Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy zak³ad nowe miejsca pracy"

Transkrypt

1 nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym. W hali przemys³owej o powierzchni 11 tys. m2 bêdzie konfekcjonowana stal. W przysz³ym roku w nowym zak³adzie pracê znajdzie 70 osób. Strona 3 Dziesiêciolecie PROMYKÓW Strony 7,8 Prezydent Pajor o trzech kadencjach Strony 4,9,10

2 2 Basteja ju wyposa ana AKTUALNOŒCI Konferencja naukowa pod has³em Miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu bêdzie jednym z elementów otwarcia obiektu muzealnego w Bastei. Konferencja odbêdzie siê w dniach 13/14 czerwca. Aktualnie trwaj¹ ostatnie prace zwi¹zane z przebudow¹ obiektu i budow¹ czêœci pawilonu w Parku Piastowskim. Wnêtrze nowego, multimedialnego muzeum jest wype³niane urz¹dzeniami i instalacjami, które bêd¹ s³u yæ zwiedzaj¹cym. Przypomnijmy, stargardzka inwestycja jest czêœci¹ projektu pod nazw¹ Dwa miejsca z histori¹ przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczeciñskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840m2) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360m2) w Stargardzie Szczeciñskim. Konferencja, która odbêdzie siê 13 i 14 czerwca jest zwieñczeniem partnerskiego projektu, w którym Gmina Miasto Stargard oraz Miasto Neubrandenburg skonsolidowa³y wspó³pracê i wspólnie stworzy³y dwie koresponduj¹ce ze sob¹ wystawy w dwóch historycznych, zabytkowych obiektach stargardzkiej Bastei oraz klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu. UWAGA! Utrudnienia dla kierowców i pieszych Z pocz¹tkiem czerwca planowane jest rozpoczêcie prac zwi¹zanych z przebudow¹ skrzy owania ulic Broniewskiego, Niepodleg³oœci, Ró ana i budowa w tym miejscu ronda. W zwi¹zku z rozpoczêciem prac wyst¹pi¹ utrudnienia w ruchu. Zgodnie z zatwierdzonym projeknuje wprowadziæ dla autobusów objazd przez ul. prac przejazd t¹ ulic¹ bêdzie utrudniony, MZK platem organizacji ruchu prace prowadzone bêd¹ w 3 Iwaszkiewicza. etapach. W przypadku powstania sytuacji uniemo liwiaj¹cej przejazd przez przebudowywane skrzy owa- W dwóch pierwszych etapach wjazd z ka dej ulicy prowadz¹cej do skrzy owania bêdzie umo liwiony. drog¹ gruntow¹ przy zak³adzie ZNI i dalej do ul. nie, awaryjnie bêdzie mo na skorzystaæ z przejazdu W 3 etapie zamkniêty zostanie wjazd z ul. Ró anej w ul. Broniewskiego. Ruch pojazdów w miej- przy nowym cmentarzu a do ul. Spokojnej. Spokojnej lub drog¹ od miejscowoœci Golczewo scu prac kierowany bêdzie tymczasow¹ sygnalizacja œwietln¹. W celu zmniejszenia utrudnieñ w rukoñczyæ z pocz¹tkiem listopada 2013 r. Zgodnie z umow¹ ca³oœæ prac planuje siê zachu tymczasowa organizacja ruchu bêdzie na bie ¹co korygowana i dostosowywana do potrzeb. renie inwestycji bêdziemy informowali na bie ¹co O wszelkich zmianach komunikacyjnych na te- Z uwagi na fakt, i ul. Niepodleg³oœci odbywa w SIS oraz na stronie siê ruch autobusów komunikacji miejskiej i podczas (BiT) Meldunek na nowych zasadach Wiele u³atwieñ wprowadzono w przepisach dotycz¹cych zameldowania cudzoziemców oraz obywateli polskich. Zmiany dotycz¹ce meldunków sta³ych, czasowych a tak e sankcji karnych za ich niedope³nienie. Nie ma ju obowi¹zku zameldowania na pobyt czasowy nie przekraczaj¹cy 3 miesiêcy dla obywateli polskich, UE, pañstw zrzeszonych w EFTA z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. Zlikwidowany zosta³ równie obowi¹zek meldunkowy dla wczasowiczów i turystów. W³aœciciele mieszkañ, so³tysi, dozorcy, administratorzy domów oraz zak³adów pracy nie musz¹ ju weryfikowaæ, czy mieszkaniec lub pracownik jest zameldowany pod danym adresem. Nowe przepisy daj¹ te mo liwoœæ dope³nienia obowi¹zku meldunkowego przez pe³nomocnika. Musi on posiadaæ i okazaæ pe³nomocnictwo w formie, o którym mowa w art. 33 s.2 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego - udzielone na piœmie lub zg³oszone do protoko³u. Osoby, które wyje d aj¹ na d³u ej zagranicê, musz¹ zg³osiæ ten fakt w biurze meldunkowym tylko w przypadku wyjazdów przekraczaj¹cych 6 miesiêcy. Osoba, która zamelduje siê w nowym miejscu mo e zostaæ automatycznie wymeldowana z dotychczasowego miejsca pobytu sta³ego lub czasowego przekraczaj¹cego 3 miesi¹ce. Natomiast sam obowi¹zek meldunkowy powinien nast¹piæ w ci¹gu 30 dni od chwili przybycia do nowego miejsca zamieszkania, a nie jak dotychczas przed up³ywem czwartej doby. Podczas zameldowywania siê nie s¹ ju wymagane informacje o wykszta³ceniu, obowi¹zku wojskowym oraz nie potrzeba przedk³adaæ ksi¹ eczki wojskowej. Nowe przepisy znios³y tak e sankcje karne za niedope³nienie obowi¹zku meldunkowego dla obywateli polskich, UE, pañstw zrzeszonych w EFTA z EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. Puls Biznesu (nr 94 z maja) opublikowa³ wyniki rankingu Filary Polskiej Gospodarki na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Wœród laureatów znaleÿli siê prezydent S³awomir Pajor oraz stargardzka fabryka Bridgestone. Wysoko w rankingu Pulsu Biznesu Puls Biznesu w po³owie maja przyzna³ firmom z naszego regionu tytu³ Filarów Polskiej Gospodarki, a prezydentom, burmistrzom wójtom Samorz¹dowych Mened erów Roku. Prezydent S³awomir Pajor w rankingu uplasowa³ siê na 5 miejscu wœród wójtów, burmistrzów i prezydentów najprê - niej rozwijaj¹cych siê gmin w naszym województwie. Natomiast stargardzka fabryka Bridgestone zajê³a czwart¹ pozycjê w zachodniopomorskiej ods³onie Filarów Polskiej Gospodarki Ranking Filary Polskiej Gospodarki ma na celu wyró nienie firm stabilnych i znacz¹co wp³ywaj¹cych na rozwój regionów, w których prowadz¹ dzia³alnoœæ, a jednoczeœnie uto samiaj¹cych siê z tymi regionami. To ranking firm, które s¹ wa nymi pracodawcami, wspieraj¹cymi i promuj¹cymi zatrudnienie, które umo liwiaj¹ rozwój przedsiêbiorczoœci, a tak- e anga uj¹ siê w dzia³ania na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnych. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

3 3 NASZ TEMAT Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym. W hali przemys³owej o powierzchni 11 tys. m2 bêdzie konfekcjonowana stal. W przysz³ym roku w nowym zak³adzie pracê znajdzie 70 osób. Na rozpoczêcie prac budowlanych musieliœmy czekaæ prawie cztery lata. 1 czerwca 2009 roku znana na belgijskim i europejskim rynku obróbki elementów stalowych firma Van Heyghen Stal Polska Sp. z o.o. zakupi³a nieruchomoœæ w Stargardzkim Parku Przemys³owym o powierzchni blisko 11 ha. Nieruchomoœæ po³o ona jest przy ulicy Przemys³owej. Niepewna sytuacja na rynkach œwiatowych zablokowa³a na jakiœ czas dalsz¹ inwestycjê. W tym roku prace jednak ruszy³y pe³n¹ par¹. Van Heyghen w Stargardzie Wartoœæ inwestycji opiewa na kwotê 70 milionów z³otych. W Stargardzkim Parku Przemys³owym rozpoczêto budowê hali wraz z zapleczem socjalnobiurowym o powierzchni m2. Znajd¹ siê w niej dwie linie produkcyjne. Przy ka dej bêdzie pracowaæ 35 osób. Ka da kolejna linia produkcyjna jaka powstanie da zatrudnienie nastêpnym 35 oso- bom. Hala bêdzie ponadto wyposa ona w dwa dÿwigi: jeden o udÿwigu 40 t przeznaczony do przenoszenia zwojów elementów metalowych, a drugi o mocy udÿwigowej 20 t - przeznaczony do ³adowania pociêtych listew do œrodków transportu. Dzia³alnoœæ polega³a bêdzie na ciêciu zwojów metalu, nastêpnie na ich szlifowaniu, wyrównywaniu w celu ich sprzeda y odbiorcom koñcowym. Odbiorcami spó³ki bêd¹ producenci dÿwigów, kontenerów, firmy konstrukcyjne i inni. W kolejnych latach dzia³alnoœci planowany jest dalszy rozwój inwestycji. Firma chce m.in. wykonaæ instalacjê do uszlachetniania stali. Dodatkowo planowane jest wybudowanie kolejowego terminalu prze³adunkowego. Znana europejska marka Spó³ka Van Heyghen Staal zosta³a za³o ona przez Henrego Van Heyghena w 1981 roku. W 1989 roku przenios³a swoj¹ siedzibê do Evergem pod Ghent w Belgii. Firma zajmuje siê szeroko pojêtym konfekcjonowaniem stali. Wiêcej informacji na temat dzia³alnoœci firmy jest na stronach: oraz Wielkoœæ i po³o enie Jest po³o ony w pó³nocno-zachodniej czêœci miasta i zajmuje obszar 150 ha. Na inwestorów czeka 16 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Oferta jest uzupe³niana o kolejne modu³y inwestycyjne. Inwestycje w infrastrukturê W celu stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Stargardzkiego Parku Przemys³owego zrealizowany zosta³ w 2006 roku projekt inwestycyjny wspó³finansowany z funduszy unijnych pn. Budowa i modernizacja dróg wewnêtrznych, budowa infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemys³owym. Projekt zosta³ zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw. Wartoœæ ca³kowita projektu opiewa³a na kwotê 7,568 mln z³otych. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi³ 6,231 mln z³. Pozosta³¹ kwotê pokry³o Miasto Stargard. W ramach inwestycji wybudowano: ulice Skandynawsk¹, Przemys³ow¹ oraz przebudowano ulicê Ciepln¹. Powsta³y nowe ci¹gi pieszo-rowerowe, oraz zatoki autobusowe, wybudowano równie system odwodnienia dróg w tym rozbudowy jednego i wybudowania dwóch dodatkowych zbiorników retencyjno -infiltracyjnych. Wykonane zosta³o równie nowe oœwietlenie uliczne wraz z instalacj¹ zasilaj¹c¹. W obrêbie wybudowanych dróg zosta³y tak e urz¹dzone tereny zielone i zasadzone nowe drzewa. Obok inwestycji drogowych, dostawcy mediów zrealizowali inwestycje w zakresie infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, ciep³owniczej, energetycznej i gazowej oraz teletechnicznej. Nak³ady inwestycyjne tylko spó³ek komunalnych MPGK i PEC wynios³y ponad 2,5 mln z³otych. Firmy i dzia³alnoœæ Od pocz¹tku istnienia SPP na jego obszarze zainwestowa³o 26 firm. Inwestorzy reprezentuj¹ liczne bran e produkcji i us³ug, m.in. logistyka, konstrukcje stalowe, produkcja wyrobów parafinowych, produkcja elementów grzejnych, produkcja akcesoriów i komponentów dla przemys³u samochodowego, automatyka. Do najwiêkszych zak³adów i pracodawców dzia³aj¹cych w SPP mo na zaliczyæ: Backer OBR, Tradis, Klippan Safety Polska, Spaas Candles Poland, FP Kuca. Stargardzki Park Przemys³owy Ostatnie inwestycje Firmy które w ostatnim okresie zakoñczy³y inwestycje lub s¹ w trakcie budowy: Specma Sp. z o.o. producent systemów i komponentów hydraulicznych. Na prze³omie 2013/14 roku planowana jest ju rozbudowa i zwiêkszenie zatrudnienia. P&S s.c. firma zajmuje siê produkcj¹ elementów linii technologicznych oraz utrzymania ruchu. Firma zakupi³a nieruchomoœæ zabudowan¹ hal¹ w SPP. Skrypko&Skrypko firma z bran y meblarskiej. Firma jest w trakcie przygotowania do realizacji inwestycji. PPHU Agrosad- firma z bran y obs³ugi komunikacji. Zakoñczy³a budowê swojego obiektu i rozpoczê³a dzia³alnoœæ w SPP. Firma ju przygotowuje kolejny etap inwestycji. Euro-Max firma z bran y budowlanej i meblarskiej. Firma jest w trakcie realizacji inwestycji. Najbli sze projekty Czêœæ firm funkcjonuj¹cych w Stargardzkim Parku Przemys³owym, nadal inwestuje i rozbudowuje ju istniej¹ce zak³ady. Prowadzone s¹ tak e rozmowy z kolejnymi potencjonalnymi inwestorami, miêdzy innymi z kooperantami ju dzia³aj¹cych w Stargardzie firm daj¹cymi efekt kuli œnie nej. Miejsca pracy Zakoñczone oraz bêd¹ce w przygotowaniu i realizacji inwestycje w Stargardzkim Parku Przemys³owym tworz¹ ponad 1600 miejsc pracy. Oprac. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.3

4 4 Bêdzie jeszcze wiêcej miejsc pracy Tadeusz Surma - Minê³o 10 lat jak rz¹dzi Pan Stargardem. Czy nasze miasto wygl¹da dziœ ju tak jak sobie Pan marzy³ w 2002 roku? - Jest blisko tego mojego ówczesnego wyobra- enia. Przyznajê, e w wielu sprawach osi¹gnêliœmy wiêcej ni pocz¹tkowo zak³ada³em, np. jeœli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy. Bo to by³ i jest najwa niejszy problem Stargardu. I tak naprawdê gdyby nie zaufanie jakim trzy razy obdarzyli mnie mieszkañcy by³oby to bardzo trudne. W tego typu dzia³aniach potrzebna, wrêcz niezbêdna jest mo liwoœæ kontynuacji wczeœniej podejmowanych dzia³añ. Koncepcja z utworzeniem dwóch parków przemys³owych nie zrealizowa³a siê w ci¹gu jednego roku. 27 inwestorów, bo tylu w tej chwili utworzy³o swoje fabryki na terenach obu parków to jest w³aœnie efekt tych dziesiêciu lat. W tych zak³adach i fabrykach pracuje ju ponad osób. Ale czy to rozwi¹za³o ju wszystkie problemy stargardzian? Absolutnie, nie! Robimy wszystko, eby stwarzaæ dobre warunki dla inwestorów i eby czuli siê w Stargardzie dobrze. Tylko wtedy bêd¹ do nas przychodzili kolejni. Nie jest tak, e ktoœ przyprowadza inwestora i ten zaczyna budowaæ fabrykê. Inwestor sam o tym decyduje. Przychodzi tam, gdzie siê dobrze czuje, gdzie panuje dobry klimat. To wszystko znajduj¹ u nas inwestorzy. Gdy z nimi rozmawiam, podkreœlaj¹ nasze starania, to e reagujemy na ich potrzeby i jesteœmy otwarci na wspó³pracê. Doceniaj¹ to i szanuj¹. - A co z pozosta³ymi, jak Pan to nazwa³, problemami? - Wraz ze swoimi zastêpcami, bardzo czêsto obje d amy miasto. JeŸdzimy w ró ne miejsca i przygl¹damy siê, jak przebiegaj¹ prace, co nale y zmieniæ, co naprawiæ, co zagospodarowaæ. Naprawdê, du o jest jeszcze do zrobienia. Oczywiœcie. Choæ wiele uda³o siê ju zrobiæ, to wci¹ pozostaje wiele dziedzin i spraw, które pozostawiaj¹ niedosyt. Musimy jednak pamiêtaæ, e obracamy siê w okreœlonych realiach bud etowych. A w³aœciwe zarz¹dza- nie bud etem to po prostu odpowiedzialnoœæ przed mieszkañcami. Nie mogê nikomu obiecaæ, e w Stargardzie w ci¹gu roku czy dwóch wyremontujemy wszystkie drogi, chodniki, b¹dÿ wybudujemy nowy amfiteatr czy stadion. Musimy mierzyæ si³y na zamiary i mo liwoœci. Powtórzê, najpierw praca dla stargardzian. Wiêksza iloœæ miejsc pracy to wiêksze wp³ywy podatkowe do bud etu miasta. Wiêksza iloœæ miejsc pracy to mniejsza iloœæ bezrobotnych, a co za tym idzie mniejsza iloœæ osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej. To mechanizm naczyñ œciœle ze sob¹ po³¹czonych. Realizujemy konkretn¹, przemyœlan¹ koncepcjê miasta zrównowa onego rozwoju - ma byæ atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i wypoczynku. - Zrównowa ony rozwój to jednak nie tylko praca - Oczywiœcie, e nie. W ci¹gu ostatnich piêciu lat na ró nego rodzaju inwestycje miasto przeznaczy³o ponad 115 milionów z³otych. W tym okresie WYWIAD Z PREZYDENTEM wybudowano b¹dÿ zmodernizowano ponad 40 km dróg i chodników, ponad 21 km œcie ek rowerowych, powsta³o ponad 600 miejsc parkingowych, boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Rewitalizujemy zabytki, równie poszczególne kwarta³y miasta. Staramy siê prowadziæ w³aœnie zrównowa ony rozwój. Nie zapominamy równie o ró nego rodzaju programach wsparcia. To s¹ efekty wieloletniego dzia- ³ania. Myœlê, e z czasem bêdzie jeszcze lepiej. Powtórzê raz jeszcze: potrzebujemy konsekwencji w dzia³aniu. - Wspomnia³ Pan o programach wsparcia. Niektóre z nich s¹ wzorcowe na skalê ogólnopolsk¹. - Niew¹tpliwie jest to w du ej mierze zas³uga moich wspó³pracowników, których szczêœliwie dobrze dobieram. Nikt nie jest alf¹ i omeg¹ i wszystkiego nie potrafi. Wiele zale y od tego jaki zespó³ ludzi siê zbuduje. Mam to szczêœcie, e w moim otoczeniu s¹ ludzie o du ej wra liwoœci spo³ecznej i pomys³ach na rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Nie boj¹ siê wyzwañ i trudnych zadañ do realizacji. Jednym z nich, by³ Piotr Mync, prezes Stargardzkiego TBS. On nieustannie mia³ pomys³y jak wykonuj¹c statutowe funkcje spó³ki, nie zapominaæ o tych, którzy potrzebuj¹ pomocy. Tak zrodzi³y siê mieszkania dla wychowanków domu dziecka, dla seniorów, czy te usprawniono system mieszkañ dla osób niepe³nosprawnych, zapocz¹tkowany jeszcze przez mojego poprzednika. W tej chwili mieszkalnictwo chronione w Stargardzie jest w czo- ³ówce w kraju, jeœli nie wzorcowym na skalê ogólnopolsk¹. To my wyznaczamy trendy w tych sprawach. Mówiê to z czystym sumieniem. - Wskazywa³aby na to liczba delegacji z innych miast przyje d aj¹cych podpatrzeæ jak to siê robi w Stargardzie - Czasami bywa to trochê uci¹ liwe. Z drugiej strony, jeœli mamy jakieœ dobre doœwiadczenia, to czemu nie mamy siê nimi dzieliæ z innymi? - My równie podpatrzyliœmy jak to robi¹ inni, m.in. dotyczy to programu Szko³a-Rodzina-Œrodowisko. W tym roku mija 10 lat od kiedy funkcjonuj¹ w Stargardzie œwietlice Promyk. - To kolejny program, z którego jestem bardzo rad i dumny. Obecny mój zastêpca Rafa³ Zaj¹c, wówczas naczelnik wydzia³u spraw spo³ecznych, przedstawi³ mi koncepcjê zrealizowania programu w stargardzkich podstawówkach i gimnazjach. Zgodzi³em siê. Szko³a-Rodzina-Œrodowisko, w ramach którego dzia³aj¹ œwietlice Promyk okaza³ siê bardzo pomocny dla dzieci. W sytuacji, kiedy w szko³ach w ca³ej Polsce, brakuje pieniêdzy na zadania pozalekcyjne, my oferujemy ca³¹ szerok¹ gamê tego typu zajêæ w ramach sprawdzonego programu. - Program Szko³a Rodzina-Œrodowisko to oferta skierowana do dzieci. Czym jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych? - To kolejny element tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jeœli ludzie siê organizuj¹ i maj¹ tak¹ potrzebê wspólnych dzia³añ to samorz¹d jest od tego, aby pomagaæ. Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom oddolnych inicjatyw. Bez wzglêdu na to czy jest siê prezydentem, czy pe³ni siê inne funkcje publiczne, nale y mocno st¹paæ po ziemi. My nie pozjadaliœmy wszystkich rozumów. W organizacjach pozarz¹dowych dzia³aj¹ ludzie, którzy wiedz¹ co i w jaki sposób chc¹ robiæ. I co najwa - niejsze - robi¹ to skutecznie. Takich sprawdzonych partnerów mamy ju kilkudziesiêciu. Nasze organizacje realizuj¹ wiele zadañ w³asnych miasta, dzia³aj¹c w bezpoœrednim kontakcie z tymi, którzy potrzebuj¹ ich wsparcia. W ostatnim roku przekazaliœmy im z bud etu kwotê ponad 4 milionów z³otych. I te œrodki z roku na rok s¹ coraz wiêksze. - Caritas realizuje kilka zadañ zleconych i finansowanych przez Miasto. Korzystaj¹ z tego ci najs³absi wymagaj¹cy pomocy i solidarnoœci. - Caritas jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, która jest dla nas niezawodnym partnerem. Co potwierdza tylko to, o czym mówi³em wczeœniej. Wiele dzia- ³añ podejmujemy wspólnie. Obecnie s¹ to: dom dla samotnych matek, schronisko dla bezdomnych mê - Dokoñczenie strony 9,10 s.4 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

5 5 Z YCIA SPÓ EK Konsultacje z mieszkañcami w sprawie œmieci Odby³y siê ju pierwsze konsultacje z mieszkañcami dotycz¹ce nowego systemu gospodarowania odpadami. Jednodniowe punkty informacyjne organizowane s¹ w kolejne weekendy maja i raz w czerwcu w szeœciu szko³ach na terenie miasta. W ramach akcji, mieszkañcy domków jednorodzinnych i w³aœciciele mieszkañ z ma³ych wspólnot, którzy nie posiadaj¹ zarz¹dcy zewnêtrznego, mogli uzyskaæ pomoc przy wype³nianiu deklaracji, a tak e j¹ z³o yæ. Na ich podstawie bêd¹ naliczane przysz³e op³aty. Pierwsi mieszkañcy mogli poradziæ siê w punkcie zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Traugutta. Akcja cieszy³a siê sporym zainteresowaniem. Pytano o zasady funkcjonowania nowego systemu, a tak e zasady zbiórki selektywnej. Pracownicy ZUK wyjaœniali równie mieszkañcom co to jest Ekopunkt przy ul. Bogus³awa IV, w którym przyjmowany jest np. zu yty sprzêt elektroniczny. Ponadto wyjaœniano w¹tpliwoœci dotycz¹ce sposobu wype³niania deklaracji. W kolejne weekendy spotkania odbywa³y siê jeszcze w: SP nr 6 i SP nr 7. Deklaracje od mieszkañców domków jednorodzinnych i w³aœcicieli mieszkañ z ma³ych wspólnot s¹ przyjmowane jeszcze do 6 czerwca w Zarz¹dzie Us³ug Komunalnych, w Biurze Obs³ugi Klienta przy ul. Pierwszej Brygady 35 (biurowiec by³ego ZNTK, I piêtro, pok. 103) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00-15:00. Kolejne konsultacje z mieszkañcami odbêd¹ siê: - 25 maja (sobota) - Szko³a Podstawowa Nr 4 ul. Wielkopolska 30, - 26 maja (niedziela) - Szko³a Podstawowa Nr 1 ul. Sienkiewicza 8, - 2 czerwca (niedziela) - Zarz¹d Dróg Powiatowych przy ul. Bydgoskiej 13/15. Umowa JEREMIE podpisana W dniu 24 kwietnia 2013 r. Fundusz Porêczeñ Kredytowych podpisa³ umowê z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menad erem Funduszu Powierniczego JEREMIE. Umowa dotyczy przyznania dofinansowania w wysokoœci 5 milionów z³otych, z którego skorzystaæ bêd¹ mogli stargardzcy przedsiêbiorcy. Wsparcia finansowe udzielane bêdzie dla przedsiêbiorców z powiatu stargardzkiego na rozwój dzia³alnoœci. Po yczki bêd¹ udzielane dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jak i firmom istniej¹cym ju na rynku, które z ró nych powodów potrzebuj¹ œrodków finansowych. Maksymalna kwota po yczki bêdzie wynosiæ bêdzie 250 tys. z³, i bêdzie udzielania na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie ju od 2%). Œrodki z po yczki bêd¹ mog³y byæ przeznaczone na finansowanie dzia³alnoœci gospodarczej mikro, ma³ego lub œredniego przedsiêbiorcy, w szczególnoœci na finansowanie inwestycji oraz wszystkie inne cele gospodarcze przyczyniaj¹ce siê do rozwoju firmy. Szczegó³y dotycz¹ce oferty dostêpne s¹ w siedzibie Funduszu przy ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 303 w Stargardzie Szczec. lub pod numerem telefonu SARL. W kwietniu rozstrzygniête zosta³y cztery postêpowania przetargowe na sprzeda nieruchomoœci w Stargardzkim Parku Przemys³owym. MPGK. Spó³ka informuje o zamiarze sprzedania z³omu mieszanego pochodz¹cego z ruroci¹gów technologicznych i armatury wodoci¹gowej, 4 sztuk pomp g³êbinowych, 4 sztuk zbiorników do fluorkowania wody. Szczegó³y na PEC. Zakoñczono postêpowanie w sprawie dostaw mia³u, nowa umowa opiewa na 34,5 tys. ton. Za ka d¹ spó³ka zap³aci 309,40 z³ (netto). FPK. Fundusz Porêczeñ Kredytowych od 2010 r. udziela wsparcia dla przedsiêbiorców z powiatu stargardzkiego w postaci porêczenia sp³aty kredytów. Tylko od stycznia do kwietnia b.r. FPK udzieli³o porêczeñ na kwotê 1,5 mln z³, z którego skorzysta³o 26 przedsiêbiorców. PEC. Koñczy siê sezon grzewczy 2012/2013. Nastêpuj¹ ostatnie od³¹czanie ciep³a w budynkach mieszkalnych. Tym samym spó³ka rozpoczyna sezon inwestycji. Prace obejm¹ g³ownie modernizacje sieci w celu zapewnienia bezawaryjnej dzia³alnoœci w kolejnym okresie grzewczym. STBS. Nowym prezesem spó³ki zosta³ Jerzy Siod³ak, dotychczas bêd¹cy na stanowisku wiceprezesa. Jak informowaliœmy wczeœniej, Piotr Mync, który kierowa³ Stargardzkim TBS ponad 10 lat, jest od 6 maja wiceprezydentem Szczecina. MPGK. Wykonano przycinkê drzew wzd³u ul. 9 Zaodrzañskiego Pu³ku Piechoty i ul. Spokojnej z wykorzystaniem nowego karczownika. Spó³ka zakupi³a w marcu urz¹dzenie LASKI F450/15. S³u y do niwelowanie wierzcho³ków pni pozostaj¹cych po wycince drzew. Karczownik mo e byæ stosowany w miejscach trudno dostêpnych. PEC. Eksploatacja Ÿród³a geotermalnego przebiega stabilnie informuje zarz¹d spó³ki. Firma, która dostarcza ciep³o geotermalne zapewnia p³ynnoœæ dostaw. OSiR. Dwa korty tenisowe przy ul. Szczeciñskiej 35 s¹ ju otwarte. Po piêciomiesiêcznej przerwie tenisiœci ju mog¹ graæ na m¹czce. Ceny s¹ takie same, jak w poprzednim sezonie. Oprac. Przetarg na odbiór œmieci Trwa przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych z terenu miasta Stargard. Jego wynik zdecyduje, kto bêdzie wykonywa³ tê us³ugê po 1 lipca b.r. Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 13 maja. Wtedy te nast¹pi³o otwarcie ofert. Wp³ynê³y dwie oferty: SITA Jantra Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Obecnie komisja przetargowa analizuje oferty. Wyniki przetargu zostan¹ og³oszone w najbli szym czasie. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.5

6 6 KONKURSY Zaprojektuj swój wymarzony plac zabaw Zostañ wspó³twórc¹ rozbudowy placu zabaw w Parku Boles³awa Chrobrego! Prezydent Stargardu og³asza Konkurs plastyczny pt. Plac zabaw z moich marzeñ skierowany do stargardzkich przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawowych zamieszka³ych na terenie Stargardu. Konkurs ma na celu propagowanie marki miasta Stargard pod szczêœliw¹ gwiazd¹ oraz spe³nienie marzeñ stargardzkich dzieci. Nagrodzone prace (projekty) bêd¹ inspiracj¹ do rozbudowy istniej¹cego placu zabaw w Parku Boles³awa Chrobrego. Konkurs rozpocz¹³ siê 16 maja 2013r. i bêdzie trwa³ do 17 czerwca 2013r. (decyduje data wp³ywu prac do Urzêdu Miejskiego). Rozstrzygniêcie nast¹pi do 24 czerwca 2013r. Ka dy uczestnik mo e nades³aæ 1 wykonan¹ przez siebie pracê/projekt. Technika wykonania i format s¹ dowolne (dopuszczalna jest forma przestrzenna - makieta). Dla autorów najciekawszych prac/projektów Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. W drodze konkursu zostanie wy³onionych 2 laureatów, spoœród dwóch grup podzielonych ze wzglêdu na rodzaj placówki do której uczêszczaj¹, tj. przedszkoli i szkó³ podstawowych. Szczegó³owy REGULAMIN oraz WZÓR ZG OSZENIA znajduje siê na (ewentualne pytania proszê kierowaæ do inspektor Marty uchowskiej z Biura Prezydenta Miasta tel ). Rodzice i Nauczyciele! Zachêæcie swoje Pociechy do udzia³u w tym wyj¹tkowym konkursie! Delegacja Bundeswehry w Stargardzie W Stargardzie goœcili szefowie wojsk niemieckich ze Schwerina i polskich ze Szczecina - genera³ brygady Christof Munzlinger i komandor Dariusz Bednarczyk. W Urzêdzie Miejskim rozmawiali z w³adzami miasta i powiatu na temat organizacji systemu zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowego. O zarz¹dzaniu kryzysowym w Stargardzie opowiada³ Rafa³ Zaj¹c, zastêpca prezydenta miasta. Wspomnia³, e najwiêksz¹ akcj¹, z któr¹ Miasto musia³o sobie poradziæ by³a tragedia autokaru pod Grenoble przed szeœciu laty. Na jej przyk³adzie zobrazowa³ mo liwoœci jakimi dysponuje Stargard w przypadkach trudnych, wymagaj¹cych interwencji s³u b, wspó³pracy instytucji i ludzi. Wówczas rodziny ofiar uzyska³y od Miasta niezbêdnego w takich sytuacjach, bardzo szerokiego wsparcia psychologicznego, transportowego i finansowego. W spotkaniu brali udzia³ równie urzêdnicy odpowiedzialni za zarz¹dzanie kryzysowe zarówno z UM, jak i Starostwa Powiatowego ze starost¹ Waldemarem Gilem na czele. O dzia³aniach podejmowanych w ostatnim roku przez Miejski Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego opowiada³ goœciom Wies³aw Roman, naczelnik wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM. Przypomnia³ akcje prowadzone w 2012 roku w zwi¹zku z wypadkiem autokaru pod Grabowem, wyciekiem amoniaku z lodziarni, po arem mieszkania przy Wojska Polskiego, a tak e tegoroczne tragiczne wybuchy gazu w mieszkaniach przy ul. Œwiêtope³ka i Grodzkiej. Genera³ Christom Munzlinger wraz ze swoimi o³nierzami uwa nie przys³uchiwali siê wypowiedziom stargardzkich urzêdników. Genera³ wskaza³ na potrzebê czujnoœci, gdy trudne sytuacje mog¹ mieæ miejsce ka - dego dnia. Dlatego wa na jest wspó³praca i dobry kontakt, równie miêdzynarodowy, pomiêdzy instytucjami. Tylko wówczas w razie zagro enia mo na szybko i skutecznie nieœæ pomoc poszkodowanym. Po spotkaniu goœcie udali siê na plac budowy nowego muzeum przy Bastei, które jest przyk³adem dobrej miêdzynarodowej wspó³pracy. Projekt realizowany jest bowiem wspólnie z niemieckim miastem Neubrandenburg. Genera³ Munzlinger jest od grudnia zesz³ego roku szefem Krajowego Dowództwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie. Ma 59 lat i od 41 s³u y w wojsku. s.6 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

7 7 SPRAWY SPO ECZNE Dziesiêciolecie PROMYKÓW Trudno ju dziœ wyobraziæ sobie Stargard bez œwietlic Promyk w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Prowadzone w ramach programu Szko³a, Rodzina, Œrodowisko stanowi¹ wraz z nim priorytetowe zadanie w ramach profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. W tym roku mija 10 lat od kiedy Promyki funkcjonuj¹ w Stargardzie. Program Szko³a, Rodzina, Œrodowisko wprowadzony zosta³ w stargardzkich szko³ach podstawowych i gimnazjach w 2003 r. Od piêciu lat funkcjonuje jako program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin¹. Trzy obszary dzia³añ Dzia³ania w ramach programu obejmuj¹ trzy obszary. Ka dy z nich opiera siê na wartoœciach, które czêsto gin¹ w codziennym rutynowym podejœciu. Program wzmacnia je i akcentuje. Szko³a pe³ni nie tylko funkcjê dydaktyczn¹, ale Dla dzieci i rodzin Wszystkie dzia³ania podejmowane w ramach programu SRŒ maj¹ na celu wsparcie dziecka i jego rodziny, zmniejszenie skali zjawiska aspo³ecznych zachowañ, w tym przemocy. Proponowane zajêcia pozalekcyjne maj¹ stanowiæ alternatywê spêdzania czasu wolnego w atrakcyjny, spo³ecznie akceptowalny sposób. Jednoczeœnie podczas udzia³u w zajêciach, dziecko ma mo liwoœæ skorzystania z do ywiania w postaci bu³ki. Podczas gdy dzieci uczestnicz¹ w ró nych ko³ach zainteresowañ prowadzona jest praca z rodzicami tzw. Szko³a dla Rodziców. Mog¹ oni te skorzystaæ z pomocy zespo³u psychologów i psychoterapeutów. W przypadku rodzin, w których wystêpuje wiele problemów, w ramach wspó³pracy instytucjonalnej z pomoc¹ przychodz¹ równie Szkolne Grupy Konsultacyjne z³o one z przedstawicieli ró nych instytucji i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz dziecka i rodziny Zajêcia ko³a szachowego Zajêcia ko³a turystycznego tak e wychowawcz¹, przekazuje normy i wartoœci spo- ³eczne, uczy komunikacji interpersonalnej i wra liwoœci na drugiego cz³owieka oraz zachowañ w formalnej grupie, grupie rówieœniczej i grupach nieformalnych. Rodzina. Wychowuje siê w niej dziecko, które znajduje w niej podstawy do kreowania w³asnej to samoœci i osobowoœci. Wartoœci i styl ycia rodziny s¹ dla dziecka punktem odniesienia i normami, które wynosi na zewn¹trz. Œrodowisko. Dotyczy to wszystkich instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê rozwi¹zywaniem problemów m.in. uzale nieñ, problemu przemocy w rodzinie oraz maj¹ce wp³yw na œrodowisko, w którym dzieci i m³odzie spêdzaj¹ czas poza domem i szko³¹. Zajêcia ko³a sportowego oraz Zespó³ Interdyscyplinarny ds. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. Tysi¹ce dzieci w Promykach W ramach obszaru Szko³a realizowane s¹ zajêcia pozalekcyjne w œwietlicach integracyjno-wspieraj¹cych Promyk. Dzia³aj¹ one przez ca³y rok szkolny we wszystkich stargardzkich podstawówkach i czterech gimnazjach. Te dodatkowe, ró norodne zajêcia z dzieæmi prowadzone s¹ przez nauczycieli. Uzupe³nione s¹ zajêciami sportowymi i specjalistycznymi, m.in.: korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi, socjoterapeutycznymi oraz innymi o charakterze terapeutycznym, lecz zawsze dostosowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka. W 2003 r., w którym wprowadzono program, w szko³ach odbywa³o siê œrednio 260 godzin zajêæ tygodniowo, w których uczestniczy³o 2326 dzieci. By³o to Zajêcia sportowe na powietrzu Zajêcia specjalistyczne zaledwie 30% uczniów. Zajêcia prowadzi³o wówczas 190 nauczycieli i wolontariuszy. Z danych za rok 2012 wynika, i tygodniowo, ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.7

8 8 ³¹cznie w szko³ach odbywa³o siê œrednio oko³o 1000 godzin zajêæ, w których udzia³ bra³o 3667 uczestników, czyli 63% wszystkich uczniów. W Promykach aktywnie dzia³a teraz 495 nauczycieli. Zarówno zajêcia sportowe jak i specjalistyczne maj¹ na celu zaopiekowanie siê dzieckiem. S³u ¹ te zminimalizowaniu braków wychowawczych i edukacyjnych u dzieci, które czêsto przejawiaj¹ siê agresywn¹ postaw¹. Jest to alternatywa spêdzania czasu wolnego po szkole w atrakcyjny sposób, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia skali zachowañ aspo³ecznych - agresji, wandalizmu, przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie y. Zajêcia dla ca³ych rodzin W obszarze Rodzina funkcjonuj¹: Szko³a dla Rodziców oraz Zespó³ psychologów i psychoterapeutów. Ide¹ Szko³y dla Rodziców, prowadzonej w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zw³aszcza tych, którzy maj¹ problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej. Zajêcia prowadzone s¹ metod¹ warsztatow¹ oraz w oparciu o fachow¹ literaturê przez trenerów, przeszkolonych liderów, a tak e zaproszonych specjalistów. W 2012 r. ³¹cznie zorganizowano 30 spotkañ, w których udzia³ wziê³o 24 rodziców. Zespó³ psychologów i psychoterapeutów równie funkcjonuje w MOPS. Podejmuje dzia³ania skierowane do dzieci i ich rodziców, ale z rodzin dotkniêtych problemem przemocy i uzale nieñ. Zespó³ udziela porad, konsultacji, wykonuje diagnozy i terapie indywidualne, a tak e podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi treningi umiejêtnoœci wychowawczych i terapeutycznych dla rodziców, mediacje, psychoedukacjê i motywacjê osób, rodzin (np. do terapii odwykowej, uczestnictwa w zajêciach Szko³y dla Rodziców ). Zespó³ udziela te poradnictwa osobom i rodzinom przejawiaj¹cym trudnoœci wychowawcze SPRAWY SPO ECZNE specjalistów danej rodzinie daje pe³niejszy i trafniejszy obraz jej problemów i mo liwoœci ich rozwi¹zania. Pozwala tak e na skonstruowanie skoordynowanego planu pomocy, w którym dzia³ania ró nych specjalistów nie powielaj¹ siê. Praca SGK daje pe³niejszy i szybszy przep³yw informacji pomiêdzy s³u bami. W 2012 r. SGK objê³y pomoc¹ 49 rodzin. Rajd rowerowy Pe³nowartoœciowa bu³ka dla ka dego Wa nym elementem dzia³añ w obszarze Szko³a jest do ywianie uczestników zajêæ pozalekcyjnych bu³kami. Na zlecenie Miasta realizuje je Centrum Socjalne Caritas. Bu³ki pod kontrol¹ dietetyka maj¹ odpowiedni¹ kalorycznoœæ i gramaturê, a tak e ró norodny sk³ad. Przygotowuj¹ je uczestnicy Centrum Integracji Spo³ecznej. Do dwunastu szkó³ trafia oko³o 500 sztuk bu³ek dziennie. W 2012 r. wydano ich ³¹cznie szt. Z do ywiania korzystaj¹ g³ównie dzieci spêdzaj¹ce najwiêcej czasu w œwietlicach, przede wszystkim z najubo szych rodzin. Zajêcia komputerowe oraz dysfunkcje. Zajmuje siê równie realizacj¹ grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym itp. Zespó³ uczestniczy w prowadzeniu Szko³y dla Rodziców. W 2012 r. obj¹³ pomoc¹ 162 rodziny. Obszar Œrodowisko : Miejska Grupa Konsultacyjna, Szkolne Grupy Konsultacyjne oraz Zespó³ Interdyscyplinarny to elementy programu w zakresie Œrodowiska. Miejska Grupa Konsultacyjna to zespó³ o charakterze strategicznym. Spotyka siê raz w roku lub w razie potrzeby czêœciej. W jej sk³ad wchodz¹ dyrektorzy i kierownicy instytucji oraz organizacji, których przedstawiciele wspó³pracuj¹ w Szkolnych Grupach Konsultacyjnych oraz Zespole Interdyscyplinarnym. Szkolne Grupy Konsultacyjne to zespo³y o charakterze operacyjnym, bezpoœrednio zajmuj¹ce siê pomoc¹ rodzinom pozostaj¹cym w sytuacjach kryzysowych. Na spotkaniach cz³onkowie SGK zajmuj¹ siê w wiêkszoœci rozwi¹zywaniem problemów konkretnych Spotkanie MIejskiej Grupy Konsultacyjnej rodzin, których dzieci uczêszczaj¹ do szkó³ z rejonu objêtego opiek¹ danej SGK. Rodziny te (w których wystêpuj¹ g³ównie problemy alkoholowe i problem przemocy) zwykle potrzebuj¹ wielokierunkowej pomocy i wspó³dzia³ania wielu s³u b w rozwi¹zaniu sytuacji kryzysowych. Przyjrzenie siê bowiem przez wielu Zespó³ Interdyscyplinarny funkcjonuje w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, zajmuje siê stricte przemoc¹ w rodzinie, realizuj¹c obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Za obs³ugê techniczno organizacyjn¹ Zespo³u odpowiedzialny jest MOPS. W 2012 r. do Zespo³u Interdyscyplinarnego wp³ynê³y 122 formularze Niebieskiej Karty. Obchody jubileuszu W zwi¹zku z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania w Stargardzie Programu Szko³a, Rodzina, Œrodowisko, Urz¹d Miejski wraz z partnerami zorganizuje kilka okolicznoœciowych imprez. W sobotê 25 maja odbêdzie siê rajd miêdzyszkolny. W poniedzia³ek 27 maja uroczyste spotkanie Miejskiej Grupy Konsultacyjnej. Natomiast w œrodê 29 maja, na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul. Limanowskiego od 9.00 do odbêd¹ siê rozgrywki miêdzyszkolne stargardzkich szkó³ gimnazjalnych (pi³ka koszykowa dziewcz¹t, pi³ka no na ch³opców, tenis). Tego samego dnia, od 9.00 do na Hali Miejskiej przy ul. Pierwszej Brygady rywalizowaæ bêd¹ uczniowie szkó³ podstawowych. Przewidziano szereg konkursów i nagród dla dzieci i m³odzie y bior¹cych udzia³ w obchodach. Oprac. Wydzia³ Polityki Spo³ecznej UM s.8 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

