Pamiętajmy o Kasie Zagoiói!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pamiętajmy o Kasie Zagoiói!"

Transkrypt

1 R ok X II N r 3 Lwów, dnia 1 M arca 1898 Organ Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z le lk ie m Księstwem Krakowskiem W ych od zi każdego 1 go dnia w m iesiącu И З-есЗаЛгсзга, i AćLrriiiiistrac^a, -we iglica, l?iełra,rsł a, 1 12 II piętro P rz e d p ła ta : Ogłoszenia: W miejscu: rocznie 2 złr 40 et I Z przesyłką: rocznie 2 złr 80 ct półrocznie 1 20 półrocznie 1 40 D la członków zw iązkow ych straży pożarnych z p rzesyłką Za całą stronicę 5 złr ct ćwierć s t r o n i c y 1 50 Za jeden wiersz petitowy albo jego miejsce 3 centy rocznie 50 cnt I Cześć urzędowa Pamiętajmy o Kasie Zagoiói! i Protokół II posiedzenia Rady Zawiadowczej w IX okresie K rajowego Związku O chotniczych Straży Pożarnych odbytego w duiu 5 lutego 1898 \ IV Sprawozdanie kasowe za czwarty (Ref Dr Karol Kowalski) V Sprawozdanie Komisyi technicznej Cwiklicer) 1 /8 2 2 ^ III Sprawozdanie z czynności Komitetu wykonawczego za czas od 1 października 1897 do 31 stycznia 1898 (Ref Dr Alfred Zgórski) VI Sprawozdanie Komitetu dwik Cwiklicer) kw artał 1897 r (Ref Dr Ludwik redakcyjnego (Ref Dr L u VII Sprawa zwrotu wydatków za przewóz przyborów po żarnych do pożarów w obcych gminach (Ref Antoni Bahr) M iejsce zebraniu : Biuro Krajowego Związku Początek posiedzenia: Godzina 5V4 po południu O becni: P r z e w o d n i c z ą c y : Adam książę Sapieha VIII Przyznanie honorowej odznaki p Franciszkowi Zabie rowskiemu w Gorlicach (Ref Dr A Zgórski) C z ł o n k o w i e R a d y : Dr Alfred Zgórski, Dr Lu dwik Cwiklicer, Dr Zygmunt Miczyński, Dr Karol KowalWładysław Miihln, Antoni Bahr i Bruno Hryniewicz X Sprawa powoływania naczelników straży pożarnych do Komisyi budowlanych i innych policyjno ogniowej n a tury (Ref Władysław Miihln) Opisujący p r o t o k ó ł : Antoni Szczerbowski " posiedzeniu bierze także udział Dr Joachim Baroszewitz, urzędnik Wydziału Krajowego Porządek dzienny: I Zagajenie i wręczenie związkowych honorowych od znak członkom Iiady Zawiadowczej II Zatwierdzenie protokołu I posiedzenia Rady Zawia dowczej z dnia 9 października 1897 IX Sprawa stałego subweneyonowania straży pożarnych w gminach wiejskich (Ref Autoni Bahr) XI Projekt lustracyi straży pożarnych w r Bruno Hryniewicz) 1898 (Ref XII Ćwiczenia konkurencyjne w r 1900 (Ref Sekretarz) XIII Ustanowienie przepisowego umundurowania i odznak dla członków Rady zawiadowczej (Ref Antoni Bahr) XIV Udzielenie zapomóg strażom pożarnym fred Zgórski) XV Zgłaszanie samoistnych wniosków (Ref Dr Al

2 U c h w a ły : Sprawę wniesienia do Koła Polskiego zażalenia na M i nisterstwo kolejowe względem zniżeń cen biletów jazdy dla Przewodniczący zagajając posiedzenie Rady poświęcił strażaków, przedstawił Referent Komitetowi wykonawczemu, gorące wspomnienie ś p S t a n i s ł a w o w i P o l a n o w- albowiem dowiedział się w krótkiej drodze o istnieniu n a stępujących przepisów, co do opustów na kolejach skarbo s k i e m u, członkowi tejże Rady, a zgromadzeni z wyrazem wych : serdecznego żalu przez powstanie uczcili pamięć przyjaciela a) dla jazd korporacyjnych udziela się zniżenia 50%, i obrońcy strażactwa krajowego przy pociągach osobowych, jeżeli razem na odległość nad Następnie po stosownem przemówieniu wręczył Prze wodniczący h o n o r o w e z w i ą z k o w e o d z n a k i człon 50 kilometrów jedzie III klasą przynajmniej 875 osób, kla są II osób 200, a klasą I osób 100 i jeżeli razem do 3 dni kom Rady zawiadowczej : D r L u d w i k o w i C w i k l i c e w racają; jeżeli powyższa ilość osób razem t y l k o wyjeż r o w i za 80-to letnią, W ł a d y s ł a w o w i Mii h l n o w i i B r u n o n o w i H r y n i e w i c z o w i za 25-eio letnią n ie dża z tej samej stacyi, a wraca osobno, opust ten wynosi tylko ; przerwaną, wierną i walną służbę strażacką b) zniżkę połowy ceny b letu jazdy Ш klasą otrzy ad I I Zatwierdzono protokół I posiedzenia Rady Zawiadow mać mogą osoby ubogie, których ubóstwo stwierdzi c k Starostwo ; wyklnczonemi od tego dobrodziejstwa są osoby, czej z dnia 9 października 1897 r posiadające jakąkolwiek stałą płacę, ad I I I W obec tych przepisów, które są ściśle wykonywane, Dr A l f r e d Z g ó r s k i zdaje sprawę z czynności Ko pestawienie żądania do Koła Polskiego nie ma szans powo mitetu wykonawczego dzenia, a Komitet wykonawczy postanowił wsfrzymać się Sprawozdanie to opiewa: z wniesieniem odnośnej petycyi i uprosił Dr Alfreda ZgórW ykonanie uchw ał I posiedzenia Rady Zawiadow czej w IX okresie skiego, aby przy sposobności pobytu w Wiedniu traktował 1 Ponieważ ochotnicze straże pożarne w H a l i c z u tę sprawę w Ministerstwie Kolej o wem M o g i l a n a c h, S t a r e m S i o l e i M i l ó w c e pomi Ody wedle 14 regulaminu Kasy zapomóg Rada Zamo kilkunastu upomnień i uwiadomienia prezesów i naczel wiadowcza ma stale unormować dzienne zapomogi skoro ników tych straży o uchwale Rady Zawiadowczej z dnia majątek tej Kasy osiągnie wysokość z ł, przeto Ko 9 października 1897 r, zaległości na rzecz Związku nie mitet wykonawczy, któremu Referent sprawę tę także przed wyrówuały, a nawet na odezwę, zagrażającą im wykreśle stawił, postanowił z ewcntualnem podwyższeniem dziennego niem ze Związku, nie odpowiedziały, przeto Komitet wyko zasiłku wstrzymać się do tego czasu nawczy wykreślił te straże pożarne z listy straży związko Jak wiadomo sprawa przymusowej asekuracyi spoczy wych wa w osobnej Komisyi, z członków Rady Państwa złożo2 Uchwalone do regulaminu Kasy Zapomóg dodatki, nej ; a ponieważ Rada Państw a obecnie nie urzęduje, po zamieszczono w nowym nakładzie tych regulaminów, które stanowił Komitet wykonawczy sprawy tej obecnie nie się strażom pożarnym na żądanie bezpłatnie wysyła ruszać 8 Ogłoszono w Przewodniku pożarniczym o ulgach Sprawa opodatkowania Towarzystw asekuracyjnych na i zniżeniach cen za kąpiele, a Komitet wykonawczy wysłał rzecz obrony pożarnej w kraju postąpiła znacznie D r J ozarządom tych Zakładów kąpielowych podziękowania a c h i m R a r t o s z e w i c z, którego Wysoki Wydział K ra Prośby naszej o zniżenia nie załatwiły jeszcze Zarzą jowy do Związku, celem porozumienia się w sprawach s tra dy zakładów kąpielowych w L u b i e n i u, S z c z a w n i c y, żactwa i pożarnictwa krajowego wydelegował, rozpoczął p r a R y m a n o w i e i R a b c e, a c k Zarząd zdrojowy w Kry cę nad sprawozdaniem i projektem ustawy o opodatkowa nicy doniósł, że nie jest kompetentnym do udzielania janiu Towarzystw asekuracyjnych na rzecz obrony pożarnej kichkolwiekbądź ulg w używaniu tamtejszych urządzeń ką i przyrzekł Komitetowi wykonawczemu poczynić starania, pielowych ; w obec tego Komitet wykonawczy odniósł się aby ustawa taka przyszła pod obrady Sejmu na następnej do Wysokiego c k Namiestnictwa z odnośnem przedsta kadencyi Komisya techniczna złoży sprawozdanie z obrad nad wieniem i z prośbą o przychylne załatwienie sprawy 4 Wysokiemu Wydziałowi krajowemu przedłożył Ko sprawą powiększenia liczby członków tej Komisyi i wystawy mitet wykonawczy odpis rachunku kosztów urządzenia VIII przyborów dymowych Zjazdu strażackiego w Dobromilu Komitet wykonawczy uchwalił, aby nie zmieniać kształ 5 Wysłano uwiadomienia o wyborze członkom Komi tu s z e w r o n a odźńak na rękawach z taśmy czerwonej, tetu redakcyjnego i Komisyi r e k w i z y t o w e j, której n a srebrnej i * złotej, które przyznają Wydziały Towarzystw zwę zmienił Komitet wykonawczy i postanowił odtąd nazy strażackich swoim czynnym członkom za odznaczenie się i wać K o m i s y ą t e c h n i c z n ą, bo nazwa ta więcej ce krótsze terminy nieprzerwanej a gorliwej służby, bo kształt lowi i przeznaczeniu tej Komisyi odpowiada proponowanej przez ochotniczą straż pożarną w Przemyślu 6 Z przydzielonych i rozesłanych referentom uchwał odznaki jest także podobny do odznak, których c k wojsko VIII Zjazdu strażackiego w Dobromilu zamieściliśmy na dla jednorocznych ochotników używa; natom iast przyjął ko porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia referaty pp mitet wykonawczy za zasadę, że odznaki z czerwonej weł Antoniego Babra i Władysława Miihlna nianej taśmy należy przyznawać za 5 cio letnią służbę, sre-

3 brnę za 10-letnią, a złote za 15-letnią służbę Trzy odzna ki czerwone, nadane za odznaczenie się lub za bardzo gor liwą służbę, bez względu na lata służby, zastępują się jedną srebrną, a trzy srebrne jedną złotą Odznaki za 20-to, 25-cio, 80-to i dalszą co 5 lat służbę, nadaje Krajowy Związek, a podania o te h o n o r o w e, z w i ą z k o w e o d z n a k i posta nowił Komitet wykonawczy przedkładać Radzie Zawiadowezej tylko na posiedzenia, które się odbywać będą w dru giej połowie pierwszego i w drugiej połowie drugiego półro cza każdego roku Komisya, wybrana celem załatwienia uchwały, doty czącej zakupna, uchwalonych przez VIII Zjazd strażacki portretów, odbyła posiedzenie lecz sprawy jeszcze katego rycznie nie załatwiła 7- Na podanie, wniesione do Gal Akcyjnego Towarzy stwa budowy wagonów i maszyn w Sanoku w sprawie p Władysława Rollingera z Podhajee, otrzymaliśmy uwiado mienie, że otwarcie działu sikawek ogniowych nastąpi na wiosnę tego roku; Zarząd Towarzystwa dziękuje za wska zówki i informacye, z których nie omieszka korzystać, sko ro tylko sprawa sikawek ogniowych stanie się nieco doj rzalszą 8 W załatwieniu reskryptu Wysokiego Wydziału kra jowego, którym udzieloną została Związkowi odezwa c k Namiestnictwa w sprawie zmiany projektu regulaminu obo wiązkowej obrony pożarnej, wystosowaliśmy do Wysokiego Wydziału Krajowego obszerne pismo, podnosząc w niem, że Rada Zawiadowcza rozpatrzywszy ponownie sprawę obrony pożarnej w gminach wiejskich wyraziła przekonanie, że naj właściwsze załatwienie tej sprawy zawarte jest w tym re gulaminie i przy nim w zupełności obstaje Wysoki Wydział Krajowy na sprawozdanie nasze ozuajmił, iż wstrzymuje się ze zmianą regulaminu obowiąz kowej obrony pożarnej w gminach wiejskich w myśl ode zwy c k Namiestnictwa, (a więc wzór pierwotnego regu laminu utrzymuje w mocy obowiązującej), bo uregulowanie tej kwestyi, jakoteż kwesty i inspekcji ogniowej i krajowego funduszu ogniowego jest obecnie przedmiotem specyalnyeh badań 9 Uroczystego aktu wręczenia związkowych honoro wych odznak za długoletnią, nieprzerwaną, wierną i walną służbę strażakom w B o c h n i i W i e l i c z c e, dokonał sam Książę Naczelnik, a strażakom w B r z e ż a n a c h członek Rady Zawiadowczej Władysław Miihln Komitet postanowił, a by odznaczenie 4 c z ł o n k ó w R a d y Z a w i a d o w c z e j odbyło się na wstępie dzisiejszego posiedzenia; odznaczenie strażaków w T a r n o w i e odbędzie się'w dni u śwt FloryaUa, wyczekujemy zaś wyznaczenia dogodnego terminu do wręczenia honorowych odznak członkom lwowskiej ochotniczej straży pożarnej 10 Komitet wykonawczy wysłał strażom pożarnym w G d o w i e i C h o r o s t k o wi e przyznane zapomogi vv Przyborach pożarnych Straże pożarne w K a ł u s z u 1 B i r c z y nie zgłosiły się jeszcze po zapomogi 11 Pojekt lustracyi straży pożarnych w roku 3898 sporządzony przez Komitet wykonawczy, przedkładamy przy XI punkcie porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia Komitet wykonawczy postanowił, by większe lustracye odbywały się co dwa lata W roku, w którym nie będzie większych lustracyi, odbędzie się kurs nauki pożarnictwa To postanowienie względem kursów zapadło za zgodą zesz łorocznego Komitetu kursu pożarnictwa i komisyi egzami nacyjnej W ydawnictwo czasopism a i kalendarza strażackiego 12 Wydano 4 numera czasopisma Przewodnik pożarni czy o 40 kolumnach druku, kartę tytułową do rocznika 1897, i spis rzeczy w tym roczniku zawartych 13 Pozostałe z lat od J numera czasopi sma Przewodnik pożarniczy Związek zostały zbroszurowane w roczniki, a Kom wyk postanowił sprzedawać je związkowym strażom pożarnym po 60 ct za egzemplarz 14 Na wydawnictwo kalendarza strażackiego, którego nakład 500 egzemplarzy kosztował około 250 złr stracimy prawdopodobnie, bo kalendarza tego zostało jeszcze 280 egzemplarzy do pozbycia Wprost oburzającym jest fakt, że niektóre straże po żarne pozamawiały kalendarze, a potem ich nie przyjęły i zmuszeni byliśmy opłacać podwójną należytość za p rz e syłkę i za zwrot C W zrost członków 15 Na podstawie nadesłanych d е k I a r a c y i p r z ys t ą p i e n i a przyjęto do Krajowego Związku 4 straże pożarne, a mianowicie: P r u s y (pow Lwów), S t r z a ł k i (pow Bobrka), C z a n i e c i L i p n i k (pow Biała), wy kreślono z powodu niepłacenia wkładek 4 Towarzystwa, r o z wiązały się i nie istnieją straże pożarne w C z e r n i c h o w i e i J a n o w i c a c h ; liczba związkowych" straży po żarnych wynosi 207 ZD_ W kładki na rzecz Związku Ib Z upomnieniami o zaległe wkładki wysłano 228 upomnień, a zaległości te na rzecz Związku nigdy dotąd nie były tak małe, co z przyjemnością Komitet wykonaw czy zaznacza 17 Straż pdżarna w Wadowicach zalega z wkładką za lata 1894, 1896 i 1897, a straż pożarna w Tłustem od r 1895 i pomimo kilkunastu upomnień zaległości tych nie wyrównały Komitet wykonawczy postanowił straże te wy kreślć z listy straży związkowych, jeżeli przed 1 kwietnia b r sprawy nie uregulują E Prośby o zapom ogi i o u w oln ien ie od w kład ek 18 Komitet wykonawczy nie uwzględnił prośby s tr a ży pożarnej w K o l b u s z o w e j o pożyczkę w kwocie 600 zł na poratowanie członków, dotkniętych klęskami elemeutarnemi, bo fundusze Związku na to nie pozwalają, a

4 nadto ponieważ udzielenie pożyczek ua ten cel nie leży w za kresie działania Związku; dalej nie uwzględnił próśb straży pożarnych w W i е 1 k i c h O c z a c h, T o n i a c h, N ar a j o w i e, S t a r е ш ra i e ś c i e, Woli pł a w s k i ej i K o z o w e j, bo pierwsze trzy nie przystąpiły jeszcze do Związku, u innych trzech nie przeprowadzono jeszcze lustracyi; nie uwzględnił wreszcie Komitet wyk prośby stra ży pożarnej w Tarnowcu o odpisanie zaległej wkładki Prośby straży pożarnych w II o h e n b a c h u, S pas o w i e i w Z a w a ł o w i ę przedkładany Radzie z przy chylnymi wnioskami przy XIV punkcie porządku dzien nego 19 Komitet wykonawczy odpisał straży pożarnej w Z a w a ł o w i e wkładkę za r 1896, straży pożarnej w M y ś l e n i c a c h resztę zaległej wkładki w kwocie 11 zł) straży pożarnej w M u s z y n i e także połowę zaległej w kła dki, a straży pożarnej w L e ż a j s k u połowę należytości za kalendarze strażackie z r 1897 G r Kasa Zapomóg 22 Do Kasy Zapomóg przystąpiło 13 Towarzystw ochotniczych straży pożarnych, a mianowicie: P r z e m y ś l, No wy Sącz, M o ś c i s k a, Ł a ń c u t, Krościenko) Maków, C z a n i e c, Ż m i g r ó d nowy, K o ł a c z y c e, O ł p i n y, D u k l a, R a d ł ó w i B i r c z a ubyły dwa To warzystwa t j z K ó z i L i s i ej g ó r y, oświadczywszy, iż w roku 1898 wkładek do Kasy Zapomóg płacić nie będą Ogólna liczba ochotniczych straży pożarnych, które naletą już do Kasy Zapomóg wynosi O wkładki i wykazy czynnych członków do Kasy Zapomóg wysłał Komitet wykonawczy 249 upomnień 24 Zamknięcie rachunkowe przedstawia się następująco: za IV kwartał ZET Zam knięcie rachunków Kasy Zapomóg za IV kw artał 1897 r Lustracyę i kursa pożarnictw a Doclwd 20 Przy sposobności wręczenia honorowych odznak, przyznanych członkom ochotniczej straży pożarnej w B o c h n i i, przeprowadzoną została przez K s i ę c i a N a c z e l n i k a także lustraoya tej straży, a nadto K s i ą ż ę N a c z e l n i k przeprowadził lustracyę straży pożarnej w T a r n o w i e Tak straż pożarna w Bochni jakoteż w T arno wie są w7zorowo zorganizowane, co już w r 1896 podniesi ono P Władysław Miihln wręczając honorowe odznaki członkom b r z e ż a ń s k i e j straży pożarnej, przeprowadził także lustracyę tej straży Gdy wedle raportu lustratora wynik lustracyi okazał się celującym, Komitet wykonawczy przesłał naczelnikowi ochotniczej straży pożarnej w B r z e z a n a c h p F e r d y n a n d o w i M a r e s z o w i pełne uznanie i serdeczne podziękowanie za poświęcenie się i rze telną pracę Wskutek zażalenia jednego z członków ochotnicze straży pożarnej w D a n k o w i e a c h wydelegował Ko mitet wykonawczy p Franciszka Karasińskiego, naczelnika ochotniczej straży pożarnej w Oświęcimiu do przeprowadze nia lustracyi tej straży Wedle raportu Delegata stan straży pożarnej w Dankowicach nie jest tak zły jak przedstawiono Lustracya zrobiła dobry skutek, co było złego usunięto i jest nadzieja, że stosunki poprawią się tam zupełnie 21 Na żądanie Wydziału Rady powiatowej w K r a k o w i e, który bardzo energicznie zabiał się do organizacyi obrony pożarnej w gminach wiejskich swego powiatu, wy słał Komitet wykonawczy instruktora w osobie sekretarza Rady, któiy w kilku gminach przeprowadził naukę o si kawce, o sposobach gaszenia różnych pożarów i przeprowa dził ćwiczenia z sikawką i z drabiną zwykłą Na pokrycie kosztów tego kursu wypłacił Wydział Rady powiatowej kwotę 50 zł Dalszy ciąg tej nauki prze prowadzi Sekretarz w marcu lub kwietniu b r, 1897 I Saldo z III k w a r t a ł u V Wkładki Towarzystw strażackich zł VI Odsetki L80 VII Uplata wierzytelności przez straż w No wym T a r g u 50 XIII Ze sprzedaży podręcznika Zagórskiego Razem 18 40, 168'2 5 zł Rozchód IX Wypłacone z a p o m o g i 8 T zł I Saldo na rok *25 Razem 163\25 B U an$ A Gotówka w k a s i e 132'25 R Walory w depozycie Banku Kraj 3600 C Wierzytelność u straży w Kopeczyiicach 142'38 D Subwencya miasta Lwowa (dłużne 4 raty po 200 z ł ) 800- E Wkładka m Dobromila (dłużnych 8 rat po 5 0 ' zł) 400' Razem 5074'йЗ zł W rubryce XIII dochodów zapisana kwota zł pochodzi ze sprzedaży podczas VIII Zjazdu strażackiego podręcznika p t W s k a z ó w k i s ł u ż b o w e i t d u przez J ó z e f a Z a g ó r s k i e g o naczelnika miejskiej straży pożar nej w Przemyślu Uzyskaną ze sprzedaży także podczas Zjazdu J e d n o d n i ó w k i D o b r o m i l s k i e j kwotę złr użyto na częściowe pokrycie kosztów tego wydawnictwa 25 W IV zapom ogi; kwartale r 1897 wypłacono następującą

5 ^ a) Franciszkowi Fnglowi z Kulikowa za 6 dni b) Józefowi Klerowi ze Złoczowa za 10 dni c) Henrykowi Zborowskiemu z Bochni za i0 dni d) Feliksowi Rojkowsk:emu z Bochni za 10 dni e) Sebastyanowi Mleczkowi z Bochni za 12 d n i 1) Ludwikowi Feledzińskiemu ze Sa noka za 14 d n i 3- l i zł 5* 5- b n,, 6-, 7,-j- 3 F zł Razem 62 dni 26 W miesiącu styczniu 1898, a więc w czasie, który sprawozdanie niniejsze jeszcze obejmuje żelazny fun dusz Kasy Zapomóg powiększył się"o kwotę s l zło żoną przez Dyrekcyę T o w a r z y s t w a W z a j e m n y c h Ub e z p i e c z e ń w K r a k o w i e Jestto F u n d u s z k a l e k s t r a ż y o g n i o w y c h, który Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń przelało do żelaznego funduszu naszej Kasy Zapomóg z tem zastrzeżeniem, które w ks:ęgach Związku ma być uwidocznione, że w razie rozwiązania Kasy Zapo móg fundusz ten ma być Towarzystwu Wzajemnych Ubez pieczeń w Krakowie zwrócony Na żądanie Dyrekcyi tego Towarzystwa wystawiliśmy odpowiednią deklaracyę, której podpisy zostały przez c k Notaryusza legalizowane 27 Celem uwidocznienia tego zastrzeżenia Towarzy stwa Wzajemnych Ubezpieczeń w księgach Związku, otwo rzyliśmy w g ł ó w n e j k s i ę d z e k a s o w e j (w t z kat e g o r n i k u ) osobną rubrykę p t F u n d u s z Ż e l a z n y K a s y Z a p o m ó g i w rubryce tej zapisaliśmy te wszyst kie pozycye dochodu, które wedle 4 regulaminu Kasy Zapomóg stanowńć mają fundusz żelazny fundusz si ten wynosi z dniem 31 stycznia b r 28 Celem powiększenia tego funduszu żelaznego wniósł Komitet wykonawczy prośbę o datek do Galicyjskiej Kasy Oszczędności i takież prośby do 18 ajencyi, operują cych w kraju Towarzystw asekuracyjnych 29 Komitet wykonawczy odmówił zapomogi ochotni czej straży pożarnej w żółkwi dla jednego członka, uszko dzonego przy pożarze, albowiem Komenda tej straży nie przedłożyła wykazu czynnych członków i nie uiściła wkła dki na rok Straż pożarna w Staremmieście liczy czynnych członków 22, a tylko za 8 członków posłała wkładkę do Kasy Zapomóg Komitet wykonawczy uwiadomił Komendę tej straży, że do Kasy Zapomóg należeć mogą tylko całe Korpusy strażackie i jeżeli należytości od reszty 14 człon ków w kwocie 2 80 zł nie dopłaci, pozbędzie się praw i ko rzyści z Kasy Zapomóg 31 Urząd miejski w A n d r y c h o w i e uwiadomił nas, że Ilada miejska oświadczyła gotowość przyczynienia się j e dnorazowym datkiem w kwocie 15 zł, do utworzenia krajo wego funduszu zaopatrzenia strażaków, a to na wypadek leżeli miejscowa ochotnicza straż pożarna do tej Kasy Za- pómóg przystąpi, lecz pomimo kilku odezw nie zdołaliśmy przystąpienia tego spowodować 32 Wskutek uchwały zgromadzenia delegatów Zwią zku powiatowych kas chorych, Zakład ubezpieczenia robo tników od wypadków w Salzburgu wrniósł prośbę, aby c k Ministerstwo spraw wewnętrznych albo przedsięwzięło przy gotowania celem pociągnięcia ochotniczych straży pożarnych do obowiązkowego ubezpieczenia od wypadków, albo też wy dało zarządzenia, by umożliwić dozwolone według art VI ustawy z dnia 20 lipca 1894 D p p N 168 dobrowolne ubezpieczenie tych straży pożarnych przeciw skutkom wy padków w służbie, w Zakładach ubezpieczenia, założonych według 9 ustawy o ubezpieczeniu robotników od wy padków Wysokie c k Namiestnictwo odniosło się do Wy sokiego Wydziału Krajowego, aby w kwestyi d o b r o w o l n e g o ubezpieczenia ochotniczych straży pożarnych zechciał objawić swe zdanie, a Wysoki Wydział Krajowy odstąpił nam tę sprawę do zaopiniowania i przedłożenia odpowie dnich wniosków Rzeczony Zakład ubezpieczenia pojmuje uregulowanie tej kwestyi w ten sposób, że ubezpieczenie wszystkich czynuycli członków pewnego Towarzystwa straży pożarnej m ia łoby być dokonane korporacyjnie tak, że za podstawę tego ubezpieczenia ma być wzięty równy (fikcyjny) zarobek ro czny każdego członka, a Towarzystwo miałoby uiszczać do właściwego Zakładu ubezpieczenia opłatę asekuracyjną proporcyonalną do łącznej sumy rocznych zarobków, zestawio ny w sposób powyższy Trzy całkowitem ubezpieczeniu wszystkich ochotni czych straży pożarnych mogłyby opłaty asekuracyjne płacić także Kasy Zapomogowe kraj związków ochotniczych stra ży pożarnych, jakie istnieją w poszczególnych krajach W załatwieniu tego reskryptu Wysokiego Wydziału Krajowego donieśliśmy, że w sprawie d o b r o w o l n e g o ubezpieczeuia członków ochotniczych straży pożarnych w Za kładzie ubezpieczeń robotników od wypadków pertrakto waliśmy z tymże Zakładem jeszcze w r i890, a w r 1894 zostaliśmy przez tutejszy Zarząd tegoż Zakładu powiadomie ni, że art V ustawy z duia 20 lipca 1890 D u p L, 168 w zasadzie dopuszcza możność takiego dobrowolnego ubezpieczenia i dotyczące rozporządzenie wykonawcze wyj dzie w drodze rozporządzeń ć k Ministerstwa spraw we wnętrznych Gdy jednak wydanie takiego rozporządzenia zbyt długo się przeciągało, a nadto gdy i straże nasze na takie dobrowolne ubezpieczenie tylko w razie konieczności się godziły i zawsze utrudnień biurokratycznych w rzeczo nym Zakładzie się obawiały, przeto przystąpił nasz Zwią zek do utworzenia własnej Kasy Zapomogowej, która też od 1 stycznia 1897 weszła w życie, obecnie posiada kapitału zapasowego przeszło 8500 zł i potrzebom straży na razie w zupełności zadość czyni Wreszcie doniósł Komitet wykonawczy, że obecnie stała się ta sprawa dla nasj nieaktualną, że raczej troszczyć nam się wypada o wzmacnianie naszej Kasy Zapomóg, któ ra łatwiej potrzebom i życzeniom straży zadość czyni; w c a ' l e z a ś n i e m o g l i b y ś m y s i ę z g o d z i ć n a o p ła -

6 ca ni e p r e m i i a s e k u r a c y j n y c h z n a s z e j K a s y Z a p o mó g, g d y ż i n a t u r a p o w s t a n i a tej K a s y i jej u k s z t a ł t o w a n i e nie d o z w a l a 1 nam po z b a wi ć jej s a m o i s t n o ś c i i n i e s p o d z i e w a m y s i ę ze s t o s u n ku t e g o ż a d n e j d l a n a s k o r z y ś c i, s k o r o Z a k ł a d od w y p a d k ó w m u s i z p r e r a i i a s e k u r a c y j n e j c z ę ś ć p e w n ą o b r a c a ć n a w ł a s n ą p ł a t n ą a d m i n i s t r a c y ę, m y z a ś a d m i n i s t r u j e m y s o b i e s w o j ą K a s ę za p o ra ó g s a m i i b e z p ł a t n i e 83 Komitet wykonawczy przyjął do wiadomości oświadczenie p W ł o d z i m i e r z a H o ł o d y ń s k i e g o, kom pozytora M a r s z a Z g ó r s k i e g 0, iż czysty dochód ze sprzedaży tego marsza przeznaczył na cele naszej Kasy Zapomóg Ш Kancclarya i w ażniejsze sprawy 84 Ponieważ zajmowane przy ulicy Sykstuskiej miesz kanie, okazało się w ostatnich czasach na kancelaryę Zwią zku nieodpowiednie, przeto zmuszeni byliśmy mieszkanie to zmienić i uskuteczniliśmy to z korzyścią nawet materyalną, ho nowe mieszkanie jest tańsze o 25 zł rocznie O zmianie mieszkania Redakcyi i Administracyi Prze wodnika pożarniczego uwiadomiliśmy w myśl obowiązują cych przepisów c k Dyrekcyę policyi i c k Prokuratoryę Państwa 85 Do dziennika podawczego wpłynęło 865 exhibitów, które załatwiono 36 Wysłano bezpłatnie wskazówki dla zakładających straże pożarne, wzory statutów i regulaminów służbowych, nuty na sygnały strażackie, regulaminy Kasy Zapomóg z za łącznikami, statuty Związku i t p druki wzorowe Wydzia łom Rad powiatowych w, Chrzanowie, Trembowli, Wieliczce i Tarnowie ochotniczym strażom pożarnym i Komitetom, w JaśPskach Hussakowie, Sąsiadowicach, Kętach, Brzesku, Szczawnicy Chrzanowie, Kozach, Tarnobrzegu, Mielcu, Zawaławie, Uściu zieionem, Zaleszczykach i w Łodygowi cach 37 Pismem z duia 9 października 1897 I; 7803 c k Dyrekcya domen i lasów we Lwowie zwróciła się do wszystkich c k Zarządów dóbr skarbowych, które z poło żenia, przeznaczenia i jakości swojej na niebezpieczeństwo pożaru więcej są nąrażone, a to celem poinformowania się 0 zapotrzebowaniu preparatu do gaszenia pożarów przez i n ż y n i e r a М а х а E b e r h a r d t a w 11 a 1 1 w T y r o 1 u wynalezionego, który preparat, według osnowy zacyto wanego pisma urzędowego okazał się z n a k o m i t y m w za stosowaniu i jest w użyciu w Tyrolu i sąsiednich krajach, a jak z powyższego pisma wiadomo, ma być sprowadzony przez c k Dyrekcyę dóbr skarbowych we Lwowie do użycia przez Zarządy domen i lasów w Galicyi Komitet wykonawczy dowiedziawszy się o tym wyna lazku postanowił Komisyi technicznej, na jednein z posie dzeń w letnich miesiącach przedstawić ten preperat celem przeprowadzenia próby i wydania swojej opinii 38 Na podstawie nadesłanych przez Wydziały Rad powiatowych wykazów, istniejących w poszczególnych po wiatach straży pożarnych, sporządziliśmy spis tych miast i miasteczek w Galicyi, w których nie istnieją jeszcze ocho tnicze straże pożarne i drugi spis tych miast i miasteczek, w których ochotnicze straże pożarne nie przyjęły na siebie obowiązków straży pożarnej gminnej, a osobnych korpusów straży pożarnej gminnej nie zorganizowano Spis pierwszy obejmował 70 miejscowości, spis drugi 21 Spisy te przedłożyliśmy Wysokiemu Wydziałowi Kra jowemu, a opierając się na zasadach ustawy o policyi oguiowej z dnia 10 lutego 1891 D u kr Nr 18 uprasza liśmy o wydanie polecenia Wydziałom Rad powiatowych, do których wykazane w spisach miejscowości należą, aby zmusiły Zwierzchności Gminne do bezzwłocznego wykona nia przepisów ustawy o policyi ogniowej Wysoki Wydział Krajowy podanie nasze załatwił przy chylnie, wydał surowe zarządzenie, skutkiem którego otrzy maliśmy uwiadomienia: a) że w J a z ł o w c u, В a r y s z u, U ś c i u z i е 1 o nem, M o n a s t e r z y s k a c h i Trembowli istnieją już ochotnicze straże pożarne; b) że w Z a l o ź c u i T o p o r o w i e zorganizowały gminy straże pożarne gminne; c) że w J e d l i c z a c h gmina dąży do zorganizowa nia straży pożarnej ochotniczej i do zakupna sikawki, tu dzież potrzebnych rekwizytów pożarnych, co wobec ubóstwa gminy nie da się w jednym roku uskutecznić, bo potrzebne fundusze muszą być małeini ratami zbierane; d) że ochotnicze straże pożarne w L a n c k o r o n i e, Kulikowie, Chrzanowie, M y ś l e n i c a c h i No w y m T a r g u przyjęły już na siebie obowiązki straży po żarnej gminnej; e) że w miasteczkach K o n k o l ni ki, P o d g r o d z i e S t r a t y ń i F i r l e j ó w zakupiono sikawki i zorganizowa no pogotowia pożarne; f) że w J o d ł o w e j zapisało się do straży 30 człon ków gminy, których naczelnikiem je st sekretarz gminy, że straż ta nie posiada fachowego instruktora i że gmina przy muszona przez Zarząd powiatowy ч sprawiła sikawkę, innych zaś przyborów pożarnych nie posiada prócz konewek, osęk, toporów i drabin, które u poszczególnych gospodarzy się znajdują Jeżeli się zaś zw a ży, tak się kończy odezwa Za rządu Rady powiatowej w Pilzuie z dnia 28, L 1081 że prócz kilkunastu domów przeważnie żydowskich, otaczających tale zw any rynek, domy rolników znajdują się na przestrzeni 11 kilometrów po wzgórzach porozrzucane, to straż pożarna choćby najlepiej zorganizowana nie na wiele by się przydała N a szczęście nie zdarzają się pożary w gm inie Jodłow y To ostatnie doniesienie Władzy, której ustawa o poli cyi oguiowej porucza nadzór nad jej wykonywaniem, nie tra ktowaliśmy na seryo i miasteczko Jodłowa (powiat Pilzno) zapisaliśmy do rzędu tych miast i miasteczek, w których nie ina obrony pożarnej 89 Gdy Komenda ochotniczej straży pożarnej w Gor licach, po przeprowadzeniu z nią korespondeneyi, uczyniła zadość przepisom, dotyczącym nadawania związkowych ho-

7 norowyeh odznak za długoletnią służbę i gdy udzieleniu ta kiej honorowej odznaki p Franciszkowi Zabierowskiemu z Gorlic za 25-cio letnią, nieprzerwaną, wierną i walną służbę nie stoi nic na przeszkodzie, przeto sprawę tę umie ściliśmy na porządku dziennym dzisiejszego posiedzenia O przyznanie związkowych honorowych odznak wpłynęły jeszcze 4 podania a mianowicie: a) z Kolbuszowy dla 8 strażaków; b) z Tarnowa dla 1 członka tamtejszej ochotniczej straży pożarnej; c) z Oświęcimia dla 8 strażaków; d) z Drohobycza dla 2 strażaków Komitet wykonawczy, trzymając się ściśle obowiązu jących przepisów i uchwał, załatwił podanie z Kolbuszowej odmownie; nie może Komitet wykonawczy przedłożyć Radzie Zawiadowczej z wnioskiem przychylnym prośby z Tarnowa, bo wykazany w podaniu członek straży pożarnej, nie jest od kilku lat członkiem czynnym tylko wspierającym; poda nia z Oświęcimia i Drohobycza przedłoży Komitet wyk na nastepnem posiedzeniu 40 Celem powiększenia liczby związkowych Towarzystw strażackich upraszaliśmy Wysoki Wydział Krajowy o we zwanie Wydziałów Rad powiatowych, aby za pośrednictwem Magistratów i Zwierzchności Gminnych zachęcały istniejące w powiatach ochotnicze straże pożarne do przystąpienia do naszego Związku Wysoki Wydział Krajowy do prośby naszej przychylił się i wysłał pod dniem 21 listopada 1897 L odpo wiedni okólnik 41 Umotywowana prośba nasza o zachęcenie Zwierzchno ści gminnych w miastach i miasteczkach, do zabezpiecze nia w naszej Kasie Zapomóg członków ochotniczych straży pożarnych, którym wedle 27 ustawy o policyi ogniowej należy się od Gminy wsparcie w razie uszkodzenia podczas pełnienia służby przy pożarze, załatwioną zostanie przez Wysoki Wydział Krajowy ze sprawozdaniem naszem względem dobrowolnego ubezpieczenia od wypadków ochotniczych straży pożarnych w Zakładzie ubezpieczeń robotników,, co sprawozdanie niniejsze przy punkcie 82 obszernie określa nie załatwił jeszcze Wysoki Wydział krajowy prośby n a szej o zarządzenie, aby w roku 1898 odbyły się kursa pożarnictwa we wszystkich krajowych niższych szkołach rolniczych 42 Projekt p J ó z e f a P o c i e j a, nauczyciela przy szkole rolniczej w Bereżnicy koło Stryja, dotyczący urządze nia we Lwowie kursu nauki pożarnictwa wyłącznie dla na uczycieli szkół ludowych, nie uzyskał w Komitecie wyko nawczym uchwały przychylnej, albowiem sprawa kursów po żarnictwa ustaloną już została osobnym regulaminem i zachodzi obawa, czy kurs taki zyskałby uczestników 43 Wniosek p A n t o n i e g o B a h r a o ustanowienie przepisowego u m u n d u r o w a n i a i odznak d l a c z ł o n k ó w R a d y Z a w i a d o w c z e j i projekt S e k r e t a r z a R a d y, dotyczący k o n k u r e n c y j n y c h ćwiczeń podczas jubileuszu Związku w r 1900 przedkładamy przy pun ktach XII i XIII porządku dziennego 44 Pośredniczyliśmy w przedłożeniu c k Namiestni ctwu statutów straży pożarnej w Narajowie; przedłożyliśmy c k Namiestnictwu wykaz istniejących w kraju straży po żarnych, wykaz związkowych straży pożarnych i wykaz straży, które przystąpiły do Kasy Zapomóg, wykaz nieszczę śliwych wypadków, skutków tychże i wypłaconych zapomóg od początku istnienia Kasy Zapomóg do dnia 6 grudnia 1897; przedłożyliśmy Wysokiemu Wydziałowi Krajowemu zestawienie statystyczne pożarów w kraju w roku 1897; odstąpiliśmy z prośbą o właściwe zarządzenie: a) Wydziałowi Rady powiatowej w Białej, zażalenie Komendy ochotniczej straży pożarnej w Oświęcimiu na Zwierzchność gminną w D w o r a c h (koło Oświęcimia), która jest majętna, a nie posiada sikawki ani żadnej obrony pożarnej; b) Wydziałowi Rady powiatowej w Podhajcach zaża lenie p A l e k s a n d r a M a j e w s k i e g o, zastępcy naczel nika straży pożarnej w Wiśniowczyku na miejscową Zwierzch ność Gminną, która tamuje rozwój straży pożarnej; c) Wydziałowi Rady powiatowej w Stryju zażalenie kilkunastu mieszkańców miasta Skolego na Burmistrza, że nie stara się o należytą obronę pożarną w swojein mieście Związkowi ochotniczych straży pożarnych w C z e rn i o w c a cli udzieliliśmy na żądanie odpisu rezolucyi, którą Wysoki Wydział Krajowy uwiadomił nas o uchwale niu przez Sejm stałej rocznej subwencyi w kwocie 8,000 złr 45 Wskutek zażalenia Komendy ochotniczej straży pożarnej w Kańczudze na Zwierzchność Gminną w Kańczu d z e, iż nie posiada magazynu na przybory pożarne, które znajdują się na dworze, wystawione na wpływy atmosfery czne, wskutek czego sikawki w zimie marzną, udaliśmy się do Wydziału Rady powiatowej w Łańcucie i ten spowodo wał, że Rada gminna w Kańczudze wstawiła do budżetu gminnego kwotę 500 zł na budowę schroniska na przybory pożarne 46 Wydział Rady powiatowej w Źydaezowie na naszą prośbę zagroził Zwierzchności gminnej w Zurawnie, że je żeli nie wstawi do budżetu gminnego na rok 1898 stoso wnej kwoty na subweneye dla ochotniczej straży pożarnej w Zurawnie oraz na skompletowanie rekwizytów pożarnych, Wydział uskuteczni to z urzędu, 47 W sprawie n i e p r a w d z i w e g o przedstawienia rzeczy przez Magistrat w B r o d a c h, co do ulepszeń obrony pożarnej i świadczeń na rzecz ochotniczej straży pożarnej w Brodach, zarządził Wysski Wydział Krajowy d o c h o d z e n i e i wezwał Wydział Rady powiatowej, ażeby skłonił Magistrat do sprawienia potrzebnych przyborów pożarnych 48 Krajowa Kasa wypłaciła Związkowi pierwszą po łowę subwencyi w kwocie 1500 zł na rok Komitet wykonawczy udzielił W i t o l d o w i B a y g e r o w i zaliczki w kwocie 6 1 zł zwrotnej w 6-ciu mie siącach po 10 zł 50 Reprezentacyi miasta Lwowa złożyliśmy podzię kowanie za uwolnienie Krajowego Związku od opłaty taksy gminnej w Kwocie 31* zł za pozwolenie postawienia po-* muika na grobie ś p Alberta Karakiewieza

8 51 Z niebywałą flegmą toczy się nasz proces cywilny o wywalczenie i ściągnięcie od straży w Kopeczyńcach reszty, zaciągniętej w dniu 22 lipca 1893 pożyczki Komi tet wykonawczy odniósł się do Syndyka Związku Dr Au gusta Plodera z żądaniem użycia energiczniejszych środków do powyższego celu wiodących C Zaliczki zwrotne: 1 na płacę do wyrachowania 15' D Zaległe w kładki u członków Związku- E K a sa zapomóg F W artość inwentarza kancelaryjnego G Zapas druków sprzedajnych, broszur, kalendarzy i podręczników II W artość biblioteki Po dyskusyi, przeprowadzonej nad tem sprawozda niem uchwaliła Rada zaw zatwierdzić wszelkie uchwały i postanowienia Komitetu wykonawczego, a nadto uchwaliła: a) odnośnie do 18 ustępu sprawozdania udzielić zapo mogę w przyborach pożarnych wartości po 20 zł ochotniczym strażom pożarnym w Z a w a ł ó w i e, S p a s o w i e i Hohenbachu; ad V b) odnośnie do 51 ustępu sprawozdania wykreślić Rada zatwierdza Straż pożarną w Kopeczyńcaeh z listy straży związkowych, nej, któremi: jeżeli do 1, kwietnia b r nie zapłaci dłużnej kwoty ad IV Przyjęto do wiadomości sprawozdanie kasowe i bilans za czwarty kwartał 1897 r,, które opiewają: Z am kniecie rachunkow e : Dochód I Saldo z III kwartału II Wkładki Towarzystw strażackich III Prenumerata na czasopismo IY Odsetki od walorów i gotówki V Wydawnictwo druków VI Zwrot wydatków kancelaryjnych X VIII zaliczki na płacę XIX Wyjęto z kasy Banku kraj Razem zł Rozchód V IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XXV Wydawnictwo druków i kalendarza Mieszkanie, światło, obsługa, opał Płace funkeyonaryuszów Expedycya czasopisma L u s t r a c y e Koszta posiedzenia Rady Zaw Z a p o m o g i Wydatki kancelaryjne I n w e n t a r z Portorya i stemple Zaliczka na płacę Kurs pożarnictwa w gminach wiejskich powiatu krakowskiego XXVI Pomnik dla ś p Karakiewicza 1 S a l d o Razem O" * B ilans: A Gotówka: 1 W kasie obrotowej zł 2 Na książ Banku Kraj Nr 90 Ht C B W alory w depozycie B a n ku kraj K r P29 zł Razem en 2 3 0'' zł 183' ' ' bloc uchwały Komisyi technicz a) wybrano Przewodniczącym Komisyi technicznej P a w ł a P r a u n a ze Lwowa i powiększono jej liczbę powołaniem do tej Komisyi W ł a d y s ł a w a M iili I n a ze Stanisławowa i E d w a r d a II е p p e g o ze Lwowa, star szego inżyniera kolei państwowej; b) postanowiono podczas następnego zjazdu strażackiego urządzić wystawę istniejących przyborów dymowych i odde chowych, o które postarać się ma Komitet wykonawczy w ten sposób, że zaprosi fabrykantów do wystawienia swych przyborów; c) postanowiono, aby Komisya techniczna przy sposob ności tej wystawy przeprowadziła także próbę tych przy borów i orzekła o ich praktyczności; d) postanowiono odnieść się do gal akcyjnego Tow a rzystwa budowy wagonów i maszyn w Sanoku z zapytaniem o ile postąpiła sprawa fabrykacyi sikawek ogniowych, bo obecnie rozwój obrony pożarnej w gminach wiejskich po stępuje szybkim krokiem Referent sprawozdania Komisyi technicznej D r L u d w i k C w i k l i c e r uwiadomił także Radę, że Komisya przyjęła do wiadomości zarządzenia Komitetu wykonawczego w kierunku przeprowadzenia fachowej próby z wynalezionym przez inżyniera E b e r h a r d t a z Hall w Tyrolu preperaterri do gaszenia pożarów ad VI Rada Zawiadoweza przyjmuje en bloc do wiadomości uchwały Komitetu redakcyjnego, wedle których: a) wybrano Przewodniczącym Komitetu D r a L u dwika C w i k l i c e r a, a referentem Antoniego Bahra; s b) postanowiono umieścić w czasopiśmie Przewodnik pożarniczy obrazek dramatyczny z życia strażackiego p t P u ś w i ę c e n i e S t r a ż a k a przez A d o l f a S z c z e r b o w s k i e g o, bez powiększenia objętości czasopisma; c) postanowiono, aby wszelkie wiersze, humoreski i nowelki osnute na tle życia strażackiego, przed umieszcze niem w czasopiśmie uzyskały aprobatę Komitetu redakcyj nego lub zgodne postanowienie większości członków tego Komitetu

9 ad YI1 A n t o n i B a h r referuje obszernie sprawę zwrotu wy datków za przewóz przyborów pożarnych do pożarów w ob cych gminach i odczytuje gotowy projekt petycyi, w tej sprawie do Wysokiego Wydziału Krajowego wnieść się mającej Po dłuższej i ożywionej dyskusyi, w której zabierali głos D r L u d w i k C w i k l i c e r, Dr A l f r e d Z g ó r s k i, W ł a d y s ł a w M iih 1 n i D r J o a c h i m B a r t o s z e wi c z i za zgodą referenta uchwaliła Rada wnieść petycyę do Wysokiego Wydziału Krajowego wedle projektu A n t o n i e g o B a h r a, jednakże po uzupełnieniu, względnie po zmianach, które w tym projekcie D r A l f r e d Z g ó r s k i w du chu przeprowadzonej dyskusyi uskuteczni ad V I I I Przyznano honorową odznakę za 25-cio letnią, wierną, nieprzerwaną i walną służbę strażacką F r a n c i s z k o w i Z abi e r z o w sk i e m u, czynnemu członkowi ochotniczej straży pożarnej w Gorlicach, a do wręczenia tej odznaki postano wiła Rada zaprosić Burmistrza miasta Gorlic ad I X Opracowany przez A n t o n i e g o B a h r a projekt pety cyi do Wysokiego Wydziału Krajowego w sprawie stałego subwencjonowania straży pożarnych w gminach wiejskich przekazano Komitetowi wykonawczemu do wykonania ad X Na wniosek Dr L u d w i k a C w i k l i c e r a, który zau ważył, że w referacie W ł a d y s ł a w a M i i h l n a pominiętą została ustawa budownicza z 4 kwietnia 1889 dla 181 miast i miasteczek uchwaliła Rada przekazać referat do uzupełnienia i przedłożenia na następne posiedzenie ad X I Następujący projekt lustracyi straży pożarnych zyskał zatwierdzenie: WT roku 1898 przeprowadzoną zostanie lustracya 69 związkowych straży pożarnych w miastach i miasteczkach, w których od kilku lat nie odbyły się lustracye Do rzędu tych miast i miasteczek n a le ż ą : P o w i a t B o b r k a : B obrka; p o w B o r s z e z ó w : Borszczów, Jezierzany ; p o w B r z e ż a n y : Kozowa; p o w B r z o z ó w : Brzozów; p o w C z o r t k ó w : C zortków, Jagielnica; p o w D o b r ó m i l : Nowemiasto; p o w G o r l i c e : Biecz, Gorlice; p o w G r ó d e k : Janó w ; p o w G r y b ó w : Bobowa: pow H o r o d e n k a : Horodenka; p o w H u s i a t y n : C horostków ; p o w J a r o s ł a w : Radymno; pro w J a s ł o : Dębowiec, J a s ł ę, Kołaczyce, Osiek, Żm igród; p o w J a w o r ó w : Jaw o rów ; p o w K a ł u s z : Wojniłów; p o w K am i o n k a S t r u m : S tojanó w ; p o w K o l b u s z o w a : Kolbu szowa : pow K o ł o m y j a : K ołomyja; p o w K r o s n o : D u kla, K rosno; p o w L i s k o : Lutowiska; p o w Ł a ń c u t : Kań czuga, L eżajsk, Ł a ń c u t, Ż ołynia; p o w M i e l e c : R zochów ; p o wr Mo ś c i s k a : Mościska, Sądowa Wisznia ; p o w M y ś l e n i c e : Jordanów, Maków; p o w N o w y S ą c z : Nowy Sącz; pow N o w y T a r g : Krościenko, Nowy Targ; p o w P o d h a j c e : Podhajce; p o w P r z e m y ś l : Dubiecko, Niżankowice, Przemyśl; p o w R a w a r u s k a : Rawa ru ska; p o w R o h a t y n : Bołszowce, Bursztyn, Podkam ień, R o hatyn; p o w R z e s z ó w : Jawornik ; p o w S a m b o r : Sam b o r; p o w S o k a l : Krystynopol, Sokal, Tartaków ; p o w S t a n i s ł a w ó w : Jezupol, M aryam pol; p o w S t a r e m i a s t o: Staremiasto, S tarasó l; p o w Z ł o c z ó w : Olesko, Sassów ; p o w Ż ó ł k i e w : K ulików, Mosty Wielkie, Żółkiew ; p o w T u r k a : T u r k a ; p o w W a d o w i c e ; L anck oro na; p o w W i e l i c z k a : Skaw ina; p o w Z a l e s z c z y k i : Tłuste, Zaleszczyki; p o w Ż y d a c z ó w : Żydaczów Do przeprowadzenia lustracyi w powyżej wykazanych miejscowościach zaprasza Rada zawiadowcza pp 1) B a b r a A n t o n i e g o z Muszyny, 2) Dr C w i k l i c e r a L u d w i k a z Dobromila, 3) G ó r s k i e g o J a n u s z a z L isk a, 4) H r y n i e w i c z a B r u n o n a ze Lwowa, 5) J a m r o w i c z a M i k o ł a j a z T a rn o w a, 6) J a s i c ę J a n a z Nowego Sącza, 7) D r K o w a l s k i e g o K a r o l a ze Lwowa, 8) K o b l a ń s k i e g o A l e k s a n d r a z Kolbuszowej, 9) K a r a s i ń s k i e g o F r a n c i s z k a z Oświęcimia, 10) L a n k o s z a J a n a z Kęt, 11) L o c h e r a A u g u s t y n a z Bochni, 12) Mul i I n a W ł a d y s ł a w a ze Stanisławowa, 13) Dr M i c z y ń s k i e g o Z y g m u n t a z Wieliczki, 14) M a r e s z a F e r d y n a n d a z Brzeźan, 15) N o w i c k i e g o E m i l a z Bołszowiec, 16) S y g i e r i c z a E m a n u e l a z Podhajec, 17) D r S t u p n i c k i e g o W ł a d y s ł ą w a z Kamionki Strumiłowej Ze względu na szczupłe fundusze, preliminowane na cele lustracyi, Rada zaw uprasza pp lustratorów, aby przy zestawianiu rachunków kosztów lustracyi liczyli tylko rze czywiste wydatki (bez dyet) Panowie lustratorowie uwiadomią Komitet wykonawczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 m a r c a b r w których objętych projektem miejscowościach, przepro wadzą lustracye, poczem Komitet wykonawczy doręczy im mandaty, blankiety na sprawozdania, instrukcyę i uwia domi dotyczące władze W miejscowościach, w których zaproszeni pp lustrato rowie lustracyi przeprowadzić nie będą mogli, ewentualnie także w siedzibach pp lustratorów, przeprowadzą lustracye płatni funkeyonaryusze Związku Instrukcyę dla lustratorów ułoży Sekretarz Rady z a wiadowczej, uzyskać ona musi zatwierdzenie Komisyi tech nicznej, a następnie uchwałę Rady zawiadowczej ad X I I Uchwalono odroczyć do następnego posiedzenia i pro jekt ć w i c z e ń k o n k u r e n c y j n y c h rozesłać wszystkim członkom Rady zawiadowczej > ad X I I I Rada Zawiadowcza po wysłuchaniu referatu A n t o n i e go B a h r a powzięła następujące uchwały: a) członkowie Rady Zawiadowczej Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i ich zastępcy uproszeni są, jako tacy, do używania munduru strażackiego takiego, jaki

10 przepisany jest wzorowym regulaminem dla Naczelników Kor pusów sfrażackich; b) jako odznakę swojego stanowiska w Radzie Zawia dowczej Kraj Związku Ochotn Straży Pożarnych noszą członkowie Rady i tychże zastępcy na lewym rękawie mu n duru przepisaną opaskę służbową biało-czerwoną, 10 cm szeroką, n a k t ó r e j ś r o d k i e m, w z d ł u ż c a ł e j o p a s k i, n a s z y t ą b ę d z i e z ł o t a t a ś m a o s z e r o k o ś c i 3-5 cm ; c) członek Rady Zaw, który jako czynny członek stra ży ochotniczej posiada w Korpusie niższą rangę niż Naczel nika Korpusu, występując w charakterze członka straży mo że używać odznaki członka Rady Zaw (opaski służbowej ze złotą taśmą), nie może zaś używać odznaki Naczelnika, a tylko takiej, jaką mu jego ranga, w Korpusie zajmowana przepisuje ad X I V Załatwiono przy III punkcie porządku dziennego ad X V B r u n o H r y n i e w i c z stawia wniosek, aby Rada Zawiadowcza uchwaliła także honorowe odznaki dla członków wspierających i honorowych, którzy przez przeciąg lat 20, 25, 30 i t d do Towarzystw ochotniczych straży pożarnych należą Uchwalono wniosek ten traktować regulaminowo Przewodniczący zamykając posiedzenie o godzinie 7 /2 wieczorem podziękował D r o w i J o a c h i m o w i B a r t o s z e w i c z o w i za udział w obradach Rady i zaprosił go na na stępne posiedzenia We Lwowie dnia 5 lutego 1898 P rz e w o d n ic z ą c y : Adam książę Sapieha S p isu ją c y p ro to k ó ł: Antoni Szczerbow ski ттг T K A' Z zapłaconych kwot pieniężnych do Kasy Związku w czasie od 29 listopada 1897 do 20 lutego 1898 K a s a Z a p o m ó g Ochotnicze straże pożarne: Podwołoczyska 4-20 złr Mościska 5 itr, Kamionka Strumiłowa 6- złr, Jordanów 9-60 złr, Lisko 30- złr, Zakliczyn 4- złr, Sucha 2-10 złr, Łańcut 8- złr, Żółkiew 0 40 złr, Żyw :ec złr, Drohobycz 4-80 złr, Dąbrowa 4-40 złr, Dubiecko 6 złr,, Brody 7-60 złr, Zurawno 5 20 złr, Czortków 4- złr, Kańczuga 3-80 złr, Maryampol 4-40 złr, Ottynia 4 80 złr, Bobrka 3*20 złr, Bochnia 10- złr, Gdów 3-20 złr, Ropczyce 5- złr, Staremiasto 4-80 złr, Radziechów 4- złr, Błażowa 5- złr, Tartaków 4-60 złr, Oświę cim 9-20 złr, Husiatyn 3-60 złr, Zator 8-20 złr, Tuchów 4 * zfr 5 Krościenko nad Dunajcem 4-20 złr, Dolina 10 złr, Sanok 5-20 złr, Chorostków 3-20 złr, Busk 4-80 złr, Sambor 6 złr, Maków 4' złr, Czaniec 3 40 złr, Ż m i gród 8-60 złr, Wiśniowczyk 2 złr, Sieniawa 4-40 złr, P ruchnik 3-40 złr, Nowy Sącz 7 - złr, Chyrów 4 80 złr, Kulików 5 złr, Limanowa 6 60 złr, Kołaczyce 3-80 złr, Nowawieś 8*60 złr, Mosty Wielkie 8- złr, Augustdorf 2'80 złr, Przemyśl 7*80 złr, Wieliczka 4*10 złr, Nowy Targ 7-20 złr, Dobrzechów 6 złr, Olpiny 2 60 złr, Olesko 2-40 złr, Gródek 5-40 złr, Kęty 9- złr, Złoczów 7 80 złr, Radymno 4-80 złr, Łapanów 2-60 złr, Buczacz 2* złr, Willamowice 7-80 złr, Krosno 6* złr, Brzeżany 10- złr, Radłów 4'80 złr, Bircza 4 60 złr, Piwniczna 2-80 złr, Niestanice 3-20 złr, Wiśn'cz 5 20 złr, Bołszowce 3 60 złr, Kałusz 3 złr -Jarosław 8-- złr-, Baranów 2 80 złr, Stanisławów 6- złr, Żółkiew 8 złr, Kalembina 4-80 z ł r, Podkamień 2 40 z ł r, Rymanów 5-60 złr, Mielec 8 80 złr, Hecznarowice 3 20 złr W k ł a d k i r o c z n e ( z w y k ł e ) Ochotnicze straże po żarne: Zawałów 1-20 złr, Gorlice złr, Przecław 250 złr, Podwołoczyska 2T0 złr, Trzemeśnia 2-40 złr, Żółtarice 2-10 złr, Kamionka Strumiłowa 2 80 złr, Dąbrowa 2 20 złr^ Brody 3 80 złr, Czortków 2- złr, Baranów 1 40 złr, Boch nia 5- złr, Żurawno 2-60 złr, Kolbuszowa 3-20 złr, P od hajce 4 złr, Kozy 2*40 złr, Lutowiska l -50 złr, Mości ska 2 60 złr, Gdów złr, Oświęcim 4*60 złr, M aryam pol 2 20 złr, Stanisławów 3- złr, Spasów U50 złr, Zator złr, Tuchów 2 - złr, Wołowice 3 60 złr, Dolina 5' złr, Sanok 2-60 złr Kańczuga U60 złr, Nowy Sącz 3'50 z ł r, Chyrów 2-40 złr, Rymanów 3* złr,' Willamowice 2'60 złr, Olpiny 3-90 złr, Brzeżany 5- z łr, Łapanów 1 30 złr, Mszana Dolna 4 - złr Żywiec 5 20 złr, Kałusz 1-50 złr Bołszowce U80 złr, Wiśnicz 2'10 złr, Radłów 2 50 złr, Jarosław 4- złr, Przemyśl 3-50 złr, Ottynia 2 złr, Sokal 4-60 złr, Biecz l -80 złr, Sambor 3-80 złr, Tartaków 2 30 złr, Zakliczyn 2- złr, Besko 1-80 złr, Kozowa 2-20 złr, Stojanów 2-60 złr, Buczacz 2-80 złr, Krościenko 2-10 złr, Dolnawieś 2 20 złr,, Nowawieś U80 złr, Osiek 1 10 złr» Dębica 3 złr, Skawina 2 - złr, Starasól 2-70 złr Rop czyce 2-50 złr, Kołaczyce U90 złr, Dębowiec l -- złr, Tarnanica polna B-20 złr, Kaleinbina L40 zlr, Podkamień 1-30 złr Skotniki 2'50 z ł r,, Krzeszowice 2 40 złr, Złoczów 3 50 złr, Staremiasto 2 40 złr, Brzostek 2-40 złr, Mosty wielkie 8 80 złr, Busk 2-40 złr, Jordanów 5- złr, Maków 4*50 złr, Żydaczów 2- złr, Szczawnica 2 20 złr, Żmigród 2-50 złr, Wadowice 10- złr, Łańcut 5 złr Bircza 5-70 złr - w з г ies : z ; Zarządów ochotniczych straży pożarnych, n a l e ż ą c y c h do K a s y Z a p o m ó g, k t ó r e a) nie przesłały wkładki na rok 1898 i wykazów czynnych członków na I kwartał 1898J Huczko, Tarnów, Jaworów, Frysztak, Rudnik, Bielany, Horodenka, Janów, Ustrzyki dolne, Lwów, Mikołajów b) nie przesłały wkładki na rok 1898 Niżankowice, Gorlice, Dukla, c) nie przedłożyły wykazów czynnych członków na I* kwartał 1898 Kolbuszowa, Krosno, Radymno, Tuchów, Kałusz, Maków, Podkamień We Lwowie, dnia 20 lutego 1898

11 II Z nauki o strażach i pożarnictwie h) reprezentacyę stowarzyszenia na zew nątrz; i) postanowienia co do rozwiązania stowarzyszenią 23 U S T ^ - W T (Ciąg dalszy artykółów z podręcznika p t Szkoła p o żarnictw a ) 19 Z którem i ustawam i pow in ien być strażak obznajom iony 2 O ile obowiązują w państwie i kraju ustawy dotyczą ce pożarnictwa i strażactwa, nie powinny być obcemi s tra żakowi Do tych ustaw, z któremi strażak powinien się za znajomić n a le ż ą : a) ustaw a ostowarzyszeniach; b) ustawa opolicyi ogniowej dla miast i miasteczek; c) ustawa opolicyi ogniowej w gminach wiejskich; d) ustawy budownicze ; e) powszechna ustawa karna o ile dotyczy kar, odno szących się do policyi ogniow ej; f) wyciąg z regulaminu służbowego c k źandarmeryi Ustawą o stow arzyszeniach 20 Co w ażniejszego postanawia ustawa o sto w a rzy sze niach, na której zasadach organizują się straże pożarne 2 Ustawa o stowarzyszeniach postanawia o obowiązku przedkładania politycznej władzy krajowej (c k Namiestnic twu) do wiadomości statutu stowarzyszenia, o obowiązku donoszenia politycznej władzy powiatowej (c k Starostwu) o składzie zarządu stowarzyszenia, o obowiązku przedkła dania wychodzących ze stowarzyszenia sprawozdań z dzia łalności i o zgromadzeniach Czy istn ieje w zorow y sta tu t, zaw ierający w szystkie te w ym ogi? Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych udzie la zgłaszającym się bezpłatnie statut wzorowy, który zawie ra wszystkie wymogi, objęte odnośnym paragrafem ustawy o stowarzyszeniach 24 Jakie są w ym ogi podania o przyjęcie statutów do w iadom ości przez c k N am iestnictw o? Do podania o przyjęcie do wiadomości statutu, które musi być zaopatrzone m arką stemplową na 50 cnt (1 ko rona) należy dołączyć pięć, zupełnie równobrzmiących egzem plarzy statutów, zaopatrzonych stemplami po 15 cnt (30 hel) na każdym arkuszu pisma lub druku Do podania tego musi być jeszcze dołączony jeden egzemplarz regulaminu służbowego korpusu, jeden egzemplarz nut na sygnały strażackie i deklaracya tej osoby, władzy czy instytucyi, której przekazuje się zarząd majątku na wypadek rozwiąza nia stowarzyszenia 25 Czy obowiązek przedkładania regulam inu służbow ego, nut na sy g n a ły i deklaracyi je s t objęty ustawą o stow arzyszeniach? Ustawa o stowarzyszeniach postanawia, że stowarzy szenie nie może rozpoczynać swych czynności wcześniej, dopóki statut jego nie zostanie przez polityczną władzę k r a jow ą (c k Namiestnictwo) do wiadomości przyjęty Obowiązek przedkładania deklaracyi czyli oświadcze nia wynika już z g 4 lit i) ustawy o stowarzyszeniach, w którym jest mowa o postanowieniu co do rozwiązania stowarzyszenia Obowiązek przedkładania regulaminu służ bowego i nut na sygnały strażackie jest wynikiem prośby Zarządu Związku strażackiego i ma ten cel, aby nowo za wiązane Towarzystwa straża ck ie, używały tylko przepiso wych mundurów i sygnałów, które uchwalił i wydał Krajo wy Związek strażacki i aby tym sposobem zaprowadzoną została jednolitość w- umundurowaniu i sygnałach Co do sygnałów nadto zauważa się, że korpusom ochotniczych straży pożarnych nie wolno1 używać żadnych sygnałów woj skowych, a sygnały związkowe temu właśnie zapobiegają Co m usi statut w yszczególniać? Co postanawia ustawa o stow arzyszeniach w zględem obowiązku Towarzystwa uwiadam iania pow iatowej w ła dzy politycznej? Skoro polityczna władza krajow a (c k Namiestnictwo) w przeciągu czterech tygodni, licząc od dnia wniesienia po dania nie zabroniła utworzenia stowarzyszenia, może stowa rzyszenie rozpocząć czynności i dokonać wyboru Zarządu O dokonanym wyborze zarządu po założeniu Towarzystwa ja k i o każdym jego wyborze późniejszym musi Zarząd w przeciągu trzech dni uwiadomić powiatową władzę poli tyczną (c k Starostwo), wyszczególniając imiennie członków Zarządu, ich zajęcie, mieszkanie i te osoby, które zastępują stowarzyszenie na zewnątrz- 21 Co postanawia ta ustawa o statutach? Statut stowarzyszenia musi wyszczególniać: a) cel stowarzyszenia, środki jego pieniężne i sposób ich zbierania; b) sposób tworzenia Towarzystwa i odnowienia jego zarządu ; c) siedzibę Towarzystwa; d) praw a i obowiązki członków Towarzystwa; e) organa zarządu Towarzystwa; f) wymogi do powzięcia obowiązujących uchwał, wygotowań pisemnych i obwieszczeń; g) sposób załatwiania sporów, wynikających ze sto sunku stowarzyszenia;

12 Jeżeli stowarzyszenie rozdziela pomiędzy członków spra wozdania ze swej działalności lub jakiekolwiek inne wyka zy, musi Zarząd stowarzyszenia pod grzywną 10 zł przed kładać powiatowej władzy politycznej (c k Starostwu) po 3 egzemplarze tych sprawozdań lub wykazów Ustawa o stowarzyszeniach postanawia dalej, że o każdem Walnem Zgromadzeniu należy przynajmniej na 24 godzin uwiadomić powiatową władzę polityczną (c k Starostwo), w tem uwiadomieniu musi być podane miejsce i czas zgromadze nia, tudzież czy ono będzie publiczne (przystępne dla ka żdego), czy też tylko dla członków i zaproszonych gości Uwiadomienie takie, tudzież uwiadomienie o składzie Zarządu oraz przedkładane wykazy i sprawozdania z czyn ności są wolne od stempla Za utrzymanie porządku i zachowania ustaw na zgro madzeniach odpowiedzialny jest Przewodniczący Na zgromadzenia, nie wolno wchodzić z bronią Jeżeli zgromadzenie odbywa się publicznie, to obecne na niem osoby, które nie są członkami T o w arzy stw a, lub nie są na zgromadzenie zaproszone, nie mogą brać udziału w obradachw ładza może wysłać na zgromadzenie swego urzędnika i wolno jej wglądać w protokoły zgromadzeń, a także może zabronić zgrom adzenia, jeżeli urządzone zostało wbrew ustawom lub jeżeli uchwala rzeczy, sprzeciwiające się usta wie karnej, czy też innym obowiązującym ustaw om, lub w razie zajść gorszących, publicznemu porządkowi i bez pieczeństwu osób zagrażających Petycye od stowarzyszenia nie może podawać więcej ja k 10 osób O zabawach, w ieczorkach, odczytach, publicznych ćwiczeniach i t p należy także uwiadomić polityczną władzę powiatową (c k Starostwo) Uwiadomienie takie nie ulega opłacie stemplowej a nawet powinno być kilku Każdy ma swoją dzielnicę i w niej pilnuje, przestrzegania ustawy policyjnoogniowej 29 Co postanow iono ustawą o p o licy i ogniow ej z roku 1891 o regulam inie ogniow ym? W każdem mieście i miasteczku musi Rada gminna uchwalić i ogłosić regulamin ogniowy, a nadto przestrzegać jego ścisłego wykonywania Ulega on zatwierdzeniu przez Wydział Rady powiatowej W regulaminie ogniowym wy szczególnionym być winien: podział miasta na dzielnice ogniowe z podaniem nazwisk Delegatów ogniow ych, dalej wyszczególnione być mają narzędzia i przybory pożarne, w które ma być każdy dom przez właściciela zaopatrzony, nazwiska kominiarzy, uprawnionych do czyszczenia kominów, przyrządy pożarne, w które ma być gmina z ao p a trzo n a, tudzież obowiązki straży pożarnej w razie ognia*) 80 Jaka je st m inim alna ilość i jakość przyborów7 po żarn ych, w które każda gm ina m iejska zaopatrzyć sic powinna? Wedle rozporządzenia Wysokiego Wydziału Krajowego z dnia 31 października 1891 L w każdem m ieśńe lub miasteczku powinny być przynajmiej następujące przy bory pożarne, przez gminę utrzymywane: a) 1 sikąwka kołowa ssąco-tłocząca o cylindrach najmniej 100 mm średnicy z normalnymi gwintami Nr 6 ; b) 60 metrów węży tłoczących; t j 6 beczkowozów; cl) 30 konewek na wodę; c) 1 drabina składana z dwóch lub trzech części; f) 2 drabiny bakowe; tj) 6 drabinek dachowych (gonciarek); li) 12 osęków; i) 6 ło p a t; U staw a o policyi ogniowej dla m iast i m iasteczek j ) 12 bab ogniowych; 27 h) 4 pochodnie; Jakie w ażniejsze, strażactw o pożarnicze obchodzące l) 4 latarnie; postanow ienia zaw iera ustawa z d n ia 10 lutego 1891 m) 4 duże topory; Dz u kr Nr 18 o p olicyi ogniowej dla m iast i m ia n) 2 dżagany do m urów ; steczek? o) 2 siatki druciane do ogni kominowych Nadto w gminach większych na każde 200 numerów Ustawa o policyi ogniowej z dnia 10 lutego 1891 Dz u kr Nr 18 zawiera postanowienia o delegatach ogniowych, domów należy mieć jedną sikawkę więcej ze stosowną ilością o miejscowym regulaminie ogniow ym, o rewizyach ognio rekwizytów pomocniczych, ja k o to : węży i beczkowozów, wych, o czyszczeniu kominów, o obowiązkach mieszkańców, 31 o wsparciu dla członków straży w razie uszkodzenia przy Co postanow iono ustawą o p o lic y i ogniow ej z 1891 pożarze, o naruszeniu prywatnej własności, o dochodzeniu roku w zględem row izyi ogniow ych? przyczyn pożaru, o nadzorze i o grzywnach W 30 miastach kraju naszego, a mianowicie: w Białej, 28 Boclmi, B ro d a c h, B rzeżanach, Buczaczu, Drohobyczu, Gor Co postanow iono w ustaw ie o p o licy i ogniow ej z roku licach, Gródku koło Lw ow a, Jarosław iu, Jaśle, Jaworowie, Kołomyi, Krośnie, Nowym Sączu, P odgórzu, Przemyślu, 1891 o delegatach ogniow ych? Rzeszowie, Samborze, Sanoku, Śniatynie, Sokalu, Stani Do wykonywania policyi ogniowej w odległych częściach miasta może R ada gminna ustanowić swoich Delegatów, *) W z ó r ta k ie g o re g u la m in u o gniow ego w y d ał W y so k i W y d z ia ł którzy wspierają Naczelnika gminy w wykonywaniu obo K ra jo w y p rz y ro zp o rzą d zen iu z d n ia 31 p a ź d z ie rn ik a 1891 L 44204, wiązków ustaw ą o policyi ogniowej określonych i wchodzą o k re śla ją c ró w n o cześn ie m in im aln ą liczb ę i ja k o ś ć p rzy b o ró w po«wtenczas w praw a Naczelnika gminy Delegatów takich może ź a rn y c h w m ia sta c h i m iasteczk ach,

13 sławowie, Stryju, Tarnopolu, Tarnowie, Trembowli, W a d o wicach, Wieliczce, Złoczowie, i Żółkwi, przynajmniej raz w ro k u, w innych miastach i miasteczkach kraju naszego dwa razy w roku muszą Burmistrzowie lub Naczelnicy gmin, względnie tychże Delegaci przedsiębrać rewizye bydynków w gminie Celem tych rewizyi jest zbadać stan budynków pod względem ich bezpieczeństwa od p o ż a ru, stan kominów i przyborów ogniowych, przepisanych miejscowym regu laminem ogniowym Do takiej rewizyi zaproszony musi być Naczelnik straży pożarnej lub w zastępstwie tegoż inny członek straży pożarnej, kominiarz i jeden znawca 32 Co postanow iono w ustaw ie o p o liey i ogniow ej z r 1891 w zględem czyszczenia kom inów? Nad regularnem czyszczeniem kominów i ru r piecowych czuwa Naczelnik gminy względnie Delegat Czyszczeniem kominów i ru r piecowych zajmują się tylko upoważnieni t j koncesyonowani kominiarze W zimie powinny być zwykle kominy przynajmniej raz na miesiąc wycierane, przy wię kszych paleniskach jak n p w w a rs z ta ta c h, fabrykach i t, d częściej a nawet co 8 dni 33 Co postanow iono w ustaw ie o p o licy i ogniow ej z r 1891 w zględem pogotow ia koni? Taksamo, ja k na wezwanie Naczelnika gminy lub De legata każdy mieszkaniec obowiązany jest pod k arą nieść pomoc przy gaszeniu p o ż a r u, oddać do użytku straży po żarnej zbiorniki wody, studnie, sadzawki i t d tak też właściciele koni muszą pod karą dostarczyć k o n i, za co otrzymują z kasy gminnej przez Radę gminną uchwalone wynagrodzenie Jeżeli na miejscu pożaru znajdują się przy padkowo zaprzęgi pozamiejscowe to mogą być użyte, przyczem jednakże gwałtów popełniać nie wolno (D e n) Nasi koledzy w in n y c h k r a ja c h au stryacl^ich Napisał A Bahr (I)okoiiezenie) Austryacki Związek centralny strażacki w Wiedniu dą ży ze szczególną gorliwością do podniesienia wykształcenia umysłowego i zawodowego u straży tudzież do wprowadze nia jednolitości w wykonywaniu praktycznych zadań strażactwa i zmierza do tego tak przez popieranie piśmienni ctwa fachowego i bibliotek strażackich jak i przez urządza nie kursów pożarniczych Celein umożliwienia Związkom krajowym i strażom na bycia dzieł fachowych po taniej cenie wchodzi austryacki wydział strażacki w stosunki z lirmami księgarskimi i za mówieniami d/bieł w wielkiej ilości umożliwia zniżenie cen U nas dla bardzo małej liczby chętnych do czytania członków dążenie Związku dla zakładania bibliotek nie do prowadziłoby do rezultatu i byłoby przedwczesne Bod względem kursów strażackich Związki krajowe austryackie do centralnego Związku w Wiedniu należące, wiele zdziałały i daleko postąpiły Wychodząc z tego prze konania, że Straże tylko wtedy należycie rozwijać się będą, gdy starszyzna będzie miała odpowiednie wykształcenie, sta rano się tu o wprowadzenie kursów dla starszyzny strażac kiej oraz kursów fachowych dla strażaków Kursy ola star szyzny mają ten cel, aby wybranej a nie mającej odpowied niego wykształcenia starszyznie strażackiej takowe dodatko wo umożliwić, zaś kursy dla strażaków mają zadanie przy sposabiać odpowiednio wykształcony m ateryał na starszyznę w strażach, dostarczać kierowników naukowych dla kursów okręgowych i miejscowych a nawet wędrownych nauczycieli pożarnictwa Pod względem ogólnego zadania kursów tj podniesie nia wykształcenia fachowego wszystkie Związki krajowe są zgodne, ale co do kierunku tego wykształcenia dwojakie jest pojmowanie; bo gdy jednezwiązki (jak niemieeki-czeski) d ą żą do teoretycznego wyższego wykształcenia, drugie (jak Zwią zek styryjki) mając na oku ujednostajnienie praktyki strażackiej kładą nacisk na jej wyuczenie przez szkołę i służbę przy wzorowych korpusach odbytą Oba te kierunki mają swoje dobre strony, ale dopiero połączenie ich razem wydałoby najlepsze skutki Jako znaczną przeszkodę w należytem wykształceniu starszyzny uznały wszystkie bez wyjątku Związki krajowe tę okoliczność, że na mocy ustawy o stowarzyszeniach pod której przepisy Straże ochotnicze należą, członkowie sami mają prawo wybierania sobie starszyzny bez względu ua kwaliflkacyę tak teoretycznego jak i praktycznego zawodo wego wykształcenia wybranych Stąd powstała konieczność zakładania kursów dla starszyzny (i zw Chargenschulen), które mają braki wypełniać, lecz celu osiągnąć nie zdołają skoro raz wybrany np kommendantcm, zostaje nim, cho ciaż nieukiem będąc, z nauki korzyści nie odniesie Ta wadliwość w podniesieniu się wykształcenia ocho tniczego strażactwa dała powód, że na V Walnym Zjeździe austryackich straży jednogłośnie przyjęto wniosek Związku krajowego czeskiego zmierzający do tego, aby Straże ocho tnicze jako korporacye zorganizowane po wojskowemu i przez karność wojskową spełniające swe zadania zostały wyłączone z pod ustawy o stowarzyszeniach, a poddane bądź odnośnym krajowym ustawom o policyi ogniowej, po ewentualnem tychże uzupełnieniu Austr Wydziałowi strażackiamu polecono, aby się we właściwej drodze starał o prze prowadzenie powyższej uchwały Wyjęcie Straży ochotniczych z pod ustawy o stow a rzyszeniach miałoby ten skutek, że tylko naczelnicy straży byliby wybieralni za ewentualnem zatwierdzeniem odnoś nej władzy autonomicznej, gdy niższa starszyzna byłaby mianowaną na podstawie zasługi wykształcenia zawodowego Dla rozszerzenia nauki o pożarnictwie między ludno ścią uznały Związki krajowe austryackie potrzebę zaprowa dzenia jej także w szkołach przemysłowych i gospodarczych

14 W ten sposób uczniowie nietylko potrzebnych nabyć mogą w myśl 68, 81, 312 i 314 ust kar z 27 maja 1852 wiadomości z pożarnictwa, ale także nabiorą ochoty do jako w publicznej służbie zostające, uważane być mają i wstępowania do Straży ochotniczych, które zasilane n a czyny nieprzyjazne czy też obrażliwe słowa do nich zwró pływem jednostek chętnych i już przygotowanych daleko cone celem zmuszenia ich do jakiego działania lub zanie prędzej rozwijać się i zadaniu swemu odpowiedzieć będą chania traktować należy jako czyny karygodne po myśli mogły wyżej podanych przepisów u s ta w y ; W krajach Związku austryackiego mają Straże cztery b) Przyrządy pożarnicze i ratunkowe, magazyny, wo strażackie kasy pośmiertne, które na wypadek śmierci dociągi, beczki pożarnicze, przyrządy sygnałowe, telegrafy strażaka wypłacają rodzinie pewną sumę na pierwsze po i telefony alarmowe mają być uważane za przedmioty, któ trzeby i koszta pogrzebu, te są: kasa dolno austr Związku rych uszkodzenie bez względu na wysokość szkody pociąga mająca z końcem r 1896 członków 6355, Kasa za sobą zastosowanie tych przepisów karnych, jakie zazwiązku morawsko-szląskiego z 3708 członkami, Kasa stósowuje się przy gwałcie publicznym i kradzieży po my Związku Czeskiego (niemieckiego) z 9609 członkami i Kasa śli 89 i 175 lit b ust kar z 27 maja 1852 związku czeskiego (słowiańskiego) z 4963 członkami Gdyby powyższy projekt stał się ustawą, Straż ognio Nadto najnowsza w r 1893 założona kasa inwalidów wa w wykonywaniu swoich obowiązków będąca, wobec usta strażackich: Cisare F ranliska Józefa I-ho Invalidni fond wy karnej, miałaby to uprzywilejowanie, jakie mają np hasickych sboru markrabstvi moravskeho ; tej przeznacze urzędnicy i słudzy państwowi, straż skarbowa i żaudarmeniem jest zaopatrzenie w starości strażaków, którzy przynaj rya, zaś przyrządy pożarne byłyby tak traktowane jak np mniej 20 lat przy straży nieprzerwanie służ li urządzenia kolejowe i telegraficzne Związek austryacki prócz dążeń do podniesienia Straży 6) Do ważniejszych przedmiotów w sprawie pogotowia w kierunku wykształcenia fachowego wziął sobie za zada pożarnego należy zaprowadzenie u wszystkich Straży jedn a nie w imieniu Straźactwa starać się o różne ułatwienia i o kiego połączenia (kuplowania) wężów tłoczących Austryacki obronę interesów naszej instytucyi wobec władz, a starania Wydział i jego Związki krajowe wiele się tą sprawą zajmo te w niektórych względach zostały uwieńczone pomyślnym wały, czyniono liczne próby z różnemi systemami kuplowa skutkiem i tak: nia, dotąd jednak nie przyszło do żadnych postanowień w 1 Dąży on do zwolnienia korespondencyi urzędowych tym względzie z tego powodu, że coraz nowe systemy się w sprawach strażackich między Związkami krajowymi i ookazują i to ulepszone więc wybór jest utrudniony, a pokręgowymi oraz Wydziałem austryackim w Wiedniu od nawtóre dlatego, że bez wydatnej subwencyi krajowej, jak po leżytości pocztowej Jest nadzieja, że dążenie to nie będzie wszechnie uznano, zaprowadzenie jednakowego systemu ku bezskutecznem, ile że w Węgrzech straże ochotnicze prawo plowania nie jest możliwem 7) Dąży także Austryacki Wydział strażacki do wpro to już dawno mają i obecnie nawet dążą do uwolnienia od wadzenia instytucyi inspektorów straży ogniowych dla każ pocztowej opłaty wszelkich urzędowych strażackich pism dego Związku okręgowego o ile nie istnieją w pewnych nawet między pojedyńczemi strażami 2) Dąży do uwolnienia wszelkich aktów, książek, po krajach krajowi inspektorowie pożarni Konieczną potrzebę dań i pism strażackich od stempli To prawo zostało udzie wprowadzenia inspektorów Okręgowych uznano jednogłoś lone* wszystkim strażom, których statuty uzyskały aprobatę nie na V Walnym Zjeżdzie Austryackich Straży pożarnych rządową Na odnośnym akcie domieszczoną być ma u góry w Wiedniu uwaga: Wolne od stempla w sprawach Straży ogn 8) Wskutek starań austr Stowarzyszenia Czerwonego 3) Starał się i ze skutkiem o zwolnienie Straży od krzyża austr Wydział strażacki wprowadził w Strażach onalegań władz skarbowych, które zamierzały majątek S tra gniowych należących doń Związków krajowych służbę sani tarną na wypadek wojny t zw Strażackie-sanitarno kolu ży ochotniczych opodatkować 4) Ponieważ w krajach niemieckich jak w Badenie, mny transportowe (Feuerwehr-Krankentransport-Collonnen) Hessyi, Saksonii, Wirtembergu Brunszwiku, Anhaleie i in Nowa ta patryotyczna służba od r 1892 trwająca coraz nych ustanonionym jest rządowy order za zastugi straża więcej się rozwija, bo według zestawienia statystycznego li ckie, Wydział austryacki starał się usilnie o wprowadzenie czyła ona w krajach austryackich : w roku 1892/3 kolumn 53 ludzi 1085 takiego orderu i w Państwie Austryackiem Dotąd staranie /4 to było bez skutku, ile że Państwo w takich wypadkach ma W /5 do dyspozycyi krzyże zasługi (Verdienstkreuz) które zasłu W żonym Strażakom na przedstawienie Władzy krajowej udzie W U nas wprowadzenie tej służby rozbija się o koszta lane być mogą urządzeń sanitarnych i o ulgi mobilizacyjne dla tych, któ5) Staraniom poniekąd austr Wydziału strażackiego po części na wniosek galicyjskiego Związku krajowego, u- rzyby tę służbę na siebie przyjęli Te są ważniejsze objawy rozwoju, sprawy, dążenia i dało się uzyskać w Radzie Państwa ważny dla straży ognio zdobycze kolegów naszych w innych krajach austryackich wych wniosek na dodatek do ustawy karnej tej tre ś c i: Prawda, że oni w wykształceniu strażackiem, w organizaa) Członków miejskich (der behórdlichen) i przez cyi i materyalnie wyżej od nas stoją, ale i to prawda, że Władzę uznanych Straży ogniowych, w wykonywaniu swej służby będących, należy zaliczać do tych osób, które w u nich znacznie są lepsze warunki rozwoju Dla nas ta róż

15 nica powinna być bodźcem, abyśmy się starali pracą i gor liwością ją wyrównać, aby gazety strażackie niemieckie, porównywujac nasze stosunki ze swojemi, nie ubolewały nad biedą naszą, jak to wiele razy czytać mieliśmy sposobność III Ruch Towarzystw strażackich K o zy Na Walnem Zgromadzeniu w dniu 23 stycznia b r wybrano: Prezesem ks Józefa Błonarowicza, tegoż za stępcą Karola Bortha Do Wydziału w eszli: Roman Skrudlik (naczelnik), Józef Komendera (zastępca naczelnika), Ignacy Koczur, Tomasz Stefko i Andrzej Olma Sekretarzem straży jest Ignacy Bugajski Kęty Na Walnem Zgromadzeniu z dnia 6 stycznia br w ybrano: Naczelnikiem Jana Kantego Kalemkę, tegoż zastępcą Wincentego Piskorczyka Do Wydziału w eszli: Jan Kasperek, Karol Piskorczyk, J a n Botko, Józef Sołtys, Tomasz Kasperek, Józef Piskorczyk, J a n Polak, Roman Chrapkiewicz, J a n Kopciński, Franciszek Kotoński, Antoni Bielewicz K a ń c z u g a Ostatnimi czasy wybrało Walne Zgroma dzenie Wydział, a mianowicie: Stańkowskiego, wice preze sem, Dr Zalackiego, sekretarzem, Szczepana Goszczyńskiego, skarbnikiem i wydziałowymi Piotra Wołoszyńskiego, Igna cego Nowickiego, Zygmunta Stronczaka i Józefa Tarnaw skiego K o zo w a W dniu 12 lutego b r odbyło się Walne Zgromadzenie tutejszego towarzystwa ochot, straży pożarnej Prezesem pozostał ks Paweł Swistun zaś w skład Wydziału weszli: Józef Kumaniecki jako naczelnik, Franciszek Kowal ski jako zastępca, ks Franciszek Ziemba, ks J a n Ocetkiewicz i Jerzy Puśta B r o d y Walne Zgromadzenie w dniu 23 stycznia 1898 odbyte, wybrało prezesem Karola Górkę, naczelnikiem Jó zefa Zgóralskiego, tegoż zastępcą Leopolda Barnickla, sekre tarzem Edm unda Surowieckiego M u szy na, Na Walnem Zgromadzeniu Towarzystwa w dniu 30 stycznia rb wybrani zostali do Zarządu: Jan Ariet, jako Prezes, Antoni Bahr jako Naczelnik, Józef Mo tyka jako zastępca naczelnika, Michał Bujak, Jan Wójcik, Antoni Żurek jako członkowie Wydziału W ilam ow ice W dniu 23 stycznia 1898 odbył się wybór Zarządu Straży tutejszej Naczelnikiem został wybrany Biesik Jan, zast nacz Piskorczyk Franciszek, komend I oddz Puzoń Franciszek, zast Nowak S tan isław ; komend II oddz Julian Schneider, zast Fox Józef; kom, III oddziału Waligórski Franciszek, zast Rosner Jan pożaió\j7 Styczeń 1898 (Zestawienie statystyczne) Szkoda Gminy w i e j s k i e Razem 2 ubezpie czona złr złr niezbadana nieostrożność 9 Miasta i miasteczka ogólna od pioruna podpalenie f M i e j s c o w o ś ć wadliwa budowa ludzi Przyczyna kościołów domów mieszkalnych budynków gospodarczych zakładów przemysłowych Ilość pożarów Spaliło się 3 W akcyi ratunkowej brały udział następujące Straże p ożarn e: Błażowa, Bohorodczany, Dolina, Jagielnica, Kań czuga, Oświęcim, Stanisławów, Tarnów, Tłumacz, Tłuste, Wiśniowczyk, Złotniki, Żurawno V Rozmaitości P ośw iecen ie pom nika W sobotę dnia 5 lutego br o godzinie 4 po południu odbyło się na cmentarzu łycza kowskim we Lwowie poświęcenie pomnika ś p A l b e r t a K a r a k i e w i c z a, który umierając w roku 1880 przekazał swój m ajątek, przeszło 6000 zł wynoszący, na cele Krajo wego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Poświęcenie odbyło się w obecności całej Rady zawia dowczej in corpore i deputacyi lwowskiej straży pożarnej Pomnik stanął kosztem Krajowego Związku na grobie blisko głównej bramy cmentarnej, po prawej stronie przy dróżce do turnusu Na fundamencie betonowym i wierzchniej płycie grobu również z betonu, spoczywa piramida z c i o s u tarnopolskiego na 30 cm szeroka, a 42 cm długa Na piramidzie napis kuty i złocony:

16 ł S P ALBERTOW I KARAKIEWICZOWI f 18 lutego 1880 WDZIĘCZNY KRAJOWY ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, jako FUNDATOROWI SWEGO FUNDUSZU ŻELAZNEGO Pomnik sporządzono w zakładzie p Juliana Markow skiego, artysty rzeźbiarza we Lwowie VI Poczta Redakcyi p a в я Projekt ustawy budowniczej dla wsi i pomniejszych miast i miasteczek, przedłożony Wysokiemu Sejmowi na 3 sesyę VII peryodu sprawozdaniem Wysokiego Wydziału Krajowego z dnia 20 września 1897 L nie wszedł pod obrady Wysokiej Izby O ryentacyjny num er domu 4 A p rzy ulicy P iekar skiej, iv którym mieści się Bedakcya i A dm inistracya cza sopisma r Przewadn>k pożarniczyu i biuro Krajowego Z w ią zku Ochotniczych S tra ży Pożarnych zm ieniony został na 1 2 W szelkie pism a do nas adresować tedy n a leży Lwów P iekarska 12 R o c z n ik i MARSZ ZGÓRSKIEGO d la S t r a ż a k ó w z b r o s z u r o w a n e ułożył W ŁODZIMIERZ H 0Ł0D YŃ S K I Cena 6 0 cnt za e g z e m p la r z C e n a 30 c t C zy sty d o c h ó d n a ce le K a s y Z a p o m ó g dla członków zw iązkow ych straży pożarnych S k ł a d s i k a w e k i n a rz ę d z i p o ż a r n y c h Sikawki L w ó w, n l i c a T a - g i e l l o i i s k a, 1 3 poleca D r a b in y p rz e n o ś n e, ta c z k o w e, 2 i 4 - k o ło w e hakow e, d ach ow e stojące, H y d ro fo ry wy s u w a I n e W ozy T reny re k w iz y to w e i p o ż a r n e zu p e łn e na je d n y m w o z ie, rekwizytowo-osobowe B eczkow ozy 2 i 4-kołowe odpowiednie dla gmin wiejskich W ęże HEŁM Y s s ą c e i tło czą ce b la s za n e i sk ó rza n e M undury, su kn a m u n d u row e, gu rty, top ork i, lin ew k i ratu n k ow e, w iaderka Rada zawiadowcza kraj Związku Ochotniczych Straży pożarnych w myśl uchwały VII Zjazdu strażackiego z r 1895 czuwa nad doborem i cenami towarów Każda sikawka zaopatrzona jest certyfikatem odbytej próby fachowej, przeprowadzonej pod kierownictwem sekretarza Związku p A Szczerbowskiego Cenniki i próbki towarów wysyła się na żądanie odwrotnie Dla gmin i Towarzystw strażackich przy większych zamówieniach przyznaje się ułatwienia w warunkach spłaty Redaktor odpowiedzialny: Szczerbowski A ntoni Nakładem Związku ochotniczych straży pożarnych Z drukarni P illera i Spółki we Lwowie й ял 8

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 3 sierpnia 2010 r. Pan TADEUSZ KRZAKOWSKI P/10/167 LWR-4101-03-02/2010 Prezydent Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO PIENINY W SZCZAWNICY ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

STATUT KLUBU SPORTOWEGO PIENINY W SZCZAWNICY ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY STATUT KLUBU SPORTOWEGO PIENINY W SZCZAWNICY ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy Pieniny w Szczawnicy zwany w dalszym ciągu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 10 czerwca 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW I ORGANIZATORÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW I ORGANIZATORÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW I ORGANIZATORÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI I. Postanowienia ogólne 1. "Poznańskie Stowarzyszenie Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości" w skrócie "PSP",

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OSP METODY I FORMY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ:

ORGANIZACJA OSP METODY I FORMY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ: ORGANIZACJA OSP Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - "Prawo stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY)

STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) STATUT STOWARZYSZENIA (PRZYKŁADOWY) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę... 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Miasta w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE POLSKIE RYNKI HURTOWE

Statut Stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE POLSKIE RYNKI HURTOWE Statut Stowarzyszenia pod nazwą STOWARZYSZENIE POLSKIE RYNKI HURTOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW)

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW) PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD (KONFERENCJI DELEGATÓW) Wzór 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 47 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 września 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 września 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 93/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Książ Wlkp. w działaniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Z ałączn ik nr 2 REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. W SZCZEBRZESZYNIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADOWISKA W ZEBRZYDOWICACH.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADOWISKA W ZEBRZYDOWICACH. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADOWISKA W ZEBRZYDOWICACH. 1. Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Zebrzydowice, zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych, w decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei STATUT

Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei STATUT Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei STATUT OLSZTYN 2008 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Warmińsko Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei, zwany w dalszych postanowieniach Statutu Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Chomiczówka Rozdział Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka". 2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 124, poz. 585, Nr 155, poz. 771, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy oznaczają odpowiednio: 1. Spółka - PBS Finanse Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji Statut Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Klub Wodny KON-TIKI w Pińczowie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia ogólne NAZWA,OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTERYSTYKA PRAWNA 1 Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej. Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny.

Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej. Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny. Statut Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku - Białej Rozdział I Nazwa, teren działalności i charakter prawny. 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Region Beskidy zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI. I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski" i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36,37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail:rio@rio.opole.pl Opole, 1 września 2004 r. ZK-401-27/04 Pan Wiesław Fąfara Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Zarządu Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Zarządu Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Stowarzyszenia Płocka Grupa Fotograficzna, zwany dalej Zarządem, składa się z czterech członków Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza jako organ statutowy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo

RIO/KF/4104/60/2007 Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska Koronowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 16 listopada 2007r. RIO/KF/4104/60/2007 Pani Joanna Jarzewska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie ul. Szosa Kotomierska 3 86-010

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/5/2010. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego

UCHWAŁA Nr XXII/5/2010. Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr XXII/5/2010 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Opolskiego z dnia 20 sierpnia 2010 roku. w sprawie: wystąpienia do Zarządu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku (.06.2014r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella

S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella S T A T U T Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie chorych na Zespół Silvera-Russella w dalszej części statutu zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ( SPÓŁKA )

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ( SPÓŁKA ) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ( SPÓŁKA ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również Radą, jest stałym organem

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego (08.04.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr

Bardziej szczegółowo

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Szansa dla Gimnazjum w Łapach w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo