ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:"

Transkrypt

1 Łódź, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy integracyjnej B2B; Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania: Zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia Platformy B2B Zakup dokonywany jest w związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a współpracującymi partnerami biznesowymi, umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG/ / Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B SEKCJA I: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o. Ul. Przędzalniana 66, Łódź REGON: ; NIP: tel.(42) , fax: (42)

2 SEKCJA II: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający dokonuje zakupu będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości. 2. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. 3. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473). 4. Szacowana wartość zamówienia przekracza wartość ,00 EUR obliczoną na podstawie kursu ustalonego przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującego na dzień dokonywania szacowania wartości zakupu. 5. Zgodnie z art kodeksu cywilnego Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: SEKCJA III: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: a) Zakup usług doradczych i eksperckich Zakup analizy przedwdrożeniowej; b) Zakup licencji na oprogramowanie Platformy Integracyjnej B2B; c) Zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia Platformy Integracyjnej B2B. Oczekiwane rezultaty: Przedmiotem projektu jest implementacja Platformy Integracyjnej B2B, która będzie miała za zadanie usprawnienie i zautomatyzowanie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy Zamawiającym i jego partnerami biznesowymi. Nowy system B2B powinien również wyeliminować całkowicie obieg dokumentów w wersji papierowej w niżej wymienionych procesach oraz pozwolić na automatyzację wymiany danych i informacji: procesie zarządzania ubezpieczeniami klientów; procesie raportowania; procesie zawierania umów ubezpieczenia; procesie rozliczania z ubezpieczycielami.

3 Jednym z rezultatów przeprowadzonej inwestycji będzie możliwość szybszej wymiany informacji oraz mniej pracochłonnego przetwarzania danych. Platforma B2B pozwoli na bardziej efektywną rejestrację polis w systemie oraz szybsze raportowanie dla Ubezpieczyciela, ułatwi i przyspieszy proces zgłaszania i monitorowania likwidacji szkód. Implementacja Platformy Integracyjnej B2B pozwoli na usprawnienie współpracy między partnerami oraz da możliwość uzyskania następujących korzyści, zarówno dla Wnioskodawcy, jak i jego kontrahentów: Szybsza i efektywniejsza wymiana danych i informacji, Możliwość weryfikacji zawieranych polis przez Klienta, Skrócenie czasu raportowania, Prosta forma rejestracji polis, Możliwość generowania raportów według ściśle określonych kryteriów, Wzrost przychodów przedsiębiorstwa, Zwiększenie satysfakcji Klienta oraz Ubezpieczyciela, Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, Efektywne zarządzanie procesami zachodzącymi w firmie. Ad. a: Zakup usług doradczych i eksperckich Zakup analizy przedwdrożeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia analiz przygotowawczych - przedwdrożeniowych (funkcjonalnych oraz technicznych) w celu opracowania najbardziej kompatybilnego i efektywnego rozwiązania informatycznego integrującego systemy informatyczne Zamawiającego i jego partnerów biznesowych. W ramach analizy Wykonawca zobowiązany będzie do zbadania zakresu współpracy Zamawiającego i jego partnerów w kontekście oczekiwanego stopnia automatyzacji procesów biznesowych. Analiza przedwdrożeniowa będąca przedmiotem zamówienia ma się składać z następującej dokumentacji technicznej: dokument wymagań biznesowych dokument ściśle definiujący wymagania biznesowe systemu, w tym przede wszystkim przypadki użycia systemu, role użytkowników oraz poziomy dostępu do informacji w ramach tych przypadków. Dokument ma opisywać oczekiwania odnośnie systemu integracyjnego oraz pracowników podmiotów uczestniczących w przedmiotowym projekcie. studium wykonalności/ zbiór wymagań technicznych - sporządzony przez analityka systemów informatycznych, dokument określający założenia techniczne odnośnie systemu, takie jak: bezpieczeństwo, wydajność, stabilność działania, platforma systemowa. studium wykonalności modułu integracyjnego dokument opracowany przez analityka systemów informatycznych na podstawie dokumentów wymagań biznesowych/technicznych zawierający weryfikację wszystkich wymagań biznesowych/technicznych pod względem

4 możliwości ich wykonania technicznego, w określonym budżecie i czasie trwania projektu. Dokument finalnie określający wymagania biznesowe/techniczne względem przedmiotowego projektu (czyli końcowy zakres projektu); dokument wymagań technicznych dokument sporządzony przez analityka systemów informatycznych, określający założenia techniczne odnośnie systemu, takie jak: bezpieczeństwo, wydajność, stabilność działania, platforma systemowa. projekt techniczno-organizacyjny wdrożenia ze szczegółowymi danymi dotyczącymi realizacji projektu. Dokument ma zawierać co najmniej: o schemat obiegu informacji; o definicję interfejsów integracyjnych; o początkową konfigurację systemu; o szczegółowy harmonogram techniczny; o scenariusze testów; o warunki odbioru; o zbiór wytycznych wdrożeniowych projektu; ostateczny plan wdrożenia nowego systemu B2B, uwzględniający stan Zamawiającego i jego partnerów biznesowych w zakresie kadr, aktualnie preferowanych standardów technicznych (technologicznych) co do systemów operacyjnych urządzeń elektronicznych i aplikacji narzędziowych oraz innych istniejących na datę sporządzania planu uwarunkowań biznesowych. Ad. b: Zakup licencji na oprogramowanie Platformy B2B; Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia licencji na oprogramowanie Platformy Integracyjnej B2B, która poprzez elektroniczną wymianę danych w standardzie EDI lub równoważnym pomiędzy Zamawiającymi, jego partnerami biznesowymi i brokerami pozwoli na zautomatyzowanie realizowanych procesów biznesowych między nimi. Wymagania względem oprogramowania: - system informatyczny pełniący rolę jądra systemu integracji (dostosowany system WHMCS automatyzujący procesy) ma działać webowo; - licencja ma obejmować co najmniej następujące moduły: Moduł zarządzania bazą klientów; Moduł zarządzania umowami/polisami; Moduł zarządzania dokumentacją; Moduł zarządzania obsługą szkód; Moduł zarządzania uprawnieniami; Moduł zarządzania raportami;

5 Moduł elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI lub równoważnym; Moduł zarządzania rozliczeniami/płatnościami/fakturami; Moduł zarządzania pojazdami; Moduł zarządzania ubezpieczeniami na życie; Moduł zarządzania zadaniami. - oprogramowanie ma być otwarte na nowe funkcje (otwarte API wszystkich komponentów), umożliwiając Zamawiającemu dodawanie kolejnych procesów biznesowych oraz dowolne ich modelowanie. Wymagane jest przy tym, aby dodawanie nowych funkcji do systemu oraz dodawanie nowych procesów biznesowych w celu ich automatyzacji było proste. - rozwiązanie stanowiące jądro systemu ma wspierać następujące procesy: Zarządzanie ubezpieczeniami klientów Raportowanie Zawieranie umów ubezpieczenia Proces rozliczania z ubezpieczycielami - w celu umożliwienia dostępu do systemu stanowiącego jądro rozwiązania ma zostać zbudowany kanał komunikacji w postaci Elektronicznej Wymiany Danych (EDI), który zostanie zaimplementowany do systemu informatycznego Zamawiającego. w celu standaryzacji formatu, w jakim będą przesyłane dokumenty, wybiera się format XML- EDIFACT; - system informatyczny ma być napisany w języku PHP lub równoważnym. - wymaga się, aby użytkownicy systemu nie musieli instalować żadnego oprogramowania na swoich stacjach roboczych i dostęp do systemu mieli dzięki przeglądarce internetowej; - oprogramowanie powinno umożliwiać logowanie się przez użytkowników z różnych komputerów i urządzeń (w szczególności smartphone, tablet), które mają dostęp do Internetu; - w oprogramowaniu ma być przewidziana opcja logowania się klientów do Panelu Klienta, z określanym przez administratora systemu zakresem uprawnień (np. wgląd do polis, rat, szkód), - oprogramowanie ma być zainstalowane tylko na serwerze; - licencja bez ograniczeń liczby użytkowników; - dostarczone oprogramowanie musi być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartych w Ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych

6 oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024). Realizacja umowy w tym zakresie podzielona zostanie na dwie części: - część I: obejmuje zakup następujących modułów: zarządzania bazą klientów, zarządzania umowami/polisami, zarządzania dokumentacją, zarządzania obsługą szkód, zarządzania uprawnieniami, zarządzania raportami, elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI lub równoważnym, wraz z ich wdrożeniem; - część II: obejmuje zakup następujących modułów: moduł zarządzania rozliczeniami/płatnościami/fakturami, zarządzania pojazdami, zarządzania ubezpieczeniami na życie, zarządzania zadaniami), wraz z ich wdrożeniem Ad. c: Zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia Platformy Integracyjnej B2B. Wykonawca zobowiązany będzie do: Przygotowania odpowiedniego środowiska uruchomieniowego dla systemu integracyjnego tj.: instalacji odpowiedniej maszyny wirtualnej, systemu operacyjnego, konfiguracji zabezpieczeń danego systemu operacyjnego, dokonania odpowiednich ustawień sieciowych; Instalacji i konfiguracji bazy danych systemu integracyjnego; Zaimportowania danych wstępnych systemu integracyjnego. Instalacji systemu integracyjnego. Konfiguracji wstępnej systemu integracyjnego, w tym wgrania ustawień początkowych i założenie kont użytkowników. Wdrożenia elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI lub równoważnym Wykonania testów akceptacyjnych zintegrowanego systemu. Hardeningu bezpieczeństwa systemu. Ponadto w okresie 5 lat od daty wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania Zamawiającemu najnowszych wersji oprogramowania (dokonywania upgrade u) nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc lub tak często jak wymaga tego bezpieczeństwo systemu. Wykonawca zobowiązany będzie także do aktualizowania oprogramowania (dostosowywania go do zmieniających się przepisów prawa w zakresie raportowania do KNF-u, zmiany ustaw, rozporządzeń, innych przepisów dotyczących prowadzonej przez Zamawiającego działalności). Aktualizacje oprogramowania powinny być dostępne dla Zamawiającego najpóźniej w dacie wejścia w życie zmian w przepisach prawa.

7 UWAGA! Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań i technologii równoważnych do wskazanych w ww. opisie. Rozwiązania te nie mogą oferować parametrów gorszych niż wskazane powyżej, szczególnie w zakresie: liczby i rodzaju zautomatyzowanych procesów biznesowych, funkcjonalności, zakresu rzeczowego Platformy czy jej skalowalności. SEKCJA IV: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania całości zamówienia: maksymalnie do 31 grudnia 2014 roku., w tym: 1. Zakup usług doradczych i eksperckich Zakup analizy przedwdrożeniowej maksymalnie do dnia: 21 marca 2014roku; 2. Zakup licencji na oprogramowanie Platformy Integracyjnej B2B, cz. I wraz z wdrożeniem - maksymalnie do dnia: 30 czerwca 2014r.;, 3. Zakup licencji na oprogramowanie Platformy Integracyjnej B2B, cz. II wraz z wdrożeniem maksymalnie do dnia 31 grudnia 2014r.;, SEKCJA V: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający następujące warunki: a. Posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia, jeśli wykaże się on wiedzą i doświadczeniem w należytym wykonaniu co najmniej 5 usług polegających na wdrożeniu oprogramowania dla brokerów ubezpieczeniowych. b. Odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia, jeśli on posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż ,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

8 SEKCJA V: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i dla zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia należy pod rygorem wykluczenia z postępowania złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a. Wykaz zrealizowanych usług (stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego), przedstawiający informacje na temat podmiotów, na rzecz których usługi zostały zrealizowane (z podaniem nazwy, adresu, osoby do kontaktu, numeru telefonu i adresu do niej) w celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. b. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w celu wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy pod rygorem wykluczenia z postępowania złożyć następujące dokumenty: a. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c. W przypadku spółek prawa handlowego: księgę udziałów (jeśli wpisani do rejestru przedsiębiorców wspólnicy nie posiadają 100% udziałów w kapitale zakładowym)/księgę akcyjną (w każdym przypadku) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 3. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia do oferty: a. Druku oferty (Oferty na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);

9 b. Upoważnienia (pełnomocnictwa) do podpisania oferty jeśli ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy osoba nieupoważniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. SEKCJA VI: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: a. CENA; b. GWARANCJA; c. SERWIS; d. WARTOŚCI DODATKOWE Ad. a: KRYTERIUM: CENA = 60% Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium CENA to 60 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się na podstawie wzoru:, gdzie: Cn - najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; Cb - cena netto ocenianej oferty. Ad. b: GWARANCJA = 15% Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium GWARANCJA to 15 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się na podstawie wzoru:, gdzie: Gn najkorzystniejszy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu termin gwarancji (podany w miesiącach);

10 Gb termin gwarancji (podany w miesiącach) wskazany w ofercie badanej. UWAGA! Ze względu na charakter prac maksymalny możliwy termin gwarancji wynosi 5 lat (60 miesięcy). W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu dłuższego niż ww. do oceny punktowej przyjmuje się 5 letni okres gwarancji. Ad. c: SERWIS = 20% Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium SERWIS to 20 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się za najkorzystniejszy czas usunięcia awarii/błędu/usterki od momentu zgłoszenia problemu przez Zamawiającego, przy czym: awaria to niesprawność oprogramowania spowodowana wadą kodu źródłowego powodująca działanie systemu niezgodnie z instrukcją obsługi i wstrzymującą proces obsługi programu przez użytkowników. Dla awarii nie ma alternatywnego sposobu wykonania operacji w programie. błąd to niesprawność oprogramowania spowodowana wadą kodu źródłowego powodująca działanie systemu niezgodnie z instrukcją obsługi i jednocześnie niewstrzymującą procesu obsługi przez użytkowników. Jest to niesprawność dająca możliwość alternatywnego wykonania operacji w systemie; usterka to niesprawność oprogramowania spowodowaną wadą kodu źródłowego, powodująca działanie systemu niezgodnie z instrukcją obsługi, niemająca bezpośredniego wpływu na proces obsługi programu przez użytkowników. Jest to niesprawność powodująca jedynie utrudnienia w pracy z programem. Zamawiający wymaga, by problemy zakwalifikowane jako usterka usuwane były najpóźniej w dniu kolejnego upgrade u oprogramowania. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się na podstawie wzoru:, gdzie: SAn czas usunięcia awarii liczony w godzinach od momentu zgłoszenia problemu w ofercie z najkorzystniejszym czasem usunięcia awarii wśród ofert niepodlegających odrzuceniu; SAb czas usunięcia awarii liczony w godzinach od momentu zgłoszenia problemu w ofercie badanej; SBn czas usunięcia błędu liczony w dniach roboczych od momentu zgłoszenia problemu w ofercie z najkorzystniejszym czasem usunięcia błędu wśród ofert niepodlegających odrzuceniu; SBb - czas usunięcia błędu liczony w dniach roboczych od momentu zgłoszenia problemu w ofercie badanej.

11 Ad. d: WARTOŚCI DODATKOWE 5% Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium WARTOŚCI DODATKOWE to 5 punktów. W przypadku tego kryterium ilość punktów otrzymuje się na podstawie zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy warunku: Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia dostęp do bezpłatnych konsultacji telefonicznych związanych z obsługą dostarczonego oprogramowania (infolinię, z ang.: hot-line) 5 pkt.; Wykonawca w okresie gwarancji nie zapewnia dostępu do bezpłatnych konsultacji telefonicznych związanych z obsługą dostarczonego oprogramowania (infolinię, z ang. hotline) 0 pkt. 2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów. 3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w przedmiotowym postępowaniu. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli oferta zawierać będzie takie same ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach. SEKCJA VII: WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. Zamawiający w toku badania ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku wezwania do uzupełnień/wyjaśnień Zamawiający wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentów. Nieuzupełnienie dokumentów lub złożenie dokumentów niepotwierdzających spełniania warunku udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 2. Oferty Wykonawców wykluczonych zostaną odrzucone. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, w szczególności sprawdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez kontakt telefoniczny/mailowy ze wskazanymi w wykazie kontrahentami. 4. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu z podaniem uzasadnienia.

12 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty, które są powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. 8. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w punkcie powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. SEKCJA VIII: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp. 2. Ofertę sporządza się w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wszystkie strony oferty i załączników muszą być ponumerowane i parafowane. 5. Podana przez Wykonawcę cena nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania ani po zawarciu umowy. 6. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oferta musi być podpisana przez osobę (y) uprawnioną (e) do reprezentowania przedsiębiorstwa w obrocie prawnym, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z mocy prawa bądź umowy. 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. 9. Koszt przygotowania oferty obciąża Wykonawcę.

13 10. Przesłane do Zamawiającego dokumenty nie podlegają zwrotowi. SEKCJA IX: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego: Grupa Brokerska Quantum Sp. z o.o. Ul. Przędzalniana 66, Łódź 2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, z następującym dopiskiem: dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 w ramach projektu Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a współpracującymi partnerami biznesowymi. z dopiskiem Nie otwierać przed dniem r. do godziny 10:30. Koperta winna być zamknięta w taki sposób, by uniemożliwić jej otwarcie bez pozostawienia śladów. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, jeżeli oferta nie będzie oznaczona w ww. sposób. 4. Termin składania ofert: maksymalnie do dn. 11 marca 2014r. do godziny 10: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Planowany termin wyłonienia Wykonawcy: Wykonawca wyłoniony zostanie w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Informacje o wynikach postępowania i złożonych ofertach zostaną umieszczone w siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej oraz przekazane drogą telefoniczną lub elektroniczną do Wykonawców. 8. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego wykonawcy. SEKCJA X: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 1. Adres strony internetowej, na której dostępne jest Zapytanie ofertowe: 2. Termin związania ofertą: minimum 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

14 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( fax: (42) ; 4. W celu zachowania zasady równego traktowania wszystkich Wykonawców nie udziela się żadnych informacji dotyczących postępowania drogą telefoniczną. 5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów. 6. Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy /fax wskazane w pkt. X.3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcami są: a. Pani Marta Chruściel ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; 2. Załącznik nr 2 Wykaz zrealizowanych usług Zapytanie ofertowe zatwierdza:.. (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego w obrocie prawnym)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo