Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwergencja. Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji. CP.2 Konwergencja nagłówków klas"

Transkrypt

1 PL Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas

2 Konwergencja Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas

3 Konwergencja Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 3. CEL NINIEJSZEGO DUMENTU 4. ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ 4.1. Taksonomia: nadanie struktury Klasyfikacji nicejskiej Obecna praktyka dotycząca klasyfikacji Taksonomia: czym jest i jakie niesie korzyści 4.2. Zakresy klas: czym są i w jakim celu je wprowadzono 5. ZASADY NOWEJ WSPÓLNEJ PRAKTYKI 5.1. Jakie są zasady nowej wspólnej praktyki? 5.2. W jaki sposób nowa praktyka (zakresy klas) będzie się rozwijała? 6. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 7. SŁOWNIK POJĘĆ

4 01 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Pomimo rozwoju ogólnoświatowych aktywności w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych w ostatnich latach, wysiłki na rzecz osiągnięcia konwergencji w zakresie sposobu funkcjonowania urzędów na całym świecie przyniosły skromne rezultaty. Nadal pozostaje wiele pracy do wykonania, aby wyeliminować niespójności między urzędami ds. własności intelektualnej w UE. W planie strategicznym OHIM zagadnienie to określa się jako jedno z najważniejszych wyzwań, które należy podjąć. Jak wyjaśniono w planie strategicznym, obecnie w Europie realizowane są trzy fundamentalne inicjatywy, mające ułatwić rozwój Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych: a) Rozporządzenie i dyrektywa w sprawie znaków towarowych: w celu zapewnienia jeszcze większej harmonizacji europejskich przepisów i procedur dotyczących znaków towarowych poprzez rewizję rozporządzenia i dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Zakres 02

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas tej inicjatywy jest obecnie przedmiotem formalnego postępowania dotyczącego rewizji legislacyjnej prowadzonego przez Komisję Europejską; b) Fundusz współpracy: w celu stworzenia wspólnych narzędzi, baz danych i platform poprzez ustanowienie Funduszu współpracy. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego podjął już tę inicjatywę przy aktywnym udziale urzędów krajowych i stowarzyszeń użytkowników; c) Wspieranie harmonizacji praktyk w całej Europie. Ilustruje to poniższy rysunek: Program konwergencji Harmonizacja prawa i procedur związanych ze znakami towarowymi w Europie Program funduszu współpracy Rysunek 1 W kierunku Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Aby umożliwić podjęcie trzeciej z wymienionych inicjatyw, w czerwcu 2011 r. wprowadzono Program konwergencji. Odzwierciedla on wspólne dążenie urzędów ds. własności intelektualnej w UE do zmiany w kierunku nowej ery, której towarzyszy stopniowe tworzenie europejskiej interoperacyjnej sieci współpracy, przyczyniającej się do powstania silniejszego środowiska własności intelektualnej w Europie. Wizją tego programu jest wprowadzenie i komunikowanie przejrzystości, pewności prawa, jakości i użyteczności zarówno dla zgłaszających, jak i dla urzędu. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wspólnej pracy nad harmonizacją praktyk i przyniesie znaczne korzyści zarówno użytkownikom, jak i urzędom ds. własności intelektualnej. Na początek, w ramach Programu konwergencji rozpoczęto realizację pięciu projektów: CP 1. Harmonizacja Klasyfikacji CP 2. Konwergencja nagłówków klas CP 3. Podstawy bezwzględne graficzne znaki towarowe CP 4. Zakres ochrony czarno-białych znaków towarowych CP 5. Podstawy względne ryzyko wprowadzenia w błąd W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na nowej wspólnej praktyce w ramach drugiego z wymienionych projektów: CP2. Konwergencja nagłówków klas. 03

6 02 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Od wielu lat istnieje w Europie silny podział dotyczący interpretacji nagłówków klas Klasyfikacji nicejskiej. W momencie rozpoczęcia realizacji projektu, w 17 z 26 urzędów w UE stosowano podejście dosłownej interpretacji, zgodnie z którym przyjmuje się, że dany termin obejmuje tylko to, co odpowiada jego opisowi. Z kolei w pozostałych dziewięciu urzędach, nagłówki klas obejmowały wszystkie towary i usługi w ramach danej klasy. Była to również praktyka stosowana przez OHIM, zgodnie z komunikatem prezesa OHIM nr 4/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. Różne praktyki i sposoby interpretacji nagłówków klas są mylące dla osób składających wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego w kilku urzędach, ponieważ ten sam 04

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas wykaz towarów i usług nie musi być interpretowany jednakowo we wszystkich jurysdykcjach. Może to prowadzić do niejasności prawnej w przypadkach dotyczących pierwszeństwa, starszeństwa, unieważnienia, badania zgłoszenia, a zwłaszcza w przypadku decyzji w sprawie sprzeciwu, kiedy kolidujące ze sobą znaki towarowe są rejestrowane w urzędach stosujących różne praktyki, ponieważ nie jest jasne, która z dwóch interpretacji zostanie przyjęta. Z uwagi na tę sytuację, urzędy dostrzegły potrzebę harmonizacji w zakresie interpretacji nagłówków klas i stwierdziły, że wspólna praktyka zapewni korzyści zarówno użytkownikom, jak i samym urzędom. Określone na początku cele projektu konwergencji nagłówków klas są następujące: 1) wspólna praktyka obejmująca wspólne podejście do skutków stosowania nagłówków klas Klasyfikacji nicejskiej, opisana w dokumencie i przetłumaczona na wszystkie języki UE; 2) wspólna strategia komunikacji tej praktyki; 3) plan działania dotyczący wprowadzenia nowej praktyki; 4) analiza potrzeby zajęcia się wcześniejszą praktyką. Wymienione oczekiwane rezultaty projektu określono i uzgodniono z urzędami krajowymi, z uwzględnieniem uwag innych członków projektu, stowarzyszeń użytkowników, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz OHIM. Następujące zagadnienia wykraczają poza zakres projektu: opracowanie konkretnych środków administracyjnych służących wprowadzeniu wspólnej praktyki w urzędach ds. własności intelektualnej (na podstawie planu działania); włączenie zasad wynikających z dokumentu wspólnej praktyki do wytycznych urzędów krajowych. Proces ten będzie realizowany zgodnie z wewnętrznymi procedurami poszczególnych urzędów; podczas dyskusji nad nową wspólną praktyką mogą pojawić się nowe pomysły dotyczące wspólnych narzędzi informatycznych. Pomysły te zostaną odnotowane, ale opracowanie takich narzędzi nie wchodzi w zakres projektu; wszelkie działania dotyczące wcześniej zarejestrowanych znaków oraz skutki stosowania nowej praktyki w odniesieniu do nich będą traktowane jako odrębny projekt. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w dniu 1 lipca 2011 r. w Alicante. Na tym wczesnym etapie, urząd Wielkiej Brytanii zaproponował, aby podstawą nowej praktyki był system taksonomii. Taksonomię stworzono w kontekście projektu (CP 1) Harmonizacja Klasyfikacji, w którym uczestniczy również urząd Wielkiej Brytanii. 05

8 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Projekt ten (CP 1) ma następujące cele: stworzenie wspólnej bazy zaakceptowanych towarów i usług, przetłumaczonych na wszystkie języki UE. W dalszej części niniejszego dokumentu ta baza danych będzie określana jako wspólna zharmonizowana baza danych. Towary i usługi zawarte w tej bazie danych będą zwane zharmonizowanymi terminami; harmonizacja ogólnych kryteriów i warunków dopuszczalności terminów w celu wypracowania wspólnej praktyki w zakresie klasyfikacji; aby ułatwić obsługę danych i polepszyć doświadczenia użytkowników w zakresie wyszukiwania odpowiednich towarów i usług, podjęto decyzję o stworzeniu nowej hierarchicznej struktury, przyjmując jako podstawę Klasyfikację nicejską i rozszerzając ją o terminy z bazy danych, umieszczając bardziej ogólne terminy na górze, a niżej terminy bardziej szczegółowe. Struktura ta znana jest jako taksonomia i zostanie wyjaśniona szczegółowo w pkt Taksonomia: czym jest i jakie niesie korzyści. 06

9 03 CEL NINIEJSZEGO DUMENTU Niniejszy dokument będzie stanowić punkt odniesienia dla urzędów ds. własności intelektualnej, stowarzyszeń użytkowników, zgłaszających oraz pełnomocników w odniesieniu do nowej praktyki. Zostanie szeroko rozpowszechniony i będzie łatwo dostępny, zapewniając jasne i zrozumiałe wyjaśnienie zasad, na których będzie się opierać nowa wspólna praktyka. Na kolejnym etapie, zgodnie z uzgodnioną metodyką projektu, zasady te zostaną zastosowane do zawartości każdej klasy. 07

10 04 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ 4.1. Taksonomia: nadanie struktury Klasyfikacji nicejskiej Obecna praktyka dotycząca klasyfikacji Praktyka dotycząca klasyfikacji znaków towarowych opiera się na Klasyfikacji nicejskiej, która jest obowiązującym na rynku światowym systemem podziału towarów i usług na klasy. Klasyfikacja nicejska opiera się na Porozumieniu nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, którym zarządza Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. System obejmuje 45 klas, z których każda umożliwia jak najogólniejsze określenie obszarów, z którymi związane są dane towary i usługi. 08

11 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Znaki towarowe należy klasyfikować według przedmiotowej klasyfikacji. Jednakże dopuszczalność każdego z ogólnych określeń z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej zależy obecnie od interpretacji dokonywanej przez każdy z urzędów. Różna interpretacja nagłówków klas ma związek z faktem, że organizacja administrująca nie określa wyraźnie, jaką interpretację powinno się im nadać. Według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej określenia towarów lub usług zawarte w nagłówkach klas są ogólnymi określeniami odnoszącymi się do obszarów, do których należą zasadniczo dane towary lub usługi. Poniższy rysunek przedstawia Klasyfikację nicejską na przykładzie klasy 34: Klasa 34 Klasa 34 w Klasyfikacji nicejskiej: Tytoń; przybory dla palaczy; zapałki Alfabetyczna lista pojedynczych terminów: Termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin; termin Każda klasa obejmuje tylko jednopoziomową klasyfikację towarów i usług. Może to utrudnić zgłaszającemu nie będącemu specjalistą znalezienie odpowiednich terminów umożliwiających określenie pożądanego zakresu ochrony. Ponadto utrudnia to klasyfikację nowego towaru lub nowej usługi na zasadzie analogii, w szczególności biorąc pod uwagę, że niektóre podobne terminy znajdują się w innych klasach Taksonomia: czym jest i jakie niesie korzyści W celu rozwiązania tego problemu opracowano taksonomię umożliwiającą proste wyszukiwanie, dzięki której użytkownicy mogą łatwo znaleźć interesujące ich konkretne towary i usługi lub poszczególne terminy pozwalające na odpowiednie grupowanie takich pozycji. Posługując się Klasyfikacją nicejską jako podstawą, można zastosować taksonomię w celu: 09

12 Konwergencja a) dopasowania istniejących terminów do pogrupowanych hierarchicznie struktur, b) wprowadzenia nowoczesnego i elastycznego podejścia do bazy danych, które umożliwi użytkownikom wyszukiwanie własnych towarów i usług aż do indywidualnych terminów, zamiast konieczności wyszukiwania w wykazach alfabetycznych, c) ułatwienia kontroli i uaktualniania bazy danych w spójny sposób. Taksonomia jest logicznie zorganizowaną strukturą, w ramach której towary i usługi przyporządkowuje się do kategorii ułożonych w hierarchiczne drzewo, na którego szczycie znajdują się grupy najogólniejsze, a grupy bardziej szczegółowo zdefiniowane umieszczono na dole. Taksonomię opracowano na podstawie terminów użytych w klasyfikacyjnej bazie danych, które są powszechnie stosowane w faktycznych zgłoszeniach znaków towarowych, i w związku z tym stanowi ona obraz faktycznego rynku. Taksonomia powstała w wyniku intensywnej i stałej współpracy między urzędami krajowymi, OHIM i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). 10

13 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Ogólna struktura taksonomii dla pojedynczej klasy została przedstawiona na poniższym rysunku: Numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej GRUPA (A) GRUPA (B) GRUPA (C) Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Terminy w grupie Terminy w grupie Terminy w grupie PODGRUPA (B1) PODGRUPA (B2) PODGRUPA(B3) PODGRUPA (B4) Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Jak jest zbudowane to hierarchiczne drzewo? Jako podstawę taksonomii zawsze stosuje się Klasyfikację nicejską. Na najwyższym poziomie każdej klasy znajduje się numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej. Każda klasa będzie obejmowała co najmniej jeden dalszy poziom, na którym terminy o tych samych cechach łączy się w jedną lub więcej grup. Każdej grupie nadaje się odpowiedni tytuł grupy. Terminy przyporządkowuje się na podstawie tego, czy pasują znaczeniowo do danego tytułu grupy. Tytuły grup znajdujących się na najwyższym poziomie określono w sposób niezależny od nagłówków klas Klasyfikacji nicejskiej, mogą one jednak być z nimi zbieżne. Na górnym poziomie taksonomii znajdują się grupy ogólne, natomiast grupy określone bardziej szczegółowo (podgrupy) umieszczone są na dolnym poziomie. Przy opracowywaniu tej struktury wzięto pod uwagę wszystkie terminy zawarte w zharmonizowanej bazie danych. Jest to zgodne z podejściem oddolnym, które polega na tym, że wszystkie towary i usługi znajdujące się na niższych poziomach hierarchii są objęte wyższymi poziomami. W zależności od stopnia złożoności danej klasy grupa może mieć jedną podgrupę lub więcej podgrup. W powyższym przykładzie oznacza to, że grupa B obejmuje wszystkie podgrupy znajdujące się poniżej (B1, B2, B3 i B4). Terminy mogą być dopasowane do struktury bezpośrednio w ramach tytułu grupy lub pośrednio w ramach któregokolwiek z tytułów podgrup. W większości przypadków, choć nie zawsze, tytuły grup są akceptowalne do celów klasyfikacji. 11

14 Konwergencja Przypadek 1: Wszystkie tytuły grup są akceptowalne do celów klasyfikacji Jako przykład poniżej przedstawiono rysunek struktury taksonomii dla klasy 34: Klasa 34 Tytuł grupy Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty) Tytuł grupy Zapałki Tytuł grupy Artykuły do użytku z tytoniem Popielniczki dla palaczy Pojemniki na tytoń i humidory Zapalniczki dla palaczy Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. Przypadek 2: Nie wszystkie tytuły grup są akceptowalne do celów klasyfikacji W rzadziej występującym przypadku tytułów grup, które (a) nie są akceptowalne do celów klasyfikacji i (b) zawierają poszczególne terminy nieobjęte żadnym z tytułów podgrup poniżej, struktura klasy jest taka, jak przedstawiono w poniższym przykładzie: Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 12

15 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Klasa 42 Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Usługi w zakresie technologii informacyjnych X Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego Usługi naukowe i technologiczne Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości Usługi projektowania Rozwój sprzętu komputerowego Usługi inżynieryjne Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych Pomiary, badania i eksploracja Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych Poszczególne terminy : usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich. Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. X Terminy, które są niewystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 13

16 Konwergencja Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. W przypadku klasy 42, pojedyncze terminy takie jak usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich zawierają się w tytule grupy usługi w zakresie technologii informacyjnych, który nie jest akceptowalny do celów klasyfikacji. W jaki sposób taksonomia będzie się rozwijać? Taksonomia jest strukturą dynamiczną i elastyczną, którą można łatwo modyfikować i która jest dostosowana do ciągłych zmian oraz umożliwia łatwy i precyzyjny dostęp do informacji. Elastyczność taksonomii sprawdzono podczas realizacji procesu, w którym urzędy uczestniczące w projekcie przetestowały i zweryfikowały jej strukturę. Niektóre urzędy przedstawiły sugestie odnośnie ulepszeń i zmian, które zostały już odzwierciedlone w taksonomii lub będą podstawą do dalszych udoskonaleń. Łatwość, z jaką taksonomię dostosowano do zmiany z 9. na 10. edycję Klasyfikacji nicejskiej, pokazuje, jak elastyczna i dynamiczna jest jej struktura. Ma to związek z faktem, że ułatwia ona identyfikację terminów w ramach grup przedstawiających te same cechy oraz przenoszenie ich w nowe, bardziej odpowiednie miejsce. Taksonomia stanowi również nieocenione i skuteczne narzędzie służące do aktualizacji zharmonizowanego wykazu klasyfikacji, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku. Jakie są prawne i logiczne skutki wprowadzenia taksonomii? Taksonomia jest narzędziem ułatwiającym użytkownikowi znalezienie i pogrupowanie w kategorie poszczególnych towarów i usług. Wprowadzenie przedmiotowej struktury nie może i nie powinno mieć żadnych konsekwencji prawnych (innych niż określone w art. 2 ust. 1 Porozumienia nicejskiego). Artykuł 2 ust. 1 Porozumienia nicejskiego ma następujące brzmienie: Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki Klasyfikacji są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj Związku Szczególnego. W szczególności Klasyfikacja nie wiąże krajów Związku Szczególnego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych. 14

17 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Decyzje prawne dotyczące tego, czy terminy w poszczególnych częściach struktury taksonomii są identyczne lub podobne, oraz decyzje dotyczące konsekwencji prawnych takiej identyczności lub takiego podobieństwa mogą podejmować wyłącznie właściwe organy. Wszystkie narzędzia i informacje w ramach klasyfikacji będą zawierały takie zastrzeżenie, wyjaśniające tę kwestię w sposób jasny i przejrzysty. Jednakże, ponieważ taksonomia opiera się na zasadzie dosłowności, w oczywisty sposób oznacza to, że terminy pogrupowane pod tym samym tytułem są objęte jego logicznym zakresem znaczeniowym Zakresy klas: czym są i w jakim celu je wprowadzono Czym jest zakres klasy i jaki jest jego związek ze strukturą taksonomii? Zakres klasy to zestaw terminów, które zbiorczo opisują wszystkie towary i usługi należące do danej klasy. Zakres klasy opiera się na strukturze taksonomii: składa się z tytułów grup najwyższego poziomu, które są akceptowalne do celów klasyfikacji w ramach danej klasy. Zakres ten jest wystarczająco szeroki, by objąć wszystkie możliwe do sklasyfikowania terminy w danej klasie, a jednocześnie wystarczająco precyzyjny, by zaakceptować go do celów klasyfikacji. W jakim celu wprowadzono zakresy klas? Członkowie grupy roboczej stwierdzili, że nagłówki klas Klasyfikacji nicejskiej nie zostały sformułowane w sposób wystarczający do opisania wszystkich towarów i usług zawartych w poszczególnych klasach, oraz że w związku z tym należy opracować nową metodę wskazywania wszystkich towarów i usług należących do danej klasy w określonym momencie. W związku z tym wprowadzono zakresy klas, aby umożliwić zgłaszającym uzyskanie pożądanej ochrony poprzez stworzenie krótszego wykazu towarów i usług. W jaki sposób tworzy się zakresy klas? Jak już wyjaśniono, zakres klasy tworzy się w oparciu o strukturę taksonomii. Proces ten obejmuje 15

18 Konwergencja następujące etapy: 1) Tytuły grup najwyższego poziomu w strukturze taksonomii, które są akceptowalne do celów klasyfikacji, stanowią element zakresu klasy. Klasa 34 Tytuł grupy Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty) Tytuł grupy Zapałki Tytuł grupy Artykuły do użytku z tytoniem Popielniczki dla palaczy Pojemniki na tytoń i humidory Zapalniczki dla palaczy Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. W powyższym przykładzie dotyczącym klasy 34 zakres klasy to: Tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), zapałki, artykuły do użytku z tytoniem. Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 16

19 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas 2) W przypadku, gdy tytuł grupy najwyższego poziomu nie jest akceptowalny do celów klasyfikacji: Taki tytuł grupy nie będzie stanowił części zakresu klasy. Zamiast tego konieczne będzie przesuwanie się w dół w strukturze hierarchicznej, do poziomu podgrup, do momentu znalezienia akceptowalnych i odpowiednio szeroko sformułowanych tytułów grup. Takie tytuły będą wchodzić w skład zakresu klasy. W związku z tym, po znalezieniu akceptowalnego i odpowiednio szeroko sformułowanego tytułu grupy dalsze przesuwanie się w dół w strukturze hierarchicznej nie będzie już konieczne. Numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej GRUPA (A) GRUPA (B) GRUPA (C) Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Terminy w grupie Terminy w grupie X Terminy PODGRUPA (B1) PODGRUPA (B2) PODGRUPA(B3) PODGRUPA (B4) Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie Terminy w podgrupie W przedstawionym powyżej przykładzie zakres klasy przedstawiałby się następująco: Zakres klasy = Tytuł grupy A + ( B1 + B2 + B3 + Tytuł podgrupy B4) + Tytuł grupy C + [pojedyncze terminy]* 1 Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. X Terminy, które są zbyt niejasne lub ogólnikowe, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 1 Wyłącznie w przypadku, gdy takie terminy istnieją. 17

20 Konwergencja Zakres klasy, opracowany na przykładzie klasy 42, został przedstawiony w postaci graficznej poniżej: Klasa 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych X Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego Tytuł grupy Rozwój sprzętu komputerowego Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyski- systemów infor- wania matycznych Usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii Tytuł grupy Tytuł grupy Tytuł grupy Usługi naukowe Testowanie, stwierdzanie Usługi projektowania i technologiczne autentyczności i kontrola jakości Usługi inżynieryjne Pomiary, badania i eksploracja Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego Usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych Usługi w dziedzinie nauk o Ziemi Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych Poszczególne terminy : usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich. Terminy, które są wystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. X Terminy, które są niewystarczająco precyzyjne, by można je było uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji. 18

21 ELEMENTY TWORZĄCE NOWĄ WSPÓLNĄ PRAKTYKĘ Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Zastrzeżenie: Przedmiotowy projekt wciąż jest w trakcie realizacji. Hierarchia może zostać zmodyfikowana lub zmieniona przed zakończeniem prac nad bazą danych. Niektóre terminy występujące w bazie danych mogą nie pasować do przedstawionej struktury. Hierarchia została udostępniona wyłącznie w celu zilustrowania postępów w realizacji projektu, nie zaś w celu określenia ostatecznej struktury bazy danych. Zgodnie z powyższym, zakres klasy 42 będzie przedstawiał się następująco: Usługi w zakresie technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych; usługi w zakresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych, cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputerowych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych, usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych dla osób trzecich; usługi naukowe i technologiczne; testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości; usługi projektowania. Taksonomia i zakres klasy pomogą zgłaszającym opracowywać krótsze i bardziej rzeczowe wykazy towarów i usług, zapewniając im jednocześnie pożądany poziom ochrony. Taksonomia w jasny sposób wskazuje poszczególne terminy, które aktualnie należą do szerszej kategorii. Zapewnia to zgłaszającym większą przejrzystość i większe przekonanie do stosowania precyzyjnych terminów zamiast obszernych wykazów towarów i usług. 19

22 05 ZASADY NOWEJ WSPÓLNEJ PRAKTYKI 5.1. Jakie są zasady nowej wspólnej praktyki? Nowa praktyka opiera się na następujących założeniach: Nagłówki klas Klasyfikacji nicejskiej będą w dalszym ciągu istniały i będzie można z nich korzystać w zgłoszeniach znaków towarowych, jeżeli zgłaszający tak zdecyduje. Nie będą one jednak podlegały specjalnej interpretacji. Terminy zawarte w nagłówkach klas Klasyfikacji nicejskiej będą traktowane w taki sam sposób, jak wszystkie inne terminy występujące w wykazie towarów i usług. W ramach projektu Harmonizacja Klasyfikacji (CP 1) podjęte zostaną działania służące wypracowaniu wspólnego porozumienia w kwestii tego, które terminy występujące w nagłówkach klas Klasyfikacji nicejskiej można uznać za akceptowalne do celów klasyfikacji, a które nie. 20

23 ZASADY NOWEJ WSPÓLNEJ PRAKTYKI Zasady nowej wspólnej praktyki Program konwergencji CP.2 Konwergencja nagłówków klas Zostaną wprowadzone zakresy klas, które będą interpretowane zgodnie z zasadą dosłowności, ponieważ sama taksonomia została opracowana zgodnie z tą zasadą. Ponieważ zakres klasy bazuje na taksonomii, w sensie praktycznym obejmuje on wszystkie towary i usługi przypisane do określonej klasy w danym momencie. Zakres klasy będzie zawierał wyłącznie tytuły grup uznanych za akceptowalne do celów klasyfikacji. Zapewnia to uzasadniony i możliwy do zastosowania poziom abstrakcji bez obaw o to, że specyfikacja stanie się zbyt niejednoznaczna. Nowa wspólna praktyka została uzgodniona i będzie stosowana przez urzędy krajowe, OHIM i Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (w zakresie taksonomii). Oznacza to, że zakresy klas będą spójnie interpretowane zgodnie z zasadą dosłowności i akceptowane na terenie całej UE. Tytuły grup, z których składają się zakresy klas, zostaną przetłumaczone i zatwierdzone przez urzędy krajowe na bazie oryginalnej wersji w języku angielskim. Wdrożona zostanie również wspólna strategia dotycząca ciągłości praktyki, opisana poniżej W jaki sposób nowa praktyka (zakresy klas) będzie się rozwijała? Taksonomia, a wraz z nią zakresy klas, będzie podlegała stałemu rozwojowi. Zadaniem urzędów zaangażowanych w realizację projektu będzie określenie kierunku i intensywności tych zmian poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz utrzymania i rozwoju taksonomii. Rozwój taksonomii będzie koordynowany za pośrednictwem Centrum Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych (Centrum Sieci ETMD), które w momencie przygotowywania niniejszego dokumentu nie rozpoczęło jeszcze swojej działalności. W Centrum będą gromadzone i zatwierdzane sugestie, we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Pozwoli to zmienić i ulepszyć zarówno taksonomię, jak i zakresy klas. 21

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej

Wspólny przewodnik praktyczny. przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej Wspólny przewodnik praktyczny przeznaczony dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej PL Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony dla osób redagujących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej Opublikowane w dniu 3 kwietnia 2014 r. Noty wyjaśniające dotyczące zmian

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo