Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy zak³ad nowe miejsca pracy"

Transkrypt

1 nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym. W hali przemys³owej o powierzchni 11 tys. m2 bêdzie konfekcjonowana stal. W przysz³ym roku w nowym zak³adzie pracê znajdzie 70 osób. Strona 3 Dziesiêciolecie PROMYKÓW Strony 7,8 Prezydent Pajor o trzech kadencjach Strony 4,9,10

2 2 Basteja ju wyposa ana AKTUALNOŒCI Konferencja naukowa pod has³em Miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu bêdzie jednym z elementów otwarcia obiektu muzealnego w Bastei. Konferencja odbêdzie siê w dniach 13/14 czerwca. Aktualnie trwaj¹ ostatnie prace zwi¹zane z przebudow¹ obiektu i budow¹ czêœci pawilonu w Parku Piastowskim. Wnêtrze nowego, multimedialnego muzeum jest wype³niane urz¹dzeniami i instalacjami, które bêd¹ s³u yæ zwiedzaj¹cym. Przypomnijmy, stargardzka inwestycja jest czêœci¹ projektu pod nazw¹ Dwa miejsca z histori¹ przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczeciñskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840m2) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360m2) w Stargardzie Szczeciñskim. Konferencja, która odbêdzie siê 13 i 14 czerwca jest zwieñczeniem partnerskiego projektu, w którym Gmina Miasto Stargard oraz Miasto Neubrandenburg skonsolidowa³y wspó³pracê i wspólnie stworzy³y dwie koresponduj¹ce ze sob¹ wystawy w dwóch historycznych, zabytkowych obiektach stargardzkiej Bastei oraz klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu. UWAGA! Utrudnienia dla kierowców i pieszych Z pocz¹tkiem czerwca planowane jest rozpoczêcie prac zwi¹zanych z przebudow¹ skrzy owania ulic Broniewskiego, Niepodleg³oœci, Ró ana i budowa w tym miejscu ronda. W zwi¹zku z rozpoczêciem prac wyst¹pi¹ utrudnienia w ruchu. Zgodnie z zatwierdzonym projeknuje wprowadziæ dla autobusów objazd przez ul. prac przejazd t¹ ulic¹ bêdzie utrudniony, MZK platem organizacji ruchu prace prowadzone bêd¹ w 3 Iwaszkiewicza. etapach. W przypadku powstania sytuacji uniemo liwiaj¹cej przejazd przez przebudowywane skrzy owa- W dwóch pierwszych etapach wjazd z ka dej ulicy prowadz¹cej do skrzy owania bêdzie umo liwiony. drog¹ gruntow¹ przy zak³adzie ZNI i dalej do ul. nie, awaryjnie bêdzie mo na skorzystaæ z przejazdu W 3 etapie zamkniêty zostanie wjazd z ul. Ró anej w ul. Broniewskiego. Ruch pojazdów w miej- przy nowym cmentarzu a do ul. Spokojnej. Spokojnej lub drog¹ od miejscowoœci Golczewo scu prac kierowany bêdzie tymczasow¹ sygnalizacja œwietln¹. W celu zmniejszenia utrudnieñ w rukoñczyæ z pocz¹tkiem listopada 2013 r. Zgodnie z umow¹ ca³oœæ prac planuje siê zachu tymczasowa organizacja ruchu bêdzie na bie ¹co korygowana i dostosowywana do potrzeb. renie inwestycji bêdziemy informowali na bie ¹co O wszelkich zmianach komunikacyjnych na te- Z uwagi na fakt, i ul. Niepodleg³oœci odbywa w SIS oraz na stronie siê ruch autobusów komunikacji miejskiej i podczas (BiT) Meldunek na nowych zasadach Wiele u³atwieñ wprowadzono w przepisach dotycz¹cych zameldowania cudzoziemców oraz obywateli polskich. Zmiany dotycz¹ce meldunków sta³ych, czasowych a tak e sankcji karnych za ich niedope³nienie. Nie ma ju obowi¹zku zameldowania na pobyt czasowy nie przekraczaj¹cy 3 miesiêcy dla obywateli polskich, UE, pañstw zrzeszonych w EFTA z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. Zlikwidowany zosta³ równie obowi¹zek meldunkowy dla wczasowiczów i turystów. W³aœciciele mieszkañ, so³tysi, dozorcy, administratorzy domów oraz zak³adów pracy nie musz¹ ju weryfikowaæ, czy mieszkaniec lub pracownik jest zameldowany pod danym adresem. Nowe przepisy daj¹ te mo liwoœæ dope³nienia obowi¹zku meldunkowego przez pe³nomocnika. Musi on posiadaæ i okazaæ pe³nomocnictwo w formie, o którym mowa w art. 33 s.2 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego - udzielone na piœmie lub zg³oszone do protoko³u. Osoby, które wyje d aj¹ na d³u ej zagranicê, musz¹ zg³osiæ ten fakt w biurze meldunkowym tylko w przypadku wyjazdów przekraczaj¹cych 6 miesiêcy. Osoba, która zamelduje siê w nowym miejscu mo e zostaæ automatycznie wymeldowana z dotychczasowego miejsca pobytu sta³ego lub czasowego przekraczaj¹cego 3 miesi¹ce. Natomiast sam obowi¹zek meldunkowy powinien nast¹piæ w ci¹gu 30 dni od chwili przybycia do nowego miejsca zamieszkania, a nie jak dotychczas przed up³ywem czwartej doby. Podczas zameldowywania siê nie s¹ ju wymagane informacje o wykszta³ceniu, obowi¹zku wojskowym oraz nie potrzeba przedk³adaæ ksi¹ eczki wojskowej. Nowe przepisy znios³y tak e sankcje karne za niedope³nienie obowi¹zku meldunkowego dla obywateli polskich, UE, pañstw zrzeszonych w EFTA z EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej. Puls Biznesu (nr 94 z maja) opublikowa³ wyniki rankingu Filary Polskiej Gospodarki na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Wœród laureatów znaleÿli siê prezydent S³awomir Pajor oraz stargardzka fabryka Bridgestone. Wysoko w rankingu Pulsu Biznesu Puls Biznesu w po³owie maja przyzna³ firmom z naszego regionu tytu³ Filarów Polskiej Gospodarki, a prezydentom, burmistrzom wójtom Samorz¹dowych Mened erów Roku. Prezydent S³awomir Pajor w rankingu uplasowa³ siê na 5 miejscu wœród wójtów, burmistrzów i prezydentów najprê - niej rozwijaj¹cych siê gmin w naszym województwie. Natomiast stargardzka fabryka Bridgestone zajê³a czwart¹ pozycjê w zachodniopomorskiej ods³onie Filarów Polskiej Gospodarki Ranking Filary Polskiej Gospodarki ma na celu wyró nienie firm stabilnych i znacz¹co wp³ywaj¹cych na rozwój regionów, w których prowadz¹ dzia³alnoœæ, a jednoczeœnie uto samiaj¹cych siê z tymi regionami. To ranking firm, które s¹ wa nymi pracodawcami, wspieraj¹cymi i promuj¹cymi zatrudnienie, które umo liwiaj¹ rozwój przedsiêbiorczoœci, a tak- e anga uj¹ siê w dzia³ania na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnych. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

3 3 NASZ TEMAT Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym. W hali przemys³owej o powierzchni 11 tys. m2 bêdzie konfekcjonowana stal. W przysz³ym roku w nowym zak³adzie pracê znajdzie 70 osób. Na rozpoczêcie prac budowlanych musieliœmy czekaæ prawie cztery lata. 1 czerwca 2009 roku znana na belgijskim i europejskim rynku obróbki elementów stalowych firma Van Heyghen Stal Polska Sp. z o.o. zakupi³a nieruchomoœæ w Stargardzkim Parku Przemys³owym o powierzchni blisko 11 ha. Nieruchomoœæ po³o ona jest przy ulicy Przemys³owej. Niepewna sytuacja na rynkach œwiatowych zablokowa³a na jakiœ czas dalsz¹ inwestycjê. W tym roku prace jednak ruszy³y pe³n¹ par¹. Van Heyghen w Stargardzie Wartoœæ inwestycji opiewa na kwotê 70 milionów z³otych. W Stargardzkim Parku Przemys³owym rozpoczêto budowê hali wraz z zapleczem socjalnobiurowym o powierzchni m2. Znajd¹ siê w niej dwie linie produkcyjne. Przy ka dej bêdzie pracowaæ 35 osób. Ka da kolejna linia produkcyjna jaka powstanie da zatrudnienie nastêpnym 35 oso- bom. Hala bêdzie ponadto wyposa ona w dwa dÿwigi: jeden o udÿwigu 40 t przeznaczony do przenoszenia zwojów elementów metalowych, a drugi o mocy udÿwigowej 20 t - przeznaczony do ³adowania pociêtych listew do œrodków transportu. Dzia³alnoœæ polega³a bêdzie na ciêciu zwojów metalu, nastêpnie na ich szlifowaniu, wyrównywaniu w celu ich sprzeda y odbiorcom koñcowym. Odbiorcami spó³ki bêd¹ producenci dÿwigów, kontenerów, firmy konstrukcyjne i inni. W kolejnych latach dzia³alnoœci planowany jest dalszy rozwój inwestycji. Firma chce m.in. wykonaæ instalacjê do uszlachetniania stali. Dodatkowo planowane jest wybudowanie kolejowego terminalu prze³adunkowego. Znana europejska marka Spó³ka Van Heyghen Staal zosta³a za³o ona przez Henrego Van Heyghena w 1981 roku. W 1989 roku przenios³a swoj¹ siedzibê do Evergem pod Ghent w Belgii. Firma zajmuje siê szeroko pojêtym konfekcjonowaniem stali. Wiêcej informacji na temat dzia³alnoœci firmy jest na stronach: oraz Wielkoœæ i po³o enie Jest po³o ony w pó³nocno-zachodniej czêœci miasta i zajmuje obszar 150 ha. Na inwestorów czeka 16 ha atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Oferta jest uzupe³niana o kolejne modu³y inwestycyjne. Inwestycje w infrastrukturê W celu stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenie Stargardzkiego Parku Przemys³owego zrealizowany zosta³ w 2006 roku projekt inwestycyjny wspó³finansowany z funduszy unijnych pn. Budowa i modernizacja dróg wewnêtrznych, budowa infrastruktury sieciowej w Stargardzkim Parku Przemys³owym. Projekt zosta³ zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw. Wartoœæ ca³kowita projektu opiewa³a na kwotê 7,568 mln z³otych. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi³ 6,231 mln z³. Pozosta³¹ kwotê pokry³o Miasto Stargard. W ramach inwestycji wybudowano: ulice Skandynawsk¹, Przemys³ow¹ oraz przebudowano ulicê Ciepln¹. Powsta³y nowe ci¹gi pieszo-rowerowe, oraz zatoki autobusowe, wybudowano równie system odwodnienia dróg w tym rozbudowy jednego i wybudowania dwóch dodatkowych zbiorników retencyjno -infiltracyjnych. Wykonane zosta³o równie nowe oœwietlenie uliczne wraz z instalacj¹ zasilaj¹c¹. W obrêbie wybudowanych dróg zosta³y tak e urz¹dzone tereny zielone i zasadzone nowe drzewa. Obok inwestycji drogowych, dostawcy mediów zrealizowali inwestycje w zakresie infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, ciep³owniczej, energetycznej i gazowej oraz teletechnicznej. Nak³ady inwestycyjne tylko spó³ek komunalnych MPGK i PEC wynios³y ponad 2,5 mln z³otych. Firmy i dzia³alnoœæ Od pocz¹tku istnienia SPP na jego obszarze zainwestowa³o 26 firm. Inwestorzy reprezentuj¹ liczne bran e produkcji i us³ug, m.in. logistyka, konstrukcje stalowe, produkcja wyrobów parafinowych, produkcja elementów grzejnych, produkcja akcesoriów i komponentów dla przemys³u samochodowego, automatyka. Do najwiêkszych zak³adów i pracodawców dzia³aj¹cych w SPP mo na zaliczyæ: Backer OBR, Tradis, Klippan Safety Polska, Spaas Candles Poland, FP Kuca. Stargardzki Park Przemys³owy Ostatnie inwestycje Firmy które w ostatnim okresie zakoñczy³y inwestycje lub s¹ w trakcie budowy: Specma Sp. z o.o. producent systemów i komponentów hydraulicznych. Na prze³omie 2013/14 roku planowana jest ju rozbudowa i zwiêkszenie zatrudnienia. P&S s.c. firma zajmuje siê produkcj¹ elementów linii technologicznych oraz utrzymania ruchu. Firma zakupi³a nieruchomoœæ zabudowan¹ hal¹ w SPP. Skrypko&Skrypko firma z bran y meblarskiej. Firma jest w trakcie przygotowania do realizacji inwestycji. PPHU Agrosad- firma z bran y obs³ugi komunikacji. Zakoñczy³a budowê swojego obiektu i rozpoczê³a dzia³alnoœæ w SPP. Firma ju przygotowuje kolejny etap inwestycji. Euro-Max firma z bran y budowlanej i meblarskiej. Firma jest w trakcie realizacji inwestycji. Najbli sze projekty Czêœæ firm funkcjonuj¹cych w Stargardzkim Parku Przemys³owym, nadal inwestuje i rozbudowuje ju istniej¹ce zak³ady. Prowadzone s¹ tak e rozmowy z kolejnymi potencjonalnymi inwestorami, miêdzy innymi z kooperantami ju dzia³aj¹cych w Stargardzie firm daj¹cymi efekt kuli œnie nej. Miejsca pracy Zakoñczone oraz bêd¹ce w przygotowaniu i realizacji inwestycje w Stargardzkim Parku Przemys³owym tworz¹ ponad 1600 miejsc pracy. Oprac. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.3

4 4 Bêdzie jeszcze wiêcej miejsc pracy Tadeusz Surma - Minê³o 10 lat jak rz¹dzi Pan Stargardem. Czy nasze miasto wygl¹da dziœ ju tak jak sobie Pan marzy³ w 2002 roku? - Jest blisko tego mojego ówczesnego wyobra- enia. Przyznajê, e w wielu sprawach osi¹gnêliœmy wiêcej ni pocz¹tkowo zak³ada³em, np. jeœli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy. Bo to by³ i jest najwa niejszy problem Stargardu. I tak naprawdê gdyby nie zaufanie jakim trzy razy obdarzyli mnie mieszkañcy by³oby to bardzo trudne. W tego typu dzia³aniach potrzebna, wrêcz niezbêdna jest mo liwoœæ kontynuacji wczeœniej podejmowanych dzia³añ. Koncepcja z utworzeniem dwóch parków przemys³owych nie zrealizowa³a siê w ci¹gu jednego roku. 27 inwestorów, bo tylu w tej chwili utworzy³o swoje fabryki na terenach obu parków to jest w³aœnie efekt tych dziesiêciu lat. W tych zak³adach i fabrykach pracuje ju ponad osób. Ale czy to rozwi¹za³o ju wszystkie problemy stargardzian? Absolutnie, nie! Robimy wszystko, eby stwarzaæ dobre warunki dla inwestorów i eby czuli siê w Stargardzie dobrze. Tylko wtedy bêd¹ do nas przychodzili kolejni. Nie jest tak, e ktoœ przyprowadza inwestora i ten zaczyna budowaæ fabrykê. Inwestor sam o tym decyduje. Przychodzi tam, gdzie siê dobrze czuje, gdzie panuje dobry klimat. To wszystko znajduj¹ u nas inwestorzy. Gdy z nimi rozmawiam, podkreœlaj¹ nasze starania, to e reagujemy na ich potrzeby i jesteœmy otwarci na wspó³pracê. Doceniaj¹ to i szanuj¹. - A co z pozosta³ymi, jak Pan to nazwa³, problemami? - Wraz ze swoimi zastêpcami, bardzo czêsto obje d amy miasto. JeŸdzimy w ró ne miejsca i przygl¹damy siê, jak przebiegaj¹ prace, co nale y zmieniæ, co naprawiæ, co zagospodarowaæ. Naprawdê, du o jest jeszcze do zrobienia. Oczywiœcie. Choæ wiele uda³o siê ju zrobiæ, to wci¹ pozostaje wiele dziedzin i spraw, które pozostawiaj¹ niedosyt. Musimy jednak pamiêtaæ, e obracamy siê w okreœlonych realiach bud etowych. A w³aœciwe zarz¹dza- nie bud etem to po prostu odpowiedzialnoœæ przed mieszkañcami. Nie mogê nikomu obiecaæ, e w Stargardzie w ci¹gu roku czy dwóch wyremontujemy wszystkie drogi, chodniki, b¹dÿ wybudujemy nowy amfiteatr czy stadion. Musimy mierzyæ si³y na zamiary i mo liwoœci. Powtórzê, najpierw praca dla stargardzian. Wiêksza iloœæ miejsc pracy to wiêksze wp³ywy podatkowe do bud etu miasta. Wiêksza iloœæ miejsc pracy to mniejsza iloœæ bezrobotnych, a co za tym idzie mniejsza iloœæ osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej. To mechanizm naczyñ œciœle ze sob¹ po³¹czonych. Realizujemy konkretn¹, przemyœlan¹ koncepcjê miasta zrównowa onego rozwoju - ma byæ atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, pracy i wypoczynku. - Zrównowa ony rozwój to jednak nie tylko praca - Oczywiœcie, e nie. W ci¹gu ostatnich piêciu lat na ró nego rodzaju inwestycje miasto przeznaczy³o ponad 115 milionów z³otych. W tym okresie WYWIAD Z PREZYDENTEM wybudowano b¹dÿ zmodernizowano ponad 40 km dróg i chodników, ponad 21 km œcie ek rowerowych, powsta³o ponad 600 miejsc parkingowych, boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Rewitalizujemy zabytki, równie poszczególne kwarta³y miasta. Staramy siê prowadziæ w³aœnie zrównowa ony rozwój. Nie zapominamy równie o ró nego rodzaju programach wsparcia. To s¹ efekty wieloletniego dzia- ³ania. Myœlê, e z czasem bêdzie jeszcze lepiej. Powtórzê raz jeszcze: potrzebujemy konsekwencji w dzia³aniu. - Wspomnia³ Pan o programach wsparcia. Niektóre z nich s¹ wzorcowe na skalê ogólnopolsk¹. - Niew¹tpliwie jest to w du ej mierze zas³uga moich wspó³pracowników, których szczêœliwie dobrze dobieram. Nikt nie jest alf¹ i omeg¹ i wszystkiego nie potrafi. Wiele zale y od tego jaki zespó³ ludzi siê zbuduje. Mam to szczêœcie, e w moim otoczeniu s¹ ludzie o du ej wra liwoœci spo³ecznej i pomys³ach na rozwi¹zywanie problemów spo³ecznych. Nie boj¹ siê wyzwañ i trudnych zadañ do realizacji. Jednym z nich, by³ Piotr Mync, prezes Stargardzkiego TBS. On nieustannie mia³ pomys³y jak wykonuj¹c statutowe funkcje spó³ki, nie zapominaæ o tych, którzy potrzebuj¹ pomocy. Tak zrodzi³y siê mieszkania dla wychowanków domu dziecka, dla seniorów, czy te usprawniono system mieszkañ dla osób niepe³nosprawnych, zapocz¹tkowany jeszcze przez mojego poprzednika. W tej chwili mieszkalnictwo chronione w Stargardzie jest w czo- ³ówce w kraju, jeœli nie wzorcowym na skalê ogólnopolsk¹. To my wyznaczamy trendy w tych sprawach. Mówiê to z czystym sumieniem. - Wskazywa³aby na to liczba delegacji z innych miast przyje d aj¹cych podpatrzeæ jak to siê robi w Stargardzie - Czasami bywa to trochê uci¹ liwe. Z drugiej strony, jeœli mamy jakieœ dobre doœwiadczenia, to czemu nie mamy siê nimi dzieliæ z innymi? - My równie podpatrzyliœmy jak to robi¹ inni, m.in. dotyczy to programu Szko³a-Rodzina-Œrodowisko. W tym roku mija 10 lat od kiedy funkcjonuj¹ w Stargardzie œwietlice Promyk. - To kolejny program, z którego jestem bardzo rad i dumny. Obecny mój zastêpca Rafa³ Zaj¹c, wówczas naczelnik wydzia³u spraw spo³ecznych, przedstawi³ mi koncepcjê zrealizowania programu w stargardzkich podstawówkach i gimnazjach. Zgodzi³em siê. Szko³a-Rodzina-Œrodowisko, w ramach którego dzia³aj¹ œwietlice Promyk okaza³ siê bardzo pomocny dla dzieci. W sytuacji, kiedy w szko³ach w ca³ej Polsce, brakuje pieniêdzy na zadania pozalekcyjne, my oferujemy ca³¹ szerok¹ gamê tego typu zajêæ w ramach sprawdzonego programu. - Program Szko³a Rodzina-Œrodowisko to oferta skierowana do dzieci. Czym jest Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych? - To kolejny element tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jeœli ludzie siê organizuj¹ i maj¹ tak¹ potrzebê wspólnych dzia³añ to samorz¹d jest od tego, aby pomagaæ. Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom oddolnych inicjatyw. Bez wzglêdu na to czy jest siê prezydentem, czy pe³ni siê inne funkcje publiczne, nale y mocno st¹paæ po ziemi. My nie pozjadaliœmy wszystkich rozumów. W organizacjach pozarz¹dowych dzia³aj¹ ludzie, którzy wiedz¹ co i w jaki sposób chc¹ robiæ. I co najwa - niejsze - robi¹ to skutecznie. Takich sprawdzonych partnerów mamy ju kilkudziesiêciu. Nasze organizacje realizuj¹ wiele zadañ w³asnych miasta, dzia³aj¹c w bezpoœrednim kontakcie z tymi, którzy potrzebuj¹ ich wsparcia. W ostatnim roku przekazaliœmy im z bud etu kwotê ponad 4 milionów z³otych. I te œrodki z roku na rok s¹ coraz wiêksze. - Caritas realizuje kilka zadañ zleconych i finansowanych przez Miasto. Korzystaj¹ z tego ci najs³absi wymagaj¹cy pomocy i solidarnoœci. - Caritas jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, która jest dla nas niezawodnym partnerem. Co potwierdza tylko to, o czym mówi³em wczeœniej. Wiele dzia- ³añ podejmujemy wspólnie. Obecnie s¹ to: dom dla samotnych matek, schronisko dla bezdomnych mê - Dokoñczenie strony 9,10 s.4 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

5 5 Z YCIA SPÓ EK Konsultacje z mieszkañcami w sprawie œmieci Odby³y siê ju pierwsze konsultacje z mieszkañcami dotycz¹ce nowego systemu gospodarowania odpadami. Jednodniowe punkty informacyjne organizowane s¹ w kolejne weekendy maja i raz w czerwcu w szeœciu szko³ach na terenie miasta. W ramach akcji, mieszkañcy domków jednorodzinnych i w³aœciciele mieszkañ z ma³ych wspólnot, którzy nie posiadaj¹ zarz¹dcy zewnêtrznego, mogli uzyskaæ pomoc przy wype³nianiu deklaracji, a tak e j¹ z³o yæ. Na ich podstawie bêd¹ naliczane przysz³e op³aty. Pierwsi mieszkañcy mogli poradziæ siê w punkcie zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Traugutta. Akcja cieszy³a siê sporym zainteresowaniem. Pytano o zasady funkcjonowania nowego systemu, a tak e zasady zbiórki selektywnej. Pracownicy ZUK wyjaœniali równie mieszkañcom co to jest Ekopunkt przy ul. Bogus³awa IV, w którym przyjmowany jest np. zu yty sprzêt elektroniczny. Ponadto wyjaœniano w¹tpliwoœci dotycz¹ce sposobu wype³niania deklaracji. W kolejne weekendy spotkania odbywa³y siê jeszcze w: SP nr 6 i SP nr 7. Deklaracje od mieszkañców domków jednorodzinnych i w³aœcicieli mieszkañ z ma³ych wspólnot s¹ przyjmowane jeszcze do 6 czerwca w Zarz¹dzie Us³ug Komunalnych, w Biurze Obs³ugi Klienta przy ul. Pierwszej Brygady 35 (biurowiec by³ego ZNTK, I piêtro, pok. 103) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00-15:00. Kolejne konsultacje z mieszkañcami odbêd¹ siê: - 25 maja (sobota) - Szko³a Podstawowa Nr 4 ul. Wielkopolska 30, - 26 maja (niedziela) - Szko³a Podstawowa Nr 1 ul. Sienkiewicza 8, - 2 czerwca (niedziela) - Zarz¹d Dróg Powiatowych przy ul. Bydgoskiej 13/15. Umowa JEREMIE podpisana W dniu 24 kwietnia 2013 r. Fundusz Porêczeñ Kredytowych podpisa³ umowê z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menad erem Funduszu Powierniczego JEREMIE. Umowa dotyczy przyznania dofinansowania w wysokoœci 5 milionów z³otych, z którego skorzystaæ bêd¹ mogli stargardzcy przedsiêbiorcy. Wsparcia finansowe udzielane bêdzie dla przedsiêbiorców z powiatu stargardzkiego na rozwój dzia³alnoœci. Po yczki bêd¹ udzielane dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jak i firmom istniej¹cym ju na rynku, które z ró nych powodów potrzebuj¹ œrodków finansowych. Maksymalna kwota po yczki bêdzie wynosiæ bêdzie 250 tys. z³, i bêdzie udzielania na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie ju od 2%). Œrodki z po yczki bêd¹ mog³y byæ przeznaczone na finansowanie dzia³alnoœci gospodarczej mikro, ma³ego lub œredniego przedsiêbiorcy, w szczególnoœci na finansowanie inwestycji oraz wszystkie inne cele gospodarcze przyczyniaj¹ce siê do rozwoju firmy. Szczegó³y dotycz¹ce oferty dostêpne s¹ w siedzibie Funduszu przy ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 303 w Stargardzie Szczec. lub pod numerem telefonu SARL. W kwietniu rozstrzygniête zosta³y cztery postêpowania przetargowe na sprzeda nieruchomoœci w Stargardzkim Parku Przemys³owym. MPGK. Spó³ka informuje o zamiarze sprzedania z³omu mieszanego pochodz¹cego z ruroci¹gów technologicznych i armatury wodoci¹gowej, 4 sztuk pomp g³êbinowych, 4 sztuk zbiorników do fluorkowania wody. Szczegó³y na PEC. Zakoñczono postêpowanie w sprawie dostaw mia³u, nowa umowa opiewa na 34,5 tys. ton. Za ka d¹ spó³ka zap³aci 309,40 z³ (netto). FPK. Fundusz Porêczeñ Kredytowych od 2010 r. udziela wsparcia dla przedsiêbiorców z powiatu stargardzkiego w postaci porêczenia sp³aty kredytów. Tylko od stycznia do kwietnia b.r. FPK udzieli³o porêczeñ na kwotê 1,5 mln z³, z którego skorzysta³o 26 przedsiêbiorców. PEC. Koñczy siê sezon grzewczy 2012/2013. Nastêpuj¹ ostatnie od³¹czanie ciep³a w budynkach mieszkalnych. Tym samym spó³ka rozpoczyna sezon inwestycji. Prace obejm¹ g³ownie modernizacje sieci w celu zapewnienia bezawaryjnej dzia³alnoœci w kolejnym okresie grzewczym. STBS. Nowym prezesem spó³ki zosta³ Jerzy Siod³ak, dotychczas bêd¹cy na stanowisku wiceprezesa. Jak informowaliœmy wczeœniej, Piotr Mync, który kierowa³ Stargardzkim TBS ponad 10 lat, jest od 6 maja wiceprezydentem Szczecina. MPGK. Wykonano przycinkê drzew wzd³u ul. 9 Zaodrzañskiego Pu³ku Piechoty i ul. Spokojnej z wykorzystaniem nowego karczownika. Spó³ka zakupi³a w marcu urz¹dzenie LASKI F450/15. S³u y do niwelowanie wierzcho³ków pni pozostaj¹cych po wycince drzew. Karczownik mo e byæ stosowany w miejscach trudno dostêpnych. PEC. Eksploatacja Ÿród³a geotermalnego przebiega stabilnie informuje zarz¹d spó³ki. Firma, która dostarcza ciep³o geotermalne zapewnia p³ynnoœæ dostaw. OSiR. Dwa korty tenisowe przy ul. Szczeciñskiej 35 s¹ ju otwarte. Po piêciomiesiêcznej przerwie tenisiœci ju mog¹ graæ na m¹czce. Ceny s¹ takie same, jak w poprzednim sezonie. Oprac. Przetarg na odbiór œmieci Trwa przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci zamieszka³ych z terenu miasta Stargard. Jego wynik zdecyduje, kto bêdzie wykonywa³ tê us³ugê po 1 lipca b.r. Termin sk³adania ofert up³yn¹³ 13 maja. Wtedy te nast¹pi³o otwarcie ofert. Wp³ynê³y dwie oferty: SITA Jantra Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie. Obecnie komisja przetargowa analizuje oferty. Wyniki przetargu zostan¹ og³oszone w najbli szym czasie. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.5

6 6 KONKURSY Zaprojektuj swój wymarzony plac zabaw Zostañ wspó³twórc¹ rozbudowy placu zabaw w Parku Boles³awa Chrobrego! Prezydent Stargardu og³asza Konkurs plastyczny pt. Plac zabaw z moich marzeñ skierowany do stargardzkich przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawowych zamieszka³ych na terenie Stargardu. Konkurs ma na celu propagowanie marki miasta Stargard pod szczêœliw¹ gwiazd¹ oraz spe³nienie marzeñ stargardzkich dzieci. Nagrodzone prace (projekty) bêd¹ inspiracj¹ do rozbudowy istniej¹cego placu zabaw w Parku Boles³awa Chrobrego. Konkurs rozpocz¹³ siê 16 maja 2013r. i bêdzie trwa³ do 17 czerwca 2013r. (decyduje data wp³ywu prac do Urzêdu Miejskiego). Rozstrzygniêcie nast¹pi do 24 czerwca 2013r. Ka dy uczestnik mo e nades³aæ 1 wykonan¹ przez siebie pracê/projekt. Technika wykonania i format s¹ dowolne (dopuszczalna jest forma przestrzenna - makieta). Dla autorów najciekawszych prac/projektów Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. W drodze konkursu zostanie wy³onionych 2 laureatów, spoœród dwóch grup podzielonych ze wzglêdu na rodzaj placówki do której uczêszczaj¹, tj. przedszkoli i szkó³ podstawowych. Szczegó³owy REGULAMIN oraz WZÓR ZG OSZENIA znajduje siê na (ewentualne pytania proszê kierowaæ do inspektor Marty uchowskiej z Biura Prezydenta Miasta tel ). Rodzice i Nauczyciele! Zachêæcie swoje Pociechy do udzia³u w tym wyj¹tkowym konkursie! Delegacja Bundeswehry w Stargardzie W Stargardzie goœcili szefowie wojsk niemieckich ze Schwerina i polskich ze Szczecina - genera³ brygady Christof Munzlinger i komandor Dariusz Bednarczyk. W Urzêdzie Miejskim rozmawiali z w³adzami miasta i powiatu na temat organizacji systemu zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowego. O zarz¹dzaniu kryzysowym w Stargardzie opowiada³ Rafa³ Zaj¹c, zastêpca prezydenta miasta. Wspomnia³, e najwiêksz¹ akcj¹, z któr¹ Miasto musia³o sobie poradziæ by³a tragedia autokaru pod Grenoble przed szeœciu laty. Na jej przyk³adzie zobrazowa³ mo liwoœci jakimi dysponuje Stargard w przypadkach trudnych, wymagaj¹cych interwencji s³u b, wspó³pracy instytucji i ludzi. Wówczas rodziny ofiar uzyska³y od Miasta niezbêdnego w takich sytuacjach, bardzo szerokiego wsparcia psychologicznego, transportowego i finansowego. W spotkaniu brali udzia³ równie urzêdnicy odpowiedzialni za zarz¹dzanie kryzysowe zarówno z UM, jak i Starostwa Powiatowego ze starost¹ Waldemarem Gilem na czele. O dzia³aniach podejmowanych w ostatnim roku przez Miejski Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego opowiada³ goœciom Wies³aw Roman, naczelnik wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM. Przypomnia³ akcje prowadzone w 2012 roku w zwi¹zku z wypadkiem autokaru pod Grabowem, wyciekiem amoniaku z lodziarni, po arem mieszkania przy Wojska Polskiego, a tak e tegoroczne tragiczne wybuchy gazu w mieszkaniach przy ul. Œwiêtope³ka i Grodzkiej. Genera³ Christom Munzlinger wraz ze swoimi o³nierzami uwa nie przys³uchiwali siê wypowiedziom stargardzkich urzêdników. Genera³ wskaza³ na potrzebê czujnoœci, gdy trudne sytuacje mog¹ mieæ miejsce ka - dego dnia. Dlatego wa na jest wspó³praca i dobry kontakt, równie miêdzynarodowy, pomiêdzy instytucjami. Tylko wówczas w razie zagro enia mo na szybko i skutecznie nieœæ pomoc poszkodowanym. Po spotkaniu goœcie udali siê na plac budowy nowego muzeum przy Bastei, które jest przyk³adem dobrej miêdzynarodowej wspó³pracy. Projekt realizowany jest bowiem wspólnie z niemieckim miastem Neubrandenburg. Genera³ Munzlinger jest od grudnia zesz³ego roku szefem Krajowego Dowództwa Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie. Ma 59 lat i od 41 s³u y w wojsku. s.6 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

7 7 SPRAWY SPO ECZNE Dziesiêciolecie PROMYKÓW Trudno ju dziœ wyobraziæ sobie Stargard bez œwietlic Promyk w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Prowadzone w ramach programu Szko³a, Rodzina, Œrodowisko stanowi¹ wraz z nim priorytetowe zadanie w ramach profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie. W tym roku mija 10 lat od kiedy Promyki funkcjonuj¹ w Stargardzie. Program Szko³a, Rodzina, Œrodowisko wprowadzony zosta³ w stargardzkich szko³ach podstawowych i gimnazjach w 2003 r. Od piêciu lat funkcjonuje jako program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin¹. Trzy obszary dzia³añ Dzia³ania w ramach programu obejmuj¹ trzy obszary. Ka dy z nich opiera siê na wartoœciach, które czêsto gin¹ w codziennym rutynowym podejœciu. Program wzmacnia je i akcentuje. Szko³a pe³ni nie tylko funkcjê dydaktyczn¹, ale Dla dzieci i rodzin Wszystkie dzia³ania podejmowane w ramach programu SRŒ maj¹ na celu wsparcie dziecka i jego rodziny, zmniejszenie skali zjawiska aspo³ecznych zachowañ, w tym przemocy. Proponowane zajêcia pozalekcyjne maj¹ stanowiæ alternatywê spêdzania czasu wolnego w atrakcyjny, spo³ecznie akceptowalny sposób. Jednoczeœnie podczas udzia³u w zajêciach, dziecko ma mo liwoœæ skorzystania z do ywiania w postaci bu³ki. Podczas gdy dzieci uczestnicz¹ w ró nych ko³ach zainteresowañ prowadzona jest praca z rodzicami tzw. Szko³a dla Rodziców. Mog¹ oni te skorzystaæ z pomocy zespo³u psychologów i psychoterapeutów. W przypadku rodzin, w których wystêpuje wiele problemów, w ramach wspó³pracy instytucjonalnej z pomoc¹ przychodz¹ równie Szkolne Grupy Konsultacyjne z³o one z przedstawicieli ró nych instytucji i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz dziecka i rodziny Zajêcia ko³a szachowego Zajêcia ko³a turystycznego tak e wychowawcz¹, przekazuje normy i wartoœci spo- ³eczne, uczy komunikacji interpersonalnej i wra liwoœci na drugiego cz³owieka oraz zachowañ w formalnej grupie, grupie rówieœniczej i grupach nieformalnych. Rodzina. Wychowuje siê w niej dziecko, które znajduje w niej podstawy do kreowania w³asnej to samoœci i osobowoœci. Wartoœci i styl ycia rodziny s¹ dla dziecka punktem odniesienia i normami, które wynosi na zewn¹trz. Œrodowisko. Dotyczy to wszystkich instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê rozwi¹zywaniem problemów m.in. uzale nieñ, problemu przemocy w rodzinie oraz maj¹ce wp³yw na œrodowisko, w którym dzieci i m³odzie spêdzaj¹ czas poza domem i szko³¹. Zajêcia ko³a sportowego oraz Zespó³ Interdyscyplinarny ds. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. Tysi¹ce dzieci w Promykach W ramach obszaru Szko³a realizowane s¹ zajêcia pozalekcyjne w œwietlicach integracyjno-wspieraj¹cych Promyk. Dzia³aj¹ one przez ca³y rok szkolny we wszystkich stargardzkich podstawówkach i czterech gimnazjach. Te dodatkowe, ró norodne zajêcia z dzieæmi prowadzone s¹ przez nauczycieli. Uzupe³nione s¹ zajêciami sportowymi i specjalistycznymi, m.in.: korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi, socjoterapeutycznymi oraz innymi o charakterze terapeutycznym, lecz zawsze dostosowanymi do indywidualnych potrzeb dziecka. W 2003 r., w którym wprowadzono program, w szko³ach odbywa³o siê œrednio 260 godzin zajêæ tygodniowo, w których uczestniczy³o 2326 dzieci. By³o to Zajêcia sportowe na powietrzu Zajêcia specjalistyczne zaledwie 30% uczniów. Zajêcia prowadzi³o wówczas 190 nauczycieli i wolontariuszy. Z danych za rok 2012 wynika, i tygodniowo, ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.7

8 8 ³¹cznie w szko³ach odbywa³o siê œrednio oko³o 1000 godzin zajêæ, w których udzia³ bra³o 3667 uczestników, czyli 63% wszystkich uczniów. W Promykach aktywnie dzia³a teraz 495 nauczycieli. Zarówno zajêcia sportowe jak i specjalistyczne maj¹ na celu zaopiekowanie siê dzieckiem. S³u ¹ te zminimalizowaniu braków wychowawczych i edukacyjnych u dzieci, które czêsto przejawiaj¹ siê agresywn¹ postaw¹. Jest to alternatywa spêdzania czasu wolnego po szkole w atrakcyjny sposób, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia skali zachowañ aspo³ecznych - agresji, wandalizmu, przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie y. Zajêcia dla ca³ych rodzin W obszarze Rodzina funkcjonuj¹: Szko³a dla Rodziców oraz Zespó³ psychologów i psychoterapeutów. Ide¹ Szko³y dla Rodziców, prowadzonej w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, jest podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, zw³aszcza tych, którzy maj¹ problemy w wykonywaniu swojej funkcji rodzicielskiej. Zajêcia prowadzone s¹ metod¹ warsztatow¹ oraz w oparciu o fachow¹ literaturê przez trenerów, przeszkolonych liderów, a tak e zaproszonych specjalistów. W 2012 r. ³¹cznie zorganizowano 30 spotkañ, w których udzia³ wziê³o 24 rodziców. Zespó³ psychologów i psychoterapeutów równie funkcjonuje w MOPS. Podejmuje dzia³ania skierowane do dzieci i ich rodziców, ale z rodzin dotkniêtych problemem przemocy i uzale nieñ. Zespó³ udziela porad, konsultacji, wykonuje diagnozy i terapie indywidualne, a tak e podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi treningi umiejêtnoœci wychowawczych i terapeutycznych dla rodziców, mediacje, psychoedukacjê i motywacjê osób, rodzin (np. do terapii odwykowej, uczestnictwa w zajêciach Szko³y dla Rodziców ). Zespó³ udziela te poradnictwa osobom i rodzinom przejawiaj¹cym trudnoœci wychowawcze SPRAWY SPO ECZNE specjalistów danej rodzinie daje pe³niejszy i trafniejszy obraz jej problemów i mo liwoœci ich rozwi¹zania. Pozwala tak e na skonstruowanie skoordynowanego planu pomocy, w którym dzia³ania ró nych specjalistów nie powielaj¹ siê. Praca SGK daje pe³niejszy i szybszy przep³yw informacji pomiêdzy s³u bami. W 2012 r. SGK objê³y pomoc¹ 49 rodzin. Rajd rowerowy Pe³nowartoœciowa bu³ka dla ka dego Wa nym elementem dzia³añ w obszarze Szko³a jest do ywianie uczestników zajêæ pozalekcyjnych bu³kami. Na zlecenie Miasta realizuje je Centrum Socjalne Caritas. Bu³ki pod kontrol¹ dietetyka maj¹ odpowiedni¹ kalorycznoœæ i gramaturê, a tak e ró norodny sk³ad. Przygotowuj¹ je uczestnicy Centrum Integracji Spo³ecznej. Do dwunastu szkó³ trafia oko³o 500 sztuk bu³ek dziennie. W 2012 r. wydano ich ³¹cznie szt. Z do ywiania korzystaj¹ g³ównie dzieci spêdzaj¹ce najwiêcej czasu w œwietlicach, przede wszystkim z najubo szych rodzin. Zajêcia komputerowe oraz dysfunkcje. Zajmuje siê równie realizacj¹ grupowych form pracy o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym, profilaktycznym itp. Zespó³ uczestniczy w prowadzeniu Szko³y dla Rodziców. W 2012 r. obj¹³ pomoc¹ 162 rodziny. Obszar Œrodowisko : Miejska Grupa Konsultacyjna, Szkolne Grupy Konsultacyjne oraz Zespó³ Interdyscyplinarny to elementy programu w zakresie Œrodowiska. Miejska Grupa Konsultacyjna to zespó³ o charakterze strategicznym. Spotyka siê raz w roku lub w razie potrzeby czêœciej. W jej sk³ad wchodz¹ dyrektorzy i kierownicy instytucji oraz organizacji, których przedstawiciele wspó³pracuj¹ w Szkolnych Grupach Konsultacyjnych oraz Zespole Interdyscyplinarnym. Szkolne Grupy Konsultacyjne to zespo³y o charakterze operacyjnym, bezpoœrednio zajmuj¹ce siê pomoc¹ rodzinom pozostaj¹cym w sytuacjach kryzysowych. Na spotkaniach cz³onkowie SGK zajmuj¹ siê w wiêkszoœci rozwi¹zywaniem problemów konkretnych Spotkanie MIejskiej Grupy Konsultacyjnej rodzin, których dzieci uczêszczaj¹ do szkó³ z rejonu objêtego opiek¹ danej SGK. Rodziny te (w których wystêpuj¹ g³ównie problemy alkoholowe i problem przemocy) zwykle potrzebuj¹ wielokierunkowej pomocy i wspó³dzia³ania wielu s³u b w rozwi¹zaniu sytuacji kryzysowych. Przyjrzenie siê bowiem przez wielu Zespó³ Interdyscyplinarny funkcjonuje w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej, zajmuje siê stricte przemoc¹ w rodzinie, realizuj¹c obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Za obs³ugê techniczno organizacyjn¹ Zespo³u odpowiedzialny jest MOPS. W 2012 r. do Zespo³u Interdyscyplinarnego wp³ynê³y 122 formularze Niebieskiej Karty. Obchody jubileuszu W zwi¹zku z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania w Stargardzie Programu Szko³a, Rodzina, Œrodowisko, Urz¹d Miejski wraz z partnerami zorganizuje kilka okolicznoœciowych imprez. W sobotê 25 maja odbêdzie siê rajd miêdzyszkolny. W poniedzia³ek 27 maja uroczyste spotkanie Miejskiej Grupy Konsultacyjnej. Natomiast w œrodê 29 maja, na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul. Limanowskiego od 9.00 do odbêd¹ siê rozgrywki miêdzyszkolne stargardzkich szkó³ gimnazjalnych (pi³ka koszykowa dziewcz¹t, pi³ka no na ch³opców, tenis). Tego samego dnia, od 9.00 do na Hali Miejskiej przy ul. Pierwszej Brygady rywalizowaæ bêd¹ uczniowie szkó³ podstawowych. Przewidziano szereg konkursów i nagród dla dzieci i m³odzie y bior¹cych udzia³ w obchodach. Oprac. Wydzia³ Polityki Spo³ecznej UM s.8 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

9 9 WYWIAD Z PREZYDENTEM Tadeusz Surma Od 10 lat Stargard wci¹ siê zmienia Dokoñczenie ze strony 4 czyzn, dom dzienny dla osób starszych. Je eli mamy takiego partnera, który ochoczo i profesjonalnie zajmuje siê powszechnie wystêpuj¹cymi w miastach problemami bezdomnoœci i samotnoœci, to warto korzystaæ z tego. Myœlê, e umiejêtnie wykorzystujemy ten fakt dla korzyœci wielu, wielu osób. - A co z kultur¹? Czeka nas jeszcze wiele do zrobienia, a przede wszystkim modernizacja Amfiteatru. Mêczy Pana stan w jakim znajduje siê ten obiekt? - Niestety tak. Kilka razy zwracaliœmy siê o to, aby modernizacja Amfiteatru znalaz³a siê w planie indykatywnym Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa. Za ka dym razem nasze wnioski nie uzyska³y pozytywnych opinii, a co za tym idzie, wsparcia z œrodków unijnych. Przy tych mo liwoœciach finansowych, jakie posiada obecnie Stargard, nie jesteœmy w stanie udÿwign¹æ sami, ca³ego ciê aru gruntownej przebudowy tego obiektu. Modernizacja Amfiteatru to koszt siêgaj¹cy kilkunastu milionów z³otych. Byæ mo e nie zadzia³am w tym momencie z korzyœci¹ dla siebie, ale muszê byæ uczciwy przede wszystkim wobec mieszkañców. W przysz³ym roku zaplanowaliœmy do realizacji drogê ³¹cz¹c¹ ulicê Spokojn¹ z rondem Golczewo to koszt równie kilkunastu milionów z³otych. Jeœli mam wybieraæ, miêdzy Amfiteatrem, a t¹ inwestycj¹ drogow¹, wybieram to drugie. Dziêki tej drodze zwiêkszymy atrakcyjnoœæ parku przemys³owego. Byæ mo e, a s¹ na to du e szanse, pozwoli nam to zakoñczyæ z powodzeniem rozmowy z kolejnymi inwestorami. Najpierw praca, póÿniej rozrywka. Wydaje mi siê, e taki sposób postawienia sprawy jest po prostu uczciwy i odpowiedzialny. Nie oznacza to jednak, e temat od³o ony jest na pó³kê i nie bêdziemy do niego wracaæ. Widzê realn¹ szansê, aby nied³ugo do tematu wróciæ. Kolegiata NMP i mury obronne z fortyfikacjami, doczeka³y siê tytu³u Pomnik Historii. Co najmniej kilka zabytków objêtych zosta³o pracami rewitalizacji - W tym przypadku akurat uda³o nam siê pozyskaæ wielokrotnie wsparcie œrodków unijnych, ale tak e z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zarówno Brama Wa³owa jak i Basteja realizowane s¹ w ramach du ego wsparcia ze œrodków unijnych siêgaj¹cego ponad 80%. Dziêki temu doczeka³y siê rewitalizacji. - Basteja, to jedno z takich miejsc, o którym od czerwca bêdzie siê du o mówiæ. Powstaj¹ce tam multimedialne muzeum historii miasta, bêdzie dum¹ dla mieszkañców. To jeden z tych projektów, które Pan szczególnie lubi, bo wprowadza Stargard w XXI wiek. - To jest projekt, który tworzy zupe³nie now¹ jakoœæ, do której dot¹d nie byliœmy przyzwyczajeni. Musimy wykorzystywaæ to co mamy, czyli liczne œredniowieczne obiekty, bogat¹ historiê miasta, otwieraæ je dla zwiedzaj¹cych i prezentowaæ w nowoczesny sposób nasze dziedzictwo. Turyœci s¹ coraz bardziej wybredni, i dobrze, bo to zmusza nas do podejmowania nowych wyzwañ, aby sprostaæ oczekiwaniom. Mogê tylko zaprosiæ mieszkañców do tego, aby odwiedzali Bastejê. Rzeczywiœcie ta przebudowa i to co bêdzie wewn¹trz, odbije siê g³oœnym echem nie tylko w mieœcie. - Pana prezydentura to równie powstawanie nowych obiektów sportowych, w tym sal gimnastycznych przy szko³ach. Jak bardzo by³y potrzebne œwiadczy to, ile osób korzysta z nich na co dzieñ. - Nie ma ju w Stargardzie adnego gimnazjum ani szko³y podstawowej, która nie posiada³aby w³asnej sali gimnastycznej. To by³ dla nas bardzo wa ny cel, aby wszystkie dzieci mog³y korzystaæ z w³asnych obiektów. W jednym tylko przypadku sala gimnastyczna przy szkole jest skromna, ale jest. Wybudowaliœmy Euroboisko, orlika przy Limanowskiego, nowe sale w szko³ach, boisko na osiedlu Lotnisko, gdzie równie czêsto jest problem eby pograæ, bo jest tylu chêtnych. W infrastrukturê sportow¹ bêdziemy nadal inwestowaæ. Mamy kolejne projekty, tak e zwi¹zane ze stadionem oraz p³ywalni¹. - Zapowiedzia³ Pan, e w ca³ym Stargardzie powstan¹ place zabaw. Uda³o siê, ku uciesze dzieci i rodziców. - My w parku mo emy sobie posiedzieæ na ³awce i pos³uchaæ ptaków, ale dzieci potrzebuj¹ rozrywki. To jest naturalne. Tak jak naturalne s¹ ju dla wszystkich place zabaw w mieœcie, utworzone w miejscach rekreacji i wypoczynku. - Wróæmy jeszcze na chwilê do gospodarki. Bridgestone, Cargotec, MTU to trzy wielkie inwestycje w Stargardzie, dziêki którym blisko 2 tysi¹ce osób bêdzie mia³o sta³¹ pracê. Jak uda- ³o siê Panu przyci¹gn¹æ ich do nas? - Nale y powiedzieæ, e ju teraz na terenie Parku Przemys³owego Nowoczesnych Technologii pracê ma ju ponad 1000 osób i liczba ta bêdzie ros³a. Rozbudowa³y siê Bridgestone i Cargotec. Niebawem ruszy budowa fabryki MTU. A przecie jest jeszcze tzw. ma³y park, na pó³nocy miasta i kolejne kilka tysiêcy zatrudnionych. Myœlê, e liczba miejsc pracy w PPNT bêdzie w niedalekiej przysz³oœci co najmniej dwukrotnie wiêksza. Oczywiœcie je eli wszystko potoczy siê zgodnie z naszymi planami i dzia³aniami, które aktualnie prowadzimy. Jak przyci¹gamy inwestorów? To jest z³o ony problem. Jak powiedzia³em wczeœniej, to inwestor podejmuje decyzjê gdzie postawi zak³ad. My mamy zadanie go przekonaæ do tego, e u nas bêdzie mu najlepiej. Mamy du y atut w postaci by³ego lotniska, na którym jest wiele p³askich gruntów. Potrzebowa³y one jednak mediów, infrastruktury, bez której o inwestora jest trudno. My to ju mamy. Przypomnê jednak, e Miasto i MPGK, wpompowaliœmy w te tereny oko³o 100 milionów z³otych na rozwój infrastruktury technicznej. Wiele œrodków pozyskaliœmy z Unii. Wszystko to jednak teraz procentuje. Mamy w ten sposób silne argumenty w rozmowach z inwestorami, którzy nie tylko widz¹ nasze starania, ale równie to, e jesteœmy przygotowani na inwestycje. - Inn¹ spraw¹ jest dyskrecja w rozmowach z inwestorami. U nas nie zdarzaj¹ siê takie sytuacje jak np. na Œl¹sku, gdzie mia³a stan¹æ fabryka Mercedesa i przedwczeœnie odtr¹biono sukces. W konsekwencji potê ny inwestor wybuduje fabrykê na Wêgrzech. Pana zdaniem, gdyby Mercedesowi zaproponowano Stargard, Polska nie straci³aby na tym? - W tym przypadku, komuœ puœci³y nerwy i poinformowa³ opiniê publiczn¹ o sukcesie za wczeœnie. Takie sytuacje nie maj¹ prawa siê zdarzaæ. Dwie zasady, których wymagam od wspó³pracowników bezwzglêdnie to: po pierwsze dyskrecja, czyli inwestor decyduje o tym kiedy poinformuje o swoich zamierzeniach, a po drugie nie wolno k³amaæ inwestorom. Nawet jeœli prawda nie jest sprzyjaj¹ca, to nale y o niej mówiæ i wskazywaæ na sposoby poradzenia sobie z trudnoœciami. Dyskrecja i szczeroœæ to dwie podstawowe zasady, które inwestorzy ceni¹ w Stargardzie. - Wspomnia³ Pan o boomie w Stargardzkim Parku Przemys³owym i kolejnych tysi¹cach miejsc pracy. To nie koniec? - Tak. Trwaj¹ rozmowy z kolejnymi inwestorami. W³aœnie rozpoczê³y siê dwie kolejne inwestycje, w tym fabryka zak³adu wysokich technologii. - Wyprzedza Pan w gospodarczych pomys³ach konkurencje z innych miast. Trwa praca nad utworzeniem klastra przemys³owego. Stargard dziêki temu nie straci pozycji gospodarczego lidera w regionie? - Nie mo emy czekaæ i patrzeæ co siê bêdzie dzia³o, lecz wci¹ iœæ do przodu. Dotychczasowe metody pozyskiwania inwestorów w Stargardzie s¹ jeszcze z dwudziestego wieku. Mamy natomiast wiek XXI i potrzeba nowych metod i rozwi¹zañ. Myœlê, e tak¹ odpowiedzi¹ na wyzwania nowych czasów bêd¹ klastry. Chcemy go budowaæ. Powo- ³a³em pe³nomocnika do tych spraw i konsekwentnie bêdziemy go realizowaæ. - Stargard znów ucieka konkurencji na rynku pozyskiwania inwestorów? - Nie traktowa³bym tego w kategoriach konkurencji. Owszem zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy w Polsce jest du e, w naszym województwie szczególnie. Przypomnê, e zachodniopomorskie jest na drugim miejscu w kraju pod wzglêdem bezrobocia. Dlatego nie ma sensu konkurowaæ. Trzeba raczej wspólnie zabiegaæ o nowe inwestycje, bo to le y w interesie ca³ego regionu. - Wypracowa³ sobie Pan opiniê cz³owieka, który potrafi wspó³pracowaæ z ka dym, komu zale y na rozwoju miasta i regionu. Przez to nara a siê Pan czasami na krytykê i negatywne komentarze. Warto? - Takich krytyk siê nie bojê. Samorz¹d to nie jest miejsce do uprawiania polityki. Tutaj nie mo e byæ tak jak ogl¹damy to w telewizji, wiecznych przepychanek, k³ótni, zawiœci, braku konsensusu. Jednym zdaniem: nie ma miejsca na politykierstwo. Samo- Dokoñczenie strona 10 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.9

10 10 WYWIAD Z PREZYDENTEM rz¹d powsta³ po to, eby ludzie lokalnie rozwi¹zywali lokalne problemy i zajmowali siê rozwojem w³asnych miast, swoich ma³ych ojczyzn. Tak chcê to robiæ. Je eli chcemy pracowaæ na rzecz miasta, to niezale nie od przekonañ i pogl¹dów, musimy to wykorzystaæ. Nie powinniœmy walczyæ ze sob¹ tylko dlatego, e mamy inne pogl¹dy œwiatopogl¹dowe, inn¹ przynale noœæ partyjn¹. Szukajmy zgody i porozumienia, z których zawsze bêd¹ mieli korzyœæ mieszkañcy, bo wiêcej bêdzie mo na dla nich zrobiæ. - Czasem ³atwiej jest zostaæ docenionym przez kapitu³ê Globe Award, ni przeczytaæ dobre s³owo w lokalnych mediach? - To jest na pewno smutne. Dziennikarzom czêsto brakuje obiektywizmu. atwo zapominaj¹ o tym co by³o, jaki do niedawna by³ Stargard, a to jaki jest teraz - przyjmuj¹ za coœ oczywistego, normalnego. Tymczasem niedawno by³em poza granicami Polski. Warto czasem odwiedziæ kraje, które maj¹ bardzo powa ne problemy gospodarcze, problemy z rozwojem, eby umieæ doceniæ to, co nam siê uda³o dokonaæ. Wszystkim narodom yczê, aby umia³y pracowaæ dla rozwoju kraju tak, jak my robimy to w Tadeusz Surma Zrównowa ony rozwój miasta to tereny przemys³owe... Stargardzie. Przyje d aj¹ do nas czêsto wycieczki, choæby niedawna wizyta studyjna z Ukrainy i chc¹, aby u nich by³o jak u nas. Chêtnie im pomo emy, poka emy, niech siê ucz¹ od nas wspó³pracy dla dobra ogó³u. Nie mamy naprawdê czego siê wstydziæ. - A mo e krytykuj¹ ci, którzy nie mog¹ siê pogodziæ z tym, e Stargard za Pana rz¹dów omijaj¹ afery korupcyjne i spektakularne akcje CBA? - I oby dalej tak by³o! Zawsze znajd¹ siê niew¹tpliwie inne powody do krytyki, lecz niech bêd¹ oparte na obiektywnych przes³ankach. Tymczasem, czêsto jest tak, e s¹ to tylko zjadliwe ataki, nacechowane emocjonalnie, w których za grosz nie ma obiektywizmu. Kiedyœ od jednego z dziennikarzy, mieszkañców Szczecina us³ysza³em, e Stargard nie zas³uguje na obiekt taki jak Galeria Starówka. A dlaczego nie? Bo takie mog¹ powstawaæ wy³¹cznie w Szczecinie. Takie rozumowanie jest nie tylko pozbawione sensu, ale te ukazuje sposób zaszufladkowania naszego miasta. Nie jesteœmy ju sypialni¹ dla Szczecina, ale s¹ ludzie którzy nie chc¹ tego sobie uœwiadomiæ. - Brak afer w Pana otoczeniu mo e byæ wynikiem doboru wspó³pracowników? - Wielokrotnie spotka³em siê z sytuacj¹, kiedy moje decyzje kadrowe by³y ostro krytykowane, a czas pokaza³, e okazywa³y siê trafne. Ci ludzie wykazali siê, sprawdzili siê. Ostatnio jeden z moich wspó³pracowników, za którego powo³anie by³em niegdyœ atakowany, zosta³ po egnany przez Radê Miejsk¹ owacjami na stoj¹co. Oceny mog¹ wiêc byæ ró ne, lecz weryfikuje wszystko ycie i czas. - Jest Pan wierny osobom, na których nie zawiód³ siê Pan jako na wspó³pracownikach, bez wzglêdu na to jak¹ opcjê polityczn¹ reprezentuj¹. Pañskie otoczenie to ludzie o najró niejszych yciorysach, reprezentuj¹cy ró ne stanowiska. Jak dobiera Pan wspó³pracowników, bo to od tego w du ej mierze zale a³ sukces Stargardu na niwie gospodarczej i spo³ecznej? - Oceniam ludzi nade wszystko na podstawie tego co robi¹ i w jaki sposób to robi¹. Tutaj decyduj¹ nie tylko konieczne kwalifikacje, ale tak e pewne cechy charakteru. To jest oczywiste, e nikt nie jest doskona³y i nie zawsze wszystko wychodzi. Jednak samo zaanga owanie, podejœcie do problemów, nie unikanie ich rozwi¹zywania, to s¹ bardzo wa ne rzeczy przy ocenie danej osoby. Moi wspó³pracownicy musz¹ byæ te chêtni do pracy w zespole. Tu nie ma miejsca na indywidualizm. Musz¹ rozumieæ, e stanowimy zespó³, który zosta³ wynajêty przez mieszkañców Stargardu po to, aby na ich rzecz pracowaæ. - Ca³y czas ocenia Pan dzia³ania wspó³pracowników i potrafi równie podj¹æ trudne decyzje o rozstaniu siê z kimœ. Wiele osób odczu³o, e kariera w samorz¹dzie tak jak szybko siê zaczê- ³a, tak te szybko mo e siê skoñczyæ. - Z przykroœci¹ to stwierdzam, ale czasami rzeczywiœcie okazuje siê, e nie jest ³atwo znaleÿæ mi z kimœ wspólny jêzyk pomimo, e pok³ada³em w nim okreœlone nadzieje. Na tym jednak polega praca w zespole, e ludzie s¹ wobec siebie lojalni i zachowuj¹ siê fair. To nie oznacza oczywiœcie, e maj¹ byæ wiernopoddañczy. Oczekujê od ludzi, aby wyra ali swoje zdanie, aby spierali siê, lecz szanowali podjête decyzje. To jest istota pracy zespo³owej. - Lubi Pan otaczaæ siê agentami SB? - To nie jest kwestia lubi - nie lubi. W przypadku Marka Kisio s¹d orzek³, e jest k³amc¹ lustracyjnym i wymierzy³ mu najni szy z mo liwych wymiar kary. Tadeusz Surma...dba³oœæ o zabytki i estetykê miasta......a tak e zaspokajanie potrzeb mieszkañców To pokazuje ile w tym by³o wspó³pracy z esbecj¹ i jaki kaliber mia³a ta sprawa. Mimo to, Marek Kisio poniós³ wszelkie sankcje przewidziane z uznaniem go k³amc¹ lustracyjnym. Przesta³ byæ sekretarzem miasta, przesta³ byæ radnym powiatowym. Osobiœcie by³em bardzo zadowolony z jego pracy i wspó³pracy z nim. Prowadzi bardzo wa n¹ inwestycjê zwi¹zan¹ z przebudow¹ Ratusza o du ej wartoœci, który prowadzimy przy wsparciu œrodków z Unii Europejskiej. Je eli ja mam w tym przypadku ryzykowaæ, e coœ z t¹ inwestycj¹ bêdzie nie tak, bo zabraknie Kisia, który prowadzi j¹ od samego pocz¹tku, to nie mogê sobie na to pozwoliæ. By³aby to z mojej strony nieodpowiedzialnoœæ. Nie widzia³em wiêc adnych powodów, aby zrezygnowaæ z Marka Kisia jako z pracownika, nadzoruj¹cego jednoczeœnie przebudowê Ratusza. Tym bardziej, e da³ siê poznaæ jako bardzo dobry organizator, sprawny i samodzielny pracownik, nie boi siê rozwi¹zywania problemów, a dodatkowo potrafi pracowaæ w zespole. Nie zawiód³ te chyba nikogo z mieszkañców, kiedy kierowa³ sztabem kryzysowym i musia³ szybko reagowaæ na tragedie i zabezpieczaæ opiekê poszkodowanym. Nie bêdê wiêc w tej sprawie s³ucha³ niektórych szczególnie gorliwych inkwizytorów, którzy uwa aj¹, e wyrok s¹dowy jest za niski i trzeba jeszcze Kisiowi do³o yæ. - Zaskoczy³a Pana rezygnacja Marka Kisio z funkcji naczelnika wydzia³u gospodarczego? - Tak. To by³a jego decyzja. Nie dziwiê siê, bo...o komfort dzieci... Tadeusz Surma UM Stargard atak dziennikarzy-inkwizytorów by³ perfidny i niskich lotów. Szkoda mi zarówno jego jak i jego najbli - szych, którzy bardzo odczuli te brutalne, pozbawione obiektywnych przes³anek prasowe kalumnie. Rezygnuj¹c z pracy w Urzêdzie Miejskim Marek Kisio zachowa³ siê bardzo honorowo. Nie wymaga³em tego od niego i w aden sposób nie naciska³em. Niech ludzie sami oceni¹, czy niefrasobliwe i nie nios¹ce dla nikogo krzywdy, czyjeœ zachowanie sprzed 30 lat jest powodem do tego, aby przekreœlaæ dorobek cz³owieka. Podkreœlam - dobrego samorz¹dowca. - Ma Pan jeszcze czas aby pojeÿdziæ ulubionym motorem? - To jest moja pasja i od tego nie mo na uciec. Je eli mam woln¹ chwilê to wsiadam na motocykl. Ostatni zagraniczny wyjazd, o którym wspomnia- ³em, te odby³ siê na dwóch kó³kach. - A œci¹gnie Pan wzorem lat ubieg³ych, zaprzyjaÿnionych motocyklistów z ca³ej Polski? - Rozmawiamy o tym. Chcia³bym, eby Stargard odwiedzili w przysz³ym roku moi koledzy z Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom Zagranic¹ Wschód-Zachód. Zachêcam ich do tego, byæ mo e siê uda. Rozmawia³ Marcin Rumiñski s.10 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013

11 11 KOMUNIKATY PAÑSTWOWA SZKO A MUZYCZNA I i II STOPNIA IM. WITOLDA LUTOS AWSKIEGO W STARGARDZIE SZCZECIÑSKIM UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 13 TEL/FAX Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w Stargardzie Szczeciñskim og³asza nabór kandydatów na uczniów w roku szkolnym 2013/2014. W szkole mo na uczyæ siê gry na nastêpuj¹cych instrumentach: fortepian, skrzypce, altówka, gitara, wiolonczela, kontrabas, flet, tr¹bka, klarnet, obój, saksofon, perkusja i akordeon. Od wrzeœnia 2013 roku zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w wyremontowanej i znakomicie wyposa onej placówce. Szko³a mo e pochwaliæ siê wieloma sukcesami. Uczniowie osi¹gaj¹ laury na konkursach miêdzynarodowych i ogólnopolskich ( liczne sukcesy pianisty Artura Haftmana i Daniela Ziomko, klasy perkusji, skrzypiec- Julia Iwanciw) graj¹ w orkiestrach symfonicznych i zespo³ach rozrywkowych. Trzech uczniów jest stypendystami Prezydenta Miasta Stargard. Absolwenci kszta³c¹ siê na uczelniach artystycznych, prowadz¹ dzia³alnoœæ artystyczn¹ i pedagogiczn¹ oraz powiêkszaj¹ grono wielbicieli muzyki. Badanie przydatnoœci do szko³y muzycznej I stopnia odbêdzie siê 10 czerwca 2013 roku, egzaminy do szko³y muzycznej II stopnia 14 i 15 czerwca 2013 roku( podanie nale y z³o yæ do dnia 31 maja). Wszelkich informacji udziela sekretariat szko³y. Informacje o naborze zamieszczone s¹ te na stronie internetowej ( w zak³adce nabór 2013/2014. Informacja o dyplomach uczniów klasy VI PSM II stopnia W bie ¹cym roku szkolnym PSM II stopnia koñczy 5 uczniów. Warunkiem otrzymania dyplomu ukoñczenia szko³y jest pozytywnie zdany egzamin z historii muzyki oraz wykonanie recitalu z instrumentu g³ównego. Tegoroczne dyplomy odbêd¹ siê w Sali Stargardzkiego Centrum Kultury ( Ma³a scena) w nastêpuj¹cych terminach: 10 czerwca 2013 godz Katarzyna Nowak fortepian nauczyciel mgr aneta Bartosiewicz 13 czerwca 2013 roku godz Daniel Ziomko- fortepian nauczyciel mgr aneta Bartosiewicz 17 czerwca 2013 roku godz Artur Haftman- fortepian nauczyciel mgr Ewa Kubiak-Kubacka 18 czerwca 2013 roku godz Agata So³oducha skrzypce nauczyciel dr Bogdan Szczerkowski 18 czerwca 2013 roku godz Krzysztof Gajek tr¹bka nauczyciel mgr Micha³ Koniarski Serdecznie zapraszamy! SESJA RADY MIEJSKIEJ XXIX sesja Rady Miejskiej odbêdzie siê 28 maja o godz w sali wielofunkcyjnej Stargardzkiego Centrum Kultury, ul. Pi³sudskiego 105. DANE TELEADRESOWE ZARZ D US UG KOMUNALNYCH ZUK mieœci siê na pierwszym i drugim piêtrze wie owca przy ul. Pierwszej Brygady 35. Godziny pracy: poniedzia³ek pi¹tek od 7:00 do 15:00. Sekretariat (II piêtro, pok. 203), tel oraz Biuro Obs³ugi Klienta (I piêtro, pok. 103), tel lub Strona internetowa: INSTRUKTORA FITNESS do pracy w FITNESS KLUB OSIR, w doskona³ych warunkach, na nowoczesnym sprzêcie, w m³odym, profesjonalnym zespole! Jeœli: znasz i potrafisz nauczyæ wszystkich form treningu fitness; posiadasz niezbêdne uprawnienia; ukoñczone 18 lat; masz talent pedagogiczny (zajêcia z dzieæmi i doros³ymi); cechuje Ciê zmys³ organizacyjny, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole... do³¹cz do ekipy instruktorsko-trenerskiej Oœrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o. o.! Kontakt: sekretariat OSiR Stargard Sp. z o. o. ul. Szczeciñska 35, tel Dy ur radnych Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Wies³aw Mas³owski - przyjmuje w poniedzia³ki od do w pokoju nr 29. Wszystkie dy ury odbywaj¹ siê w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1. Radni pe³ni¹ dy ury w ka dy roboczy poniedzia³ek od do w pokoju nr maja - Krzysztof Sosin i Marcin Przepióra 03 czerwca Kamil Chwa³ek, Ireneusz G¹siorek i Monika Kieliszak 10 czerwca - Wioleta Sawicka i Krystyna Smolarek 17 czerwca Bartosz Rudnicki i Wies³aw Myszczyñski 24 czerwca - Mariusz Nosal i Krystian Masalski Pozosta³e dy ury radnych s¹ na stronie: w zak³adce Rada Miejska. Kasa w Urzêdzie Miejskim Informujemy, e kasa w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17 od poniedzia³ku do pi¹tku pracuje w godzinach: przyjmowanie wp³at i wyp³aty, przerwa na rozliczenie kasy z bankiem, przyjmowanie wp³at i wyp³aty. Kasa w ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1: przyjmowanie wp³at i wyp³aty, przerwa œniadaniowa, przyjmowanie wp³at i wyp³aty. W godzinach zamkniêcia obu kas istnieje mo liwoœæ dokonania p³atnoœci na konto Urzêdu Miejskiego w Stargardzie bezpoœrednio w Banku PKO SA (z ubrem) bez ponoszenia jakichkolwiek op³at. Dy ur Prezydenta Prezydent Stargardu spotyka siê z mieszkañcami w ka dy poniedzia³ek od godziny w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 05/2013 s.11

12 12 PE EN ATRAKCJI STARGARDZKI DZIEÑ DZIECKA IMPREZY Prezydent Miasta zaprasza 1 czerwca o dzieci i rodziców na 6. Stargardzki Dzieñ Dziecka. Na terenach zielonych Amfiteatru Miejskiego wyczarowany zostanie kolorowy œwiat Bajlandii. W Bajlandii bêd¹ spektakle, pokazy i zabawy plenerowe: pokaz du ych baniek mydlanych, Zabawy z Piratami, pokaz cyrkowy artysty ulicznego JUST EDI SHOW, dmuchane zje d alnie, zamki, basen z kulkami, Byk Rodeo, bujaki ALF i wiele innych atrakcji. W Stacji Centrum Otwartych Drzwi dzieci wezm¹ udzia³ w zabawach i animacjach. Wszystkich za to zachêcamy do udzia³u w pokazach i prezentacjach promuj¹cych zdrowy tryb ycia. Stargardzkie stowarzyszenia zorganizuj¹ Dzieñ Promocji Zdrowia. W programie m.in.: pokazy udzielania pierwszej pomocy, gry i zabawy dot. bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, pokazy fitness, konkurencje sportowo-rekreacyjne, ulotki, gad ety. Na dzieci bêdzie czeka³ policyjny radiowóz, którego sprzêt i wyposa enie bêdzie mo na obejrzeæ od œrodka. W trakcie trwania festynu bêdzie mo na kupiæ watê cukrow¹, popcorn, zabawki dla dzieci, posiliæ siê w ma³ej gastronomi. Oprac. Mistrzostwa Polski Samorz¹dowców w Koszykówce 0d 13 do 15 wrzeœnia br. w Stargardzie bêd¹ rozgrywane Mistrzostwa Polski Samorz¹dowców w Koszykówce Mê czyzn. Zg³oszenia dru yn przyjmowane s¹ do 30 czerwca. Prezydent S³awomir Pajor zaprasza do udzia³u reprezentacje samorz¹dów z ca³ej Polski. Zapraszam wszystkich, którzy chc¹ spêdziæ czas w atrakcyjny sposób, ³¹cz¹c smak sportowego wspó³zawodnictwa. Wyra am nadziejê, e wspólnie stworzymy wspania³e widowisko koszykarskie, które wpisze siê w kalendarz wydarzeñ sportowych w naszym mieœcie czytamy w piœmie Prezydenta do samorz¹dowców. Szczegó³owych informacji udziela S³awomir Wojciech Makowski, specjalista ds. organizacji imprez i marketingu OSiR Stargard Sp. z o.o. telefon STARGARDZKI INFORMATOR SAMORZ DOWY s.12 Wydawca: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim Redaktor Naczelny: Zdzis³aw Rygiel - Sekretarz Miasta Adres: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim, ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciñski Kontakt: tel.: ,

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo