Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas"

Transkrypt

1 PL Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas

2 Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas

3 Konwergencja Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 3. CEL NINIEJSZEGO DUMENTU 4. ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ 4.1. Taksonomia: nadanie struktury Klasyfikacji nicejskiej Obecna praktyka dotycząca klasyfikacji Taksonomia: czym jest i jakie niesie korzyści 4.2. Zakresy klas: czym są i w jakim celu je wprowadzono 5. ZASADY NOWEJ WSPÓLNEJ PRAKTYKI 5.1. Jakie są zasady nowej wspólnej praktyki? 5.2. W jaki sposób nowa praktyka (zakresy klas) będzie się rozwijała? 6. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 7. SŁOWNIK POJĘĆ

4 01 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Pomimo rozwoju ogólnoświatowych aktywności w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w ostatnich latach, wysiłki na rzecz osiągnięcia konwergencji w zakresie sposobu funkcjonowania urzędów na całym świecie przyniosły skromne rezultaty. Nadal pozostaje wiele pracy do wykonania, aby wyeliminować niespójności między urzędami ds. własności intelektualnej w UE. W planie strategicznym OHIM zagadnienie to określa się jako jedno z najważniejszych wyzwań, które należy podjąć. Jak wyjaśniono w planie strategicznym, obecnie w Europie realizowane są trzy fundamentalne inicjatywy, mające ułatwić rozwój Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych: a) Rozporządzenie i dyrektywa w sprawie znaków towarowych: w celu zapewnienia jeszcze większej harmonizacji europejskich przepisów i procedur dotyczących znaków towarowych poprzez rewizję rozporządzenia i dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Zakres 02

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas tej inicjatywy jest obecnie przedmiotem formalnego postępowania dotyczącego rewizji legislacyjnej prowadzonego przez Komisję Europejską; b) Fundusz współpracy: w celu stworzenia wspólnych narzędzi, baz danych i platform poprzez ustanowienie Funduszu współpracy. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego podjął już tę inicjatywę przy aktywnym udziale urzędów krajowych i stowarzyszeń użytkowników; c) Wspieranie harmonizacji praktyk w całej Europie. Ilustruje to poniższy rysunek: Program konwergencji Harmonizacja prawa i procedur związanych ze znakami towarowymi w Europie Program funduszu współpracy Rysunek 1 W kierunku Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Aby umożliwić podjęcie trzeciej z wymienionych inicjatyw, w czerwcu 2011 r. wprowadzono Program konwergencji. Odzwierciedla on wspólne dążenie urzędów ds. własności intelektualnej w UE do zmiany w kierunku nowej ery, której towarzyszy stopniowe tworzenie europejskiej interoperacyjnej sieci współpracy, przyczyniającej się do powstania silniejszego środowiska własności intelektualnej w Europie. Wizją tego programu jest wprowadzenie i komunikowanie przejrzystości, pewności prawa, jakości i użyteczności zarówno dla zgłaszających, jak i dla urzędu. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wspólnej pracy nad harmonizacją praktyk i przyniesie znaczne korzyści zarówno użytkownikom, jak i urzędom ds. własności intelektualnej. Na początek, w ramach Programu konwergencji rozpoczęto realizację pięciu projektów: CP 1. Harmonizacja Klasyfikacji CP 2. Konwergencja nagłówków klas CP 3. Podstawy bezwzględne graficzne znaki towarowe CP 4. Zakres ochrony czarno-białych znaków towarowych CP 5. Podstawy względne ryzyko wprowadzenia w błąd W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na nowej wspólnej praktyce w ramach drugiego z wymienionych projektów: CP2. Konwergencja nagłówków klas. 03

6 02 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Od wielu lat istnieje w Europie silny podział dotyczący interpretacji nagłówków klas Klasyfikacji nicejskiej. W momencie rozpoczęcia realizacji projektu, w 17 z 26 urzędów w UE stosowano podejście dosłownej interpretacji, zgodnie z którym przyjmuje się, że dany termin obejmuje tylko to, co odpowiada jego opisowi. Z kolei w pozostałych dziewięciu urzędach, nagłówki klas obejmowały wszystkie towary i usługi w ramach danej klasy. Była to również praktyka stosowana przez OHIM, zgodnie z komunikatem prezesa OHIM nr 4/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. Różne praktyki i sposoby interpretacji nagłówków klas są mylące dla osób składających wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego w kilku urzędach, ponieważ ten sam 04

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas wykaz towarów i usług nie musi być interpretowany jednakowo we wszystkich jurysdykcjach. Może to prowadzić do niejasności prawnej w przypadkach dotyczących pierwszeństwa, starszeństwa, unieważnienia, badania zgłoszenia, a zwłaszcza w przypadku decyzji w sprawie sprzeciwu, kiedy kolidujące ze sobą znaki towarowe są rejestrowane w urzędach stosujących różne praktyki, ponieważ nie jest jasne, która z dwóch interpretacji zostanie przyjęta. Z uwagi na tę sytuację, urzędy dostrzegły potrzebę harmonizacji w zakresie interpretacji nagłówków klas i stwierdziły, że wspólna praktyka zapewni korzyści zarówno użytkownikom, jak i samym urzędom. Określone na początku cele projektu konwergencji nagłówków klas są następujące: 1) wspólna praktyka obejmująca wspólne podejście do skutków stosowania nagłówków klas Klasyfikacji nicejskiej, opisana w dokumencie i przetłumaczona na wszystkie języki UE; 2) wspólna strategia komunikacji tej praktyki; 3) plan działania dotyczący wprowadzenia nowej praktyki; 4) analiza potrzeby zajęcia się wcześniejszą praktyką. Wymienione oczekiwane rezultaty projektu określono i uzgodniono z urzędami krajowymi, z uwzględnieniem uwag innych członków projektu, stowarzyszeń użytkowników, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz OHIM. Następujące zagadnienia wykraczają poza zakres projektu: opracowanie konkretnych środków administracyjnych służących wprowadzeniu wspólnej praktyki w urzędach ds. własności intelektualnej (na podstawie planu działania); włączenie zasad wynikających z dokumentu wspólnej praktyki do wytycznych urzędów krajowych. Proces ten będzie realizowany zgodnie z wewnętrznymi procedurami poszczególnych urzędów; podczas dyskusji nad nową wspólną praktyką mogą pojawić się nowe pomysły dotyczące wspólnych narzędzi informatycznych. Pomysły te zostaną odnotowane, ale opracowanie takich narzędzi nie wchodzi w zakres projektu; wszelkie działania dotyczące wcześniej zarejestrowanych znaków oraz skutki stosowania nowej praktyki w odniesieniu do nich będą traktowane jako odrębny projekt. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w dniu 1 lipca 2011 r. w Alicante. Na tym wczesnym etapie, urząd Wielkiej Brytanii zaproponował, aby podstawą nowej praktyki był system taksonomii. Taksonomię stworzono w kontekście projektu (CP 1) Harmonizacja Klasyfikacji, w którym uczestniczy również urząd Wielkiej Brytanii. 05

8 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Projekt ten (CP 1) ma następujące cele: stworzenie wspólnej bazy zaakceptowanych towarów i usług, przetłumaczonych na wszystkie języki UE. W dalszej części niniejszego dokumentu ta baza danych będzie określana jako wspólna zharmonizowana baza danych. Towary i usługi zawarte w tej bazie danych będą zwane zharmonizowanymi terminami; harmonizacja ogólnych kryteriów i warunków dopuszczalności terminów w celu wypracowania wspólnej praktyki w zakresie klasyfikacji; aby ułatwić obsługę danych i polepszyć doświadczenia użytkowników w zakresie wyszukiwania odpowiednich towarów i usług, podjęto decyzję o stworzeniu nowej hierarchicznej struktury, przyjmując jako podstawę Klasyfikację nicejską i rozszerzając ją o terminy z bazy danych, umieszczając bardziej ogólne terminy na górze, a niżej terminy bardziej szczegółowe. Struktura ta znana jest jako taksonomia i zostanie wyjaśniona szczegółowo w pkt Taksonomia: czym jest i jakie niesie korzyści. 06

9 03 CEL NINIEJSZEGO DUMENTU Niniejszy dokument będzie stanowić punkt odniesienia dla urzędów ds. własności intelektualnej, stowarzyszeń użytkowników, zgłaszających oraz pełnomocników w odniesieniu do nowej praktyki. Zostanie szeroko rozpowszechniony i będzie łatwo dostępny, zapewniając jasne i zrozumiałe wyjaśnienie zasad, na których będzie się opierać nowa wspólna praktyka. Na kolejnym etapie, zgodnie z uzgodnioną metodyką projektu, zasady te zostaną zastosowane do zawartości każdej klasy. 07

10 04 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ 4.1. Taksonomia: nadanie struktury Klasyfikacji nicejskiej Obecna praktyka dotycząca klasyfikacji Praktyka dotycząca klasyfikacji znaków towarowych opiera się na Klasyfikacji nicejskiej, która jest obowiązującym na rynku światowym systemem podziału towarów i usług na klasy. Klasyfikacja nicejska opiera się na Porozumieniu nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, którym zarządza Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. System obejmuje 45 klas, z których każda umożliwia jak najogólniejsze określenie obszarów, z którymi związane są dane towary i usługi. 08

11 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Znaki towarowe należy klasyfikować według przedmiotowej klasyfikacji. Jednakże dopuszczalność każdego z ogólnych określeń z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej zależy obecnie od interpretacji dokonywanej przez każdy z urzędów. Różna interpretacja nagłówków klas ma związek z faktem, że organizacja administrująca nie określa wyraźnie, jaką interpretację powinno się im nadać. Według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej określenia towarów lub usług zawarte w nagłówkach klas są ogólnymi określeniami odnoszącymi się do obszarów, do których należą zasadniczo dane towary lub usługi. Poniższy rysunek przedstawia Klasyfikację nicejską na przykładzie klasy 34: Klasa 34 Klasa 34 w Klasyfikacji nicejskiej: Tytoń; przybory dla palaczy; zapałki Alfabetyczna lista pojedynczych terminów: Termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin Każda klasa obejmuje tylko jednopoziomową klasyfikację towarów i usług. Może to utrudnić zgłaszającemu nie będącemu specjalistą znalezienie odpowiednich terminów umożliwiających określenie pożądanego zakresu ochrony. Ponadto utrudnia to klasyfikację nowego towaru lub nowej usługi na zasadzie analogii, w szczególności biorąc pod uwagę, że niektóre podobne terminy znajdują się w innych klasach Taksonomia: czym jest i jakie niesie korzyści W celu rozwiązania tego problemu opracowano taksonomię umożliwiającą proste wyszukiwanie, dzięki której użytkownicy mogą łatwo znaleźć interesujące ich konkretne towary i usługi lub poszczególne terminy pozwalające na odpowiednie grupowanie takich pozycji. Posługując się Klasyfikacją nicejską jako podstawą, można zastosować taksonomię w celu: 09

12 Konwergencja a) dopasowania istniejących terminów do pogrupowanych hierarchicznie struktur, b) wprowadzenia nowoczesnego i elastycznego podejścia do bazy danych, które umożliwi użytkownikom wyszukiwanie własnych towarów i usług aż do indywidualnych terminów, zamiast konieczności wyszukiwania w wykazach alfabetycznych, c) ułatwienia kontroli i uaktualniania bazy danych w spójny sposób. Taksonomia jest logicznie zorganizowaną strukturą, w ramach której towary i usługi przyporządkowuje się do kategorii ułożonych w hierarchiczne drzewo, na którego szczycie znajdują się grupy najogólniejsze, a grupy bardziej szczegółowo zdefiniowane umieszczono na dole. Taksonomię opracowano na podstawie terminów użytych w klasyfikacyjnej bazie danych, które są powszechnie stosowane w faktycznych zgłoszeniach znaków towarowych, i w związku z tym stanowi ona obraz faktycznego rynku. Taksonomia powstała w wyniku intensywnej i stałej współpracy między urzędami krajowymi, OHIM i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). 10

13 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Ogólna struktura taksonomii dla pojedynczej klasy została przedstawiona na poniższym rysunku: Numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej GRUPA (A) GRUPA (B) GRUPA (C) Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Terminy w grupie Terminy w grupie Terminy w grupie PODGRUPA (B1) PODGRUPA (B2) PODGRUPA(B3) PODGRUPA (B4) Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Jak jest zbudowane to hierarchiczne drzewo? Jako podstawę taksonomii zawsze stosuje się Klasyfikację nicejską. Na najwyższym poziomie każdej klasy znajduje się numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej. Każda klasa będzie obejmowała co najmniej jeden dalszy poziom, na którym terminy o tych samych cechach łączy się w jedną lub więcej grup. Każdej grupie nadaje się odpowiedni tytuł grupy. Terminy przyporządkowuje się na podstawie tego, czy pasują znaczeniowo do danego tytułu grupy. Tytuły grup znajdujących się na najwyższym poziomie określono w sposób niezależny od nagłówków klas Klasyfikacji nicejskiej, mogą one jednak być z nimi zbieżne. Na górnym poziomie taksonomii znajdują się grupy ogólne, natomiast grupy określone bardziej szczegółowo (podgrupy) umieszczone są na dolnym poziomie. Przy opracowywaniu tej struktury wzięto pod uwagę wszystkie terminy zawarte w zharmonizowanej bazie danych. Jest to zgodne z podejściem oddolnym, które polega na tym, że wszystkie towary i usługi znajdujące się na niższych poziomach hierarchii są objęte wyższymi poziomami. W zależności od stopnia złożoności danej klasy grupa może mieć jedną podgrupę lub więcej podgrup. W powyższym przykładzie oznacza to, że grupa B obejmuje wszystkie podgrupy znajdujące się poniżej (B1, B2, B3 i B4). Terminy mogą być dopasowane do struktury bezpośrednio w ramach tytułu grupy lub pośrednio w ramach któregokolwiek z tytułów podgrup. W większości przypadków, choć nie zawsze, tytuły grup są akceptowalne do celów klasyfikacji. 11

14 Konwergencja Przypadek 1: Wszystkie tytuły grup są akceptowalne do celów klasyfikacji Jako przykład poniżej przedstawiono rysunek struktury taksonomii dla klasy 34: Klasa 34 Tytuł grupy Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty) Tytuł grupy Zapałki Tytuł grupy Artykuły do użytku z tytoniem Popielniczki dla palaczy Pojemniki na tytoń i humidory Zapalniczki dla palaczy Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. Przypadek 2: Nie wszystkie tytuły grup są akceptowalne do celów klasyfikacji W rzadziej występującym przypadku tytułów grup, które (a) nie są akceptowalne do celów klasyfikacji i (b) zawierają poszczególne terminy nieobjęte żadnym z tytułów podgrup poniżej, struktura klasy jest taka, jak przedstawiono w poniższym przykładzie: Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 12

15 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Klasa 42 Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Usługi w zakresie technologii informacyjnych X Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego Usługi naukowe i technologiczne Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości Usługi projektowania Rozwój sprzętu komputerowego Usługi inżynieryjne Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych Pomiary, badania i eksploracja Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych Poszczególne terminy : usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich. Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. X Terminy, które są niewystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 13

16 Konwergencja Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. W przypadku klasy 42, pojedyncze terminy takie jak usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich zawierają się w tytule grupy usługi w zakresie technologii informacyjnych, który nie jest akceptowalny do celów klasyfikacji. W jaki sposób taksonomia będzie się rozwijać? Taksonomia jest strukturą dynamiczną i elastyczną, którą można łatwo modyfikować i która jest dostosowana do ciągłych zmian oraz umożliwia łatwy i precyzyjny dostęp do informacji. Elastyczność taksonomii sprawdzono podczas realizacji procesu, w którym urzędy uczestniczące w projekcie przetestowały i zweryfikowały jej strukturę. Niektóre urzędy przedstawiły sugestie odnośnie ulepszeń i zmian, które zostały już odzwierciedlone w taksonomii lub będą podstawą do dalszych udoskonaleń. Łatwość, z jaką taksonomię dostosowano do zmiany z 9. na 10. edycję Klasyfikacji nicejskiej, pokazuje, jak elastyczna i dynamiczna jest jej struktura. Ma to związek z faktem, że ułatwia ona identyfikację terminów w ramach grup przedstawiających te same cechy oraz przenoszenie ich w nowe, bardziej odpowiednie miejsce. Taksonomia stanowi również nieocenione i skuteczne narzędzie służące do aktualizacji zharmonizowanego wykazu klasyfikacji, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku. Jakie są prawne i logiczne skutki wprowadzenia taksonomii? Taksonomia jest narzędziem ułatwiającym użytkownikowi znalezienie i pogrupowanie w kategorie poszczególnych towarów i usług. Wprowadzenie przedmiotowej struktury nie może i nie powinno mieć żadnych konsekwencji prawnych (innych niż określone w art. 2 ust. 1 Porozumienia nicejskiego). Artykuł 2 ust. 1 Porozumienia nicejskiego ma następujące brzmienie: Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki Klasyfikacji są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj Związku Szczególnego. W szczególności Klasyfikacja nie wiąże krajów Związku Szczególnego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych. 14

17 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Decyzje prawne dotyczące tego, czy terminy w poszczególnych częściach struktury taksonomii są identyczne lub podobne, oraz decyzje dotyczące konsekwencji prawnych takiej identyczności lub takiego podobieństwa mogą podejmować wyłącznie właściwe organy. Wszystkie narzędzia i informacje w ramach klasyfikacji będą zawierały takie zastrzeżenie, wyjaśniające tę kwestię w sposób jasny i przejrzysty. Jednakże, ponieważ taksonomia opiera się na zasadzie dosłowności, w oczywisty sposób oznacza to, że terminy pogrupowane pod tym samym tytułem są objęte jego logicznym zakresem znaczeniowym Zakresy klas: czym są i w jakim celu je wprowadzono Czym jest zakres klasy i jaki jest jego związek ze strukturą taksonomii? Zakres klasy to zestaw terminów, które zbiorczo opisują wszystkie towary i usługi należące do danej klasy. Zakres klasy opiera się na strukturze taksonomii: składa się z tytułów grup najwyższego poziomu, które są akceptowalne do celów klasyfikacji w ramach danej klasy. Zakres ten jest wystarczająco szeroki, by objąć wszystkie możliwe do sklasyfikowania terminy w danej klasie, a jednocześnie wystarczająco precyzyjny, by zaakceptować go do celów klasyfikacji. W jakim celu wprowadzono zakresy klas? Członkowie grupy roboczej stwierdzili, że nagłówki klas Klasyfikacji nicejskiej nie zostały sformułowane w sposób wystarczający do opisania wszystkich towarów i usług zawartych w poszczególnych klasach, oraz że w związku z tym należy opracować nową metodę wskazywania wszystkich towarów i usług należących do danej klasy w określonym momencie. W związku z tym wprowadzono zakresy klas, aby umożliwić zgłaszającym uzyskanie pożądanej ochrony poprzez stworzenie krótszego wykazu towarów i usług. W jaki sposób tworzy się zakresy klas? Jak już wyjaśniono, zakres klasy tworzy się w oparciu o strukturę taksonomii. Proces ten obejmuje 15

18 Konwergencja następujące etapy: 1) Tytuły grup najwyższego poziomu w strukturze taksonomii, które są akceptowalne do celów klasyfikacji, stanowią element zakresu klasy. Klasa 34 Tytuł grupy Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty) Tytuł grupy Zapałki Tytuł grupy Artykuły do użytku z tytoniem Popielniczki dla palaczy Pojemniki na tytoń i humidory Zapalniczki dla palaczy Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. W powyższym przykładzie dotyczącym klasy 34 zakres klasy to: Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), zapałki, artykuły do użytku z tytoniem. Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 16

19 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas 2) W przypadku, gdy tytuł grupy najwyższego poziomu nie jest akceptowalny do celów klasyfikacji: Taki tytuł grupy nie będzie stanowił części zakresu klasy. Zamiast tego konieczne będzie przesuwanie się w dół w strukturze hierarchicznej, do poziomu podgrup, do momentu znalezienia akceptowalnych i odpowiednio szeroko sformułowanych tytułów grup. Takie tytuły będą wchodzić w skład zakresu klasy. W związku z tym, po znalezieniu akceptowalnego i odpowiednio szeroko sformułowanego tytułu grupy dalsze przesuwanie się w dół w strukturze hierarchicznej nie będzie już konieczne. Numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej GRUPA (A) GRUPA (B) GRUPA (C) Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Terminy w grupie Terminy w grupie X Terminy PODGRUPA (B1) PODGRUPA (B2) PODGRUPA(B3) PODGRUPA (B4) Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie W przedstawionym powyżej przykładzie zakres klasy przedstawiałby się następująco: Zakres klasy = Tytuł grupy A + ( B1 + B2 + B3 + Tytuł podgrupy B4) + Tytuł grupy C + [pojedyncze terminy]* 1 Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. X Terminy, które są zbyt niejasne lub ogólnikowe, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 1 Wyłącznie w przypadku, gdy takie terminy istnieją. 17

20 Konwergencja Zakres klasy, opracowany na przykładzie klasy 42, został przedstawiony w postaci graficznej poniżej: Klasa 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych X Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego Tytuł grupy Rozwój sprzętu komputerowego Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski- systemów infor- wania matycznych Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Usługi naukowe Testowanie, stwierdzanie Usługi projektowania i technologiczne autentyczności i kontrola jakości Usługi inżynieryjne Pomiary, badania i eksploracja Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych Poszczególne terminy : usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich. Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. X Terminy, które są niewystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 18

21 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. Zgodnie z powyższym, zakres klasy 42 będzie przedstawiał się następująco: Usługi w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych; usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich; usługi naukowe i technologiczne; testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości; usługi projektowania. Taksonomia i zakres klasy pomogą zgłaszającym opracowywać krótsze i bardziej rzeczowe wykazy towarów i usług, zapewniając im jednocześnie pożądany poziom ochrony. Taksonomia w jasny sposób wskazuje poszczególne terminy, które aktualnie należą do szerszej kategorii. Zapewnia to zgłaszającym większą przejrzystość i większe przekonanie do stosowania precyzyjnych terminów zamiast obszernych wykazów towarów i usług. 19

22 05 ZASADY NOWEJ WSPÓLNEJ PRAKTYKI 5.1. Jakie są zasady nowej wspólnej praktyki? Nowa praktyka opiera się na następujących założeniach: Nagłówki klas Klasyfikacji nicejskiej będą w dalszym ciągu istniały i będzie można z nich korzystać w zgłoszeniach znaków towarowych, jeżeli zgłaszający tak zdecyduje. Nie będą one jednak podlegały specjalnej interpretacji. Terminy zawarte w nagłówkach klas Klasyfikacji nicejskiej będą traktowane w taki sam sposób, jak wszystkie inne terminy występujące w wykazie towarów i usług. W ramach projektu Harmonizacja Klasyfikacji (CP 1) podjęte zostaną działania służące wypracowaniu wspólnego porozumienia w kwestii tego, które terminy występujące w nagłówkach klas Klasyfikacji nicejskiej można uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji, a które nie. 20

23 ZASADY NOWEJ WSPÓLNEJ PRAKTYKI Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Zostaną wprowadzone zakresy klas, które będą interpretowane zgodnie z zasadą dosłowności, ponieważ sama taksonomia została opracowana zgodnie z tą zasadą. Ponieważ zakres klasy bazuje na taksonomii, w sensie praktycznym obejmuje on wszystkie towary i usługi przypisane do określonej klasy w danym momencie. Zakres klasy będzie zawierał wyłącznie tytuły grup uznanych za akceptowalne do celów klasyfikacji. Zapewnia to uzasadniony i możliwy do zastosowania poziom abstrakcji bez obaw o to, że specyfikacja stanie się zbyt niejednoznaczna. Nowa wspólna praktyka została uzgodniona i będzie stosowana przez urzędy krajowe, OHIM i Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (w zakresie taksonomii). Oznacza to, że zakresy klas będą spójnie interpretowane zgodnie z zasadą dosłowności i akceptowane na terenie całej UE. Tytuły grup, z których składają się zakresy klas, zostaną przetłumaczone i zatwierdzone przez urzędy krajowe na bazie oryginalnej wersji w języku angielskim. Wdrożona zostanie również wspólna strategia dotycząca ciągłości praktyki, opisana poniżej W jaki sposób nowa praktyka (zakresy klas) będzie się rozwijała? Taksonomia, a wraz z nią zakresy klas, będzie podlegała stałemu rozwojowi. Zadaniem urzędów zaangażowanych w realizację projektu będzie określenie kierunku i intensywności tych zmian poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz utrzymania i rozwoju taksonomii. Rozwój taksonomii będzie koordynowany za pośrednictwem Centrum Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (Centrum Sieci ETMD), które w momencie przygotowywania niniejszego dokumentu nie rozpoczęło jeszcze swojej działalności. W Centrum będą gromadzone i zatwierdzane sugestie, we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Pozwoli to zmienić i ulepszyć zarówno taksonomię, jak i zakresy klas. 21

Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie IP Translator v 1.2, 20 lutego 2014 r.

Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie IP Translator v 1.2, 20 lutego 2014 r. Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie IP Translator v 1.2, 20 lutego 2014 r. 1 Dnia 19.06.2012 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-307/10 IP Translator, udzielając następujących odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki, wersja 2 Wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych

Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki, wersja 2 Wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych PL PL Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki, wersja 2 Wspólna praktyka dotycząca zakresu ochrony znaków czarno-białych 1. Czy wspólna praktyka różni się od wcześniej istniejącej

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Konwergencja. Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki CP 6. Przedstawienie graficzne wzorów

Konwergencja. Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki CP 6. Przedstawienie graficzne wzorów PL Konwergencja Często zadawane pytania na temat wspólnej praktyki CP 6. Przedstawienie graficzne wzorów A. PYTANIA OGÓLNE 1. Które urzędy wdrożą wspólną praktykę? BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR,

Bardziej szczegółowo

Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych 15 kwietnia 2014 r.

Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych 15 kwietnia 2014 r. Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych 15 kwietnia 2014 r. 1. KONTEKST W swoim zobowiązaniu do kontynuowania współpracy w kontekście Programu konwergencji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę rejestracji międzynarodowej (RM) wskazującej WE URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (URHW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę dotyczy zmian odnoszących się do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych. 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Zmiany w prawie unijnym: rozporządzenie o unijnych znakach towarowych 10/03/2016 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Systemy ochrony znaków towarowych Krajowy Urząd Patentowy RP znaki towarowe chronione

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę

Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory Objaśnienia do formularza zgłoszenia o zmianę Uwagi ogólne Formularz zgłoszenia o zmianę jest udostępniany przez Urząd Harmonizacji Rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy znak towarowy,

Wspólnotowy znak towarowy, 10 POWODÓW O W DLA KTÓRYCH WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU S WSPÓLNOTOWEGO O W O ZNAKU TOWAROWEGO O W O Wspólnotowy znak towarowy, znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH 32 SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Formułowanie zastrzeżeń patentowych w dziedzinie chemii Seminarium współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania. eczeństwie wiedzy. w społecze. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow.

Rola i zadania. eczeństwie wiedzy. w społecze. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow. Rola i zadania architekta informacji w społecze eczeństwie wiedzy dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie skorka@ap.krakow.pl Architektura

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego

CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO. Przepisy prawa materialnego WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA SPRAW ZWIĄZANYCH ZE WSPÓLNOTOWYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI PRZEZ URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (ZNAKI TOWAROWE I WZORY) CZĘŚĆ D UNIEWAŻNIENIE DZIAŁ 2 PRZEPISY PRAWA MATERIALNEGO

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część

ZNAK TOWAROWY. Wykład nr XVI. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej USTAWA PRAWO WŁASNOW. część Wykład nr XVI USTAWA PRAWO WŁASNOW ASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ część IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej ZNAK TOWAROWY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej 30 listopada 2015 Zmiany w prawie własności przemysłowej Szanowni Państwo, W dniach 24 lipca 2015 oraz 11 września 2015 roku uchwalone zostały największe w ostatnich latach nowelizacje Ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1

SVN. 10 października 2011. Instalacja. Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację. Rysunek 1: Instalacja - krok 1 SVN 10 października 2011 Instalacja Wchodzimy na stronę http://tortoisesvn.tigris.org/ i pobieramy aplikację uruchamiany ponownie komputer Rysunek 1: Instalacja - krok 1 Rysunek 2: Instalacja - krok 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania Grup roboczych IAB Polska

Regulamin funkcjonowania Grup roboczych IAB Polska Regulamin funkcjonowania Grup roboczych IAB Polska 1 Podstawa statutowa 1. Biorąc pod uwagę postanowienia Statutu Związku Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska, zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

HumanTechnology. Projektowanie interakcji. czyli łatanie dziury w procesie produkcji

HumanTechnology. Projektowanie interakcji. czyli łatanie dziury w procesie produkcji HumanTechnology Projektowanie interakcji czyli łatanie dziury w procesie produkcji Czym jest projektowanie interakcji? Projektowanie interakcji, czyli współdziałania człowieka z komputerem, wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka

Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka Wspólna metoda oceny bezpieczeostwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Europejska Agencja Kolejowa Jednostka ds. bezpieczeństwa Sektor oceny bezpieczeństwa Adres: 120 Rue Marc

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB Uwaga: Każdy z powiatów uprawniony do udziału w naborze może złożyć tylko jeden wniosek. Jednocześnie, dany powiat może być partnerem w nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 24.7.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po patentach

Krótki przewodnik po patentach Krótki przewodnik po patentach Cz. 1, Informacje ogólne Oprac. Izabela Olejnik Opieka merytoryczna Grażyna Antos Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego RP jest udzielanie praw wyłącznych na następujące

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją w projektach

Zarządzanie dokumentacją w projektach Zarządzanie dokumentacją w projektach -Dokumenty i akta, to wiąŝące źródła informacji, -Formy: - konwencjonalne ( papierowe), elektroniczne ( róŝne bazy danych), -Ukierunkowanie na: - przedmiot pracy,

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-06-26 15:09:38 2 W Niemczech prawa patentowe chroni patent krajowy lub patent europejski. W Niemczech uzyskanie prawnej ochrony dla własności przemysłowej uzależnione

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy

Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy Procedury międzynarodowe w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych Dr Mariusz Kondrat Adwokat/Rzecznik Patentowy biuro@kondrat.pl Znaki towarowe Znak towarowy art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski Działanie 2 za okres od lipca 2005 r. do lipca 2007 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Starosty Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim z audytu wykorzystania środków unijnych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych. 1. Informacje ogólne

Instrukcja ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych. 1. Informacje ogólne Załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska Opis przedmiotu zamówienia Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Opis przedmiotu zamówienia art. 29 ust. 1 PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób: jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia zarządzania jakością

Nowe narzędzia zarządzania jakością Nowe narzędzia zarządzania jakością Agnieszka Michalak 106947 Piotr Michalak 106928 Filip Najdek 106946 Co to jest? Nowe narzędzia jakości - grupa siedmiu nowych narzędzi zarządzania jakością, które mają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych

Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA-BoS-14/167 PL Wytyczne w sprawie uzupełniających środków własnych EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP

EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE. Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP EUROPEJSKIE STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE Urszula Brzezińska, Dział Merytoryczny, Pracownia Testów Psychologicznych PTP DLACZEGO STANDARDY STOSOWANIA TESTÓW W BIZNESIE SĄ WAŻNE? Kto może być kompetentnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Kto, co, jak i kiedy Kto? dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16 http://jablonski.wroclaw.pl O co chodzi? Celem przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1) Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2006 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych 1) Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Warszawa 2014 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ramowy przebieg strategicznej oceny

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania

Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Oświadczenia LegalSource TM oraz procedury dotyczące ich stosowania Procedura NEPCon 1 5 lutego 2014 Wersja 1 Program NEPCon LegalSource Rodzaj dokumentu: Zakres: Status dokumentu: Procedura NEPCon Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia

Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia VIII Spotkanie Zawodowe 2013-06-06 WEiTI PW R.ZAŁ. 1951 Wynalazczość w uczelni technicznej pułapki i zagrożenia dr inż. Ireneusz Słomka UPRP Wszelkie prawa zastrzeżone 1 1.Co jest, a co nie jest wynalazkiem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

Spis treści. Wyd. 3.0 2/11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916 Spis treści Art. 1 Cel nadzoru nad dokumentacją i zapisami... 3 Art. 3 Zakres stosowania... 3 Art. 4 Odpowiedzialność... 3 Art. 5 Zasady postępowania z dokumentacją i zapisami ZSZ.... 4 Art. 6 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Przykład: Administracja powiatu

Przykład: Administracja powiatu Przykład: Administracja powiatu Grupa docelowa/ grupy docelowe: Grupa sterująca gender mainstreaming, kadra kierownicza administracji Cel: Metoda: Opracowanie koncepcji implementacji w celu wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10.1. Co to są dokumenty i zapisy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? W każdym systemie zarządzania dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie komitetu KOŚ

Spotkanie komitetu KOŚ Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Spotkanie komitetu KOŚ Warszawa, 14 listopada 2012 2012, PIIT Agenda Omówienie prac nad implementacją przekształconej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo