Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego."

Transkrypt

1 Specyfikacja nr 18/U/ZGM/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. Ι. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego: Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. 2. Adres: Ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą 3. Regon Internet: e.mail: 5. Nr telefonu (095) , fax (095) ΙΙ. Informacja o przetargu. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego. ΙΙΙ. Przedmiot zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. będących zarządcą i administratorem nieruchomości stanowiących komunalny zasób mieszkaniowy Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz administratorem Wspólnot Mieszkaniowych, z którymi zawarto stosowne umowy Do zadań wykonawcy należy: a) doradzanie Zarządowi Spółki w zakresie zarządzania nieruchomościami w celu zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji nieruchomości, w zakresie określonym w art ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz z późn. zm.), b) czuwanie nad poprawnością wykonywania przez Spółkę czynności zarządzania i administrowania zgodnie z zawartymi umowami, c) wydawanie na wniosek zamawiającego pisemnych opinii bezpośrednio związanych z zakresem świadczonych usług, d) uczestnictwo, w razie konieczności, w spotkaniach z zarządami Wspólnot oraz właścicielami budynków i lokali, e) określanie niezbędnego zakresu robót w zarządzanym zasobie komunalnym z określeniem strony zobowiązanej do ich finansowania, 1

2 f) udział w komisjach powołanych do czynności związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, g) bieżąca analiza realizacji planu remontowo-finansowego i informowanie o ewentualnych przekroczeniach finansowych w poszczególnych paragrafach, h) czuwanie nad prawidłowością rozliczeń mediów dostarczanych do nieruchomości pozostających w zarządzaniu Spółki, i) bieżące monitorowanie zmian przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami i informowanie o nich zamawiającego oraz podejmowanie działań w celu wprowadzenia ich w życie, j) uczestnictwo w sporządzaniu kalkulacji podwyżek czynszu mieszkaniowego, k) akceptacja wykonawców prac remontowo-budowlanych w nieruchomościach komunalnych, l) udział w sporządzaniu do 31 sierpnia każdego roku opracowanego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową projektu planu dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego Miasta Kostrzyna nad Odrą na rok następny ze szczególnym uzasadnieniem ewentualnego deficytu, m) kwalifikowanie faktur kosztowych zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą gospodarki mieszkaniowej oraz zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na dany rok, 1.2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej zarządcy nieruchomości, w tym szczególnie: a) obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych, b) pozostaje lojalny wobec zamawiającego i nie angażuje się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami strony, c) zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę, d) powinien wykazywać się wysoką kulturą w kontaktach zarówno z zamawiającym jak i z użytkownikami i właścicielami lokali Wykonawca nie może w okresie obowiązywania umowy i przez okres 3 lat od daty jej wypowiedzenia przez wykonawcę lub przez zamawiającego z winy wykonawcy, prowadzić na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą zarządzania nieruchomościami w innych zasobach mieszkaniowych. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną zapis ten dotyczy również podmiotów zależnych, następców prawnych i osób fizycznych będących jej wspólnikami. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający przewiduje zarządzanie następującymi nieruchomościami: a) budynki Wspólnot Mieszkaniowych 90 szt., b) budynki Miasta Kostrzyna nad Odrą 22 szt., c) lokale komunalne mieszkalne: - w budynkach Miasta Kostrzyna nad Odrą 209 szt., - w budynkach wspólnot 394 szt., - w innych administracjach (KTBS, Spółdzielnia) 56 szt., 2

3 d) lokale komunalne użytkowe 17 szt. IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Umowa zostanie podpisana na czas nieokreślony z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron. 2. Czas pełnienia obowiązków związanych z realizacją zamówienia: - co najmniej 2 dni w tygodniu po 4 godziny w siedzibie zamawiającego, w dni robocze w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kontakcie telefonicznym i drogą elektroniczną, w szczególnych przypadkach poza godzinami pracy zamawiającego konieczna obecność osobista w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od telefonicznego wezwania. V. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana czytelnie techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 2. Oferta może być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ bez modyfikacji jego formy przez wykonawcę. Dotyczy to również załączników do oferty, których formularze wykonał zamawiający. Nie sporządzenie oferty na formularzu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. VII SIWZ. 4. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczone za zgodność przez wykonawcę. 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia publicznego. 6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych zasad jak składana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 8. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie opisanej według poniższego wzoru: Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą wykonanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz MZK Sp. z o.o. - nie otwierać przed godz dnia r. Koperta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby można ją było odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w jej złożeniu. 9. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty w sposób podany w SIWZ ponosi wykonawca. 10. Nieoznaczenie oferty w sposób podany w SIWZ nie skutkuje odrzuceniem oferty. 11. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,a wykonawca zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 3

4 VI. Warunki wymagane od wykonawców. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia, 2. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z niniejszym zamówieniem, 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od wykonawcy przez powołaną przez zamawiającego komisję przetargową. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu żądanego przez zamawiającego, wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. VII. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Wypełniona i podpisana oferta (zał nr 1 do SIWZ). 2. Świadectwo nadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości. 3. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie. 4. Wykaz struktury własności zarządzanych nieruchomości z okresu ostatnich trzech lat, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie o zakresie zbliżonym do niniejszego postępowania. 5. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej związanej z administrowaniem nieruchomościami, z podziałem na okresy, w których administrowanie było wykonywane w ramach umowy o pracę oraz w ramach umów cywilnoprawnych. 6. Parafowany przez wykonawcę wzór umowy (zał nr 2) 7. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 8. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał nr 3). 9. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami na minimalną sumę gwarancyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 10. Kopie referencji i listów polecających, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i kursów z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa zamówień publicznych itp. Wszystkie dokumenty powinny dotyczyć i jasno wskazywać na osobę, która będzie realizowała zapisy umowy. Oferty złożone przez osoby prawne powinny zawierać dokumenty takie jak: licencja, życiorys, polisa OC, referencje, listy polecające i zaświadczenia dla konkretnej osoby wskazanej jako wykonawca zadań wskazanych w pkt 1 ppkt. 1.1, 1.2 i 1.3 niniejszej SIWZ. 4

5 VIII. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami. 1. Imię i nazwisko: Małgorzata Borowska, 2. Numer telefonu (0 95 ) , 3. Numer pokoju w siedzibie zamawiającego: pok. nr Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie,elektronicznie lub faksem. W przypadku przekazania informacji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. IX. Wadium: Wadium nie jest wymagane X. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 30 dni XI. Opis kryteriów wyboru ofert oraz ich znaczenie, a także sposób ich oceny. 1. Cena oferty waga 80 % Cena najniższa Cena = x 100 x 80 % Cena badana 2. Staż pracy waga 5% Staż pracy bad Staż pracy = x 100 x 5% Staż pracy max Do obliczeń zostanie przyjęty okres w m-cach wynikający z życiorysu, wskazujący pracę związaną z administrowaniem lub zarządzaniem nieruchomościami. 3. Doświadczenie w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami w rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami waga 5% doświadczenie bad Doświadczenie = x 100 x 5% doświadczenie max Do obliczeń zostanie przyjęty okres w m-cach wynikający z życiorysu, wskazujący pracę od momentu otrzymania licencji zarządcy. Praca powinna wskazywać na osobiste pełnienie funkcji zarządcy w rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 4. Wykształcenie 10% Maksymalną liczbę 10 punktów otrzyma wykonawca, który posiada wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne. Wykonawcy o wykształceniu innym otrzymają 0 punktów. Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 5

6 punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów. XII. XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia. 2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie. 3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na swojej stronie internetowej bez ujawnienia źródeł zapytania. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ, co zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. Miejsce i termin składania ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert: 1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: Oferty należy składać w Sekretariacie w siedzibie zamawiającego: Miejskich Zakładach Komunalnych Spółka z o.o. ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą. Termin składania ofert r. do godz Termin otwarcia ofert r. godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Tryb otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące cen ofert, terminu realizacji, warunków płatności zawartych w ofertach. 3. Ocena ofert: Zamawiający oceni ważność oferty pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny na posiedzeniu niejawnym. XIV. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Tryb zawarcia umowy. 1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. XVI. Środki odwoławcze: Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (dz. U. Nr 19 po. 177) przepisów przysługuje prawo do wniesienia protestu (art ustawy) XVII. Postanowienia końcowe: 6

7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Wykaz załączników : 1. Formularz ofertowy - zał nr 1 2. Wzór umowy - zał nr 2 3. Formularz oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu na podst art 24 i spełnieniu warunków na podst. art. 22 ust. 1 - zał nr 3 7

8 Wykonawca : Zamawiający : Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. Ul. Kopernika 4 a, Kostrzyn nad Odrą. Załącznik nr 1 O F E R T A 1. Nawiązując do przetargu nieograniczonego oferujemy wykonanie zamówienia na: wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz MZK Sp. z o.o. za cenę netto w okresie miesięcznym... zł. powiększoną o należny podatek VAT w wysokości... zł. Razem brutto... zł./1 m-c. Słownie...zł. 2. Posiadam doświadczenie w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami w rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami... m-cy. 3. Posiadam staż pracy zawodowej związanej z administrowaniem nieruchomościami... m-cy. 4. Oświadczam, że w okresie wykonywania umowy będę pozostawał co najmniej dwa dni w tygodniu po cztery godziny w siedzibie zamawiającego oraz w dni robocze w godzinach pracy ZGM w kontakcie telefonicznych i drogą elektroniczną, w szczególnych przypadkach poza godzinami pracy zamawiającego będę obecny w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od telefonicznego wezwania. 5. Przyjmuję warunki płatności: przelew płatny 7 dni od daty wystawienia faktury. 6. Posiadam ubezpieczenie nr... od odpowiedzialności cywilnej na kwotę...wystawione przez Posiadam telefon komórkowy o nr Posiadam komputer osobisty ze skrzynką mailową o adresie Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego sporządzenia oferty. 10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 11. Do niniejszej oferty załączamy: a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych......dnia 2007 r.... podpis osoby upoważnionej 8

9 Załącznik nr 3 O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n: wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz MZK Sp. z o.o. zgodnie z art. 22 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Oświadczam, że: Posiadam uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat wykonałem z należytą starannością. Miejsce i data Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 9

10 Załącznik nr 2 U M O W A N R... zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy : Miejskimi Zakładami Komunalnymi Spółką z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Kopernika 4a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon reprezentowaną przez: 1. mgr inż. Olgierda Kłaptocza- Prezesa Zarządu 2. mgr inż. Elżbietę Maron Wiceprezesa Zarządu zwanymi dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS... NIP...Regon. reprezentowana przez: zwanym dalej Wykonawcą Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności zarządzania nieruchomościami na rzecz Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. będących zarządcą i administratorem nieruchomości stanowiących komunalny zasób mieszkaniowy Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz administratorem Wspólnot Mieszkaniowych, z którymi zawarto stosowne umowy. 2. Do zadań zarządcy należy: a) doradzanie Zarządowi Spółki w zakresie zarządzania nieruchomościami w celu zapewnienia właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej oraz bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji nieruchomości, w zakresie określonym w art ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz z późn. zm.), b) czuwanie nad poprawnością wykonywania przez Spółkę czynności zarządzania i administrowania zgodnie z zawartymi umowami, 1

11 c) wydawanie na wniosek zamawiającego pisemnych opinii bezpośrednio związanych z zakresem swoich obowiązków, d) uczestnictwo, w razie konieczności, w spotkaniach z zarządami Wspólnot oraz właścicielami budynków i lokali, e) określanie niezbędnego zakresu robót w w zarządzanym zasobie komunalnym z określeniem strony zobowiązanej do ich finansowania, f) udział w komisjach powołanych do czynności związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, g) bieżąca analiza realizacji planu remontowo-finansowego i informowanie o ewentualnych przekroczeniach finansowych w poszczególnych paragrafach, h) czuwanie nad prawidłowością rozliczeń mediów dostarczanych do nieruchomości pozostających w zarządzaniu Spółki, i) bieżące monitorowanie zmian przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami i informowanie o nich zamawiającego oraz podejmowanie działań w celu wprowadzenia ich w życie, j) uczestnictwo w sporządzaniu kalkulacji podwyżek czynszu mieszkaniowego, k) akceptacja wykonawców prac remontowo-budowlanych w nieruchomościach komunalnych, l) udział w sporządzaniu do 31 sierpnia każdego roku opracowanego zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową projektu planu dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego Miasta Kostrzyna nad Odrą na rok następny ze szczególnym uzasadnieniem ewentualnego deficytu, m) kwalifikowanie faktur kosztowych zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczącą gospodarki mieszkaniowej oraz zatwierdzonym planem rzeczowo-finansowym na dany rok. 3. Zarządca ma obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej zarządcy nieruchomości, w tym szczególnie: a) obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych, b) pozostaje lojalny wobec Zamawiającego i nie angażuje się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami strony, c) zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę, d) powinien wykazywać się wysoką kulturą w kontaktach zarówno z Zamawiającym jak i z użytkownikami i właścicielami lokali. 4. W dniu zawarcia umowy Zamawiający administruje następującymi nieruchomościami: a) budynki wspólnot mieszkaniowych 90 szt., b) budynki Miasta Kostrzyna nad Odrą 22 szt., c) lokale komunalne mieszkalne: - w budynkach Miasta Kostrzyna nad Odrą 209 szt., - w budynkach wspólnot 394 szt., - w innych administracjach (KTBS, Spółdzielnia) 56 szt., d) lokale komunalne użytkowe 17 szt. 5. Zmiana ilości poszczególnych lokali i budynków nie powoduje zmiany wynagrodzenia Umowa wchodzi w życie z dniem... 1

12 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron Czas pełnienia obowiązków zarządcy określonych w 1 niniejszej umowy: - co najmniej 2 dni w tygodniu po 4 godziny w siedzibie zamawiającego, w dni robocze w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kontakcie telefonicznym i drogą elektroniczną, w nagłych przypadkach konieczna obecność osobista w czasie nie dłuższym niż 30 minut od telefonicznego wezwania. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie prac określonych w 1 wynikłe wskutek nierzetelnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym dokumentów, materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy błędy w dokumentacji były oczywiste i Wykonawca mógł je stwierdzić. 3. Zamawiający wyznacza do bieżących kontaktów dla realizacji obowiązków, o których mowa w 1 umowy..., natomiast dla pisemnych wystąpień w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyskiwać akceptację Zarządu Spółki. 4. Wykonawca nie może w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres 3 lat od daty jej wypowiedzenia przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, prowadzić na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą zarządzania nieruchomościami w innych zasobach mieszkaniowych. W przypadku ujawnienia prowadzenia przez Wykonawcę działalności z naruszeniem ust. 4 Zamawiającemu przysługuje żądanie zapłaty kary umownej równej pięciomiesięcznemu wynagrodzeniu, o którym mowa w 4 umowy. W przypadku, gdyby kara umowna nie pokryła szkody doznanej przez Zamawiającego, będzie on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 5. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami na minimalną sumę gwarancyjną Wykonawca wyznacza do realizacji zadań określonych w 1 niniejszej umowy pana/panią... o nr licencji... z dnia... i polisie nr... wystawionej przez...,posiadającej telefon komórkowy o nr...oraz komputer osobisty o adresie skrzynki pocztowej Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy z dnia Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi miesięcznie... zł. powiększone o należny podatek VAT w wysokości...zł., co stanowi kwotę brutto... zł. (słownie:...) 1

13 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego comiesięcznie z dołu w formie przelewu na konto nr... w terminie 7 dni od otrzymania faktury. 3. Wykonawca wystawi faktury bezpośrednio na Zamawiającego do dwudziestego dnia każdego miesiąca W przypadku potwierdzonej przez Zamawiającego konieczności uczestniczenia Wykonawcy w postępowaniach związanych z pełnioną przez niego funkcją, a toczących się poza terenem miasta Kostrzyna nad Odrą, Zamawiający zobowiązuje się dokonać zwrotu poniesionych kosztów, w tym użycia przez Wykonawcę jego samochodu prywatnego poprzez przeliczenie ilości kilometrów i obowiązującej stawki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. 2. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty udziału Wykonawcy w szkoleniach i seminariach, które dotyczyć będą spraw związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, na które Zamawiający skieruje Wykonawcę. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 8. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przedmiotem rokowań i negocjacji dotyczących przyszłych zmian umowy nie mogą być postanowienia, których dokonania stanowiłoby zmianę treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 9. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 1