numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00"

Transkrypt

1 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres i siedziba Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska Warszawa Infolinia: numer dla połączeń krajowych numery dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych Infolinia jest czynna w godzinach 8:00-18:30 w dni robocze numer dla połączeń krajowych numer dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych Infolinia jest czynna w godzinach 8:00-18:00 w dni robocze numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 Adresy poczty elektronicznej: Strony internetowe: Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: DM PKO Banku Polskiego ) prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy Warszawa Placówki DM PKO Banku Polskiego świadczy usługi maklerskie w: punktach obsługi klienta punktach usług maklerskich (zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.) Centrali DM PKO Banku Polskiego w Warszawie (ul. Puławska 15) Usługi maklerskie świadczone przez DM PKO Banku Polskiego: 1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych, 2. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 3. nabywanie i zbywanie instrumentów finansowych na własny rachunek, 4. doradztwo inwestycyjne, 5. oferowanie instrumentów finansowych, 6. wykonywanie zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, 7. wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w pkt 1-6, przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, Strona 1/26

2 8. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, 9. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, 10. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Zasady świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego 1. Szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego zostały określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który jest integralną częścią umowy o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zawieranej z Klientami. Dodatkowo w zakresie świadczenia usługi: doradztwa inwestycyjnego stosuje się Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez DM PKO Banku Polskiego wraz z właściwą umową, sporządzenia analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych stosuje się Regulamin świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wraz z właściwą umową. 2. Szczegółowe warunki świadczenia usług w zakresie obrotu kontraktami OTC zostały określone w Regulaminie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który jest integralną częścią umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego zawieranej z Klientami. Dodatkowo w zakresie świadczenia usługi: sporządzenia analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz publikacji dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych stosuje się Regulamin świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wraz z właściwą umową. Język komunikacji Wszelkie dokumenty i informacje wymieniane między Klientem a DM PKO Banku Polskiego powinny być opracowane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. DM PKO Banku Polskiego zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Klientami w innym języku niż język polski. Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg i reklamacji Skargi i reklamacje dotyczące świadczonych usług maklerskich mogą być składane w formie pisemnej: w placówkach DM PKO Banku Polskiego w punktach obsługi klienta i w punktach usług maklerskich (zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego S.A.), drogą korespondencyjną, na adres: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska Warszawa lub za pośrednictwem urządzeń technicznych, o ile forma ta umożliwia przekazanie dokumentów niezbędnych do wykazania roszczenia majątkowego Klienta lub reklamacji o charakterze niemajątkowym, w szczególności za pośrednictwem: poczty elektronicznej, na adresy: poczty elektronicznej, na adres: (w zakresie obrotu kontraktami OTC) Do złożonej skargi lub reklamacji należy dołączyć wszelkie dokumenty niezbędne do ich rozpatrzenia. Termin rozpatrzenia skarg i reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia w podanym terminie DM PKO Banku Polskiego informuje Klienta, podając planowany termin udzielenia odpowiedzi. Termin rozpatrzenia reklamacji dotyczących spraw wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego może ulec wydłużeniu do 90 dni kalendarzowych. Klient niezadowolony z rozstrzygnięcia reklamacji lub skargi może złożyć odwołanie do Dyrektora DM PKO Banku Polskiego. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Potwierdzenie zawarcia transakcji i informacja o stanie aktywów DM PKO Banku Polskiego niezwłocznie po zawarciu transakcji będącej przedmiotem złożonego przez Klienta detalicznego zlecenia, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym zawarta została Strona 2/26

3 transakcja, przekazuje Klientowi detalicznemu informacje dotyczące zawartej transakcji, poprzez umożliwienie odebrania jej w POK lub udostępnienie w elektronicznych kanałach dostępu, jeżeli Klient ma do nich dostęp. DM PKO Banku Polskiego co najmniej raz w roku przekazuje Klientowi zestawienie przechowywanych na rachunku inwestycyjnym aktywów będących własnością Klienta. Zasady ochrony aktywów Klientów DM PKO Banku Polskiego jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., którego celem jest ochrona aktywów Klientów poprzez zapewnienie Klientom wypłaty środków pieniężnych: do równowartości w złotych 3000 euro w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz w 90% nadwyżki ponad tę kwotę, przy czym górna granica środków objętych systemem rekompensat to równowartość euro w złotych oraz wartości utraconych instrumentów finansowych w przypadku: ogłoszenia upadłości DM PKO Banku Polskiego, prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek DM PKO Banku Polskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że DM PKO Banku Polskiego nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonywać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie. Zasady kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach przeprowadzania procesu kwalifikacji nadaje Klientowi jedną z trzech kategorii: klient detaliczny, klient profesjonalny, uprawniony kontrahent. Następnie DM PKO Banku Polskiego przeprowadza badanie adekwatności w przypadku podstawowych usług maklerskich, badanie odpowiedniości w przypadku usługi doradztwa inwestycyjnego, a w przypadku rachunku inwestycyjnego OTC DM PKO Banku Polskiego przeprowadza dodatkowe badanie adekwatności niezbędne do dokonania oceny adekwatności usługi wykonywania zleceń w zakresie kontraktów OTC. Opis zasad kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości w DM PKO Banku Polskiego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej broszury. Zakres przekazywanych informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom Klientów DM PKO Banku Polskiego, świadcząc usługi maklerskie, przekazuje Klientom informacje i obejmuje ich ochroną, w zależności od nadanej kategorii Klienta. Zakres przekazywanych informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom Klientów został określony w załączniku nr 2 do niniejszej Broszury. Polityka wykonywania a zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta W DM PKO Banku Polskiego zostały określone szczegółowe zasady realizacji zleceń Klientów. Opis polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w DM PKO Banku Polskiego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej Broszury. Zasady zarządzania konfliktami interesów DM PKO Banku Polskiego zarządza konfliktami interesów zgodnie z zasadami, których opis zawiera załącznik nr 4 do niniejszej Broszury. Zasady przyjmowania i przekazywania ania zachęt W związku ze świadczeniem usług maklerskich DM PKO Banku Polskiego nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych opłat, prowizji ani świadczeń niepieniężnych z wyłączeniem: przyjmowanych lub przekazywanych Klientowi (czyli standardowych opłat i prowizji, których katalog jest zamieszony w tabelach opłat i prowizji dostępnych w punktach obsługi klienta oraz punktach usług maklerskich), przyjmowanych lub przekazywanych innym instytucjom, gdyż są niezbędne dla świadczenia danej usługi (np. koszty powiernictwa, opłaty związane z rozliczeniem i wymianą, obciążenia regulacyjne, opłaty prawne), innych opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych niż wymienione w ppkt 1 i 2, pod warunkiem że są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usług maklerskich świadczonych przez DM PKO Banku Polskiego na rzecz Klientów. Opis obowiązujących ogólnych zasad przyjmowania i przekazywania zachęt przez DM PKO Banku Polskiego zawiera załącznik nr 5 do niniejszej Broszury. Zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta DM PKO Banku Polskiego w związku ze świadczeniem usług maklerskich, oprócz opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta albo przekazywanych Klientowi, może przyjmować lub przekazywać: opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta. Strona 3/26

4 Opis zasad przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w DM PKO Banku Polskiego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej Broszury. Instrument nstrumenty finansowe będące w ofercie DM PKO Banku Polskiego Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego, zawierający charakterystykę tych instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego, zawiera załącznik nr 7 do niniejszej Broszury. Strona 4/26

5 Załącznik nr 1 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości w DM PKO Banku Polskiego (opis) Proces kwalifikacji Klienta 1. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach przeprowadzania procesu kwalifikacji nadaje Klientowi jedną z poniższych kategorii: 1) klient detaliczny, 2) klient profesjonalny, 3) uprawniony kontrahent. 2. Klient otrzymuje jednolitą kategorię w zakresie wszystkich usług, z których korzysta w ramach DM PKO Banku Polskiego i PKO Banku Polskiego S.A. 3. Klient profesjonalny to Klient, który ma doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Klient profesjonalny należy do dowolnej grupy poniższych podmiotów: 1) instytucje finansowe, w szczególności: a) banki, b) firmy inwestycyjne, c) zakłady ubezpieczeń, d) fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, e) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, f) towarowe domy maklerskie, 2) inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym agenci transferowi, dystrybutorzy jednostek funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami inwestycyjnymi, 3) podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w ppkt 1 i 2 zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe, 4) jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje, 5) inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych fundusze sekurytyzacyjne, 6) przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów: a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro, b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej euro, c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej euro. 4. Równowartość kwot wymienionych w pkt 3 ppkt 6, wskazanych w euro, jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego. 5. Uprawniony kontrahent to klient profesjonalny, z którym DM PKO Banku Polskiego zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach: 1) usługi wykonywania zleceń, 2) usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, 3) transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. 6. Klient detaliczny to Klient niebędący klientem profesjonalnym ani uprawnionym kontrahentem. 7. DM PKO Banku Polskiego zmienia kategorię Klienta na wyższą na pisemny wniosek Klienta w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych będących w ofercie, jak również usług świadczonych na rzecz Klienta. 8. DM PKO Banku Polskiego może uznać klienta detalicznego będącego osobą fizyczną za klienta profesjonalnego pod warunkiem, że złoży w formie pisemnej stosowny wniosek i przedstawi dokumenty poświadczające, że spełnia przynajmniej dwa z następujących wymogów: Strona 5/26

6 1) Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, za pośrednictwem PKO Banku Polskiego S.A. lub DM PKO Banku Polskiego, lub innej instytucji finansowej, 2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość euro wyrażoną w złotych, włączając środki lokowane w produktach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. lub innej instytucji finansowej, 3) Klient będący osobą fizyczną pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 9. DM PKO Banku Polskiego może uznać klienta detalicznego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za klienta profesjonalnego pod warunkiem, że złoży w formie pisemnej stosowny wniosek i przedstawi dokumenty zaświadczające, że spełnia przynajmniej dwa z następujących wymogów: 1) Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów, za pośrednictwem PKO Banku Polskiego S.A. lub DM PKO Banku Polskiego, lub innej instytucji finansowej, 2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość euro wyrażoną w złotych, włączając środki lokowane w produktach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. lub innej instytucji finansowej, 3) wszystkie osoby fizyczne mające prawo reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w zakresie zawierania i realizacji umów pracują lub pracowały w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 10. Równowartość kwot w euro, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 i 2 oraz pkt 9 ppkt 1 i 2, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego. 11. Klient detaliczny, o którym mowa w pkt 9, wnioskujący o zmianę kategorii z klienta detalicznego na klienta profesjonalnego nie musi spełniać wymogów określonych w pkt 3, tylko wymogi określone w pkt DM PKO Banku Polskiego, mając na względzie zapewnienie Klientowi wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności inwestycyjnej, może odmówić zmiany kategorii nadanej Klientowi na wyższą. 13. DM PKO Banku Polskiego zmienia kategorię Klienta na niższą na pisemny wniosek Klienta w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych będących w ofercie i usług świadczonych na rzecz Klienta. 14. DM PKO Banku Polskiego może zmienić kategorię Klienta na niższą z własnej inicjatywy, jeśli wejdzie w posiadanie informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego. Informacja o zmianie kategorii jest przekazywana Klientowi. 15. Ostateczną decyzję o zmianie kategorii Klienta podejmuje DM PKO Banku Polskiego. Badanie adekwatności 16. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich z Klientem, któremu została nadana kategoria klienta detalicznego, przeprowadza ocenę adekwatności, której celem jest ustalenie instrumentów finansowych, które są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych. 17. W ramach przeprowadzania oceny adekwatności Klient wypełnienia formularz zawierający pytania dotyczące: 1) znanych Klientowi rodzajów usług inwestycyjnych, transakcji i instrumentów finansowych, 2) charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji dokonywanych przez Klienta w zakresie instrumentów finansowych oraz okresu, w którym były dokonywane, 3) poziomu wykształcenia Klienta oraz wykonywanego obecnie lub w przeszłości zawodu. 18. Klient może odmówić przeprowadzenia oceny adekwatności, jednak uniemożliwi to DM PKO Banku Polskiego ustalenie instrumentów finansowych adekwatnych dla Klienta, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Klienta. Klient, który zrezygnuje z przeprowadzenia oceny adekwatności, obligatoryjnie podpisuje w DM PKO Banku Polskiego oświadczenie, że inwestuje w instrumenty finansowe wyłącznie na podstawie własnej analizy instrumentu finansowego oraz sytuacji rynkowej, własnej decyzji oraz na własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz że zapoznał się z ryzykami związanymi z inwestowaniem w instrumenty finansowe i korzystaniem z usług maklerskich, rozumie je i akceptuje. Strona 6/26

7 19. Ocena adekwatności może zostać przeprowadzona w każdym momencie w trakcie trwania umowy. Badanie adekwatności w zakresie kontraktów OTC 20. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC z Klientem, któremu została nadana kategoria klienta detalicznego, przeprowadza dodatkowe badanie adekwatności niezbędne do dokonania oceny adekwatności usługi wykonywania zleceń w zakresie kontraktów OTC. 21. W ramach tej oceny Klient jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania zamieszczone w ankiecie uzupełniającej, dotyczące m.in.: 1) znajomości specyfiki rynku walutowego i wynikających z tego ryzyk, 2) świadomości Klienta dotyczącej ewentualnych zmian wartości portfela inwestycyjnego oraz 3) znajomości podstawowych pojęć stosowanych w obrocie kontraktami OTC. 22. Klient może odmówić przeprowadzenia oceny adekwatności usługi wykonywania zleceń w zakresie kontraktów OTC, jednak uniemożliwi to DM PKO Banku Polskiego ustalenie adekwatności tej usługi. Odmowa udzielenia odpowiedzi uniemożliwia zawarcie umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC, chyba że klient złoży oświadczenie, że został poinformowany, iż na skutek braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie DM PKO Banku Polskiego nie może w sposób rzetelny dokonać oceny poziomu wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w skomplikowane instrumenty finansowe i określić, czy usługa jest dla Klienta adekwatna. 23. W sytuacji, gdy wynik badania adekwatności usługi wykonywania zleceń w zakresie kontraktów OTC wskazuje, że usługa ta jest dla Klienta nieadekwatna, DM PKO Banku Polskiego nie zawiera z Klientem umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC. Badanie odpowiedniości (usługa doradztwa inwestycyjnego) 24. DM PKO Banku Polskiego przed zawarciem umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego z Klientem, któremu została nadana kategoria klienta detalicznego lub klienta profesjonalnego, przeprowadza obligatoryjnie ocenę odpowiedniości. 25. Ocena odpowiedniości jest obowiązkowa i polega na wypełnieniu przez Klienta formularza zawierającego pytania dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta oraz: 1) celów inwestycyjnych Klienta, 2) poziomu ryzyka inwestycji, jaki akceptuje Klient, 3) sytuacji finansowej Klienta. 26. Na podstawie informacji podanych przez Klienta w formularzu oceny odpowiedniości określany jest profil inwestycyjny Klienta. 27. Nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oceny odpowiedniości uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Strona 7/26

8 Załącznik nr 2 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zakres przekazywanych informacji i ochrony przysługującej poszczególnym kategoriom Klientów w DM PKO Banku Polskiego Zakres przekazywanych informacji i ochrony detaliczny Klient profesjonalny ny Klient kontrahen hent Uprawniony Przekazanie informacji o wystąpieniu konfliktu interesów Przekazanie informacji dotyczących stosowanych zasad zarządzania konfliktami interesów Przekazanie Broszury informacyjnej zawierającej informacje o: zasadach kwalifikacji Klientów oraz przeprowadzania oceny adekwatności i odpowiedniości, zakresie przekazywanych informacji i ochronie przysługującej poszczególnym kategoriom Klientów, polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, zasadach zarządzania konfliktami interesów, zasadach przyjmowania i przekazywania zachęt, zasadach przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta, katalogu instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego (charakterystyka instrumentów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego) Przekazanie potwierdzeń zawarcia transakcji po zawarciu transakcji Przekazanie na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia Przekazanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych Klient jest poddawany ocenie odpowiedniości mającej na celu określenie zakresu usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedniego do indywidualnej sytuacji Klienta Klient jest poddawany ocenie adekwatności mającej na celu stwierdzenie, czy ma on doświadczenie i wiedzę, aby prawidłowo ocenić ryzyko związane z danym instrumentem finansowym i świadczoną usługą maklerską Przekazanie informacji dotyczących DM PKO Banku Polskiego i prowadzonej działalności maklerskiej oraz informacji związanych z usługą maklerską, która ma być świadczona na rzecz Klienta Strona 8/26

9 Załącznik nr 3 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Polityka wykonywania nia zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w DM PKO Banku Polskiego (opis) 1. Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w DM PKO Banku Polskiego (dalej: Polityka) określa szczegółowe zasady realizacji zleceń Klientów. 2. Użyte w Polityce określenia i skróty zostały zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego oraz w Regulaminie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. 3. Wprowadzenie Polityki ma na celu realizację wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 4. Polityka ma zastosowanie do świadczonych na rzecz klienta detalicznego oraz klienta profesjonalnego usług maklerskich polegających na wykonywaniu zleceń oraz przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń. 5. DM PKO Banku Polskiego, realizując zlecenia Klientów, podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu uzyskanie możliwie najlepszych wyników, uwzględniając następujące kryteria wymienione według ich istotności: a) cena instrumentu finansowego, b) koszty związane z wykonaniem zlecenia, c) czas zawarcia transakcji, d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, e) wielkość zlecenia, f) inne aspekty mające istotny wpływ na wykonanie zlecenia. 6. DM PKO Banku Polskiego, ustalając istotność kryteriów, o których mowa w pkt 5, bierze pod uwagę w szczególności: a) kategorię Klienta, b) specyfikę zlecenia, c) cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia, d) rodzaj i specyfikę możliwych miejsc wykonania. 7. DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenia Klientów w miejscach wykonywania zleceń, przez które należy rozumieć: 1) w odniesieniu do usługi wykonywania zleceń: a) rynek regulowany, b) alternatywny system obrotu, c) firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną wykonującą zlecenia w sposób określony w art. 73 ust. 2 ustawy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy, d) firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną realizującą zadania związane z organizacją rynku regulowanego lub zapewniającą płynność instrumentów finansowych, e) podmiot prowadzący na terytorium państwa, które nie jest państwem członkowskim, działalność wskazaną w lit. a-d, f) bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, realizujący zadania związane z organizacją rynku regulowanego, gdy przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub zapewniający płynność instrumentów finansowych, 2) w odniesieniu do usługi przyjmowania i przekazywania zleceń podmiot wykonujący zlecenie przekazane przez firmę inwestycyjną. 8. DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenia Klientów w miejscach wykonania, które w sposób stały umożliwiają uzyskanie najlepszego wyniku dla Klienta, tj.: 1) giełdowy rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 2) alternatywny system obrotu NewConnect organizowany przez GPW w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 3) alternatywny system obrotu Catalyst organizowany przez GPW w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 4) rynek regulowany i alternatywny system obrotu BondSpot S.A. w zakresie instrumentów finansowych notowanych na tym rynku, 5) rynki zagraniczne podane do wiadomości Klientów, Strona 9/26

10 6) emitenci instrumentów finansowych lub podmioty wyznaczone do wykonywania zleceń w związku z ofertami tych emitentów w zakresie instrumentów finansowych danego emitenta, w oferowaniu których DM PKO Banku Polskiego pośredniczy, 7) DM PKO Banku Polskiego w związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia i zbycia, których przedmiotem są kontrakty OTC. 9. DM PKO Banku Polskiego przekazuje zlecenia Klientów dotyczące jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i innych tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania do towarzystw funduszy inwestycyjnych podanych do wiadomości klientów. 10. DM PKO Banku Polskiego na podstawie zapisów Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez DM PKO Banku Polskiego może realizować zlecenia, których przedmiotem są instrumenty finansowe poza rynkiem regulowanym i alternatywnym systemem obrotu. 11. Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie dotyczy następujących przypadków: 1) transakcji zawieranych w jednym miejscu wykonania, jeżeli dla instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia dostępne jest wyłącznie jedno miejsce wykonania zlecenia, 2) szczegółowych instrukcji Klienta jeżeli Klient określi szczegółowe warunki realizacji zlecenia, DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenie zgodnie z tymi warunkami i w tym zakresie obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta uważa się za wykonany, 3) wysoce złożonych i zindywidualizowanych transakcji, gdy na rynku nie są dostępne informacje o porównywalnych transakcjach. 12. W przypadkach, o których mowa w pkt 11, DM PKO Banku Polskiego realizuje zlecenia Klientów niezwłocznie, według kolejności przyjmowania, chyba że co innego wynika ze wskazanych przez Klienta warunków zlecenia albo charakter zlecenia lub warunki panujące na rynku sprawiają, że ten sposób wykonania nie może być zrealizowany. 13. Jeżeli klient detaliczny nie określił warunków realizacji zlecenia, a dla instrumentu finansowego będącego przedmiotem transakcji istnieje więcej niż jedno miejsce realizacji, DM PKO Banku Polskiego: 1) wybierając miejsce realizacji zlecenia, bierze pod uwagę w pierwszej kolejności cenę instrumentu finansowego i koszty związane z realizacją zlecenia, 2) uznaje pozostałe czynniki, o których mowa w pkt 5, za ważniejsze niż cena i koszty w przypadku, gdy w ujęciu całościowym służą one osiągnięciu najkorzystniejszego wyniku. 14. DM PKO Banku Polskiego na żądanie Klienta przekazuje szczegółowe informacje o podjętych działaniach w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia. 15. DM PKO Banku Polskiego, określając najlepszy wynik realizacji zlecenia klienta detalicznego, uwzględnia: 1) cenę instrumentu finansowego, 2) koszty związane z wykonaniem zlecenia, w tym: a) opłaty pobierane w miejscu wykonania zlecenia, b) opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji, c) inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia. 16. DM PKO Banku Polskiego przekazuje Klientom treść Polityki przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich. Ponadto treść Polityki jest dostępna na stronie internetowej oraz Złożenie przez Klienta zlecenia po uprzednim przedstawieniu mu Polityki przez DM PKO Banku Polskiego uznaje się za wyrażenie zgody na zasady określone w treści Polityki. Strona 10/26

11 Załącznik nr 4 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady zarządzania konfliktami k interesów w DM PKO Banku Polskiego (opis) 1. Konflikt interesów to okoliczności znane DM PKO Banku Polskiego, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem: 1) DM PKO Banku Polskiego a interesem Klienta, 2) osoby powiązanej z DM PKO Banku Polskiego a interesem Klienta, 3) kilku Klientów DM PKO Banku Polskiego. 2. DM PKO Banku Polskiego przeciwdziała występowaniu okoliczności uznawanych za konflikty interesów, by świadczyć usługi maklerskie w sposób uczciwy i rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, poprzez: 1) identyfikowanie źródeł mogących powodować konflikty interesów, 2) unikanie sytuacji mogących powodować konflikty interesów, 3) zapobieganie sytuacjom mogącym powodować konflikty interesów. 3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów DM PKO Banku Polskiego podejmuje wszelkie działania w celu wyeliminowania albo ograniczenia negatywnego wpływu tego konfliktu interesów na interes Klienta. 4. DM PKO Banku Polskiego informuje Klienta przed zawarciem i po zawarciu umowy o świadczenie usług maklerskich o istniejącym konflikcie interesów w przypadku, gdy nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie jego wpływu na interes Klienta. 5. W przypadku przekazania Klientowi informacji, o której mowa w pkt 4, przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich może dojść do zawarcia umowy wyłącznie po potwierdzeniu przez Klienta: a) faktu otrzymania tej informacji oraz b) woli zawarcia z DM PKO Banku Polskiego umowy o świadczenie usług. 6. W przypadku przekazania Klientowi informacji, o której mowa w pkt 4, po zawarciu umowy o świadczenie usług maklerskich DM PKO Banku Polskiego powstrzymuje się od świadczenia usług maklerskich na rzecz Klienta do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. 7. DM PKO Banku Polskiego na żądanie Klienta przekazuje szczegółowe informacje dotyczące stosowanych zasad zarządzania konfliktem interesów przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej DM PKO Banku Polskiego. Strona 11/26

12 Załącznik nr 5 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasad asady przyjmowania i przekazywania zachęt przez DM PKO Banku Polskiego (opis) 1. W związku ze świadczeniem usług maklerskich DM PKO Banku Polskiego nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych opłat, prowizji ani świadczeń niepieniężnych z wyłączeniem: 1) przyjmowanych lub przekazywanych Klientowi (czyli standardowych opłat i prowizji, których katalog zamieszczony jest w tabelach opłat i prowizji dostępnych w punktach obsługi klienta oraz punktach usług maklerskich), 2) przyjmowanych lub przekazywanych innym instytucjom, gdyż są niezbędne dla świadczenia danej usługi (np. koszty powiernictwa, opłaty związane z rozliczeniem i wymianą, obciążenia regulacyjne, opłaty prawne), 3) innych opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych niż wymienione w ppkt 1 i 2, pod warunkiem że są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usług maklerskich świadczonych przez DM PKO Banku Polskiego na rzecz Klientów. 2. DM PKO Banku Polskiego wdrożył stosowne procedury określające wewnętrzną politykę w zakresie przyjmowania i przekazywania zachęt, by unikać sytuacji, w której DM PKO Banku Polskiego, oferując Klientowi produkt lub usługę maklerską, będzie stawiał własny interes przed interesem Klienta. 3. Zgodnie z tymi procedurami przed planowanym zawarciem umowy, z której wynika przyjęcie lub przekazanie opłaty, prowizji lub świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, DM PKO Banku Polskiego, dokonując oceny dla zachęt o charakterze: 1) niepieniężnym np. szkolenia organizowanego przez TFI dla pracowników DM PKO Banku Polskiego bierze pod uwagę w szczególności: a) wartość korzyści, b) adekwatność korzyści w odniesieniu do rodzaju świadczonej usługi oraz stanowiska osób, które mają z niej skorzystać, c) czy miejsce i sposób przekazania lub przyjęcia zachęty ma na celu poprawę jakości świadczonej usługi maklerskiej, d) oczekiwaną przyszłą korzyść dla Klienta, w tym rodzaj i rozmiar tej korzyści, 2) pieniężnym, np. DM PKO Banku Polskiego otrzymuje stałe wynagrodzenie z tytułu udziału w opłacie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym TFI, którego jest dystrybutorem bierze pod uwagę w szczególności: a) potencjalny wpływ na sposób działania DM PKO Banku Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klienta, b) oczekiwaną korzyść dla Klienta, w tym rodzaj i rozmiar tej korzyści, c) istniejącą relację między DM PKO Banku Polskiego a podmiotem. 4. DM PKO Banku Polskiego jako dystrybutor jednostek uczestnictwa otrzymuje następujące bonifikaty od towarzystw funduszy inwestycyjnych w postaci jednorazowej płatności: 1) 2%-5,5% wartości wpłaty dla jednostek uczestnictwa funduszy agresywnych, 2) 0,5%-1,5% wartości wpłaty dla jednostek uczestnictwa funduszy papierów dłużnych. 5. Klient korzystający z usług maklerskich świadczonych przez DM PKO Banku Polskiego może się zwrócić z prośbą o informacje, czy z daną usługą lub produktem wiążą się jakieś niestandardowe opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne. DM PKO Banku Polskiego ma obowiązek udzielić Klientowi szczegółowych informacji na ten temat. 6. DM PKO Banku Polskiego wyjątkowo dopuszcza przyjęcie korzyści lub prezentu w relacjach biznesowych w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: a) odmowa przyjęcia zostałaby uznana przez ofiarodawcę za naruszenie zwyczajowo przyjętych norm, b) jednorazowa korzyść lub prezent nie przekracza limitu kwotowego w wysokości 200 zł, c) łączna wartość korzyści lub prezentów otrzymanych w danym roku kalendarzowym od jednego ofiarodawcy nie przekracza 500 zł. Strona 12/26

13 Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z przyjmowania lub przekazywania ania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych innych niż pobierane od Klienta lub przekazywane na rzecz Klienta w DM PKO Banku Polskiego (opis) W związku ze świadczeniem usług maklerskich DM PKO Banku Polskiego, oprócz opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta albo przekazywanych Klientowi, może przyjmować lub przekazywać: 1. opłaty lub prowizje niezbędne do świadczenia danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta, 2. opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne w celu poprawienia jakości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta. DM PKO Banku Polskiego pobiera od Klientów opłaty i prowizje za świadczone usługi maklerskie na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz w Taryfie opłat i prowizji. DM PKO Banku Polskiego pobiera od Klientów opłaty i prowizje za świadczone usługi wykonywania zleceń nabycia i zbycia kontraktów OTC na zasadach określonych w Regulaminie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontaktów OTC oraz w Taryfie opłat i prowizji dla rachunku inwestycyjnego OTC oraz Specyfikacji Kontraktów OTC. DM PKO Banku Polskiego rozlicza z PKO Bankiem Polskim S.A. koszty utrzymywania pozycji walutowych według rynkowych stawek wynikających z różnic w oprocentowaniu walut. Opłaty i prowizje pobierane od Klientów mogą być wykorzystywane na pokrycie kosztów bieżących ponoszonych przez DM PKO Banku Polskiego w związku prowadzoną działalnością maklerską, do których są zaliczane: a) opłaty i prowizje ponoszone na rzecz podmiotów organizujących rynki regulowane (GPW S.A., BondSpot S.A.) oraz rozrachunek i rozliczenie (KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A.), b) opłaty i prowizje ponoszone na rzecz podmiotów pośredniczących w wykonaniu zleceń na zagranicznych rynkach regulowanych oraz opłaty za obsługę rachunków zagranicznych instrumentów finansowych, c) koszty serwisów informacyjnych (Reuters, PAP, Bloomberg itp.), d) koszty utrzymania i obsługi sieci teleinformatycznej (internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, intranet), e) opłaty pocztowe, f) koszty obsługi prawnej, g) koszty marketingowe i promocyjne, h) koszty funkcjonowania placówek sieci sprzedaży, i) koszty obsługi rachunków bankowych. DM PKO Banku Polskiego na pisemne żądanie Klienta przekazuje szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach i świadczeniach wymienionych w pkt 1-2, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości. DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Opłaty ponoszone na rzecz GPW DM PKO Banku Polskiego w związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń zbycia lub nabycia instrumentów finansowych zobowiązany jest do ponoszenia kosztów z tytułu opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w rynku regulowanym organizowanym przez GPW: a) za dostęp do systemu informatycznego GPW opłaty jednorazowe i kwartalne (zgodnie z pkt 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu Giełdy), b) za wykorzystanie z systemu informatycznego GPW opłaty kwartalne (zgodnie z pkt 2 Załącznika nr 1 do Regulaminu Giełdy), c) opłaty operacyjne na rynku kasowym (zgodnie z pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu Giełdy), d) opłaty operacyjne na rynku terminowym (zgodnie z pkt 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Giełdy), e) inne opłaty (zgodnie z pkt 6 Załącznika nr 1 do Regulaminu Giełdy). Najważniejsze opłaty operacyjne na rynku kasowym GPW wynoszą: 1. dla akcji, praw do akcji i ETF: a) opłata stała: 1 zł od zlecenia, b) opłata naliczana od wartości zlecenia: do 100 tys. zł 0,033%, pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł 0,024%, przekraczającej 2 mln zł 0,010%, przy czym łączna opłata nie może przekroczyć 880 zł, 2. dla dłużnych instrumentów finansowych: Strona 13/26

14 a) opłata od wartości zlecenia 0,010%, 3. dla innych instrumentów finansowych: b) opłata stała: 0,30 zł od zlecenia, c) opłata naliczana od wartości zlecenia 0,025%, przy czym łączna opłata nie może przekroczyć 880 zł. Najważniejsze opłaty operacyjne na rynku terminowym GPW wynoszą: 1. dla kontraktów terminowych opłata stała od kontraktu: - na indeks WIG20 od 0,8 zł do 1,6 zł, - na pozostałe indeksy od 0,8 zł do 1,6 zł, - na obligacje 0 zł, - na akcje od 0,15 zł do 0,34 zł, - na kursy walut od 0,04 zł do 0,08 zł, - na stawki WIBOR 0 zł, 2. dla opcji: - opcje na indeksy 0,60%, min. 0,20 zł, maks. 1,20 zł za jedną opcję, - opcje na akcje 0,60%, min. 0,04 zł, maks. 0,24 zł za jedną opcję, - pozostałe opcje 0,60%, min., 0,20 zł maks. 1,20 zł za jedną opcję. Regulamin Giełdy wraz z cennikiem obowiązującym członków GPW jest dostępny na stronie internetowej GPW. Opłaty ponoszone na rzecz BondSpot S.A. DM PKO Banku Polskiego w związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń zbycia lub nabycia instrumentów finansowych zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tytułem zapłaty opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w regulowanym rynku pozagiełdowym organizowanym przez BondSpot zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Obrotu Regulowanego Rynku Pozagiełdowego oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. Najważniejsza opłata operacyjna na regulowanym rynku pozagiełdowym BondSpot S.A.: opłata od wartości zrealizowanych transakcji (z wyłączeniem transakcji pakietowych i negocjowanych): w części od łącznej wartości transakcji do 5 mln zł 0,01%, w części od łącznej wartości transakcji stanowiącej nadwyżkę ponad 5 mln zł 0,005%. Najważniejsza opłata operacyjna w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A.: opłata transakcyjna: w części od łącznej wartości transakcji do 5 mln zł 0,01%, w części od łącznej wartości transakcji stanowiącej nadwyżkę ponad 5 mln zł 0,005%. Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego oraz Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. są dostępne na stronie internetowej BondSpot S.A. Opłaty ponoszone na rzecz KDPW i KDPW_CCP DM PKO Banku Polskiego jako członek KDPW i KDPW_CCP ponosi opłaty związane z rozrachunkiem i rozliczeniem transakcji na instrumentach finansowych: a) depozytowe za otwarcie konta formalnego, za prowadzenie konta podmiotowego, za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu KDPW), b) rozrachunkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu KDPW), c) za obsługę komunikatów albo instrukcji (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu KDPW), d) pożyczkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu KDPW), e) specjalne (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu KDPW), f) za dodatkowe usługi (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu KDPW), g) za uczestnictwo (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji obrót zorganizowany), h) z tytułu rozliczenia transakcji (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji obrót zorganizowany), i) związane z instrumentami pochodnymi (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji obrót zorganizowany), j) za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego, funduszu zabezpieczeń Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), funduszu zabezpieczającego pożyczki na zlecenie, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (zgodnie Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji obrót zorganizowany), k) za dodatkowe usługi (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji obrót zorganizowany), Strona 14/26

15 l) z tytułu zarządzania systemem rekompensat (zgodnie z Regulaminem funkcjonowania systemu rekompensat KDPW). Najważniejsze opłaty związane z instrumentami finansowymi ponoszone na rzecz KDPW S.A. oraz KDPW_CCP S.A.: 1. za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego pobierane miesięcznie od wartości rynkowej papierów wartościowych według stanu na zakończenie poszczególnych dni kalendarzowych: dla obligacji Skarbu Państwa 0,00018% dla pozostałych papierów wartościowych (w tym akcji) 0,00033%, dla papierów wartościowych, dla których centralny depozyt prowadzony jest w zagranicznych izbach rozrachunkowych od 0,00258% do 0,01517%, 2. za rozrachunek transakcji zawieranej w obrocie zorganizowanym 4zł, z tym że w przypadku transakcji objętej funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO 0,9 zł, jednakże jeżeli rozrachunek dokonywany jest na podstawie zlecenia rozrachunku nieokreślającego odrębnie zobowiązań i należności pieniężnych lub niepieniężnych wynikających z poszczególnych transakcji, lecz wskazującego skompensowane albo zagregowane wyniki tych zobowiązań i należności 8 zł (w tym przypadku opłata pobierana jest za rozrachunek wszystkich transakcji objętych zleceniem rozrachunku), 3. za rozrachunek transakcji zawartej w ramach obrotu pierwotnego 1 zł, 4. z tytułu rozliczenia transakcji 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2,5 zł za rozliczenie jednej transakcji, 5. z tytułu rejestracji transakcji w kontraktach terminowych: na akcje 0,34 zł za kontrakt, lecz nie więcej niż 340 zł w przypadku rejestracji jednej transakcji, która została zawarta w liczbie przekraczającej 1000 (jeden tysiąc kontraktów), na walutach 0,08 zł za kontrakt, innych niż ww. 0,80 zł za kontrakt, w indeksowych jednostkach udziałowych 0,0075 % wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 50 zł za rozliczenie jednej transakcji, w kontraktach opcyjnych 0,2 % wartości premii, lecz nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji, 6. za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem: kontraktów terminowych na akcje 0,34 zł za kontrakt, kontraktów terminowych na waluty 0,08 zł za kontrakt, kontraktów terminowych innych niż ww. 0,80 zł za kontrakt, 7. za obsługę wykonania opcji lub indeksowych jednostek udziałowych rozliczanych pieniężnie 0,2% wartości rozliczenia, nie mniej niż 0,2 zł i nie więcej niż 2 zł od jednej pozycji. Opłaty związane z rynkami zagranicznymi DM PKO Banku Polskiego ponosi koszty związane ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń zbycia lub nabycia zagranicznych instrumentów finansowych. Na koszty te składają się: prowizja brokera zagranicznego wynosząca w zależności od rynku od 0,02% do 0,50%, opłaty giełdowe w zależności od rynku wynoszące od 0,00224% do 1%, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych wynoszące od 0,0075% do 0,50%. Dodatkowymi kosztami transakcyjnymi mogą być lokalne opłaty i podatki, które są wymagane na niektórych rynkach. Do kosztów transakcji, których przedmiotem są zagraniczne instrumenty finansowe, zawieranych na rynkach, na których naliczane są podatki transakcyjne, opłaty skarbowe lub inne opłaty specyficzne dla danego rynku, należy doliczyć stosowną opłatę pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji. Opłaty związane z serwisami informacyjnymi DM PKO Banku Polskiego w związku z dystrybucją danych giełdowych i udostępnianiem Klientom serwisów informacyjnych ponosi na rzecz podmiotów uprawnionych do rozpowszechniania tych danych: 1. opłaty dystrybucyjne powiększone o koszty techniczne, 2. opłaty za korzystanie z przeglądu notowań za każdą stację roboczą, w zależności od zakresu prezentowanych danych: 1) pełny karnet zleceń w czasie rzeczywistym (GPW i NewConnect) 174,05 zł, 2) 5 ofert w czasie rzeczywistym (GPW i NewConnect) 88,10 zł, 3) 1 oferta w czasie rzeczywistym (GPW i NewConnect): a) za pierwszy 1000 abonentów 13,64 zł, b) od 1001 do 3000 abonentów 2,14 zł, c) od 3001 do abonentów 1,32 zł, d) od do abonentów 0,77 zł, e) od abonentów 0,33 zł. Strona 15/26

16 Otrzymywanie lub przekazywanie płatności z udziałem podmiotu trzeciego za czynności związane z usługami maklerskimi Umowy i porozumienia zawierane przez DM PKO Banku Polskiego mogą przewidywać otrzymanie lub przekazywanie płatności z udziałem podmiotu trzeciego za czynności związane z usługami maklerskimi. W szczególności płatności z udziałem podmiotu trzeciego mogą być otrzymywane lub przekazywane w następujących kategoriach umów i porozumień: 1. umowy dotyczące ofert pierwotnych i obrotu pierwotnego, 2. umowy dotyczące przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, 3. umowy dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji spółek publicznych, 4. inne umowy i porozumienia dotyczące świadczonych usług maklerskich zawierające świadczenia pieniężne i niepieniężne od podmiotu trzeciego w postaci: a) szkoleń pracowników, b) materiałów szkoleniowych, c) aplikacji i systemów informatycznych, d) materiałów marketingowych i promocyjnych. W szczególności z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania DM PKO Banku Polskiego otrzymuje następujące rodzaje świadczeń: - część opłaty za zarządzanie funduszem inwestycyjnym w wysokości od 40% do 70%, - wynagrodzenie od wartości wpłat na zakup jednostek uczestnictwa w wysokości 100%. Klienci DM PKO Banku Polskiego ponoszą opłaty z tytułu nabycia, konwersji i odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania zgodnie z zasadami określonymi w statutach i taryfach prowizji i opłat poszczególnych funduszy inwestycyjnych. DM PKO Banku Polskiego wszelkie płatności z udziałem podmiotu trzeciego każdorazowo analizuje pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie ich wpływu na poprawę jakości usług maklerskich świadczonych na rzecz Klientów. Płatności z udziałem podmiotu trzeciego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa są uznawane przez DM PKO Banku Polskiego za niedozwolone i nie są pobierane. DM PKO Banku Polskiego na pisemne żądanie Klienta przedstawia szczegółowe informacje na temat płatności otrzymywanych lub pobieranych z udziałem podmiotu trzeciego za czynności związane ze świadczonymi usługami maklerskimi. Podatki DM PKO Banku Polskiego realizuje obowiązki podatkowe nałożone obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zasadniczo zadania DM PKO Banku Polskiego dotyczą następujących obszarów: A. Funkcja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (podstawę prawną w szczególności stanowi art. 41 ust. 4 w związku z ust. 4d i 10 UPDOF 1 ) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podstawę prawną w szczególności stanowi art. 26 ust. 1 UPDOP 2, a także obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. art. 26 ust. 2c i 2d 3 UPDOP). DM PKO Banku Polskiego zasadniczo pobiera i odprowadza zryczałtowany podatek od dochodów (przychodów) osiąganych przez podatnika z tytułu: dywidend, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, odsetek od środków pieniężnych, innych dochodów (przychodów), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Podstawowa stawka podatku wynosi 19% (dla wybranych dochodów osób prawnych 20%). Od dochodów (przychodów) podatników nieposiadających rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej DM PKO Banku Polskiego pobiera podatek z uwzględnieniem przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, po uprzednim przedłożeniu certyfikatu rezydencji podatkowej potwierdzającego rezydencję podatkową podatnika w dacie osiągnięcia przez niego dochodów (przychodów). W przypadku przychodów osiąganych przez podatnika poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasadniczo na DM PKO Banku Polskiego nie spoczywają obowiązki płatnika podatku dochodowego. 1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej UPDOF 2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej UPDOP 3 Z dniem 1 stycznia 2015 r. rozszerzono obowiązki płatnika o przychody osiągane przez podatników (osoby prawne) z odsetek (wyłącznie nierezydentów) oraz dywidend oraz inne wybrane typy przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych prowadzonych przez DM PKO Banku Polskiego, wypłacanych za pośrednictwem DM PKO Banku Polskiego. Strona 16/26

17 B. Funkcja informacyjna DM PKO Banku Polskiego (podstawę prawną w szczególności stanowią art. 39 ust. 3 oraz art. 42a UPDOF). W zakresie dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 2 UPDOF oraz art. 20 UPDOF, należy w szczególności wymienić dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu odpłatnego zbycia akcji w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Od wskazanych dochodów PKO Banku Polskiego S.A. nie pobiera i nie odprowadza należnego podatku, niemniej jednak przekazuje podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu na formularzu PIT-8C informację o wysokości dochodu (poniesionej straty). PIT-8C stanowi podstawę indywidualnego rozliczenia podatkowego sporządzanego przez podatnika. Podatnik jest zobowiązany samodzielnie obliczyć oraz zapłacić podatek, a także złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Zeznanie podatkowe składa się do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Na żądanie Klienta DM PKO Banku Polskiego przekazuje szczegółowe dane dotyczące prowizji, opłat i innych świadczeń niepieniężnych. Strona 17/26

18 Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Katalog instrumentów finansowych będących w ofercie DM PKO Banku Polskiego (charakterystyka instrumentów tów i związanego z nimi ryzyka inwestycyjnego) AKCJE Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Akcja jako papier wartościowy wyznacza zarówno zakres praw, jak i obowiązków akcjonariusza. Do uprawnień majątkowych zaliczyć należy np. prawo do dywidendy, prawo do odpowiedniej części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, a do uprawnień niemajątkowych zaliczane są m.in.: prawo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki, prawo do informacji o działalności spółki, prawo głosu. DM PKO Banku Polskiego świadczy usługi maklerskie w zakresie akcji w obrocie zorganizowanym oraz akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym. Przedmiotem obrotu zorganizowanego są wyłącznie akcje zdematerializowane. Charakterystyczną cechą inwestycji w akcje w obrocie zorganizowanym jest relatywnie duża zmienność cen akcji (w porównaniu do zmienności cen notowanych obligacji), zwłaszcza w krótkim okresie, weryfikowanych przez rynek kapitałowy. Wśród czynników ryzyka wpływających na wycenę akcji danej spółki należy wyróżnić: ryzyko makroekonomiczne związane z wrażliwością rynku kapitałowego na krajowe i światowe czynniki makroekonomiczne, ryzyko branżowe związane ze wzrostem konkurencji, spadkiem popytu na produkty sprzedawane przez podmioty z branży oraz zmiany technologiczne, ryzyko specyficzne spółki związane np. z jakością pracy zarządu, zmianą strategii lub modelu biznesowego spółki, zmianą jakości ładu korporacyjnego, polityki dywidendowej. Głównym czynnikiem warunkującym ryzyko inwestowania w akcje jest kondycja finansowa spółki będącej ich emitentem, odzwierciedlająca ryzyko specyficzne spółki. Gdy spółka prosperuje dobrze, wówczas wraz ze wzrostem wartości spółki może rosnąć cena jej akcji albo można oczekiwać udziału w zysku spółki, czyli dywidendy. Zgodnie z zasadami gospodarki wolnorynkowej, inwestując w papier wartościowy, jakim jest akcja, należy brać pod uwagę również trudności ze sprzedażą produktów spółki, brak zysków, a w konsekwencji spadek wartości rynkowej spółki (a nawet jej upadłość), co ostatecznie spowoduje obniżenie wartości akcji spółki. Ponadto posiadanie akcji obciążone jest ogólnymi ryzykami związanymi z inwestowaniem w obrocie zorganizowanym takimi jak: ryzyko płynności, ryzyko zawieszenia lub ryzyko wycofania z obrotu zorganizowanego. PRAWA DO AKCJI (PDA) Papier wartościowy o charakterze krótkotrwałym ściśle powiązany z akcją. PDA powstają z chwilą dokonania przydziału akcji nowej emisji i wygasają z chwilą zarejestrowania tych akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Celem PDA jest skrócenie czasu oczekiwania inwestorów między przydziałem akcji nowej emisji a ich pierwszym notowaniem na rynku regulowanym. Posiadanie PDA nie daje praw tożsamych z posiadaniem akcji tej samej spółki. Emitenci akcji nie mają obowiązku każdorazowego wprowadzania niezarejestrowanych akcji nowej emisji w formie PDA. Z inwestowaniem w PDA wiążą się wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje. PDA odznaczają się relatywnie dużą zmiennością cen, co oznacza, że w wielu wypadkach cena PDA jest wyższa lub niższa od cen akcji tej samej spółki. PRAWO POBORU Prawo poboru jest papierem wartościowym ściśle związanym z planowaną emisją nowych akcji przez spółkę. Uprawnia dotychczasowych akcjonariuszy spółki do nabycia (pierwokupu) akcji nowej emisji, co przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki proporcjonalnie w stosunku do liczby już posiadanych akcji. Ważną cechą prawa poboru jest to, że może być ono przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartościowy. Korzystając z prawa poboru, akcjonariusze mogą zachować akcjonariat danej spółki w niezmienionym stanie, co oznacza Strona 18/26

19 zachowanie procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Dotychczasowi akcjonariusze niezainteresowani objęciem akcji nowej emisji mogą sprzedać prawo poboru w obrocie zorganizowanym. Konsekwencją tego jest możliwość zakupu praw poboru przez inwestorów dotychczas niebędących akcjonariuszami danej spółki. Z inwestowaniem w prawa poboru wiążą się wszystkie czynniki ryzyka charakterystyczne dla inwestycji w akcje. Z uwagi na fakt, że główną cechą tego instrumentu finansowego jest krótki czas funkcjonowania w obrocie zorganizowanym, dotychczasowy akcjonariusz w celu wykorzystania uprawnień wynikających z przyznanych mu praw poboru powinien złożyć właściwy zapis na akcje nowej emisji z wykorzystaniem praw poboru lub sprzedać je najpóźniej w ostatnim dniu notowań praw poboru, w przeciwnym bowiem wypadku nie otrzyma żadnej zapłaty w momencie ich wygaśnięcia. KONTRAKTY TERMINOWE Kontrakty terminowe to rodzaj umowy zawartej między dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży w określonym czasie, po ustalonej cenie, określonej ilości instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Instrumentami bazowymi dla kontraktów mogą być między innymi: indeksy giełdowe, waluty, akcje spółek oraz obligacje. Istotą tego instrumentu finansowego jest zobowiązanie do dostawy lub odbioru w przyszłości określonego instrumentu bazowego. Niemniej jednak wskazać należy, że w przypadku większości kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regulowanie zobowiązań następuje w postaci rozliczenia pieniężnego. Kontrakty występują w obrocie w tzw. seriach. Seria obejmuje wszystkie kontrakty mające ten sam termin wygaśnięcia. Inwestor, który kupił lub sprzedał kontrakt terminowy, ma otwartą odpowiednio długą lub krótką pozycję. Może ją utrzymać do dnia wygaśnięcia kontraktu lub też wycofać się z rynku (zamknąć pozycję) przed tym terminem. Jeżeli kupił kontrakt (czyli posiada pozycję długą), by zamknąć pozycję, musi sprzedać kontrakt z tym samym terminem wygaśnięcia i na tę samą kwotę. Jeżeli sprzedał kontrakt (czyli posiada pozycję krótką), by zamknąć pozycję, musi odpowiednio kupić kontrakt z tym samym terminem wygaśnięcia i na tę samą kwotę. Istotnym elementem inwestowania w kontrakty terminowe jest zobowiązanie inwestora do wniesienia do firmy inwestycyjnej, która prowadzi na jego rzecz rachunek papierów wartościowych, depozytu zabezpieczającego rozliczenie jego zobowiązań wobec kontrahenta transakcji. Minimalną wartość depozytu zabezpieczającego wnoszonego do firmy inwestycyjnej określa właściwa izba rozrachunkowa, którą dla obrotu dokonywanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest KDPW_CCP, który aktualizuje oraz dokonuje rozliczenia rynkowego skutkującego koniecznością uzupełnienia depozytu lub jego zwrotu. Kurs kontraktu podaje się w punktach, a cenę ustala się, mnożąc kurs przez odpowiedni mnożnik. Wartość mnożnika różni się w zależności od instrumentu bazowego, na który dany kontrakt opiewa. Ryzyko, jakie ponosi inwestor w związku z inwestowaniem w kontrakty terminowe, wiąże się z czynnikami ryzyka charakterystycznymi dla instrumentu bazowego, na który dany kontrakt opiewa. Kontrakty terminowe charakteryzują się relatywnie dużą zmiennością, która może być większa niż zmienność rynku akcji. Wynika to ze zmienności instrumentu bazowego, ale również ze zmiennych oczekiwań inwestorów. Istotą ryzyka związanego z inwestowaniem w kontrakty terminowe są ograniczone wymogi kapitałowe związane z otwarciem pozycji na kontrakcie terminowym. Wniesienie bowiem jedynie depozytu zabezpieczającego zamiast całej wartości kontraktu czyni w konsekwencji kontrakty terminowe inwestycją wysokiego ryzyka. OPCJE Opcja jest to umowa zawarta między nabywcą (kupującym) a wystawcą (sprzedającym), zgodnie z którą nabywca ma prawo do kupna (opcja kupna) lub prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego po ustalonej cenie w dniu wykonania, czyli do tzw. wykonania opcji. Właściciel opcji w zamian za premię płaconą wystawiającemu ma prawo do wykonania opcji, a wystawiający ma obowiązek wykonania opcji. Wśród opcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie instrumentem bazowym jest indeks WIG20. Regulowanie zobowiązań dla tych opcji następuje wyłącznie w formie rozliczenia pieniężnego. Strona 19/26

20 Opcje podobnie jak kontrakty terminowe występują w obrocie w tzw. seriach. Seria obejmuje wszystkie opcje danego typu mające ten sam termin wykonania. Dla opcji notowanych na GPW ostatnim dniem obrotu każdą serią jest trzeci piątek danego miesiąca wykonania. Wyróżniamy dwa typy opcji: opcja kupna oraz opcja sprzedaży. O inwestorze, który kupił, mówi się, że nabył opcję kupna lub sprzedaży, a o sprzedającym, że wystawił opcję kupna lub sprzedaży. Może on ją utrzymać do dnia wykonania opcji lub też wycofać się z rynku (zamknąć pozycję) przed tym terminem. Jeżeli kupił opcję, by zamknąć pozycję, musi sprzedać opcję z tym samym terminem wykonania i tą samą ceną wykonania. Jeżeli sprzedał opcję, by zamknąć pozycję, musi ją kupić. Istotą inwestowania w tego typu instrumenty finansowe jest możliwość osiągania zysków przy wzroście instrumentu bazowego, jaką dają nabycie opcji kupna oraz wystawienie opcji sprzedaży. Nabycie opcji sprzedaży oraz wystawienie opcji kupna umożliwia osiąganie zysku przy spadku instrumentu bazowego. Maksymalny zysk Klienta zajmującego pozycję długą na opcjach jest nieograniczony, podczas gdy maksymalny zysk Klienta zajmującego pozycję krótką to równowartość otrzymanej w momencie otwierania pozycji premii. Klient otwierający pozycję długą na opcjach musi zapłacić premię. Klient otwierający pozycję krótką na opcjach wnosi depozyt zabezpieczający. Minimalną wartość depozytu wnoszonego do firmy inwestycyjnej określa właściwa izba rozrachunkowa, którą dla obrotu dokonywanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest KDPW_CCP, który rozlicza i gwarantuje wszystkie zawarte na rynku transakcje. Na wartość opcji wpływają następujące czynniki: wysokość stóp procentowych wzrost stopy procentowej wolnej od ryzyka prowadzi do spadku cen opcji sprzedaży i wzrostu wartości opcji kupna, czas pozostający do wygaśnięcia opcji im dłuższy czas pozostający do wygaśnięcia opcji, tym większa wartość czasowa opcji, cena instrumentu bazowego im wyższa cena instrumentu bazowego, tym wyższa wartość opcji kupna lub tym niższa wartość opcji sprzedaży, cena wykonania cena, po jakiej nabywca opcji kupna może nabyć instrument bazowy opcji, lub cena, po jakiej nabywca opcji sprzedaży może sprzedać opcje sprzedaży, zmienność ceny instrumentu podstawowego miara niepewności odnośnie do przyszłych zmian tej ceny. Ryzyko inwestowania w instrument finansowy, jakim jest opcja, powiązane jest bezpośrednio z instrumentem bazowym, na który dany kontrakt opcyjny opiewa. Podkreślenia jednak wymaga prawidłowość, że cena rynkowa opcji jest wypadkową oczekiwań rynku co do przyszłego zachowania się instrumentu bazowego. Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję długą na opcjach (nabycie opcji kupna albo sprzedaży) jest równa wartości zainwestowanego kapitału. Maksymalna strata Klienta zajmującego pozycję krótką na opcjach (sprzedaż opcji kupna albo sprzedaży) może przekroczyć wartość pierwotnie wpłaconego depozytu zabezpieczającego. Jednocześnie należy wskazać, że z inwestowaniem w opcje nierozerwalnie wiąże się również: ryzyko upływu czasu cena opcji zależy od czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji. Zbliżanie się terminu wygaśnięcia opcji może powodować spadek wartości opcji nawet przy niezmienionym poziomie ceny instrumentu bazowego. Upływ czasu działa więc na niekorzyść nabywców opcji kupna i nabywców opcji sprzedaży, ryzyko zmienności instrumentu bazowego zmienność instrumentu bazowego wpływa na wartość opcji. Im większa jest zmienność instrumentu bazowego, tym wartość opcji jest wyższa; im mniejsza zmienność, tym wartość opcji jest niższa, ryzyko płynności płynność opcji wystawionych zwłaszcza na akcje jest bardzo niska. JEDNOSTKI INDEKSOWE (MiniWIG20) Jednostki indeksowe obok kontraktów terminowych i opcji należą do instrumentów finansowych, które pozwalają osiągać zyski zarówno na wzrostach, jak i spadkach rynku akcji. Jednostka MiniWIG20 umożliwia inwestycję niemal równoważną nabyciu portfela akcji wchodzących w skład indeksu WIG20. Jeśli inwestor przewiduje wzrost wartości indeksu WIG20, powinien kupić jednostki MiniWIG20, ponieważ jego cena będzie rosła wraz z indeksem. Nabywca jednostek może zakończyć inwestycję na dwa sposoby: przez wykonanie jednostki, co oznacza otrzymanie od tzw. wystawcy kwoty rozliczenia równej 1/10 wartości indeksu WIG20 na otwarciu sesji w dniu następnym, przez sprzedaż jednostki na rynku, czyli zajęcie pozycji odwrotnej do posiadanej. Dzięki tym dwóm formom zakończenia inwestycji inwestor może wybierać, która z nich przyniesie mu większe korzyści. Inwestor przewidujący spadek wartości indeksu może wystawić jednostki indeksowe; wówczas osiągnie zysk wraz ze spadkiem indeksu WIG20. W odróżnieniu od kupna jednostek indeksowych wystawienie ich wiąże się z wpłaceniem jedynie części zapłaty tzw. depozytu zabezpieczającego. Strona 20/26

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.pl

Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.pl BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014 R. Adres siedziby Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 02-515 Warszawa www.dm.pkobp. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) OBOWIĄZUJE OD DNIA 12 CZERWCA 2014

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO W ZAKRESIE USŁUG MAKLERSKICH

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO W ZAKRESIE USŁUG MAKLERSKICH BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO W ZAKRESIE USŁUG MAKLERSKICH Obowiązuje od 3 października 2016 r. Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A. A. Cel polityki Celem Polityki Klasyfikacji Klienta jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz Usług maklerskich. B. Defninicje 1. Określenia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego. 2 ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie. 2. Dane pozwalające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A. Spis treści: 1. Informacje o Banku 1 2. Zasady świadczenia usługi 1 3. Podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych 2 4. Ryzyko związane z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID

Broszura informacyjna MiFID Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku www.meritumbank.pl Aktualizacja: 26 czerwca 2014 Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Meritum Banku Spis treści I. Co to jest MiFID? 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Informacje podstawowe Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca kategoryzacji Klientów wg MIFID dla Klientów mbanku S.A.

Informacja dotycząca kategoryzacji Klientów wg MIFID dla Klientów mbanku S.A. Informacja dotycząca kategoryzacji Klientów wg MIFID dla Klientów mbanku S.A. mbank.pl Spis treści I. Informacje ogólne...3 II. Klient profesjonalny...3 III. Klient detaliczny...4 IV. Klient profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /...

Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... Załącznik Nr 1 do Umowy świadczenia usług inwestycyjnych Nr... /... IDENTYFIKACJA KLIENTA JAKO PROFESJONALNEGO, DETALICZNEGO LUB UPRAWNIONEGO KONTRAHENTA zgodnie z ustawą O rynkach instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTÓW I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA ŻĄDANIA O ZMIANĘ KLASYFIKACJI W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA.

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA. INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA 2016 www.eu-capitals.com 1. Wprowadzenie Po wdrożeniu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zgodnie z postanownieniami usług finansowych i

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI

PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO PROCEDURA KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI Warszawa, marzec 2012 r. www.bgk.com.pl Rozdział 1 Podstawowe zasady 1. 1. Procedury

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Broszura informacyjna o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej maj 2010 Wstęp Niniejsza Broszura

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFIDDLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Wstęp Niniejsza Broszura jest przeznaczona dla Klientów PKO Banku Polskiego S.A., w tym Domu Maklerskiego PKO Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1260, 1513, 1844. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r.

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r. Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo