JERZY ST. KOWALSKI* KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII ODLEWANIA- OBLICZANIE I DOBÓR UKŁADU WLEWOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JERZY ST. KOWALSKI* KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII ODLEWANIA- OBLICZANIE I DOBÓR UKŁADU WLEWOWEGO"

Transkrypt

1 Solidification of Metais and Alloys, No.30, 1997 Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 30, 1997 PAN- Oddział Katowice; PL ISSN JERZY ST. KOWALSKI* KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII ODLEWANIA- OBLICZANIE I DOBÓR UKŁADU WLEWOWEGO Przygotowanie technologii procesu odlewania związane jest z wykonaniem całej dokumentacji technologicznej, w skład której wchodzą, m_in.: rysunki koncepcji technologicznej, surowego odlewu, formy, modelu oraz szereg rysunków oprzyrządowania modelowego. Przed ich wykonaniem należy wykonać szereg obliczeń dotyczących: układu wlewowego, nadlewów, obciążenia formy, itd. Dane obliczeniowe, charakteryzujące np. układ wlewowy, umożliwiają dobór właściwych elementów z normy, przed wprowadzeniem ich do konkretnego rysunku. Prowadzi to do ciągłego manewrowania pomiędzy rysunkiem a normami, ze względu na konieczność trzymania się odpowiednich wymiarów poszczególnych elementów układu wlewowego. Napisanie prostego programu liczącego nie stanowiło wielkiego problemu, natomiast integracja jego pracy z programem graficznym, w którego bibliotekach można było zawrzeć znormalizowane elementy, dobierane automatycznie po wykonaniu obliczeń, umożliwiła uzyskanie dobrego efektu całości pracy. l. WPROWADZENIE Program komputeryzacji zakładów przemysłowych, opartych na sieci wewnt(trznej, bądź to komputerach personalnych, zmusza pracowników do opanowania znajomości konkretnych programów komputerowych. W przypadku technologów są to najczttściej różnego rodzaju programy graficzne CAD, umożliwiające zautomatyzowanie niektórych czynności, magazynowanie przygotowanych rysunków w postaci plików zapisanych w określonych formatach, co z kolei umożliwia zachowywanie w takiej postaci. Dostt(p do tak przygotowanych bibliotek jest bardzo prosty, a wittc i możliwość skorzystania z poprzednich opracowań i ewentualnych ich modyfikacji. Niestety przygotowanie procesu technologicznego związane jest najczttściej z wykonaniem szeregu obliczeń, które z kolei wprowadzane są do rysunku w postaci konkretnych danych. Powszechnie dostt(pne systemy graficzne typu CAD służą tylko do wykonywania rysunków, a bardzo rzadko posiadają aplikacje umożliwiające wykonywanie innego typu zadań * dr inż. - Politechnika Krakowska, IMTM

2 142 Jerzy St. Kowalski związanych z rozwiązaniem konkretnych problemów, z którymi musi borykać sitt technolog. W przypadku projektowania technologii odlewów, opracowanie obejmuje: - analizę technologiczności konstrukcji projektowanego odlewu, zagadnień związanych z jego kształtem i wymiarami oraz opracowanie rysunku surowego odlewu; - opracowanie techniczno-ekonomiczne wybranej koncepcji technologii formowania, wykonania rdzeni oraz wykonania rysunków: koncepcji odlewania, formy odlewniczej i zespołów modelowych; - opracowanie procesów: przygotowania mater_iałów formierskich, wyta. piania metalu oraz obróbki cieplnej odlewów. Posiadając dane wynikające z pierwszego etapu opracowania, technolog powinien przystąpić do wykonania szeregu obliczeń, których wyniki umożliwią wykonanie kolejnych rysunków związanych z etapami opracowania. Prezentowany program pozwala na wykonanie obliczeń, bez konieczności opuszczania systemu graficznego, przy czym dołączone biblioteki znormalizowanych. elementów obliczanych elementów układu wlewowego automatycznie zaopatrują w nie sporządzone rysunki. Program ten jest pierwszym etapem, kolejny powinny dotyczyć: projektowania obciążenia formy i nadlewów. 2. OPIS PROGRAMU Program "Komputerowe wspomaganie projektowania procesów odlewniczych - dobór układu wlewowego" jest aplikacją do systemu graficznego RoboCAD w wersji RoboCAD DESIGNER. Uruchamia sitt go z menu RoboCAD 'a - SETUP:RUN OTHER:ODLEWNICTWO (Rys. 1.). Może jednak pracować również w środowisku DOS, uruchamia się go wówczas z pliku: odlew.exe, wyniki obliczeń wyprowadzane są w postaci pliku tekstowego o nazwie "wyniki" (w katalogu programu). Wymagania sprzt;towe narzuca system graficzny RoboCAD - procesor 386 lub wyższy, karta graficzna co najmniej VGA oraz mysz. Przy pracy w środowisku RoboCAD a, powinien być przygotowany rysunek surowego odlewu (w dwu rzutach). Jednocześnie technolog powinien posiadać dane dotyczące: objętości odlewu, przeważającej grubości ścianek oraz wymiarów skrzynek formierskich, którymi dysponuje odlewnia. Po zakończeniu obliczeń program dobiera znormalizowane elementy układu wlewowego i automatycznie wrysowywuje je do projektu.

3 Komput. wspomag. procesu proj. techno!. odlewania - obi. i dobór układu wlew Obsługa programu Obsługa programu ogranicza sitt do wprowadzania danych z klawiatury lub wyboru proponowanych opcji poprzez wskazanie myszą i zaakceptowanie wyboru kliknittciem jej lewego klawisza. Przyciski wyboru opisane są na ekranie słownie, liczbowo lub rysunkowo. Przy wprowadzaniu danych z klawiatury można skasować wprowadzaną cyfrtt przez naciśnittcie klawisza lbackspace]. Wprowadzając współczynniki do obliczeń, program proponuje optymalne ich wartości, pojawia się wówczas na ekranie przycisk opisany liczbowo (wartość współczynnika) (Rys. 2.). W celu zaakceptowania wyboru wartości współczynnika, należy wskazać przycisk myszą i kliknąć. Natomiast w przypadku proponowania innej wartości, należy wprowadzić ją z klawiatury i zaakceptować klawiszem [ENTER].. CALe. ~rir"... ~..",...,."., Edi 't ~"'u. ~ntr ; Plot. Pi..tn. ', (. Rys. l. Rozwinięte menu "SET UP" RoboCAD' a z poleceniem "Odlewnictwo" uruchamiającym program W dolnej części ekranu programu znajdują sią okna, w których ukazują się dotychczas wprowadzone dane, wielkości obliczone i dobrane parametry poszczególnych elementów układu wlewowego (Rys. 2. ). U możliwi a to stałą kontrolą poprawności prowadzonych obliczeń.

4 144 Jer::y St. Kowalski Rys. 2. Wygląd ekranu programu Przez cały czas działania programu, w górnym lewym rogu ekranu, dostttpne są dwa przyciski (Rys. 2): Wyjście - naciśnittcie tego przycisku myszą powoduje natychmiastowe wyjście z programu i powrót do RoboCAD a. Wszystkie wprowadzone dane, wielkości obliczone i dobrane są bezpowrotnie tracone; Cofnij - powoduje cofnittcie obliczeń o jeden krok (tzn. do poprzedniego okna dialogowego). Naciskając przycisk kilkakrotnie można sitt cofnąć o dowolną ilość kroków. Identyczne w skutkach jest działanie prawego przycisku myszy. Po zakończeniu toku obliczeń nastt(puje powrót do programu graficznego. Rysunki dobranych elementów układu wlewowego zostają automatycznie odnalezione w bibliotece. Pojawiające sit( kolejno, w odpowiednich rzutach, należy umieścić za pomocą myszy we właściwych miejscach rysunków (Rys. 3). W celu udokumentowania poprawności obliczeń do okna edytora tekstowego RoboCAD a zostaje załadowany plik tekstowy zawierający wyniki. Tekst ten można dołączyć do wykonywanego rysunku lub wydrukować na oddzielnej stronie.

5 Komput. wspomag. procesu proj. techno/. odlewania - obi. i dobór układu wlew. 145 Rys. 3. Umieszczanie rysunku zbiornika wlewowego 2.2. Opis plików Plik komunikacyjny z RoboCAD' em odlew. run ma postać standardowych plików programu głównego, uruchamianych za pomocą menu SET UP: RUN OTHER. Uruchamia on program odlew.exe, a po zakończeniu działania wraca do RoboCAD a i uruchamia makro odlew. mac. Plik ten napisany jest w języku makr - RoboCAD MASTER. Odpowiedzialny jest za odnalezienie w bibliotece odpowiednich rysunków, a następnie wrysowanie ich do projektu. Program główny napisany został w Turbo Pascalu 6.0. Pliki z rozszerzeniem od! zawierają dane dotyczące: stopów odlewniczych, zbiorników wlewowych, wlewów głównych, rozprowadzających i doprowadzających. W skład programu wchodzi również katalog zawierający bibliotekę rys unków elementów układu wlewowego. Strony biblioteczne dołącza się do biblioteki RoboCAD a poprzez ustawienie ścieżki dostępu (LIBRARY:SET PATHNAME:LIBRARY), bądź też strony biblioteczne mogą być dołączone do innej biblioteki poleceniem LIBRARY:MAITENANCE:KOPIUJ INDEKS. Można wówczas zmieniać numery indeksów lecz z zachowaniem nazw stron bibliotecznych.

6 146 Jerzy St. Kowalski 3. PODSUMOWANIE Program "Komputerowe wspomaganie projektowania procesów odlewniczych - dobór układu wlewowego" zos tał stworzony jako pielwsza CZ((ŚĆ wittkszego programu, który powinien w pełni zautomatyzować projektowanie w odlewnictwie. W aktualnej postaci wspomaga jedynie projetowanie klasycznych technologii odlewania. Dalsze prace przy rozbudowie programu wymagają rozwinittcia w kilku kierunkach: l. Rozszerzenie wyboru stopu odlewniczego o stopy metali nieżelaz~ych; 2. Zwittkszenie integracji z programem głównych poprzez automatyczne ściąganie danych dotyczących np. obj((tości surowego odlewu (z programu RoboSOLID - bryły); 3. Obliczanie obci ążenia formy - propozycją rozwiązania tego problemu jest stworzenie programu w j((zyku makr RoboCAD a; 4. Obliczanie nadlewów i ochładzalników - ze wzgl((du na bardzo skomplikowany problem należy zastanowić się, czy program ten będzie stanow ił część integralną opisywanego programu, czy też powinien stanowić osobny program, uruchamiany również z RoboCAD a; 5. Dodanie biblioteki znormalizowanych skrzynek formierskich - możliwość automatycznego doboru i wrysowywania ich do projektu. LITERATURA (l) Rokowski P. Komputerowe wspomaganie projeklowania procesów odlewniczych - dobór ukladu wlewowego, Praca magisterska, prom. dr inż. J. St. Kowalski, PK, Kraków [2] Dallman J.G. RoboCAD- Developer's Guide, vol.2, Robocom Limited, London 1992~ (3) Dallman J.G. RoboCAD MASTER - Reference Manuał, vol.l, Robocom Limited, London (4) Rączk a J., Tabor A. Technologia odlewnictwa - projeklowanie, Skrypt PK, wyd. 3, Kraków Jerzy St. Kowalski The computer aid designing process of casting technology - calculation and choice of the gating system Summary For th e preparation of a casting process it isnecessary to make entire technological documentation including, among others, the drawings of technological concept of the raw casting and mould and patterns as well as numerous drawings of the appropriate pattern equipment. Before these drawings can be made, vańous calculations are required to design the gating and feeding systems, mould weights, etc. The data from the calculations typical of, e.g., a gating system enable the selsction of appropńate elements from the revelant standards and, next, their practical application to a specific drawing. Bacause it is necessary to observe, at the same time, the required dimensions of the individual elements of a gating system, the situation thus created means a constant manoeuvńng between the drawing and the standards. Writing down of a sirople computing program has not presented any more serious difficulties. An integration of its operation with the grafical program whose librańes can store the standarized elements, selscted automatocally after computations, has made the whole task fully successful.

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

5.3. Program komputerowy sterowania zapasami z zastosowaniem algorytmów genetycznych

5.3. Program komputerowy sterowania zapasami z zastosowaniem algorytmów genetycznych Fragment rozprawy doktorskiej: Wybór strategii dostaw i magazynowania materiałów budowlanych z zastosowaniem algorytmów genetycznych autorstwa Michała Krzemińskiego 5.3. Program komputerowy sterowania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl

Sz@rk FK TGSOFT. Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl 2010 Sz@rk FK TGSOFT Ul. Pod Dębami 3 30-389 Kraków tgsoft.pl Sz@rk FK Oprogramowanie oraz dokumentacja są własnością firmy TGSOFT, chronioną prawami autorskimi. Wykorzystanie unikalnych rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo