Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak"

Transkrypt

1

2 Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer of the exhibition: association of polish artists and designers lublin district współorganizator wystawy: wojewódzka biblioteka publiczna im. hieronima łopacińskiego w lublinie co-organiser: provincial public library memorial hieronim łopaciński in lublin zrealizowano przy udziale finansowym województwa lubelskiego / zrealizowano przy udziale finansowym miasta lublin funded by lubelskie voyvodship / funded by the city of lublin

3 galeria wojewódzkiej biblioteki publicznej im. hieronima łopacińskiego w lublinie / od 22 listopada 2007 gallery of provincial public library memorial hieronim łopaciński in lublin / 22 november 2007 galeria spodki, galeria białostockiego ośrodka kultury w białymstoku / od 12 grudzień 2007 gallery spodki, center of culture in bialystok / 12 december 2007 galeria sztuki współczesnej profil w poznaniu / od 07 maja 2008 gallery profil contemporary art gallery in poznan / 07 may 2008

4 4 Termin grafika przeniknął wszystkie dziedziny współczesnego życia publicznego. Obecnie określa się tak praktycznie każdą formę wizualnego przekazu. Prowadzi to do wielu nieporozumień, gdy każdy przejaw optycznego rękodzieła czy jego mechanicznego obrazowania określa się tym zaszczytnym niegdyś mianem. A tymczasem termin wywodzi się z prostej linii z greki i określa jak - podaje to słownik wyrazów obcych Arcta z 1935 roku dodawanie brzmień językowych za pomocą znaków przyjętych (liter), SZTUKĘ PISANIA I RYSOWANIA, specjalną znajomość pisma dyplomatycznego, ogół liter właściwych jakiemuś językowi, używanych przez jakiegoś autora. Niby to samo, ale szlachetniej jakoś. A oczywiście grafik to osoba sztukę tą uprawiająca... Grafika artystyczna jej percepcja i jej warsztat w ostatnich 100 latach przechodziły kilka rewolucji, które nic de facto nie zmieniły w jej strukturze. Od początku najistotniejszym jej wyznacznikiem (jak u Rembrandta) było powielenie. Pierwsza to pojawienie się plakatu w początkach XX wieku, prowokujące dyskusje o granicy użytkowości, druga to pojawienie się technik fotograficznych łączonych z elementami tworzonymi rękodzielniczo (dotyczyło to granic fotografii, jako sztuki de facto również techniki dającej się reprodukować). Trzecia to przewrót popartowsko konceptualny, gdy grafika tradycyjnie artystyczna realizowana chałupniczo w otoczce pracownianego rytuału została przez artystów oddana żywiołowi sitodruku i technikom offsetowym znanym wcześniej, jako powielenia typowo utylitarne.. Ostatni fasadowy przełom to pojawienie się technik cyfrowych, przez co właśnie termin grafika uległ pozornej deprecjacji i banalizacji. Tymczasem okazało się, że tak jak malarstwo i grafika nie zabiły rysunku, fotografia nie zabiła malarstwa, film nie zabił fotografii i poprzednich dziedzin, elektroniczna telewizja nie zniszczyła filmu tak technika cyfrowa nie zniszczyła telewizji żadnej z poprzednio wymienionych dziedzin a jedynie rozszerzyła ich obszar. Obecnie śledząc międzynarodowe prezentacje z cyklu Directory of Print czy Icon Data organizowane przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie odpowiedź na pytanie o tożsamość grafiki narzuca się sama. Po pierwsze graficy wrócili na początku XXI do cnoty rękodzielniczego kunsztu. Imitując w komputerze suchą igłę czy drzeworyt, robią to tak, by ujawniając urodę techniki ukryć przed widzem sekrety warsztatu (to zresztą od wieków decydowało o magii grafiki artystycznej ma- The term graphics has spread to all the fields of the contemporary public life. Currently, this is how practically all forms of visual record are being defined. It leads to numerous misunderstandings when every expression of optical handicraft or its mechanical illustration is defined with this once honorable name. Meanwhile,the term itself comes from Greek and Arct s dictionary from 1935 explains it as adding language tones by using letters, the art of drawing, special knowledge of diplomatic writing and the total amount of letters, specific to a certain language, used by a certain author. Seemingly the same, but as if more nobly... And obviously, a graphics artist is a person who pursues this art... Artistic graphics and its perception methods, techniques- has undergone a revolution over the last 100 years but its structure has actually not changed. From the very beginning, its most important determinent (as in Rembrant) was duplication. The first revolution happened at the beginning of the 20th century when the concept of a poster came into life. It provoked numerous debates concerning the bounds of utylity. The second revolution was connected with th appereance of photography techniques joined with handicraft elements (it concerned photography as an art and its techniques which could be replicated indeed). The third one was a pop art conceptual revolution, when the traditional graphics, carried out as outwork in the background of the workers ritual, was subjected to the element of screen printing and offset techniques (also known as typically utilitarian duplications). The last turning point the emergence of digital techniques, was the reason of seemingly depreciation and trivialization of the term graphics. Meanwhile, it turned out that like painting and graphics did not destroy drawing, photography- painting, film photography, so digital technique would not destroy television or neither of the previously mentioned fields. On the contrary, it would broaden their domains. Nowadays, when we follow international presentations like Directory of Print or Icon Data organised by the International Society of Graphics Artists (Cracow), the answer to the question about the identity of graphics seems obvious. First of all, at the beginning of the 21st century graphics artists returned to the virtue of handicraft skill. By using computers and imitating the dry needle or wood engraving they do it in a way so as to reveal the beauty of the technique but conceal its secrets. (Besides, this is what made artistic graphics magical for ages, painting was as

5 5 larstwo było jakby mniej zakryte ). Po drugie mimo pewnych konwencji narodowych, w przeciwieństwie do malarstwa, grafika szybciej uległa wizualnej globalizacji. W Polsce spotyka się prace z pozoru bardzo japońskie a na Litwie spotykamy motywy i obrazowanie typowe dla Amerykanów. Jednakże jest coś, co polską grafikę, (której światowy boom w sensie pewnego rozgłosu przypadł na lata 70) wyróżnia w świecie. Z pewnością to duża dawka symbolizmu i wizualnych metafor, cech charakterystycznych dla naszego współczesnego malarstwa a nawet technik multimedialnych. Widoczne jest to w plakatowych epatujących mocnymi plamami koloru i faktury dużych dziełach (wykonanych tradycyjnie w akwaforcie, mezzotincie i suchej igle) Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej jak i w stonowanych monochromatycznych wielkoformatowych pracach cyfrowych, imitujących tradycyjne techniki Depozytach Adama Romaniuka, czy w hołdujących tradycji lat 70 i 80, łączących metafizykę z rekwizytami codzienności, pełnymi symetrycznej estetyzacji, linorytami Krzysztofa Szymanowicza. Alicja Snoch-Pawłowska również w druku cyfrowym nawiązuje do specyficznych środków wyrazu cechujących zarówno linoryt jak i techniki metalowe a demonstruje nam wariacje na temat ornamentalnych form krzyża i trójkąta, zarazem wprowadzając do niektórych swych prac element realistycznej ludzkiej twarzy. Tożsamość wielu polskich grafików uwidacznia się w dużym bogactwie motywów zarówno w całym jej nurcie jak i u poszczególnych autorów, którzy nie trzymają się kurczowo przez całą swą twórczość jednej techniki i jednego sposobu obrazowania. Dowodzi tego różnorodna kolorystycznie i motywicznie działalność Andrzeja Kaliny, nastrojowe perfekcyjne linoryty Stanisława Bałdygi, radośnie dekoracyjne wydruki komputerowe Małgorzaty Bałdygi-Nowakowskiej i z jednej strony pozornie radosne a zarazem niepokojące gęstwiną swej faktury prace Piotra Lecha. Są autorzy konsekwentni w tematyce obranej przez siebie ikonografii jak: Grzegorz Banaszkiewicz nawiązujący do fotograficznie ujętych motywów miejskiego chodnikowego planetarium, Zbigniew Lutomski od lat promujący swe amorficzne, na wpół organiczne na wpół abstrakcyjne organizmy, Ryszard Otręba wyczarowujący swe symetryczne kosmosy, Piotr Szurek konsekwentnie zawierzający ekspresji monochromatycznego autoportretu, czy Barbara Sosnowska - Bałdyga, w swych drukach cyfrowych uszlachetniająca komputerowo kosmiczne, technicystyczne formy 3D. Także Grzegorz Dobiesław Mazurek w ukrywających swą naturę linorytach, demonstruje monochromatyczną szeroką galerię, pełnych if less concealed ) Secondly, in spite of certain national conventions, graphics, as opposed to painting, has undergone visual globalisation. You can see seemingly very Japanese works in Poland or typically American motives and illustrations in Lithuania. However, there is something which makes Polish graphics, which had its international boom as far as publicity is concerned in the 70s, distinguishable throughout the world a big dose of symbolism and visual metaphors which are characteristic not only for our contemporary painting but also in multimedia techniques. This can be observed in those big poster-like works of Agnieszka Cieślińska-Kawecka who uses strong stain of colour. Her works are made traditionally in etching, mezzotint and dry needle. The same thing can be observed in subdued, monochromatic big-format digital works by Adam Romaniuk ( Deposits ) who imitates traditional techniques or in Krzysztof Szymanowicz s works which cultivate the tradition of 70s and 80s and connect metaphisics and everyday props. Alicja Snoch-Pawłowska, also using digital print, refers to specific features that are characteristic to both linecut and metal techniques while presenting variations of ornamental designs of the cross and the triangle, including an element of realistic human face at the same time. Many Polish graphics artists identity demonstrates itself in a variety and abundance of motives, both in the whole mainstream and in specific authors who are not tightly attached to one technique and one way of illustrating throughout their whole work. This can be proved by looking at Andrzej Kalina s works (diversified as far as colour and motives are concerned),stanisław Bałdyga (romantically perfect linecuts), Małgorzata Bałdyga-Nowakowska (happy decorative computer printouts) or Piotr Lech and his seemingly happy but anxious in their texture s thicket works. There are some authors who consequently deal with the previously chosen subject matter of iconography: Grzegorz Banaszkiewicz referring to photographically presented motives of the urban pavement s planetarium, Zbigniew Lutomski and his amorphous, half-organic, half-abstract organisms, Ryszard Otręba with his symmetric universe, Piotr Szurek consequently entrusting the expression of monochromatic self-portrait or Barbara Sosnowska-Bałdyga who purifies computer-cosmic 3D form digital print- outs. In his concealing their nature linecuts, Grzegorz Dobiesław Mazurek demonstrates monochromatic wide gallery of faces coming out of the shadow. I think that some artists trust self interestedly the spontanous gesture. Andrzej Dworakowski (spacial forms), Artur Popek

6 6 wyrazu wychodzących z cienia twarzy. Niektórzy twórcy zawierzają sądzę interesownie spontanicznemu gestowi jak tworzący również formy przestrzenne Andrzej Dworakowski, wierny tradycji mezzotinty, akwaforty i litografii Andrzej Popek oraz rysujący Jacek Szewczyk. Jan Pamuła wierny jest abstrakcji geometrycznej, gdzie kombinacje prostopadłych i równoległych form tworzą autonomiczne wszechświaty, a Magdalena Bąk zawierza typowej raczej dla grafiki amerykańskiej i japońskiej tendencji post-popartowsko fakturalnej. Robi to jednakże w naszym rodzimym malarskim duchu podobnie jak w pewnym sensie Mirosław Pawłowski, Grzegorz Hańderek (bliski mi przez ukazanie urody ścian i przemysłowych budowli) czy Wojciech Müller od lat eksperymentujący z tworzywem fotograficznym i jego charakterystycznymi szablonami oraz uwieczniający owady przypuszczalnie, tak jak one same siebie postrzegają Waldemar Węgrzyn. Sławomir Plewko używa grafiki artystycznej jakoby instrumentalnie, włączając ją jako tworzywo w szeroki zakres innych działań, Zbigniew Liwak tworzy swoiste karty pamiętnika, poetyckie zapisy chwili tytułując je przewrotnie Małymi grafikami konsumpcyjnymi, a Henryk Ożóg tworzy bliskie wielu nurtom figuratywnym polskiego malarstwa pełne ironii, i zarazem przyjazne dla swych bohaterów opowieści obyczajowe. Tomasz Kukawski zawierza logice i konsekwencji logotypu, a Andrzej Łabuz estetyce malarskiej pierwotnej plamy poddanej obróbce w grafice. A także niekonwencjonalnej intuicyjnej kompozycji tak że jego prace to w pewnym sensie archetyp grafiki w ogóle. Surrealizm i nadrealizm to rzadkość w Polskiej grafice, a jeżeli pojawia się to w kontekście nieco ironicznym, co udowadnia nam Maksymilian Snoch. Andrzej Węcławski podobnie jak Andrzej Łabuz zawierza kunsztownej kompozycji w tym wypadku spontanicznie abstrakcyjnej i monochromatycznej (redukcja koloru jest dla polskiej grafiki niejako standardem). Na koniec należy wspomnieć o koncepcji syntetycznych grafik obiektów tworzonych przez reprezentantkę polskiej Sztuki książki Elżbietę Banecką i kontynuującego tradycje polskiej grafiki nazwałbym ją światłocieniowo metafizycznej mieszkajacego w Jarosławiu Jana Franciszka Ferenca. A czym jest graficzna tożsamość już chyba nie powinowactwem technik a pokrewieństwem artystycznego bytu... (faithful to mezzotints, etching and litography s tradition) and the drawing Jacek Szewczyk could be gives as examples here. Jan Pamuła is loyal to geometrical abstraction where autonomic universe is created by the combination of perpendicular and parellel lines. Magdalena Bąk is rather into characteristic for America and Japan tendency of pop -art texture. However, she adds our native spirit. Similarly in a sense could be viewed works by Mirosław Pawłowski, Grzegorz Hańderek (close to me by showing me the beauty of walls and industrial buildings) or Wojciech Müller (experimenting with photographic material, famous for his templates and patterns) and last but not least Waldemar Węgrzyn (immortalising insects, probably n a way they see themselves). Sławomir Plewko uses graphics artistically, allegedly in an instrumental way, by including it as a material in a wide scope of other actions. Zbigniew Liwak creates peculiar diary cards, a poetic record of the moment and entitles them Little Consumption Graphics, and Henryk Ozóg produces, close to many figurative streams of Polish painting, full of irony but friendly to their protagonists classical novels. Tomasz Kukawski entrusts logotype s logic and consequence and Andrzej Łabuz primary painting s stain s esthetics under some graphics treatment. He also deals with unconventional, intuitive composition, so his works are in a sense the archetype to graphics in general. Surrealism is rare in Polish graphics. If it appeares however, the context is always a bit ironic, which we can observe in Maksymillian Snoch s work. Andrzej Węcławski, similarly to Andrzej Łabuz, entrusts the crafted composition spontanously abstract and monochromatic in that case (colour reduction is a kind of a standard for the Polish graphics). To finish with, I should mention the concept of syntetic graphics objects created by the representatives of Polish book art Elżbieta Banecka together with Franciszek Ferenc (who continues the Polish tradition of chiaroscuro-metaphisical aspect). And what is graphics identity? It s no longer a kinship with techniques but rather an affinity with artistic existance... Jacek Kasprzycki Jacek Kasprzycki

7 7 Wschodni Salon Sztuki jest imprezą cykliczną prezentującą nie tylko artystów lubelskich, ale także artystów zaproszonych z Polski i za granicy. Od pięciu edycji Salony są autorskimi prezentacjami różnych dyscyplin plastycznych. 15 Wschodni Salon Sztuki to ogólnopolska wystawa grafiki, która otrzymała tytuł: Tożsamość Grafiki. Wiek XX dał autonomię grafice, która jak żadna inna dyscyplina ewoluowała wykorzystując rozwój technologiczny druku. Patrząc na nią możemy zauważyć, że na przestrzeni wieków wynaleziono wiele narzędzi, które służyły nie artystycznym celom, a stały się technikami artystycznymi, były to techniki reprodukcyjne: drzeworyt, litografia, sztych. Później w latach sześćdziesiątych XX wieku nastąpiło przekształcenie sitodruku czy fotolitografii w techniki artystyczne a następnie wykorzystanie przez artystów druku offsetowego i fotografii. Dzisiaj nikogo już nie dziwi grafika komputerowa, której pojawienie się pod koniec XX wieku wywołało obawę, że doprowadzi ona do regresji sztuki. Obawy te były spowodowane trudnościami wynikającymi ze specyfikacji tej nowej techniki. Do tej pory grafikę charakteryzowaliśmy takimi cechami jak: istnienie matrycy, multiplikacyjność, dwuwymiarowość, metoda mechaniczna zapisu wizualnego, to te cechy odróżniały ją od innych dzieł sztuki. Takie sztywne konstruowanie zakresów tożsamości i sztywne zamykanie definicji tej dyscypliny okazuje się niewystarczające gdy styka się z artefaktami. Będziemy mogli to zauważyć na prezentowanej wystawie, która próbuje przybliżyć nam bogactwo zapisu wizualnego tej dyscypliny i próbę poszukiwania jej tożsamości. Graphics identity is a cyclical event which presents artists not only from Lublin, but also from Poland and abroad. For the last five editions, the showrooms have been the presentations of authors and their works of various artistic disciplines. 15th Eastern Showroom is an all-poland graphics artists exhibition entitled Graphics Identity. 20th century provided graphics with autonomy as no other discipline evolved so much using the technical development of print. When trying to analyze the history of graphics one can observe that there have been many tools and instruments invented over the years and although they did not serve artistic purposes thay have become artistic techniques such as wood engraving, litography or etching. The 60s marked the reform of screenprint and photolitography which were used by artists dealing with offset print and photography. Nowadays, computer graphics does not surprise anybody. However, some people were concerned about its influence and possible regress of the real art. Those anxieties were caused by the difficulties in specification of the new technique. Until then, graphics was characterised by the existance of template, repeatability, two dimentionality and a mechanical method of the visual record. These were the features that distinguished graphics from other pieces of art. However, such rigid constructing of the field s identities and such a limited definition of this discipline have turned out to be insufficient when it came to artefacts. We shall be able to observe it at this exhibition which tries to make us familiar with the variety and abundance of the visual record of the discipline and tries to search for its identity. Kurator wystawy Krzysztof Szymanowicz Curator of the exibition Krzysztof Szymanowicz

8 8 Uczestnicy wystawy Participants exhibition

9 9 MAŁGORZATA BAŁDYGA-NOWAKOWSKA Defekt 007, druk cyfrowy, 150 x 100 cm, 2007 Defect 007, digital print, 150 x 100 cm, 2007

10 10 STANISŁAW BAŁDYGA Przestrzenie X mój kosmos, linoryt, 80 x 120 cm, 2006 Areas X my space, linocut, 80 x 120 cm, 2006

11 11 ELŻBIETA BANECKA Miłość w kropki, technika mieszana, 78 x 107 cm, 2006 Love in dots, mixed media, 78 x 107 cm, 2006

12 12 MAGDALENA BĄK Interreakcje Karramba!, serigrafia, 85 x 115 cm, 2007 Interreactions Karramba!, screenprint, 85 x 115 cm, 2007

13 13 AGNIESZKA CIEŚLIŃSKA-KAWECKA Siłacz, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 70 x 100 cm, 2006 Athlete, etching, aquatint, dry point, 70 x 100 cm, 2006

14 14 ANDRZEJ DWORAKOWSKI Z cyklu: A to Polska właśnie, druk cyfrowy, 80 x 60 cm, 2006 From cycle: But it Poland exactly, digital print, 80 x 60 cm, 2006

15 15 JAN FRANCISZEK FERENC Bez tytułu, technika własna, 21 x 30 cm, 2007 Untitled, artist s own technique, 21 x 30 cm, 2007

16 16 SŁAWOMIR GRABOWY Dzień powszedni 4, linoryt, 49 x 75 cm, 2006 Weekday 4, linocut, 49 x 75 cm, 2006

17 17 GRZEGORZ HAŃDEREK Surowy stan, wklęsłodruk, 64 x 140 cm, 2006 Unfinished, intaglio, 64 x 140 cm, 2006

18 18 ANDRZEJ KALINA Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, druk cyfrowy, 100 x 70 cm, 2006 Who we are, where we measure, digital print, 100 x 70 cm, 2006

19 19 TOMASZ M. KUKAWSKI 6 from 12, kolografia, linoryt, 65 x 87 cm, from 12, artist s own technique, linocut, 65 x 87 cm, 2006

20 20 PIOTR LECH Katedra XXIX, druk cyfrowy, 100 x 70 cm, 2006 Cathedral XXIX, digital print, 100 x 70 cm, 2006

21 21 ZBIGNIEW LIWAK Grafika 89zWk4237 na czerwonym świetle, technika mieszana, 39,5 x 32,5 cm, 2004 Print 89zWk4237 on the red light, mixed media, 39,5 x 32,5 cm, 2004

22 22 ZBIGNIEW LUTOMSKI 3 II, drzeworyt, 100 x 63 cm, II, woodcut, 100 x 63 cm, 2006

23 23 ANDRZEJ ŁABUZ Profil Siouxa, wklęsłodruk, linoryt, 70 x 100 cm, 2005 Sioux in profile, intaglio, linocut, 70 x 100 cm, 2005

24 24 GRZEGORZ DOBIESŁAW MAZUREK Prawy do lewego 8, druk cyfrowy, 100 x 140 cm, 2007 Right to the left 8, digital print, 100 x 140 cm, 2007

25 25 WOJCIECH MÜLLER Z cyklu Rose, druk cyfrowy, 150 x 100 cm, 2006 From cycle Rose, digital print, 150 x 100 cm, 2006

26 26 RYSZARD OTRĘBA Czarna ściana, druk cyfrowy, 80 x 55 cm, 2006 Black wall, digital print, 80 x 55 cm, 2006

27 27 HENRYK OŻÓG Trzy psy, akwaforta, akwatinta, sucha igła, 77 x 57 cm, 2001 Three dogs, etching, aquatint, dry point, 77 x 57 cm, 2001

28 28 JAN PAMUŁA Obraz 2006/04, druk cyfrowy, 65 x 79,5 cm, 2006 Picture 2006/04, digital print, 65 x 79,5 cm, 2006

29 29 MIROSŁAW PAWŁOWSKI Kamuflaż Skaner 3, druk cyfrowy, 70 x 100 cm, 2007 Camuflage Scaner 3, digital print, 70 x 100 cm, 2007

30 30 SŁAWOMIR PLEWKO Redukcja Przestrzeni Komentarz semiotyczny (dla Victora Vasqueza), druk cyfrowy, 79 x 300 cm, 2007 Reduction of Space Semiotic commentary (for Victor Vasquez), digital print, 79 x 300 cm, 2007

31 31 ARTUR POPEK Bitwa Hahamogna przeciw Hiszpanom, akwaforta, akwatinta, 50 x 70 cm, 2007 Hahamogn s battle against Spanish people, etching, aquatint, 50 x 70 cm, 2007

32 32 ADAM ROMANIUK Depozyt 3, druk cyfrowy, 150 x 108 cm, 2006 Deposit 3, digital print, 150 x 108 cm, 2006

33 33 MAKSYMILIAN SNOCH Autoteren, technika własna, 25 x 52 cm, 2006 Autoarea, artist s own technique, 25 x 52 cm, 2006

34 34 ALICJA SNOCH-PAWŁOWSKA Autoportret, druk cyfrowy, 86 x 100 cm, 2006 Self-portrait, digital print, 86 x 100 cm, 2006

35 35 BARBARA SOSNOWSKA-BAŁDYGA Opowiadanie 1, druk cyfrowy, 100 x 70 cm, 2006 Tale 1, digital print, 100 x 70 cm, 2006

36 36 JACEK SZEWCZYK Moje miasto II, druk cyfrowy, 70 x 100 cm, 2007 My city II, digital print, 70 x 100 cm, 2007

37 37 PIOTR SZUREK Autoportret, akwaforta, akwatinta, 100 x 70 cm, 2006 Self-portrait, eitching, aquatint, 100 x 70 cm, 2006

38 38 KRZYSZTOF SZYMANOWICZ Pamiątki XII, linoryt, 60 x 104 cm, 2007 Souvenirs XII, linocut, 60 x 104 cm, 2007

39 39 ANDRZEJ WĘCŁAWSKI Przemiany VI, druk cyfrowy, akwaforta, akwatinta, 74 x 104 cm, 2007 Conversions VI, etching, aquatint, digital print, 74 x 104 cm, 2007

40 40 WALDEMAR WĘGRZYN Za moim oknem przepływają delfiny, druk cyfrowy, sitodruk, 210 x 100 cm, 2006 Dolphins swim behind my windows, digital print, screenprint, 210 x 100 cm, 2006

41 Noty biograficzne Artists profiles 41

42 42 MAŁGORZATA BAŁDYGA-NOWAKOWSKA Lublin, ul. Grażyny 16/7 tel STANISŁAW BAŁDYGA Lublin, ul. Gdańska 68 tel Urodzona w 1971 roku. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem w 1997 roku. w Pracowni Wypukłodruku prof. J. Słobosza. Wielolokrotna laureatka konkursu Grafika Roku, Lublin. Autorka kilku wystaw indywidualnych. Liczne wystawy zbiorowe i konkursy międzynarodowe, między innnymi: 1997 El Lenguaje XI Grafico L Argentina, Museum Narodowe w Buenos Aires; 1999 VII Quadriennale Drzeworytu Linorytu Polskiego, Galeria Sztuki Współczesnej w Olsztynie; 2000 Międzynarodowy Konkurs Graficzny. J. Gielniaka, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze; 2000 Rekomendacje, Młoda Grafika Polska, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Bunkier Sztuki; 2002 Konkurs o Nagrodę im. D. Chodowieckiego, Galeria Sztuki Współczesnej w Sopocie; 2003 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Bunkier Sztuki; 2003 Contemporary, Lublin Engravers in Dalarna Museum Dalarna, Falun; 2003 Międzynarodowy Konkurs Graficzny. J. Gielniaka, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze; 2004 VII Międzynarodowe Triennale Sztuki, Majdanek, Lublin; 2006 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Bunkier Sztuki III Nagroda. Born in Graduate of the Nicolaus Copernicus University, Faculty of Fine Arts in Toruń. Diploma with distinction in 1997 under Prof. J. Słobosz, Relief Printing Studio. Many times awarded in Print of the Year competition. She had many individual exibitions and participated in many group exibitions and international competitions, including: 1997 El Lenguaje XI Grafico L Argentina, Museum Nationale in Buenos Aires; 1999 VII Quadriennale of Polish Woodcut Engraving and Linocut, Gallery of Contemporary Art in Olsztyn; 2000 J. Gielniak International Print Competition, Provincial Museum in Jelenia Góra; 2000 Recommendiations, Young Polish Print, International Triennial of Graphic Art in Cracow, Bunkier Sztuki; 2002 D. Chodowiecki competition, Gallery of Contemporary Art in Sopot; 2003 Grand Prix of Young Polish Print, International Triennial of Graphic Art in Cracow, Bunkier Sztuki; 2003 Contemporary - Lublin Engravers in Dalarna Museum, Dalarna in Falun; 2003 J. Gielniak International Print Competition, Provincial Museum in Jelenia Góra; 2004 VII Majdanek International Triennial of Art, Museum of Majdanek in Lublin; 2006 Grand Prix of Young Polish Print, International Triennial of Graphic Art in Cracow, Bunkier Sztuki third award. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w latach Dyplom w zakresie grafiki artystycznej w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki. Uprawia grafikę artystyczną, reklamową i wydawniczą. Autor 39 wystaw indywidualnych. Udział w ponad 250 wystawach i konkursach w kraju i za granicą. Na przykład ostatnio: Kraków Międzynarodowe Triennale Grafiki 1988, 1991, 1997, 2000, 2003, Katowice Triennale Grafiki Polskiej 1991, 1994, 2000, 2003, 2006, Kraków Japonia Polska Centrum Sztuki Japońskiej Manggha 2003, Moskwa 2003, Kijów 2004, Eurografik, Lublin Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2004, Katowice, Niepołomice Intergrafia 1988, 1997, 2003, Jelenia Góra Ogólnopolski Konkurs Grafiki im. Gielniaka, wyróżnienia 1989, 1993, 2003, nagroda równorzędna i medal 2000, Poznań Transgresja 2005, Drohobych, Ukraina Festiwal Bruno Schulza 2006, Katowice Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków Bis 2007, Wiedeń Triennale Grafiki Wiedeń Graduated from The Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Diploma in graphic art under the supervision of Professor Edmund Piotrowicz and Professor Ryszard Krzywka. He mainly concentrates on graphic art and graphic design for advertising and publishing. He had 39 solo exhibitions. He took part in over 250 exhibitions and competitions in Poland and abroad. Recently: Cracow International Print Triennial 1988, 1991, 1997, 2000, 2003, Katowice Triennial of Polish Graphic Design 1991, 1994, 2000, 2003, 2006, Cracow Japan-Poland Centre of Japanese Art Manggha 2003, Moscow 2003, Kiev 2004 Eurographic, Lublin International Art Triennial Majdanek 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2004, Katowice, Niepołomice Intergrafia 1988, 1997, 2003, Jelenia Góra J. Gielniak National Graphic Design Contest Honourable mentions 1989, 1993, 2003, The Equal Award and medal 2000, Poznań Transgressions 2005, Drohobych, Ukraine Bruno Schulz Festival 2006, Katowice International Print Triennial Cracow Bis 2007, Vienna International Print Triennial Vienna Noty biograficzne Artists profiles

43 43 MAGDALENA BĄK Lublin, ul. Malczewskiego 3/3 tel ELŻBIETA BANECKA Warszawa, ul. Smulikowskiego 13/18 tel Urodzona 12 listopada 1976 roku w Lublinie. Studia na Wydziale Artystycznym, ISP UMCS w Lublinie. Specjalizacja: Grafika warsztatowa. Dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni serigrafii pod kierunkiem prof. Grzegorza Dobiesława Mazurka 2000 rok. Od 2000 roku zatrudniona na W.A., I.S.P., UMCS w Lublinie w Zakładzie Grafiki Projektowej i Serigrafii. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w kraju i poza jego granicami. Jest laureatką nagród w konkursach graficznych. Wybrane wystaw: 2002/ th and 13th International Print Biennial Varna 2003, Varna, Bułgaria; 2003 Contemporary Lublin Engravers in Dalarna Museum, Falun, Szwecja; 2003/2006 Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Bunkier Sztuki, Kraków, Polska; 2004 VII Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 2004, Lublin, Polska; 2005 IV Novosibirsk International Biennial of contemporary graphic art., Novosibirsk, Rosja; th Egyptian International Print Triennale 2006, Cario, Egipt; 2006 Salong Ost, wystawa grafiki, Rattvik, Szwecja; 2007 Contemporary Prints 11 Graphic Artists From Poland, Art. Gallery, Korea; 2007 Medial 2. Art Biennial, Londyn, Anglia; 2007 Międzynarodowe Biennale L Arte e Il Torchio Cremona 2007, Graphics From Poland, Cremona, Włochy; 2007 Nogaleria, Londyn, Anglia, Born in Lublin, Graduated from the Artistic Department of Maria Curie Sklodowska University in Lublin (WA UMCS LUBLIN). Diploma in Silkscreen Studio of Prof. G. D. Mazurek, Now assistant at Design Print and Silkscreen Studio. Member of the Association of Polish Artists and Designers (ZPAP). Participated in over 40 group exhibitions and graphic art competitions in Poland and abroad. Awarded a prizes in graphic art competitions. Selected exhibitions: 2003/ th and13th International Print Biennial Varna 2003, Varna, Bulgaria; 2003 Contemporary Lublin Engravers in Dalarna Museum, Falun, Sweden; 2003/2006 Grand Prix of Young Polish Print, Bunkier Sztuki, Krakow, Poland; 2004 VII International Art Triennale Majdanek 2004, Lublin, Poland; 2005 IV Novosibirsk International Biennial of contemporary graphic art, Novosibirsk, Russia; th Egyptian International Print Triennale 2006, Cario, Egypt; 2006 Salong Ost, Rattvik, Sweden; 2007 Contemporary Prints 11 Graphic Artists From Poland, Art Gallery, Korea; 2007 Medial 2. Art Biennial, London, England; 2007 International Print Biennale L Arte e Il Torchio Cremona 2007, Graphics From Poland Cremona, Italy; 2007 Nogalerry, London, England, Elżbieta Banecka (urodzona w 1965 roku) Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie ukończyła w 1991 roku. Dyplom z Malarstwa uzyskała u prof. Jana Tarasina, aneks z grafiki u prof.rafała Strenta. Od kilku lat wykłada grafikę warsztatową i projektową. Juror i współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Książki Artystycznej, zasiada w Kapitule Hestii przyznającej indeks ASP w Gdańsku, kurator wielu wystaw w kraju i za granicą. Laureatka 48 prestiżowych nagród i wyróżnień, polskich i międzynarodowych, m.in. Brązowy Medal na Triennale Grafiki w Osace (Japonia 1991), Grand Prix w konkursie Grafika Warszawska 2002, Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Sztuk-Majdanek 2004 (nagroda Ministra Kultury), I Nagroda na Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie Współpracowała z Polskim Radiem, projektując wiele znanych płyt muzycznych. Od 4 lat współpracuje z teatrem dla dzieci Guliwer (zaprojektowała nowe logo teatru), projektując plakaty, katalogi i programy przedstawień teatralnych. Wykonała wiele projektów katalogów artystycznych (w 2007 roku otrzymała kilka wyróżnień i nagród za projekt książki MFSK) plakatów (m.in. dla teatru Wierszalin). Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i poza granicami. Uczestniczka ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i na świecie. Obecnie zajmuje się grafiką artystyczną, grafiką projektową, książką artystyczną. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i na świecie. Elżbieta Banecka (born in 1965) graduated from the Academy Of Fine Arts in Warsaw in 1991 with painting specialization and a graphics annex under the supervision of Prof. Jan Tarasin and Prof. Rafał Strent, respectively. She has been teaching design graphics and printmaking for several years. She is a juror and co-organizer of the International Book Art Festival, and a juror of Hestia contest, which awards student registration books of the Academy Of Fine Arts in Gdansk. Many exhibitions of national as well as international character take place under her supervision. She has won 48 prestigious awards - polish and international - and such honours as a Bronze Medal at the Triennial in Osaka, Japan 1991, Grand Prix at the Art Triennial in Majdanek 2004(awarded by the Ministry of Culture), 1st Prize at the Festival of Fine Arts in Warsaw, She used to cooperate with Polskie Radio designing many well-known music albums. Since 2003 she has been cooperating with Guliwer Theatre for children, for which has she designed a new logo, catalogues, bills and programmes. She has also designed many art catalogues (in 2007 she recieved several awards and honours for MFSK Book project), bills (among others for Wierszalin theatre). She has had over 30 solo exhibitions in Poland and abroad and has taken part in over 200 group exhibitions from all over the world. She is active as a printmaker, graphic designer. At present she works in artistic design and art books. Her works are in museums and private collections in Poland and abroad. Noty biograficzne Artists profiles

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology K. Cichosz na początku lat 80. K. Cichosz on the beginning of the 80s. Urodzony 10.10.1955 roku w Łodzi. W latach 1985-89 studiował w Wy szym Studium Fotografii

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Dobra perspektywa dla przestrzeni publicznej oznacza nie tylko przyjemny widok z każdej strony. To przede wszystkim organizacja urbanistyczna, która w każdym detalu zwraca uwagę na korzystającego z tej

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world

Wszystkie obcości świata Every otherness in the world Kuratorium CURATORIUM zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Wszystkie obcości świata Every otherness in the world W katalogu wystawy Le monde à l Envers 1, prezentowanej w niedawno otwartym Muzeum

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

FILKO FYLKO PHYLKO FILKO FYLKO PHYLKO

FILKO FYLKO PHYLKO FILKO FYLKO PHYLKO 2.06 16.08 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Zachęta National Gallery of Art FILKO FYLKO PHYLKO FILKO FYLKO PHYLKO kuratorki curators: Lucia Gregorová Stachová (SGN), Joanna Kordjak (Zachęta) współpraca

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Mattias Legnér mattias@legner.bl Introduction Keywords: rehabilitation, preservation,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw

Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy do Warszawy na Złoto Srebro Czas Be Our Guest at Gold Silver Time, Warsaw October 4 th -6 th, 2013 EXPO XXI Warsaw International Expocentre Prądzyńskiego 12/14 Warsaw, Poland www.zlotosrebroczas.com jewellery: OSTROWSKI-DESIGN Jaki będzie 2013 rok? What Will 2013 Be Like? Zapraszamy

Bardziej szczegółowo