OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej formy ewidencji księgowej, jak i dostosowanie go do indywidualnych wymogów (w tym potrzeb podmiotów zagranicznych i ich krajowego ustawodawstwa), a następnie zintegrowaniu go z systemami Partnerów i własnymi służącymi do: a) generowania informacji zarządczej (system Partnera) typu business intelligence, b) zarządzania komunikacją biznesową (system Partnera oraz własny) c) obsługi projektowo-rozliczeniowej rynku deweloperskiego (system Partnera). W wyniku połączenia tych systemów powstaną dwa rozwiązania działające w chmurze (cloud computing): 1) pierwsze rozwiązanie stanowiące połączenie raportowania busienss intelligence z systemem finansowo-księgowym - rozwiązanie dające zaawansowane narzędzie do zarządzania rentownością, płynnością, informacją zarządczą i ewidencją księgowo-podatkową oraz 2) drugie rozwiązanie - rozwiązanie analogiczne jak powyżej dedykowane dla branży developerskiej. Główne cele projektowanego systemu finansowo-księgowego to: a) uporządkowanie i organizacja obiegu dokumentów, w tym wielopoziomowej weryfikacji, b) automatyzacja księgowania dokumentów, c) automatyzacja komunikacji z Partnerami poprzez przyjmowanie dokumentów i danych wejściowych oraz automatyczne wysyłanie informacji, rozliczeń, wiadomości, d) umożliwienie śledzenia dokumentów i uzyskania szczegółowych raportów dotyczących dokumentów, e) umożliwienie łatwego dostępu do wszystkich danych księgowych za pomocą Internetu. 1

2 Założenia funkcjonalne systemu B2B Procesy biznesowe objęte systemem B2B: 1. proces tworzenia rozwiązań wspólnych dla różnych form ewidencyjnych ( typu zakładanie kontrahenta) 2. proces księgowości pełnej 3. proces księgowości uproszczonej 4. proces księgowości zryczałtowanej Moduły księgowości odpowiadają wybranej przez Partnera formie opodatkowania: a) pełnej księgowości b) księgowości uproszczonej c) księgowości zryczałtowanej. Moduły Pełnej Księgowości, Księgowości Uproszczonej i Księgowości Zryczałtowanej powinny zapewnić współpracę z modułem Konfiguracji Klienta (w funkcjonalności Konfiguracji Partnera), z tą różnicą, że powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z wymagań odnoszących się do wskazanych typów księgowości. Moduły te będą obejmować procesy wprowadzania poszczególnych dokumentów księgowych, ich weryfikację oraz automatyczne księgowanie. 5. proces zarządzania dokumentami Moduł repozytorium powinien pozwolić na wyszukiwanie, śledzenie i agregację wszystkich procesów oraz dokumentów księgowych Partnera z zakresu świadczonych usług na podstawie zgromadzonych w Systemie dokumentów oraz uruchomionych procesów, według zadanych kryteriów. Repozytorium dokumentów będzie zapewniało do nich dostęp zgodnie z przypisanymi uprawnieniami dla poszczególnych grup użytkowników Systemu po stronie Partnera i Beneficjenta. Repozytorium Dokumentów ma być narzędziem służącym do zarządzania dokumentami - plikami i powiązanymi z nimi polami informacyjnymi. Przy czym poprzez dokument rozumie się nie tylko plik (załącznik), ale również całość atrybutów opisujących dokument Moduł repozytorium powinien w szczególności zapewnić realizację następujących użyteczności: a) obliczanie zobowiązań podatkowych i informowania o nich Partnera (po wyeksportowaniu widoku z listą dokumentów do pliku xls) b) przygotowanie wymaganych raportów finansowych przez pracowników 2

3 c) controlling i analizę finansową z możliwością uwzględniania filtrowania danych według założonych warunków. 6. proces konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez Partnera 7. proces konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez administratora Moduł powinien posiadać funkcjonalność pozwalającą na konfigurację Partnera. Użytkownik ma mieć możliwość zarządzania informacjami dotyczącymi firmy będącej Partnerem. Możliwe będzie konfigurowanie: a) Płatności b) Użytkowników c) Danych firmy d) Kontrahentów 8. proces zarządzania płatnościami System powinien realizować proces przygotowania listy niezrealizowanych zobowiązań i rejestracji dokonania płatności. System realizuje proces controllingu i analizy finansowej z możliwością uwzględniania filtrowania danych wg założonych warunków. Moduł Płatności wyświetla spis nierozliczonych faktur zakupu oraz dokumentów sprzedaży. Jest to lista faktur dokumentów Partnera, których status płatności nie został określony przez Partnera jako zapłacony. Moduł Płatności wyświetla wprowadzone ręcznie przez pracownika wartości następujących opłat: a) Podatek dochodowy - w zależności od formy opodatkowania PIT-5/5L PIT -4/8A Ryczałt CIT-2 b) Podatek VAT - dla płatników VAT c) Płatności ZUS Społeczne Zdrowotne FP i FGŚP Użytkownik powinien mieć możliwość wygenerowania do wydruku uzupełnionego formularza przelewu do wyżej wymienionych płatności. 3

4 9. proces raportowania systemowego Raporty dostępne będą wyłącznie dla Administratora oraz Kierownika. Moduł raportów systemowych powinien realizować proces weryfikacji i obliczania czasu wykorzystania Systemu przez pracowników, przeznaczonego na obsługę poszczególnych Partnerów. Dzięki zastosowaniu tego modułu Partner na podstawie zestawień czasu poświęcanego na obsługę swoich Partnerów będzie mógł ocenić rentowność każdego z obsługiwanych podmiotów. Moduł będzie również prezentował Dziennik Zdarzeń, w którym Administrator będzie miał dostęp przeglądu wszystkich akcji podejmowanych w systemie przez Księgowych i Kierowników w zakresie: a) Dodawania, edycji, usuwania, akceptacji, odrzucania i komentowania dokumentów b) Udzielania odpowiedzi Partnerom c) Zalogowanie do systemu d) Informacje te będą wyświetlane w formacie: e) Pracownik f) Data g) Godzina h) Partner i) Akcja W ramach tej funkcjonalności zakłada się, że System zapewniał będzie: a) Integrację zgodnie ze standardem xml/edi b) Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego 10. funkcjonalność integracji (standard XML/EDI) Moduł ten powinien umożliwiać: a) szeroką parametryzację i pozwolić w krótkim czasie przystosować moduł do kolejnego formatu transferowego, b) definiowanie niestandardowych formatów wymiany informacji, c) przesyłanie przez Partnera do Systemu faktur wystawionych w formie elektronicznej (z systemów finansowych, magazynowych Partnera). d) dołączenie innych systemów nie obsługujących xml poprzez zastosowanie dodatkowych adapterów 4

5 11. funkcjonalność bezpieczny podpis elektroniczny Moduł ten powinien umożliwiać przechowywanie faktur w wersji elektronicznej i ich udostępnianie organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej dokonującym kontroli dokumentacji Partnerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Moduł umożliwia też potwierdzanie przekazywania dokumentów i/lub transferu danych między Partnerami lub między Partnerami a Klientami. 12. mobilny dostęp do systemu System powinien być dostępny dla Partnera również z poziomu urządzeń mobilnych (POA, Smartfony) i umożliwiać przynajmniej następujące funkcje: a) Przeglądanie Systemu: modułu księgowego, modułu repozytorium, modułu płatności, modułu konfiguracji Partnera, stron pomocy b) Akceptację dokumentów c) Odznaczanie zapłaconych faktur d) Komunikację z pracownikami poprzez wysłanie zapytania do Księgowego lub Kierownika 13. Zaawansowane raportowanie (funkcjonalność business inteligence) jako konsekwencja integracji systemów Tworzenie raportów na podstawie danych gromadzonych w innych systemach (w tym przypadku na bazie tworzonego systemu). Pozwala na przygotowywanie szablonów raportów w ramach których można wskazać dane potrzebne do raportu w oparciu o wykorzystanie zasad analogicznych jak przy tworzeniu baz danych. Również w formie pulpitu menedżerskiego, czyli danych wyświetlanych zainteresowanym i uprawnionym osobom. Podsumowując System B2B składać się będzie z następujących modułów: 1. moduł księgowości wspólnych dla różnych form ewidencyjnych 2. moduł księgowości pełnej 3. moduł księgowości uproszczonej 4. moduł księgowości zryczałtowanej 5. moduł repozytorium dokumentów 6. moduł konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez Partnera 7. moduł konfiguracji Partnera (lub Klienta) przez administratora 8. moduł zarządzania płatnościami 5

6 9. moduł raportowania systemowego 10. funkcjonalność integracji (standard XMLlEDI) 11. funkcjonalność bezpieczny podpis elektroniczny 12. funkcjonalność wersja mobilna systemu Założenia techniczne systemu B2B Do budowy Sytemu B2B planuje się użycie technologii ASP.NET oraz bazy danych na MS SQL Server. Zewnętrzne biblioteki to m.in. EOPDF, jouery, jquery.ui. [PM]. System wspomagający obieg dokumentów księgowych oraz informacji z Partnerami powinien zostać stworzony w technologii Microsoft ASP.NET z dodatkowym użyciem technologii AJAX. Technologia ASP.NET - framework (szkielet budowy aplikacji) aplikacji internetowych stworzony przez Microsoft, służy do budowania dynamicznych stron internetowych, aplikacji internetowych i XML-owych usług sieciowych. ASP.NET jest częścią platformy.net i następcą technologii ASP. Jest oparty na CLR (Środowisko Uruchomieniowe Wspólnego Języka, w skrócie CLR), pozwalając programistom na używanie dowolnego języka dostępnego w platformie.net (na przykład CH/CLI, C#, J#, Delphi 8). Planowany System powinien wykorzystywać system zarządzania bazą danych, SQL Server (MS SOL), który jest rozpowszechniony przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact- SQL (czyli rozszerzenie języka SQL umożliwiające tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne), który stanowi rozwinięcie standardu ANSI (American National Standards Institute instytucja ustalająca normy techniczne obowiązujące w USA)/ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Przygotowywanie i funkcjonowanie Systemu powinno opierać się na działaniu 3 oddzielnych serwerów, co zwiększa bezpieczeństwo realizowanych procesów programowania, pozwala na utrzymanie przejrzystości w budowie architektury systemu oraz pozwala na przyszłe modyfikowanie systemu. Wykorzystane powinny zostać następujące serwery: a) serwer aplikacyjny produkcyjny, b) aplikacyjny przedprodukcyjny, c) baz danych 6

7 Dzięki zastosowaniu wyżej opisanych technologii System będzie dostępny z każdego miejsca na świecie o dowolnym czasie z poziomu 3 urządzeń: a) przeglądarki internetowej, b) telefonu komórkowego, c) urządzenia przenośnego typu POA Interfejs wymiany danych Każde z wdrożonych rozwiązań informatycznych powinno zostać wyposażone zostanie również w uniwersalny interfejs komunikacyjny, mający umożliwić wymianę danych pomiędzy stosowanymi u Beneficjenta i Partnerów systemami informatycznymi. Interfejs ten powinien umożliwić pobieranie informacji specyficznych dla danego systemu źródłowego, np.: lista osób danego typu, dane osobowe, dane adresowe, dane finansowe, lista dokumentów danego typu, lista zadań, lista obiektów danego typu. Interfejsy komunikacyjne pozwolą także na wymianę plików danych, dokumentów tekstowych. W interfejsie powinna zostać zaprojektowana funkcja o ogólnej postaci, którą można będzie (na etapie integracji z danym systemem zewnętrznym) skonfigurować w dowolny sposób (tzn. do przekazywania zdefiniowanego zbioru atrybutów). Lista funkcji zawartych w tym interfejsie może wyglądać następująco: a) PobierzListeOsob(Typ) b) PobierzSzczegolyOsoby(ID) c) PobierzListeOokumentow(Typ) d) PobierzSzczegolyOokumentu(ID) e) PobierzListeObiektow(Typ) f) PobierzSzczegolyObiektu(ID) g) WysljListęObiektow(Typ) h). Celem EDl jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDl pozwala poprawić czasową dostępność informacji i zmniejszyć pracochłonność procesu. Systemy biorące udział w wymianie danych będą komunikowały się przez paczki komunikatów o ustalonej strukturze. Ze względu na 7

8 niedostępność komunikatów EDIFACT w obecnej strukturze teleinformacyjnej przedsiębiorstwa, zdecydowano się na wybór komunikatów w formacie SOAP/XML lub CSV, UTF8, wspieranym przez wszystkie kluczowe systemy, które będą brały udział w wymianie danych. Medium wymiany komunikatów może być protokół SFTP, FTP, HTTPS, HTTP lub inny równoważny. Format wymiany danych pomiędzy systemami obejmuje dowolną ilość komunikatów przekazywanych w formacie SOAP/XML lub CSV, UTF8, z nazwami pól w pierwszym wierszu i datami w formacie ISO YYYYMMDD. Wszystkie komunikaty podlegają logowaniu w postaci plików. Każdy komunikat jest jedną linią w pliku wymiany, z rozkodowanymi słownikami i identyfikatorami własnymi służącymi do synchronizacji danych. Kolejność pól komunikatu może być dowolna i musi się zgadzać z kolejnością pól w nagłówku komunikatu. Sprawdzenie poprawności danych i eskalowanie informacji o błędach należy do systemu odbierającego dane. Tym samym zaprojektowany interfejs powinien być równoważny z rozwiązaniami EDI/EDIFACT (standardu najczęściej stosowanego w UE), czyli powinien przekazywać dane o określonej strukturze, poprzez uzgodnione standardowe komunikaty, z jednej aplikacji komputerowej do drugiej, środkami elektronicznymi, bez lub z minimalną interwencją człowieka. Przy projektowaniu finalnego rozwiązania pod uwagę powinny być brane stosowne normy: a) podstawowa norma UN/EDIFACT - zasady składni, które zostały przyjęte także przez Międzynarodową Organizację Standardów ISO jako norma ISO 9735.CEN (Europejski Komitet Normalizacji) przyjął ją jako normę europejską EN 29735, b) Polska Norma PN-90/T Elektroniczna Wymiana Danych dla Administracji, Handlu i Transportu (EDIFACT) - zasady składni dla warstwy zastosowań. Podpis elektroniczny W celu realizacji funkcjonalności bezpiecznego podpisu elektronicznego powinna zostać zainstalowana na serwerze aplikacyjnym usługa wystawcy certyfikatów jako "autonomiczny główny urząd certyfikacji". Za pomocą tej usługi będą wystawiane certyfikaty dla użytkowników portalu. Każdy użytkownik operujący na stacji roboczej, z której łączy się z portalem zobligowany zostanie do zainstalowania otrzymanego certyfikatu oraz dodania certyfikatu głównego urzędu certyfikacji. Na stacji roboczej zostanie także zainstalowany komponent CAPI COM firmy Microsoft, za pomocą którego przeprowadzana będzie procedura elektronicznego podpisywania danych oraz weryfikacja podpisów elektronicznych. 8

9 W przypadku takiej potrzeby (na żądanie Partnerów lub Klientów) można zastosować rozwiązanie alternatywne lub uzupełniające w postaci mobilnej. Innowacyjność wdrożenia Polkomtel, MobiCert i MobiTrust to przede wszystkim sama implementacja techniczna, oraz kwestie organizacyjne, związane z dystrybucją certyfikatów. Sama architektura mobilnego podpisu jest opisana obszernie w literaturze fachowej i uznanych standardach. Bezpieczeństwem urządzeń do składania podpisu elektronicznego zajmuje się znany wszystkim specjalistom w tej dziedzinie dokument CWA ("Guidelines for the implementation ot Secure Signature-Creation Oevices" - dokument European Committee For Standardization - Europejski Komitet Normalizacyjny, CEN w 2004). W dokumencie tym - mającym charakter rekomendacji - urządzenia oparte o telefon komórkowy są traktowane jak każde inne urządzenie do składania podpisu elektronicznego i ich bezpieczeństwo jest szczegółowo analizowane. W przypadku mobilnego podpisu usługi te są zdefiniowane przez standardy opracowane z kolei przez Europejski Instytut Standardów Telekomunikacji (ETSI), a konkretnie przez standardy z grupy "Mobile Signature Service" (ETSI TS oraz TR ). W Mobilnym epodpisie nie zmienia się rola klucza prywatnego - nadal jest on generowany i przechowywany w karcie kryptograficznej, zaś poświadczeniem certyfikatu zajmuje się kwalifikowane centrum certyfikacji. W tym zakresie dostawcą usług certyfikacyjnych dla Mobitrust jest MobiCert. Podpisany dokument jest wysyłany do instytucji publikującej formularz automatycznie. Następnie może ona udostępnić na tej samej stronie np. poświadczenie odbioru, formularz płatności lub inne dane przewidziane w procesie biznesowym. 9

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009

MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY. Noty o wersji. Rozwiązania SAP. SAP Business One 2007 A 2007 A SP01. Czerwiec 2009 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Noty o wersji Rozwiązania SAP SAP Business One 2007 A i 2007 A SP01 Czerwiec 2009 Ikony Ikona Znaczenie Ostrzeżenie Przykład Nota Zalecenie Składnia Konwencje pisowni Styl czcionki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo