Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX"

Transkrypt

1 Regulamin FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu FxCuffs Nagrody Rynku Forex oraz Gali FxCuffs 2015, zwanych dalej Konkursem i Galą, są firmy związane z rynkiem Forex, właściciele portali: ConsiliumInvest.pl, Comparic.pl oraz ForexClub.pl, zwanymi dalej Organizatorami. 2. Organizatorzy są w równym stopniu właścicielami autorskich praw majątkowych do nazwy, hasła i oznaczenia FxCuffs Nagroda Rynku Forex oraz Gala FxCuffs Celem Konkursu jest uhonorowanie osób i instytucji mających największy wpływ na rozwój rynku Forex w Polsce. 4. Zamiarem Organizatorów jest coroczne przeprowadzanie Konkursu i organizacja Gali. 5. Nagrody FxCuffs są nagrodami honorowymi. Nominowani i laureaci nie ponoszą ani nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji finansowych. Laureaci mogą natomiast wykorzystywać fakt przyznania nagrody w materiałach promocyjnych i reklamowych. II. KATEGORIE KONKURSU 1. Nagrody FxCuffs przyznawane są w kilku kategoriach, z których kategorie główne mają charakter coroczny, pozostałe będą wręczane okazjonalnie. Kategorie główne to: Polski Broker Roku Zagraniczny Broker Roku Broker Opcji Binarnych, Blog Roku, Produkt Roku, Osobowość Roku, Wydarzenie Roku. Pozostałe kategorie będą ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej przed rozpoczęciem głosowania w danej edycji Konkursu, w załączniku do niniejszego regulaminu.

2 2. Uczestnicy Konkursu mogą zostać zaproszeni do Konkursu przez organizatorów, zgłosić się samodzielnie, bądź też zostać zgłoszeni przez inne podmioty osoby fizyczne, prawne związane z szeroko pojętą branżą rynku walutowego. 3. Warunkiem udziału w Konkursie, w przypadku nie otrzymania zaproszenia przez organizatorów, jest zgłoszenie kandydatury w drodze wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie w terminie do 31 grudnia 2014 r. 4. Zakres czasowy brany pod uwagę w procesie przygotowywania listy kandydatur obejmuje cały, poprzedzający Galę, rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznawania Nagród Specjalnych w drodze wyboru bezpośredniego na podstawie własnej oceny. III. KRYTERIA OCENY NOMINACJI 1. Wyboru laureatów w kategoriach dokonuje Kapituła FxCuffs, zwana dalej Kapitułą, za wyjątkiem kategorii Nagród Specjalnych, w których wyboru laureatów dokonują Organizatorzy. 2. Każda z kategorii posiada kryteria oceny, którymi kieruje się Kapituła podczas wyłaniania zwycięzców Konkursu. 3. Członek Kapituły ma możliwość zgłoszenia dodatkowych kryteriów, jeżeli uznane zostaną one za istotne dla oceny kandydatur przez pozostałych Członków Kapituły. 4. Opis kryteriów dla poszczególnych kategorii stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. IV. KAPITUŁA 1. W skład Kapituły wchodzi od 13 do 20 osób powołanych przez Organizatorów w drodze bezpośredniego wyboru lub rekomendowanych Organizatorom przez osoby trzecie oraz dwóch przedstawicieli organizatorów. Przy wyborze członków Kapituły Organizatorzy biorą pod uwagę ich doświadczenie zawodowe, znajomość branży, pełnione funkcje oraz autorytet społeczny. 2. Spośród członków Kapituły Organizatorzy wybierają Przewodniczącego Kapituły. Funkcje w Kapitule pełnione są jednorazowo. 3. Skład Kapituły może pozostawać bez zmian w kolejnych edycjach Konkursu. V. ZASADY FUNKCJONOWANIA KAPITUŁY 1. Z otrzymanych zgłoszeń Kapituła wybiera do dnia 14 lutego 2015 r. kandydatury finałowe nominowane do Nagród za rok 2014 i zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Każdy z członków Kapituły zobowiązany jest przekazać do tego dnia Organizatorowi listę kandydatur z zaznaczonymi kandydatami na zwycięzców.

3 2. Oceny wyłonionych kandydatur Kapituła dokonuje na podstawie alfabetycznej listy nominowanych dostarczonej wszystkim członkom Kapituły drogą elektroniczną wraz z zasadami obrad oraz kryteriami oceny kandydatur. 3. Członkowie Kapituły dokonują oceny osobiście, kierując się własną opinią. Niedopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa osobie trzeciej i konsultacje z osobami trzecimi lub kierowanie się ich opiniami. 4. Niedopuszczalne jest także konsultowanie się z pozostałymi członkami Kapituły, za wyjątkiem zwołania posiedzenia Kapituły w celu ustalenia ostatecznej listy zwycięzców konkursu. 5. Członek Kapituły ma obowiązek wstrzymania się od oceny kandydatur w kategoriach, w których nominowane są osoby, podmioty lub przedsięwzięcia, z którymi wiążą go stosunki osobiste lub zawodowe. 6. Organizator po otrzymaniu listy finalistów z zaznaczonymi kandydatami na laureatów może zwołać posiedzenie Kapituły w celu ostatecznego wyboru zwycięzców Konkursu. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Kapituły oraz przedstawiciela Organizatorów. 7. Przed ogłoszeniem wyników członków Kapituły obowiązuje tajemnica. Niedopuszczalne jest udzielanie jakichkolwiek informacji o wynikach Konkursu podmiotom, które uczestniczyły w nim bezpośrednio lub pośrednio oraz osobom trzecim. 8. Organizatorzy zobowiązani są zapewnić obecność co najmniej trzech członków Kapituły na uroczystości wręczenia nagród Gali FxCuffs VI. ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 1. Zwycięzców Konkursu wybiera się dwustopniowo: a) internauci za pomocą ankiety internetowej, b) Kapituła w drodze oceny kandydatur przedstawionych jej przez Organizatorów (nie dotyczy Nagród specjalnych). 2. We wszystkich kategoriach proces wyboru zwycięzcy składa się z trzech etapów: a) Etap pierwszy (do 31 grudnia 2014 r.) możliwość zgłaszania kandydatur oraz stworzenie przez Organizatora na ich podstawie listy kandydatur, która zostanie poddana głosowaniu, b) Etap drugi (do 31 stycznia 2015 r.) głosowanie na jednego z kandydatów z listy zgłoszonych, c) Etap trzeci (do 14 lutego 2015 r.) wybór przez Kapitułę spośród finałowych kandydatur laureatów w poszczególnych kategoriach. 5. Wyboru finalistów oraz zwycięzcy dokonuje się poprzez przypisanie danej kandydaturze oceny od 1-5 na liście kandydatur według instrukcji dołączonej do listy. 6. O wygranej w danej kategorii decyduje średnia z liczby pkt oddanych na zwycięstwo danej kandydatury.

4 7. W przypadku braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, tj. uzyskania przez kandydatury tej samej liczby głosów, uniemożliwiającej wybór kandydatur finałowych w drugim etapie i jednego zwycięzcy w trzecim etapie, przyjęto następujące postępowanie: a) w drugim etapie decyduje głos przedstawiciela Organizatorów, b) w trzecim etapie Organizator kontaktuje się z członkami Kapituły i przekazuje wyniki konkursu w nierozstrzygniętych kategoriach. Członkowie Kapituły wskazują ponownie zwycięzcę danej kategorii, wybierając jednak jedynie spośród kandydatur, które uzyskały tę samą liczbę głosów. 8. Głosowanie, o którym mowa w pkt 7 b. może odbyć się na posiedzeniu Kapituły, jednak nie później niż do dnia 21 lutego 2015 roku. Jeśli głosowanie ponownie doprowadzi do sytuacji braku jednoznacznego rozstrzygnięcia, o ustaleniu zwycięzcy Konkursu decyduje głos Przewodniczącego Kapituły, a w dalszej kolejności przedstawiciela Organizatorów. VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie trwania Gali FxCuffs 2015, podczas której odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia Nagród za rok Dokładna data ceremonii zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Konkursu jednak odbędzie się ona nie później niż w I kwartale 2015 r. 2. Wyniki, a także szczegółowe informacje na temat przebiegu Konkursu, tj. głosowania internautów oraz członków Kapituły mogą zostać udostępnione przez Organizatorów na prośbę podmiotów uczestniczących w Konkursie, a także osób trzecich, jeżeli skutecznie uzasadnią one swoją prośbę. VIII. NAGRODA 1. Nagrodą w Konkursie jest statuetka, zaprojektowana i wykonana przez znanego krakowskiego artystę Marka Stankiewicza, przedstawiająca mankiet wykuty w skale, ozdobiony bursztynową spinką oraz potwierdzony dyplomem tytuł odpowiedni dla przyznanej nagrody. 2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę na własność. IX. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRE ZWYCIĘŻYŁY W KONKURSIE 1. Zwycięzcy Konkursu uprawnieni są do posługiwania się w mediach, materiałach promocyjnych i wewnętrznych tytułem Zdobywca Nagrody FxCuffs za rok 2014 w kategorii (nazwa kategorii) albo skonstruowaną przez siebie frazą, która zawierać będzie określenia FxCuffs za rok 2014 lub Nagrody FxCuffs za rok 2014, bądź też ich formę gramatyczną. 2. Zwycięzcy Konkursu uprawnieni są ponadto do korzystania w obrocie i reklamie z logotypu Konkursu oraz fotograficznego obrazu statuetki.

5 3. W przypadku przyznania Statuetki laureat nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego, nie przysługuje mu także prawo do wymiany Nagrody na inną. 4. Zwycięzcy i nominowani nie są uprawnieni do: a) sprzedaży, darowizny lub użyczenia Statuetki bez zgody Organizatora, b) posługiwania się Statuetką, emblematami, znakami towarowymi, logo, oznaczeniami lub innymi symbolami nawiązującymi do Konkursu lub Organizatora w sposób który mógłby narazić Konkurs, Organizatora, twórcę statuetki lub statuetkę na utratę dobrego imienia, naruszenie renomy lub prestiżu. 5. W przypadku naruszenia pkt IX. 4, Organizator może zażądać od uczestnika zwrotu Statuetki oraz zaprzestania posługiwania się zwrotem Zdobywca Nagrody FxCuffs za rok 2014 w terminie wskazanym przez Organizatora. X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 1. Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz za przejrzystość i rzetelność całego procesu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub brakiem możliwości powiadomienia laureata o terminie Gali FxCuffs lub/i uzyskaniu nagrody, które mogą być spowodowane: a) podaniem niepełnego lub błędnego adresu albo innych danych kontaktowych, b) zmianą miejsca siedziby lub innych danych kontaktowych bez poinformowania Organizatora. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu są postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami. 2. Wszelkie kwestie nieunormowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące Konkursu, rozstrzygają zawsze i wyłącznie Organizatorzy lub sąd właściwy wg miejsca siedziby organizatorów. 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jak też unieważnienia Konkursu na dowolnym etapie przed ogłoszeniem wyników albo opublikowaniem ich na stronie internetowej. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 KRYTERIA OCENY I INFORMACJE NA TEMAT KATEGORII KRYTERIA Uniwersalnym i jedynym kryterium uzyskania nagrody FxCuffs są konkretne osiągnięcia. Oceniane są m.in. wyniki, pozycja i reputacja na rynku, sukcesy. KATEGORIE Głosowanie odbywa się w następujących kategoriach głównych: Broker Roku Nagroda dla instytucji, która wyróżnia się wyśmienitą obsługą klienta, doskonałym systemem przetwarzania zleceń oraz pozostałymi cechami, których uczestnicy głosowania uznają za kluczowe. Broker opcji binarnych Nagroda dla instytucji, która wyróżnia się wyśmienitą obsługą klienta, doskonałym systemem przetwarzania zleceń oraz pozostałymi cechami, których uczestnicy głosowania uznają za kluczowe. Blog Roku Ocenimy rzeczowo każdy blog o tematyce rynków finansowych, starając się nie pominąć żadnego godnego uwagi zjawiska w Internecie. Produkt Roku Nagroda dla produktu roku, przyznana zostanie za rozwiązanie, które wpływa na poprawę wyników osiąganych przez traderów, jest oceniania jako produkt stabilny oraz innowacyjny. Wydarzenie Roku Nagroda przyznana zostanie Organizatorowi Wydarzenia, którego główną tematyką był rynek walutowy Forex. Osobowość Roku Odnosi sukcesy w sferze aktywności zawodowej, angażuje się w życie branży, podejmuje działania na rzecz poprawienia jej kondycji. Osoba, która miała największy wpływ na rozwój rynku Forex w 2014 roku. Pozostałe kategorie: Publikacja roku Nagrodą zostanie wyróżniony Autor publikacji, która doprowadziła do przełomu na polskim rynku walutowym Forex, wniosła nowe spojrzenie na rynek Forex bądź poprawiła wyniki osiągane przez czytelników danej publikacji. Publikacja roku jest kategorią specjalną.

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin

Konkurs Konsumencki ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości Regulamin Konkurs Konsumencki "ZŁOTY PRODUKT 2015 - Magia Jakości" Regulamin Program odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Patronat medialny objęli: Magazyn "Handel w Polsce.pl" Portal "Handel

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA 1. Wprowadzenie. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwanym dalej Programem oraz warunki uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO Rozdział I Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo