 0,00 1,00 1, , , , O ,00 600, , O960 0,00 155,00 155, O , , , O , , ,00 O , , ,00 Razem ,63 Uzasadnienie: w rozdz wprowadza się dotację z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2017/2018. w rozdz wprowadza się kwotę zł dotacja na budowę obwodnicy wsi Moszna. Środki zostały przyznane z listy Wojewody Mazowieckiego zgodnie z pismem nr FIN.-I r., w rozdz O800 wprowadza się kwotę zł z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa - GDDKiA prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 2/1 i 3/1, położone w miejscowości Koszajec, w rozdz O920 odsetki od wpłat należy zwiększyć o kwotę zł, wpłaty są na wyższym poziomie, w rozdz O630 zwiększa się o kwotę 80 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej, w rozdz O690 zwiększa się o kwotę 35 zł z tytułu opłat za ksero, w rozdz należy zwiększyć o kwotę ,55 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela mienia, w rozdz należy zwiększyć o kwotę 4.914,22 zł, refundacja z PUP, w rozdz O640 zwiększa się o kwotę 30 zł z tytułu kosztów upomnień od mandatów, w rozdz O610 zwiększa się o kwotę 100 zł z tytułu wpłat za duplikaty świadectw, w rozdz O690 zwiększa się o kwotę 160 zł z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji, w rozdz subwencja oświatowa należy zwiększyć o kwotę zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST g, środki z rezerwy, w rozdz odsetki należy zwiększyć o kwotę zł odsetki od lokat, w rozdz kary od osób prawnych należy zwiększyć o kwotę 458,79 zł, w rozdz i 6680 środki z wydatków niewygasających należy wprowadzić do planu odpowiednio kwoty ,40 zł i ,54 zł, w rozdz i odsetki od zaległości należy wprowadzić kwoty 10 zł i 1 zł,nieterminowe wpłaty, w rozdz wpłata za katechezę należy zwiększyć o kwotę 1.586,13 zł, wpłata z Podkowy Leśnej i Michałowic,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz w rozdz darowizny należy zwiększyć o kwotę 600 zł, darowizna na ŚOPS, w rozdz darowizny należy wprowadzić kwotę 155 zł, darowizna na projekt Eksperymentus, realizowany przez ŚOPS, w rozdz zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe należy zwiększyć o kwotę zł, w rozdz koszty upomnień od odpadów komunalnych należy zwiększyć o kwotę zł, wpłaty są na wyższym poziomie, w rozdz odsetki od zaległości z tytułu odpadów komunalnych należy zwiększyć o kwotę zł, wpłaty są na wyższym poziomie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz TABELA ZMIAN PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Uwagi 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00środki z dotacji AR , , ,00środki własne , , , , ,25 0,00zadania własne , , ,00porozumienia z JST , , , , , , , , , , , ,00z rezerwy subwencji , , ,00środki własne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wiedza moją potrzebą ,00 600, , , , ,00 Profilaktyka HPV ,00 155, , , , , , , , , , , , , , , , ,90 F-sz sołecki Parzniew , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 F-sz sołecki Parzniew , , , , , ,00 0,00 Razem ,63 Uzasadnienie: W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz Ref. Gospodarki Komunalnej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów oraz wprowadza się środki z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2017/2018. W rozdziale wprowadza się środki z dotacji w ramach programu rządowego rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata (wycofując środki własne) oraz wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale zmienia się rodzaj zadania z własnego na zadania wykonywane w ramach porozumienia z JST. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref Planowania Przestrzennego. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się środki z rezerwy subwencji oświatowej (wycofując środki własne) oraz wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 i Dyrektora Zespołu Szkół w Otrębusach. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty (wkład własny do projektu z udziałem środków UE). W rozdziale wprowadza się środki z darowizny przekazanej dla ŚOPS. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Oświaty. W rozdziale wprowadzono środki wpłacone jako darowizna dla ŚOPS. W rozdziale wprowadza się środki wyegzekwowane od podopiecznych ŚOPS, pobrane nienależnie, które należy odprowadzić do MUW. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziałach i ( 4300) wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim na wniosek sołtysa Sołectwa Parzniew, po przeprowadzeniu procedury przewidzianej w ustawie o funduszu sołeckim. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury (środki na funkcjonowanie nowej hali sportowej) i Ref. Inwestycji i Remontów. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej. W rozdziale wprowadza się zmiany na wniosek Ref. Gospodarki Komunalnej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Zmiany Załącznika nr 3 do uchwały Budżetowej Nr XXXV z dnia r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan 2017 r. Zmiana Plan po zmianach WODOCIĄGI WIEJSKIE , , , Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w sołectwie Krosna - etap II , , , WODOCIĄGI WIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne ,60 0, , Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów ,60 0, , KANALIZACJA WIEJSKA ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni ,00 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu ,00 0, , KANALIZACJA WIEJSKA - Zakupy inwestycyjne 553,50 0,00 553, Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów 553,50 0,00 553, WODOCIĄGI MIEJSKIE ,00 0, , Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie ,00 0, , WODOCIĄGI MIEJSKIE - Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0, Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie 0,00 0,00 0, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup wiat przystankowych ,00 0, , DROGI WOJEWÓDZKIE , , , Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach , , , Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II 8 000,00 0, , Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z drogą gminną ul. Kępińską w Brwinowie - Program Funkcjonalno Użytkowy 0, , , DROGI POWIATOWE , , , Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy - projekt ,00 0, , Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II , , , Przebudowa skrzyżowania ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną w Żółwinie ,00 0, , DROGI GMINNE , , , Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej ,00 0, , Budowa drogi gminnej 19 KDL w Domaniewie na odc. od DW nr 701 do drogi 23 KDD wraz ze skrzyżowaniami ,00 0, , Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I , , , Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie - etap II ,00 0, , Przebudowa ul. Myśliwskiej w Brwinowie na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Żwirowej oraz ul. Słonecznej na odc. od ul. Sportowej do ul. Myśliwskiej ,00 0, , Przebudowa ul. Leśnej w Kaniach - projekt ,00 0, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Józefowskiej w Krosnach Wsi - etap II , ,88 237, Budowa obwodnicy wsi Moszna ,00 0, , Przebudowa ul. T. Toeplitza oraz ul. Sadowej na odc. od ul. Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach ,00 0, , Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr niekwalif ,61 0, ,61 10a Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr UE ,44 0, ,44 10b Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów - śr wł. kwalifik ,62 0, , Odwodnienie środkowego odcinka pasa drogowego ul. Gdańskiej w Brwinowie ,00 0, , Projektowanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów - Etap II , , , Budowa ul. Słonecznej w Krosnach wsi - projekt 0, , , Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Granicznej w Brwinowie 0, , , Przebudowa ul. Bankowej w Brwinowie - projekt 0, , , Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie - projekt 0, , , DROGI GMINNE - ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, , Zakup gruntów pod drogi ,00 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup wiat przystankowych (w ramach Funduszu sołeckiego) ,00 0, , RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ,00 0, , Przebudowa budynku ul. Grodziska 10 w Brwinowie na mieszkania komunalne - projekt ,00 0, , GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0, , Budowa ogrodzenia działki nr ew. 47/2, obręb 5, znajdującej się przy ul. Przejazd w Brwinowie ,00 0, , URZĘDY GMIN - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , , Modernizacja strażnicy i budowa ogrodzenia OSP Moszna - etap II ,00 0, , Budowa ogrodzenia OSP Moszna (w ramach Funduszu sołeckiego) ,60 0, , Modernizacja pomieszczeń OSP Brwinów ,00 0, , Modernizacja pomieszczeń OSP Żółwin - etap I ,00 0, , Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin 0, , , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym ,00 0, , Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych ,00 0, , STRAŻ MIEJSKA - Zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Brwinowie ,00 0, , Zakup Mobilnego miasteczka ruchu drogowego ,00 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , Budowa sieci monitoringu miasta ,00 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE , , , Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie , , , Modernizacja placówek oświatowych ,00 0, , Rozbudowa Zespołu Szkół w Żółwinie - projekt ,00 0, , Budowa odwodnienia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących od strony ul. Sportowej ,00 0, ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz SZKOŁY PODSTAWOWE - zakupy inwestycyjne 0, , , Zakup zmywarki przemysłowej 0, , , PRZEDSZKOLA , , , Modernizacja placówek przedszkolnych , , , Budowa placów zabaw przy przedszkolach publicznych przy ul. Słonecznej i przy ul. Lilpopa w Brwinowie - dokumentacja i budowa ,00 0, , Budowa przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa , , , Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy przedszkola w Żółwinie 0, , , KANALIZACJA MIEJSKA-SANITARNA ,03 0, , Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie ,03 0, , KANALIZACJA MIEJSKA_SANITARNA - Zakupy inwestycyjne 922,50 0,00 922, Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie 922,50 0,00 922, OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - zakupy inwestycyjne 8 000,00 0, , Zakup kosiarki 8 000,00 0, , OCHRONA GLEBY I WÓD PDZIEMNYCH , , , Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółwinie , , , Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania nadmiaru wód deszczowych i roztopowych w rejonie zbiegu ulic Słowackiego, Franciszkańskiej i Mickiewicza w miejscowości Otrębusy 0, , , OŚWIETLENIE , , , Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach Funduszu Sołeckiego) , , , Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów , , , Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,69 1a b c d Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr własne Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr BP Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr EOG Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji - śr własne niekwalif ,68 0, , ,11 0, , ,90 0, , ,00 0, , Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie - etap III , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , Zakup urządzeń na place zabaw ,00 0, , Zakup tablic ogłoszeniowych (w ramach Funduszu Sołeckiego) 8 000,00 0, , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , , , Budowa świetlicy wiejskiej w Domaniewie ,00 0, , Budowa świetlicy w Kaniach - projekt , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,23 0, ,23 1a Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr niekwalif ,83 0, ,83 1b Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr UE ,92 0, ,92

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz c Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną - śr wł kwalif ,48 0, , KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe ,00 0, , Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie ,00 0, , Wykonanie systemu nawodnienia na boisku bocznym stadionu przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA - Obiekty sportowe - zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup kosiarki samobieżnej ,00 0, , KULTURA FIZYCZNA - Pozostała działalność zakupy inwestycyjne ,00 0, , Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku przy Toeplitzówce w Otrębusach (w ramach Funduszu Sołeckiego) ,00 0, , Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie (w ramach Funduszu Sołeckiego trzech sołectw) 5 000,00 0, , Zakup sprzętu sportowego wraz z montażem (w ramach Funduszu Sołeckiego) 6 500,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,66 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Zmiany załącznika nr 3a do uchwały XXXV "Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r." Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Planowane wydatki Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zmiana Plan po zmianach 2017 r r. w latach następnych DROGI WOJEWÓDZKIE , , ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowy 0, , ,00 0, DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odcinku od km do km ) TURYSTYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zadania "Budowa promenady nadmorskiej wraz z przebudową zejścia na plażę i Placu przy Pomniku") ,00 0, , , KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI ,00 0, ,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brwinowie) ,00 0, ,00 0, OBRONA CYWILNA ,00 0, ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (dotacja na wkład własny na realizację projektu zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata ) ,00 0, ,00 0, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ,53 0, ,53 0,00 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest) ,53 0, ,53 0,00 OGÓŁEM , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dotacje podmiotowe w 2017 r. - zmiany Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota Zmiana Plan po zmianach ,80 0, ,80 Niepubliczna Szkoła "Familia" w Brwinowie ,52 0,00 461, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w Otrębusach , , , , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie , , , , , , Językowe Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Brwinowie , , , , , , Przedszkole Niepubliczne "Tuptuś" - Justyna Mazurczak 0,00 0, ,00 0, , , Przedszkole Niepubliczne "Magiczna Kraina" , , , , Przedszkole Niepubliczne "Kids Montessori Magdalena Witkowska" , , , , Niepubliczne Przedszkole "Koziołki" , , , , Przedszkola niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw) , , , , Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" , , , , , ,60 Punkt Przedszkolny "Franiówka" , ,01

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz , , , , Punkt Przedszkolny "Wesoły Słonik" , , , , , , Punkt Przedszkolny "Krasnalkowo" , , , , Punkt Przedszkolny "Raz, Dwa, Trzy" , , , , Przedszkole Niepubliczne "Żółwiki" , , , , , ,00 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko na Leśnej Polanie" , , Gminny Ośrodek Kultury , , , Biblioteka , , ,00 Razem dotacje , , ,38 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 r. L.p. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji */Projekt finansowny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów */Projekt realizowany przy udziale środków RPO WM Pałac w Brwinowie - rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną */Projekt realizowany przy udziale środków EFRR Wiedza moją potrzebą - wkład własny */Projekt realizowany przy udziale środków EFS Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) W tym: Środki z budżetu Środki z budżetu krajowego UE Wydatki razem Wydatki razem Środki z budżetu państwa Planowane wydatki na 2017 rok Środki z budżetu gminy Kwalifikowane Pozostałe Środki z budżetu UE , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,67 0, , , , , , , , ,23 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , , , , , , ,59 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 sierpnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa w 2017 r. - zmiany Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan 2017 Zmiana Plan po zmianach Biskupice Budowa oświetlenia ulicznego , ,83 ogółem ,83 0, , Czubin Remont drogi gminnej , ,34 ogółem ,34 0, , Domaniew Zakup wiat przystankowych , , Zakup tablic ogłoszeniowych 8 000, , Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci i dorosłych 1 717, , Opłata zajęć kulturalno-edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców 3 000, ,00 ogółem ,78 0, ,78 Falęcin Utwardzenie dróg gminnych 6 260, , Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców 1 000, , Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców 600,00 600, Zakup piłkochwytów do powstającego boiska 5 000, ,00 ogółem ,16 0, , Kanie Prowadzenie wspólnej strony internetowej dla sołectwa Kanie i Otrębusy 2 000, , Organizacja wiosennego i jesiennego sprzątania lasu i wsi 1 500, , Wykonanie tablic ulic na Osiedlu Słoneczne 2 000, , Organizacja festynu wiejskiego rocznica wsi Kanie , , Organizacja festynu wiejskiego rocznica wsi Kanie 649,78 649, Organizacja festynu wiejskiego rocznica wsi Kanie 4 079, , Organizacja wieczorów muzycznych 8 615, ,00 ogółem ,70 0, ,70

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Koszajec Zakup kosiarki do trawy i paliwa do kosiarki 2 000, , Oczyszczenie ze śmieci stawu w "Zielonym zakątku" 7 117, , Wsparcie organizacji Święta pieczonego ziemniaka 600,00 600, Organizacja zajęć w Koszajeckim Garażu Babskim 500,00 500, Zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji Koszajca 1 000, , Wsparcie organiacji turnieju siatkówki plażowej w Koszajcu 1 500, ,00 ogółem ,66 0, , Kotowice Poprawa stanu dróg w sołectwie - naprawa nawierzchni 5 150, , Budowa oświetlenia ulicznego - dobudowa słupa oświetleniowego wraz z latarnią 6 000, ,00 ogółem ,22 0, , Krosna Zakup tablicy ogłoszeniowej na potrzeby sołectwa 2 500, , Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Józefowskiej i ul. Tęczowej , ,81 ogółem ,81 0, , Milęcin Budowa oświetlenia ulicznego , ,26 ogółem ,26 0, , Moszna Wykonanie ogrodzenia placu OSP w Mosznie , , Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci 0,00 0, Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci 250,00 250, Organizacja imprezy kulturalno-sportowych dla dzieci 750,00 750, Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna 2 615, , Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna 369,00 369, Impreza sportowo-kulturalna dla młodzieży, dorosłych i seniorów sołectwa Moszna 15,11 15,11 ogółem ,60 0, ,60 O10 O Otrębusy Prowadzenie strony internetowej Otrębus i Kań 1 500, , Sprzątanie lasu i wsi w Otrębusach 1 000, , Poprawa estetyki pomieszczeń w Bibliotece Publicznej w Otrębusach (zakup fototapet) 2 123, , Koncert w Otrębusach oraz warsztaty muzyczne 9 000, , Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców 1 520, , Organizacja festynu integracyjnego mieszkańców 3 480, , Dni sportu - organizacja imprez sportowych 1 000, , Dni sportu - organizacja imprez sportowych 1 000, ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Zakup urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w parku przy Toeplitzówce w Otrębusach , ,00 ogółem ,70 0, , Owczarnia Sprzątanie Owczarni 2 000, , Uzupełnienie tabliczek znakujących ulice 2 000, , Budowa oświetlenia ulicznego - projekt 5 600, , Zakup namiotów na imprezy organizowane w sołectwie 2 750, , Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 2 500, ,00 Wykonanie projektu i budowa c.o. i c.w., budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz częściowa opłata przyłączeniowa w świetlicy 4300 przy ul. Cyprysowej , , Wykonanie materiałów promocyjnych 800,00 800, Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjno-sportowych dla mieszkańców 5 500, , Zakup strojów sportowych dla reprezentacji sportowców sołectwa 850,00 850, Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie 2 000, ,00 ogółem ,70 0, , Parzniew Wykoszenie i uprzątnięcie terenu na działce nr 90/ , , Zakup roślinności do uzupełnienia przy boisku w sołectwie 200,00 200, Budowa oświetlenia ulicznego - instalacja latarni przy ul. Strusiej 4 000, , , Wynajem i obsługa kabin TOI-TOI na placu zabaw 1 500, , Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 800, , Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży , , Zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji sołectwa 1 600, , Utrzymanie terenu boiska przy osiedlu mieszkaniowym Agromann 3 000, ,00 0,00 ogółem ,70 0, , Terenia Utwardzenie drogi gminnej 7 869, , Organizacja imprez sportowo kulturalnych dla dzieci szkolnych 500,00 500, Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie 1 000, ,00 ogółem 9 369,03 0, , Żółwin Prace porządkowe na terenie sołectwa 8 623, , Zakup ławki i kosza oraz materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i kosy 500,00 500, Aktualizacja "Planu odnowy Miejscowości Żółwin" 9 000, , Organizacja imprez sportowych, kulturalnych 2 800, , Organizacja imprez sportowych, kulturalnych 5 900, ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Organizacja imprez sportowych, kulturalnych 300,00 300, Zakup sprzętu sportowego wraz z montażem 6 500, , Zakup stołu betonowego do ping ponga na plac zabaw do szkoły w Żółwinie 2 000, ,00 ogółem ,70 0, , ,19 0, ,19 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Sławomir Rakowiecki

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 9 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7218 UCHWAŁA NR XXXVI.323.2017 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII z dnia 31 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXII z dnia 31 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXII.282.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII.124.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00

KANALIZACJA WIEJSKA , , , ,00 Projekt Zadania w 2015 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2015 r. Dotychczasowe nakłady finansowe Nakłady finansowe planowane w latach

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Zadania inwestycyjne w 2014r. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. Zadania w 2014r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania go Planowane wydatki 2014 r. Dotychczasowe nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 29 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 7214 UCHWAŁA NR XXXVIII.404.2013 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXIII z dnia r.

Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXIII z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII.492.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXIII.363.2012 z dnia 17.12.2012 r. Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01010 WODOCIĄGI WIEJSKIE 270 000,00 728 000,00 0,00 998 000,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 5325 UCHWAŁA NR XXXIII.351.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 1517 UCHWAŁA NR LIV.600.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 1517 UCHWAŁA NR LIV.600.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. Poz. 1517 UCHWAŁA NR LIV.600.2014 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 2576 UCHWAŁA NR XXX/198/2014 RADY GMINY ŁYSE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4055 UCHWAŁA NR XXXIV/201/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 6365 UCHWAŁA NR XXV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Projekt z dnia 26 maja 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR V/20/15 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.

UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. UCHWAŁA NR X/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok Projekt z dnia 15 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015

UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 UCHWAŁA NR VIII/49/205 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 27 maja 205 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 205 Na podstawie art. 8 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/257./14 z dnia 29 lipca 2014r. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 29.919 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 29.919 w rozdziale 90095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR X/82/2016 RADY GMINY LELIS. z dnia 8 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR X/82/2016 RADY GMINY LELIS. z dnia 8 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r. Poz. 9916 UCHWAŁA NR X/82/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2015.

PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2015. PROJEKT 31.08.2015 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok

Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR VI/ 32/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 16 marca 2015 r.

Kielce, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR VI/ 32/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 948 UCHWAŁA NR VI/ 32/ 2015 RADY GMINY SZYDŁÓW z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2017 r. Poz. 3567 UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY GMINY DOMANIEWICE z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Domaniewice na rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r.

Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005r. Uchwała Nr 84/05 Rady Miejskiej z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok PROJEKT druk nr 0054 WNIOSKODAWCA Burmistrz Głubczyc UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015

UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2015 UCHWAŁA NR VII/45/205 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 30 kwietnia 205 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 205 Na podstawie art. 8 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017 RADY GMINY KADZIDŁO. z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017 RADY GMINY KADZIDŁO. z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 17 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/157/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/157/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVII/157/17 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 23 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2836 UCHWAŁA NR XLVI/632/2014 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2017 r. Poz. 4120 UCHWAŁA NR XXXVI/287/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo