Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]"

Transkrypt

1 IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna wymiana danych (EDI) [Lange-Sadzińska, rozdz. 1, 2, 3, 4] 4. Hurtownia danych i narzędzia analizy danych 5. Systemy wspierające zarządzenie relacjami z klientami [Klonowski, rozdz ] 6. Systemy wspierające zarządzanie wiedzą [Klonowski, rozdz ] 7. Internet w działalności gospodarczej [Klonowski, rozdz ] Słowa kluczowe: elektroniczna wymiana danych, hurtownia danych, Internet w firmie, narzędzia analizy danych, systemy CRM, systemy eksperckie, systemy informacyjne kierownictwa, systemy informacyjne zarządzania, systemy nowoczesnego biura, systemy transakcyjne, systemy wspomagające kierownictwo, systemy wspomagania decyzji, systemy zarządzania wiedzą, systemy zintegrowane. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie KaŜdy przedsiębiorstwo we współczesnym świecie potrzebuje informacji do zarządzania swoją działalnością. Pozyskiwanie informacji umoŝliwia system informacyjny, który obejmuje zbiór róŝnych elementów (i relacji między nimi) odgrywających rolę w procesie przepływu informacji w organizacji. Do podstawowych źródeł systemu informacyjnego zalicza się takie zasoby jak: ludzkie potencjał wiedzy ukierunkowany na rozwiązywanie problemów systemu (uŝytkownicy pełniący role nadawców i odbiorców), informacyjne zbiory danych przeznaczone do przetwarzania, 1 Opracował zespół pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UŁ 1

2 proceduralne procedury, metody przepływu i obróbki informacji. Zadaniem systemu informacyjnego jest wykonywanie funkcji polegających na: gromadzeniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, prezentacji i przesyłaniu informacji. System informacyjny moŝe, a właściwie powinien, być wspierany przez system informatyczny, który realizuje te same zadania, ale za pomocą narzędzi techniki komputerowej. System informatyczny zatem wchodzi w skład systemu informacyjnego. Obejmuje on swoim zasięgiem mniej elementów niŝ system informacyjny, poniewaŝ nie da się wszystkich kanałów przepływu informacji, powiązań między nimi przenieść do systemu komputerowego. Podstawowym zadaniem systemów informatycznych wspierających zarządzanie jest usprawnienie obiegu dokumentów, ich przetwarzania, a takŝe magazynowanie i analizowanie informacji tworzonej przez pracowników firmy lub napływającej z jej otoczenia. WdraŜanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie nie powinno przebiegać ad hoc, musi być to proces zaplanowany, przemyślany, zgodny ze strategią rozwoju firmy. Wpływ na wybór strategii mają zarówno trendy technologiczne, jak i wiedza o rynku. Schemat określania strategii przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. Określanie strategii rozwoju i informatyzacji przedsiębiorstwa 2 Misja przedsiębiorstwa Badanie otoczenia szanse i zagroŝenia Badanie przedsiębiorstwa mocne i słabe strony Wiedza o rynku Trendy technologiczne Szczegółowa struktura łańcucha wartości Działania Strategia rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategia jego informatyzacji W kaŝdej firmie moŝna wyróŝnić trzy poziomy zarządzania: 2 Adamczewski P. (2003) Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa, s. 14 2

3 1. Poziom operacyjny (najniŝszy) związany jest ze sferą podstawowych procesów biznesowych, w których podejmowane są najczęściej decyzje rutynowe, powtarzalne, niemające alternatywnych rozwiązań. Człowieka podejmującego decyzje na tym poziomie wspierają systemy informatyczne nazywane systemami transakcyjnymi. 2. Poziom taktyczny (średni) związany jest z decyzjami dotyczącymi dróg realizacji strategii przedsiębiorstwa, podejmowanymi w oparciu o syntetyczne informacje. Decyzje na tym szczeblu cechuje duŝa zmienność, konieczność jednoczesnego uwzględniania wielu kryteriów, które mogą być ze sobą w konflikcie (tzw. decyzje częściowo ustrukturalizowane). Nie bez znaczenia jest równieŝ rola subiektywizmu decydenta, który indywidualizuje rozwaŝane decyzje. Dlatego trafność decyzji kierowników tego szczebla zaleŝy od dostępnej informacji. Człowieka podejmującego decyzje na tym poziomie wspierają systemy informatyczne nazywane zwykle systemami informowania kierownictwa. 3. Poziom strategiczny (najwyŝszy) obejmuje decyzje najtrudniejsze, ze względu na duŝą niepewność materii, na której operują decydenci. Decyzje na tym poziomie dotyczą długiego horyzontu czasowego, wyznaczają politykę przedsiębiorstwa, cele działania (tzw. decyzje nieustrukturalizowane), bazują na informacjach dotyczących otoczenia i stanu ogólnego przedsiębiorstwa. Wiele decyzji na tym szczeblu podejmowanych jest pod presją czasu bez moŝliwości dokonania pogłębionej analizy problemu. Systemy wspierające decydentów tego szczebla nazywane są najczęściej systemami wspomagania decyzji. W praktyce spotkać moŝna wiele róŝnych rodzajów systemów (mieszczących się w którejś z trzech wyŝej wymienionych kategorii), które klasyfikowane są ze względu na zakres wspomagania realizacji faz procesu decyzyjnego w sposób następujący 3 : systemy ewidencyjno-sprawozdawcze (SES), np. systemy transakcyjne TPS (Transaction Processing Systems) i nowoczesnego biura OAS (Office Automation Systems), systemy informowania kierownictwa (SIK), np. systemy informacyjne zarządzania MIS (Management Information Systems), systemy 3 Klonowski Z.(2004): Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 3

4 informacyjne kierownictwa EIS (Executive Information Systems), systemy wspomagające kierownictwo ESS (Executive Support Systems), systemy wspomagające podejmowanie decyzji (SWD), np. systemy wspomagania decyzji DSS (Decision Support Systems), systemy z bazą wiedzy (SBW), np. systemy eksperckie ES (Expert Systems). ZaleŜności między tymi systemami pokazuje rysunek 2. Rysunek 2. Ogólne zaleŝności między wymienionymi typami systemów informatycznych 4 Coraz częściej firmy wykorzystują systemy zintegrowane obsługujące róŝne dziedziny działalności firmy np. zintegrowane systemy wspomagania zarządzania produkcją MRP II (Manufacturing Resource Planning) i zintegrowane systemy zarządzania ERP (Enterprise Resource Planning). Działanie systemów transakcyjnych ogranicza się zazwyczaj do przetwarzania danych źródłowych, czyli gromadzenia, przechowywania, weryfikacji, aktualizacji i przesyłania danych. Systemy te nie wspomagają procesów decyzyjnych bezpośrednio, chociaŝ są bardzo pomocne przy podejmowaniu prostych decyzji. Trudno sobie jednak wyobrazić działanie bardziej wyrafinowanych systemów informatycznych bez pośredniego korzystania z danych uzyskiwanych poprzez systemy TPS. 4 Klonowski Z.(2004): Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 4

5 W pracach biurowych pomocne są systemy nowoczesnego biura, które ułatwiają wykonywanie zadań biurowych. W skład tych systemów wchodzą nie tylko edytory tekstu i arkusze kalkulacyjny, ale takŝe programy umoŝliwiające konwersję dokumentów z dowolnego programu do innego, przeglądarki internetowe i przeglądarki dokumentów (np. Adobe Reader), programy do odtwarzania plików w określonym formacie, programy do archiwizowania i nagrywania płyt CD, programy ułatwiające sprawniejsze poruszanie się w komputerze i wiele innych. System informacyjny zarządzania jest systemem gromadzenia i przetwarzania informacji uŝywanej przez menedŝerów i ich najbliŝszy personel w bezpośrednim wspieraniu działań kierowniczych i podejmowaniu decyzji. System taki musi sprawnie przetwarzać informacje i generować dane wynikowe potrzebne konkretnemu uŝytkownikowi w odpowiedniej formie i na czas. Powinien być niezawodny, dawać moŝliwość zbierania i magazynowania danych potrzebnych do wytworzenia informacji i zabezpieczać przed nieuprawnionym dostępem do informacji. MIS dostarczają informacji syntetycznych, które opisują działanie obiektu, porównują wyniki z poprzednimi okresami, pozwalają usprawnić i racjonalizować procesy informacyjno-decyzyjne. Stanowią niezbędne narzędzie wspierające pracę menadŝerów tego szczebla. Systemy MIS zawierają elementy zwiększające standard procesu przetwarzania danych, w porównaniu z systemami transakcyjnymi, takie jak: procedury obsługi uŝytkownika, biblioteka metod statystyczno-ekonometrycznych oraz zestaw danych historycznych. DSS jest to system informatyczny, który dostarcza informacji wykorzystując analityczne modele decyzyjne, wspomaga decydentów w skutecznym działaniu w kompleksowym i źle ustrukturalizowanym środowisku. UmoŜliwia uzyskanie całościowego obrazu firmy w wymiarze ekonomicznym, zgodnie z wymaganiami rachunkowości zarządczej, i na tej podstawie właściwe planowanie i podjęcie stosownych działań dla dalszego wzrostu firmy. Systemy informacyjne dla kierownictwa (EIS) i systemy wspomagania dla kierownictwa (ESS) bardzo często omawiane są wspólnie, poniewaŝ granice ich podziału są bardzo nieostre. Relacje pomiędzy nimi pokazuje rysunek 3. Systemy te wykorzystują najnowsze osiągnięcia informatyki w celu stworzenia jak najbardziej komfortowych warunków, dopasowanych do indywidualnych cech decydentów najwyŝszego szczebla. Celem EIS/ESS jest szybkie udzielanie klarownych odpowiedzi na pytania, które musi sobie stawiać członek najwyŝszego kierownictwa firmy, przy czym udzielonej odpowiedzi towarzyszy pełne uzasadnienie i wyjaśnienie. Systemy tego typu wyposaŝone są bardzo bogato w moŝliwości prezentacji graficznej, 5

6 która zawsze jest bardziej czytelna od informacji stabelaryzowanej i systemy tzw. "drill-down". Rysunek 3. Relacje miedzy EIS, ESS i DSS 5 Niepewna przyszłość DSS Raporty i prezentacje ESS EIS Analizy i diagnozy Pewna przyszłość System ekspercki jest systemem, który gromadzi pełną wiedzę z danej dziedziny działalności człowieka. Potrafi, podobnie jak człowiek ekspert, wejść w interakcyjny dialog z uŝytkownikiem, w wyniku którego znajduje optymalne rozwiązanie zadanego zadania, wyjaśniając uŝytkownikowi logikę dojścia do niego. Bazy wiedzy systemu eksperckiego muszą być ciągle aktualizowane, aby zgromadzona w nich wiedza odpowiadała istniejącej w danej dziedzinie. Schemat przykładowego systemu ekspertowego przedstawia rysunek 4. Baza wiedzy tworzona jest przez tzw. inŝyniera wiedzy, który w trakcie rozmowy z ekspertem-człowiekiem wydobywa od niego informacje, dotyczące sposobów rozwiązywania poszczególnych problemów. Informacje opisujące konkretny przypadek wprowadzane są następnie do systemu przez operatora w trakcie sesji pytanie-odpowiedź. Systemy eksperckie są gałęzią stosowanej sztucznej inteligencji. Systemy eksperckie tworzy się wtedy, gdy brakuje ekspertów posiadających niezbędną wiedzę (groźba utraty wiedzy), ekspertyzy wymagane są często, w wielu miejscach lub w miejscach niebezpiecznych dla człowieka. Osobną grupę systemów eksperckich stanowią systemy pracujące w oparciu o sieci neuronowe. Systemy tego typu potrafią się uczyć reguł wnioskowania na podstawie wprowadzonych przez uŝytkownika historycznych przypadków. System, który pozna dostateczną ilość przypadków potrafi podejmować decyzje w oparciu o niepełne dane na wejściu. 5 Bielecki W. Komputerowe systemy wspomagania zarządzania, Wykład udostępniony w Internecie, 6

7 Rysunek 4 Przykładowa struktura systemu eksperckiego 6 Dziedzinowy system przetwarzania danych Podsystem gromadzenia wiedzy Mechanizm uczący Baza danych Baza wiedzy System Zarządzania bazą danych Maszyna wnioskująca Podsystem objaśniający Interfejs InŜynier wiedzy Ekspert dziedzinowy UŜytkownik Systemy zintegrowane Powstanie relacyjnych systemów zarządzania bazami danych oraz opracowanie standardów zarządzania przedsiębiorstwami umoŝliwiły powstanie nowej generacji systemów: systemów zintegrowanych. Schemat takiego systemu przedstawia rysunek 5. Systemy zintegrowane wykorzystują wspólną bazę danych jako podstawowe medium zapewniające spójną pracę wielu modułów uŝytkowych, obsługujących róŝne dziedziny działalności firmy. Systemy zintegrowane uwaŝane są za jeden z czynników wpływających na sukces rynkowy firmy. Z wykorzystywanych obecnie w firmach systemów zintegrowanych najmniejszy zakres mają systemy klasy MRPII, które wspierają zarządzanie produkcją, dystrybucją i kosztami, umoŝliwiając między innymi podejmowanie uŝytkownikowi decyzji takich jak: co produkować, ile, jakimi metodami i za pomocą jakich środków, aby uzyskane wyniki ekonomiczne były optymalne dla danego przedsiębiorstwa. Strukturę funkcjonalną takiego systemu przedstawia rysunek 6. 6 Szmit M. (2003), Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa, s.43. 7

8 Rysunek 5. Schemat zintegrowanego systemu zarządzania 7 Rysunek 6. Struktura funkcjonalna zintegrowanego systemu zarządzania dla przedsiębiorstwa produkcyjnego 8 Koszty wynagrodzenia Obszar finansowo-księgowy Koszty amortyzacji Koszty materiałowe Przychody ze sprzedaŝy i rozrachunki Zasoby ludzkie Środki trwałe Gospodarka materiałowa Obsługa sprzedaŝy Marketing Obszar sterowania produkcją Wspomaganie Planowanie Zaopatrzenie Obszar przygotowania produkcji Na bazie systemów MRP II powstały systemy ERP. Do modułów systemów MRP II dodane zostały moduły finansowe, pozwalające na zarządzanie finansami. Systemy tego typu optymalizują procesy biznesowe zachodzące w firmie. Przykład interfejsu systemu klasy ERP pokazuje rysunek Adamczewski P., op. cit., s. 36 8

9 Rysunek 7. Okno aplikacji MS Navision Attain Kolejnym krokiem w rozwoju systemów zintegrowanych było powstanie systemów klasy ERP II. Systemy te róŝnią się od swojego poprzednika tym, Ŝe generują wartości takŝe dla klientów i udziałowców poprzez udostępnienie i optymalizację procesów operacyjnych i finansowych pomiędzy przedsiębiorstwami partnerami w zakresie co najmniej: księgowości, zakupów, rejestracji zamówień sprzedaŝy, kosztorysowania. Proces przemiany systemu ERP w ERP II pokazany został na rysunku 8. Obsługa danych nie polega juŝ tylko na gromadzeniu ich wewnątrz przedsiębiorstwa, ale na zarządzaniu tymi, które są dystrybuowane pomiędzy partnerami i klientami. Systemy klasy ERP II spełniają oczekiwania wszystkich uczestników obrotu handlowego, pozwalając budować pogłębione relacje z klientami i partnerami gospodarczymi. Kluczem do przetrwania dla firm w konkurencyjnym rynku jest bycie o krok przed konkurencją. Podejmowanie dobrych decyzji biznesowych w oparciu o bieŝące i pewne informacje jest podstawą działalności firmy. Analiza danych, raportowanie i narzędzia zapytań mogą pomóc przebrnąć pracownikom przez ogrom danych w celu wydobycia najistotniejszych informacji. Wszystkie te narzędzia wykorzystywane razem określa się mianem Business Intelligence. 9

10 Rysunek 8. Schemat przemiany architektury ERP na ERP II 9 Na systemy Business Intelligence składa się wiele narzędzi analitycznych, które dokonują analizy danych, zgromadzonych w hurtowni danych (zobacz rysunek 9). Aplikacje BI moŝna podzielić ze względu na dwa wymiary: częstotliwość korzystania i ilość uŝytkowników oraz złoŝoność i potencjał, jaki niosą za sobą dla biznesu. Narzędzia znajdujące się wyŝej w hierarchii aplikacji pozwalają na przeprowadzanie bardziej skomplikowanych analiz, które dają potencjalnie lepsze wyniki. NiŜej w hierarchii są narzędzia uŝywane częściej i przez większą liczbę uŝytkowników (np. systemy raportująco - pytające), ale ich potencjał biznesowy jest mniejszy. Rysunek 9. Piramida Business Intelligence 10 9 Rzewuski M., ERP II nowy - stary gatunek 2&Itemid=83 10 Zalech W., Narzędzia Business Intelligence 10

11 W systemach zintegrowanych wykorzystywane są m.in. takie technologie informatyczne jak: elektroniczna wymiana danych, hurtownie danych i narzędzia analizy danych (systemy pytająco-raportujące, OLAP, eksploracja danych). Elektroniczna wymiana danych (EDI) System elektronicznej wymiany danych (EDI Electronic Data Interchange) moŝe być definiowany jako elektroniczna transmisja dokumentów gospodarczych w standardowym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów gospodarczych. Schemat działania systemu przedstawia rysunek 10. W definicji tej występują pewne sformułowania, które warto bliŝej wyjaśnić, Ŝeby zrozumieć istotę działania tego systemu. Elektroniczna transmisja oznacza, Ŝe wymagana jest elektroniczna droga, po której będą przesyłane informacje. Dzisiaj połączenie pomiędzy partnerami moŝe być realizowane w róŝny sposób. Do najczęściej wykorzystywanych naleŝy sieć usług dodanych VAN, dedykowana na potrzeby EDI, prywatne sieci informatyczne i Internet. Rozwiązaniem najtańszym, ale jednocześnie uwaŝanym za najmniej bezpieczne, jest wykorzystywanie Internetu. Najbardziej funkcjonalne i bezpieczne jest korzystanie z sieci VAN (Value Added Network). Polskim operatorem sieci VAN jest firma EDIson. Rysunek 10. Schemat działania EDI 11 Dokumenty przesyłane są w standardowym formacie. Standard EDI jest umową pomiędzy uŝytkownikami EDI dotyczącą tego, co jest akceptowane jako komunikacja EDI. Ustala zasady dotyczące formatu i składni syntaktycznej komunikatu. Specyfikuje, jaka informacja i gdzie powinna być wpisana, aby komunikat mógł być prawidłowo zinterpretowany przez komputer i dalej przetworzony elektronicznie. 11 opracowanie własne na podstawie Sokol Ph. (1994): From EDI to Electronic Commerce, New York 11

12 Określa informacje dotyczące typu dokumentu, rodzaju informacji, która moŝe być zawarta w danym dokumencie, kolejności wystąpienia poszczególnych składników informacji, formatu informacji (numeryczny, kod, itp.) oraz znaczenie poszczególnych fragmentów informacji. Standardy na potrzeby EDI opracowywane są przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne (np. UN/CEFACT, GS1). Dzisiaj wdroŝenie systemu EDI powinno bazować na standardzie międzynarodowym. Istnieją dwa takie standardy UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) i ebxml (electronic business XML). Standard EDIFACT jest standardem stosowanym w wielu dziedzinach gospodarki, doskonale opracowanym i sprawdzonym. Specyfikuje wszystkie dokumenty wymieniane pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Wymaga bilateralnych uzgodnień pomiędzy partnerami. Przykład dokumentu faktura zakodowanego w tym standardzie pokazany jest poniŝej. Fragment dokumentu zakodowanego w standardzie EDIFACT 12 UNH+ME INVOIC:D:96A:UN:EAN008' BGM ' DTM+137: :102' DTM+35: :102' RFF+ON: ZF102006' DTM+171:: :102' RFF+DQ:WZ523 NAD+SU ::9++ Wydawnictwo Szachowe Penelopa+ ul. Kazimierzowska 52+Warszawa ' FII+RB ' RFF+VA: ' NAD+BY ::9++ARISCO" Sp. z o.o.+ Tatrzańska 50 m 1+Łódź+ łódzkie ' RFF+VA: ' NAD+DP ::9++ARISCO" Sp. z o.o.+ Kilińskiego 5+Łódź+ łódzkie ' CUX+2:PLN:4' PAT+1++5:3:D:14' DTM+13: :102' LIN :EU' PIA+1+ P001:Sa' IMD+A++::: Chess is chess' QTY+ 47:2:pce' MOA+66:180:PLN' PRI+AAA:90' TAX+7+VAT+SWW++1825:::22' MOA+124:39,60' Standard ebxml jest standardem młodym, umoŝliwia wymianę danych pomiędzy dowolnymi partnerami za pośrednictwem Internetu. Standard objął równieŝ obszar procesów biznesowych i infrastruktury (w przeciwieństwie do EDIFACTu), co umoŝliwiło firmom automatyczne nawiązywanie współpracy za pośrednictwem Internetu. Specjalne rejestry przechowują dla danej firmy specyfikację określającą jej oczekiwania wobec partnerów biznesowych. Zapisy te określają, w jakich procesach biznesowych firma jest skłonna uczestniczyć, w jakiej roli i przy jakich ograniczeniach 12 opracowanie własne 12

13 technicznych (np. Ŝe świadczy usługi udostępniania określonych informacji za pośrednictwem HTTP i moŝe przyjmować zapłatę w trybie on-line). Dokumenty wymieniane są bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi, a to oznacza, Ŝe do realizacji elektronicznej wymiany udział człowieka nie jest w ogóle potrzebny lub jest ograniczony do minimum (np. akceptacja dokumentu, wprowadzenie danych źródłowych). Przychodzący dokument w standardzie EDI jest automatycznie odpakowywany z koperty wymiany, sprawdzany, tłumaczony na standard wykorzystywany przez aplikację wewnętrzną, przesyłany do tej aplikacji i tam dalej przetwarzany zgodnie z ustalonymi procedurami. W sposób automatyczny zasila danymi aplikację wewnętrzną firmy, dane z komunikatu są ładowane do odpowiednich pól bazy danych. U nadawcy komunikatu proces ten jest odwrotny. Do realizacji EDI potrzebne jest specjalne oprogramowanie pozwalające na tworzenie i formatowanie dokumentów (komunikatów EDI), ich przesyłanie do partnerów i modyfikację systemów baz danych firmy. Oprogramowanie to funkcjonuje niezaleŝnie od oprogramowania uŝytkownika, a to oznacza, Ŝe nie ma potrzeby wymiany aplikacji działających w firmie (konieczność wymiany aplikacji jest czasami niesłusznie podawana przez firmy jako bariera wdroŝenia EDI). System EDI umoŝliwia firmie osiągnięcie wielu korzyści np. obniŝka kosztów administracyjnych, szybsza realizacja transakcji, zminimalizowanie błędów w transakcjach, lepsza gospodarka towarami (moŝliwość realizacji koncepcji dostaw na czas ), moŝliwość przekroczenia barier geograficznych w kontaktach gospodarczych. Hurtownia danych i narzędzia analizy danych Hurtownia danych jest tematycznie zorientowaną, zintegrowaną, zmienną w czasie kolekcją danych dla celów wspomagania decyzji w zakresie zarządzania (def. wg W. H. Inmona). Z punktu widzenia technologii nie róŝni się od bazy danych, ale ma inną strukturę danych, zorientowaną na analizy wielowymiarowe. Hurtownia danych jest nietransakcyjna, przechowuje dane w szeregach czasowych i w róŝnym stopniu agregacji, dzięki czemu moŝna szybko uzyskiwać wyniki skomplikowanych analiz. Jest tworzona pod potrzeby konkretnej firmy. Funkcjonalny schemat hurtowni przedstawiony jest na rysunku

14 Rysunek 11. Schemat architektury hurtowni danych 13 Hurtownia danych moŝe być zasilana danymi z róŝnych źródeł: wewnętrznych (np. z baz systemów transakcyjnych) i zewnętrznych, znajdujących się poza firmą. Ładowaniem danych do hurtowni zajmują się aplikacje do akwizycji danych, które wybierają dane z systemów pochodnych oraz źródeł zewnętrznych, konsolidują je, podsumowują oraz ładują do hurtowni. Proces ładowania danych jest bardzo waŝny, poniewaŝ podczas tego procesu dane są czyszczone. Proces ten ma na celu zapewnienie jakości i poprawności danych w hurtowni (dane pochodzące z róŝnych źródeł będą zawierały błędy i anomalie np. niespójne długości pól, róŝne formaty danych, wartości puste). Podczas ładowania dane są takŝe transformowane z formatu wykorzystywanego w źródle do formatu wykorzystywanego w hurtowni. Dane gromadzone w hurtowni dostarczają kierownictwu firmy informacji wspomagających podejmowanie decyzji, niezbędnych na konkurencyjnym rynku w formie np. bieŝącej analizy wskaźników finansowych i ryzyka, podstawowej analizy trendów zmian danych oraz prognozowania. 13 Rzewuski M., Hurtownie danych. Klient na widelcu, 14

15 Podstawowym narzędziem analizy danych zawartych w hurtowniach są systemy pytająco-raportujace (Q&R). Obejmują one duŝy wachlarz narzędzi do wizualizacji i bieŝącego przetwarzania danych, które mogą formatować wybrane dane, tworzyć wykresy, drąŝyć, dokonywać wszelakich przekrojów, wzbogacać, eksportować je i dystrybuować. OLAP (przetwarzanie analityczne on-line) jest narzędziem, które pozwala analitykom i menedŝerom uzyskać szybki i pewny wgląd w dane, interakcyjnie modyfikować załoŝenia modelu analitycznego, wykorzystywać szeroki zakres moŝliwych widoków informacji, utworzonych na podstawie danych źródłowych w celu odzwierciedlenia prawdziwych wymiarów otoczenia organizacji w sposób zrozumiały i przyjazny dla uŝytkownika. OLAP pozwala na prognozowanie przyszłości na podstawie danych historycznych, odkrywanie zaleŝności pomiędzy danymi. Eksploracja danych jest procesem odkrywania wiedzy w hurtowniach danych. Narzędzia eksploracji danych pozwalają na automatyczne odkrywanie nietrywialnych związków i zaleŝności, jakie zachodzą pomiędzy danymi. Nie są ograniczone umiejętnościami człowieka eksperta (jak narzędzia OLAP). Eksploracja danych wykorzystuje techniki i teorie z wielu dziedzin, w tym takŝe sztucznej inteligencji. Do najczęściej wykorzystywanych metod eksploracji danych zaliczyć moŝna: klasyfikację: znajdowanie sposobu odwzorowywania danych w zbiór predefiniowanych klas, odkrywanie asocjacji: znajdowanie związków pomiędzy występowaniem grup elementów w zbiorach danych, klastrowanie: znajdowanie skończonego zbioru klas, odkrywanie sekwencji: znajdowanie najczęściej występujących sekwencji elementów, odkrywanie charakterystyk: znajdowanie zwięzłych opisów (charakterystyk). Systemy wspierające zarządzenie relacjami z klientami Systemy wspierające zarządzenie relacjami z klientami (CRM Customer Relationship Management) mają pozwolić firmie na rozwijanie lepszych jakościowo relacji z klientami, które doprowadzą do stałych kontaktów handlowych. Filozofia działania CRM polega na zrozumieniu i utrzymaniu klienta. CRM nie polega jedynie na wdroŝeniu systemu tej klasy, ale jest strategią biznesową wymagającą wprowadzenia filozofii i kultury biznesu skierowanej na klienta, zapewniającej efektywne procesy marketingu, sprzedaŝy i serwisu. Celem koncepcji systemów CRM jest, z jednej strony, dostarczanie dokładnej informacji o ofercie firmy dla wszystkich pracowników, 15

16 którzy kontaktują się z klientem, aby mogli kompetentnie odpowiadać na wszystkie zapytania klientów dotyczące produktów czy usług firmy. Z drugiej strony tym celem jest takŝe posiadanie dokładnej wiedzy o kliencie w kaŝdym miejscu w firmie i w kaŝdym czasie, kiedy ta informacja moŝe być potrzebna. Systemy CRM zakładają obsługę róŝnych kanałów kontaktu klienta z firmą, przy czym duŝy nacisk kładziony jest na Internet. Zadaniem CRM jest podniesienie jakości obsługi klienta, które przyczyni się do utrzymania dotychczasowych klientów, a takŝe zbieranie informacji o kliencie, przechowywanie jej i efektywne przetwarzanie. Systemy CRM pozwalają na przeprowadzenie róŝnorodnych analiz (np. analizy wartości klienta, lojalności), które słuŝą firmie m.in. do lepszego poznania potrzeb klientów, lepszego planowania nakładów na współpracę z nimi, czy podejmowanie skutecznych działań mających na celu utrzymanie klientów. Systemy wspierające zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą jest zmianą sposobu zarządzania firmą, polega na wykorzystaniu kapitału intelektualnego firmy, do którego zalicza się patenty, doświadczenie, umiejętności i wiedzę pracowników, wypracowane przez firmę modele, metodologie i narzędzia, a takŝe dobre relacje z klientami i pracownikami. Systemy te pozwalają odkryć i zarządzać cennymi pomysłami i informacjami, które są tworzone przez pracowników i zapisywane na dyskach twardych ich komputerów. Zmniejszają teŝ czas, jaki pracownicy poświęcają na działania administracyjne czy koordynujące, a takŝe zwiększają sumaryczną wiedzę o firmie i jej sytuacji rynkowej. Proces zarządzania wiedzą przedstawiony został na rysunku

17 Rysunek 12. Proces zarządzania wiedzą 14 postula ty wiedzy wiedza organiz acji Współdziałanie i praca grupowa Dostęp do danych i informacji Tworzenie postulatów wiedzy Wstępna formalizacja wiedzy Ocena postulatów wiedzy Formalna walidacja Ocena wartości praktycznej Pełna formalizacja wiedzy Rozpowszechnianie wiedzy Nauczanie WdraŜanie nowej wiedzy Dokumentowanie wiedzy sprzęŝenie zwrotne Firma moŝe wspierać zarządzanie wiedzą wykorzystując takie narzędzia jak 15 : systemy zarządzania dokumentami umoŝliwiają gromadzenie i klasyfikowanie dokumentów, ułatwiają ich wyszukiwanie i dostęp do nich oraz rejestrowanie prac wykonywanych na tych dokumentach, systemy obiegu pracy wspierają realizację procedur postępowania z dokumentami, systemy wspomagania pracy grupowej umoŝliwiają swobodny przepływ i dzielenie się wiedzą: czynią dostępnymi zasoby informacyjne firmy dla kaŝdego z członków grupy, śledzą przebieg pracy umoŝliwiając kaŝdemu członkowi grupy pracę na najnowszej dostępnej wersji projektu, stanowią platformę do interaktywnej komunikacji i dyskusji; 14 Staniszkis W., The solution of ICT technology for archival data bases. A Knowledge Management Perspective, 15 Sobczak A., Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach sektora publicznego, 17

18 Intranet, Ekstranet, portale informacyjne umoŝliwiają zestawienie w jednym miejscu informacji pochodzących z praktycznie wszystkich źródeł danych występujących w organizacji, technologia Business Intelligence. Internet w działalności gospodarczej Internet jest narzędziem, którego znaczenie dla działalności gospodarczej przyrównuje się do znaczenia wynalazku maszyny parowej. W sposób wręcz rewolucyjny Internet zmienił metody i sposoby prowadzenia biznesu. Powstało wiele nowych firm, nowych usług, rodzajów pracy. Zmienił się sposób relacji firma-klient i firma-firma. Do szeregu określeń biznesowych dodawany jest przedimek i mający obrazować internetową drogę realizacji usług i transakcji. Powstał zatem handel internetowy, bankowość internetowa, księgarnie internetowe itd. Internet ułatwia wejście na nowe rynki (takŝe zagraniczne), zdobycie nowych klientów, nowych partnerów. ObniŜa koszty prowadzenia działalności, daje nową jakość obsługi klienta. Firmy wykorzystują Internet takŝe w celach reklamowych i marketingowych, posługując się coraz bardziej wyrafinowanymi formami. Reklama w Internecie jest duŝo tańsza od tradycyjnej, a przy tym bardziej skuteczna, bo moŝe być kierowana do konkretnego odbiorcy (tzw. marketing bezpośredni). Internet wykorzystywany jest takŝe w handlu międzynarodowym. Powstają w Internecie np. punktu wymiany informacji handlowej, globalne systemy realizowania zobowiązań finansowych. Niewątpliwie firma, która chce dzisiaj sprostać potrzebom klientów i wymaganiom rynku, coraz częściej globalnego, musi wykorzystywać w swojej działalności Internet. Nie moŝe jednak zapominać o zagroŝeniach, jakie niesie ze sobą Internet i w sposób optymalny zabezpieczyć przed nimi swoje zasoby komputerowe. 18

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach.

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach. Podział systemów informatycznych Podział ze względu na szczebel organizacyjny Systemy transakcyjne (Trascaction Processing Systems TPS) Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems OAS) Systemy

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało

Wprowadzenie do Hurtowni Danych. Mariusz Rafało Wprowadzenie do Hurtowni Danych Mariusz Rafało mariusz.rafalo@hotmail.com WPROWADZENIE DO HURTOWNI DANYCH Co to jest hurtownia danych? Hurtownia danych jest zbiorem danych zorientowanych tematycznie, zintegrowanych,

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na systemy Business Intelligence

Spojrzenie na systemy Business Intelligence Marcin Adamczak Nr 5375 Spojrzenie na systemy Business Intelligence 1.Wprowadzenie. W dzisiejszym świecie współczesna organizacja prędzej czy później stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego systemu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Analiza danych i data mining.

Analiza danych i data mining. Analiza danych i data mining. mgr Katarzyna Racka Wykładowca WNEI PWSZ w Płocku Przedsiębiorczy student 2016 15 XI 2016 r. Cel warsztatu Przekazanie wiedzy na temat: analizy i zarządzania danymi (data

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM,

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, Bazy Danych Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Oczekiwania? 2 3 Bazy danych Jak przechowywać informacje? Jak opisać rzeczywistość?

Bardziej szczegółowo

Co to jest SUR-FBD? 3

Co to jest SUR-FBD? 3 1 Utrzymanie Ruchu Często firmy funkcjonują w swoistym błędnym kole, polegającym na skupieniu uwagi na naprawach tego co się psuje, tym samym powielają wzorce biernego utrzymania ruchu Z powodu braku danych,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 8 Narzędzia zarządzania informacją cz. 2 Dr inż. Mariusz Makuchowski Baza wiedzy Baza wiedzy (ang. Knowledgebase) stanowi swoisty rejestr problemów zgłaszanych

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy

Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business www.comarch.pl Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Business Intelligence jako narzędzie do walki z praniem brudnych pieniędzy Tomasz Matysik Kołobrzeg, 19.11.2009

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych

Czerwiec 2014. Raport. Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych Czerwiec 2014 Raport Wykorzystanie EDI w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych i produkcyjnych 2 Wprowadzenie EDI. Jeden ze skrótów funkcjonujących w branży informatycznej, podobnie jak wiele innych,np. ERP,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Hurtownie danych Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Krzysztof Goczyła Teresa Zawadzka Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny

Skomputeryzowane Informacyjne Systemy Zarządzania (SISZ) Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie. Systemy informacyjne. System informatyczny Rodzaje systemów informacyjnych w biznesie Systemy informacyjne Informacyjne systemy zarządzania Skomputeryzowane informacyjne systemy zarządzania 2 Systemy informacyjne Najszersze pojęcie, związane z

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyczne w obiektach gospodarczych. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Systemy Informatyczne w obiektach gospodarczych. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Systemy Informatyczne w obiektach gospodarczych Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze System informacyjny: Układ odpowiednich elementów, którego zadaniem jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy

Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Rola analityki danych w transformacji cyfrowej firmy Piotr Czarnas Querona CEO Analityka biznesowa (ang. Business Intelligence) Proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. 1 z 5 Sylabus przedmiotu: Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Wszystkie specjalności Data wydruku: Dla rocznika: 2014/2015 Kierunek: Wydział: Zarządzanie Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Paweł Mielczarek Microsoft Certified Trainer (MCT) MCP,MCSA, MCTS, MCTS SQL 2005, MCTS SQL 2008, MCTS DYNAMICS, MBSS, MBSP, MCITP DYNAMICS. Geneza Prowadzenie firmy wymaga podejmowania

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów prof. nadzw. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl 1. Pojecie sterowania i regulacji Regulacja, sterowanie,

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Informatyka w zarządzaniu. Wstęp do informatyki. Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015

Informatyka w zarządzaniu. Wstęp do informatyki. Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015 Informatyka w zarządzaniu Wstęp do informatyki Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015 Plan wykładu Wprowadzenie. Pojęcie Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu. Przeznaczenie, charakterystyki oraz

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu

Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu dr Helena Dudycz Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: helena.dudycz@ae.wroclaw.pl Informatyczne uwarunkowania realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu Streszczenie

Bardziej szczegółowo