Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak"

Transkrypt

1

2 Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer of the exhibition: association of polish artists and designers lublin district współorganizator wystawy: wojewódzka biblioteka publiczna im. hieronima łopacińskiego w lublinie co-organiser: provincial public library memorial hieronim łopaciński in lublin zrealizowano przy udziale finansowym województwa lubelskiego / zrealizowano przy udziale finansowym miasta lublin funded by lubelskie voyvodship / funded by the city of lublin

3 galeria wojewódzkiej biblioteki publicznej im. hieronima łopacińskiego w lublinie / od 22 listopada 2007 gallery of provincial public library memorial hieronim łopaciński in lublin / 22 november 2007 galeria spodki, galeria białostockiego ośrodka kultury w białymstoku / od 12 grudzień 2007 gallery spodki, center of culture in bialystok / 12 december 2007 galeria sztuki współczesnej profil w poznaniu / od 07 maja 2008 gallery profil contemporary art gallery in poznan / 07 may 2008

4 4 Termin grafika przeniknął wszystkie dziedziny współczesnego życia publicznego. Obecnie określa się tak praktycznie każdą formę wizualnego przekazu. Prowadzi to do wielu nieporozumień, gdy każdy przejaw optycznego rękodzieła czy jego mechanicznego obrazowania określa się tym zaszczytnym niegdyś mianem. A tymczasem termin wywodzi się z prostej linii z greki i określa jak - podaje to słownik wyrazów obcych Arcta z 1935 roku dodawanie brzmień językowych za pomocą znaków przyjętych (liter), SZTUKĘ PISANIA I RYSOWANIA, specjalną znajomość pisma dyplomatycznego, ogół liter właściwych jakiemuś językowi, używanych przez jakiegoś autora. Niby to samo, ale szlachetniej jakoś. A oczywiście grafik to osoba sztukę tą uprawiająca... Grafika artystyczna jej percepcja i jej warsztat w ostatnich 100 latach przechodziły kilka rewolucji, które nic de facto nie zmieniły w jej strukturze. Od początku najistotniejszym jej wyznacznikiem (jak u Rembrandta) było powielenie. Pierwsza to pojawienie się plakatu w początkach XX wieku, prowokujące dyskusje o granicy użytkowości, druga to pojawienie się technik fotograficznych łączonych z elementami tworzonymi rękodzielniczo (dotyczyło to granic fotografii, jako sztuki de facto również techniki dającej się reprodukować). Trzecia to przewrót popartowsko konceptualny, gdy grafika tradycyjnie artystyczna realizowana chałupniczo w otoczce pracownianego rytuału została przez artystów oddana żywiołowi sitodruku i technikom offsetowym znanym wcześniej, jako powielenia typowo utylitarne.. Ostatni fasadowy przełom to pojawienie się technik cyfrowych, przez co właśnie termin grafika uległ pozornej deprecjacji i banalizacji. Tymczasem okazało się, że tak jak malarstwo i grafika nie zabiły rysunku, fotografia nie zabiła malarstwa, film nie zabił fotografii i poprzednich dziedzin, elektroniczna telewizja nie zniszczyła filmu tak technika cyfrowa nie zniszczyła telewizji żadnej z poprzednio wymienionych dziedzin a jedynie rozszerzyła ich obszar. Obecnie śledząc międzynarodowe prezentacje z cyklu Directory of Print czy Icon Data organizowane przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie odpowiedź na pytanie o tożsamość grafiki narzuca się sama. Po pierwsze graficy wrócili na początku XXI do cnoty rękodzielniczego kunsztu. Imitując w komputerze suchą igłę czy drzeworyt, robią to tak, by ujawniając urodę techniki ukryć przed widzem sekrety warsztatu (to zresztą od wieków decydowało o magii grafiki artystycznej ma- The term graphics has spread to all the fields of the contemporary public life. Currently, this is how practically all forms of visual record are being defined. It leads to numerous misunderstandings when every expression of optical handicraft or its mechanical illustration is defined with this once honorable name. Meanwhile,the term itself comes from Greek and Arct s dictionary from 1935 explains it as adding language tones by using letters, the art of drawing, special knowledge of diplomatic writing and the total amount of letters, specific to a certain language, used by a certain author. Seemingly the same, but as if more nobly... And obviously, a graphics artist is a person who pursues this art... Artistic graphics and its perception methods, techniques- has undergone a revolution over the last 100 years but its structure has actually not changed. From the very beginning, its most important determinent (as in Rembrant) was duplication. The first revolution happened at the beginning of the 20th century when the concept of a poster came into life. It provoked numerous debates concerning the bounds of utylity. The second revolution was connected with th appereance of photography techniques joined with handicraft elements (it concerned photography as an art and its techniques which could be replicated indeed). The third one was a pop art conceptual revolution, when the traditional graphics, carried out as outwork in the background of the workers ritual, was subjected to the element of screen printing and offset techniques (also known as typically utilitarian duplications). The last turning point the emergence of digital techniques, was the reason of seemingly depreciation and trivialization of the term graphics. Meanwhile, it turned out that like painting and graphics did not destroy drawing, photography- painting, film photography, so digital technique would not destroy television or neither of the previously mentioned fields. On the contrary, it would broaden their domains. Nowadays, when we follow international presentations like Directory of Print or Icon Data organised by the International Society of Graphics Artists (Cracow), the answer to the question about the identity of graphics seems obvious. First of all, at the beginning of the 21st century graphics artists returned to the virtue of handicraft skill. By using computers and imitating the dry needle or wood engraving they do it in a way so as to reveal the beauty of the technique but conceal its secrets. (Besides, this is what made artistic graphics magical for ages, painting was as

5 5 larstwo było jakby mniej zakryte ). Po drugie mimo pewnych konwencji narodowych, w przeciwieństwie do malarstwa, grafika szybciej uległa wizualnej globalizacji. W Polsce spotyka się prace z pozoru bardzo japońskie a na Litwie spotykamy motywy i obrazowanie typowe dla Amerykanów. Jednakże jest coś, co polską grafikę, (której światowy boom w sensie pewnego rozgłosu przypadł na lata 70) wyróżnia w świecie. Z pewnością to duża dawka symbolizmu i wizualnych metafor, cech charakterystycznych dla naszego współczesnego malarstwa a nawet technik multimedialnych. Widoczne jest to w plakatowych epatujących mocnymi plamami koloru i faktury dużych dziełach (wykonanych tradycyjnie w akwaforcie, mezzotincie i suchej igle) Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej jak i w stonowanych monochromatycznych wielkoformatowych pracach cyfrowych, imitujących tradycyjne techniki Depozytach Adama Romaniuka, czy w hołdujących tradycji lat 70 i 80, łączących metafizykę z rekwizytami codzienności, pełnymi symetrycznej estetyzacji, linorytami Krzysztofa Szymanowicza. Alicja Snoch-Pawłowska również w druku cyfrowym nawiązuje do specyficznych środków wyrazu cechujących zarówno linoryt jak i techniki metalowe a demonstruje nam wariacje na temat ornamentalnych form krzyża i trójkąta, zarazem wprowadzając do niektórych swych prac element realistycznej ludzkiej twarzy. Tożsamość wielu polskich grafików uwidacznia się w dużym bogactwie motywów zarówno w całym jej nurcie jak i u poszczególnych autorów, którzy nie trzymają się kurczowo przez całą swą twórczość jednej techniki i jednego sposobu obrazowania. Dowodzi tego różnorodna kolorystycznie i motywicznie działalność Andrzeja Kaliny, nastrojowe perfekcyjne linoryty Stanisława Bałdygi, radośnie dekoracyjne wydruki komputerowe Małgorzaty Bałdygi-Nowakowskiej i z jednej strony pozornie radosne a zarazem niepokojące gęstwiną swej faktury prace Piotra Lecha. Są autorzy konsekwentni w tematyce obranej przez siebie ikonografii jak: Grzegorz Banaszkiewicz nawiązujący do fotograficznie ujętych motywów miejskiego chodnikowego planetarium, Zbigniew Lutomski od lat promujący swe amorficzne, na wpół organiczne na wpół abstrakcyjne organizmy, Ryszard Otręba wyczarowujący swe symetryczne kosmosy, Piotr Szurek konsekwentnie zawierzający ekspresji monochromatycznego autoportretu, czy Barbara Sosnowska - Bałdyga, w swych drukach cyfrowych uszlachetniająca komputerowo kosmiczne, technicystyczne formy 3D. Także Grzegorz Dobiesław Mazurek w ukrywających swą naturę linorytach, demonstruje monochromatyczną szeroką galerię, pełnych if less concealed ) Secondly, in spite of certain national conventions, graphics, as opposed to painting, has undergone visual globalisation. You can see seemingly very Japanese works in Poland or typically American motives and illustrations in Lithuania. However, there is something which makes Polish graphics, which had its international boom as far as publicity is concerned in the 70s, distinguishable throughout the world a big dose of symbolism and visual metaphors which are characteristic not only for our contemporary painting but also in multimedia techniques. This can be observed in those big poster-like works of Agnieszka Cieślińska-Kawecka who uses strong stain of colour. Her works are made traditionally in etching, mezzotint and dry needle. The same thing can be observed in subdued, monochromatic big-format digital works by Adam Romaniuk ( Deposits ) who imitates traditional techniques or in Krzysztof Szymanowicz s works which cultivate the tradition of 70s and 80s and connect metaphisics and everyday props. Alicja Snoch-Pawłowska, also using digital print, refers to specific features that are characteristic to both linecut and metal techniques while presenting variations of ornamental designs of the cross and the triangle, including an element of realistic human face at the same time. Many Polish graphics artists identity demonstrates itself in a variety and abundance of motives, both in the whole mainstream and in specific authors who are not tightly attached to one technique and one way of illustrating throughout their whole work. This can be proved by looking at Andrzej Kalina s works (diversified as far as colour and motives are concerned),stanisław Bałdyga (romantically perfect linecuts), Małgorzata Bałdyga-Nowakowska (happy decorative computer printouts) or Piotr Lech and his seemingly happy but anxious in their texture s thicket works. There are some authors who consequently deal with the previously chosen subject matter of iconography: Grzegorz Banaszkiewicz referring to photographically presented motives of the urban pavement s planetarium, Zbigniew Lutomski and his amorphous, half-organic, half-abstract organisms, Ryszard Otręba with his symmetric universe, Piotr Szurek consequently entrusting the expression of monochromatic self-portrait or Barbara Sosnowska-Bałdyga who purifies computer-cosmic 3D form digital print- outs. In his concealing their nature linecuts, Grzegorz Dobiesław Mazurek demonstrates monochromatic wide gallery of faces coming out of the shadow. I think that some artists trust self interestedly the spontanous gesture. Andrzej Dworakowski (spacial forms), Artur Popek

6 6 wyrazu wychodzących z cienia twarzy. Niektórzy twórcy zawierzają sądzę interesownie spontanicznemu gestowi jak tworzący również formy przestrzenne Andrzej Dworakowski, wierny tradycji mezzotinty, akwaforty i litografii Andrzej Popek oraz rysujący Jacek Szewczyk. Jan Pamuła wierny jest abstrakcji geometrycznej, gdzie kombinacje prostopadłych i równoległych form tworzą autonomiczne wszechświaty, a Magdalena Bąk zawierza typowej raczej dla grafiki amerykańskiej i japońskiej tendencji post-popartowsko fakturalnej. Robi to jednakże w naszym rodzimym malarskim duchu podobnie jak w pewnym sensie Mirosław Pawłowski, Grzegorz Hańderek (bliski mi przez ukazanie urody ścian i przemysłowych budowli) czy Wojciech Müller od lat eksperymentujący z tworzywem fotograficznym i jego charakterystycznymi szablonami oraz uwieczniający owady przypuszczalnie, tak jak one same siebie postrzegają Waldemar Węgrzyn. Sławomir Plewko używa grafiki artystycznej jakoby instrumentalnie, włączając ją jako tworzywo w szeroki zakres innych działań, Zbigniew Liwak tworzy swoiste karty pamiętnika, poetyckie zapisy chwili tytułując je przewrotnie Małymi grafikami konsumpcyjnymi, a Henryk Ożóg tworzy bliskie wielu nurtom figuratywnym polskiego malarstwa pełne ironii, i zarazem przyjazne dla swych bohaterów opowieści obyczajowe. Tomasz Kukawski zawierza logice i konsekwencji logotypu, a Andrzej Łabuz estetyce malarskiej pierwotnej plamy poddanej obróbce w grafice. A także niekonwencjonalnej intuicyjnej kompozycji tak że jego prace to w pewnym sensie archetyp grafiki w ogóle. Surrealizm i nadrealizm to rzadkość w Polskiej grafice, a jeżeli pojawia się to w kontekście nieco ironicznym, co udowadnia nam Maksymilian Snoch. Andrzej Węcławski podobnie jak Andrzej Łabuz zawierza kunsztownej kompozycji w tym wypadku spontanicznie abstrakcyjnej i monochromatycznej (redukcja koloru jest dla polskiej grafiki niejako standardem). Na koniec należy wspomnieć o koncepcji syntetycznych grafik obiektów tworzonych przez reprezentantkę polskiej Sztuki książki Elżbietę Banecką i kontynuującego tradycje polskiej grafiki nazwałbym ją światłocieniowo metafizycznej mieszkajacego w Jarosławiu Jana Franciszka Ferenca. A czym jest graficzna tożsamość już chyba nie powinowactwem technik a pokrewieństwem artystycznego bytu... (faithful to mezzotints, etching and litography s tradition) and the drawing Jacek Szewczyk could be gives as examples here. Jan Pamuła is loyal to geometrical abstraction where autonomic universe is created by the combination of perpendicular and parellel lines. Magdalena Bąk is rather into characteristic for America and Japan tendency of pop -art texture. However, she adds our native spirit. Similarly in a sense could be viewed works by Mirosław Pawłowski, Grzegorz Hańderek (close to me by showing me the beauty of walls and industrial buildings) or Wojciech Müller (experimenting with photographic material, famous for his templates and patterns) and last but not least Waldemar Węgrzyn (immortalising insects, probably n a way they see themselves). Sławomir Plewko uses graphics artistically, allegedly in an instrumental way, by including it as a material in a wide scope of other actions. Zbigniew Liwak creates peculiar diary cards, a poetic record of the moment and entitles them Little Consumption Graphics, and Henryk Ozóg produces, close to many figurative streams of Polish painting, full of irony but friendly to their protagonists classical novels. Tomasz Kukawski entrusts logotype s logic and consequence and Andrzej Łabuz primary painting s stain s esthetics under some graphics treatment. He also deals with unconventional, intuitive composition, so his works are in a sense the archetype to graphics in general. Surrealism is rare in Polish graphics. If it appeares however, the context is always a bit ironic, which we can observe in Maksymillian Snoch s work. Andrzej Węcławski, similarly to Andrzej Łabuz, entrusts the crafted composition spontanously abstract and monochromatic in that case (colour reduction is a kind of a standard for the Polish graphics). To finish with, I should mention the concept of syntetic graphics objects created by the representatives of Polish book art Elżbieta Banecka together with Franciszek Ferenc (who continues the Polish tradition of chiaroscuro-metaphisical aspect). And what is graphics identity? It s no longer a kinship with techniques but rather an affinity with artistic existance... Jacek Kasprzycki Jacek Kasprzycki

7 7 Wschodni Salon Sztuki jest imprezą cykliczną prezentującą nie tylko artystów lubelskich, ale także artystów zaproszonych z Polski i za granicy. Od pięciu edycji Salony są autorskimi prezentacjami różnych dyscyplin plastycznych. 15 Wschodni Salon Sztuki to ogólnopolska wystawa grafiki, która otrzymała tytuł: Tożsamość Grafiki. Wiek XX dał autonomię grafice, która jak żadna inna dyscyplina ewoluowała wykorzystując rozwój technologiczny druku. Patrząc na nią możemy zauważyć, że na przestrzeni wieków wynaleziono wiele narzędzi, które służyły nie artystycznym celom, a stały się technikami artystycznymi, były to techniki reprodukcyjne: drzeworyt, litografia, sztych. Później w latach sześćdziesiątych XX wieku nastąpiło przekształcenie sitodruku czy fotolitografii w techniki artystyczne a następnie wykorzystanie przez artystów druku offsetowego i fotografii. Dzisiaj nikogo już nie dziwi grafika komputerowa, której pojawienie się pod koniec XX wieku wywołało obawę, że doprowadzi ona do regresji sztuki. Obawy te były spowodowane trudnościami wynikającymi ze specyfikacji tej nowej techniki. Do tej pory grafikę charakteryzowaliśmy takimi cechami jak: istnienie matrycy, multiplikacyjność, dwuwymiarowość, metoda mechaniczna zapisu wizualnego, to te cechy odróżniały ją od innych dzieł sztuki. Takie sztywne konstruowanie zakresów tożsamości i sztywne zamykanie definicji tej dyscypliny okazuje się niewystarczające gdy styka się z artefaktami. Będziemy mogli to zauważyć na prezentowanej wystawie, która próbuje przybliżyć nam bogactwo zapisu wizualnego tej dyscypliny i próbę poszukiwania jej tożsamości. Graphics identity is a cyclical event which presents artists not only from Lublin, but also from Poland and abroad. For the last five editions, the showrooms have been the presentations of authors and their works of various artistic disciplines. 15th Eastern Showroom is an all-poland graphics artists exhibition entitled Graphics Identity. 20th century provided graphics with autonomy as no other discipline evolved so much using the technical development of print. When trying to analyze the history of graphics one can observe that there have been many tools and instruments invented over the years and although they did not serve artistic purposes thay have become artistic techniques such as wood engraving, litography or etching. The 60s marked the reform of screenprint and photolitography which were used by artists dealing with offset print and photography. Nowadays, computer graphics does not surprise anybody. However, some people were concerned about its influence and possible regress of the real art. Those anxieties were caused by the difficulties in specification of the new technique. Until then, graphics was characterised by the existance of template, repeatability, two dimentionality and a mechanical method of the visual record. These were the features that distinguished graphics from other pieces of art. However, such rigid constructing of the field s identities and such a limited definition of this discipline have turned out to be insufficient when it came to artefacts. We shall be able to observe it at this exhibition which tries to make us familiar with the variety and abundance of the visual record of the discipline and tries to search for its identity. Kurator wystawy Krzysztof Szymanowicz Curator of the exibition Krzysztof Szymanowicz

8 8 Uczestnicy wystawy Participants exhibition

9 9 MAŁGORZATA BAŁDYGA-NOWAKOWSKA Defekt 007, druk cyfrowy, 150 x 100 cm, 2007 Defect 007, digital print, 150 x 100 cm, 2007

10 10 STANISŁAW BAŁDYGA Przestrzenie X mój kosmos, linoryt, 80 x 120 cm, 2006 Areas X my space, linocut, 80 x 120 cm, 2006

11 11 ELŻBIETA BANECKA Miłość w kropki, technika mieszana, 78 x 107 cm, 2006 Love in dots, mixed media, 78 x 107 cm, 2006

12 12 MAGDALENA BĄK Interreakcje Karramba!, serigrafia, 85 x 115 cm, 2007 Interreactions Karramba!, screenprint, 85 x 115 cm, 2007

13 13 AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA-KAWECKA Siłacz, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 70 x 100 cm, 2006 Athlete, etching, aquatint, dry point, 70 x 100 cm, 2006

14 14 ANDRZEJ DWORAKOWSKI Z cyklu: A to Polska właśnie, druk cyfrowy, 80 x 60 cm, 2006 From cycle: But it Poland exactly, digital print, 80 x 60 cm, 2006

15 15 JAN FRANCISZEK FERENC Bez tytułu, technika własna, 21 x 30 cm, 2007 Untitled, artist s own technique, 21 x 30 cm, 2007

16 16 SŁAWOMIR GRABOWY Dzień powszedni 4, linoryt, 49 x 75 cm, 2006 Weekday 4, linocut, 49 x 75 cm, 2006

17 17 GRZEGORZ HAŃDEREK Surowy stan, wklęsłodruk, 64 x 140 cm, 2006 Unfinished, intaglio, 64 x 140 cm, 2006

18 18 ANDRZEJ KALINA Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, druk cyfrowy, 100 x 70 cm, 2006 Who we are, where we measure, digital print, 100 x 70 cm, 2006

19 19 TOMASZ M. KUKAWSKI 6 from 12, kolografia, linoryt, 65 x 87 cm, from 12, artist s own technique, linocut, 65 x 87 cm, 2006

20 20 PIOTR LECH Katedra XXIX, druk cyfrowy, 100 x 70 cm, 2006 Cathedral XXIX, digital print, 100 x 70 cm, 2006

21 21 ZBIGNIEW LIWAK Grafika 89zWk4237 na czerwonym świetle, technika mieszana, 39,5 x 32,5 cm, 2004 Print 89zWk4237 on the red light, mixed media, 39,5 x 32,5 cm, 2004

22 22 ZBIGNIEW LUTOMSKI 3 II, drzeworyt, 100 x 63 cm, II, woodcut, 100 x 63 cm, 2006

23 23 ANDRZEJ ŁABUZ Profil Siouxa, wklęsłodruk, linoryt, 70 x 100 cm, 2005 Sioux in profile, intaglio, linocut, 70 x 100 cm, 2005

24 24 GRZEGORZ DOBIESŁAW MAZUREK Prawy do lewego 8, druk cyfrowy, 100 x 140 cm, 2007 Right to the left 8, digital print, 100 x 140 cm, 2007

25 25 WOJCIECH MÜLLER Z cyklu Rose, druk cyfrowy, 150 x 100 cm, 2006 From cycle Rose, digital print, 150 x 100 cm, 2006

26 26 RYSZARD OTRĘBA Czarna ściana, druk cyfrowy, 80 x 55 cm, 2006 Black wall, digital print, 80 x 55 cm, 2006

27 27 HENRYK OŻÓG Trzy psy, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 77 x 57 cm, 2001 Three dogs, etching, aquatint, dry point, 77 x 57 cm, 2001

28 28 JAN PAMUŁA Obraz 2006/04, druk cyfrowy, 65 x 79,5 cm, 2006 Picture 2006/04, digital print, 65 x 79,5 cm, 2006

29 29 MIROSŁAW PAWŁOWSKI Kamuflaż Skaner 3, druk cyfrowy, 70 x 100 cm, 2007 Camuflage Scaner 3, digital print, 70 x 100 cm, 2007

30 30 SŁAWOMIR PLEWKO Redukcja Przestrzeni Komentarz semiotyczny (dla Victora Vasqueza), druk cyfrowy, 79 x 300 cm, 2007 Reduction of Space Semiotic commentary (for Victor Vasquez), digital print, 79 x 300 cm, 2007

31 31 ARTUR POPEK Bitwa Hahamogna przeciw Hiszpanom, akwaforta, akwatinta, 50 x 70 cm, 2007 Hahamogn s battle against Spanish people, etching, aquatint, 50 x 70 cm, 2007

32 32 ADAM ROMANIUK Depozyt 3, druk cyfrowy, 150 x 108 cm, 2006 Deposit 3, digital print, 150 x 108 cm, 2006

33 33 MAKSYMILIAN SNOCH Autoteren, technika własna, 25 x 52 cm, 2006 Autoarea, artist s own technique, 25 x 52 cm, 2006

34 34 ALICJA SNOCH-PAWŁOWSKA Autoportret, druk cyfrowy, 86 x 100 cm, 2006 Self-portrait, digital print, 86 x 100 cm, 2006

35 35 BARBARA SOSNOWSKA-BAŁDYGA Opowiadanie 1, druk cyfrowy, 100 x 70 cm, 2006 Tale 1, digital print, 100 x 70 cm, 2006

36 36 JACEK SZEWCZYK Moje miasto II, druk cyfrowy, 70 x 100 cm, 2007 My city II, digital print, 70 x 100 cm, 2007

37 37 PIOTR SZUREK Autoportret, akwaforta, akwatinta, 100 x 70 cm, 2006 Self-portrait, eitching, aquatint, 100 x 70 cm, 2006

38 38 KRZYSZTOF SZYMANOWICZ Pamiątki XII, linoryt, 60 x 104 cm, 2007 Souvenirs XII, linocut, 60 x 104 cm, 2007

39 39 ANDRZEJ WĘCŁAWSKI Przemiany VI, druk cyfrowy, akwaforta, akwatinta, 74 x 104 cm, 2007 Conversions VI, etching, aquatint, digital print, 74 x 104 cm, 2007

40 40 WALDEMAR WĘGRZYN Za moim oknem przepływają delfiny, druk cyfrowy, sitodruk, 210 x 100 cm, 2006 Dolphins swim behind my windows, digital print, screenprint, 210 x 100 cm, 2006

41 Noty biograficzne Artists profiles 41

42 42 MAŁGORZATA BAŁDYGA-NOWAKOWSKA Lublin, ul. Grażyny 16/7 tel STANISŁAW BAŁDYGA Lublin, ul. Gdańska 68 tel Urodzona w 1971 roku. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w 1997 roku. w Pracowni Wypukłodruku prof. J. Słobosza. Wielolokrotna laureatka konkursu Grafika Roku, Lublin. Autorka kilku wystaw indywidualnych. Liczne wystawy zbiorowe i konkursy międzynarodowe, między innnymi: 1997 El Lenguaje XI Grafico L Argentina, Museum Narodowe w Buenos Aires; 1999 VII Quadriennale Drzeworytu Linorytu Polskiego, Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie; 2000 Międzynarodowy Konkurs Graficzny. J. Gielniaka, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze; 2000 Rekomendacje, Młoda Grafika Polska, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Bunkier Sztuki; 2002 Konkurs o Nagrodę im. D. Chodowieckiego, Galeria Sztuki Współczesnej w Sopocie; 2003 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Bunkier Sztuki; 2003 Contemporary, Lublin Engravers in Dalarna Museum Dalarna, Falun; 2003 Międzynarodowy Konkurs Graficzny. J. Gielniaka, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze; 2004 VII Międzynarodowe Triennale Sztuki, Majdanek, Lublin; 2006 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Bunkier Sztuki III Nagroda. Born in Graduate of the Nicolaus Copernicus University, Faculty of Fine Arts in Toruń. Diploma with distinction in 1997 under Prof. J. Słobosz, Relief Printing Studio. Many times awarded in Print of the Year competition. She had many individual exibitions and participated in many group exibitions and international competitions, including: 1997 El Lenguaje XI Grafico L Argentina, Museum Nationale in Buenos Aires; 1999 VII Quadriennale of Polish Woodcut Engraving and Linocut, Gallery of Contemporary Art in Olsztyn; 2000 J. Gielniak International Print Competition, Provincial Museum in Jelenia Góra; 2000 Recommendiations, Young Polish Print, International Triennial of Graphic Art in Cracow, Bunkier Sztuki; 2002 D. Chodowiecki competition, Gallery of Contemporary Art in Sopot; 2003 Grand Prix of Young Polish Print, International Triennial of Graphic Art in Cracow, Bunkier Sztuki; 2003 Contemporary - Lublin Engravers in Dalarna Museum, Dalarna in Falun; 2003 J. Gielniak International Print Competition, Provincial Museum in Jelenia Góra; 2004 VII Majdanek International Triennial of Art, Museum of Majdanek in Lublin; 2006 Grand Prix of Young Polish Print, International Triennial of Graphic Art in Cracow, Bunkier Sztuki third award. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w latach Dyplom w zakresie grafiki artystycznej w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki. Uprawia grafikę artystyczną, reklamową i wydawniczą. Autor 39 wystaw indywidualnych. Udział w ponad 250 wystawach i konkursach w kraju i za granicą. Na przykład ostatnio: Kraków Międzynarodowe Triennale Grafiki 1988, 1991, 1997, 2000, 2003, Katowice Triennale Grafiki Polskiej 1991, 1994, 2000, 2003, 2006, Kraków Japonia Polska Centrum Sztuki Japońskiej Manggha 2003, Moskwa 2003, Kijów 2004, Eurografik, Lublin Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2004, Katowice, Niepołomice Intergrafia 1988, 1997, 2003, Jelenia Góra Ogólnopolski Konkurs Grafiki im. Gielniaka, wyróżnienia 1989, 1993, 2003, nagroda równorzędna i medal 2000, Poznań Transgresja 2005, Drohobych, Ukraina Festiwal Bruno Schulza 2006, Katowice Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków Bis 2007, Wiedeń Triennale Grafiki Wiedeń Graduated from The Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Diploma in graphic art under the supervision of Professor Edmund Piotrowicz and Professor Ryszard Krzywka. He mainly concentrates on graphic art and graphic design for advertising and publishing. He had 39 solo exhibitions. He took part in over 250 exhibitions and competitions in Poland and abroad. Recently: Cracow International Print Triennial 1988, 1991, 1997, 2000, 2003, Katowice Triennial of Polish Graphic Design 1991, 1994, 2000, 2003, 2006, Cracow Japan-Poland Centre of Japanese Art Manggha 2003, Moscow 2003, Kiev 2004 Eurographic, Lublin International Art Triennial Majdanek 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2004, Katowice, Niepołomice Intergrafia 1988, 1997, 2003, Jelenia Góra J. Gielniak National Graphic Design Contest Honourable mentions 1989, 1993, 2003, The Equal Award and medal 2000, Poznań Transgressions 2005, Drohobych, Ukraine Bruno Schulz Festival 2006, Katowice International Print Triennial Cracow Bis 2007, Vienna International Print Triennial Vienna Noty biograficzne Artists profiles

43 43 MAGDALENA BĄK Lublin, ul. Malczewskiego 3/3 tel ELŻBIETA BANECKA Warszawa, ul. Smulikowskiego 13/18 tel Urodzona 12 listopada 1976 roku w Lublinie. Studia na Wydziale Artystycznym, ISP UMCS w Lublinie. Specjalizacja: Grafika warsztatowa. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni serigrafii pod kierunkiem prof. Grzegorza Dobiesława Mazurka 2000 rok. Od 2000 roku zatrudniona na W.A., I.S.P., UMCS w Lublinie w Zakładzie Grafiki Projektowej i Serigrafii. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami. Jest laureatką nagród w konkursach graficznych. Wybrane wystaw: 2002/ th and 13th International Print Biennial Varna 2003, Varna, Bułgaria; 2003 Contemporary Lublin Engravers in Dalarna Museum, Falun, Szwecja; 2003/2006 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki, Kraków, Polska; 2004 VII Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 2004, Lublin, Polska; 2005 IV Novosibirsk International Biennial of contemporary graphic art., Novosibirsk, Rosja; th Egyptian International Print Triennale 2006, Cario, Egipt; 2006 Salong Ost, wystawa grafiki, Rattvik, Szwecja; 2007 Contemporary Prints 11 Graphic Artists From Poland, Art. Gallery, Korea; 2007 Medial 2. Art Biennial, Londyn, Anglia; 2007 Międzynarodowe Biennale L Arte e Il Torchio Cremona 2007, Graphics From Poland, Cremona, Włochy; 2007 Nogaleria, Londyn, Anglia, Born in Lublin, Graduated from the Artistic Department of Maria Curie Sklodowska University in Lublin (WA UMCS LUBLIN). Diploma in Silkscreen Studio of Prof. G. D. Mazurek, Now assistant at Design Print and Silkscreen Studio. Member of the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP). Participated in over 40 group exhibitions and graphic art competitions in Poland and abroad. Awarded a prizes in graphic art competitions. Selected exhibitions: 2003/ th and13th International Print Biennial Varna 2003, Varna, Bulgaria; 2003 Contemporary Lublin Engravers in Dalarna Museum, Falun, Sweden; 2003/2006 Grand Prix of Young Polish Print, Bunkier Sztuki, Krakow, Poland; 2004 VII International Art Triennale Majdanek 2004, Lublin, Poland; 2005 IV Novosibirsk International Biennial of contemporary graphic art, Novosibirsk, Russia; th Egyptian International Print Triennale 2006, Cario, Egypt; 2006 Salong Ost, Rattvik, Sweden; 2007 Contemporary Prints 11 Graphic Artists From Poland, Art Gallery, Korea; 2007 Medial 2. Art Biennial, London, England; 2007 International Print Biennale L Arte e Il Torchio Cremona 2007, Graphics From Poland Cremona, Italy; 2007 Nogalerry, London, England, Elżbieta Banecka (urodzona w 1965 roku) Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie ukończyła w 1991 roku. Dyplom z Malarstwa uzyskała u prof. Jana Tarasina, aneks z grafiki u prof.rafała Strenta. Od kilku lat wykłada grafikę warsztatową i projektową. Juror i współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Książki Artystycznej, zasiada w Kapitule Hestii przyznającej indeks ASP w Gdańsku, kurator wielu wystaw w kraju i za granicą. Laureatka 48 prestiżowych nagród i wyróżnień, polskich i międzynarodowych, m.in. Brązowy Medal na Triennale Grafiki w Osace (Japonia 1991), Grand Prix w konkursie Grafika Warszawska 2002, Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Sztuk-Majdanek 2004 (nagroda Ministra Kultury), I Nagroda na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie Współpracowała z Polskim Radiem, projektując wiele znanych płyt muzycznych. Od 4 lat współpracuje z teatrem dla dzieci Guliwer (zaprojektowała nowe logo teatru), projektując plakaty, katalogi i programy przedstawień teatralnych. Wykonała wiele projektów katalogów artystycznych (w 2007 roku otrzymała kilka wyróżnień i nagród za projekt książki MFSK) plakatów (m.in. dla teatru Wierszalin). Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i poza granicami. Uczestniczka ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i na świecie. Obecnie zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką projektową, książką artystyczną. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i na świecie. Elżbieta Banecka (born in 1965) graduated from the Academy Of Fine Arts in Warsaw in 1991 with painting specialization and a graphics annex under the supervision of Prof. Jan Tarasin and Prof. Rafał Strent, respectively. She has been teaching design graphics and printmaking for several years. She is a juror and co-organizer of the International Book Art Festival, and a juror of Hestia contest, which awards student registration books of the Academy Of Fine Arts in Gdansk. Many exhibitions of national as well as international character take place under her supervision. She has won 48 prestigious awards - polish and international - and such honours as a Bronze Medal at the Triennial in Osaka, Japan 1991, Grand Prix at the Art Triennial in Majdanek 2004(awarded by the Ministry of Culture), 1st Prize at the Festival of Fine Arts in Warsaw, She used to cooperate with Polskie Radio designing many well-known music albums. Since 2003 she has been cooperating with Guliwer Theatre for children, for which has she designed a new logo, catalogues, bills and programmes. She has also designed many art catalogues (in 2007 she recieved several awards and honours for MFSK Book project), bills (among others for Wierszalin theatre). She has had over 30 solo exhibitions in Poland and abroad and has taken part in over 200 group exhibitions from all over the world. She is active as a printmaker, graphic designer. At present she works in artistic design and art books. Her works are in museums and private collections in Poland and abroad. Noty biograficzne Artists profiles

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI linoryt. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING linocut

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI linoryt. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING linocut POLSKA SZKOŁA GRAFIKI linoryt POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING linocut (ur. Lublin 1945 r.) studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1965 1970. Uzyskał dyplom w zakresie

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI kolor w grafice. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING color in graphic art

POLSKA SZKOŁA GRAFIKI kolor w grafice. POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING color in graphic art POLSKA SZKOŁA GRAFIKI kolor w grafice POLISH SCHOOL OF PRINTMAKING color in graphic art A n d r z e j K a l i n a Urodzony w 1952 roku. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1976 roku związany

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Wystawa prezentująca dorobek graficzny dyplomowej Pracowni Druku Cyfrowego W czwartek, 23 lutego o godz. 17.00 w Galerii Wydziału Sztuki UR im. Włodzimierza Kotkowskiego odbył się uroczysty wernisaż wystawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r.

Patrycja Longawa urodziła się roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. Patrycja Longawa urodziła się 9.02.1988 roku w Sanoku, obecnie mieszka w Jedliczu. Już od najmłodszych lat interesowała się sztuką. W 2010 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku Edukacja Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia

Sebastian Krzywak  Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia Sebastian Krzywak www.sebastiankrzywak.com Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: 2000-2005 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Dyplom z malarstwa w pracowni

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Małgorzata DrozdWitek Urodziła się w 1978 roku w Łańcucie. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom z wyróżnieniem na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 OTWARCIE 17 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2014, GODZINA 17:00 * MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 WPROWADZENIE DR GRAŻYNA STOJAK * wystawa czynna do 17 listopada 2014 Janusz

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Piątek, 13 maja Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece

Wiadomości. Piątek, 13 maja Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece Wiadomości Piątek, 13 maja 2016 Plakaty z Krakowa w limanowskiej bibliotece Jędrzej Bobowski. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie w 1991 roku. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze nagrody: Ważniejsze wystawy indywidualne: Ważniejsze wystawy zbiorowe:

Ważniejsze nagrody: Ważniejsze wystawy indywidualne: Ważniejsze wystawy zbiorowe: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach Busko-Zdrój, Galeria Zielona, lipiec sierpień 2012 Kielce, Galeria Piwnice 2013 1 Urodzony w 1973 roku w Darłowie. Studia w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 1994 2000 2003 2004 2005 Beata Zdęba Jakub Lech Nina Łupińska Marlena Promna Tomasz Pietrek Indywidualna wystawa rysunku, galeria Impart, Wrocław

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013 ADAM STYKA malarstwo wernisaż 4 października (piątek) 2013 godzina 18:00 wystawa czynna do 22.10.2013 Adam Styka / urodzony w 1940 roku w Mielnicy. Studia w PWSSP w Łodzi, w pracowni prof. Mariana Jaeschke.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW STANOWISKO: asystent SŁOWA KLUCZOWE: UMCS, asystent, rysunek sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne lub kwalifikacji I stopnia dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa.

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa. Dariusz Mlącki ur. w Mińsku Mazowieckim w 1963r. Artysta malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1989 uzyskał Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika,

Bardziej szczegółowo

DOROTA SZCZEPANOWSKA

DOROTA SZCZEPANOWSKA Te r a z MY! mł o da g r a f i k a po l s k a DOROTA SZCZEPANOWSKA RE-KONSTRUKCJE 3 26 CZERWCA 2016 Dorota Szczepanowska T: +48 604 460 514; E: dorsace@yahoo.pl Absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz

Wojciech Tylbor-Kubrakiewicz 1220 E Maxwell Lane Bloomington, IN 47401 (812) 955 1583 Al. Solidarnosci 95/99 m 106 00-144 Warszawa, www.tylbor-kubrakiewicz.com w.kubrakiewicz@yahoo.com Born in 1974 in Warsaw,. From 1996 to 2001 studied

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WALDEMAR MARIAN KUCZMA

WALDEMAR MARIAN KUCZMA WALDEMAR MARIAN KUCZMA malarstwo / painting Grand Prix Srebrny Czworokąt 2009 Grand Prix Silver Quadrangle 2009 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemysl District In

Bardziej szczegółowo

DOMINIK WŁODAREK STYPENDIA I NAGRODY

DOMINIK WŁODAREK STYPENDIA I NAGRODY DOMINIK WŁODAREK ur. 1976r. w Łodzi Mieszka i pracuje w Gdańsku oraz w Helsinkach w Finlandii Należy do Związku Artystów Grafików Fińskich; Stowarzyszenia Artystów w Helsinkach; Artystów Galerii Huuto

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

Mirosław Pawłowski. Kamuflaż

Mirosław Pawłowski. Kamuflaż Mirosław Pawłowski Kamuflaż listopad 2012 Człowiek wpisany w dwa światy subiektywny i obiektywny przez całe życie doskonali się w przekraczaniu ich granic. Przywdziewa różnego rodzaju maski, buduje wokół

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

V INTERNATIONAL BIENNALE OF MINIATURES the beginning and the end. Official rules and regulations

V INTERNATIONAL BIENNALE OF MINIATURES the beginning and the end. Official rules and regulations V INTERNATIONAL BIENNALE OF MINIATURES 1918 - the beginning and the end In the 100 th anniversary of Poland Rebirth Official rules and regulations Honorary patronage: The Ministry of Culture and National

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Sylwestrowicz

Arkadiusz Sylwestrowicz Arkadiusz Sylwestrowicz Ur. 27.07.1971 w Łodzi. Studiował na ASP w Gdańsku. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w ASP w Gdańsku. Wystawy indywidualne: Dźwiękobrazy 2004-, Art Vilnius16, Wilno, Litwa

Bardziej szczegółowo

LINORYT. Wystawa pracowników naukowych Zakładu Grafiki Warsztatowej I

LINORYT. Wystawa pracowników naukowych Zakładu Grafiki Warsztatowej I LINORYT Wystawa pracowników naukowych Zakładu Grafiki Warsztatowej I LUBLIN 2015 Krzysztof Szymanowicz Maria Sękowska Agnieszka Zawadzka Adam Panek Karol Pomykała Bernadetta Benedysiuk Katarzyna Długosz

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Julita Wiench : Wystawy

Julita Wiench : Wystawy Julita Wiench : Wystawy 1983: Pokonkursowa wystawa plakatu Polnische Künstler Heute II Kunstverein Landau (Niemcy) Wystawa pokonkursowa ilustracji książek dla dzieci GTPS Gdańsk 1985: Wystawa malarstwa

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

data urodzenia: adres: ul. Dokerska 20/ Wrocław tel.:

data urodzenia: adres: ul. Dokerska 20/ Wrocław tel.: data urodzenia: 18.06 1963 adres: ul. Dokerska 20/10 54-142 Wrocław tel.: 507 064 653 e-mail: majczykw@wp.pl CV wykształcenie wykształcenie wyższe: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

Adam Mickiewicz University in Poznań, Artistic education, M.A Degree

Adam Mickiewicz University in Poznań, Artistic education, M.A Degree Marcelina Wojtasik Born 30.08.1993 in Ostrów. Student of Artistic education at Adam Mickiewicz University in Poznań and Branding at University of Wrocław. Bachelor degree carried out in the Multimedia

Bardziej szczegółowo

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 ROMAN KIRILENKO Tytuł wystawy Ziarna i Żarna można odnieść

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u.

Mikołaj Smoczyński. Bibliografia Bibliography. Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. Kraków, 21.03.2015 Mikołaj Smoczyński Bibliografia Bibliography Bibliografia obejmuje pozycje znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki MOCAK-u. The bibliography includes publications available in the

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

JB2010-katalog4web.pdf :36 CMY

JB2010-katalog4web.pdf :36 CMY JB2010-katalog4web.pdf 1 10-02-24 07:36 JB2010-katalog4web.pdf 2 10-02-24 07:36 JB2010-katalog4web.pdf 3 10-02-24 07:36 Galeria Pod Napięciem Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 21, Rynek u r o d z i n y Brunona Schulza

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 21, Rynek u r o d z i n y Brunona Schulza Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr 21, Rynek 11 11 6 u r o d z i n y Brunona Schulza 10 lipca 2008 r. benek homziuk b e n e k h o m z i u k ul. Koncertowa 9/55 2 0-8

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2 Academic year 201/2016 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Painting Long-cycle studies Painting First year of studies sem.i sem.ii 1 2 3 4 6 History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek 1 2

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. 75/Neo/adiunkt/1/2017. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 75/Neo/adiunkt/1/2017 INSTYTUCJA: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza MIASTO: STANOWISKO: DYSCYPLINA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej 2011 08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Zrealizowała liczne prace

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio Małgorzata Majerczyk-Sieczka Portfolio DANE KONTAKTOWE ur. 1972 34-520 Poronin, ul. Kasprowicza 41a tel. 602831877 e-mail: sieczka@podhale.com UMIEJĘTNOŚCI Znajomość pakietu Corel, Adobe, znajomość środowiska

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA. Maj - Sierpień 2015 GRAPHICS

GRAFIKA. Maj - Sierpień 2015 GRAPHICS GRAFIKA Maj - Sierpień 2015 GRAPHICS May - August 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Offi ce Gallery, która ma na celu promowanie młodych talentów

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń ORGANIZATORZY: Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń Honorowy patronat J E Yusuf Ziya Özcan Ambasador Turcji w Warszawie Spośród wielu europejskich wydarzeń, liczne odsłaniają bogactwo oświatowej

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

REKTOR. Biuro Rektora i Kanclerza. Biblioteka Główna. Galeria ASP. Wydawnictwo ASP. Archiwum ASP. Biuro Radców Prawnych. Dział Spraw Pracowniczych

REKTOR. Biuro Rektora i Kanclerza. Biblioteka Główna. Galeria ASP. Wydawnictwo ASP. Archiwum ASP. Biuro Radców Prawnych. Dział Spraw Pracowniczych REKTOR PROREKTOR DS. NAUKI I SPRAW ZAGRANICZNYCH Biuro Współpracy z zagranicą Muzeum ASP Samodzielne stanowisko ds. stron internetowych PROREKTOR DS. STUDENCKICH Dział Nauczania Akademickie Biuro Karier

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo