BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki Działanie 8.2:Wspieranie wdrażania elektrniczneg biznesu typu B2B

2 Instrukcja wypełnienia Biznes Planu zasady gólne Niniejszy dkument jest frmatem Biznes Planu, stanwiąceg załącznik d wnisku dfinanswanie i jest knieczny w przypadku ubiegania się wsparcie w ramach działania 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektrniczneg biznesu typu B2B. Należy psługiwać się nim w zakresie przedstawinym pniżej. Wniskdawca wypełnia pla niewyróżnine we wzrze Biznes Planu klrwym tłem, stsując się d krespndujących instrukcji wypełnienia pszczególnych pzycji Biznes Planu zawartych na plach klrwych. Biznes Plan zawiera następujące typy pól pdlegających wypełnieniu przez Wniskdawcę: - pla liczbwe tabel w punkcie 19, - pla wybru ( tak / nie), - pla piswe, - pla daty i pdpisu w części V. Dkument należy wypełnić kmputerw, w języku plskim. Tekst musi być wprwadzany w frmacie właściwym dla plików DOC/DOCX/ODT (np. niewłaściwe jest zamieszczanie tekstu w frmie skanów/brazów i temu pdbnych biektów). Pwyższe nie uniemżliwia zamieszczania w tekście ddatkwych grafik zawierających wewnętrzne etykiety tekstwe. Obligatryjnemu wypełnieniu przez Wniskdawcę w Biznes Planie pdlegają: - wszystkie pla piswe i wybru części I, II, III i IV za wyjątkiem pla Numer wnisku dfinanswanie, któreg dtyczy Biznes Plan w punkcie 1; - wszystkie pla liczbwe tabel w punkcie 19, zgdnie z wytycznymi w punkcie 16 (w pełnej wymaganej perspektywie czaswej). Jeśli w instrukcji wypełnienia danej pzycji Biznes Planu nie ma innych wskazań, pla znaczne dpiskiem jeśli dtyczy nie mające dniesienia d daneg prjektu należy wypełnić pprzez wstawienie wyrażenia nie dtyczy. W przypadku prgnz należy brać pd uwagę kres 3 lat p rku, w którym realizacja prjektu zstała zakńczna. Biznes Plan należy złżyć wraz z wniskiem dfinanswanie raz pdpisać, zgdnie z zapisami 6 ust. 3-5 Regulaminu przeprwadzania knkursu. W przypadku pdpisów składanych w spsób tradycyjny ( 6 ust. 5 pkt 2 RPK), Biznes Plan musi być pdpisany przez sby upważnine d reprezentwania Wniskdawcy (wraz z datą) w części V raz parafwany przez te sby na każdej strnie. Infrmacje zawarte w Biznes Planie muszą być kmpletne i wyczerpując dnsić się d wszystkich wymaganych kwestii, a także muszą być spójne z infrmacjami zawartymi we wnisku dfinanswanie złżnym przez przedsiębircę. Brak wymaganych infrmacji lub ich niespójnść będzie prwadzić d negatywnej ceny frmalnej alb merytrycznej. Niewystarczające infrmacje zawarte w niniejszym dkumencie nie są traktwane jak uchybienia frmalne pdlegające prawu d uzupełnienia/pprawy. I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1. Identyfikacja Wniskdawcy i prjektu Nazwa Wniskdawcy "K 3 SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer wnisku dfinanswanie, któreg WND-POIG dtyczy Biznes Plan* *Ple wypełniane przez Reginalną Instytucję Finansującą. Numer nadawany jest przez Generatr Wnisków w mmencie rejestracji wypełnineg (zablkwaneg) wnisku dfinanswanie.

3 2. Działalnść Wniskdawcy Należy krótk przedstawić charakterystykę prwadznej/planwanej działalnści gspdarczej w tym: dtychczaswe źródł największych przychdów (rdzaj działalnści w tym numer Plskiej Klasyfikacji Działalnści 2007, branża, specjalizacja, typ dbirców/klientów); działalnść w sektrze transprtu (wszystkie kdy PKD 2007 związane z działalnścią prwadzną w tym sektrze, psiadane licencje na działalnść transprtwą) widący prfil działalnści (branża, specjalizacja) planwany na kres bjęty prjektem (nie dłuższy, niż 24 miesiące); zakres działalnści gspdarczej Wniskdawcy, której dtyczy prjekt, w kresie bezpśredni pprzedzającym przystąpienie d realizacji prjektu raz w perspektywie kresu realizacji prjektu (kdy PKD 2007 dla wszystkich działalnści, których dtyczy prjekt wraz z charakterystyką tych działalnści, szacunkwy udział % w kresie bezpśredni pprzedzającym przystąpienie d realizacji prjektu w gólnej wartści przychdów ze sprzedaży dla pszczególnych działalnści). Opis: Firma K 3 SYSTEM działa na rynku d czerwca 2003 rku. Siedziba firmy znajduje się przy ulicy Patritów 303 w Warszawie. Ofertę i źródł największych przychdów firmy stanwią usługi IT. Firma jest uznanym, autryzwanym partnerem wszystkich największych krpracji infrmatycznych na świecie. Dstarcza wszystkie elementy ptrzebne d budwania niezawdnej infrastruktury infrmatycznej, pcząwszy d analizy ptrzeb Klienta, pprzez wyknanie prjektu systemu; budwę sieci infrmatycznej; dstawę sprzętu kmputerweg; prdukcję, instalację i wdrżenie prgramwania; uruchmienie systemu płączne ze szkleniami persnelu; na audycie wewnętrznym i dkumentacji pwyknawczej kńcząc. Firma feruje pełną współpracę z klientami w zakresie prjektwania i wybru ptymalnych rzwiązań satysfakcjnujących klienta. K 3 SYSTEM prwadzi naprawy i przeglądy swich sprzedanych urządzeń zarówn w kresie gwarancyjnym jak i pgwarancyjnym. Swim klientm feruje także usługę gtwści serwiswej przez 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu. Firma współpracuje z klientami kńcwymi raz z partnerami bizneswymi, którzy są realizatrami prjektów na rzecz swich klientów. Dla przykładu klientami firmy są: Tech Data Plska zakupu sprzętu i usług ABC DATA - zakupu sprzętu i usług Avnet - zakupu sprzętu i usług Arrw ECS - zakupu sprzętu i usług W dtychczaswej działalnści źródłem największych przychdów jest: Z Sprzedaż hurtwa sprzętu elektrniczneg i telekmunikacyjneg raz części d nieg. C stanwi kł 90% przychdu: Pzstałe z działalnści: Z Działalnść związana z prgramwaniem, Z Działalnść związana z dradztwem w zakresie infrmatyki Z Działalnść związana z zarządzaniem urządzeniami infrmatycznymi W trakcie realizacji prjektu nie są planwane większe zmiany w zakresie działalnści firmy, Prwadzne są prace nad wprwadzeniem nwych prduktów i usług d ferty, ale d mmentu decyzji bizneswej rzpczęciu sprzedaży pzstaje t tajemnicą przedsiębirstwa. Pwyższe kdy pdan zgdnie z klasyfikacją PKD Wniskdawca nie prwadzi działalnści w sektrze transprtu.

4 D mmentu rzpczęcia prjektu Wniskdawca nie planuje zmian w zakresie prwadznej działalnści, tym samym nie zmieni się źródł przychdów. Zmiany nie są również planwane w kresie realizacji prjektu. Mże ulec jednak zmianie udział prcentwy pszczególnych rdzajów działalnści, w całkwitych przychdach ze sprzedaży Firmy. Mże t być spwdwane nagłym wzrstem ppytu na daną działalnść. W dalszym ciągu realizwana będzie strategia dalszeg rzwju firmy, zakładająca pzyskiwanie nwych dbirców i zwiększanie brtów ze sprzedaży. Główną zmianą, dtyczącą wewnętrznej plityki działania Wniskdawcy, będzie uruchmienie systemu infrmatyczneg typu B2B, który wprwadzi nwy, zautmatyzwany mdel współpracy Wniskdawcy i wybranych firm partnerskich. Głównymi efektami wdrżenia będą: szczędnść czasu pracy dzięki wyeliminwaniu kniecznści rganizacji bezpśrednich sptkań z Partnerami, wspieranie aktywnej pracy grupwej pracwników firm Wniskdawcy i Partnerów, dbiurkratyzwanie współpracujących firm (mniejsza liczba papierwych dkumentów na rzecz dkumentów elektrnicznych, przechwywanych na urządzeniach serwerwych i kmputerach firmwych), większe mżliwści pzyskania nwych partnerów bizneswych i realizacji nwych zleceń, lepsze planwanie zasbów ludzkich i finanswych na ptrzeby knkretnych zleceń, lepsze planwanie tras i wspieranie lgistyki, wydajniejsze wykrzystanie wewnętrznych systemów Wniskdawcy i Partnerów, w zintegrwanym systemie klasy B2B. II. OPIS PROJEKTU 3. Gtwść d realizacji prjektu Przed wdrżeniem prjektu isttna jest weryfikacja stanu przygtwań d terminwej realizacji planwanych działań. W tym celu w pniższej tabeli należy szczegółw kreślić psiadane zasby (materialne, niematerialne, kadrwe), które zstaną wykrzystane d realizacji prjektu. W przypadku gdy wnisek dfinanswanie jest składany przez krdynatra sieci kntrahentów, infrmacje dtyczące gtwści d wdrżenia prjektu u uczestników sieci innych niż Wniskdawca należy przedstawić w statnim plu niniejszeg punktu. Czy Wniskdawca psiada niezbędne knwhw d realizacji prjektu? Wniskdawca psiada kmpetencje w zakresie technicznych (infrmatycznych) uwarunkwań integracji zasbów sprzętwych i wdrażania systemów infrmatycznych. Są ne jednak niewystarczające d samdzielneg przeprwadzenia prcesu wdrżenia systemu B2B we własnym przedsiębirstwie. Wniskdawca nie psiada wystarczającej wiedzy aby przygtwać rganizację firmy d efektywneg krzystania z systemu B2B, pnadt Wniskdawca nie ma także szerkiej wiedzy na temat efektywnści i funkcjnalnści istniejących na rynku rzwiązań B2B. Z teg względu niezbędnym jest zakupienie usług eksperckich w zakresie: -analizy przedwdrżeniwej i prjektu systemu B2B, -usług prawnych - przygtwanie umów, regulaminy,

5 dradztw prawne w prjekcie. - wdrżenie i testwanie systemu B2B. Wniskdawca psiada również knw-hw w zakresie prcesów bizneswych i wymagań d strny funkcjnalnej, niemniej jednak w ramach prjektu knieczne będzie wsparcie specjalistyczną wiedzą pdmitów zewnętrznych mających dświadczenie we wdrżeniach prcesów bizneswych w systemach infrmatycznych. Ważne będzie tutaj głównie dradztw ekspertów d wdrżeń w zakresie dbru prgramwania, dstswania g d ptrzeb Wniskdawcy i Partnerów, c będzie miał miejsce p części na etapie negcjacji z ptencjalnymi wyknawcami, a później na etapie analizy przedwdrżeniwej. Wniskdawca psiada zespół pracwników, którzy na bieżąc krzystają z systemów infrmatycznych, jednak na etapie eksplatacji systemu B2B kmpetencje Wniskdawcy zstaną pdniesine pprzez szklenie specjalistyczne administratrów systemu B2B raz użytkwników kńcwych. W zakresie knw-hw dt. prwadznej działalnści właściciel raz zespół zarządzający firmą psiadają dsknałą znajmść plskieg rynku telekmunikacyjneg, wynikającą z prwadzenia bieżącej działalnści bizneswej d kilkunastu lat, śledzą wszystkie nwści na światwych rynkach pprzez współpracę z międzynardwymi Klientami, a więc psiadają dstęp d najnwszej wiedzy i knw-hw z rynków wysk rzwiniętych. Firma psiada pnadt zbiór pracwań technicznych raz dkumentacji wdrżeniwej dtyczącej wykrzystywanych becnie wewnętrznych systemów infrmatycznych klasy ERP, które zstaną dpisane w dalszej części biznesplanu. Kadra zarządcza i pracwnicy, którzy brali udział we wdrażaniu tych systemów psiadają wiedzę, która mże kazać się przydatna w prcesie prjektwania i wdrażania pisywaneg systemu B2B. Psiadane zasby materialne, które zstaną wykrzystane d realizacji prjektu. W szczególnści pis pwinien dnsić się d: nieruchmści, infrastruktury technicznej i sprzętu infrmatyczneg. We wstępnej fazie prjektu planuje się wykrzystanie becnych zasbów śrdków trwałych Wniskdawcy, na które składają się serwer (pisany pwyżej) raz kmputery stacjnarne wykrzystywane przez pracwników firmy. W fazie przygtwania systemu B2B i jeg wdrżenia będą t śrdki trwałe stanwiące śrdwisk testwe, a w fazie uruchmienia będą również śrdwiskiem testwym. Pdczas realizacji prjektu nie jest wymagane wykrzystanie innych niż te aktualnie psiadane przez Wniskdawcę zasby techniczne raz serwery (3 szt.) zakupine w drdze

6 realizacji niniejszeg prjektu. Prjekt będzie realizwany w siedzibie spółki, w Warszawie, przy ulicy Patritów 303. Lkal znajdujący się pd tym adresem jest wynajmwany przez spółkę, umwa jest zawarta na czas niekreślny. Całkwita pwierzchnia t 200 m2, biur raz serwis znajdują się na pierwszym piętrze, natmiast dział handlwy na trzecim. Obiekt, jakim dyspnuje Wniskdawca jest wypsażny w infrastrukturę niezbędną d uruchmienia prjektu. Psiada pdłączenie d wyskiej jakści łączy internetwych i telekmunikacyjnych raz zasilania awaryjne. Zakupine serwery (3 szt.) zlkalizwane będą w szafie serwerwej, w sbnym pmieszczeniu serwerwni. Charakterystyka systemu infrmatyczneg becnie psiadaneg przez Wniskdawcę (np. systemu zarządzania przedsiębirstwem) jeśli dtyczy. Czy i w jaki spsób system zstanie wykrzystany w ramach realizacji prjektu. Wniskdawca psiada następujące elementy infrastruktury IT: System K 3 SYSTEM jest uniwersalnym pakietem prgramwania przeznacznym d zarządzania przedsiębirstwem. Systemy pakietu są ze sbą zintegrwane tzn. wzajemnie wykrzystują zgrmadzne zasby. Dzięki mdułwej architekturze raz mżliwścim rzbudwanej parametryzacji, pakiet mże być dstswywany d specyficznych ptrzeb użytkwników. System zarządzania przedsiębirstwem K 3 SYSTEM, wykrzystywany u Wniskdawcy, składa się z następujących mdułów: Mduł finansw księgwy, Mduł d bsługi śrdków trwałych, Mduł sprzedaży i gspdarki magazynwej. System ten pracuje na bazie danych MS SQL, która jest zainstalwana na serwerze WINDOWS SERVER. System K 3 SYSTEM pracuje również w wersji terminalwej c znacza niegraniczne mżliwści dstępu z dwlneg miejsca na świecie Firma psiada pnadt centrum przetwarzania danych z dstępem d Internetu. Dzięki temu mżliwa jest zdalna praca klientów w systemach pcztwych, sklepach internetwych, aplikacjach użytkwych. Ta działalnść usługwa przynsi firmie ddatkwe dchdy Czy psiadane zasby ludzkie (dświadczenie kadry) są wystarczające d Psiadane zasby ludzkie są wystarczające d zarządzania działalnścią pdczas i p wdrżeniu prjektu raz d

7 wdrżenia prjektu raz siągnięcia celów kreślnych w prjekcie? Infrmacje należy pdawać w frmie nie mającej charakteru danych sbwych. Czy prjekt jest gtwy d realizacji w zakresie pzyskania licencji, pzwleń (w tym pzwlenia na budwę), kncesji niezbędnych d realizacji inwestycji itp.? Należy przedstawić szczegółwe infrmacje na temat wszelkich teg typu frmaln-prawnych aspektów przygtwania d realizacji prjektu. Czy Wniskdawca zbadał i ptwierdza gtwść d realizacji prjektu ze strny (innych niż Wniskdawca) uczestników sieci kntrahentów? jeśli dtyczy. Należy przedstawić krótki pis dnszący się d zasbów uczestników sieci kntrahentów, które zstaną wykrzystane d realizacji prjektu. Należy przedstawić szczegółwe infrmacje na temat gtwści d realizacji prjektu w części realizwanej przez uczestników sieci kntrahentów innych niż Wniskdawca, w zakresie niezbędnych licencji, pzwleń (w tym pzwlenia na budwę), kncesji niezbędnych d realizacji inwestycji. W przypadku gdy, żadne teg typu licencje, pzwlenia, kncesje, itp. nie są wymagane, należy jednznacznie ptwierdzić t w treści pisu. eksplatacji wdrżneg rzwiązania. Z uwagi na bciążenie pracwników Firmy pracami wyknywanymi na rzecz Partnerów planwane jest zlecenie następujących zadań firmm lub knsultantm zewnętrznym: -analiza przedwdrżeniwa i prjekt systemu B2B -usługi prawne - przygtwanie umów, regulaminy, dradztw prawne w prjekcie, - usługi wdrżenia i testwania systemu B2B. Nie jest planwane angażwanie ddatkwych zasbów ludzkich/pdmitów zewnętrznych niż wyżej wymienine. Nie dtyczy Nie dtyczy 4. Lkalizacja prjektu Należy przedstawić infrmacje dtyczące nieruchmści, w której prjekt będzie realizwany (lkalizacja, status prawny nieruchmści) w dniesieniu d wydatków Wniskdawcy. W przypadku, gdy lkalizacja bejmuje więcej niż jedną nieruchmść, należy pdać szczegółwy (rzeczwy) pdział wydatków kwalifikwalnych pmiędzy pszczególne nieruchmści. W dniesieniu d wnisku dfinanswanie składaneg przez krdynatra sieci kntrahentów, pis lkalizacji wydatków kwalifikwalnych uczestników sieci innych niż Wniskdawca musi wskazywać c najmniej nazwy wjewództw w których zlkalizwane są inwestycje pszczególnych przedsiębirców. Prjekt będzie realizwany w nieruchmści płżnej w Warszawie, przy ul. Patritów 303. Nieruchmść ta jest wynajmwana przez Wniskdawcę, umwa jest zawarta na czas niekreślny. Całkwita pwierzchnia pmieszczeń t 200 m2, z czeg w sbnych pmieszczeniach znajduje się biur i serwis Parter, a dział handlwy jest na III piętrze. W sbnym pmieszczeniu znajduje się serwerwnia. Ddatkw firma dyspnuje salą knferencyjną. Dstępne są więc pmieszczenia niezbędne nie tylk d zlkalizwania w nich nabywanych śrdków

8 trwałych, ale również d realizacji całeg prjektu, c umżliwia właściwą realizację zadań przez Wniskdawcę. Obecnie nie ma ryzyka zmiany lkalizacji firmy/prjektu. Zawarta umwa nie przewiduje żadnych graniczeń, c d spsbu użytkwania nieruchmści, c jest zgdne z Miejscwym Planem Zagspdarwania. W mawianej lkalizacji będzie również przechwywana dkumentacja związana z prjektem (umwy, zamówienia, prtkły, dkumentacja wdrżeniwa, zakupine licencje, faktury). 5. Przebieg realizacji prjektu Należy pisać, na czym plegać będzie realizwany prjekt i pisać jeg zakres. Należy pisać wszystkie niezbędne działania planwane d realizacji wdrżenia rzwiązania elektrniczneg biznesu typu B2B, bjęte niniejszym prjektem. W zależnści d przyjętych rzwiązań techniczn-rganizacyjnych, pis mże dtyczyć również niezbędnych działań zaplanwanych we współpracujących przedsiębirstwach. W przypadku wnisku składaneg przez krdynatra sieci kntrahentów, przebieg realizacji prjektu musi bwiązkw uwzględniać działania własne Wniskdawcy raz pzstałych uczestników sieci. Opis taki pwinien ptwierdzać pełnienie rli krdynatra w zakresie realizacji działań prwadzących d siągnięcia celów prjektu. Należy przedstawić chrnlgię zaplanwanych działań prjektu, w tym działań/zadań prwadzących d pnszenia wydatków kwalifikwalnych i niekwalifikwalnych wyszczególninych w Przebiegu rzeczwfinanswym (punkt 18 wnisku dfinanswanie). Pszczególne etapy pwinny być pisane w ddzielnych akapitach. Opis pwinien być zwięzły i rzeczwy charakterystyka pszczególnych działań pwinna stanwić uszczegółwienie raz uzupełnienie danych wykazanych w punkcie 18 wnisku dfinanswanie. Jedncześnie należy pamiętać, że pis działań pwinien zawierać wszelkie szczegóły, które będą brane pd uwagę pdczas ceny prjektu, zgdnie z wymgami przedstawinymi w Przewdniku p kryteriach (np. zasięg terytrialny planwanych działań prmcyjnych). Wniskwany d realizacji prjekt ma za cel stwrzenie systemu d autmatyzacji prcesów bizneswych łączących Wniskdawcę z Partnerami bjętymi prjektem. Prjekt plega na pracwaniu i wdrżeniu systemu integrująceg PLATFORMA B2B K 3 SYSTEM PARTNER integrująceg zarządzanie prcesami w zakresie zamówień i realizacji usług serwiswych urządzeń telekmunikacyjnych raz prdukcji sprzętu telekmunikacyjneg, dzięki której firma K 3 SYSTEM będzie mgła efektywniej współpracwać z Partnerami bjętymi prjektem System ten zbudwany zstanie w parciu wytwrzne wg specyfikacji wniskdawcy prgramwanie dedykwane, uzupełnine ddatkwymi prgramami i uruchmine na sprzęcie serwerwym, bazdanwym i z systemem archiwizującym. PLATFORMA B2B będzie realizwała zasadnicze prcesy bsługi Wniskdawcy i stanwiła wsparcie zapatrzenia. Prjekt pdzieln na następujące bszary działań rganizacyjnych: 1. Zmiany rganizacyjne pzwalające na wdrżenie prjektu systemu integrująceg PLATFORMA B2B K 3 SYSTEM PARTNER u Wniskdawcy raz Partnerów. 2. Autmatyzacja współpracy z Partnerami w zakresie: przesyłanie zamówień, w których autmatycznie pwstaje zamówienie Partnera, przesyłanie zmian w zamówieniu, wprwadznych zarówn przez Partnera jak i Wniskdawcę, przesyłanie infrmacji zrealizwanych zamówieniach - wysyłki w bie strny w relacji Wniskdawca-Partner, przesyłanie wystawinych przez faktur, krespndencja dtycząca daneg zamówienia/faktury - zmiany, ptwierdzenia, płatnści, mnity, reklamacje. 3. Autmatyzacja współpracy z Partnerami w zakresie: bsługa fertwania, bsługa przetargów, e-faktur, wymiana infrmacji (EDI) składania zamówień internetwych dla Partnerów, system d płatnści/e-faktur, reklamacje, raprtwanie.

9 Wdrżenie platfrmy w zakresie współpracy z Partnerami raz zmiany rganizacyjne, które dknają się w firmie Wniskdawcy raz Partnerów umżliwią sprawniejszą współpracę z tymi pdmitami. Zamówienia zakupu będę generwane z systemów Partnerów w spsób elektrniczny (przy wykrzystaniu EDI i pdpisu elektrniczneg) i przesyłaniu d systemu Wniskdawcy, a następnie nastąpi zautmatyzwana kmunikacja między systemami Partnera i Wniskdawcy, umżliwi pełną kntrlę nad prcesem realizacji zleceń. Prjekt plega na zleceniu pracwania i wdrżenia platfrmy B2B, dzięki której Wniskdawca będzie mógł efektywniej współpracwać ze swimi Partnerami. System pwstały w wyniku realizacji prjektu pwinien w mżliwie najpełniejszy spsób autmatyzwać bieg dkumentów pmiędzy Wniskdawcą i Partnerami, dzięki czemu: W znaczący spsób zstaną bniżne kszty bsługi, Skrócny zstanie czas knieczny d ewidencji zdarzeń gspdarczych, Zmniejszna zstanie liczba ptencjalnych pmyłek, dzięki czemu plepszy się jakść bsługi Partnerów. Prjekt plegał będzie na zaprjektwaniu, wyknaniu i wdrżeniu systemu infrmatyczneg wraz z zespłem adapterów (wtyczek) umżliwiających wymianę danych, infrmacji i wiedzy pmiędzy systemami infrmatycznymi przedsiębirstw uczestników systemu B2B. Główny system wraz z ewentualną bazą pśrednią pracwał będzie na serwerach zainstalwanych w siedzibie firmy K 3 SYSTEM, kmunikując się za pmcą zespłu adapterów/wtyczek z infrmatycznymi systemami pzstałych Partnerów. Prcesy, które pdlegać będą realizwane elektrnicznie w ramach wdrżneg systemu integrująceg B2B (6 prcesów): Prces bsługi fertwania, Prces bsługi zamówienia na usługi i prdukty, Prces zgłaszania awarii, Prces bsługi awarii, Prces raprtwania Prces rzliczeń finanswych. Prjekt realizwany będzie w 3 etapach. Realizacja prjektu bejmuje kres 18 miesięcy; d r. d r. Pniżej przedstawin chrnlgię zaplanwanych działań prjektu, w tym działań i zadań prwadzących d pnszenia wydatków wyszczególninych w przebiegu rzeczw-finanswym we wnisku dfinanswanie realizacji prjektu. Kszty pracy pracwników wniskdawcy przy realizacji prjektu wniskdawca zaliczał będzie d swich ksztów bieżących, nie zstały ne ujęte w prjekcie. Wszystkie zamówienia będą realizwane zgdnie z zasadami jawnści, przejrzystści i uczciwej knkurencji, w zamówieniach pwyżej EUR z dknaniem rzeznania c najmniej trzech fert (w rzumieniu art. 66 Kdeksu cywilneg). Pdane niżej ceny kreśln na pdstawie rzeznania rynku i prównania fert kilku widących dstawców. Wszyscy wyknawcy i dstawcy zstaną wybrani z uwagi na najlepszą jakść i parametry prduktów/świadcznych usług. Przy wybrze wyknawców prgramwania i usług wdrżeniwych decydwać będzie dyspzycyjnść wyknawcy raz fakt psiadania wystarczających zasbów pracy, aby zrealizwać usługi w wymaganych terminach. Wniskdawca dpełni wszelkich frmalnści, aby wyknawca zstał wybrany starannie, dzięki czemu uda się uniknąć ptencjalnych prblemów w trakcie realizacji prjektu (szczególnie przy zakupie prgramwania mdułów, c jest tutaj najbardziej czaschłnnym działaniem). Etap 1 ( r).

10 1. EKS: Zakup usługi: Analiza przedwdrżeniwa i prjekt systemu B2B integrująceg systemy infrmatyczne Partnerów (k. 300 gdzin rbczych). W ramach teg działania będzie się analiza systemów infrmatycznych Partnerów pd kątem mżliwści realizacji celów prjektu. Pdczas analiz zstaną sklasyfikwane i pisane istniejące systemy infrmatyczne, a następnie cenie pddane zstaną mżliwści ich integracji. Ocenie pddane będą również zagrżenia realizacji przedsięwzięcia. Przewidywany zakres usługi pisan dkładnie w pkt. 8 Biznesplanu. 2. EKS: Zakup usług prawnych - przygtwanie umów, regulaminy, dradztw prawne w prjekcie Przewidziane kszty tych dradców są na niskim pzimie, szacwan je w parciu stawki rynkwe takich usług raz przewidywaną ptrzebę udziału dradców w realizacji prjektu. 3. TRW: Zakup serwerów aplikacji, bazy danych i archiwizacji (3 szt.) W zestawie urządzeń serwerwych znajdą się: Serwer aplikacji: serwer służył będzie d wyknywania prcesów bliczeniwych kniecznych dla funkcjnwania systemu, stanwił jeg jądr peracyjne. Serwer bazdanwy: serwer ten służył będzie d grmadzenia danych całeg systemu, kniecznych dla realizacji przewidzianych prcesów, System archiwizacyjny: serwer ten będzie służył d twrzenia zapaswych baz danych, jak zabezpieczenie dla całeg systemu na wypadek awarii, jest więc knieczny dla bezpieczeństwa systemu, pnadt zstanie zakupiny System archiwizacji danych. Ceny rzeznan na pdstawie analizy cenników sklepów kmputerwych: rm.pl, bitkmputer.pl, wldipl.pl raz fert cenwych różnych dstawców w prównywarkach cenwych cene.pl i nkaut.pl. Minimalne (pżądane) parametry techniczne zawart w pkt. 8 Biznesplanu. 4. TRW: Zakup zestawu startweg d pdpisu elektrniczneg: czytnik z kartą i certyfikatem kwalifikwanym na 2 lata (1 szt.) Ceny rzeznan i uśrednin na pdstawie analizy fert dstawców sprzętu i prgramwania d wdrżenia pdpisu elektrniczneg raz prtali tematycznych dt. teg zagadnienia, m.in. certum.pl, epdpis.pl. Zestaw stanwił będzie własnść Wniskdawcy. Partnerzy zakupią zestawy d pdpisu elektrniczneg we własnym zakresie. 5. WNP: Licencja na System peracyjny dla serwerów (3 szt., p jednej dla każdeg z kupwanych serwerów raz licencja na bazę danych). W prjekcie zaplanwan nabycie 3 sztuk serwerweg systemu peracyjneg MS Windws Serwer 64bit w wersji 2008 lub nwszej, jak prgramwania śrdwiskweg dla kupwanych urządzeń serwerwych raz dla uruchmienia i późniejszeg funkcjnwania systemu B2B. Prgram ten jest niezbędny dla uruchmienia i pracy systemu. Funkcję prgramwania bazdanweg pełnić będzie prgram klasy MS SQL lub równważnej, który jest knieczny d pracy serwera bazdanweg przewidzianeg jak element Systemu. Ceny rzeznan na pdstawie analizy cenników sklepów kmputerwych: rm.pl, bitkmputer.pl, wldipl.pl raz fert cenwych różnych dstawców w prównywarkach cenwych cene.pl i nkaut.pl. 6. WNP: Zakupy licencji na prgramwanie mdułów systemu B2B: Mduł bsługi zleceń serwiswych (Mduł nr 1).

11 Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 600 gdzin rbczych. Mduł zarządzania bsługi wrkflw (Mduł nr 2). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 500 gdzin rbczych. Etap 2 ( r) 1. WNP: Zakupy licencji na prgramwanie mdułów systemu B2B: Mduł bsługi fertwania (Mduł nr 3). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 880 gdzin rbczych. Mduł zarządzania e-fakturą (Mduł nr 4). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 560 gdzin rbczych. Mduł: system raprtwania (Mduł nr 5). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 300 gdzin rbczych. Adapter d systemu ERP K 3 SYSTEM (Mduł nr 6). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 400 gdzin rbczych. Adapter d systemu ERP GraffittiSYMFONIA (Mduł nr 7). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 2-4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 400 gdzin rbczych. Adapter d systemu ERP Steramsft Prestiż (Mduł nr 8). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 2-4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 400 gdzin rbczych. Adapter d systemu ERP Streamsft Vert (Mduł nr 9). Pwyższa kwta wynika z faktu, iż wyknanie ww. mdułu wymagać będzie pracy zespłu 2-4 dświadcznych prgramistów z firmy wdrżeniwej, którzy przepracują łącznie k. 400 gdzin rbczych. Etap 3 ( r) 1. WNP: Zakup usługi wdrżeniwej: wdrżenie mdułów systemu raz adapterów integrujących systemy Wniskdawcy i Partnerów z głównym systemem B2B wraz z fazą testwania. Najważniejszą peracją z punktu widzenia funkcjnalneg uruchmienia prgramwania będzie przeprwadzenie pprawneg wdrżenia, bejmująceg m.in.: instalację Systemu w śrdwisku sprzętwym Wniskdawcy, integrację wszystkich używanych w ramach prcesów baz danych,

12 dstswanie interfejsów prgramwania d wprwadzania wymaganych danych, przygtwanie Systemu d eksplatacji, integrację systemów wykrzystywanych przez Wniskdawcę i Partnerów, w drdze instalacji adapterów, testwanie, uruchamianie wersji finalnej systemu. Wdrżenie będzie realizwane z wykrzystaniem infrastruktury technicznej będącej własnścią Wniskdawcy (serwery i urządzenia sieciwe). Wniskdawca zakłada, że wdrżenie Systemu będzie wymagać pracy zespłu 4 ekspertów z dziedziny wdrżeń infrmatycznych, przez kres k gdzin rbczych. D wdrżenia zstanie wybrana firma psiadająca dświadczenie przy realizacji pdbnych prjektów i dyspnująca w wyznacznym kresie zespłem specjalistów. Pniżej przedstawin kalkulację ksztów wdrżenia: 2. IUE: Prmcja wdrżnych rzwiązań. Prmcja będzie prwadzna drgą elektrniczną i tradycyjną. Będzie bejmwać działania infrmacyjne i prmcyjne prezentujące realizwany prjekt bjęty wsparciem raz infrmacje udziale finanswym budżetu Unii Eurpejskiej w inwestycji. Ogłszenia prmcyjne będą zawierać wszystkie wymagane lgtypy Unii Eurpejskiej, Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka, i inne wymagane przepisami elementy graficzne. Prmcja będzie bejmwać: Przygtwanie w ramach serwisu internetweg firmy K 3 SYSTEM pdstrny prezentującej wyknaną inwestycję (łącznie ze specyfikacją techniczną, zdjęciami, ksztami inwestycji, i pzimem dfinanswania w prjekcie) raz wszystkimi niezbędnymi lgtypami. W ramach tej usługi przeprwadzne zstanie prfesjnalne pzycjnwanie utwrznej pdstrny w wyszukiwarkach internetwych i prtalach internetwych (Ggle, Onet, Interia itp.), dla zwiększenia mżliwści jej znalezienia w sieci raz wzrstu ptencjalnej glądalnści. Kszt Wniskdawca nie będzie używał tej strny d prmwania własnej działalnści kmercyjnej, lecz wyłącznie d infrmwania pinii publicznej realizacji prjektu inwestycyjneg z Działania 8.2 POIG wraz z infrmacją wyskści dfinanswania ze śrdków UE. WAŻNE! Prcesy bizneswe bjęte wszystkimi mdułami systemu B2B realizwane będą wyłącznie pprzez ścisłą współpracę zespłów pracwników Wniskdawcy i Partnerów. Przewidywane funkcjnalnści wszystkich mdułów zstały kreślne w punkcie 6. niniejszeg Biznesplanu Technlgia infrmatyczna. Pwyższe ceny prgramwania mdułów, usług eksperckich i sprzętu wynikają z rzeznania własneg Wniskdawcy. Badania cen zstały przeprwadzne w parciu wysyłkę zapytań fertwych i analizę fert, które Wniskdawca trzymał w dpwiedzi, dzięki czemu mżliwe był uśrednienie trzymanych cen i pdjęcie decyzji ustaleniu cen zgdnych z aktualną sytuacją na rynku. Szczegółwa metdlgia szacwania cen zstała ujęta w pkt. 8 Biznesplanu. 6. Technlgie stswane w ramach prjektu

13 Charakterystyka twrzneg systemu B2B (rzwiązania elektrniczneg biznesu typu B2B) Należy przedstawić gólny pis twrzneg systemu(-ów) B2B. Opis pwinien dtyczyć w szczególnści infrmacji dnśnie spsbu kmunikacji pmiędzy przedsiębircami krzystającymi z twrzneg rzwiązania elektrniczneg biznesu typu B2B i wynikających stąd wymgów technlgicznych p strnie Wniskdawcy raz przedsiębirców współpracujących z Wniskdawcą w parciu twrzny system B2B. Opis pwinien umżliwić m.in. cenę wyknalnści technicznej części infrmatycznej prjektu, stpnia skalwalnści twrzneg sytemu B2B (w zakresie graniczeń związanych z dłączaniem d systemu klejnych prcesów bizneswych, użytkwników p strnie Wniskdawcy i jeg partnerów bizneswych, itd.). Opis: Twrzny przez Wniskdawcę system B2B będzie bsługiwał autmatycznie następujące prcesy bizneswe: fertwanie, zamówienie prduktów/usług, zgłaszanie awarii, bsługa awarii, generwanie raprtów, rzliczanie współpracy. Partner pprzez przeglądarkę internetwą będzie zamawiał prdukty/usługi świadczne przez Wniskdawcę wypełniając dpwiedni frmularz zapytania fertweg w systemie B2B. System B2B p złżeniu zapytania fertweg pwiadmi autmatycznie sbę dpwiedzialną za kntakty z Partnerem p strnie Wniskdawcy, że zapytanie fertwe zstał złżne. Osba dpwiedzialna za kntakty z Partnerem przygtwuje dpwiednią fertę w pstaci pliku PDF i umieszcza ją w systemie B2B, który infrmuje Partnera, że zstała przygtwana dla nieg ferta. Partner p zapznaniu się z fertą mże zgłsić d niej uwagi lub ją zaakceptwać. System B2B infrmuje tym Wniskdawcę. Jeśli ferta zstała zaakceptwana Partner i Wniskdawca ptwierdzają t pprzez złżenie pdpisu elektrniczneg. P zaakceptwaniu ferty zakładany jest specjalny flder w systemie B2B, w którym będą grmadzne wszystkie dkumenty związane z danym zleceniem w tym dtychczaswe dkumenty związane z prcesem fertwania. Partner w systemie B2B składa zaptrzebwanie na dpwiednie prdukty/usługi Wniskdawcy. System B2B na pdstawie zaakceptwaneg zapytania fertweg przekazuje d systemu sprzedażweg Wniskdawcy zlecenie sprzedaży. System sprzedażwy p skmpletwaniu wysyłki przekazuje infrmacje d systemu B2B, który przekazuje infrmację d Partnera statusie jeg zamówienia. System B2B będzie miał mżliwść zgłaszania awarii raz ich bsługę. Partner będzie wprwadzał d systemu B2B za pmcą przeglądarki internetwej infrmacje awariach, system będzie infrmwał Wniskdawcę autmatycznie. Wniskdawca będzie rzwiązywał prblemy wprwadzając infrmacje d systemu B2B, który będzie infrmwał Partnera pstępach pracy w usuwaniu awarii. System B2B będzie miał mduł raprtwy, który będzie na żądanie Partnera lub wniskdawcy generwał raprty prste raz raprty złżne przygtwywane na pdstawie zaawanswanych analiz kstki OLAPwej. Innwacyjnść i efektywnść technlgii infrmatycznych Należy pisać zakupywane lub planwane d stwrzenia w ramach prjektu rzwiązania infrmatyczne, pd kątem ich innwacyjnści. Planwana w prjekcie inwestycja musi prwadzić d wdrżenia innwacyjnych rzwiązań infrmatycznych względem becnie stswanych rzwiązań na pzimie przedsiębirstwa Wniskdawcy, w tym względem rzwiązań stswanych becnie przez Wniskdawcę d realizacji współpracy z partnerami bizneswymi bjętymi prjektem. Opis pwinien precyzwać, czy i w jaki spsób planwane rzwiązania infrmatyczne, przeznaczne d autmatyzacji prcesów bizneswych między przedsiębircami, wnisą wartść ddaną w kntekście zakładanych celów prjektu (np. dprwadzą d zwiększenia efektywnści realizwanych prcesów bizneswych) dzięki zastswaniu technlgii infrmatycznych. W przypadku wnisku dfinanswanie składaneg przez krdynatra sieci kntrahentów pis pwinien ptwierdzać wartść ddaną płynącą z wdrażanych rzwiązań infrmatycznych w dniesieniu d działalnści wszystkich uczestników sieci. Opis: Charakterystyka systemu B2B: Wdrażany System B2B będzie wspierał swim działaniem prcesy bizneswe realizwane we współpracy Wniskdawcy i Partnerów. Prcesy te sprwadzają się d zjawisk zachdzących między firmami w zakresie realizacji zleceń serwiswych sprzętu telekmunikacyjneg raz zleceń na zakup urządzeń telekmunikacyjnych. Szczególnie ważne przy realizacji wdrżenia jest dstswanie funkcjnalnści prgramwania d specyficznych ptrzeb realizwanej współpracy bizneswej między Wniskdawcą i Partnerami.

14 W planwanym rzwiązaniu infrmatycznym przewidywane jest wykrzystanie 9 głównych mdułów prgramwania (pdsystemów), pisanych pniżej. Każdy z pisanych pdsystemów będzie wykrzystywany przez Wniskdawcę raz przez pracwników p strnie Partnera: 1. Mduł bsługi zleceń serwiswych (Mduł nr 1): planwane funkcjnalnści mdułu: składanie zamówień na zlecenia serwiswe, przesyłanie infrmacji zmianach w zamówieniach, przesyłanie infrmacji wysyłkach, bsługa zapytań kntrahentów w sprawie realizacji zleceń, kntrla stpnia realizacji jednstkweg zlecenia, wysyłanie mnitów d kntrahentów nt. zlecenia, negcjacje cenwe. 2. Mduł bsługi wrkflw (Mduł nr 2): planwane funkcjnalnści mdułu: Jest t mduł kmpnentwy pzwalający na wymianę infrmacji pmiędzy sbami z różnych grup pracwników Wniskdawcy i Partnerów, zaangażwanych w prace nad realizacją zleceń serwiswych/prdukcyjnych Wniskdawcy. Narzędzie pzwala w pełni zastąpić używany d tej pry system wymiany infrmacji jakim jest . Jedną z zalet takieg pdejścia jest mżliwść łatweg śledzenia wymienianych infrmacji, będących uprządkwanym pdzbirem zadań wraz z wymienianymi plikami w zadanym prjekcie. Pnadt infrmacje wymieniane w ten spsób są ddatkw zapisywane na urządzeniu serwerwym, c gwarantuje znacznie większe bezpieczeństw wymiany danych pufnych raz ddatkw pzwala na archiwizację i backup infrmacji krytycznych d celów audytwych. W kwestii biegu dkumentów w pstaci elektrnicznej niezwykle przydatna jest tutaj elektrniczna wymiana danych w frmacie XML. 3. Mduł bsługi fertwania (Mduł nr 3): planwane funkcjnalnści mdułu: Zapytania fertwe d Partnerów, Wprwadzanie fert, Wprwadzanie zmian d fert = negcjacje + zatwierdzenia + kmunikacja z partnerem, Płączenie z bazą wiedzy Wniskdawcy, Integracja z mailem (umżliwia łatwść pwiązania i bezpśredniej kmunikacji), Zatwierdzenie i pdpisanie ferty (pdpis cyfrwy) pwstanie zamówienia; Zczytywanie listy przetargów d systemu, Zlecanie zadań d Działu Obsługi hurtwej lub Przedstawiciela Handlweg, Weryfikacja statusu przetargu, Rzpznanie przetargu, Mnitrwanie, Odrzucenie przetargu, Przekazanie d partnera / partnerów, Infrmacja przetargu kt wygrał, Składanie ferty d wyknawcy na materiały. 3. Mduł zarządzania e-fakturą (Mduł nr 4): planwane funkcjnalnści: Przyjmwanie i przechwywanie faktur w pstaci elektrnicznej e-faktury (dstęp d archiwum), Umżliwienie generwania plecenia przelewu w spsób autmatyczny, Planwanie płatnści w kntekście terminu / knta bankweg z któreg będzie realizwana płatnść,

15 Kmunikacja w zakresie danej e-faktury / płatnści (zarządzanie fakturami: zatwierdzenie, drzucenie, sprna), Obsługa mnitów, Wyliczanie dsetek, Funkcje przypminania płatnściach, Obsługa kmunikatów trzymaniu f-ry / płatnści, Przy przesyłaniu dkumentów / wiadmści zstanie wdrżny pdpis elektrniczny. 4. Mduł: system raprtwania (Mduł nr 5): planwane funkcjnalnści: Mduł ten będzie służył d bieżąceg i kresweg badania jakści współpracy partnerów w ramach systemu, jakści realizwanych zleceń, pprzez zestawianie eknmicznych wyników współpracy wraz ilścią uwag, interwencji i reklamacji raz wynikami kreswych ankiet. Pzwli t na bieżąc pprawiać warunki współpracy, pdnsić zadwlenie Partnerów i Wniskdawcy, a tym samym wpływać na trwałść i dalszy rzwój współpracy. Mduł służyć będzie d generwania raprtów, statystyk, wspmagających prcesy decyzyjne na etapie dbru zespłów wyknawczych w ramach pjedynczych zleceń, czy np. delegwanie bwiązków pracwniczych, w celu maksymalnie efektywnej pracy i szybkieg wyknania zlecenia przez Wniskdawcę. Dla Partnerów mduł ten będzie tyle isttny, iż dzięki jeg wykrzystaniu będą mgli sprawdzać jakść realizwanej współpracy i aktywnie wpływać na jej pprawę/utrzymanie. 5. Mduł: adapter d systemu ERP K3 SYSTEM (Mduł nr 6): planwane funkcjnalnści: Adapter/wtyczka umżliwi kmunikację Platfrmy B2B K3 System Partner z systemem ERP Wniskdawcy - Element niezbędny w celu integracji bu systemów. 6. Mduł: adapter d systemu ERP Graffiti (Mduł nr 7): planwane funkcjnalnści: Adapter/wtyczka umżliwi kmunikację Platfrmy B2B K3 SYSTEM Partner z systemem infrmatycznym wykrzystywanym przez Partnera jest t system Graffiti. Element niezbędny w celu integracji bu systemów. 7. Mduł: adapter d systemu ERP Stream sft prestige(mduł nr 8): planwane funkcjnalnści: Adapter/wtyczka umżliwi kmunikację Platfrmy B2B K3 SYSTEM Partner z systemem infrmatycznym wykrzystywanym przez Partnera jest t system zarządzania przedsiębirstwem Stream sft prestige. Element niezbędny w celu integracji bu systemów. 8. Mduł: adapter d systemu ERP Stream sft vert (Mduł nr 9): planwane funkcjnalnści: Adapter/wtyczka umżliwi kmunikację Platfrmy B2B K3 SYSTEM Partner z systemem infrmatycznym wykrzystywanym przez Partnera jest t system księgwy i magazynwy nazwie Stream sft vert. Element niezbędny w celu integracji bu systemów. Uzyskanie pwyższych funkcjnalnści pzwli zautmatyzwać następujące prcesy bizneswe zachdzące między Wniskdawcą a jeg Partnerami: Prces bsługi fertwania, Prces bsługi zamówienia na usługi i prdukty, Prces zgłaszania awarii, Prces bsługi awarii, Prces raprtwania Prces rzliczeń finanswych.

16 Zakup prgramwania mdułów B2B będzie pprzedzny analizą ptrzeb wdrżeniwych Wniskdawcy raz analizą dstępnych na rynku rzwiązań.. Wybrane rzwiązania będą parte na najnwcześniejszej i innwacyjnej technlgii gwarantującej długi czas życia wdrżneg systemu B2B, jeg skalwalnść raz mżliwści rzbudwy. Usługa pprzedzająca zakup prgramwania systemu B2B, zakńczy się również wyknaniem prjektu systemu B2B, na pdstawie dknanej analizy ptrzeb wdrżeniwych. Wdrżny System B2B będzie umżliwiał łatwe przyłączanie d nieg nwych partnerów bizneswych Wniskdawcy (będzie skalwalny). W ramach prjektu zstaną zastswane Elektrniczna Wymiana Danych raz pdpis elektrniczny. Dzięki wdrżeniu systemu B2B i autmatyzacji prcesów nastąpi pprawa efektywnści działania firmy Wniskdawcy związana z: pprawą jakści bsługi partnerów, skróceniem czasu biegu dkumentów - zwiększenie szybkści przekazu i przetwarzania, redukcją ksztów wymiany dkumentów (brak kniecznści drukwania, brak kniecznści przesyłania ryginałów dkumentów, szczędnść czasu związana z wyeliminwaniem ręczneg wprwadzania dkumentów, eliminacja błędów pdczas wprwadzania danych. Należy pdkreślić, iż większść firm knkurencyjnych, pdbnej skali działania, nie psiada systemów B2B. Rzwiązanie takie ma charakter innwacyjny, dla sameg Wniskdawcy jak i Partnerów, stanwić będzie źródł silnej przewagi knkurencyjnej. Pnadt związanie Wniskdawcy i Partnerów systemem B2B pdniesie w spsób isttny rangę i jakść współpracy pmiędzy nimi twrząc więź bizneswą na wiele lat. Mduły B2B zstaną wyknane w technlgii ferwanej przez firmę Micrsft. Śrdwiskiem prgramistycznym będzie Micrsft Visual Studi Jest t kmplekswe narzędzie prgramistyczne przeznaczne d realizacji prcesu prjektwania, prgramwania raz testwania prgramwania. Visual Studi 2010 jest najnwszym i jednym z najnwcześniejszych śrdwisk develperskich ferwanym przez firmę Micrsft umżliwiającym twrzenie rzwiązań dedykwanych d efektywnej pracy w śrdwisku rzprsznym. Prjekt przewiduje wykrzystanie również technlgii firmy Micrsft w zakresie implementacji ASP.NET z elementami AJAX na bazie mdelwania CMS w bszarze Frnt End. Technlgia AJAX gwarantuje szybkie i efektywne działanie systemu w przypadku pracy zdalnej. Część Back End zstanie wyknana w Windws Frm z wykrzystaniem kntrlek Kryptn na bazie technlgii.net. Windws Frms t nwa, parta na.net Framewrk, platfrma prgramwania aplikacji dla Micrsft Windws. Zapewnia klarwny, zrientwany biektw, rzszerzalny zestaw klas, ułatwiający prgramistm twrzenie różnrdnych aplikacji Windws. Pza tym Windws Frms mże służyć jak lkalny interfejs użytkwnika w wielwarstwwych rzprsznych rzwiązaniach. Wykrzystanie gtwych kntrlek Kryptn znacząc przyspieszy prces twrzenia aplikacji, graniczy kszty związane z prjektwaniem i testwaniem. Niektóre elementy platfrmy zstaną wyknane w technlgii Flex zawierającej bezpieczne interfejsy PHP, czy JSP. Technlgia ta umżliwia szybką budwę aplikacji (szczególnie GUI graficznych interfejsów użytkwnika) przy jednczesnym zachwaniu mżliwści integracji z innymi systemami. Wykrzystywana technlgia będzie trójwarstwwa: 1) Warstwa bazy danych - będzie t baza danych klasy MS SQL lub równważnej 2) Warstwa aplikacji przy wykrzystaniu serwera IIS przechwywać będzie całą lgikę bizneswą napisaną w technlgii.net 3) Warstwa kliencka napisana w jednej z technlgii.net. Ostateczna decyzja dtycząca wybru technlgii raz platfrmy systemwej i bazdanwej zstanie pdjęta w wyniku analizy i przeglądu rzwiązań dstępnych na rynku.

17 Dzięki wykrzystaniu systemu, Wniskdawca i Partnerzy będą mgli wyknywać następujące peracje w spsób autmatyczny przy użyciu mediów elektrnicznych: udstępnianie Partnerm infrmacji na temat aktualnej ferty prduktów, udstępnianie infrmacji na temat dstępnści twaru, wyliczanie ceny raz rabatu należneg Partnerwi, blkwanie mżliwści składania zamówień p przekrczeniu limitu kredytu, regulwanie należnści za pśrednictwem mdułu e-faktur, autmatyczne dblkwanie mżliwści składania zamówień, udstępnienie infrmacji na temat twarów w prdukcji wraz z mżliwścią ich rezerwacji, pwiadamianie przekrczeniu terminu płatnści, pwiadamianie dstępnści twaru zarezerwwaneg, pwiadamianie realizacji zamówienia, wysłaniu przesyłki kurierskiej/mżliwści dbiru twaru, udstępnianie w frmie elektrnicznej faktury VAT raz faktury VAT prfrma, imprt zamówień w frmie elektrnicznej. Dzięki wdrżeniu systemu B2B i autmatyzacji prcesów nastąpi pprawa efektywnści działania firmy Wniskdawcy związana z: pprawą jakści bsługi partnerów skróceniem czasu biegu dkumentów - zwiększenie szybkści przekazu i przetwarzania redukcją ksztów wymiany dkumentów (brak kniecznści drukwania, brak kniecznści przesyłania ryginałów dkumentów, szczędnść czasu związana z wyeliminwaniem ręczneg wprwadzania dkumentów, eliminacja błędów pdczas wprwadzania danych. Należy pdkreślić, iż większść firm knkurencyjnych, pdbnej skali działania, nie psiada systemów B2B. Rzwiązanie takie ma charakter innwacyjny, a dla sameg Wniskdawcy stanwić będzie źródł silnej przewagi knkurencyjnej. Pnadt związanie Wniskdawcy i Partnerów systemem B2B pdniesie w spsób isttny rangę i jakść współpracy pmiędzy nimi twrząc więź bizneswą na wiele lat. Jak standard Elektrnicznej Wymiany Danych zstanie zastswany standard XML. Zaletami teg rzwiązania są: elastycznść - łatwe zmiany w strukturze kmunikatu, niezależnść d platfrmy sprzętwej i systemu peracyjneg - brak kniecznści instalacji sieci prywatnych lub VAN, integracja z technlgiami internetwymi, dstępnść narzędzi prgramistycznych, niskie kszty, mżliwść integracji z innymi systemami EDI. D systemu PLATFORMA B2B K3 SYSTEM PARTNER ddatkw będą zbudwane adaptery, które pzwalają na kmunikację z systemami zewnętrznymi. Warstwa aplikacji zawierać będzie interfejs w pstaci usług WebService za pmcą których będą się kmunikwać adaptery. Zstaną zbudwane następujące adaptery kmunikacyjne: 1) Adapter d kmunikacji systemu integrująceg PLATFORMA B2B K3 SYSTEM PARTNER z systemem ERP Wniskdawcy (system K3 SYSTEM). Adapter będzie się kmunikwał z systemem K3 SYSTEM. 2) Adaptery d kmunikacji z systemami ERP, księgw-magazynwymi Partnerów, którzy psiadają dedykwane rzwiązania i maja wbudwany interfejs d kmunikacji z systemami zewnętrznymi. Będą t adaptery d następujących systemów: a. Adapter d systemu ERP Graffiti, b. Adapter d systemu ERP stream sft prestige,

18 c. Adapter d systemu ERPstream sft vert, Adaptery są dedykwanymi aplikacjami, które będzie mógł knfigurwać Partner, tak aby widział kiedy i jakie dane są wysyłane d Wniskdawcy raz jakie dane d nieg przychdzą. D transprtu danych wykrzystana zstanie technlgia WebService (prtkół SOAP). Natmiast kmunikacja będzie wykrzystywała prtkół EDI (w ujednlicnym dla wszystkich strn kperacji frmacie XML). System PLATFORMA B2B K3 SYSTEM PARTNER umżliwi p strnie Wniskdawcy stwrzenie jednliteg śrdwiska, wymaganeg dla stwrzenia platfrmy autmatyzującej. Dzięki temu system autmatyzwał będzie te prcesy wewnętrzne, które są niezbędne dla siągnięcia autmatyzacji wspólnych prcesów bizneswych z Partnerami. Od strny Partnerów, system B2B pzwli na nawiązanie płączeń z systemami Partnerów raz realizwał będzie funkcjnalnści ptrzebne d autmatyzacji tej współpracy, indywidualizując dstęp dla każdeg z nich. Technlgie preklgiczne w ramach inwestycji Należy pisać czy i w jaki spsób prjekt uwzględnia kwestie eklgiczne czy przewiduje się wdrżenie nwczesnych rzwiązań infrmatycznych lub instalacji technicznych ptymalizujących efektywnść energetyczną systemu infrmatyczneg i zwiększające bezpieczeństw eklgiczne inwestycji? W przypadku gdy prjekt przewiduje zastswanie takich technlgii, należy pisać i w miarę mżliwści szacwać w frmie liczbwej przewagi planwanych d wdrżenia rzwiązań względem standardwych rzwiązań stswanych na rynku. Rzwiązania których mwa pwyżej mgą dtyczyć w szczególnści wydajnści energetycznej sprzętu infrmatyczneg, ptymalizacji zasbów IT, technlgii stswanych w systemach zasilania (pdstawweg i awaryjneg) i chłdzenia, wtórneg wykrzystania ciepła itp. Należy pisać, czy przewidywane efekty eklgiczne zastswania technlgii, których mwa pwyżej, są mżliwe d zmierzenia i szacwania, raz czy i w jaki spsób przewiduje się mnitrwanie tych mierzalnych paramentów w tku działalnści gspdarczej p zakńczeniu realizacji prjektu. Opis: Nie dtyczy Technlgie pdpisu elektrniczneg lub elektrnicznej wymiany danych, eliminacja papierweg biegu dkumentacji Należy wskazać czy w ramach realizacji prjektu nastąpi wdrżenie technlgii pdpisu elektrniczneg lub elektrnicznej wymiany danych. W przypadku, gdy przewiduje się wdrżenie któregś z ww. typów technlgii, należy je pisać raz przedstawić spsób ich wdrżenia, spsób i zakres ich stswania w ramach rzwiązania elektrniczneg biznesu typu B2B autmatyzująceg prcesy bizneswe pmiędzy współpracującymi przedsiębircami. W szczególnści należy kreślić: czy technlgie te są ustandaryzwane (np. bezpieczny pdpis elektrniczny z certyfikatem kwalifikwanym i EDIFACT); w jakim stpniu są technlgiami skalwalnymi (np. pzwalającymi na ich zastswanie w klejnych prcesach bizneswych, przy zmiennej liczbie użytkwników systemu i bsługiwanych peracji gspdarczych, w relacjach z klejnymi przedsiębircami, w kmunikacji z innymi systemami infrmatycznymi itp.); prcesy bizneswe, w których technlgie te znajda zastswanie. Należy wskazać (szacwać) w jakim stpniu wdrżenie systemu B2B z zastswaniem teg typu technlgii, przyczyni się d eliminacji biegu dkumentacji w frmie papierwej w prcesach bizneswych, w których te technlgie znajdą zastswanie. Opis: Wniskdawca zakłada implementację zaawanswaneg pdpisu elektrniczneg parteg asymetryczny algrytm kryptgraficzny RSA. Z każdeg kmunikatu przesyłaneg przez jedną ze strn kmunikacji bliczny zstanie skrót SHA1, a następnie zstanie n zaszyfrwany kluczem prywatnym, wygenerwanym w trakcie rejestracji Partnera w Systemie i dłączny d przesyłanej wiadmści. Weryfikacja pdpisu zstanie zrealizwana dzięki repzytrium kluczy publicznych, które psłużą d

19 rzszyfrwania pdpisu. P bliczeniu skrótu wiadmści znajdującej się w repzytrium i prównaniu z trzymanym tekstem jawnym mżliwe będzie ptwierdzenie autentycznści kmunikatu. System zapewni wsparcie dla generwania asymetrycznych kluczy publicznych raz prywatnych. Klucze dla Partnerów generwane będą bezterminw, jednak system przewiduje mżliwść generacji nwej pary w wyjątkwych przypadkach. Klucze publiczne składwane będą w bazie danych p strnie urządzenia serwerweg natmiast klucze prywatne zapisywane zstaną na dysku lkalnym stacji rbczej i będą ddatkw szyfrwane symetrycznym algrytmem 3DES przy pmcy hasła ustalneg w prcesie generacji klucza c zapewni chrnę klucza przed jeg niepwłanym użyciem. Dla Partnerów krzystających z systemu krdynacji udstępniny zstanie panel służący d zarządzania kluczami raz dnwienia pdpisów pd dkumentami znajdującymi się w repzytrium w przypadku zmiany aktywneg klucza na nwy. Zastswanie pdpisu elektrniczneg w relacji Wniskdawcy i Partnera wynika z następujących przyczyn: kniecznści skrócenia czasu realizacji prcesów pprzez uniknięcie wielkrtnie przesyłanych drukwanych dkumentów, wprwadzenia szczędnści pprzez redukcję liczby wydruków, ksztów ich przesyłania (kszty telekmunikacyjne i pcztwe), ksztów ich archiwizacji. skróceniem dstępu d archiwum dkumentów pprzez stwrzenie elektrniczneg repzytrium umów, fert, zamówień, prtkłów, raprtów i faktur. zastswanie pdpisu elektrniczneg d prcesów bizneswych umżliwi realizacje prcesów na zasadzie wrkflw w rzprsznych gegraficznie lkalizacjach Partnera i Wniskdawcy. Integracja systemu B2B, pracująceg u Wniskdawcy, z systemami Partnera będzie w istcie plegała na wdrżeniu prjektu elektrnicznej wymiany infrmacji. Będzie t frmat XML. W plikach XML zawarte będą bk treści dkumentów, wszystkie niezbędne infrmacje (kreślne w standardzie XML), które taką wymianę będą umżliwiać. Wymiana danych dbywać się będzie za pśrednictwem serwerów pcztwych, które zapewnią transakcyjnść peracji. Dzięki temu Wniskdawca będzie miał pełną infrmację tym czy infrmacja dtarła d wewnętrzneg systemu C&C-Center i d Partnera. Pnadt peracja będzie wyknywana autmatyczne i bezpiecznie. Bezpieczeństw będzie gwarantwane przez prtkły wykrzystywane przez serwery pcztwe. Wdrżenie elektrnicznej wymiany danych dbędzie się w zakresie prac wdrżeniwych mdułów systemu B2B. Kniecznść zastswania Elektrnicznej Wymiany Danych pmiędzy Wniskdawcą i Partnerem wynika z następujących przyczyn: Ptrzeby redukcji ksztów związanych z wymianą dkumentów (brak kniecznści drukwania, brak kniecznści przesyłania ryginałów dkumentów, szczędnść czasu związana z wyeliminwaniem ręczneg wprwadzania dkumentów, eliminacja błędów pdczas wprwadzania danych. Dążenia d skrócenia czasu biegu dkumentów - zwiększenie szybkści przekazu i przetwarzania, Skrócania cyklu sprzedaż -fakturwanie-zapłata (pprawa cash-flw) Chęci usprawnienie rganizacji i biegu infrmacji, Ptrzeby wzmcnienia więzi między partnerami. Współpraca Wniskdawcy z Partnerami piera się na następujących prcesach bizneswych: Prces fertwania Partner ma mżliwść zamawiania usług, których zasady świadczenia są bjęte umwą współpracy. Wymagane jest pisemne zamówienie usług/dstaw (mail, fax). Zapytanie fertwe przygtwuje sba dpwiedzialna merytrycznie za zlecenie p strnie Partnera. Częst etap uzyskiwania ferty jest złżny i wymaga kilku iteracji. Jeżeli usługa/dstawa bazuje na cenniku umwy współpracę zamówienie jest zatwierdzane przez sbę merytrycznie dpwiedzialną za realizację umwy, p czym zamówienie trafia d akceptacji d kierwnictwa firmy. STARY SYSTEM Partner składa zapytanie fertwe na usługi (mail, fax). Na tej

20 pdstawie Wniskdawca przygtwuje fertę i przekazuje ją na piśmie d partnera (mail, fax). Partner zgłasza swje uwagi (telefn), Wniskdawca przekazuje uzgdniną fertę d Partnera (mail, fax). NOWY SYSTEM Partner składa d systemu B2B zapytanie fertwe. System infrmuje Wniskdawcę złżnym zapytaniu fertwym. Na pdstawie teg zapytania, przygtwuje n fertę w systemie B2B, który infrmuje Partnera, że zstała dala nieg przygtwana ferta. Oferta ta jest sygnwana pdpisem elektrnicznym Wniskdawcy. P negcjacjach Partner zatwierdza w systemie B2B fertę c ptwierdza pdpisem elektrnicznym. W prcesie wykrzystywane jest elektrniczna wymiana danych i pdpis elektrniczny Prces bsługi zamówienia na usługi i prdukty Ptwierdzenie trzymania zamówienia przez Wniskdawcę pwduje u Partnera pwstanie zlecenia wewnętrzneg, d któreg przypisana jest sba dpwiedzialna za krdynację jeg realizacji. Osba ta zgdnie z bwiązującymi prcedurami zarządza realizacją zlecenia wewnętrzneg, zapewnia sbie zasby realizacyjne, dpwiada za dkumentację i raprty. Osba ta dpwiada za wszystkie ustalenia z Wniskdawcą dtyczące realizacji zamówienia. P wyknaniu usługi przez Wniskdawcę przygtwywany jest prtkół dbiru, który stanwi pdstawę d przyjęcia faktury. STARY SYSTEM pza systemem infrmatycznym Partner zarządza zleceniem świadczenia usług. P ich zakńczeniu sprządzany jest prtkół dbiru prac pdpisywany przez Partnera i Wniskdawcę, który jest przesyłany d Wniskdawcy (mail, fax). NOWY SYSTEM w systemie B2B twrzne jest zlecenie wewnętrzne d któreg przyprządkwana zstaje sba Prject managera. Osba ta zarządza realizacją zlecenia występując zasby w systemie B2B. P zakńczeniu realizacji zlecenia, system B2B generuje prtkół dbiru, który p zatwierdzeniu pdpisywany jest pdpisem elektrnicznym przez bie strny. W prcesie wykrzystywane jest elektrniczna wymiana danych i pdpis elektrniczny Prces zgłaszania awarii Pprawa prduktów knsultingwych jest zwykle zdarzeniem wymagającym reakcji i rzwiązania prblemu. Partner becnie ma mżliwść zgłaszania błędów pprzez fax i pcztę elektrniczną. Zgłszenie następuje z reguły przez Klienta kńcweg Partnera i jest przekazywane mailw d sby dpwiedzialnej za bsługę daneg Klienta. Osba ta wyknuje następujące czynnści: zgłszenie jest ewidencjnwane i kategryzwane, zgłszenie zastaje przesłane Wniskdawcy pprzez pcztę elektrniczną, w razie ptrzeby udzielane są ddatkwe infrmacje, ptwierdzenie przyjęcia Zgłszenia d realizacji trzymane d Wniskdawcy jest ewidencjnwane. STARY SYSTEM Partner zgłasza mail em lub fax em błąd. Wniskdawca kntaktuje się telefnicznie, mailw i dprecyzwuje zgłszenie pdając jedncześnie sygnaturę zgłszenia błędu. NOWY SYSTEM Partner zgłasza w systemie B2B błąd, system autmatycznie nadaje sygnaturę błędu i infrmuje Wniskdawcę zgłsznym błędzie. Wniskdawca mże dprecyzwać zgłszenie krzystając z systemu B2B. Przyjęcie błędu ptwierdzane jest pdpisem elektrnicznym. W prcesie wykrzystywane jest elektrniczna wymiana danych i pdpis

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo dkryj swój biznes na nw QlikView t nwczesna pełnwymiarwa platfrma analityczna, służąca d samdzielneg przeprwadzania zaawanswanych analiz we wszystkich bszarach bizneswych firmy. T rzwiązanie Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

ARRA Group solidny pracodawca

ARRA Group solidny pracodawca Prgram ARRA Grup slidny pracdawca 1 Cel prgramu Celem realizacji Prgramu ARRA Grup slidny pracdawca jest zaprezentwanie jak najszerszym kręgm spłecznym atutów firmy jak wartściweg pracdawcy, z którym wart

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo