Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego."

Transkrypt

1 Specyfikacja nr 18/U/ZGM/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. Ι. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego: Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. 2. Adres: Ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą 3. Regon Internet: e.mail: 5. Nr telefonu (095) , fax (095) ΙΙ. Informacja o przetargu. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. ΙΙΙ. Przedmiot zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. będących zarządcą i administratorem nieruchomości stanowiących komunalny zasób mieszkaniowy Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz administratorem Wspólnot Mieszkaniowych, z którymi zawarto stosowne umowy Do zadań wykonawcy należy: a) doradzanie Zarządowi Spółki w zakresie zarządzania nieruchomościami w celu zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji nieruchomości, w zakresie określonym w art ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz z późn. zm.), b) czuwanie nad poprawnością wykonywania przez Spółkę czynności zarządzania i administrowania zgodnie z zawartymi umowami, c) wydawanie na wniosek zamawiającego pisemnych opinii bezpośrednio związanych z zakresem świadczonych usług, d) uczestnictwo, w razie konieczności, w spotkaniach z zarządami Wspólnot oraz właścicielami budynków i lokali, e) określanie niezbędnego zakresu robót w zarządzanym zasobie komunalnym z określeniem strony zobowiązanej do ich finansowania, 1

2 f) udział w komisjach powołanych do czynności związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, g) bieżąca analiza realizacji planu remontowo-finansowego i informowanie o ewentualnych przekroczeniach finansowych w poszczególnych paragrafach, h) czuwanie nad prawidłowością rozliczeń mediów dostarczanych do nieruchomości pozostających w zarządzaniu Spółki, i) bieżące monitorowanie zmian przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami i informowanie o nich zamawiającego oraz podejmowanie działań w celu wprowadzenia ich w życie, j) uczestnictwo w sporządzaniu kalkulacji podwyżek czynszu mieszkaniowego, k) akceptacja wykonawców prac remontowo-budowlanych w nieruchomościach komunalnych, l) udział w sporządzaniu do 31 sierpnia każdego roku opracowanego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową projektu planu dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego Miasta Kostrzyna nad Odrą na rok następny ze szczególnym uzasadnieniem ewentualnego deficytu, m) kwalifikowanie faktur kosztowych zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą gospodarki mieszkaniowej oraz zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na dany rok, 1.2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej zarządcy nieruchomości, w tym szczególnie: a) obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych, b) pozostaje lojalny wobec zamawiającego i nie angażuje się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami strony, c) zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę, d) powinien wykazywać się wysoką kulturą w kontaktach zarówno z zamawiającym jak i z użytkownikami i właścicielami lokali Wykonawca nie może w okresie obowiązywania umowy i przez okres 3 lat od daty jej wypowiedzenia przez wykonawcę lub przez zamawiającego z winy wykonawcy, prowadzić na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą zarządzania nieruchomościami w innych zasobach mieszkaniowych. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną zapis ten dotyczy również podmiotów zależnych, następców prawnych i osób fizycznych będących jej wspólnikami. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający przewiduje zarządzanie następującymi nieruchomościami: a) budynki Wspólnot Mieszkaniowych 90 szt., b) budynki Miasta Kostrzyna nad Odrą 22 szt., c) lokale komunalne mieszkalne: - w budynkach Miasta Kostrzyna nad Odrą 209 szt., - w budynkach wspólnot 394 szt., - w innych administracjach (KTBS, Spółdzielnia) 56 szt., 2

3 d) lokale komunalne użytkowe 17 szt. IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Umowa zostanie podpisana na czas nieokreślony z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron. 2. Czas pełnienia obowiązków związanych z realizacją zamówienia: - co najmniej 2 dni w tygodniu po 4 godziny w siedzibie zamawiającego, w dni robocze w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kontakcie telefonicznym i drogą elektroniczną, w szczególnych przypadkach poza godzinami pracy zamawiającego konieczna obecność osobista w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od telefonicznego wezwania. V. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana czytelnie techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 2. Oferta może być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ bez modyfikacji jego formy przez wykonawcę. Dotyczy to również załączników do oferty, których formularze wykonał zamawiający. Nie sporządzenie oferty na formularzu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. VII SIWZ. 4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczone za zgodność przez wykonawcę. 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia publicznego. 6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą wykonanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz MZK Sp. z o.o. - nie otwierać przed godz dnia r. Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby można ją było odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu. 9. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi wykonawca. 10. Nieoznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty. 11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,a wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 3

4 VI. Warunki wymagane od wykonawców. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia, 2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z niniejszym zamówieniem, 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego, wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. VII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Wypełniona i podpisana oferta (zał nr 1 do SIWZ). 2. Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości. 3. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie. 4. Wykaz struktury własności zarządzanych nieruchomości z okresu ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie o zakresie zbliżonym do niniejszego postępowania. 5. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej związanej z administrowaniem nieruchomościami, z podziałem na okresy, w których administrowanie było wykonywane w ramach umowy o pracę oraz w ramach umów cywilnoprawnych. 6. Parafowany przez wykonawcę wzór umowy (zał nr 2) 7. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 8. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał nr 3). 9. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami na minimalną sumę gwarancyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 10. Kopie referencji i listów polecających, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i kursów z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa zamówień publicznych itp. Wszystkie dokumenty powinny dotyczyć i jasno wskazywać na osobę, która będzie realizowała zapisy umowy. Oferty złożone przez osoby prawne powinny zawierać dokumenty takie jak: licencja, życiorys, polisa OC, referencje, listy polecające i zaświadczenia dla konkretnej osoby wskazanej jako wykonawca zadań wskazanych w pkt 1 ppkt. 1.1, 1.2 i 1.3 niniejszej SIWZ. 4

5 VIII. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami. 1. Imię i nazwisko: Małgorzata Borowska, 2. Numer telefonu (0 95 ) , 3. Numer pokoju w siedzibie zamawiającego: pok. nr Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,elektronicznie lub faksem. W przypadku przekazania informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. IX. Wadium: Wadium nie jest wymagane X. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 30 dni XI. Opis kryteriów wyboru ofert oraz ich znaczenie, a także sposób ich oceny. 1. Cena oferty waga 80 % Cena najniższa Cena = x 100 x 80 % Cena badana 2. Staż pracy waga 5% Staż pracy bad Staż pracy = x 100 x 5% Staż pracy max Do obliczeń zostanie przyjęty okres w m-cach wynikający z życiorysu, wskazujący pracę związaną z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomościami. 3. Doświadczenie w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami w rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami waga 5% doświadczenie bad Doświadczenie = x 100 x 5% doświadczenie max Do obliczeń zostanie przyjęty okres w m-cach wynikający z życiorysu, wskazujący pracę od momentu otrzymania licencji zarządcy. Praca powinna wskazywać na osobiste pełnienie funkcji zarządcy w rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 4. Wykształcenie 10% Maksymalną liczbę 10 punktów otrzyma wykonawca, który posiada wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne. Wykonawcy o wykształceniu innym otrzymają 0 punktów. Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 5

6 punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. XII. XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia. 2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej bez ujawnienia źródeł zapytania. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ, co zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Miejsce i termin składania ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert: 1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: Oferty należy składać w Sekretariacie w siedzibie zamawiającego: Miejskich Zakładach Komunalnych Spółka z o.o. ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą. Termin składania ofert r. do godz Termin otwarcia ofert r. godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Tryb otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu realizacji, warunków płatności zawartych w ofertach. 3. Ocena ofert: Zamawiający oceni ważność oferty pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny na posiedzeniu niejawnym. XIV. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Tryb zawarcia umowy. 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. XVI. Środki odwoławcze: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (dz. U. Nr 19 po. 177) przepisów przysługuje prawo do wniesienia protestu (art ustawy) XVII. Postanowienia końcowe: 6

7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wykaz załączników : 1. Formularz ofertowy - zał nr 1 2. Wzór umowy - zał nr 2 3. Formularz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu na podst art 24 i spełnieniu warunków na podst. art. 22 ust. 1 - zał nr 3 7

8 Wykonawca : Zamawiający : Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. Ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą. Załącznik nr 1 O F E R T A 1. Nawiązując do przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na: wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz MZK Sp. z o.o. za cenę netto w okresie miesięcznym... zł. powiększoną o należny podatek VAT w wysokości... zł. Razem brutto... zł./1 m-c. Słownie...zł. 2. Posiadam doświadczenie w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami w rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami... m-cy. 3. Posiadam staż pracy zawodowej związanej z administrowaniem nieruchomościami... m-cy. 4. Oświadczam, że w okresie wykonywania umowy będę pozostawał co najmniej dwa dni w tygodniu po cztery godziny w siedzibie zamawiającego oraz w dni robocze w godzinach pracy ZGM w kontakcie telefonicznych i drogą elektroniczną, w szczególnych przypadkach poza godzinami pracy zamawiającego będę obecny w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od telefonicznego wezwania. 5. Przyjmuję warunki płatności: przelew płatny 7 dni od daty wystawienia faktury. 6. Posiadam ubezpieczenie nr... od odpowiedzialności cywilnej na kwotę...wystawione przez Posiadam telefon komórkowy o nr Posiadam komputer osobisty ze skrzynką mailową o adresie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty. 10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 11. Do niniejszej oferty załączamy: a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych......dnia 2007 r.... podpis osoby upoważnionej 8

9 Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n: wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz MZK Sp. z o.o. zgodnie z art. 22 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Oświadczam, że: Posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat wykonałem z należytą starannością. Miejsce i data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 9

10 Załącznik nr 2 U M O W A N R... zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy : Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółką z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Olgierda Kłaptocza- Prezesa Zarządu 2. mgr inż. Elżbietę Maron Wiceprezesa Zarządu zwanymi dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS... NIP...Regon. reprezentowana przez: zwanym dalej Wykonawcą Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. będących zarządcą i administratorem nieruchomości stanowiących komunalny zasób mieszkaniowy Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz administratorem Wspólnot Mieszkaniowych, z którymi zawarto stosowne umowy. 2. Do zadań zarządcy należy: a) doradzanie Zarządowi Spółki w zakresie zarządzania nieruchomościami w celu zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji nieruchomości, w zakresie określonym w art ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz z późn. zm.), b) czuwanie nad poprawnością wykonywania przez Spółkę czynności zarządzania i administrowania zgodnie z zawartymi umowami, 1

11 c) wydawanie na wniosek zamawiającego pisemnych opinii bezpośrednio związanych z zakresem swoich obowiązków, d) uczestnictwo, w razie konieczności, w spotkaniach z zarządami Wspólnot oraz właścicielami budynków i lokali, e) określanie niezbędnego zakresu robót w w zarządzanym zasobie komunalnym z określeniem strony zobowiązanej do ich finansowania, f) udział w komisjach powołanych do czynności związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, g) bieżąca analiza realizacji planu remontowo-finansowego i informowanie o ewentualnych przekroczeniach finansowych w poszczególnych paragrafach, h) czuwanie nad prawidłowością rozliczeń mediów dostarczanych do nieruchomości pozostających w zarządzaniu Spółki, i) bieżące monitorowanie zmian przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami i informowanie o nich zamawiającego oraz podejmowanie działań w celu wprowadzenia ich w życie, j) uczestnictwo w sporządzaniu kalkulacji podwyżek czynszu mieszkaniowego, k) akceptacja wykonawców prac remontowo-budowlanych w nieruchomościach komunalnych, l) udział w sporządzaniu do 31 sierpnia każdego roku opracowanego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową projektu planu dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego Miasta Kostrzyna nad Odrą na rok następny ze szczególnym uzasadnieniem ewentualnego deficytu, m) kwalifikowanie faktur kosztowych zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą gospodarki mieszkaniowej oraz zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na dany rok. 3. Zarządca ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej zarządcy nieruchomości, w tym szczególnie: a) obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych, b) pozostaje lojalny wobec Zamawiającego i nie angażuje się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami strony, c) zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę, d) powinien wykazywać się wysoką kulturą w kontaktach zarówno z Zamawiającym jak i z użytkownikami i właścicielami lokali. 4. W dniu zawarcia umowy Zamawiający administruje następującymi nieruchomościami: a) budynki wspólnot mieszkaniowych 90 szt., b) budynki Miasta Kostrzyna nad Odrą 22 szt., c) lokale komunalne mieszkalne: - w budynkach Miasta Kostrzyna nad Odrą 209 szt., - w budynkach wspólnot 394 szt., - w innych administracjach (KTBS, Spółdzielnia) 56 szt., d) lokale komunalne użytkowe 17 szt. 5. Zmiana ilości poszczególnych lokali i budynków nie powoduje zmiany wynagrodzenia Umowa wchodzi w życie z dniem... 1

12 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron Czas pełnienia obowiązków zarządcy określonych w 1 niniejszej umowy: - co najmniej 2 dni w tygodniu po 4 godziny w siedzibie zamawiającego, w dni robocze w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kontakcie telefonicznym i drogą elektroniczną, w nagłych przypadkach konieczna obecność osobista w czasie nie dłuższym niż 30 minut od telefonicznego wezwania. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie prac określonych w 1 wynikłe wskutek nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym dokumentów, materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy błędy w dokumentacji były oczywiste i Wykonawca mógł je stwierdzić. 3. Zamawiający wyznacza do bieżących kontaktów dla realizacji obowiązków, o których mowa w 1 umowy..., natomiast dla pisemnych wystąpień w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyskiwać akceptację Zarządu Spółki. 4. Wykonawca nie może w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 3 lat od daty jej wypowiedzenia przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, prowadzić na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą zarządzania nieruchomościami w innych zasobach mieszkaniowych. W przypadku ujawnienia prowadzenia przez Wykonawcę działalności z naruszeniem ust. 4 Zamawiającemu przysługuje żądanie zapłaty kary umownej równej pięciomiesięcznemu wynagrodzeniu, o którym mowa w 4 umowy. W przypadku, gdyby kara umowna nie pokryła szkody doznanej przez Zamawiającego, będzie on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami na minimalną sumę gwarancyjną Wykonawca wyznacza do realizacji zadań określonych w 1 niniejszej umowy pana/panią... o nr licencji... z dnia... i polisie nr... wystawionej przez...,posiadającej telefon komórkowy o nr...oraz komputer osobisty o adresie skrzynki pocztowej Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi miesięcznie... zł. powiększone o należny podatek VAT w wysokości...zł., co stanowi kwotę brutto... zł. (słownie:...) 1

13 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego comiesięcznie z dołu w formie przelewu na konto nr... w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 3. Wykonawca wystawi faktury bezpośrednio na Zamawiającego do dwudziestego dnia każdego miesiąca W przypadku potwierdzonej przez Zamawiającego konieczności uczestniczenia Wykonawcy w postępowaniach związanych z pełnioną przez niego funkcją, a toczących się poza terenem miasta Kostrzyna nad Odrą, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zwrotu poniesionych kosztów, w tym użycia przez Wykonawcę jego samochodu prywatnego poprzez przeliczenie ilości kilometrów i obowiązującej stawki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. 2. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty udziału Wykonawcy w szkoleniach i seminariach, które dotyczyć będą spraw związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, na które Zamawiający skieruje Wykonawcę. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 8. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonania stanowiłoby zmianę treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 9. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 1

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach Zatwierdzam Krucz, dnia 07. 10. 2009 r.... Zn. spr. S 2717 21 / 09 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę w ramach Dostawy wraz z montażem 2 zestawów zasilania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

II. Przedmiot zamówienia: Wykonanie deratyzacji w budynkach i obiektach Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.

II. Przedmiot zamówienia: Wykonanie deratyzacji w budynkach i obiektach Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą, 24. 03. 2016r. I. Nazwa i adres Zamawiającego MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o. ul. Kopernika 4a 66-470 Kostrzyn nad Odrą tel.: 0-95 727 96 00 fax.: 0-95 727 96 01 mzk@kostrzyn.pl

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Remont stołówki Domu Dziennego Pobytu MOPS w Bartoszycach I. Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r.

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiego Komitetu Olimpijskiego za 2014 r. I. Opis przedmiotu przetargu 1. Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:... OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6 października 2015 r Spółdzielnia Mieszkaniowa "Plon" ul Pawlaczyka 1, 02-790 Warszawa tel: (22) 649 30 84, 698 878 662 e-mail: biuro@smplonpl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r.

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r. załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w ramach przeznaczonych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW W ZASOBACH S.M. POJEZIERZE W OLSZTYNIE 1. Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie, ul. Kołobrzeska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA USŁUGĘ REGENERACJI I LEGALIZACJI ZUŻYTYCH WODOMIERZY

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA USŁUGĘ REGENERACJI I LEGALIZACJI ZUŻYTYCH WODOMIERZY NZ/01/11 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA USŁUGĘ REGENERACJI I LEGALIZACJI ZUŻYTYCH WODOMIERZY Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Al. Wolności,

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP. Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 93/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 02.12.2015 r. ul. Chorzowska 38 41-605 Świętochłowice

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na dzierżawę pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. z przeznaczeniem na działalność gospodarczą 77/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ogłaszający przetarg

Ogłaszający przetarg Ogłaszający przetarg Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 6 tel./fax 89 751 4953, 89 751 4906 www.mwik.ketrzyn.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu na świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: "Opracowanie projektu budowlanego na elewację Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 stosując kryterium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: usługę tłumaczenia zwykłego tekstu z języka polskiego na język czeski związanego z realizacją projektu "Ekumenia w praktyce". Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE: "Koncepcja i projekt budowlany uzupełniający dla nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 1 w Karpaczu" w ramach zadania "Poprawa dostępności kościoła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE WSTĘPNE Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy kotłowni

Bardziej szczegółowo