9 9 WYWIAD Z PREZYDENTEM Tadeusz Surma Od 10 lat Stargard wci¹ siê zmienia Dokoñczenie ze strony 4 czyzn, dom dzienny dla osób starszych. Je eli mamy takiego partnera, który ochoczo i profesjonalnie zajmuje siê powszechnie wystêpuj¹cymi w miastach problemami bezdomnoœci i samotnoœci, to warto korzystaæ z tego. Myœlê, e umiejêtnie wykorzystujemy ten fakt dla korzyœci wielu, wielu osób. - A co z kultur¹? Czeka nas jeszcze wiele do zrobienia, a przede wszystkim modernizacja Amfiteatru. Mêczy Pana stan w jakim znajduje siê ten obiekt? - Niestety tak. Kilka razy zwracaliœmy siê o to, aby modernizacja Amfiteatru znalaz³a siê w planie indykatywnym Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Za ka dym razem nasze wnioski nie uzyska³y pozytywnych opinii, a co za tym idzie, wsparcia z œrodków unijnych. Przy tych mo liwoœciach finansowych, jakie posiada obecnie Stargard, nie jesteœmy w stanie udÿwign¹æ sami, ca³ego ciê aru gruntownej przebudowy tego obiektu. Modernizacja Amfiteatru to koszt siêgaj¹cy kilkunastu milionów z³otych. Byæ mo e nie zadzia³am w tym momencie z korzyœci¹ dla siebie, ale muszê byæ uczciwy przede wszystkim wobec mieszkañców. W przysz³ym roku zaplanowaliœmy do realizacji drogê ³¹cz¹c¹ ulicê Spokojn¹ z rondem Golczewo to koszt równie kilkunastu milionów z³otych. Jeœli mam wybieraæ, miêdzy Amfiteatrem, a t¹ inwestycj¹ drogow¹, wybieram to drugie. Dziêki tej drodze zwiêkszymy atrakcyjnoœæ parku przemys³owego. Byæ mo e, a s¹ na to du e szanse, pozwoli nam to zakoñczyæ z powodzeniem rozmowy z kolejnymi inwestorami. Najpierw praca, póÿniej rozrywka. Wydaje mi siê, e taki sposób postawienia sprawy jest po prostu uczciwy i odpowiedzialny. Nie oznacza to jednak, e temat od³o ony jest na pó³kê i nie bêdziemy do niego wracaæ. Widzê realn¹ szansê, aby nied³ugo do tematu wróciæ. Kolegiata NMP i mury obronne z fortyfikacjami, doczeka³y siê tytu³u Pomnik Historii. Co najmniej kilka zabytków objêtych zosta³o pracami rewitalizacji - W tym przypadku akurat uda³o nam siê pozyskaæ wielokrotnie wsparcie œrodków unijnych, ale tak e z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno Brama Wa³owa jak i Basteja realizowane s¹ w ramach du ego wsparcia ze œrodków unijnych siêgaj¹cego ponad 80%. Dziêki temu doczeka³y siê rewitalizacji. - Basteja, to jedno z takich miejsc, o którym od czerwca bêdzie siê du o mówiæ. Powstaj¹ce tam multimedialne muzeum historii miasta, bêdzie dum¹ dla mieszkañców. To jeden z tych projektów, które Pan szczególnie lubi, bo wprowadza Stargard w XXI wiek. - To jest projekt, który tworzy zupe³nie now¹ jakoœæ, do której dot¹d nie byliœmy przyzwyczajeni. Musimy wykorzystywaæ to co mamy, czyli liczne œredniowieczne obiekty, bogat¹ historiê miasta, otwieraæ je dla zwiedzaj¹cych i prezentowaæ w nowoczesny sposób nasze dziedzictwo. Turyœci s¹ coraz bardziej wybredni, i dobrze, bo to zmusza nas do podejmowania nowych wyzwañ, aby sprostaæ oczekiwaniom. Mogê tylko zaprosiæ mieszkañców do tego, aby odwiedzali Bastejê. Rzeczywiœcie ta przebudowa i to co bêdzie wewn¹trz, odbije siê g³oœnym echem nie tylko w mieœcie. - Pana prezydentura to równie powstawanie nowych obiektów sportowych, w tym sal gimnastycznych przy szko³ach. Jak bardzo by³y potrzebne œwiadczy to, ile osób korzysta z nich na co dzieñ. - Nie ma ju w Stargardzie adnego gimnazjum ani szko³y podstawowej, która nie posiada³aby w³asnej sali gimnastycznej. To by³ dla nas bardzo wa ny cel, aby wszystkie dzieci mog³y korzystaæ z w³asnych obiektów. W jednym tylko przypadku sala gimnastyczna przy szkole jest skromna, ale jest. Wybudowaliœmy Euroboisko, orlika przy Limanowskiego, nowe sale w szko³ach, boisko na osiedlu Lotnisko, gdzie równie czêsto jest problem eby pograæ, bo jest tylu chêtnych. W infrastrukturê sportow¹ bêdziemy nadal inwestowaæ. Mamy kolejne projekty, tak e zwi¹zane ze stadionem oraz p³ywalni¹. - Zapowiedzia³ Pan, e w ca³ym Stargardzie powstan¹ place zabaw. Uda³o siê, ku uciesze dzieci i rodziców. - My w parku mo emy sobie posiedzieæ na ³awce i pos³uchaæ ptaków, ale dzieci potrzebuj¹ rozrywki. To jest naturalne. Tak jak naturalne s¹ ju dla wszystkich place zabaw w mieœcie, utworzone w miejscach rekreacji i wypoczynku. - Wróæmy jeszcze na chwilê do gospodarki. Bridgestone, Cargotec, MTU to trzy wielkie inwestycje w Stargardzie, dziêki którym blisko 2 tysi¹ce osób bêdzie mia³o sta³¹ pracê. Jak uda- ³o siê Panu przyci¹gn¹æ ich do nas? - Nale y powiedzieæ, e ju teraz na terenie Parku Przemys³owego Nowoczesnych Technologii pracê ma ju ponad 1000 osób i liczba ta bêdzie ros³a. Rozbudowa³y siê Bridgestone i Cargotec. Niebawem ruszy budowa fabryki MTU. A przecie jest jeszcze tzw. ma³y park, na pó³nocy miasta i kolejne kilka tysiêcy zatrudnionych. Myœlê, e liczba miejsc pracy w PPNT bêdzie w niedalekiej przysz³oœci co najmniej dwukrotnie wiêksza. Oczywiœcie je eli wszystko potoczy siê zgodnie z naszymi planami i dzia³aniami, które aktualnie prowadzimy. Jak przyci¹gamy inwestorów? To jest z³o ony problem. Jak powiedzia³em wczeœniej, to inwestor podejmuje decyzjê gdzie postawi zak³ad. My mamy zadanie go przekonaæ do tego, e u nas bêdzie mu najlepiej. Mamy du y atut w postaci by³ego lotniska, na którym jest wiele p³askich gruntów. Potrzebowa³y one jednak mediów, infrastruktury, bez której o inwestora jest trudno. My to ju mamy. Przypomnê jednak, e Miasto i MPGK, wpompowaliœmy w te tereny oko³o 100 milionów z³otych na rozwój infrastruktury technicznej. Wiele œrodków pozyskaliœmy z Unii. Wszystko to jednak teraz procentuje. Mamy w ten sposób silne argumenty w rozmowach z inwestorami, którzy nie tylko widz¹ nasze starania, ale równie to, e jesteœmy przygotowani na inwestycje. - Inn¹ spraw¹ jest dyskrecja w rozmowach z inwestorami. U nas nie zdarzaj¹ siê takie sytuacje jak np. na Œl¹sku, gdzie mia³a stan¹æ fabryka Mercedesa i przedwczeœnie odtr¹biono sukces. W konsekwencji potê ny inwestor wybuduje fabrykê na Wêgrzech. Pana zdaniem, gdyby Mercedesowi zaproponowano Stargard, Polska nie straci³aby na tym? - W tym przypadku, komuœ puœci³y nerwy i poinformowa³ opiniê publiczn¹ o sukcesie za wczeœnie. Takie sytuacje nie maj¹ prawa siê zdarzaæ. Dwie zasady, których wymagam od wspó³pracowników bezwzglêdnie to: po pierwsze dyskrecja, czyli inwestor decyduje o tym kiedy poinformuje o swoich zamierzeniach, a po drugie nie wolno k³amaæ inwestorom. Nawet jeœli prawda nie jest sprzyjaj¹ca, to nale y o niej mówiæ i wskazywaæ na sposoby poradzenia sobie z trudnoœciami. Dyskrecja i szczeroœæ to dwie podstawowe zasady, które inwestorzy ceni¹ w Stargardzie. - Wspomnia³ Pan o boomie w Stargardzkim Parku Przemys³owym i kolejnych tysi¹cach miejsc pracy. To nie koniec? - Tak. Trwaj¹ rozmowy z kolejnymi inwestorami. W³aœnie rozpoczê³y siê dwie kolejne inwestycje, w tym fabryka zak³adu wysokich technologii. - Wyprzedza Pan w gospodarczych pomys³ach konkurencje z innych miast. Trwa praca nad utworzeniem klastra przemys³owego. Stargard dziêki temu nie straci pozycji gospodarczego lidera w regionie? - Nie mo emy czekaæ i patrzeæ co siê bêdzie dzia³o, lecz wci¹ iœæ do przodu. Dotychczasowe metody pozyskiwania inwestorów w Stargardzie s¹ jeszcze z dwudziestego wieku. Mamy natomiast wiek XXI i potrzeba nowych metod i rozwi¹zañ. Myœlê, e tak¹ odpowiedzi¹ na wyzwania nowych czasów bêd¹ klastry. Chcemy go budowaæ. Powo- ³a³em pe³nomocnika do tych spraw i konsekwentnie bêdziemy go realizowaæ. - Stargard znów ucieka konkurencji na rynku pozyskiwania inwestorów? - Nie traktowa³bym tego w kategoriach konkurencji. Owszem zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy w Polsce jest du e, w naszym województwie szczególnie. Przypomnê, e zachodniopomorskie jest na drugim miejscu w kraju pod wzglêdem bezrobocia. Dlatego nie ma sensu konkurowaæ. Trzeba raczej wspólnie zabiegaæ o nowe inwestycje, bo to le y w interesie ca³ego regionu. - Wypracowa³ sobie Pan opiniê cz³owieka, który potrafi wspó³pracowaæ z ka dym, komu zale y na rozwoju miasta i regionu. Przez to nara a siê Pan czasami na krytykê i negatywne komentarze. Warto? - Takich krytyk siê nie bojê. Samorz¹d to nie jest miejsce do uprawiania polityki. Tutaj nie mo e byæ tak jak ogl¹damy to w telewizji, wiecznych przepychanek, k³ótni, zawiœci, braku konsensusu. Jednym zdaniem: nie ma miejsca na politykierstwo. Samo- Dokoñczenie strona 10 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.9

10 10 WYWIAD Z PREZYDENTEM rz¹d powsta³ po to, eby ludzie lokalnie rozwi¹zywali lokalne problemy i zajmowali siê rozwojem w³asnych miast, swoich ma³ych ojczyzn. Tak chcê to robiæ. Je eli chcemy pracowaæ na rzecz miasta, to niezale nie od przekonañ i pogl¹dów, musimy to wykorzystaæ. Nie powinniœmy walczyæ ze sob¹ tylko dlatego, e mamy inne pogl¹dy œwiatopogl¹dowe, inn¹ przynale noœæ partyjn¹. Szukajmy zgody i porozumienia, z których zawsze bêd¹ mieli korzyœæ mieszkañcy, bo wiêcej bêdzie mo na dla nich zrobiæ. - Czasem ³atwiej jest zostaæ docenionym przez kapitu³ê Globe Award, ni przeczytaæ dobre s³owo w lokalnych mediach? - To jest na pewno smutne. Dziennikarzom czêsto brakuje obiektywizmu. atwo zapominaj¹ o tym co by³o, jaki do niedawna by³ Stargard, a to jaki jest teraz - przyjmuj¹ za coœ oczywistego, normalnego. Tymczasem niedawno by³em poza granicami Polski. Warto czasem odwiedziæ kraje, które maj¹ bardzo powa ne problemy gospodarcze, problemy z rozwojem, eby umieæ doceniæ to, co nam siê uda³o dokonaæ. Wszystkim narodom yczê, aby umia³y pracowaæ dla rozwoju kraju tak, jak my robimy to w Tadeusz Surma Zrównowa ony rozwój miasta to tereny przemys³owe... Stargardzie. Przyje d aj¹ do nas czêsto wycieczki, choæby niedawna wizyta studyjna z Ukrainy i chc¹, aby u nich by³o jak u nas. Chêtnie im pomo emy, poka emy, niech siê ucz¹ od nas wspó³pracy dla dobra ogó³u. Nie mamy naprawdê czego siê wstydziæ. - A mo e krytykuj¹ ci, którzy nie mog¹ siê pogodziæ z tym, e Stargard za Pana rz¹dów omijaj¹ afery korupcyjne i spektakularne akcje CBA? - I oby dalej tak by³o! Zawsze znajd¹ siê niew¹tpliwie inne powody do krytyki, lecz niech bêd¹ oparte na obiektywnych przes³ankach. Tymczasem, czêsto jest tak, e s¹ to tylko zjadliwe ataki, nacechowane emocjonalnie, w których za grosz nie ma obiektywizmu. Kiedyœ od jednego z dziennikarzy, mieszkañców Szczecina us³ysza³em, e Stargard nie zas³uguje na obiekt taki jak Galeria Starówka. A dlaczego nie? Bo takie mog¹ powstawaæ wy³¹cznie w Szczecinie. Takie rozumowanie jest nie tylko pozbawione sensu, ale te ukazuje sposób zaszufladkowania naszego miasta. Nie jesteœmy ju sypialni¹ dla Szczecina, ale s¹ ludzie którzy nie chc¹ tego sobie uœwiadomiæ. - Brak afer w Pana otoczeniu mo e byæ wynikiem doboru wspó³pracowników? - Wielokrotnie spotka³em siê z sytuacj¹, kiedy moje decyzje kadrowe by³y ostro krytykowane, a czas pokaza³, e okazywa³y siê trafne. Ci ludzie wykazali siê, sprawdzili siê. Ostatnio jeden z moich wspó³pracowników, za którego powo³anie by³em niegdyœ atakowany, zosta³ po egnany przez Radê Miejsk¹ owacjami na stoj¹co. Oceny mog¹ wiêc byæ ró ne, lecz weryfikuje wszystko ycie i czas. - Jest Pan wierny osobom, na których nie zawiód³ siê Pan jako na wspó³pracownikach, bez wzglêdu na to jak¹ opcjê polityczn¹ reprezentuj¹. Pañskie otoczenie to ludzie o najró niejszych yciorysach, reprezentuj¹cy ró ne stanowiska. Jak dobiera Pan wspó³pracowników, bo to od tego w du ej mierze zale a³ sukces Stargardu na niwie gospodarczej i spo³ecznej? - Oceniam ludzi nade wszystko na podstawie tego co robi¹ i w jaki sposób to robi¹. Tutaj decyduj¹ nie tylko konieczne kwalifikacje, ale tak e pewne cechy charakteru. To jest oczywiste, e nikt nie jest doskona³y i nie zawsze wszystko wychodzi. Jednak samo zaanga owanie, podejœcie do problemów, nie unikanie ich rozwi¹zywania, to s¹ bardzo wa ne rzeczy przy ocenie danej osoby. Moi wspó³pracownicy musz¹ byæ te chêtni do pracy w zespole. Tu nie ma miejsca na indywidualizm. Musz¹ rozumieæ, e stanowimy zespó³, który zosta³ wynajêty przez mieszkañców Stargardu po to, aby na ich rzecz pracowaæ. - Ca³y czas ocenia Pan dzia³ania wspó³pracowników i potrafi równie podj¹æ trudne decyzje o rozstaniu siê z kimœ. Wiele osób odczu³o, e kariera w samorz¹dzie tak jak szybko siê zaczê- ³a, tak te szybko mo e siê skoñczyæ. - Z przykroœci¹ to stwierdzam, ale czasami rzeczywiœcie okazuje siê, e nie jest ³atwo znaleÿæ mi z kimœ wspólny jêzyk pomimo, e pok³ada³em w nim okreœlone nadzieje. Na tym jednak polega praca w zespole, e ludzie s¹ wobec siebie lojalni i zachowuj¹ siê fair. To nie oznacza oczywiœcie, e maj¹ byæ wiernopoddañczy. Oczekujê od ludzi, aby wyra ali swoje zdanie, aby spierali siê, lecz szanowali podjête decyzje. To jest istota pracy zespo³owej. - Lubi Pan otaczaæ siê agentami SB? - To nie jest kwestia lubi - nie lubi. W przypadku Marka Kisio s¹d orzek³, e jest k³amc¹ lustracyjnym i wymierzy³ mu najni szy z mo liwych wymiar kary. Tadeusz Surma...dba³oœæ o zabytki i estetykê miasta......a tak e zaspokajanie potrzeb mieszkañców To pokazuje ile w tym by³o wspó³pracy z esbecj¹ i jaki kaliber mia³a ta sprawa. Mimo to, Marek Kisio poniós³ wszelkie sankcje przewidziane z uznaniem go k³amc¹ lustracyjnym. Przesta³ byæ sekretarzem miasta, przesta³ byæ radnym powiatowym. Osobiœcie by³em bardzo zadowolony z jego pracy i wspó³pracy z nim. Prowadzi bardzo wa n¹ inwestycjê zwi¹zan¹ z przebudow¹ Ratusza o du ej wartoœci, który prowadzimy przy wsparciu œrodków z Unii Europejskiej. Je eli ja mam w tym przypadku ryzykowaæ, e coœ z t¹ inwestycj¹ bêdzie nie tak, bo zabraknie Kisia, który prowadzi j¹ od samego pocz¹tku, to nie mogê sobie na to pozwoliæ. By³aby to z mojej strony nieodpowiedzialnoœæ. Nie widzia³em wiêc adnych powodów, aby zrezygnowaæ z Marka Kisia jako z pracownika, nadzoruj¹cego jednoczeœnie przebudowê Ratusza. Tym bardziej, e da³ siê poznaæ jako bardzo dobry organizator, sprawny i samodzielny pracownik, nie boi siê rozwi¹zywania problemów, a dodatkowo potrafi pracowaæ w zespole. Nie zawiód³ te chyba nikogo z mieszkañców, kiedy kierowa³ sztabem kryzysowym i musia³ szybko reagowaæ na tragedie i zabezpieczaæ opiekê poszkodowanym. Nie bêdê wiêc w tej sprawie s³ucha³ niektórych szczególnie gorliwych inkwizytorów, którzy uwa aj¹, e wyrok s¹dowy jest za niski i trzeba jeszcze Kisiowi do³o yæ. - Zaskoczy³a Pana rezygnacja Marka Kisio z funkcji naczelnika wydzia³u gospodarczego? - Tak. To by³a jego decyzja. Nie dziwiê siê, bo...o komfort dzieci... Tadeusz Surma UM Stargard atak dziennikarzy-inkwizytorów by³ perfidny i niskich lotów. Szkoda mi zarówno jego jak i jego najbli - szych, którzy bardzo odczuli te brutalne, pozbawione obiektywnych przes³anek prasowe kalumnie. Rezygnuj¹c z pracy w Urzêdzie Miejskim Marek Kisio zachowa³ siê bardzo honorowo. Nie wymaga³em tego od niego i w aden sposób nie naciska³em. Niech ludzie sami oceni¹, czy niefrasobliwe i nie nios¹ce dla nikogo krzywdy, czyjeœ zachowanie sprzed 30 lat jest powodem do tego, aby przekreœlaæ dorobek cz³owieka. Podkreœlam - dobrego samorz¹dowca. - Ma Pan jeszcze czas aby pojeÿdziæ ulubionym motorem? - To jest moja pasja i od tego nie mo na uciec. Je eli mam woln¹ chwilê to wsiadam na motocykl. Ostatni zagraniczny wyjazd, o którym wspomnia- ³em, te odby³ siê na dwóch kó³kach. - A œci¹gnie Pan wzorem lat ubieg³ych, zaprzyjaÿnionych motocyklistów z ca³ej Polski? - Rozmawiamy o tym. Chcia³bym, eby Stargard odwiedzili w przysz³ym roku moi koledzy z Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom Zagranic¹ Wschód-Zachód. Zachêcam ich do tego, byæ mo e siê uda. Rozmawia³ Marcin Rumiñski s.10 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

11 11 KOMUNIKATY PAÑSTWOWA SZKO A MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOS AWSKIEGO W STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 13 TEL/FAX Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w Stargardzie Szczeciñskim og³asza nabór kandydatów na uczniów w roku szkolnym 2013/2014. W szkole mo na uczyæ siê gry na nastêpuj¹cych instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, gitara, wiolonczela, kontrabas, flet, tr¹bka, klarnet, obój, saksofon, perkusja i akordeon. Od wrzeœnia 2013 roku zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w wyremontowanej i znakomicie wyposa onej placówce. Szko³a mo e pochwaliæ siê wieloma sukcesami. Uczniowie osi¹gaj¹ laury na konkursach miêdzynarodowych i ogólnopolskich ( liczne sukcesy pianisty Artura Haftmana i Daniela Ziomko, klasy perkusji, skrzypiec- Julia Iwanciw) graj¹ w orkiestrach symfonicznych i zespo³ach rozrywkowych. Trzech uczniów jest stypendystami Prezydenta Miasta Stargard. Absolwenci kszta³c¹ siê na uczelniach artystycznych, prowadz¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ i pedagogiczn¹ oraz powiêkszaj¹ grono wielbicieli muzyki. Badanie przydatnoœci do szko³y muzycznej I stopnia odbêdzie siê 10 czerwca 2013 roku, egzaminy do szko³y muzycznej II stopnia 14 i 15 czerwca 2013 roku( podanie nale y z³o yæ do dnia 31 maja). Wszelkich informacji udziela sekretariat szko³y. Informacje o naborze zamieszczone s¹ te na stronie internetowej ( w zak³adce nabór 2013/2014. Informacja o dyplomach uczniów klasy VI PSM II stopnia W bie ¹cym roku szkolnym PSM II stopnia koñczy 5 uczniów. Warunkiem otrzymania dyplomu ukoñczenia szko³y jest pozytywnie zdany egzamin z historii muzyki oraz wykonanie recitalu z instrumentu g³ównego. Tegoroczne dyplomy odbêd¹ siê w Sali Stargardzkiego Centrum Kultury ( Ma³a scena) w nastêpuj¹cych terminach: 10 czerwca 2013 godz Katarzyna Nowak fortepian nauczyciel mgr aneta Bartosiewicz 13 czerwca 2013 roku godz Daniel Ziomko- fortepian nauczyciel mgr aneta Bartosiewicz 17 czerwca 2013 roku godz Artur Haftman- fortepian nauczyciel mgr Ewa Kubiak-Kubacka 18 czerwca 2013 roku godz Agata So³oducha skrzypce nauczyciel dr Bogdan Szczerkowski 18 czerwca 2013 roku godz Krzysztof Gajek tr¹bka nauczyciel mgr Micha³ Koniarski Serdecznie zapraszamy! SESJA RADY MIEJSKIEJ XXIX sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê 28 maja o godz w sali wielofunkcyjnej Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Pi³sudskiego 105. DANE TELEADRESOWE ZARZ D US UG KOMUNALNYCH ZUK mieœci siê na pierwszym i drugim piêtrze wie owca przy ul. Pierwszej Brygady 35. Godziny pracy: poniedzia³ek pi¹tek od 7:00 do 15:00. Sekretariat (II piêtro, pok. 203), tel oraz Biuro Obs³ugi Klienta (I piêtro, pok. 103), tel lub Strona internetowa: INSTRUKTORA FITNESS do pracy w FITNESS KLUB OSIR, w doskona³ych warunkach, na nowoczesnym sprzêcie, w m³odym, profesjonalnym zespole! Jeœli: znasz i potrafisz nauczyæ wszystkich form treningu fitness; posiadasz niezbêdne uprawnienia; ukoñczone 18 lat; masz talent pedagogiczny (zajêcia z dzieæmi i doros³ymi); cechuje Ciê zmys³ organizacyjny, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole... do³¹cz do ekipy instruktorsko-trenerskiej Oœrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o. o.! Kontakt: sekretariat OSiR Stargard Sp. z o. o. ul. Szczeciñska 35, tel Dy ur radnych Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Wies³aw Mas³owski - przyjmuje w poniedzia³ki od do w pokoju nr 29. Wszystkie dy ury odbywaj¹ siê w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1. Radni pe³ni¹ dy ury w ka dy roboczy poniedzia³ek od do w pokoju nr maja - Krzysztof Sosin i Marcin Przepióra 03 czerwca Kamil Chwa³ek, Ireneusz G¹siorek i Monika Kieliszak 10 czerwca - Wioleta Sawicka i Krystyna Smolarek 17 czerwca Bartosz Rudnicki i Wies³aw Myszczyñski 24 czerwca - Mariusz Nosal i Krystian Masalski Pozosta³e dy ury radnych s¹ na stronie: w zak³adce Rada Miejska. Kasa w Urzêdzie Miejskim Informujemy, e kasa w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 od poniedzia³ku do pi¹tku pracuje w godzinach: przyjmowanie wp³at i wyp³aty, przerwa na rozliczenie kasy z bankiem, przyjmowanie wp³at i wyp³aty. Kasa w ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1: przyjmowanie wp³at i wyp³aty, przerwa œniadaniowa, przyjmowanie wp³at i wyp³aty. W godzinach zamkniêcia obu kas istnieje mo liwoœæ dokonania p³atnoœci na konto Urzêdu Miejskiego w Stargardzie bezpoœrednio w Banku PKO SA (z ubrem) bez ponoszenia jakichkolwiek op³at. Dy ur Prezydenta Prezydent Stargardu spotyka siê z mieszkañcami w ka dy poniedzia³ek od godziny w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.11

12 12 PE EN ATRAKCJI STARGARDZKI DZIEÑ DZIECKA IMPREZY Prezydent Miasta zaprasza 1 czerwca o dzieci i rodziców na 6. Stargardzki Dzieñ Dziecka. Na terenach zielonych Amfiteatru Miejskiego wyczarowany zostanie kolorowy œwiat Bajlandii. W Bajlandii bêd¹ spektakle, pokazy i zabawy plenerowe: pokaz du ych baniek mydlanych, Zabawy z Piratami, pokaz cyrkowy artysty ulicznego JUST EDI SHOW, dmuchane zje d alnie, zamki, basen z kulkami, Byk Rodeo, bujaki ALF i wiele innych atrakcji. W Stacji Centrum Otwartych Drzwi dzieci wezm¹ udzia³ w zabawach i animacjach. Wszystkich za to zachêcamy do udzia³u w pokazach i prezentacjach promuj¹cych zdrowy tryb ycia. Stargardzkie stowarzyszenia zorganizuj¹ Dzieñ Promocji Zdrowia. W programie m.in.: pokazy udzielania pierwszej pomocy, gry i zabawy dot. bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, pokazy fitness, konkurencje sportowo-rekreacyjne, ulotki, gad ety. Na dzieci bêdzie czeka³ policyjny radiowóz, którego sprzêt i wyposa enie bêdzie mo na obejrzeæ od œrodka. W trakcie trwania festynu bêdzie mo na kupiæ watê cukrow¹, popcorn, zabawki dla dzieci, posiliæ siê w ma³ej gastronomi. Oprac. Mistrzostwa Polski Samorz¹dowców w Koszykówce 0d 13 do 15 wrzeœnia br. w Stargardzie bêd¹ rozgrywane Mistrzostwa Polski Samorz¹dowców w Koszykówce Mê czyzn. Zg³oszenia dru yn przyjmowane s¹ do 30 czerwca. Prezydent S³awomir Pajor zaprasza do udzia³u reprezentacje samorz¹dów z ca³ej Polski. Zapraszam wszystkich, którzy chc¹ spêdziæ czas w atrakcyjny sposób, ³¹cz¹c smak sportowego wspó³zawodnictwa. Wyra am nadziejê, e wspólnie stworzymy wspania³e widowisko koszykarskie, które wpisze siê w kalendarz wydarzeñ sportowych w naszym mieœcie czytamy w piœmie Prezydenta do samorz¹dowców. Szczegó³owych informacji udziela S³awomir Wojciech Makowski, specjalista ds. organizacji imprez i marketingu OSiR Stargard Sp. z o.o. telefon STARGARDZKI INFORMATOR SAMORZ DOWY s.12 Wydawca: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim Redaktor Naczelny: Zdzis³aw Rygiel - Sekretarz Miasta Adres: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim, ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciñski Kontakt: tel.: ,

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I BLACH SPOINAMI

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.

Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok. Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Lublinie z dnia.. 2014 r. Program współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo