Elektroenergetyczne izolatory. stacyjne przepustowe wnętrzowe szynowe z tworzyw sztucznych I na napięcie do 1000 V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroenergetyczne izolatory. stacyjne przepustowe wnętrzowe szynowe z tworzyw sztucznych I na napięcie do 1000 V"

Transkrypt

1 UKD SWW ENERGOELEKTRYKA NORMA BRANŻOWA BN73 Elektroenergetyczne izolatory stacyjne przepustowe wnętrzowe szynowe z tworzyw sztucznych na napięcie do 1000 V Ogólne wymagania i badania Grupa katalogowa V \VSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem ncrmy są ogólne wymagania i badania dotyczące izolatorów przepustowych wnętrzowych szynowych z tworzyw sztucznych na napięcie przem ienne do 1000 V, dla częstotliwości do 100 Hz Zakres stosowania normy. P ostanowienb normy dotyczą izolatorów stacyjnych, przepusto. wych wnętrzowych szy nowych gołych i okutych z t worzyw sztucznych, przeznaczonych do stosowania w urządz eniac h rozdzielczych i instalacjach elektroenergetycznych wnę t rzowy c h o napięciu do 1000 V, dla częstotlivvości do 100 Hz Normalne warunld środowislwwe pracy a) Wysoko ść m :ejsca zainstalowania nad pozicm en1 morza nie większa niż 2000 m. b) Temperatura otoczenia : szczytowa krótkotrwał a + 40 C, najwyższa średn i a w ciągu doby +35 C, najwyższa średnia roczna + 20 C, naj niższa długotrwała 20 C. c) Największa wilgotność względn a powietrzu przy temperaturze + 40 C 50%. Przy temperaturze otoczenia niższej od 40 C wilgotność względna może być odpowiednio wyż sza (np. 90% przy temperaturze + 20 C), przy czym wahania temperatury mogą powodować nieznaczną kondensację p ary na powierzchni. la. Określenia zolator przepustowy szynowy izolator przepustowy, w którym szyna metalowa służy do przeprowadzenia napięcia przez ścianę budynku lub urządz e nia, do której jest zamocowany sztywno (za pomocą kołnierza lub w inny równ o rz ęd ny sposób) Pozost a ł e okr eś l en ia wg PN74/E02051 i PN66/E OZNACZENE 2.1. Sposób budowy oznaczenia wg PN64/ E Oznaczenie należy u z up e łnić symbolem S, ozn ac zając ym izolatory szynowe,i symbolem T, oznaczającym tworzywa sztuczne, z których w ykonane są izolatory. / lnytrzym a łość mechaniczną izolatorów n a l eży oznaczać symbolem cyfrowym odpow iadaj ącym znamionowej wytrzym a ło śc i: N, N, N, 12, N, N, N, 31, N. 2'.2. Przykład oznaczema izolatora stacyjnego (S), przepustowego (P), wn ętrzoweg o szynowego (S), z kołnierzem (K), o wytrzymałości mechanicznej na zginanie 4000 N, na n a pi ęcie 1 kv (1), nat ężen ie prądu 2000 A, z tworzyw sztucznych, dla szyny miedzianej: ZOLATOR SPSK 41/2000 T BN73/ Przy izolatorach b ez kołnierzy nie podaje Sl~ litery K. Dla izolatorów przeznaczonych do szyn innych niż miedziane należy za lit e rą T podać symbol literowy określający materiał szyn. 3. WYMAGANA 3.1. Główne wymiary izolatorów oraz ich lwnstrul\:cje powinny być określone w nonnach przedm iotowych, a w przypadku braku norm w vy'arunkach t echnicznych wykonania u 7.godn:onych międz y wykonawcą i odbiorcą lub w k arcie katalogo\vej. Zaleca si ę dwa rodzaje rozwiązania konstrukcyjnego z ko łni erzem i bez kołnierza. Zgło sz ona przez Zjednoczenie Pr zedsię bior s tw Robót Elektrycznych ELEKTROMONT AŻ Ustanowiona przez Dyr ektora ZPRE EL EKTROMONTAŻ dnia 26 czerwca 1973 r. jako norma obowią z uj ą ca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1975 r. (Dz. Norm. i M iar nr 35/1974 poz. 117) WYDAWNCTW A NORMALZACYJNE Wpł y w do WN O ddano do składu Druk u kończono w marcu 75. Obj. 0,70 a.w. Nakład egz. K DA w Kaliszu, zam C ena zł :.1,60

2 2 BN73/ Materiały Część izolacyjna izolatorów powinna być wykonana z tworzyw sztucznych. Stosowane materiały powinny mieć świadectwo jakości wystawione przez producenta Okucia izolatorów powinny być wykonane z materiałów odpowiedniej wytrzymałości mecha nicznej nie pod l egających korozji lub zabezpieczonych przed korozją powłokami albo pokryciami ochronnymi. 3'.3. Wykon.anie izolatorów powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji technicznej i technologicznej. Na powierzchni izolatorów nie powinno być pęknięć, ubytków i zamkniętych pęcherzy. Powierzchnia izolatorów powinna być czysta, wolna od smarów i olejów. Dopuszczalne są niewielkie różnice barwy izolatorów pochodzących z jed nej partii. Niedopuszczalne są różnice, tzw. mozaikowania odcieni barwy na różnych powierzchniach tego samego odlewu Odchyłki masy izolatorów w stosunku do znamionowej wartości masy podanej w normh~ przedmiotowej, karcie katalogowej lub warunkach technicznych wykonania pcwinny zawierać się w granicach + 7,5% Odporność na nagłe zmiany temperatury. zolatory powinny być odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach od + 20 do 20 C i od +20 do + 90 o C podczas próby wg P o próbie cieplnej izolatory nie powinny wykazywać pęknięć lub odprysków lvytrzymałość mechaniczna. Znamionowa wy trzymałość mechaniczna izolatorów na zginanie (P gn) powinna odpowiadać wybranej wartości wg tab!. 1. Podane wartośoi odnoszą się do obciążenia izolatora wg próby określonej w Tal::lica l. Klasy wytrzymałości mechanicznej na zginanie izolatorów Klasa wytrzymałości Lp. mechanicznej na zgina nie l 2 Znamionowa wytrzymałość mechaniczna na zginanie P on N , i 7 31, Wytrzymałości mechaniczne na rozciąganie, śc: ska nie i skręcanie nie normalizuje się. W przypadku potrzeby ich określenia, odpowiednie wartości powinny być uzgodnione między wytwórcą i zamawia jącym. ::1.7'. Prąd znamionowy. Prądy znamionowe izolatorów przepusto\vych szynowych z żyw i c syntetycznych powinny odpowiadać następującym wartościom pcdanym w amperach: 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 i Wytrzymałość elektryczna. zolatory z tworzyw sztucznych powinny wytrzymać w ciągu 1 min napięcie przemienne probiercze na sucho (U Pl'S ) o wartości 4 kv,i czestotliwości 50 Hz Napięcie przeskoku na sucho (U ps) nie powinno być niższe od 1,1 wartości napięcia prcbierczego Droga upływu. Minimalna droga upływu po powierzchni izolatora powinna być określona w normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm w warunkach technicznych wykonania lub w kartach katalogowych, Odporność na prądy pełznc. Materiał, z którego wykonane są izolatory, powinien wytrzymywać bez przeskoku ani zwarcia opadnięcie 50 kropel roztworu zwi l żającego przy napięciu praktycznie sinusoidalnie zmiennym o wartości skutecznej 175 V, w warunkach badania wg Dopuszczalne temperatury nagrzania. zolatory przepustowe z tworzyw sztucznych powinny być tak zbudowane, aby przy długotrwałym obciążeniu prądem znamionowym i przy znamionowej częstotliwości przyrost temperatury na częś ciach metalowych i izolacyjnych nie przekraczał 65 C ponad temperaturę otaczającego powietrza Odporność izolatorów na żar. Materiał, z którego wykonane są izolatory, nie powinien się zapalić ani nie powinien wydzielać gazów zapalających się od iskier przy temperaturze probierczej 300 C, w warunkach badania wg 5, Cechowanie. Na każdym izolatorze powinny b y ć umieszczane w sposób trwały i czytelny na s tępujące dane: a) oznaczenie wg rozdz. 2, b) znak wytwórni, c) dwie cyfry kolejnego miesiąca l dwie ostatn ie cyfry roku produkcji. Zaleca się zewnętrznej umieszczenie cechy izolatora na jego powierzchni. 4. PAKOWANE, PRZECHOWYWANE TRANSPORT 4.1'. Palwwanie. zolatory powinny być pakowane w skrzynki drewniane wykonane wg PN72! D79601 o wymiarach wg PN71/ i o masie brutto do 50 kg, w sposób uniem ożliwiający przemieszczanie i wzajemne b e zpośrednie dotykanie się izolatorów.

3 BN73/ Dopuszcza się inne opakowania uzgodnione między dostawcą i odbiorcą, jeżeli zabezpieczają towar nie gorzej niż wymienione skrzynki i mają wymiary zgodne z zasadami PN64/ Na skrzynce powinny być umieszczone następu napisy: jące a) nazwa lub znak wytwórni, b) oznaczenie wg rozdz. 2, c) liczba sztuk, d) masa brutto, e) miesiąc i rok wykonania (dwie ostatnie cyfry roku), f) oznakowanie wg PN67/ Przechowywanie. zolatory powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostanie się do nich wody. Zaleca się przechowywać izolatory w opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 20 C i wilgotn ośc i względnej wg 1.3c) Transport. zolatory powinny być transportowane w skrzynkach krytymi środkami transportowymi. Skrzynki należy ustawiać ściśle obok siebie na całej powierzchni środka przewozowego, a ewentualne luki wypełnić materiałem amortyzacyjnym w taki sposób, aby ładunek tworzył zwartą całość zabezpieczoną przed przesu\val'llem i wzajemnym uszkodzeniem. Zaleca się ładowanie skrzynek w nie większej liczbie warstw n iż 6. W przypadku stosowania paletyzacji jednostki ładunkowe powinny być formowane na paletach o wymiarach 800 X 1200 mm. Ł.adunek na palecie nal e ży zabezpieczyć przed przesuwaniem się i deformacją 5.1. Program badań 5. BADANA Badania pełne wg tab 1. 2 kol. 5 mają na celu określenie charakterystycznych własności izolatorów. Badania te powinny być wykonywane na sztukach pierwszej serii produkcyjnej typu, przy okresowej produkcji co najmniej raz na 5 lat oraz po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych lub technologicznych, mogą cych mieć wpływ na zrnianę własności izolatorów Badania niepełne wg tabl. 2 kol. 6 rn a ją na celu wykrycie wad materiałowych oraz błędó w wykonawczych izolatorów; powinny być wykonywane podczas bi eżące j produkcji na każdym izolatorze z wyjątkiem badail wytrzy małości mec:1anicznej. Tablica 2. P rogram i kolejność badań izolatorów Wyma Opis ba Zakres badań Lp. Rodzaje badań gania dań peł niepełwg wg nych nych Og l ędziny 3.3, X 'X 2 Sprawdzenie wymiarów 3.1 i ), X )( 3 Sprawdzenie zgodności zastosowanego materiału _~_ 4 Sprawdzenie masy X, 5 Próba odpor ności na nagłe zmiany temp e ratul X 6 Próba wytrzymałości mechanicznej )<. / 7 Próba wytrzy małości elektrycznej napięciem probierczym 50 Hz, na sucho X X 8 Próba wytrzymałości przeskoku na su cho X J 91 Próba odporn oś ci na prądy l pełzne (na próbkach) X 10 Próba na dopuszczalne t.emperatury nagrzania X 11 Próba odporności na żar (na próbkach) X 1\ Tylko przy badaniach pełnych.! 5.2. Pobieranie i liczność próbek Pobieranie próbek do badań pełnych. Do badań pełnych na l eży pobrać próbkę o liczności co najmniej 3 sztuk izolatorów wykonanych w ramach prototypu lub serii produkcyjnej. Z serii produkcyjnej powinny być pobrane te izolatory, na których przeprowadzono badania niepełne z wynikiem dodatnim. Badania te m ożna uznać za wystarczające przy badaniach pełn ych i powtórnie,ich nie wykonywać Pobieranie próbek do badań niepełnych. Badania niepełne wg tabl. 2 lp. 1, 2, 3, 7 wykonuje się na każdym izolatorze. Do b a dań wg lp. 6 (próba wytrzymałości mechanicznej) pobiera się 3 sztuki z partii do 150 izolatorów i 5 sztuk z partii powyżej 160 izolatorów. ',.', V /., /,

4 4 BN73/ Opis badań Oględziny polegają na sprawdzeniu nieuzbrojonym okiem, czy izolatory odpowiadają wymaganiom wg 3.3 i Sprawdzenie wymiarów należy wykonać za pomocą przyrządów pomiarowych o dokładności pomiaru 0,1 mm. Sprawdzeniu podlegają wymiary główne. Wymiary należy uznać za prawidłowe, jeśli nie przekraczają odchyłek podanych w dokumentacji konstrukcyjnej, w normie przedmiotowej lub karcie katalogowej. Jeśli choćby je, den z wymiarów był nie dotrzymany, należy izolator uznać za niedobry. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, j eże li spełnione będą wymagania wg 3.1 i Sprawdzenie materiałów powinno być wykonane na podstawie świadectw zakładów dostarczających surowce lub na podstawie protokołów badań próbek materiałowych przeprowadzonych zgodnie z normami przedmiotowymi na poszczególne surowce wchodzące w skład materiału Sprawdzenie masy należy przeprowadzić przez zważenie pojedynczych izolatorów. będą spełnione wymagania wg Próba odporności na nagłe zmiany temperatury. Próbę należy przeprowadzić przez umieszczenie izolatorów w pomieszczeniu o temperaturze 20 ± 5 C przez S godz. Następnie przenieść ~izolatory do komory, 'vv której panuje temperatura C. Czas pobytu izolatorów w komorze powinien wynosić nie mniej niż S godz. Pr óbę należy powtarzać trzykrotnie. Między każdym pobytem w komorze o niskiej temperaturze izolatory powinny przez co najmniej S godz przebyw ać w temperaturze C. Po próbie na izolatorach w temperaturze C należy przeprowadzić próbę w temperaturze 90 ± 5 oc. Próbę należy rozpocząć po przynajmniej Sgodzinnym pobycie izolatorów w temperaturze C. zolatory należy szybko i całkowicie zanurzyć w wodzie o temperaturze 90 ± 5 C i n astęp nie przełożyć do zbiornika z wodq o temperaturze 20 ± 5 C. Czas trwania każdego zanurzenia powinien wynosić T= 15+0,7 m minut (m. masa izolatora w kg). Czas przenoszenia z gorącej do zimnej kąpieli nie powinien przekraczać 30 s. lość wedy w zbiorniku powinna być taka, aby po zanurzeniu izolatora jej temperatura nie zmieniła się więcej niż o 50 C. Opisany cykl nagrzewania i chłodzenia izo]atorów należy powtórzyć trzy razy. Wynik próby należy uznać za dodatni, je że li sp ełn ione są wymagania wg Próba wytrzymałości mechanicznej. Badania izolatora należy przeprowadzać na maszynie probierczej z napędem umożliwiającym ciągłe narastanie obciążenia od zera do wartości maksymalnej. Urządzenie probiercze powinno być wyposażone we wskaźnik obciążenia umożliwiającyokreślenie wartości chwilowych oraz wartości największego obciążenia z dokładnością do 5%. Próby przeprowadza się na pojedynczych izolatorach. Obciążenie (siłę P q) przykłada się w płaszczyźni e górnego obrzeża izolatora, a punkt przyłożenia powinien leżeć w osi izolatora. W przypadku przyłożenia siły na wysokości :c większej od wysokości izolatora H odpowiednią wartość siły (P gx) nale ży obliczać wg zależności Obciążenie powinno wzrastać szybko i w sposób ciągły od zera do 50% wartości wy trzymał oś ci znamionowej, a następnie w ciągu 1 min do osiągnięcia wytrzymałości znamionowej. osiągnięta została wartość znamionowej wytrzymałości wg 3.6 bez zniszczenia izolatora. Wyk') n anie próby o innym zakresie wymaga uzgodnienia między zamawiającym i wytwórcą izolatorów Próba wytrzymałości elektrycznej napiąciem przemiennym probierczym 50 Hz, na sucho. Próbę należy wykonać przez przyło że nie napięcia probierczego przemiennego zgodnie z PN65J E Wynik próby n a leży uznać za dodatni, j eżeli badane izolatory spełniają wymagania wg Próba wytrzymałości przeskoku na sucho. próbie w sposób określony w PN65/E zolatory należy poddać spełnione zostaną wymagania wg Próba odporności na prądy pełznc. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z PN74/E04407 na próbkach wykonanych równoc ześni e z badanymi izolatorami z tego samego materi ał u. Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli badane próbki spełniają wymagania wg Próba nagrzewania. Próbę wykonuje się przy częstotliwości 50 Hz, prz e pu szcza ją c przez szyny izolatora przepustowego prąd o wartości znamionowej. 'V"szystkie części izolatora przepu stowego powinny mieć pot e ncjał zbliżony do pot enc jału ziemi. zolatory przepustowe bada się w stanie zmontowanym odpowiadającym warunkom eksploatacji. Przewody łącząc e sworzeń izolatora z obwodem zasilającego transformatora wielkoprądowego powinny mieć długość co najmniej 2 m, a ich

5 BN 73/ przekrój pownen być tak dobrany, aby przy przepływie prądu przyrost temperatury przewodów nie przekraczał 65 C. Jako złącze przewodów z szynami należy stosować złącza stosowane w eksploatacji. Badania wykonuje się w pomiesz czeniu zabezpieczonym od przeciągów. Do pomiarów temperatury stosuje się termometry lub termoelementy, które należy umieścić w miejscach o największej spodziewanej temperaturze. W miejscach, w których występują silne pola n1agnetyczne, ne należy stosować termometrów rtęciowych. Należy zapewnić dobre przewodzenie z miejsca pom'i aru do termometru i ochronne miejsca pomiarowe przed chłodzeniem przez osłonięcie złym przewodnikiem ciepła. Temperaturę otaczającego powietrza mierzy się za pomo.cą termometrów umieszczonych w khku miejscach w pobliżu izolatora. Za temperaturę otaczającego powietrza przyjmuje się wartość średnią temperatur zmierzonych w jednakowych odstępach czasu w ciągu ostatniej ćwiartki okresu pomiarowego. Próba nagrzewania może być wykonana przy temperaturze otoczenia w granicach od O do +40 o C. Próbę uważa się za zakończoną, jeżeli przyrost temperatury izolatora nie przekracza 1 Oc w ci ągu 1 godz. Dla skrócenia czasu próby dopuszcza się przejściowe zwiększenie prądu obciążenia na początku próby, a następnie obniżenie do wartości prądu znamionowego. Wynik próby należy uznać za dodatni, zostały spełnione warunki określone w ,Ocena wyników badań jeżeli Ocena wyników badania pełnego. Wynik badań pełnych należy uznać za dodatni, jeżeli izolatory pobrane do badań wg przejdą wszystkie próby z wynikien1. dodatnim. Jeśli którakolwiek próba da wynik ujemny, należy ją powtórzyć na podwójnej l,i czbie izolatorów pobranych dodatkowo. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeśli wszystkie izolatory pobrane dodatkowo przeszły próbę z wynikiem dodatnim Ocena wyników badania niepełnego. Wynik badań niepełnych należy uznać za do.datni, jeśli izolatory pobrane do badań wg przejdą wszystkie próby z wynikiem dodatnim. W przypadku gdy próba wytrzymałości mechcl.nicznej da wynik ujemny, należy ją powtórzyć na podwójnej liczbie sztuk. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeśli wszystkie izolatory pobrane dodatkowo przeszły próbę z \vynikiem dodatnim Zaświadczenie o jakości. Do. każdej partii izola torów wysyłanych przez wytwórcę należy dołączyć zaświadczenie, które powinno zawierać: a) nazwę i adres wytwórni, b) oznaczenie i liczbę izolatorów w partii, c) warunki techniczne wykonania z powoła niem się na normę przedmiotową lub inną obowiązującą dokumentację, d) wyniki badań niepełnych oraz stw:i erdzenie dodatniego wyniku badań pełnych. Wynik próby uważa się za dodatni, jeżeli przyrosty temperatury nie przekraczają 65 C ponad temperaturę otaczającego powietrza wg Próba odporności na żar. Próbę odporności na żar należy wykonać wg PN 60/E04000 p na próbkach wykonanych równocześnie z badanymi izolatorami i z tego samego materiału POSTANOWENA PRZEJŚC,OWE Do dnia 30 czerwca 1976 r. w badaniu wg wykonywanyn1 wg PN60/E04000 p dopusz cza się ograniczenie do 20 s czasu działania iskrami z generatora wielkiej częstotliwości na gazy wydzielające się z próbk'i. KONEC NFORMACJE DODATKOWE 1. nstytucja opracowująca normę Centralny Oś rodek BadawczoRozwojowy Robót Elektrycznych ELEKTROMONTAŻ. 2. Normy związane PN 72/D79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy zbijane. Wspólne wymagania PN74/E02051 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Nazwy i określenia oraz podział i oznaczenie PN 60/E04000 Sprzęt elektryczny na napęca nie przekraczające 750 V. Typowe metody badań technicznych PN 65 / E04060 Próby izolacji napięciem przemiennym PN74/E04407 Materiały elektroizolacyjne stałe. Badania odporności na prądy pełzające metodą kroplową PN 66/E06321 Elektroenergetyczne izolatory wysokiego napięcia. zolatory przepustowe. Wymagania ogólne i metody badań PN 64/ System wymiarowy opakowań PN71/ Opakowania transportowe prostopadło ścienne. Szereg wymiarowy PN 67/ Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 3. Autor projektu normy inż. Wiktor Stawiarski, Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Robót Elektrycznych ELEKTROMONT AŻ.

BN-74. Elektroenergetyczne izolatory wsporcze wnętrzowe z ttuorzyw sztucznych na napięcie do 1000 V NORMA BRANŻOWA ENERGOELEKTRYKA 1.

BN-74. Elektroenergetyczne izolatory wsporcze wnętrzowe z ttuorzyw sztucznych na napięcie do 1000 V NORMA BRANŻOWA ENERGOELEKTRYKA 1. UKD 6~1.315.623.4 NORMA BRANŻOWA BN-74 Elektroenergetyczne izolatory 3071-01 ENERGOELEKTRYKA wsporcze wnętrzowe z ttuorzyw sztucznych na napięcie do 1000 V Zamiast BN-69/ 3071-01 Ogólne wymagania i badania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TRANSCOM WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU WTWO-TL/90 Przewody dołączeniowe do szyn TL Zmiana: 0 Ilość stron: Strona: 6 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1. Przedmiot warunków technicznych... 2 1.2. Określenia...

Bardziej szczegółowo

Tablica1. Oporność 1 m drutu przy temperaturze 20oC 1,26 1,34 1,35 1,4 1,07 1,15 1,09 H13J4 H17J5 H20J5 OH23J5 NH19 NH30Pr N50H18S

Tablica1. Oporność 1 m drutu przy temperaturze 20oC 1,26 1,34 1,35 1,4 1,07 1,15 1,09 H13J4 H17J5 H20J5 OH23J5 NH19 NH30Pr N50H18S 1. WSTĘP Przedmiotem normy są druty ciągnione okrągłe ze stali I stopów niklu o wysokiej oporności elektrycznej, wytapianych metodami konwencjonalnymi lub w próżni, przeznaczone na elementy oporowogrzejne.

Bardziej szczegółowo

nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe

nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe nr 9/DTS/2016 dla izolatorów stacyjnych i linowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. ormy i dokumenty związane oraz wymagania jakościowe 1. Normy: [N1] PN-EN 60383-1:2005 Izolatory do linii napowietrznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 marca 2017 r. Nazwa i adres: INSTYTUT ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP UKD 821.372.831.12 :821.882.2 URZĄDZENIA MIKROFALOWE NORMA BRANZOWA BN-75 3393-03 Sruby ustalające złączy Zamiast falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03 Grupa katalogowa XIX 34 l. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 269 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 02-699 Warszawa ul. Kłobucka 23 A wejście B Wydanie nr 4, Data wydania: 28 lutego 2005 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia

Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia Instytut Energetyki ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Bezpieczne i niezawodne złącza kablowe średniego napięcia ******** Wisła, 2016 Lidia Gruza, Stanisław aw Maziarz Niezawodność pracy złączy kablowych średniego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWA N O R M A Podział kondensatorowo Ze względu na sposób mocowama rozróżnia się kondensatory: l

BRANŻOWA N O R M A Podział kondensatorowo Ze względu na sposób mocowama rozróżnia się kondensatory: l UKO 621 3194 N O R M A BRANŻOWA BN87 ELEMENTY Kondensatory papierowe 328108 URZĄDZEŃ ELEKTRONCZNYCH hermetyczne KH Zamiast napięcia stałego BN80/328108 Grupa katalogowa 1921 l WSTĘP 11 Przedmiot normy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DRZWI DREWNIANE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 6 PRÓBY NAPIĘCIOWE ELEKTROENERGETYCZNYCH IZOLATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA

ĆWICZENIE 6 PRÓBY NAPIĘCIOWE ELEKTROENERGETYCZNYCH IZOLATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA ĆWICZENIE 6 PRÓBY NAPIĘCIOWE ELEKTROENERGETYCZNYCH IZOLATORÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA 6.1. WPROWADZENIE Izolatory wysokiego napięcia izolują przewody linii elektroenergetycznych, szyny rozdzielni, zaciski aparatów,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy Kraków WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5/5 WTO-4/16 Stron 6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WTO Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b

Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe typu: IBZ 12b; IBZ 17,5b; IBZ 24b Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA

Bardziej szczegółowo

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI

Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI Dławiki zwarciowe INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTALACJI ORAZ KONSERWACJI SPIS TREŚCI: 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 1.1 Parametry techniczne i normy 3 1.2 Odbiór dławika 4 1.3 Podnoszenia i transport 4 1.4 Przechowywanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NORMATYWNY 01-3/ET/2008 Przewody jezdne profilowane. Iet-113

DOKUMENT NORMATYWNY 01-3/ET/2008 Przewody jezdne profilowane. Iet-113 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009 r. DOKUMENT NORMATYWNY 01-3/ET/2008 Przewody jezdne profilowane Iet-113 Warszawa, 2008 rok Właściciel:

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT STACYJNY NA STACJACH NN

OSPRZĘT STACYJNY NA STACJACH NN Polskie Sieci Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji SPECYFIKACJE TECHNICZNE Numer kodowy: PSE-ST.Osprzęt_stacyjny/201 TYTUŁ: OSPRZĘT STACYJNY NA STACJACH NN ZATWIERDZAM DO STOSOWANIA De \negprz

Bardziej szczegółowo

Kondensatory elektrolityczne

Kondensatory elektrolityczne UKD 621.319.45 N O R M A BRANŻOWA BNgO ELEMENTY Kondensatory elektrolityczne 328150 URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH aluminiowe niebiegunowe Odmiany BPU, BPE, BPT Grupa katalogowa 1921 l. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV

XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kabel XUHAKXS 3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV Kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną uszczelnioną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r.

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 7/2012. Kraków, styczeń 2012 r. Wytyczne nr 9 / 1 / B / 2012 w sprawie standaryzacji transformatorów SN/nN TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Oddziałów w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Krakowie, Tarnowie Załącznik nr 10 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Wentylacja wymiar określający głębokość zamurowania podpory, blasz~nego. stokątnym. 150 mm : 3.1. Główne ~iar;t:

Wentylacja wymiar określający głębokość zamurowania podpory, blasz~nego. stokątnym. 150 mm : 3.1. Główne ~iar;t: UKD 6979225 NSTALACJE PRZEMYSŁ O WE N O R M A B R A N ŻOWA BN-67 Wentylacja 8865-25 Podpory kanałów wentylacyj nych blaszanych Grupa katalogowa 0724 l. WSTĘP Przedmiotem normy są podpory do kanałów wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DTR.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATOR SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH BEZ ENERGII POMOCNICZEJ TYPU SP-02 WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r. 1 DTR.SP-02

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych.

Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. SM/ST/2007/1 Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych. 1. Wymagania ogólne. Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35

2. Zwarcia w układach elektroenergetycznych... 35 Spis treści SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 1. Wiadomości ogólne... 13 1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych i niektóre definicje... 13 1.2. Narażenia klimatyczne i środowiskowe... 16 1.3. Narażenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70

Zadanie nr 1- DRÓB GWARANTOWANA. Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość. 1 Noga z kurczaka kg Filet z piersi kurczaka kg 70 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. a) Zadanie nr 1 dostawa do Magazyn

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA...

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE DO POMIARÓW NISKIEGO NAPIĘCIA TYPU ELA... Przekładniki prądowe typu ELA... przystosowane są do mocowania do konstrukcji. Mogą być stosowane do pomiarów w urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (+48 22) 3451242 tel. fax. (+48 22) 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl EWN/70/E/11-1 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH PRZEPISY PUBLIKACJA NR 25/P WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OKRĘTOWYCH UKŁADÓW ENERGOELEKTRONICZNYCH 2006 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY, NAPOWIETRZNE typu WBWMNIW

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY, NAPOWIETRZNE typu WBWMNIW WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY, NAPOWIETRZNE typu WBWMNIW . ZASTOSOWANIE Wkładki bezpiecznikowe są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, głównie w słupowych stacjach transformatorowo-rozdzielczych

Bardziej szczegółowo

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego

1. Gniazdo pomiarowe Lo. 2. Gniazdo pomiarowe Hi. 3. Wskaźnik napięcia pomiarowego. 4. Klawisz zmiany napięcia pomiarowego SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie.... 4 2. Skład kompletu... 4 3. Dane techniczne... 5 4. Znamionowe warunki użytkowania... 7 5. Ogólne wytyczne eksploatacji i bezpieczeństwa.... 8 6. Wykonywanie pomiarów rezystancji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Budowa oraz eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych KOD: ES1C 710

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC LABORATORIUM BADAWCZEGO. 1. Badania wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy niskonapięciowej LVD

ZAKRES PRAC LABORATORIUM BADAWCZEGO. 1. Badania wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 1/7 ZAKRES PRAC LABORATORIUM BADAWCZEGO 1. Badania wyrobów na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 1.1 Badania opraw oświetleniowych według normy PN-EN 60598-1:2007 Oprawy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NORMATYWNY 01-9/ET/2008 Uchwyty grzejników eor. Iet-119

DOKUMENT NORMATYWNY 01-9/ET/2008 Uchwyty grzejników eor. Iet-119 Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009 r. DOKUMENT NORMATYWNY 01-9/ET/2008 Uchwyty grzejników eor Iet-119 Warszawa, 2008 rok Właściciel: PKP

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW.

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE, AL. JANA PAWŁĄ II78, KRAKÓW. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Badania i Pomiary Okresowe Stacji Transformatorowych i Rozdzielni SN 15 kv i NN 400/230V. Nazwy i kody CPV: 45315500-3 Instalacje średniego napięcia 45315700-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TABLICOWE MER-96TM, MER-72TM

MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TABLICOWE MER-96TM, MER-72TM MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE TABLICOWE MER96TM, MER72TM ZASTOSOWANIE Mierniki służą do pomiarów prądów lub napięć stałych. Mogą być również wykonane mierniki służące do pomiaru prądu i napięcia przemiennego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 OGRODZENIA 56 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 58 1.1. Przedmiot ST... 58 1.2. Zakres stosowania... 58 1.3. Określenia podstawowe... 58 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1

WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1 TRIOCHEM sp. j. ul.szyby Rycerskie 41-909 BYTOM tel. +48 32 388 07 60 tel./fax +48 32 388 07 65 biuro_triochem@poczta.onet.p WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1 WT 502/2002

Bardziej szczegółowo

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody

Inwestor: - Urząd Gminy Mokobody EL-PRO Kluj Grzegorz Opole Nowe ul.warszawska 26 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania: Projekt budowlany na wykonanie oświetlenia placu Chreptowicza w Mokobodach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE

ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE ĆWICZENIE 10 MATERIAŁY BITUMICZNE 10.1. WPROWADZENIE Tab. 10.1. Cechy techniczne asfaltów Lp. Właściwość Metoda badania Rodzaj asfaltu 0/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/0 50/330 Właściwości obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

Elementy konstrukcyjne dla

Elementy konstrukcyjne dla UKD.691.11 :69.024.81 NORMA BRANŻOWA BN73 711120 PÓŁFABRYKATY Elementy konstrukcyjne dla Z DREWNA stypizowanych więźb dachowych Grupa katalogowa IX 21') PRZEDMOWA Przeprowadzona weryfikacja stosowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany strona: 1/6 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 2 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są środki spożywcze w ilościach zawartych w tabelach, zgodne z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 19/ZO/2017 1. Opis przedmiotu zamówienia (ilość i rodzaj, miejsce i warunki dostarczenia, opcje, opis przedmiotu z zastosowaniem nazw i kodów CPV, wymagane jest także dołączenie opisu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RM 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RM jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Izolatory elektroenergetyczne

Izolatory elektroenergetyczne UKD 621.315.623.4:621.315.626.1 ENERGOELEKTRYKA N O R M A BRANŻOWA zolatory elektroenergetyczne BN-a4 3071-15 zolatory przepustowe wnętrzowe z tworzyw organicznych na napięcie do 1 kv przeznaczone do pracy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego SMO/ST/2007/09 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych średniego napięcia o izolacji wykonanej z polietylenu usieciowanego 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne odbioru transformatorów i dławików wyrównawczych typu REJ i ich odpowiedników Ie-110 (WTO-REJ)

Warunki techniczne odbioru transformatorów i dławików wyrównawczych typu REJ i ich odpowiedników Ie-110 (WTO-REJ) Załącznik do zarządzenia Nr 11/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 maja 2009 r. Warunki techniczne odbioru transformatorów i dławików wyrównawczych typu REJ i ich odpowiedników Ie-110

Bardziej szczegółowo

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SIECI PRZESYŁOWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIECI PRZESYŁOWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System elektroenergetyczny elektrownie (wszyscy wytwórcy energii elektrycznej) sieć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/03 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia (linie nieizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500M, PWS-500RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA PWB-190M, PWB-190RM Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-190M Strona 2 z 6 1. WSTĘP Przetwornica PWB-190M jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A

Produkty Średniego Napięcia. Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ A Produkty Średniego Napięcia Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17-...A Zastosowanie Przekładniki prądowe przepustowe lub szynowe, jednofazowe typu ISZ 17- A służą do zasilania

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

BN /04. Układy scalone typu UL 1601 N. MIKROUKlADY SCALONE. Kategoria klimatyczna dla układów:

BN /04. Układy scalone typu UL 1601 N. MIKROUKlADY SCALONE. Kategoria klimatyczna dla układów: UKD 621.38.049.77 MKROUKlADY SCALONE N O R M A BRANŻOWA Układy scalone typu UL 1601 N BN-83 337-39/04 Grupa katalogowa 192 l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są monolityczne bipolarne, analogowe układy

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, kwiecień 2007 r. 1. WSTĘP Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów).

Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). SOM/ST/2005/06 Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15/0,4 kv (bez transformatorów). 1. Wymagania ogólne Zamawiane urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BAANE O PÓŁPZEWONKOWYCH nstytut izyki Akademia Pomorska w Słupsku Cel i ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ODBIERAKI PRĄDU DO SUWNIC

ODBIERAKI PRĄDU DO SUWNIC 1. Odbieraki sprężynujące rodzaj M - małe 5 2. Odbieraki sprężynujące rodzaj D - duże 57 3. Odbieraki niesprężynujące rodzaj B - boczne 58 4. Odbieraki niesprężynujące rodzaj G - górne 59 5. Dobór odbieraków

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

W A R U N K I T E C H N I C Z N E strona: 1/7 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 1 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez

Bardziej szczegółowo

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r. LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, czerwiec 1997 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Badanie ograniczników przepięć

Badanie ograniczników przepięć POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 1 Badanie ograniczników przepięć Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD. Nr kat Prezes Fabryki JAFAR S.A.

Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD. Nr kat Prezes Fabryki JAFAR S.A. Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD Nr kat. 9114 Zatwierdził do stosowania Prezes Fabryki JAFAR S.A. Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r.

SZSA-21 NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, wrzesień 2002 r. NAŚCIENNY ZADAJNIK PRĄDU DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, wrzesień 2002 r. 53-633 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. DŁUGA 61 TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3 1.1.PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu

Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu SMO/ST/2007/08 Specyfikacja techniczna kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia o izolacji z polwinitu i powłoce z polwinitu 1. Warunki ogólne Zamawiane kable muszą podlegać Ustawie z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych UKD 621.885.7'621643412 N O R M A BRANŻOWA BN-83 ~RODKI Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08 TRANSPORTU POWIETRZNEGO do połączeń kołn ierzowych stożkowych Grupa katalogowa 0515 l. WSTĘP Przedmiotem normy są

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów

Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Katedra Technologii Polimerów Przedmiot: Inżynieria polimerów Ćwiczenie laboratoryjne: Wskaźnik szybkości płynięcia termoplastów Wskaźnik szybkości płynięcia Wielkością która charakteryzuje prędkości płynięcia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO-WDROŻENIOWY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06-2014 Batony zbożowo-owocowe Edycja 2 ZATWIERDZAM

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA ŁĄCZNOŚCI Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WYROBU, NR ZDBŁ 2/2017

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA ŁĄCZNOŚCI Sp. z o.o. ul. Mycielskiego 20, Warszawa SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WYROBU, NR ZDBŁ 2/2017 Strona 1 WYKONAWCA: Zakład Doświadczalny Budownictwa Łączności Sp. z o.o. Adres: 04 379 Warszawa, ul. Mycielskiego 20 ZLECENIODAWCA: FPHU Wortex-Bis, Piotr Borowski Ul. Chełchowska 2, 04-948 Warszawa PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

Pomieszczeniowe czujniki temperatury 1 749 1749P01 QAA20..1 Symaro Pomieszczeniowe czujniki temperatury QAA20..1.. Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5 35 V DC Sygnał wyjściowy 0...10

Bardziej szczegółowo

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p

Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p ZOE Sp. z o.o. ul. S. Kuropatwińskiej 16, PL 95-100 Zgierz tel.: +48 42 675 25 37 fax: +48 42 716 48 78 zoen@zoen.pl www.zoen.pl Rozłącznik napowietrzny Fla 15/97p Rozłącznik napowietrzny Fla15/97p Jest

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

D NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ D.08.02.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodników z kostki brukowej dla zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Remont korytarzy parteru, I, II, IV piętra w budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-40 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-40 Strona 2 z 5 1. WSTĘP Zasilacz PWS-40 jest podzespołem wg normy EN 61204

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Konstancin-Jeziorna, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 3 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 4 3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 4. WARUNKI REALIZACJI

Bardziej szczegółowo