KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 5 maj 2006 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, Katowice tel.: Podstawowe tendencje dotyczące sytuacji społeczno gospodarczej maj 2006 Przychody przedsiębiorstw przemysłowych ze sprzedaży wyrobów i usług były wyższe (w cenach stałych) zarówno od notowanych przed rokiem, jak i w kwietniu br. W ujęciu rocznym wzrost wystąpił we wszystkich sekcjach przemysłu, w tym największy w przetwórstwie przemysłowym. Wartość produkcji budowlano montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa była znacznie większa niż przed rokiem i przed miesiącem, na co wpłynął głównie jej śląskie wzrost w zakresie wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej. W przychodach budownictwa udział produkcji budowlano montażowej zwiększył się w stosunku do kwietnia br. i maja ub. r. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania zwiększyła się w skali roku i w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najwięcej mieszkań przekazano do użytkowania w budownictwie indywidualnym oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem. Wartość sprzedaży detalicznej była większa od notowanej przed rokiem, natomiast obniżyła się wartość sprzedaży hurtowej. W relacji do poprzedniego miesiąca sprzedaż detaliczna pozostała na niezmienionym poziomie, a w sprzedaży hurtowej odnotowano wzrost. Przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do maja ub. r., ale w porównaniu z kwietniem br. nie zmieniło się. Jego wzrost w ujęciu rocznym odnotowano w przedsiębiorstwach prywatnych, natomiast spadek w jednostkach publicznych. Wydajność pracy w porównaniu ze stanem sprzed roku wzrosła w przemyśle (w cenach stałych) oraz w budownictwie (w cenach bieżących). Było to wynikiem większego wzrostu przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług niż przeciętnego zatrudnienia. Od początku roku utrzymuje się tendencja spadkowa bezrobocia rejestrowanego (w skali roku i miesiąca), potwierdzona również obniżeniem stopy bezrobocia. Liczba wyrejestrowanych bezrobotnych w miesiącu począwszy od lutego nadal przewyższa liczbę nowo zarejestrowanych. W porównaniu z majem ub. r. wystąpił najwyższy od początku roku wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Mniejszy wzrost odnotowano na przestrzeni miesiąca. W wyniku niskiej inflacji oraz wzrostu płacy nominalnej, przeciętne realne wynagrodzenie brutto wzrosło w obu omawianych okresach. Na rynku produktów rolnych skupiono mniej ziarna zbóż, ale więcej żywca rzeźnego niż przed rokiem. W stosunku do kwietnia br. zanotowano wzrost skupu ziarna zbóż i żywca rzeźnego. UWAGI Prezentowane w Komunikacie: dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazynowej i łączności, sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów w ujęciu miesięcznym dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe (z wyjątkiem podmiotów, których podstawowym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według PKD do sekcji Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, Rybactwo, Pośrednictwo finansowe ), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, dane o nakładach inwestycyjnych w ujęciu kwartalnym dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie wartości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego wskaźniki dynamiki podano na podstawie wartości w cenach stałych.

2 RYNEK PRACY ZATRUDNIENIE W maju br. w ujęciu rocznym utrzymał się trwający od lipca ub. r. wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 682,5 tys. osób i pozostało na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale zwiększyło się (o prawie 2%) w porównaniu z majem ub. r. W kraju w obu analizowanych okresach odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia odpowiednio o: 0,3% i ponad 3%. W okresie pięciu miesięcy br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 687,3 tys. osób i było o 1,7% wyższe niż przed rokiem. (W kraju wzrost o 2,6%). Przeciętne zatrudnienie według sektorów własności: SEKTORY WŁASNOŚCI V w tys. w odsetkach V 2005 = 100 w tys. w odsetkach 2005 = 100 Sektor publiczny ,5 29,4 94,7 201,3 29,3 94,6 Sektor prywatny ,0 70,6 104,9 486,0 70,7 104,9 Największy wzrost przeciętnego zatrudnienia w maju br. w odniesieniu do maja ub. r. odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (o prawie 5%). Było to m. in. efektem zwiększenia liczby zatrudnionych w większości działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w zatrudnieniu np. w produkcji: maszyn i aparatury elektrycznej, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 11,0%), wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (o prawie 10%) oraz w produkcji metali (o ponad 6%). Spośród sekcji sektora przedsiębiorstw wzrost przeciętnej liczby zatrudnionych wystąpił również w obsłudze nieruchomości i firm (o prawie 2%), hotelach i restauracjach (o 0,6%) oraz w budownictwie (o 0,2%). Redukcję liczby zatrudnionych w omawianym okresie odnotowano natomiast w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (o 2,4%), handel i naprawy (o 1,5%), transport, gospodarka magazynowa i łączność (o 1,2%) oraz górnictwo (o 0,4%). Dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (przeciętne miesięczne 2000 = 100) % województwo kraj 80 V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

3 BEZROBOCIE W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 267,9 tys. bezrobotnych. Ich liczba zmniejszyła się zarówno w skali roku o ponad 31 tys. (o 10,5%), jak i na przestrzeni miesiąca o 11,0 tys. (o 4,0%). Bezrobotni województwa śląskiego stanowili 10,4% omawianej populacji w kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego a Stan w końcu miesiąca 22 % województwo kraj V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V a Dane prezentuje się po uwzględnieniu skorygowanej liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym, dokonanej na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 oraz Powszechnego Spisu Rolnego Stopa bezrobocia mierzona udziałem zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo w końcu maja br. wyniosła 14,6% (w kraju 16,5%) i była niższa niż przed rokiem o 1,7 pkt procentowego, jak i w porównaniu z kwietniem br. o 0,6 pkt. Nadal utrzymywało się znaczne zróżnicowanie stopy bezrobocia w przekroju terytorialnym. Najwyższe natężenie bezrobocia odnotowano w Świętochłowicach (25,5%), Bytomiu i Siemianowicach Śląskich (po 23,3%) oraz w powiecie zawierciańskim (22,5%) i będzińskim (22,2%), natomiast najniższe w Katowicach (6,8%) i Bielsku Białej (8,4%). W maju br. w zbiorowości bezrobotnych nie zmieniły się istotnie (w porównaniu z poprzednim miesiącem) udziały osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Nadal ponad jedną piątą ogółu bezrobotnych stanowiły osoby w wieku do 25 lat (przed miesiącem było ich 20,4%), a 18,1% to osoby powyżej 50 roku życia (o 0,5 pkt więcej niż w kwietniu br.). Udział osób długotrwale pozostających bez pracy wyniósł prawie 64% (bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca), natomiast bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych stanowili 30,4% ogółu bezrobotnych (o 0,5 pkt więcej niż w kwietniu br.). Udział wybranych kategorii bezrobotnych w % ogólnej populacji bezrobotnych w maju 2006 r. Stan w końcu miesiąca osoby bez prawa do zasiłku osoby poprzednio pracujące kobiety mieszkańcy wsi 18,3% 57,4% 74,3% 88,5% W maju br. w urzędach pracy mniej bezrobotnych zarejestrowano niż wyłączono z ewidencji. Liczba osób nowo zarejestrowanych wyniosła 23,0 tys. i w porównaniu z danymi sprzed roku i miesiąca zwiększyła się odpowiednio o: 14,0% i 9,6%. Z tej zbiorowości prawie 75% osób rejestrowało się po raz kolejny od 1990 roku. Osoby poprzednio pracujące stanowiły ponad 62% nowo zarejestrowanych. Z ewidencji urzędów pracy wykreślono 34,1 tys. bezrobotnych, czyli o ponad 19% więcej niż w maju ub. r. i o prawie 16% więcej niż w kwietniu br. Pracę podjęło ponad 42% wyrejestrowanych bezrobotnych, 36% nie potwierdziło gotowości do pracy, a 10% rozpoczęło szkolenia lub staż. Do urzędów pracy w maju br. wpłynęło 13,6 tys. ofert pracy, tj. więcej zarówno w skali roku (o prawie 55%), jak i na przestrzeni miesiąca (o 29,1%). Większość z nich (prawie 90%) pochodziła z sektora prywatnego. W końcu maja br. na 1 ofertę pracy przypadało 34 bezrobotnych (przed rokiem 49). Był to wynik spadku liczby bezrobotnych i wzrostu podaży ofert pracy w ujęciu rocznym. W przypadku niepełnosprawnych na 1 wolne miejsce pracy przypadało 36 osób (przed rokiem 59). W końca maja br. 11 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 427 pracowników, z których ponad 97% pochodziło z sektora prywatnego. 3

4 WYNAGRODZENIA Obserwowany od czterech miesięcy br. (w ujęciu rocznym) wzrost przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto, utrzymał się i był najwyższy spośród notowanego od początku roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 2671,30 zł i przewyższało o prawie 5% średnią płacę krajową. W odniesieniu do maja ub. r. wynagrodzenie wzrosło o 8,3% (w kraju o ponad 5%), natomiast w porównaniu do kwietnia br. wzrosło o prawie 2% (w kraju obniżyło się o 0,8%). Odnotowano dużą różnicę w wynagrodzeniach zatrudnionych w sektorze publicznym (3382,04 zł) i prywatnym (2375,72 zł). Relacja wynagrodzenia w sektorze publicznym do wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw była wysoka i wyniosła 127%. Z kolei w sektorze prywatnym wynagrodzenie wyniosło 89% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W okresie pięciu miesięcy br. przeciętna miesięczna płaca ukształtowała się na poziomie 2695,68 zł i była o ponad 5% wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. (w kraju wzrosła o 4,6%). Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto według sektorów własności (analogiczny okres 2005 = 100) maj 2006 styczeń maj ,4% sektor publiczny 104,9% 108,5% sektor prywatny 107,0% Odchylenia przeciętnych miesięcznych W maju br. w stosunku do danych sprzed roku wynagrodzeń brutto od przeciętnego wzrost płac wystąpił we wszystkich sekcjach sektora w województwie w wybranych sekcjach w maju 2006 r. przedsiębiorstw, w tym największy w górnictwie (o prawie 12%), przetwórstwie przemysłowym (o 9,3%), transporcie, górnictwo 40,9% gospodarce magazynowej i łączności (o 8,5%), budownictwie -5,9% przetwórstwo przemysłowe (o 8,0%) oraz w handlu i naprawach (o ponad 6%). Niższą wytwarzanie i zaopatrywanie 26,7% niż przed rokiem (o prawie 4%) płacę otrzymali jedynie w energię elektryczną, gaz, wodę pracownicy zatrudnieni w sekcji hotele i restauracje. Mimo -14,4% budownictwo utrzymującej się tendencji wzrostu, generalnie najwyższe -19,5% handel i naprawy płace pozostały w sekcjach przemysłu, tj. w górnictwie (3764,47 zł), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię -40,2% hotele i restauracje elektryczną, gaz, wodę (3385,30 zł) oraz w przetwórstwie -9,2% transport, gospodarka przemysłowym (2514,59 zł). magazynowa i łączność Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu duży -17,5% obsługa nieruchomości i firm wzrost płac wystąpił w jednostkach zajmujących się handlem hurtowym i komisowym, produkcją metali (po 12%), a także górnictwem węgla kamiennego i brunatnego; wydobywaniem torfu, produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 11%) oraz produkcją maszyn i aparatury elektrycznej i produkcją artykułów spożywczych (po 8%). Relatywnie niższe wynagrodzenie wystąpiło jedynie wśród jednostek zajmujących się handlem detalicznym, naprawą artykułów użytku osobistego i domowego (o 1,4%). W wymiarze realnym miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. w porównaniu z majem ub. r. wzrosło o ponad 7%, a na przestrzeni miesiąca o 1,2%. W okresie styczeń maj br. również odnotowano jego wzrost o 4,4%. 4

5 Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w sektorze przedsiębiorstw (przeciętne miesięczne 2000 =100) 160 % województwo kraj V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V CENY Z badanych artykułów żywnościowych w maju br. odnotowano znaczne zróżnicowanie dynamik cen w grupie warzywa zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. r., jak i kwietniem br. W skali roku więcej płaciliśmy m. in. za: ziemniaki (o 74,0%), pietruszkę obcinaną (o prawie 72%), por (o 51,4% za 1 kg) oraz kapustę głowiastą, białą (o 50,6% za 1 kg). Tańsze niż przed rokiem były natomiast ogórki kwaszone (o ponad 29%), rzodkiewka (o prawie 23%) i marchew wczesna z nacią (o 14,5%). W stosunku do miesiąca poprzedniego podrożała m. in. kapusta pekińska (o prawie 89% za 1 kg), pietruszka obcinana (o 32,2%), natomiast potaniała rzodkiewka (o ponad 44%), sałata (o 32,4%) oraz kalafior (o 25,6%). Ceny badanych owoców w ujęciu rocznym generalnie były niższe (np. nektaryny potaniały o 46,3%, brzoskwinie o ponad 36%, arbuz o prawie 19%). Więcej jedynie płaciliśmy za truskawki (o prawie 35%) oraz jabłka (o ponad 26%). W stosunku do miesiąca poprzedniego największy wzrost cen również dotyczył jabłek (o prawie 10%). W pozostałych grupach artykułów żywnościowych nie odnotowano tak dużego zróżnicowania dynamik cen w omawianych okresach. W skali roku więcej płaciliśmy m. in. za: maślankę (o prawie 12% za 400 ml), kiełbasę Żywiecką (o 10,0%), makrelę wędzoną (o 9,6%), a mniej np. za porcje rosołowe z kurcząt (o prawie 19%). W porównaniu z kwietniem br. podrożało m. in. kurczę patroszone (o prawie 12%), a potaniały nogi wieprzowe (o ponad 4%). Spośród badanych artykułów nieżywnościowych na przestrzeni roku odnotowano znaczny wzrost ceny m. in.: komputera PC firmy IBM (o 47,6%), namiotu 2 lub 3 osobowego oraz kompletu podręczników dla II klasy szkoły podstawowej do nauki matematyki (po 24,8%) i tostera elektrycznego (o prawie 16%). Spadła natomiast cena wiatrówki męskiej z tkaniny bawełnopodobnej (o prawie 34%), odtwarzacza DVD (o 28,6%) oraz odtwarzacza osobistego płyt CD ze słuchawkami (o ponad 27%). W zakresie usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego miesiąca ub. r. wystąpił znaczny wzrost ceny zmiennej stawki opłaty za usługę przesyłową gazu ziemnego wysokometanowego dla gospodarstw domowych (o 51,5% za 100 m³), jak i ceny samego gazu (o 44,7% za 100 m³). Zwiększyła się także opłata za nocleg 1 osoby w pokoju 3 4 osobowym w domu wycieczkowym (o prawie 49% za 1 dobę) oraz opłata za 1 dzień pobytu dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole (o ponad 35%). Tańsze niż przed rokiem było m. in. odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej (o 15,3% opłata od osoby), dezynsekcja mieszkania (o prawie 15%) oraz opłata za wznowienie bankowej karty magnetycznej po okresie jej ważności (o ponad 14%). 5

6 W grupie towarów niekonsumpcyjnych w maju br. odnotowano wyższe niż przed rokiem ceny paliw. Najbardziej podrożał gaz płynny propan - butan LPG o prawie 12% (w skali miesiąca wystąpił spadek ceny o 1,5%). Cena benzyny 95 - oktanowej Euro-Super oraz 98 - oktanowej w skali roku, jak i na przestrzeni miesiąca wzrosła po około 4%. Ceny wybranych, podstawowych artykułów żywnościowych, usług konsumpcyjnych i towarów niekonsumpcyjnych kształtowały się następująco: WYSZCZEGÓLNIENIE Przeciętne ceny w zł V 2005 V 2006 Ryż łuskany biały za 1 kg... 2,56 2,58 Chleb pszenno - żytni za 500 g... 1,50 1,49 Mięso wołowe z kością (szponder) za 1 kg... 11,47 11,36 Mięso wieprzowe (żeberka) za 1 kg... 10,63 10,53 Parówki drobiowe za 1 kg... 8,39 8,11 Mleko o zawartości 0,5% 2,5% tłuszczu, o przedłużonym okresie trwałości za 1 l... 2,28 2,27 Cukier biały kryształ za 1 kg... 3,02 2,88 Kapusta głowiasta biała za 1 kg... 0,85 1,28 Cebula za 1 kg... 1,20 1,57 Ziemniaki za 1 kg... 0,77 1,34 Opłata z tytułu najmu obejmująca eksploatację, konserwację, bieżące naprawy (mieszkanie komunalne) za 1 m ,60 2,62 Opłata z tytułu eksploatacji, konserwacji i bieżących napraw (mieszkanie spółdzielcze) za 1 m ,86 1,89 Fundusz remontowy: mieszkanie spółdzielcze za 1 m ,37 1,40 wspólnoty mieszkaniowej za 1 m ,38 1,43 Czynsz mieszkaniowy płacony przez lokatorów w kamienicach prywatnych za 1 m ,34 5,62 Ubezpieczenie OC nowego samochodu o pojemności silnika powyżej 1250 cm 3 składka roczna ,50 680,00 Nocleg w domu wycieczkowym opłata za 1 dobę od osoby... 18,40 27,40 Olej napędowy letni za 1 l... 3,59 3,90 Benzyna bezołowiowa: 95 - oktanowa za 1 l... 3,95 4, oktanowa za 1 l... 4,17 4,34 Węgiel kamienny (klasa I, orzech) za 1 t ,38 391,54 ROLNICTWO W maju br. skupiono mniej ziarna zbóż ogółem niż w analogicznym okresie ub. r. Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) według siedziby producenta wyniósł 5,3 tys. ton, tj. o prawie 13% mniej niż przed rokiem (w kraju więcej o 17,0%). Spadek ten wynikał przede wszystkim z niższego skupu pszenicy (o 7,0%). W relacji do poprzedniego miesiąca skup zbóż ogółem wzrósł o ponad 11% (w kraju o 27,2%). W okresie lipiec 2005 r. maj 2006 r. skup ziarna zbóż ogółem wyniósł 96,1 tys. ton i był o prawie 19% większy niż przed rokiem. Pszenicy skupiono 73,0 tys. ton (o prawie 24% więcej), a żyta 7,0 tys. ton (o 7,5% więcej). 6

7 W maju br. odnotowano najwyższy od początku roku skup żywca rzeźnego (w przeliczeniu na mięso w wadze poubojowej ciepłej) według siedziby producenta 6,0 tys. ton. Był on wyższy zarówno w porównaniu z majem ub. r. (o ponad 52%), jak i w stosunku do kwietnia br. (o 1,1%). Na wzrost skupu żywca rzeźnego w ujęciu rocznym wpłynął większy skup żywca drobiowego (o ponad 99%) oraz żywca wieprzowego (o prawie 32%). Skup żywca wołowego z cielęcym w omawianym okresie obniżył się (o 8,1%). W okresie pięciu pierwszych miesięcy br. skupiono 27,8 tys. ton żywca rzeźnego, tj. o ponad 25% więcej niż w analogicznym okresie ub. r., przy czym najwięcej skupiono żywca drobiowego (prawie 48%) i żywca wieprzowego (47,0%). Dynamika cen skupu a niektórych produktów rolnych w maju 2006 r. maj 2005 = 100 kwiecień 2006 = ,5% pszenica 103,3% 126,9% żyto 105,3% 98,6% 88,8% bydło (bez cieląt) trzoda chlewna 99,0% 98,7% a Według siedziby producenta. W obrocie targowiskowym w maju br. za prosię na chów płacono przeciętnie 128,10 zł, tj. mniej zarówno w porównaniu z majem ub. r. (o 4,2%), jak i z kwietniem br. (o prawie 1%). Cena krowy dojnej wyniosła 2260 zł i obniżyła się na przestrzeni miesiąca (o 3,4%), natomiast wzrosła (o prawie 19%) w skali roku. Za jałówkę 1 roczną na targowiskach rolnicy uzyskiwali 1500,00 zł, czyli więcej niż przed rokiem (o ponad 15%), jak i przed miesiącem (o prawie 6%). W poszczególnych miesiącach br. zanotowano spadek opłacalności chowu żywca wieprzowego (w skali roku) z uwagi na pogorszenie się relacji cen skupu do cen zestawu pasz. Relacja cen skupu a żywca wieprzowego do cen 1 kg zestawu pasz b województwo kraj V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V a Ceny bieżące bez VAT. b Zestaw pasz obejmuje: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż (według cen targowiskowych) oraz 0,07 kg mieszanki PT-2 (według cen detalicznych). U w a g a. Dane podano według siedziby producenta. PRZEMYSŁ W poszczególnych miesiącach br. najwyższy wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle odnotowano w marcu i maju br. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle w maju br. wyniosły 11177,4 mln zł i licząc w cenach stałych były wyższe zarówno w skali roku (o ponad 27%), jak i na przestrzeni miesiąca (o 10,5%). W kraju produkcja także wzrosła w obu omawianych okresach, ale w mniejszym stopniu (odpowiednio o: 19,1% i 7,3%). 7

8 Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu (przeciętna miesięczna 2000 = 100; ceny stałe) 180 % województwo kraj V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V Na ogólny wzrost produkcji w maju br. w stosunku do maja ub. r. złożyły się wyższe przychody we wszystkich sekcjach przemysłu (w przetwórstwie przemysłowym o 31,4%, w górnictwie o 13,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę o 1,3%). Generalnie w większości działów przemysłu wystąpił wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług, w tym największy w produkcji sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (o 126,8% duże zamówienie na eksport). W mniejszym stopniu wzrosły także przychody m. in. w: produkcji maszyn biurowych i komputerów (o prawie 95%), produkcji samochodów, przyczep i naczep (o 64,1%) oraz w pozostałym górnictwie (o 61,0%). Znaczny spadek przychodów odnotowano w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o ponad 65%) oraz w produkcji odzieży i wyrobów futrzarskich (o 44,3%). Struktura produkcji sprzedanej przemysłu według sekcji maj ,6% 77,8% 7,6% maj ,2% 81,3% 6,5% górnictwo przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę W okresie styczeń maj br. produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła poziom 53485,6 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wzrosła o prawie 19% (w kraju o 12,3%). Jej wzrost odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu, w tym największy w przetwórstwie przemysłowym (o ponad 20%). Wśród wyrobów objętych badaniem w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób w maju br. więcej niż przed rokiem wyprodukowano m. in.: tarcicy iglastej (o ponad 66%), samochodów osobowych (o 63,4%), obuwia łącznie z gumowym (o prawie 16%) oraz koksu (o 8,0%). Większe też było wydobycie węgla kamiennego (o prawie 6%). Mniej niż w maju ub. r. wyprodukowano m. in.: soków owocowych i warzywnych (o 52,0%), ciepła w parze lub w gorącej wodzie (o 17,1%) oraz produktów uboju trzody chlewnej (o prawie 17%). Zmniejszyło się także wydobycie gazu ziemnego (o 3,2%). Maj był drugim miesiącem od początku roku (po marcu) najwyższej dynamiki wydajności pracy w przemyśle w skali roku. Był to wynik wyższego wzrostu przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług niż przeciętnego zatrudnienia. Wydajność pracy w przemyśle w maju br. wyniosła 25,8 tys. zł (w kraju 25,1 tys. zł). W ujęciu rocznym zwiększyła się o prawie 24% (licząc w cenach stałych). Wzrost wydajności pracy odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu, w tym największy w przetwórstwie przemysłowym (o ponad 25%) oraz w górnictwie (o 14,0%), a najmniejszy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 3,8%). 8

9 BUDOWNICTWO W maju br. odnotowano znaczny wzrost produkcji sprzedanej budownictwa. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług wyniosły 787,9 mln zł i w cenach bieżących były wyższe niż przed rokiem (o ponad 23%), i w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 24,0%). Decydujący udział w przychodach budownictwa miały jednostki sektora prywatnego (95%), a ich produkcja sprzedana wzrosła o prawie 27% w skali roku. W sektorze publicznym odnotowano spadek produkcji (o ponad 17%). Od początku roku jednostki budowlane uzyskały 2884,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowiło 12% - owy wzrost do analogicznego okresu ub. r. Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa (analogiczny okres 2000 = 100) % województwo kraj 50 III III III III Od marca br. obserwujemy ożywienie w produkcji budowlano montażowej. W maju br. osiągnęła ona wartość 492,9 mln zł (prawie 63% przychodów budownictwa ogółem). Wzrost przychodów z tej produkcji był wyższy niż dla całego budownictwa i wyniósł zarówno w skali roku, jak i na przestrzeni miesiąca 32%. Porównując miesiąc br. do analogicznego okresu ub. r. w maju odnotowano najwyższe tempo wzrostu sprzedaży produkcji budowlano montażowej od początku roku. Największy wzrost produkcji wystąpił w zakresie wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (ponad 5 krotny), co było wynikiem wzrostu liczby zamówień oraz w grupie przygotowanie terenu pod budowę (ponad 2 krotny). W grupie robót o największym udziale w przychodach (86%) wznoszenie budynków i budowli; inżynieria lądowa i wodna nastąpił wzrost przychodów o prawie 28%, a w wykonywaniu instalacji budowlanych (13% udziału) o 66,0%. W okresie styczeń maj br. produkcja budowlano montażowa osiągnęła wartość 1675,8 mln zł i była o ponad 15% wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. Przychody ze sprzedaży robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym w maju br. stanowiły 41% przychodów z produkcji budowlano montażowej i wyniosły 203,5 mln zł. Były one wyższe zarówno w porównaniu z danymi sprzed roku (o prawie 18%), jak i w relacji do poprzedniego miesiąca (o 25,0%). Wydajność pracy w budownictwie mierzona wielkością przychodów na 1 zatrudnionego w maju br. ukształtowała się na poziomie 15,1 tys. zł. W pierwszych dwóch miesiącach roku odnotowano spadek (w skali roku) wydajności pracy (w styczniu o ponad 9%, w lutym o prawie 24%). Począwszy od marca wystąpił jej wzrost, przy czym największy w marcu i maju po około 23%. Było to wynikiem głównie wzrostu wartości sprzedaży, przy niedużych wahaniach liczby zatrudnionych. Wzrost wydajności zanotowano w większości grup robót, w tym największy w wynajmie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o prawie 56%). W zakresie wykonywania robót budowlanych wykończeniowych odnotowano spadek (o 7,5%). 9

10 MIESZKANIA W maju br. przekazano do użytkowania 536 mieszkań, tj. więcej zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. (o 13,1%), jak i do poprzedniego miesiąca (o ponad 20%). W kraju wystąpił wzrost odpowiednio o: 1,4% i prawie 8%. W poszczególnych miesiącach br. najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w styczniu (808), natomiast najmniej w kwietniu (445). Przeważającą liczbę mieszkań przekazali inwestorzy indywidualni, przy czym udział ten w styczniu br. był najniższy (prawie 63% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania), a najwyższy w kwietniu br. (ponad 85%). Udział budownictwa indywidualnego w maju br. to prawie 80% wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań. Struktura mieszkań oddanych do użytkowania maj 2005 maj ,1% 0,2 11,4% 16,0% 88,6% indywidualne na sprzedaż lub wynajem komunalne zakładowe 79,7% Na ogólny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w skali roku w decydującym stopniu wpłynął przyrost mieszkań w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem o ponad 59% (o 32 mieszkania) oraz komunalnym o 22 mieszkania (przed rokiem w budownictwie komunalnym nie oddano do użytkowania ani jednego mieszkania). Więcej mieszkań oddali także inwestorzy indywidualni (o 1,7%). W porównaniu do miesiąca poprzedniego br. w poszczególnych formach budownictwa największy wzrost dotyczył liczby mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 83), budownictwa indywidualnego (o 47) oraz budownictwa komunalnego (o 22). Dynamika mieszkań oddanych do użytkowania (analogiczny okres 2000 = 100) 400 % województwo kraj III III III III

11 W okresie pięciu miesięcy br. oddano do użytkowania 2943 mieszkania, tj. o prawie 2% mniej niż przed rokiem. W kraju sytuacja była podobna, przy czym spadek był głębszy (o prawie 4%). Mniejszą liczbę mieszkań zrealizowano w budownictwie indywidualnym (o prawie 13%). W pozostałych formach budownictwa mieszkaniowego zanotowano wzrost liczby mieszkań, w tym największy w budownictwie komunalnym (ponad 8 krotny). Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań przekazanych do użytkowania w maju br. wyniosła 69,9 tys. m 2 i na przestrzeni roku zwiększyła się o prawie 5%. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w omawianym okresie zmniejszyła się o ponad 10 m 2 i wyniosła 130,3 m 2. Jej największy spadek zanotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem o ponad 22 m 2. Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania w budownictwie indywidualnym nieznacznie wzrosła (o 1,0 m 2 ) i w dalszym ciągu jest ona wysoka (w maju br. wyniosła 148,8 m 2 ). W maju br. rozpoczęto budowę 916 mieszkań, tj. o prawie 30% więcej niż w maju ub. r. Największy udział w ogólnej liczbie budowanych mieszkań miało budownictwo indywidualne. Liczba mieszkań na realizację których wydano pozwolenia w maju br. wyniosła 975 i w skali roku wzrosła o ponad 68%. Dane w tym zakresie według form budownictwa ilustruje poniższe zestawienie: FORMY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO Mieszkania, których budowę rozpoczęto w liczbach bezwzględnych w odsetkach V 2005 = 100 Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w liczbach bezwzględnych w odsetkach V 2005 = 100 Indywidualne ,6 126, ,2 148,1 Spółdzielcze ,2 100,0 Na sprzedaż lub wynajem ,9 480, ,9 264,9 Komunalne ,5 x 36 3,7 600,0 HANDEL Sprzedaż hurtowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w maju br. wyniosła 5,5 mld zł, jej spadek (w ujęciu rocznym) odnotowano w każdym z miesięcy br. najmniejszy (o 3,6%) w maju. W skali miesiąca maj był drugim (po marcu) miesiącem wzrostu sprzedaży (o ponad 10%). W okresie styczeń maj br. sprzedaż hurtowa nie osiągnęła poziomu z analogicznego okresu ub. r. (spadek o prawie 19%) i wyniosła 24,6 mld zł. Sprzedaż detaliczna w jednostkach handlowych i niehandlowych (w ujęciu rocznym) systematycznie rosła od początku roku (w styczniu o ponad 1%, w maju o 8%). W porównaniu z miesiącem poprzednim największy wzrost sprzedaży wystąpił w marcu br. (o ponad 12%). W maju w stosunku do kwietnia br. wartość sprzedaży pozostała na niezmienionym poziomie. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, największy udział w sprzedaży detalicznej w maju br. odnotowano m. in. w grupach: pojazdy samochodowe, motocykle, części 23,2% (przed rokiem 23,7%), sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 20,6% (21,3%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe 11,4% (10,3%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe 6,3% (4,4%), meble, rtv, agd 5,3% (5,3%). 11

12 Dynamika sprzedaży detalicznej według wybranych rodzajów działalności w maju 2006 r. (analogiczny miesiąc 2005 = 100) pojazdy samochodowe, motocykle, części paliwa stałe, ciekłe i gazowe sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach żywność, napoje i wyroby tytoniowe farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny włókno, odzież, obuwie meble, rtv, agd prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 105,7% 155,1% 104,3% 101,7% 119,5% 121,2% 112,4% 107,9% 96,3% 100,0% W okresie styczeń maj br. sprzedaż detaliczna wyniosła 5,5 mld zł i była o prawie 3% wyższa niż w analogicznym okresie ub. r. Największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w przedsiębiorstwach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 46,6%), natomiast największy spadek wystąpił w grupie pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (o ponad 12%). Katowice, czerwiec 2006 Inne dane charakteryzujące województwo śląskie można znaleźć w publikacjach statystycznych wydawanych przez Urząd Statystyczny w Katowicach oraz w publikacjach ogólnopolskich Głównego Urzędu Statystycznego, a także na stronach Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Kropka (.) zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak x wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe W tym oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy Znak oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji Znak * oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych 12

13 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ludność a w tys , , , , Bezrobotni zarejestrowani a w tys ,7 318,8 315,0 307,5 299,2 295,9 295,1 291,5 288,3 282,5 280,1 281, ,5 289,4 287,4 279,0 267,9 Stopa bezrobocia ab w % ,2 17,2 17,0 16,7 16,3 16,1 16,1 15,9 15,7 15,4 15,3 15, ,7 15,7 15,6 15,2 14,6 Oferty pracy (w ciągu miesiąca) w tys ,7 7,4 8,9 9,6 8,8 10,5 11,1 11,0 12,3 9,5 7,5 5, ,8 8,5 10,6 10,6 13,6 Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy a Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw c w tys ,1 676,8 669,1 672,1 671,2 672,9 674,2 672,8 673,2 674,7 674,5 672, ,0 685,8 680,1 682,2 682,5 poprzedni miesiąc= ,9 100,7 98,9 100,4 99,9 100,3 100,2 99,8 100,1 100,2 100,0 99, ,0 100,0 99,2 100,3 100,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,4 98,2 97,3 98,9 99,0 99,3 100,4 100,3 100,2 100,3 101,1 101, ,1 101,3 101,6 101,5 101,7 w tym górnictwo ,0 125,3 124,8 124,6 124,4 124,1 126,7 126,2 125,8 125,5 125,4 125, ,7 124,4 123,9 123,9 123,8 poprzedni miesiąc= ,7 99,4 99,6 99,8 99,9 99,8 102,1 99,6 99,7 99,8 99,9 99, ,8 99,7 99,6 100,0 100,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,2 91,8 92,0 94,3 95,3 95,8 98,1 98,2 98,2 98,5 98,6 98, ,0 99,3 99,3 99,5 99,6 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw c w zł , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 poprzedni miesiąc= ,5 105,8 92,6 100,4 97,3 108,0 102,6 96,3 99,3 98,4 124,3 100, ,5 112,7 93,3 96,6 101,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,5 99,5 102,6 103,7 103,7 108,4 107,8 104,7 105,4 103,9 122,3 94, ,3 106,9 107,7 103,7 108,3 w tym górnictwo , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 poprzedni miesiąc= ,1 118,3 70,2 97,8 98,5 118,7 112,6 84,4 99,0 97,5 173,9 97, ,0 150,1 69,2 92,7 106,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,4 99,8 105,7 108,5 108,1 119,1 124,6 105,5 108,0 103,9 164,6 79, ,1 110,6 109,0 103,3 111,8 a Stan w końcu okresu. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c W przedsiębiorstwach, w których pracowało powyżej 9 osób. 1

14 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (cd.) WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku) analogiczny okres poprzedniego roku= ,3 68,7 71,8 75,6 75,1 78,1 81,7 86,8 92,4 93,0 88,9 85, ,6 109,3 109,0 95,3 98,1 Nakłady inwestycyjne a w tys. zł (ceny bieżące) analogiczny okres poprzedniego roku = , , , Produkcja sprzedana przemysłu b (w cenach stałych): poprzedni miesiąc= ,4 100,8 104,6 101,7 94,0 107,9 94,6 92,6 121,4 102,7 100,1 97, ,3 100,1 117,2 86,3 110,5 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,2 99,9 90,1 96,8 95,3 101,2 99,3 103,1 104,6 111,4 114,3 112, ,4 115,8 126,9 108,1 127,2 w tym górnictwo: poprzedni miesiąc= ,4 103,8 113,7 86,7 98,9 110,3 90,4 113,6 111,2 102,2 97,9 100, ,9 99,6 113,3 78,7 108,8 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,2 87,8 85,3 87,7 94,0 99,8 84,4 93,8 98,2 102,1 104,6 99, ,5 114,6 113,4 102,1 113,5 Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej b (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc= ,7 162,0 74,5 119,1 114,4 133,4 81,4 126,4 103,2 98,3 84,2 145, ,4 107,6 147,2 110,8 132,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,2 149,4 92,6 67,2 108,2 117,3 91,4 107,9 101,1 89,4 97,8 94, ,0 62,4 123,4 114,8 132,4 Sprzedaż detaliczna towarów b (w cenach bieżących): poprzedni miesiąc= ,1 97,2 109,1 98,0 99,5 105,4 98,8 95,7 97,7 107,3 99,6 114, ,5 97,4 112,4 100,7 100,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,3 93,1 85,0 68,9 92,7 100,4 95,4 93,5 90,8 96,4 102,7 98, ,2 101,5 104,5 107,4 108,0 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych c : analogiczny okres poprzedniego roku= , , , , ,2.. a W przedsiębiorstwach, w których pracowało powyżej 49 osób. b W przedsiębiorstwach, w których pracowało powyżej 9 osób. c Dane kwartalne. 2

15 WYBRANE DANE O WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (dok.) WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Wskaźnik cen skupu ziarna zbóż: poprzedni miesiąc= ,3 100,0 98,3 96,5 95,8 96,7 100,3 96,4 97,2 103,1 98,9 97, ,7 100,6 104,1 102,2 102,4 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,9 60,6 61,6 60,4 54,4 59,0 57,6 87,4 78,1 79,1 79,4 78, ,5 90,0 95,3 100,9 107,8 Wskaźnik cen skupu żywca rzeźnego wołowego: poprzedni miesiąc= ,4 107,5 105,7 97,1 101,3 99,8 102,7 96,3 93,6 110,7 93,3 98, ,8 102,6 99,6 103,5 99,0 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,4 147,1 150,3 141,5 124,6 104,1 103,8 128,8 101,4 112,7 104,5 103, ,4 100,5 94,7 100,9 98,6 Wskaźnik cen skupu żywca rzeźnego wieprzowego: poprzedni miesiąc= ,6 101,1 105,6 84,7 102,9 98,7 106,7 108,9 98,7 95,6 92,6 98, ,0 94,6 104,7 97,8 98,7 analogiczny miesiąc poprzedniego roku= ,2 128,7 114,6 92,6 92,9 80,6 82,6 92,7 86,4 113,2 107,1 82, ,5 80,9 80,3 92,7 88,8 Relacje cen skupu a żywca wieprzowego do cen 1 kg zestawu pasz b ,6 7,4 7,9 6,4 6,6 6,2 6,1 6,8 7,0 6,8 6,1 5, ,5 4,7 4,6 4,2 4,3 Wskaźnik rentowności obrotu w przedsiębiorstwach c w %: brutto d ,0.. 6,2.. 5,8.. 4, ,2.. netto e ,3.. 4,9.. 4,6.. 3, ,3.. w tym górnictwo: brutto d ,4.. 10,6.. 9,7.. 7, ,4.. netto e ,9.. 6,7.. 6,6.. 6, ,2.. Podmioty gospodarki narodowej f w tym spółki handlowe w tym z udziałem kapitału zagranicznego a Ceny bieżące bez VAT. b Zestaw pasz obejmuje: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż (według cen targowiskowych) oraz 0,07 kg mieszanki PT-2 (według cen detalicznych). c W przedsiębiorstwach, w których pracowało powyżej 49 osób; dane są prezentowane narastająco. d Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. e Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. f W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych i jednostek lokalnych; stan w końcu okresu. U w a g a. Dane dotyczące wskaźników cen skupu oraz relacji cen skupu żywca wieprzowego do 1 kg zestawu pasz podano wg siedziby producenta. 3

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Wyniki wstępne Szczecin, kwiecień 2006 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/szczec e-mail: A.Brzezinska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostepniania Informacji tel: 091 433 86

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.01.2009 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KWIETNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KWIETNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 faks 12 36 10 191 Internet: http://krakow.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Październik 2014 1. Przegląd najważniejszych wydarzeń gospodarczych w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R.

WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. WYNAGRODZENIA a) W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 R. W 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się na poziomie 2263,60 zł, co stanowiło 85,8% średniej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W MARCU 2014 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W MARCU 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 faks 12 36 10 191 Internet: www.stat.gov.pl/krak KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, Rzeszów URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 853 52 10, 853 52 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LUTYM 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Kontakt: e-mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200 fax 61 27 98 100 1 Internet: http://poznan.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W MARCU 2014 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W MARCU 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Kontakt: e-mail:sekretariatusldz@stat.gov.pl tel. 42 683 91 00 faks 42 684 48 46 Internet: www.lodz.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice Kontakt: e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel. 32 77 91 200 fax: 32 77 91 300, 25 85 155 Internet: http://katowice.stat.gov.pl KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W MARCU 2016 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W MARCU 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 faks 12 36 10 191 Internet: http://krakow.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 22.04.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W STYCZNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W STYCZNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl; tel.: 17 85 352 10, 85 352 19 faks: 17 853 51 57 Internet: http://rzeszow.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LUTYM 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LUTYM 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Kontakt: e-mail:sekretariatusldz@stat.gov.pl tel. 42 683 91 00 faks 42 684 48 46 Internet: http://lodz.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 11 listopad Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: DyrekcjaKCE@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W STYCZNIU 2016 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W STYCZNIU 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce Kontakt: e-mail:sekretariatuskie@stat.gov.pl tel. 41 249 96 00 fax 41 249 96 04 Internet: http://kielce.stat.gov.pl/ KOMUNIKAT

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W LIPCU 2013 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W LIPCU 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów Kontakt: e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl; tel.: (17) 85 352 10, 85 352 19 faks: (17) 853 51 57 Internet: http://www.stat.gov.pl/rzesz

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Warszawa, 2013.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wyniki wstępne 7 lipiec 2007 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: DyrekcjaKCE@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Wydział Strategii i Analiz Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społecznoekonomiczna w Łodzi 2005 rok Łódź Maj 2006 Spis Treści 1.Łódź na tle województwa...3 2.Rynek pracy...5 3.Wynagrodzenia...10 4.Przemysł...13

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urząd Miasta Łodzi Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2009 rok Łódź Kwiecień 2010 Spis Treści 1. Łódź na tle województwa...3 2. Rynek pracy...5

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W MARCU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław Kontakt: e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl tel. 71 37 16 300 faks 71 37 16 360 Internet: wroclaw.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE

URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne Data opracowania: 21.06.2004 Internet: http//www.stat.gov.pl/urzedy/zg e-mail E.Borzymowska@stat.gov.pl Kontakt: Wydział Udostępniania Informacji tel.

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY. Wyniki wstępne Bydgoszcz, 25.05.2005 r. KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY. Wyniki wstępne Bydgoszcz, 25.05.2005 r. KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Wyniki wstępne Bydgoszcz, 25.05.2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W LIPCU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W LIPCU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław Kontakt: e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl tel. 71 37 16 300 faks 71 37 16 360 Internet: wroclaw.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.05.2008 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Wyniki wstępne 27. II. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU STYCZEŃ 2009 R. Warszawa, 23 lutego 2009 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo