Zintegrowana Polityka Produktowa UE Ocena zakresu niezbędnych działań wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich realizację w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowana Polityka Produktowa UE Ocena zakresu niezbędnych działań wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich realizację w Polsce"

Transkrypt

1 Zintegrowana Polityka Produktowa UE Ocena zakresu niezbędnych działań wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich realizację w Polsce 1. Tło zintegrowanej polityki produktowej Prace nad zintegrowaną polityką produktową jako jedną z koncepcji wspierania zrównoważonego rozwoju Komisja Europejska rozpoczęła w 1997 r. W maju 1999 r. w Weimarze, Nieformalna Rada Ministrów Środowiska UE stwierdziła, że w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Europy konieczna jest poprawa procesów wytwórczych i doprowadzenie do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko zarówno samych procesów wytwórczych, jak i produkowanych wyrobów. W opinii Rady tego typu podejście powinno doprowadzić do powszechnego wdrożenia produkcji bardziej przyjaznych dla środowiska wyrobów. Działania te powinny zapewnić zarówno poprawę stanu środowiska w Europie, jak również poprawić pozycję konkurencyjną Europy w świecie. Koncepcja zintegrowanej polityki produktowej opiera się na poszukiwaniu sposobów zmniejszenia oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia produktu/wyrobu - od wydobycia surowca, poprzez procesy przetwórstwa i produkcji wyrobu, jego dystrybucji i użytkowania, jak również pozbywania się odpadu, którym staje się wyrób po zakończeniu jego użytkowania. W opinii Rady polityka ta powinna koncentrować się przede wszystkim na tych na etapach cyklu życia produktu, dla których istnieją największe możliwości zmniejszenia presji na środowisko. Z drugiej strony należy zapobiegać powstawaniu sytuacji, w których osiąga się zmniejszenie presji na środowisko w jednym wybranym etapie życia produktu kosztem innego etapu. 2. Horyzont czasowy wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej. W oparciu o wykonane w latach studia, prace analityczne i szeroką dyskusję z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, Komisja Europejska ogłosiła projekt stanowiska w sprawie Zintegrowanej Polityki Produktowej w dniu 7 lutego 2002 r. COM(2001) 68 final (GREEN PAPER ON INTEGRATED PRODUCT POLICY, COM(2001) 68 final, Brussels, ). W oparciu o ww. dokument Rada wydała w dniu 7 czerwca 2001 r. zalecenia, które były podstawą do opracowania końcowej C:\Documents and Settings\wlabasze\Pulpit\jeza\ZPP_ _v3_przyjeta_ZPKIE_13_02_2004_ver_skonsolidowana.doc/

2 wersji dokumentu dotyczącego Zintegrowanej Polityki Produktowej, zatytułowanego Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Zintegrowana Polityka Produktowa. Budowanie w oparciu o Środowiskową Metodykę Cyklu Życia z dnia 18 czerwca, 2003 r., COM (2003) 302 final (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT: Integrated Product Policy. Building on Environmental Life-Cycle Thinking, Brussels, ) Zgodnie z tym dokumentem Komisja przewiduje opracowanie Zintegrowanej Polityki Produktowej w ciągu 5 lat ( ). Całkowity budżet przewidziany na realizację tego działania wynosi blisko 5 mln EUR, z czego 1,6 mln EUR przeznacza się na koszty ekspertyz, pracy ekspertów, prac studialnych, projektów pilotowych, a ponad 3,3 mln EUR na wydatki związane z pracą 6 urzędników koordynujących to działanie. Rada Ministrów Środowiska UE w dokumencie końcowym z posiedzenia w dnia 27 października 2003 r. dotyczącego polityki produktowej kładzie głównie nacisk na koordynację działań w zakresie opracowywania instrumentów wspierających Zintegrowaną Politykę Produktową oraz badania związane z tworzeniem naukowych podstaw oceny negatywnego oddziaływania na środowisko różnych substancji i produktów. Dokument ten przewiduje, że wyniki prowadzonych działań, w formie raportu przeglądowego dotyczącego analizy cyklu życia (life-cycle thinking), zostaną przedstawione do akceptacji Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w 2007 r. 3. Instrumenty przewidywane do realizacji polityki produktowej Dokument COM (2003) 302 final z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zintegrowanej polityki produktowej przewiduje szereg instrumentów służących do jej wdrażania. Instrumenty te przedstawiono w tablicy 1. Są to m.in. instrumenty finansowe, takie jak podatki ekologiczne, rachunkowość uwzględniająca wszystkie koszty produkcji (łącznie ze stratami w środowisku), tzw. internalizacja kosztów zewnętrznych czy wycofywanie subsydiów. Inne przewidywane instrumenty to: upowszechnianie eko-znakowania, zapewnienie dostępu do informacji środowiskowych związanych z produktem dla konsumentów, upowszechnianie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i organizacjach - EMAS (Eco-management and Auditing Scheme), upowszechnianie deklaracji środowiskowych dla produktów, przystępowanie do porozumień C:\Documents and Settings\wlabasze\Pulpit\jeza\ZPP_ _v3_przyjeta_ZPKIE_13_02_2004_ver_skonsolidowana.doc/

3 środowiskowych pomiędzy przedsiębiorcami i władzą publiczną 1, stosowanie kryteriów ekologicznych przy przetargach finansowanych ze środków publicznych itp. Komisja uważa, że instrumenty te, powinny zapewnić ciągłe usprawnianie produktów i usług, w celu zmniejszania ich negatywnego oddziaływania na środowisko, tzn. poprzez nadawanie produktom i usługom cech bardziej przyjaznych środowisku 2. W tablicy 1 przedstawiającej instrumenty wspomagające wdrożenie zintegrowanej polityki produktowej, obok poszczególnych instrumentów umieszczono nazwę dokumentu referencyjnego, w którym podano przewidywane przez Komisję Europejską działania, względnie krótką charakterystykę działań, które w opinii Komisji powinny wspierać wdrażanie ww. polityki. Należy podkreślić, że prace nad formułowaniem zintegrowanej polityki produktowej nadal trwają (jak wspomniano powyżej przewidywany termin zakończenia prac i przekazania dokumentu do Parlamentu Europejskiego do akceptacji to 2007 r.), dlatego też propozycje szczegółowych rozwiązań rozważanych obecnie instrumentów mogą ulegać zmianie i dalszemu rozwojowi. Konieczne jest zatem włączenie przedstawicieli Polski, zarówno jednostek administracji rządowej, przedsiębiorców, jak i jednostek badawczo-rozwojowych do prac w odpowiednich grupach roboczych działających w ramach struktur Unii Europejskiej. W tablicy 1 przedstawiono również odpowiedzialność poszczególnych organów administracji rządowej w zakresie wdrożenia wskazanych instrumentów Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce. 1 Porozumienia środowiskowe pomiędzy przedsiębiorcami i władzą publiczną przewidziano w Komunikacie Komisji dla Parlamentu, Rady, Komitetu Gospodarczego i Społecznego w sprawie Porozumień Środowiskowych COM(96) 561 final, Brussels, , jako instrument wpierający 5 Program Działania dla Środowiska. Unii E przewidziany. Komunikat Komisji dla Parlamentu, Rady, Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetów ds. Regionów w sprawie Porozumień Środowiskowych na poziomie Wspólnoty w ramach Planów Działań dot. uproszczenia i poprawy uregulowań środowiskowych, COM(2002) 412 final, przewiduje dalszy rozwój tego instrumentu w kontekście wdrażania 6 Programu Działań dla Środowiska. 2 Należy zauważyć, że w dokumentach UE stosuje się często, dla określenia produktów cechujących się mniejszym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, termin zielone (green), które to określenie w języku polskim nie jest powszechnie rozumiane w takim kontekście. Proponuje się w związku z tym raczej stosować określenie produkty przyjazne dla środowiska jako terminu lepiej oddającego znaczenie angielskiego terminu green. C:\Documents and Settings\wlabasze\Pulpit\jeza\ZPP_ _v3_przyjeta_ZPKIE_13_02_2004_ver_skonsolidowana.doc/

4 4. Szczegółowe działania niezbędne do realizacji w związku z wdrażaniem Zintegrowanej Polityki Produktowej Wdrażanie Zintegrowanej Polityki Produktowej jest zagadnieniem złożonym i wymaga współpracy szeregu instytucji i jednostek organizacyjnych, przede wszystkim przemysłu, administracji centralnej państw członkowskich, Komisji Europejskiej, organizacji konsumenckich, organizacji ekologicznych oraz samych konsumentów, których świadoma postawa proekologiczna powinna wymuszać na producentach działania prowadzące do zmniejszenia presji na środowisko, zarówno na etapie produkcji wyrobu, jak i na etapie jego użytkowania i jego pozbywania się po zakończeniu użytkowania. W dokumencie UE COM (2003) 302 z dnia 18 czerwca 2003 r. przedstawiono konieczne do podjęcia działania związane z wdrożeniem zintegrowanej polityki produktowej. Zastawiono je w tablicy 2 niniejszego dokumentu. Dla administracji rządowej przewiduje się szereg działań polegających przede wszystkim na ustanowieniu ram dla krajowych systemów porozumień środowiskowych, uwzględnianiu aspektów środowiskowych przez krajowe Komitety Normalizacyjne, usuwaniu przeszkód uniemożliwiających wprowadzanie kryteriów środowiskowych w prawie dotyczącym zamówień publicznych, wprowadzaniu instrumentów finansowych, takich jak podatki prośrodowiskowe i zachęty środowiskowe w celu promowania produktów przyjaznych środowisku, czy eliminowaniu subsydiów podtrzymujących niekorzystne dla środowiska działania przedsiębiorców i konsumentów. Inne zadania administracji rządowej w zakresie Zintegrowanej Polityki Produktowej to: wspieranie zmian technologicznych prowadzących do wytwarzania przyjaznych środowisku produktów i usług, wspieranie edukacji w zakresie upowszechniania stosowania analizy cyklu życia, tworzenie baz danych dotyczących wyników analizy cyklu życia, upowszechnianie eko-projektowania, ustanowienie krajowych programów badawczych związanych z wdrażaniem Zintegrowanej Polityki Produktowej, upowszechnianie zarządzania środowiskowego, zapewnienie stosowania w zamówieniach publicznych kryteriów środowiskowych, upowszechnianie europejskiego systemu ekoznakowania oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej, a także promowanie Zintegrowanej Polityki Produktowej na poziomie międzynarodowym. C:\Documents and Settings\wlabasze\Pulpit\jeza\ZPP_ _v3_przyjeta_ZPKIE_13_02_2004_ver_skonsolidowana.doc/

5 Od przemysłu oczekuje się m.in. współtworzenia i realizacji porozumień środowiskowych i upowszechniania stosowania analizy cyklu życia produktu. Ponadto przemysł powinien wspierać działania w zakresie tworzenia baz danych dotyczących wyników stosowania analizy cyklu życia, uwzględniania zagadnień Zintegrowanej Polityki Produktowej w programach badawczo-rozwojowych, upowszechniania zarządzania środowiskowego, stosowania w zamówieniach kryteriów środowiskowych, wspierania i rozwijania europejskiego systemu eko-znakowania, jak również wspierania edukacji i szkoleń przedsiębiorców i społeczeństwa w zakresie stosowania analizy cyklu życia produktu. Organizacje konsumenckie i ekologiczne powinny podjąć działania przede wszystkim w zakresie edukacji i podnoszenia świadomości w obszarze stosowania analizy cyklu życia produktu, promowania rozwoju i stosowania europejskiego systemu ekoznakowania, wspierania zakupów przyjaznych środowisku produktów oraz wymiany informacji na temat wdrażania zintegrowanej polityki produktowej w krajach członkowskich. W tablicy 2 przypisano, w zakresie działań dotyczących administracji rządowej, odpowiedzialność za ich realizację konkretnym organom administracji. C:\Documents and Settings\wlabasze\Pulpit\jeza\ZPP_ _v3_przyjeta_ZPKIE_13_02_2004_ver_skonsolidowana.doc/

6 Tablica 1. Instrumenty wspomagające wdrożenie Zintegrowanej Polityki Produktowej: L.p. Instrument Dokument referencyjny Jednostka kompetentna 1 Podatki i subsydia Art.3(4), Decyzja Parlamentu i Komisji Europejskiej nr 1600 /2002/WE z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie 6 Programu Działań w Środowisku, OJ L , p Porozumienia (inicjatywy) środowiskowe i normowanie Komunikat Komisji dla Parlamentu, Rady, Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetów ds. Regionów w sprawie Porozumień Środowiskowych na poziomie Wspólnoty w ramach Planów Działań dot. uproszczenia i poprawy uregulowań środowiskowych, COM(2002) 412 final, MF przy współpracy i w zakresie porozumień i PKN w zakresie norm 3 Prawo dot. Zamówień Publicznych Komunikat Komisji w sprawie wspólnotowego prawa dot. zamówień publicznych i możliwości włączenia zagadnień środowiska do zamówień publicznych, COM (2001) 274 final, UZP, UOKiK 4 Szczególne uregulowania prawne 4.1 Regulacje dot. ograniczenia stosowania pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych 4.2 Propozycja dyrektywy w sprawie zasad eko-projektowania urządzeń zużywających energię zmieniająca Dyrektywę Rady nr 92/42/EWG Dyrektywa 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania pewnych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, OJ L p Dokument roboczy nr 15284/03 z dnia 25 listopada 2003 r. Przygotowany przez Grupę Roboczą ds. Energii 4.3 Polityka w zakresie chemikaliów Stanowisko Komisji w sprawie strategii dla przyszłej Polityki dot. Chemikaliów, COM (2001), 88 final Komunikat Komisji z dnia 29 października 2003 r. COM(2003) 644 final: Propozycja zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, upoważnienia i ograniczeniu chemikaliów (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of MZ MRiRW Tabl 1-1

7 4.4 Strategia Tematyczna w sprawie recyklingu i zapobieganiu powstawaniu odpadów Chemicals), ustanowienia Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów i zmiany dyrektywy nr 1999/45/WE zarządzenia WE w sprawie trwałych związków organicznych; Propozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 67/548/EWG (w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych) w celu uwzględnienia zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, upoważnienia i ograniczeniu chemikaliów. Komunikat Komisji z dnia r. COM(2003) 301 final: Strategia Tematyczna w sprawie recyklingu i zapobieganiu powstawaniu odpadów Należy oczekiwać, że w przyszłości pojawią się podobne szczegółowe regulacje dotyczące pewnych grup wyrobów 5 Promowanie podejścia opartego o Cykl Życia Produktu 5.1 Rozwój narzędzi i instrumentów opartych o analizę cyklu życia wspierających wdrażanie polityki produktowej w przedsiębiorstwach i zapewnieni ich dostępności Komisja w Ramach V i VI Programu Ramowego Badań UE wspiera badania związane z poszerzeniem wiedzy dot. Środowiska, baz danych, systemów pomiarowych, oraz rozwojem produktów przyjaznych środowisku. Działania związane z wdrażaniem Zintegrowanej Polityki Produktowej otrzymały znaczną część budżetu Programu LIFE (obecnie przygotowywana jest kolejna edycja programu) 5.2 Systemy zarządzania środowiskowego W opinii Komisji system zarządzania środowiskowego stanowi dobre ramy dla wprowadzanie myślenia opartego o cykl życia, do działalności przedsiębiorstw w celu ciągłej poprawy w zakresie środowiska. W 2001 r. rozpoczęto przeorientowanie EMAS z oceny procesów w kierunku oceny produktu. Pod koniec 2004 r. Komisja planuje wydanie wytycznych dotyczących metodologii EMAS dla produktu. Przewiduje się możliwość uwzględnienia rejestracji produktu w nowej zmianie regulacji EMAS II Tabl 1-2

8 5.3 Wymagania do projektowania wyrobów (produktu) Przykładem tego typu podejścia jest propozycja dyrektywy w sprawie zasad eko-projektowania urządzeń zużywających energię zmieniająca Dyrektywę Rady nr 92/42/EWG. Należy oczekiwać, że tego typu podejście będzie stosowane również dla innych klas wyrobów. 6 Dostarczanie informacji konsumentom w celu podejmowanie decyzji o zakupie produktu 6.1 Wspieranie zamówień publicznych uwzględniających kryteria środowiskowe 6.2 Wspieranie zamówień przedsiębiorstw z uwzględnieniem kryteriów środowiskowych Komisja zachęca kraje członkowskie do tworzenia publicznie dostępnych planów, których celem jest uwzględnianie aspektów środowiskowych przy zamówieniach publicznych. Komisja zachęca spółki giełdowe (tzw. przedsiębiorstwa publiczne) pow. 500 pracowników, do prezentowania w swoich raportach rocznych dla udziałowców również informacji dot. wyników w zakresie środowiska, Komunikat Komisji COM (2001)264, Zalecenia Komisji w sprawie przedstawiania zagadnień środowiskowych w bilansach rocznych i sprawozdaniach firm (2001/453/EC), OJ L156, , p.33 7 Eko-znaki UZP UZP i inne resorty (kryteria) UZP i inne resorty (w ramach promocji systemów zarządzania środowiskowego) 7.1 Eko-znaki Zgodne z ISO (typ I), PCBC 7.2 Europejska etykieta efektywności energetycznej 7.3 Europejski system etykietowania pojazdów samochodowych (informacja o emisji CO2) 7.4 Środowiskowa Deklaracja Produktowa Zgodnie z ISO (typ III) 7.5 Produkt przyjazny środowisku Zgodnie z ISO (typ II), Oświadczenia charakteryzujące wyrób pod względem środowiskowym. Nie podlegają one weryfikacji przez inne instytucje Tabl 1-3

9 Tablica 2. Działania i zakres odpowiedzialności instytucji związanych z wdrażaniem zintegrowanej polityki produktowej wg załącznika do Komunikatu Komisji dla rady i Parlamentu Europejskiego: Zintegrowana Polityka Produktowa. Budowanie w oparciu o Środowiskową Metodykę Cyklu Życia, z dnia 18 czerwca, 2003 r. Lp. Działanie i zakres odpowiedzialności instytucji Związanych z wdrażaniem zintegrowanej polityki produktowej Jednostka kompetentna 1 Państwa członkowskie administracja rządowa 1.1 Ustanowienie ram dla krajowego systemu dobrowolnych porozumień 3 przy współpracy 1.2 Promowanie uwzględniania aspektów środowiskowych przez krajowe Komitety Normalizacyjne 1.3 Usuwanie przeszkód uniemożliwiających wprowadzanie kryteriów środowiskowych w prawie dotyczącym zamówień publicznych PKN PCA PCBC UZP 1.4 Wprowadzanie, tam gdzie jest to uzasadnione, instrumentów finansowych, takich jak podatki prośrodowiskowe i zachęty środowiskowe w celu promowania produktów przyjaznych środowisku MF 1.5 Eliminacja subsydiów negatywnie oddziaływujących na środowisko przy współpracy MF i 1.6 Zapewnienie funduszy publicznych wspierających zmiany technologiczne prowadzące do wytwarzania przyjaznych dla środowiska produktów i usług 1.7 Edukacja, szkolenia, działania wspierające podniesienie świadomości w zakresie upowszechniania stosowania analizy cyklu życia 1.8 Udział finansowy w działaniach Wspólnoty związanych z tworzeniem baz danych dotyczących wyników stosowania analizy cyklu życia przy współpracy MF i poprzez NFOŚiGW przy współpracy i MNiI przy współpracy MF i 1.9 Promowanie i upowszechnianie ekoprojektowania i Analizy Cyklu Życia 1.10 Wprowadzenie krajowych programów badawczych związanych z wdrażaniem Zintegrowanej Polityki Produktowej 1.11 Promowanie i upowszechnianie zarządzania środowiskowego włączając w to administrację państwową 1.12 Utworzenie publicznie dostępnego planu zamówień publicznych uwzględniających kryteria środowiskowe MNiI UZP 3 Patrz przypis nr 1 ze strony 2 dokumentu (COM(96) 561 final, Brussels ). Należy również zwrócić uwagę, że stosowane w Zintegrowanej Polityce Produktowej pojęcia nie są tożsame z pojęciami obecnie obowiązującymi w polskim prawie. Będą one doprecyzowane w ramach przygotowywanej Strategii Wdrożenia Zintegrowanej Polityki Produktowej. Tabl 2-1

10 1.13 Promowanie i upowszechnianie dokumentów informacyjnych dla władz publicznych dot. zamówień publicznych UZP 1.14 Opracowanie i promowanie europejskiego systemu eko-znakowania 1.15 Zapewnienie wdrożenia dyrektywy w sprawie wprowadzających w błąd reklam 1.16 Włączanie polityki produktowej do innych polityk sektorowych Wszystkie resorty 1.17 Sprawozdawczość w zakresie wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej i inne resorty 1.18 Współpraca w zakresie wzajemnego przekazywania informacji nt. wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej w poszczególnych krajach członkowskich Promowanie Zintegrowanej Polityki Produktowej na poziomie międzynarodowym 2 Przemysł 2.1 Współtworzenie i przystępowanie do dobrowolnych porozumień środowiskowych 2.2 Wspieranie włączania zagadnień środowiskowych do norm krajowych 2.3 Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie stosowania analizy cyklu życia produktu i stosowania narzędzi decyzyjnych opartych o informacje środowiskowe 2.4 Wspieranie działań Wspólnoty w zakresie tworzenia baz danych dot. Analizy cyklu życia 2.5 Uwzględnianie w programach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw potrzeb badawczych związanych z rozwojem Zintegrowanej Polityki Produktowej 2.6 Stosowanie zarządzania środowiskowego z uwzględnieniem ujęcia produktowego 2.7 Stosowanie w zamówieniach kryteriów środowiskowych 2.8 Stosowanie, wspieranie i rozwój europejskiego systemu eko-znakowania 2.9 Stosowanie w działalności gospodarczej wytycznych w zakresie wymagań środowiskowych 2.10 Edukacja, szkolenie i informowanie klientów i dostawców w zakresie podejścia opartego o cykl życia 2.11 Udział w projektach pilotowych dotyczących wdrażania zintegrowanej polityki produktowej 2.12 Ujęcie zagadnień dotyczących wdrażania zintegrowanej polityki produktowej w rocznych środowiskowych sprawozdaniach firm 2.13 Współpraca przedsiębiorców w zakresie wymiany doświadczeń uzyskanych przy wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej, informowanie o osiąganych w tej dziedzinie wynikach Tabl 2-2

11 Objaśnienia stosowanych skrótów - Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej MF - Minister Finansów MNiI - Minister Nauki i Informatyzacji MRiRW - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Minister Środowiska MZ - Minister Zdrowia UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów PCA - Polskie Centrum Akredytacji PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji UZP - Urząd Zamówień Publicznych Tabl 2-3

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Wykład 11. SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 1 1. Istota i funkcje zarządzania środowiskowego: Racjonalne zagospodarowanie środowiska wymaga, aby rozwój działalności rozpatrywać w kontekście trzech sfer:

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA I PRODUKCJA Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych celów Unii Europejskiej. W obliczu kurczących się zasobów naturalnych na świecie głównym wyzwaniem dla producentów i konsumentów

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS

Wstęp. 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Wstęp 1 Założenia i cele EMAS 2 EMAS w Polsce 3 Wdrażanie i rejestracja w EMAS Założenia 1 i cele EMAS Geneza zarządzania środowiskowego EMAS / ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe 1995 Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA)

Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Regulacje prawne w sprawie detergentów i środków czystości, w odniesieniu do różnych etapów cyklu życia produktu (LCA) Poniżej zaprezentowany został przegląd aktualnego prawodawstwa UE, mającego zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

ŚLAD ŚRODOWISKOWY NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

ŚLAD ŚRODOWISKOWY NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ ŚLAD ŚRODOWISKOWY NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ M G R I N Ż. M A Ł G O R Z A T A W E R N I C K A, D O K T O R A N T A G H A K A D E M I A G Ó R N I C Z O - H U T N I C Z A, K R A K Ó W,

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne Zielone zamówienia publiczne Bartosz Królczyk Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Definicja Zielone zamówienia publiczne (Green Public Procurement) - zespół procedur uwzględniających aspekty środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Bruksela, r. COM (2003) 302 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENU EUROPEJSKIEGO

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Bruksela, r. COM (2003) 302 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENU EUROPEJSKIEGO KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 18.06.2003 r. COM (2003) 302 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENU EUROPEJSKIEGO Zintegrowana Polityka Produktowa Wykorzystywanie podejścia środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013

BIOGOSPODARKA. Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim SZCZECIN 20 \06 \ 2013 SZCZECIN 20 \06 \ 2013 BIOGOSPODARKA Inteligentna specjalizacja w Województwie Zachodniopomorskim ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 BIOGOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009

Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009 Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009 1. Wstęp Znowelizowane w roku 2004 unijne przepisy z zakresu zamówień publicznych 1 położyły duży nacisk na kwestie dot.

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement

Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement Zielone Zamówienia Publiczne GPP Green Public Procurement Clayton Reklewski Louis-Jean KAPE S.A. 2012-10-15 2012-10-18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Definicja Zielonych zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r.

Perspektywa rynków energii a unia energetyczna. DEBATA r. Perspektywa rynków energii a unia energetyczna DEBATA 20.05.2015 r. Unia Energetyczna - dokumenty Dokumenty Komunikat Komisji Europejskiej: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej

Bardziej szczegółowo

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej Stefan Kosztowski Targi Poleko Poznań, październik

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.3.2012 r. COM(2012) 109 final 2012/0049 (COD)C7-0077/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie programu znakowania efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów

KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET. Normalizacja dla Bezpiecznych Wyrobów III Europejska Konferencja na temat normalizacji, badań I certyfikacji Bezpieczniejsze wyroby dla konkurencyjnych miejsc pracy Kraków, Polska, 11 12 września 2008 KRAKOWSKIE MEMORANDUM EUROSHNET Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling

Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Ekoetykietowanie Ekoznakowanie Ekolabeling Certyfikacja jest postępowaniem, w którym niezależna strona trzecia udziela pisemnego zapewnienia, że proces/produkt/usługa spełnia specyficzne wymagania. Ekoetykietę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce

Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Organizacja procesu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 dr Adriana Dembowska, Departament Planowania

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU: PROPAGOWANIE WZORCÓW PRODUKCJI I KONSUMPCJI SPRZYJAJĄCYCH PROMOCJI ZASAD TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU: PROPAGOWANIE WZORCÓW PRODUKCJI I KONSUMPCJI SPRZYJAJĄCYCH PROMOCJI ZASAD TRWAŁEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU: PROPAGOWANIE WZORCÓW

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego Systemy zarządzania środowiskowego Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Zarządzanie środowiskowe 2 Korzyści wdrażania SZŚ 3 Zachęty systemowe do SZŚ 4 Rejestracja w EMAS Zarządzanie środowiskowe 1

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA A TURYSTYKA

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA A TURYSTYKA NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl WSPÓLNOTA EUROPEJSKA A TURYSTYKA Krzysztof Kamieniecki Lobbing na rzecz turystyki 29 września 1990: Nieformalna konferencja ministrów

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jan Bobrowicz mgr inż. Jadwiga Tworek mgr inż. Marek Kaproń Propozycje dotyczące zakresu i statusu przepisów technicznych w budownictwie

dr inż. Jan Bobrowicz mgr inż. Jadwiga Tworek mgr inż. Marek Kaproń Propozycje dotyczące zakresu i statusu przepisów technicznych w budownictwie dr inż. Jan Bobrowicz mgr inż. Jadwiga Tworek mgr inż. Marek Kaproń Propozycje dotyczące zakresu i statusu przepisów technicznych w budownictwie Posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Budownictwa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP

Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Białystok, 29.05.2012 r. Filozofia ekoinnowacji w programie CIP Aneta Maszewska KPK PB UE Ważne dokumenty ETAP czyli Plan Rozwoju Technologii Środowiskowych (Przyjęty w 2004 roku przez Komisję Europejską)

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED EkoDialog zaprasza na szkolenie: "Wdrożenie Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) Powiązanie Dyrektywy IED z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski

Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski Nowa Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca poprawy efektywności energetycznej proponowane rozwiązania i zadania dla Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2011-09-16

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ

Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów. Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Certyfikaty produktowe gwarantem bezpieczeństwa produktów Anna Krawczyk Katedra Zarządzania Jakością Wydział Zarządzania UŁ Plan prezentacji Znaczenie bezpieczeństwa produktów w zjednoczonej Europie Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 209/02)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2016/C 209/02) 10.6.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/9 Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.8.2017 r. COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE a. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ Z MNIEJ EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASOBÓW EUROPEJSKICH

WIĘCEJ Z MNIEJ EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASOBÓW EUROPEJSKICH WIĘCEJ Z MNIEJ EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA ZASOBÓW EUROPEJSKICH Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Dagmara Szczygielska dagmara.szczygielska@ibs.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczo. biorczości jako systemowe podejście do zmian wzorców w produkcji i konsumpcji.

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczo. biorczości jako systemowe podejście do zmian wzorców w produkcji i konsumpcji. Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej

Bardziej szczegółowo

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych

Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Środki zarządzania środowiskowego w świetle EMAS na wybranych przykładach wykorzystanie systemu zamówień publicznych Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Energia elektryczna Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA PRODUKTÓW, A MOŻLIWOŚCI OCENY CYKLU ŻYCIA Z UŻYCIEM INTERNETOWEGO NARZĘDZIA LCA to go

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA PRODUKTÓW, A MOŻLIWOŚCI OCENY CYKLU ŻYCIA Z UŻYCIEM INTERNETOWEGO NARZĘDZIA LCA to go EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA PRODUKTÓW, A MOŻLIWOŚCI OCENY CYKLU ŻYCIA Z UŻYCIEM INTERNETOWEGO NARZĘDZIA LCA to go Dr inż. Janusz Sitek Instytut Tele- i Radiotechniczny e-mail: janusz.sitek@itr.org.pl Poznań,

Bardziej szczegółowo

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE

IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE IV. SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI OZNAKOWANIE CE 1. Przepisy europejskie i krajowe dla wyrobów budowlanych obowiązujące po 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 Czas

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemowe szansą na rozwój przedsiębiorczości społecznej

Zmiany systemowe szansą na rozwój przedsiębiorczości społecznej Zmiany systemowe szansą na rozwój przedsiębiorczości społecznej Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Nidzica, 17-18 maja 2010 r. SPO

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Stan prac nad PROW 2014-2020 25 kwietnia 2012 r. przyjęcie przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. 7 grudnia 2012 r.

Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. 7 grudnia 2012 r. Współpraca w zakresie badań i certyfikacji na rynku Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu 7 grudnia 2012 r. 1 Zakres świadczonych usług: Certyfikacja systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki

Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Oznakowanie ekologiczne produktów i opakowań wybrane ekoznaki Opracowanie z cyklu "Popularyzacja wiedzy" Małgorzata Szymańska-Brałkowska Małgorzata Z. Wiśniewska Ewa Malinowska Wydawca: Zakład Zarządzania

Bardziej szczegółowo