Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PZ GK/08 Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. F. Chopina 16A, Mielec, woj. podkarpackie, tel , fax Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkolenia zawodowego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa wymieniona w art.5 ust 1. punkt 8. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części, z których każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający będzie udzielał zamówienia w częściach. CZĘŚĆ I 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Domowy salon piękności, dla 10 osób bezrobotnych- Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkolenia zawodowego. 2.Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne, z wykształceniem minimum zawodowym, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, nieposiadające przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez PUP w Mielcu na badania lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy pokryje koszty tych badań. 3.Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie świadczenia usług fryzjersko - kosmetycznych. 4.Szkolenie powinno się kończyć egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. nr 31 poz.216). Egzamin powinien być wliczony w liczbę godzin szkolenia. 1

2 5.Wymagana liczba godzin usługi szkoleniowej: 420 godzin lekcyjnych (po 45 minut), w tym bloki tematyczne: fryzjerstwo:200 godzin, kosmetyka: 180 godzin, stylizacja paznokci: 40 godzin. 6.Program szkolenia dla bloku tematycznego - fryzjerstwo powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych opracowane dla zawodu fryzjer dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się stronie 7.Program szkolenia dla bloku tematycznego - kosmetyka powinien wykorzystywać modułowe programy szkoleń zawodowych opracowane dla zawodu kosmetyczka dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się stronie 8.Program szkolenia dla bloku tematycznego stylizacja paznokci powinien zawierać zagadnienia minimum z: budowy paznokci, pielęgnacji dłoni (paznokci),przedłużania paznokci metodą: żelową, akrylową, fiberglass, zdobnictwa paznokci. 9.Wymagany termin realizacji: rozpoczęcie II kwartał 2008r.- zakończenie III kwartał 2008r. 10.Zajęcia powinny odbywać się codziennie (bez sobót, niedziel i dni wolnych od pracy), do 8 godzin dziennie (bez wliczania przerw) nie później niż do godziny 19: Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia), materiały ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, przybornik za kwotę minimum 250 zł w skład którego wchodzą co najmniej: nożyczki fryzjerskie, nożyczki kosmetyczne, pilniczek metalowy, pilniczek szklany, dłutko do pedicure, blok polerski, bazę sprzętową zapewniającą płynną realizację szkolenia, bazę do zajęć praktycznych umożliwiającą nabycie umiejętności praktycznych (z minimum 5 stanowiskami z pełnym wyposażeniem), zaplecze dydaktyczne i kadrę prowadzącą szkolenie posiadającą wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje, odzież ochronną, catering / dzienna stawka 8,00zł na osobę/. 12.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, przybornik oraz odzież ochronna przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 13.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia: wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, miejsc (w tym budynków i pomieszczeń), w których odbywać się będą zajęcia dla uczestników szkolenia, materiałów dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów informacją o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej w raz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na dyplomach, zaświadczeniach, certyfikatach(np. świadectwa na drukach MEN itp.) Wykonawca wyda dodatkowy dyplom spełniający wymogi informacyjne. 14.Uczestnicy szkolenia powyżej 25-go roku życia zostaną ubezpieczeni przez Wykonawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Suma ubezpieczenia NNW powinna wynosić nie mniej niż 2000zł. 15.W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia dowóz z Mielca na- i z- miejsca szkolenia, przy czym łączny czas dojazdu nie może przekraczać 3 godzin. 16.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia w tym dokumentów finansowych. 2

3 17.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31 grudnia 2020 roku oraz poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego szkolenia, a w przypadku zmiany miejsca archiwizacji ww. dokumentów, do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. CZĘŚĆ II 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Stylizacja i wizaż paznokci dla 10 osób bezrobotnych - Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkolenia zawodowego. 2.Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne z wykształceniem minimum zawodowym, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, nieposiadające przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez PUP w Mielcu na badania lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy pokryje koszty tych badań. 3.Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu stylizacji i wizażu paznokci. 4.Szkolenie powinno się kończyć egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. nr 31 poz.216). Egzamin powinien być wliczony w liczbę godzin szkolenia. 5.Wymagana liczba godzin usługi szkoleniowej: 80 godzin lekcyjnych (po 45 minut). 6.Program szkolenia winien zawierać bloki tematyczne: podstawy dermatologii, budowa paznokci, pielęgnowanie dłoni- manicure, pielęgnowanie stóp- pedicure, przedłużanie paznokci metodą: żelową, akrylową, fiberglass, zdobnictwo paznokci. 7.Blok tematyczny pielęgnowanie dłoni-manicure i blok tematyczny pielęgnowanie stóp-pedicure powinien wykorzystywać moduły z modułowych programów szkoleń zawodowych opracowanych dla zawodu kosmetyczka dostępnych w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie 8.Wymagany termin realizacji: rozpoczęcie III kwartał 2008r. - zakończenie III kwartał 2008r. 9.Zajęcia powinny odbywać się codziennie (bez sobót, niedziel i dni wolnych od pracy), do 8 godzin dziennie (bez wliczania przerw) nie później niż do godziny 19: Wykonawca zapewnia dla wszystkich uczestników szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia), materiały ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, przybornik za kwotę minimum 200 zł w skład którego wchodzą co najmniej: nożyczki kosmetyczne, pilniczek metalowy, pilniczek szklany, dłutko do pedicure, blok polerski, cążki do paznokci, pinceta, bazę sprzętową zapewniającą płynną realizację szkolenia, bazę do zajęć praktycznych umożliwiającą nabycie umiejętności praktycznych( z minimum 5 stanowiskami z pełnym wyposażeniem), zaplecze dydaktyczne i kadrę prowadzącą szkolenie posiadającą wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje, odzież ochronną, catering /dzienna stawka 8,00zł na osobę/. 11.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, przybornik oraz odzież ochronna przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 12.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia: wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, miejsc (w tym budynków i pomieszczeń), w których odbywać się będą zajęcia dla uczestników szkolenia, materiałów dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów o ukończeniu szkolenia informacją o 3

4 współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej w raz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na dyplomach, zaświadczeniach, certyfikatach(np. świadectwa na drukach MEN itp.) Wykonawca wyda dodatkowy dyplom spełniający wymogi informacyjne. 13.Uczestnicy szkolenia powyżej 25 roku życia zostaną ubezpieczeni przez Wykonawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Suma ubezpieczenia NNW powinna wynosić nie mniej niż 2000zł. 14.W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia dowóz z Mielca na- i z- miejsca szkolenia, przy czym łączny czas dojazdu nie może przekraczać 3 godzin. 15.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia w tym dokumentów finansowych. 16.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31 grudnia 2020 roku oraz poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego szkolenia, a w przypadku zmiany miejsca archiwizacji ww. dokumentów, do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. CZĘŚĆ III 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Nowoczesne techniki fryzjerstwa dla 10 osób bezrobotnych- Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkolenia zawodowego. 2.Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu posiadające wykształcenie lub doświadczenie w zawodzie fryzjer, nieposiadające przeciwwskazań lekarskich do wykonywanej pracy. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez PUP w Mielcu na badania lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy pokryje koszty tych badań. 3.Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do pracy w zawodzie fryzjer. 4.Szkolenie powinno się kończyć egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. nr 31 poz.216). Egzamin powinien być wliczony w liczbę godzin szkolenia. 5.Wymagana liczba godzin usługi szkoleniowej: 200 godzin lekcyjnych (po 45 minut). 6.Zakres tematyczny programu szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych opracowane dla zawodu fryzjer dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się stronie Program szkolenia powinien uwzględniać nowoczesne trendy i techniki fryzjerstwa w zakresie koloryzacji, strzyżenia i modelowania. 7.Wymagany termin realizacji: rozpoczęcie III kwartał 2008r.- zakończenie III kwartał 2008r. 8.Zajęcia powinny odbywać się codziennie (bez sobót, niedziel i dni wolnych od pracy), do 8 godzin dziennie (bez wliczania przerw) nie później niż do godziny 19:00. 9.Wykonawca zapewnia dla wszystkich uczestników szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia), 4

5 materiały ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, przybornik za kwotę minimum 250 zł w skład którego wchodzą co najmniej: nożyczki fryzjerskie, grzebień, 3 szczotki do modelowania okrągłe o zróżnicowanej szerokości, bazę sprzętową zapewniającą płynną realizację szkolenia, bazę do zajęć praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności praktycznych, samodzielne stanowisko do nauki, zaplecze dydaktyczne i kadrę prowadzącą szkolenie posiadającą wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje, odzież ochronną, catering /dzienna stawka 8,00zł na osobę/. 10.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, przybornik oraz odzież ochronna przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 11.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia: wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, miejsc (w tym budynków i pomieszczeń), w których odbywać się będą zajęcia dla uczestników szkolenia, materiałów dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów o ukończeniu szkolenia informacją o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej w raz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na dyplomach, zaświadczeniach, certyfikatach(np. świadectwa na drukach MEN itp.) Wykonawca wyda dodatkowy dyplom spełniający wymogi informacyjne. 12.Uczestnicy szkolenia powyżej 25 roku życia zostaną ubezpieczeni przez Wykonawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Suma ubezpieczenia NNW powinna wynosi nie mniej niż 2000zł. 13.W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia dowóz z Mielca na- i z- miejsca szkolenia, przy czym łączny czas dojazdu nie może przekraczać 3 godzin. 14.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia w tym dokumentów finansowych. 15.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31 grudnia 2020 roku oraz poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego szkolenia, a w przypadku zmiany miejsca archiwizacji ww. dokumentów, do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.. III.2) WARUNKI UDZIAŁU 5

6 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, których Zamawiający żądał na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt 1), 2), 3), 4), to po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożonego w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego wyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast w przypadku gdy w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, dokument ten zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, wg załącznika nr 2 do specyfikacji - złożonego w formie oryginału i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3) oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, wg załącznika nr 4 do specyfikacji - złożonego w formie oryginału i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, 4) zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wydanego w 2008r. - złożonego w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy,5) oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wg załącznika nr 5 do specyfikacji- złożonego w formie oryginału i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY WSPÓLNEJ 6

7 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to możliwość złożenia jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm. 1) W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty i zawierać w szczególności: a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy (należy podać znak i nazwę postępowania np. PZ /GK/08 Część 1: Domowy salon piękności, b) wskazanie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego Pełnomocnika, d) zakres umocowania Pełnomocnika, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie wszystkich Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - zaciąganie zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców, - złożenie oferty wspólnej, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym również przez tego Wykonawcę, który zostanie ustanowiony Pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie. Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa w wymaganej formie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2) Oferta winna być złożona w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców (zgodnie z art. 23 ustawy). 5) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: a) oddzielnych aktualnych odpisów z właściwego rejestru albo aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, b) oddzielnych oświadczeń partnerów konsorcjum o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, wg załącznika nr 4 do specyfikacji, c) wspólnego oświadczenia, że Wykonawcy występujący wspólnie łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, wg załącznika nr 3 do specyfikacji, d) zaświadczeń o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wydanych w 2008r. - złożonego w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, e) oddzielnych oświadczeń o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wg załącznika nr 5 do specyfikacji. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1. Cena KWALIFIKACJE i DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ PROGRAM SZKOLENIA BAZA SPRZĘTOWA SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA - 2 7

8 6. NADZÓR WEWNĘTRZNY REALIZOWANEGO SZKOLENIA ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ W POZYSKIWANIE MIEJSC PRACY DLA PRZESZKOLONYCH OSÓB RODZAJ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI POSIADANIE PRZEZ INSTYTUCJĘ SZKOLENIOWĄ CERTYFIKATU JAKOŚCI - 2 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy ul. Chopina 16A, Mielec woj. podkarpackie. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy ul. Chopina 16 A, Mielec, sekretariat -pokój nr 19, I piętro.. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia prowadzone w ramach projektu Więcej szans w powiecie mieleckim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Domowy salon piękności. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Domowy salon piękności, dla 10 osób bezrobotnych- Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkolenia zawodowego. 2.Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne, z wykształceniem minimum zawodowym, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, nieposiadające przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez PUP w Mielcu na badania lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy pokryje koszty tych badań. 3.Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności w zakresie świadczenia usług fryzjersko - kosmetycznych. 4.Szkolenie powinno się kończyć egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. nr 31 poz.216). Egzamin powinien być wliczony w liczbę godzin szkolenia. 5.Wymagana liczba godzin usługi szkoleniowej: 420 godzin lekcyjnych (po 45 minut), w tym bloki tematyczne: fryzjerstwo:200 godzin, kosmetyka: 180 godzin, stylizacja paznokci: 40 godzin. 6.Program szkolenia dla bloku tematycznego - fryzjerstwo powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych opracowane dla zawodu fryzjer dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się stronie 7.Program szkolenia dla bloku tematycznego - kosmetyka powinien wykorzystywać modułowe programy szkoleń zawodowych opracowane dla zawodu kosmetyczka 8

9 dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się stronie 8.Program szkolenia dla bloku tematycznego stylizacja paznokci powinien zawierać zagadnienia minimum z: budowy paznokci, pielęgnacji dłoni (paznokci),przedłużania paznokci metodą: żelową, akrylową, fiberglass, zdobnictwa paznokci. 9.Wymagany termin realizacji: rozpoczęcie II kwartał 2008r.- zakończenie III kwartał 2008r. 10.Zajęcia powinny odbywać się codziennie (bez sobót, niedziel i dni wolnych od pracy), do 8 godzin dziennie (bez wliczania przerw) nie później niż do godziny 19: Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia),materiały ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, przybornik za kwotę minimum 250 zł w skład którego wchodzą co najmniej: nożyczki fryzjerskie, nożyczki kosmetyczne, pilniczek metalowy, pilniczek szklany, dłutko do pedicure, blok polerski, bazę sprzętową zapewniającą płynną realizację szkolenia, bazę do zajęć praktycznych umożliwiającą nabycie umiejętności praktycznych (z minimum 5 stanowiskami z pełnym wyposażeniem), zaplecze dydaktyczne i kadrę prowadzącą szkolenie posiadającą wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje, odzież ochronną, catering / dzienna stawka 8,00zł na osobę/. 12.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, przybornik oraz odzież ochronna przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 13.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia: wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, miejsc (w tym budynków i pomieszczeń), w których odbywać się będą zajęcia dla uczestników szkolenia, materiałów dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów informacją o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej w raz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na dyplomach, zaświadczeniach, certyfikatach(np. świadectwa na drukach MEN itp.) Wykonawca wyda dodatkowy dyplom spełniający wymogi informacyjne. 14.Uczestnicy szkolenia powyżej 25-go roku życia zostaną ubezpieczeni przez Wykonawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Suma ubezpieczenia NNW powinna wynosi nie mniej niż 2000zł. 15.W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia dowóz z Mielca na- i z- miejsca szkolenia, przy czym łączny czas dojazdu nie może przekraczać 3 godzin. 16.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia w tym dokumentów finansowych. 17.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31 grudnia 2020 roku oraz poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego szkolenia, a w przypadku zmiany miejsca archiwizacji ww. dokumentów, do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 50 o 2. KWALIFIKACJE i DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ - 20 o 3. PROGRAM SZKOLENIA - 10 o 4. BAZA SPRZĘTOWA - 10 o 5. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA - 2 o 6. NADZÓR WEWNĘTRZNY REALIZOWANEGO SZKOLENIA - 2 9

10 o 7. ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ W POZYSKIWANIE MIEJSC PRACY DLA PRZESZKOLONYCH OSÓB - 2 o 8. RODZAJ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI - 2 o 9. POSIADANIE PRZEZ INSTYTUCJĘ SZKOLENIOWĄ CERTYFIKATU JAKOŚCI - 2 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Stylizacja i wizaż paznokci. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Stylizacja i wizaż paznokci dla 10 osób bezrobotnych - Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkolenia zawodowego. 2.Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne z wykształceniem minimum zawodowym, skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, nieposiadające przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez PUP w Mielcu na badania lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy pokryje koszty tych badań. 3.Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu stylizacji i wizażu paznokci. 4.Szkolenie powinno się kończyć egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. nr 31 poz.216). Egzamin powinien być wliczony w liczbę godzin szkolenia. 5.Wymagana liczba godzin usługi szkoleniowej: 80 godzin lekcyjnych (po 45 minut). 6.Program szkolenia winien zawierać bloki tematyczne: podstawy dermatologii, budowa paznokci, pielęgnowanie dłoni- manicure, pielęgnowanie stóp- pedicure, przedłużanie paznokci metodą: żelową, akrylową, fiberglass, zdobnictwo paznokci. 7.Blok tematyczny pielęgnowanie dłonimanicure i blok tematyczny pielęgnowanie stóp-pedicure powinien wykorzystywać moduły z modułowych programów szkoleń zawodowych opracowanych dla zawodu kosmetyczka dostępnych w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się na stronie 8.Wymagany termin realizacji: rozpoczęcie III kwartał 2008r. - zakończenie III kwartał 2008r. 9.Zajęcia powinny odbywać się codziennie (bez sobót, niedziel i dni wolnych od pracy), do 8 godzin dziennie (bez wliczania przerw) nie później niż do godziny 19: Wykonawca zapewnia dla wszystkich uczestników szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia), materiały ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, przybornik za kwotę minimum 200 zł w skład którego wchodzą co najmniej: nożyczki kosmetyczne, pilniczek metalowy, pilniczek szklany, dłutko do pedicure, blok polerski, cążki do paznokci, pinceta, bazę sprzętową zapewniającą płynną realizację szkolenia, bazę do zajęć praktycznych umożliwiającą nabycie umiejętności praktycznych( z minimum 5 stanowiskami z pełnym wyposażeniem), zaplecze dydaktyczne i kadrę prowadzącą szkolenie posiadającą wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje, odzież ochronną, catering /dzienna stawka 8,00zł na osobę/. 11.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, przybornik oraz odzież ochronna przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 12.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia: wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, miejsc (w tym budynków i pomieszczeń), w których odbywać się będą zajęcia dla uczestników szkolenia, materiałów dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów o ukończeniu szkolenia informacją o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej w raz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej 10

11 Instytucji Pośredniczącej Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na dyplomach, zaświadczeniach, certyfikatach (np. świadectwa na drukach MEN itp.) Wykonawca wyda dodatkowy dyplom spełniający wymogi informacyjne. 13.Uczestnicy szkolenia powyżej 25 roku życia zostaną ubezpieczeni przez Wykonawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Suma ubezpieczenia NNW powinna wynosić nie mniej niż 2000zł. 14.W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia dowóz z Mielca na- i z- miejsca szkolenia, przy czym łączny czas dojazdu nie może przekraczać 3 godzin. 15.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia w tym dokumentów finansowych. 16.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31 grudnia 2020 roku oraz poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego szkolenia, a w przypadku zmiany miejsca archiwizacji ww. dokumentów, do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 50 o 2. KWALIFIKACJE i DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ - 20 o 3. PROGRAM SZKOLENIA - 10 o 4. BAZA SPRZĘTOWA - 10 o 5. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA - 2 o 6. NADZÓR WEWNĘTRZNY REALIZOWANEGO SZKOLENIA - 2 o 7. ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ W POZYSKIWANIE MIEJSC PRACY DLA PRZESZKOLONYCH OSÓB - 2 o 8. RODZAJ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI - 2 o 9. POSIADANIE PRZEZ INSTYTUCJĘ SZKOLENIOWĄ CERTYFIKATU JAKOŚCI - 2 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nowoczesne techniki fryzjerstwa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia Nowoczesne techniki fryzjerstwa dla 10 osób bezrobotnych- Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi szkolenia zawodowego. 2.Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu posiadające wykształcenie lub doświadczenie w zawodzie fryzjer, nieposiadające przeciwwskazań lekarskich do wykonywanej pracy. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez PUP w Mielcu na badania lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy pokryje koszty tych badań. 3.Celem szkolenia jest nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do pracy w zawodzie fryzjer. 4.Szkolenie powinno się kończyć egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. nr 31 poz.216). Egzamin powinien być wliczony w liczbę godzin szkolenia. 5.Wymagana liczba godzin usługi szkoleniowej: 200 godzin lekcyjnych (po 45 minut). 6.Zakres tematyczny programu szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych opracowane dla zawodu fryzjer dostępne w bazach danych Ministra 11

12 Pracy i Polityki Społecznej znajdujących się stronie Program szkolenia powinien uwzględniać nowoczesne trendy i techniki fryzjerstwa w zakresie koloryzacji, strzyżenia i modelowania. 7.Wymagany termin realizacji: rozpoczęcie III kwartał 2008r.- zakończenie III kwartał 2008r. 8.Zajęcia powinny odbywać się codziennie (bez sobót, niedziel i dni wolnych od pracy), do 8 godzin dziennie (bez wliczania przerw) nie później niż do godziny 19:00. 9.Wykonawca zapewnia dla wszystkich uczestników szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia), materiały ćwiczeniowe niezbędne przy realizacji szkolenia, przybornik za kwotę minimum 250 zł w skład którego wchodzą co najmniej: nożyczki fryzjerskie, grzebień, 3 szczotki do modelowania okrągłe o zróżnicowanej szerokości, bazę sprzętową zapewniającą płynną realizację szkolenia, bazę do zajęć praktycznych umożliwiająca nabycie umiejętności praktycznych, samodzielne stanowisko do nauki, zaplecze dydaktyczne i kadrę prowadzącą szkolenie posiadającą wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje, odzież ochronną, catering /dzienna stawka 8,00zł na osobę/. 10.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne, przybornik oraz odzież ochronna przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 11.Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia: wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, miejsc (w tym budynków i pomieszczeń), w których odbywać się będą zajęcia dla uczestników szkolenia, materiałów dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów o ukończeniu szkolenia informacją o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny wraz logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej w raz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są zamieszczone na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na dyplomach, zaświadczeniach, certyfikatach(np. świadectwa na drukach MEN itp.) Wykonawca wyda dodatkowy dyplom spełniający wymogi informacyjne. 12.Uczestnicy szkolenia powyżej 25 roku życia zostaną ubezpieczeni przez Wykonawcę od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem. Suma ubezpieczenia NNW powinna wynosić nie mniej niż 2000zł. 13.W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia dowóz z Mielca na- i z- miejsca szkolenia, przy czym łączny czas dojazdu nie może przekraczać 3 godzin. 14.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia w tym dokumentów finansowych. 15.Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację szkolenia do 31 grudnia 2020 roku oraz poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego szkolenia, a w przypadku zmiany miejsca archiwizacji ww. dokumentów, do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: o 1. Cena - 50 o 2. KWALIFIKACJE i DOŚWIADCZENIE KADRY DYDAKTYCZNEJ - 20 o 3. PROGRAM SZKOLENIA - 10 o 4. BAZA SPRZĘTOWA - 10 o 5. SPOSÓB SPRAWDZENIA EFEKTÓW SZKOLENIA - 2 o 6. NADZÓR WEWNĘTRZNY REALIZOWANEGO SZKOLENIA - 2 o 7. ZAANGAŻOWANIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ W POZYSKIWANIE MIEJSC PRACY DLA PRZESZKOLONYCH OSÓB

13 o 8. RODZAJ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI - 2 o 9. POSIADANIE PRZEZ INSTYTUCJĘ SZKOLENIOWĄ CERTYFIKATU JAKOŚCI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługa szkolenia zawodowego: część I -szkolenie Kosmetyczka, część II szkolenie Fryzjer stylista

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługa szkolenia zawodowego: część I -szkolenie Kosmetyczka, część II szkolenie Fryzjer stylista OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługa szkolenia zawodowego: część I -szkolenie Kosmetyczka, część II szkolenie Fryzjer stylista Numer ogłoszenia: 88408-2010; data zamieszczenia: 29.03.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługa szkolenia zawodowego Fryzjer stylista

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługa szkolenia zawodowego Fryzjer stylista OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługa szkolenia zawodowego Fryzjer stylista Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 221520-2010; Data zamieszczenia: 23.07.2010r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Usługa szkolenia zawodowego: Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Usługa szkolenia zawodowego: Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa szkolenia zawodowego: Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie Numer ogłoszenia: 105144-2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Mielec: Usługa szkolenia zawodowego: Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Mielec: Usługa szkolenia zawodowego: Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Mielec: Usługa szkolenia zawodowego: Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw Numer ogłoszenia: 174460-2010; data zamieszczenia: 18.06.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego Sprzedawca dla 40 osób, w dwóch grupach po 20 osób Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 119367-2013; Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie w środowisku trójwymiarowym dla 30 osób realizowane w 2 grupach po 15 osób.

Projektowanie w środowisku trójwymiarowym dla 30 osób realizowane w 2 grupach po 15 osób. Mielec: Usługa szkolenia komputerowego Projektowanie w środowisku trójwymiarowym dla 30 osób realizowane w 2 grupach po 15 osób. Numer ogłoszenia: 168184-2013; data zamieszczenia: 26.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. F. Chopina 16A, Mielec, woj. podkarpackie, tel , faks 017

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. F. Chopina 16A, Mielec, woj. podkarpackie, tel , faks 017 Mielec: Usługa przeprowadzenia szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 10 osób bezrobotnych. Numer ogłoszenia: 367086-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, Kwidzyn, woj. pomorskie, tel , fax Kwidzyn: Usługi przeszkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie w ramach VI edycji programu GRYF: ZADANIE 1 - Kucharz z modułem j. angielskiego - 10 osób, ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mielec: Usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego Spawanie metodą MAG i TIG dla 30 osób bezrobotnych w 3 grupach po 10 osób Numer ogłoszenia: 85056-2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: operator piły mechanicznej do ścinki drzew; prawo jazdy kat. C+CE; operator maszyn do produkcji sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kędzierzyn-Koźle: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B, C, D dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Administracji samorządowej. ZS.EFS.220.2011 Karczew: Zamówienie składa się z 2 części: -Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Karczew. -Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. F. Chopina 16A, Mielec, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, ul. F. Chopina 16A, Mielec, woj. podkarpackie, tel , faks Mielec: Usługa przeprowadzenia szkolenia Kierowca operator wózków jezdniowych Numer ogłoszenia: 105434-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2010-10-14 11:17 Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU IRP-AM-271-2/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, 23.07.2012r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.oswiecim.pl Oświęcim: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Potworów Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego w IV kwartale, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mielec: Usługa przeprowadzenia Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy - Kwalifikacja wstępna i/lub Kwalifikacja wstępna przyspieszona Numer ogłoszenia: 300738-2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-14 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Merchandising z

Bardziej szczegółowo

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego Page 1 of 5 Gołdap: szkolenie pt. Profesjonalne wykorzystanie programów MS Word i MS Excel Numer ogłoszenia: 44619-2010; data zamieszczenia: 01.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej http://pupdt.pl/strona/kurs-obslugi-kasy-fiskalnej/233 Kurs obsługi kasy fiskalnej Dąbrowa Tarnowska: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Siedlce: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r. Numer ogłoszenia: 211220-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl \ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych skierowanych przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. 1 z 5 2011-07-21 08:03 Rzeszów: Szkolenie w zakresie: Monter instalacji gazowych z egzaminem czeladniczym + spawanie spoinami czołowymi blach i rur metodą 311 Numer ogłoszenia: 209426-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, Sulęcin, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a, Sulęcin, woj. lubuskie, tel , faks Sulęcin: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń: Prawo jazdy kat. B dla 21 osób, Prawo jazdy kat C+E dla 2 osób, Prawo jazdy kat B+E dla 1 osoby. dla uczestników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu,,aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lublin: Dostawa notebooków, oprogramowania oraz tonerów do drukarek laserowych. Numer ogłoszenia: 339636-2009; data zamieszczenia: 30.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-29 13:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: USŁUGI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE SPAWACZ SPOIN PACHWINOWYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 1 z 5 2009-01-08 08:59 Tomaszów Lubelski: Dostawy materiałów opatrunkowych i medycznych. Numer ogłoszenia: 7389-2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów Chłopskich

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego, Al. Batalionów Chłopskich Strona 1 z 5 Rzeszów: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI, JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PROJEKCIE WYRÓWNYWANIE SZANS

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych: obrabiarka sterowana numerycznie CNC; operator koparko ładowarki kl. III, organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego w IV kwartale, w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.3lo.rzeszow.pl Rzeszów: ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PROJEKTEM - Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury naukowo-badawczej: autoklaw poziomy. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Skierniewice: Dostawa aparatury naukowo-badawczej: autoklaw poziomy. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Skierniewice: Dostawa aparatury naukowo-badawczej: autoklaw poziomy Numer ogłoszenia: 189836-2008; data zamieszczenia: 14.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Druk notatników oraz teczek papierowych Numer ogłoszenia: 135777-2012; data zamieszczenia: 21.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-05-18 10:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa: Windykacja świadczeń nienależnie

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211 Tel. (0-61) 831-24-05 e-mail: wielkopolska@ohp.pl Fax (0-61) 831-24-85 Nr sprawy: 5/WWK/SPZRIV/2011

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów I stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Usługa wsparcia szkoleniowego dla uczestników/czek projektu Nasza przyszłość współfinansowana ze środków Unii Europejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 207573-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer nadany przez Zamawiającego RG.341/N-5/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Hala widowiskowo - sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 części: część nr 1 : Kurs wizażu,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe kursy dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko szansą na integrację

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe kursy dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. Przyjazne środowisko szansą na integrację SF-3431-2/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe kursy dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. "Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim" współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Projekt SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Projekt SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Legionowo: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wsparcie finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych) na zakup usług

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 21-08-2013 10:13 Cieszyn: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektów: Języki nam nie obce (część

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35- Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń zawodowych według potrzeb dla 226 Beneficjentów, w tym: - 112 Beneficjentów Projektu DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI - 114 Beneficjentów Projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i LPG do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2010r. Numer ogłoszenia: 222477-2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Częstochowa: Szkolenia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Numer

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu. 1 z 6 2015-04-14 16:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej

Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej Numer ogłoszenia w BZP: 32139-2009; data zamieszczenia w BZP: 02.02.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: ABC przedsiębiorczości Numer ogłoszenia: 328266 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-21 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Podatkowa książka

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Pełnienie funkcji trenera w ramach projektu pn. Energetyczny nauczyciel

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj. 1 z 7 2010-07-12 08:39 Oława: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie pod nazwą Zainwestuj w lepsze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-jablonka.pl Wysokie Mazowieckie: Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl 14.08.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE IM. JANA PAWŁA II W ZIELONEJ GÓRZE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatzielonogorski.pl/ Zielona Góra: Kursy zawodowe i umiejętnościowe współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp44.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp44.wroclaw.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp44.wroclaw.pl Wrocław: Przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci Zespołu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla 1 z 6 2014-04-22 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Kompleksowa organizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kalisz: Określenie wartości rynkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Numer ogłoszenia w BZP: 55321-2008; data zamieszczenia w BPZ: 18.03.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Magazynier z obsługą wózków widłowych Numer ogłoszenia: 47478 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo