Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie"

Transkrypt

1 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna Józefów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont drogi leśnej W Dąbrowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej Zatwierdził mgr inż. Leszek Dmitroca Józefów, dnia r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Józefów z siedzibą w Józefowie, , przy ul. Leśnej 46, reprezentowane przez mgr inż. Leszka Dmitrocę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów, tel.: , fax: , NIP: , REGON: , lublin.lasy.gov.pl, _publiczne II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp lub Pzp, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust.1 oraz art Pzp. 4. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu r., zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem , i na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi leśnej W Dąbrowe, nr inw. 220/2120, km , położonej w leśnictwie Borowe Młyny, w zakresie: remont uzupełnienie kolein lub zaniżeń na całej szerokości jezdni tłuczniem kamiennym o średniej grubości 20cm, z nadaniem spadków po wcześniejszym lokalnym wyprofilowaniu terenu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Kod CPV: , Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli 12 miesięcznej gwarancji od dnia końcowego odbioru. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 6. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej przy odbiorze końcowym zadania. 7. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 ustawy Pzp, a mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych 2 S t r o n a

3 i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały zostały zmienione i określić, jakie materiały w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. 8. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej placu budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania ofert. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień na dalszym odcinku drogi leśnej W Dąbrowe w km , w wysokości do 50% wartości zamówienia. Zamówienie uzupełniające może być udzielone w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający przewiduje zakończenie całości prac objętych zamówieniem w terminie: od r. do r. 2. Zamawiający jednocześnie informuje, że dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania w przypadkach określonych w 16 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 niniejszej SIWZ. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Do warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania działalności Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Opis warunku w zakresie uprawnień do wykonywania czynności zostanie opisany łącznie z potencjałem osobowym Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 50 tys. zł, odpowiednio potwierdzoną że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im 3 S t r o n a

4 uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. nr 243, poz ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz.394) Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1 winien spełniać, co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 3 powinien spełnić każdy z Wykonawców samodzielnie. 5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dokumentów opisanych w dziale VII SIWZ w oparciu o kryterium spełnia, nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodne w swej treści ze wzorem nr 4 stanowiącym załącznik do SIWZ, 2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone załącznik nr 6 do SIWZ, 3) oświadczenie, że osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - zawarte we wzorze nr 7 do SIWZ. 4) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia załącznik nr 9 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia następujących dokumentów: 4 S t r o n a

5 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 5 do SIWZ, 2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, będzie polegał na zasobach innych podmiotów, a podmiotów te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to jest on zobowiązany do przedstawienia dokumentów na okoliczność braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów, które będą realizować zamówienie. 4. W przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne): 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 1 ppkt. 1) składa każdy Wykonawca oddzielnie, 2) oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu wymienione w pkt. 2 składa każdy wykonawca oddzielnie, 3) pozostałe dokumenty Wykonawcy składają wspólnie. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2), 3) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że: 1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 8. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie późnej niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5 S t r o n a

6 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia faktu ich czytelnego otrzymania. Ciężar zapewnienia sprawnej obsługi własnych urządzeń teletransmisyjnych, wskazanych do korespondencji przez Wykonawcę, spoczywa na Wykonawcy. 3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ oraz sposobem przygotowania oferty. 4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami poprzez stronę internetową, na której zamieszczono SIWZ, przekazując następujące informacje: - treść zapytań i wyjaśnień przekazanych Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, - zmiany w treści SIWZ - w uzasadnionych przypadkach, - zmiany w treści ogłoszenia w uzasadnionych przypadkach, - treść odwołań dotyczącą ogłoszenia i SIWZ na opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kopia odwołań). 8. Wykonawcom, którzy wystąpią o wydanie SIWZ informacje zawarte powyżej w ust. 7, Zamawiający przekaże niezwłocznie, w imiennej korespondencji, niezależnie od tego, że są one opublikowane na stronie internetowej. 9 Zamawiający na wniosek Wykonawcy przekaże SIWZ w terminie 5 dni. Przekazanie SIWZ następuje w sposób wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 11. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Mirosław Konopka . pok. 9 w godz IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 6 S t r o n a

7 upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej. 3. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego zał. nr 1 w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub drukowanym ręcznie. 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub w postanowieniach umowy spółki cywilnej. 6. Do wypełnionego formularza ofertowego należy dołączyć: - dokumenty i oświadczenia wymienione w dziale VII SIWZ, - kosztorys ofertowy, - dokumenty umożliwiające ustalenie pełnego składu urzędujących władz Wykonawcy oraz prawnej reprezentacji Wykonawcy, [(np. odpis z rejestru, odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej) dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert], - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika stosowne pełnomocnictwo w oryginale, lub kopii poświadczonej przez notariusza, 7. Jeżeli Wykonawca nie złoży pełnomocnictwa lub złoży wadliwe pełnomocnictwo zostanie przez Zamawiającego wezwany do uzupełnienia dokumentu w wyznaczonym terminie. 8. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką. 9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz parafowane przez Wykonawcę lub osoby przez niego upełnomocnione. Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie. 10. Dokumenty powinny być złożone bądź w formie oryginału, bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby przez niego upełnomocnione. Dokumenty podmiotów trzecich udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, potwierdzają za zgodność z oryginałem odpowiednio podmioty udostępniające te zasoby. 11. Ewentualne poprawki w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę lub osobę przez niego upełnomocnioną oraz opatrzone datą naniesienia poprawki. 12. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu. 14. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 153, poz z późn. zm.), które 7 S t r o n a

8 wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania powinny być załączone do oferty oddzielnie i opatrzone napisem Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 15. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi Wykonawca. 16. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu. 17. Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana do Zamawiającego oraz opatrzona opisem Oferta przetargowa na remont drogi leśnej W Dąbrowe, nie otwierać przed godz dnia 18 lipca 2012r. 18. Złożone oferty mogą być zmienione lub wycofane przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o zmianę lub wycofanie oferty powinien być przygotowany podobnie jak oferta w jednym egzemplarzu w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak w ust. 17 z dopiskiem Zmiana oferty na remont drogi leśnej W Dąbrowe, lub Wycofanie oferty na remont drogi leśnej W Dąbrowe. 19. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: 20. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (Lidera) i składają pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, do pełnienia funkcji Lidera (partnera wiodącego), z którego treści będzie wynikał zakres umocowania i równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów za realizację przedmiotu zamówienia. Do SIWZ został dołączony, do wykorzystania, wzór pełnomocnictwa - zał. nr 8. Pełnomocnictwo musi być zgodne z umową konsorcjum. 21. Wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, podpisuje Lider, natomiast w miejsce pieczęci firmy wpisuje się nazwę konsorcjum. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust.1 z udziału w postępowaniu może być podpisane osobiście przez Wykonawcę lub w imieniu Wykonawcy przez Lidera, jeżeli Lider został upoważniony do Wykonywania tej czynności. 22. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem. 23.Wspólnicy spółki cywilnej będą traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1.Ofertę należy złożyć w terminie do 18 lipca 2012r. do godz w siedzibie Zamawiającego: Nadleśnictwo Józefów, ul. Leśna 46, Józefów, w sekretariacie. 2. Wykonawca, na życzenie, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2012r. o godz w siedzibie Zamawiającego: ul. Leśna 46, Józefów, w pokoju nr 9 (I piętro). 4. Otwarcie ofert zostanie poprzedzone podaniem przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, a następnie zbadaniem nienaruszalności kopert z ofertami i terminowość ich złożenia. 5. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: - nazwa i adres Wykonawcy, 8 S t r o n a

9 - cena, - termin wykonania zamówienia, - okres gwarancji, - warunki płatności. 6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy bez otwierania, niezwłocznie. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania łącznej ceny wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) za wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie ze wzorem oferty załączonej do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego którego wzór został załączony do SIWZ zał. nr 3 - zawierającego pełen zakres robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej. Brak wypełnienia i określenia wartości w poszczególnych pozycjach w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty z uwagi na to, że obowiązkową formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe. 3. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą szczegółową lub uproszczoną z podsumowaniem pozycji ogółem, z narzutami oraz z podaniem ceny jednostkowej z narzutami na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ. 4. Elementy cenotwórcze tj.: stawka roboczogodziny i wysokość narzutów winny być umieszczone na stronie kosztorysu ofertowego. 5. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian ilościowych, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem, że nie mieszczą się one w formule innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 6. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji przy zachowaniu następujących założeń:, a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót wyszczególnionych w załącznikach do niniejszej SIWZ, b) ceny jednostkowe poszczególnych robót wyszczególnionych w przedmiarze robót muszą zawierać wszystkie koszty związane z ich realizacją, jak również koszty: - wszelkich prac przygotowawczych, - prac porządkowych, - utrzymania zaplecza budowy, - związane z odbiorami wykonywanych robót, - inne wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. c) nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty), d) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem że zakres czynności do wykonania dla poszczególnych cen jednostkowych będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, 7. Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej Wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla Wykonawcy winna być kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dokonaną wizję lokalną. 9 S t r o n a

10 8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, złoży kosztorys w postaci uproszczonej, będzie on zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być taka sama, jak cena przedstawiona w ofercie. 9. Kosztorys w wersji szczegółowej będzie podstawą do rozliczenia robót dodatkowych, czyli robót nieujętych w projektach budowlanych, wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia oraz robót zamiennych, a także zaniechanych. Kosztorysy te będą także wykorzystane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 10. Cena musi być wyrażona z złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do jednego grosza z wyodrębnieniem podatku VAT. 11. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji. XIV. POPRAWIANIE OMYŁEK: 1. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 2. Oczywistą omyłką pisarską będzie widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna usterka w tekście. Omyłka to niezgodność z zamierzonym celem, niewłaściwe użycie wyrazu, mylna pisownia lub opuszczenie jakiegoś wyrazu. 3. Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczna omyłka w obliczeniu ceny polegająca na błędnym przeprowadzeniu rachunków na liczbach i uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego w przypadku: - mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miary, - mnożenia cen netto w poszczególnych pozycjach i kolumnach formularza cenowego, - sumowanie wartości w poszczególnych pozycjach i kolumnach formularza cenowego. W takim przypadku Zamawiający dokona poprawienia omyłki przez wpisanie prawidłowej kwoty wynikającej z mnożenia lub sumowania. Jeżeli w wyniku poprawiania omyłek rachunkowych przez Zamawiającego powstaną dalsze konsekwencje dla obliczeń, to Zamawiający skoryguje dalsze obliczenia i dokona korekty kwoty podatku VAT ze względu na prawidłowe ustalenie ceny netto oraz skoryguje cenę brutto oferty. Poprawie mogą podlegać tylko wyniki tych działań. 4. Zastosowanie przez Wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT do obliczenia ceny zostanie zakwalifikowane jako błąd w obliczeniu ceny, który nie może być poprawiony przez Zamawiającego. 5. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty to niewielkie niezgodności w ilościowym zakresie rzeczowym powodujące ostateczne zmiany w treści oferty nie przekraczające 0,2% wartości ceny oferty, oraz inne drobne omyłki nie mające istotnego wpływu na treść oferty. Omyłki 10 S t r o n a

11 muszą mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału w tej czynności Wykonawcy. 6. Niezwłocznie po dokonaniu poprawek Zamawiający powiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o poprawieniu omyłki, powinien ustosunkować się do zaproponowanych poprawek. Pisemne oświadczenie o braku zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian w zakresie poprawiania omyłek, spowoduje odrzucenie oferty. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT: 1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium: - ceną ofertową 100 %, 2. Przyjęta metoda przyznawania punktów polegać będzie na ocenie każdej oferty wg 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 punktów. 3. Punkty przyznane za podane w pkt. 1 kryterium, będą liczone wg następującego wzoru: Kryterium: 11 S t r o n a Wzór: Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 3. Po tak obliczonej ilości punktów zostanie ustalona kolejność ofert, w tym oferta najkorzystniejsza. 4. W przypadku, gdy złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE BĘDĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, lit. a, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

12 3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. 5. Nie później niż przed terminem podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 6. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertą będzie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, Zamawiający przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów. XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie i powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego w PKO BP S.A. 0/Biłgoraj, Nr , przed podpisaniem umowy, z oznaczeniem tytułu wpłaty: Zabezpieczenie należytego wykonani umowy nr S /2012/.. (w miejsce kropek Wykonawca wstawi cyfry podane przez Zamawiającego w zawiadomieniu). 5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Nadleśnictwo Józefów z siedzibą: Józefów, przy ul. Leśnej 46, oraz złożone w depozyt do kasy Nadleśnictwa. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed dniem podpisania umowy. 8. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę; 2) Nazwę beneficjenta (Zamawiającego); 3) Nazwę gwaranta lub poręczyciela; 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 5) Określać terminy ważności zabezpieczenia, gwarantujące wypłatę na rzecz 12 S t r o n a

13 beneficjenta, zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w ust ) Zawierać zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, lub b) wykonał nienależycie przedmiot zamówienia. 9. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta. 10. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: 1) Wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy; 2) Kopia pisma (pism) wzywających Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy; 3) Oświadczenie Zamawiającego, że pomimo skierowanych pism, Wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy. 11. Zwrot zabezpieczenia. 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy na wskazany rachunek, w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia (końcowego odbioru robót); 2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy na wskazany rachunek, nie później niż w 15 dniu po upływie, określonego we wzorze umowy, okresu rękojmi za wady. XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WZÓR UMOWY: 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji zał. nr Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. 3. Postanowienia projektu umowy nie podlegają negocjacjom i nie mogą być zmieniane lub uzupełniane. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie. 2. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie na: - opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, - wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, - odrzucenie oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej w terminie 5 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego informacji o czynnościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja 13 S t r o n a

14 ta została przesłana w formie elektronicznej lub faksem, albo w terminie 10 dni, jeżeli Zamawiający przekazał te informacje w inny sposób. 4. Odwołanie powinno wskazywać dokonanie lub zaniechanie czynności Zamawiającego, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Kopię odwołania odwołujący przesyła Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Wykonawca w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania, może poinformować Zamawiającego o uchybieniach niezgodnych z przepisami Pzp, o czynnościach podjętych lub zaniechanych przez Zamawiającego, na które nie przysługuje odwołanie. 7. Zamawiający może uznać zasadność informacji z ust. 6 powtarzając czynność lub dokonując zaniechanej czynności, jednocześnie informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na taką czynność Zamawiającego odwołanie nie przysługuje. 8. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP albo od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 9. Wobec czynności innych niż określonych w ust. 3 i 8 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość stanowiącą podstawę do jego wniesienia. 10. Izba rozpatruje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia Prezesowi Izby. 11. Na orzeczenie KIO uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej kopię przeciwnikowi skargi. XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przy rozliczeniach walut obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje podpisania umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymagań zawartych w art. 29 ust. 4 pkt 1 Pzp. 8. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania od momentu publicznego otwarcia ofert z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 9. Zainteresowani udostępnieniem dokumentacji powinni złożyć pisemny wniosek, ze wskazaniem dokumentów, z którymi chcą się zapoznać. 10. Zamawiający: - wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 14 S t r o n a

15 - wyznaczy członka komisji, w obecności, którego dokumenty będą udostępniane, - umożliwi kopiowanie dokumentów za odpłatnością (0,25 zł za stronę). Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego w czasie jego godzin pracy. 11. Niezależnie od powyższego, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle pisemną kopię protokołu drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Wykonawcy. 12. Jeżeli w wyniku udostępniania protokołu lub załączników Zamawiający będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcania protokołu, koszty te pokrywa Wykonawca. 13. Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 1) wzór oferty, 2) przedmiar robót, 3) wzór kosztorysu ofertowego, 4) wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 5) wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 6) wzór wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z okresu 5 lat, 7) wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, 8) wzór pełnomocnictwa dla lidera 9) wzór zobowiązania o udostępnieniu zasobów 10) wzór dokumentu gwarancyjnego, 11) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 12) dokumentacja projektowa.... (podpis Nadleśniczego) 15 S t r o n a

16 Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia r. (pieczęć Wykonawcy) Lasy Państwowe Nadleśnictwo Józefów ul. Leśna Józefów OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia r. na: Remont drogi leśnej W Dąbrowe, składamy niniejszą ofertę: 1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem: za cenę netto... zł, podatek VAT:... zł, za cenę brutto... zł,(słownie: złotych), zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. 2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do r. 3. Udzielamy gwarancji na okres. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót. 4. Oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń, b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, c) akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy, przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, d) następujące czynności:..., powierzymy do wykonania podwykonawcy. 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 5. Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) tj.. zł, słownie :... w formie:.. 6. Pełnomocnikiem w przypadku składania oferty wspólnej do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy jest Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:.. fax: 16 S t r o n a Na....kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Do oferty załączam: Do oferty załączam: 1. kosztorys ofertowy, 2. oświadczenie(a)* wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

17 3. oświadczenie(a)* wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 4. odpis z rejestru lub ewidencji* działalności gospodarczej*, wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej* 5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS/,* 6. wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, 7. dokumenty potwierdzające, że w/w. roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 8 oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia 9. pełnomocnictwo dla lidera*, 10. zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów *... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 17 S t r o n a

18 Załącznik nr 4 do SIWZ..., dnia r. (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Nadleśnictwo Józefów na remont drogi leśnej W Dąbrowe, oświadczam, że jako Wykonawca /będący jednocześnie członkiem Konsorcjum... /*, będący wspólnikiem spółki cywilnej..../*, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 18 S t r o n a

19 Załącznik nr 5 do SIWZ..., dnia r. (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PZP. Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Nadleśnictwo Józefów na remont drogi leśnej W Dąbrowe, oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie, jako Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków z art. 24 ust. 1 Pzp, z uwagi na: - wyrządzenie szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia publicznego, która to szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, - rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego (Nadleśnictwo Józefów) w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które nasza firma ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5 % wartości umowy w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, - wszczęcie w odniesieniu do naszej firmy postępowania upadłościowego, ani też nie otwarto wobec naszej firmy procesu likwidacji, - zaleganie z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - prawomocne skazanie urzędujących członków władz naszej firmy za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, - objęcie zakazem ubiegania się naszej firmy o zamówienie publiczne na podstawie orzeczenia sądowego w związku z przepisami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić 19 S t r o n a

20 Załącznik nr 6 do SIWZ..., dnia r. (pieczęć Wykonawcy) dotyczy zamówienia część nr.. - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA z ostatnich pięciu lat od terminu składania ofert (a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu). Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na remont drogi leśnej W Dąbrowe, przedstawiam następujące roboty budowlane, potwierdzające wymagane doświadczenie: l.p. 1. Nazwa Zamawiającego Rodzaj wykonanych robót Data wykonania robót Miejsce wykonania Wartość Zamówienia [brutto] w zł (PLN)** Uwagi (Podstawa dysponowania doświadczeniem) ** Wykonawcy, którzy realizowali zamówienia w innych walutach, powinni dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut, wyliczanego i ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. Na potwierdzenie powyższego załączam następujące dokumenty:. * niepotrzebne skreślić... (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż podmioty te udostępniły mu wiedzę i doświadczenie, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, oraz wskazania, w jaki sposób będzie tym doświadczeniem dysponował. Odpowiednie dokumenty należy dołączyć do niniejszego wykazu. 20 S t r o n a

21 Załącznik nr 7 do SIWZ..., dnia r. (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Nadleśnictwo Józefów, o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi leśnej W Dąbrowe, oświadczam jako Wykonawca, że kierownik budowy, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia posiada niezbędne uprawnienia budowlane uprawniające do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 21 S t r o n a

22 Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór do wielokrotnego wykorzystania..., dnia r. ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby Nazwa udostępniającego zasoby Adres. Numer telefonu Fax niniejszym składa zobowiązanie, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Nadleśnictwo Józefów na remont drogi leśnej W Dąbrowe, udostępnia niezbędne zasoby z zakresu: wiedzy i doświadczenia/*, osób zdolnych wykonać zamówienie/* dla :.... (Nazwa wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) Udostępniony potencjał obejmuje następujący zakres: (Wyszczególnić te zasoby, które będą udostępniane, a w wypadku osób podać imiona i nazwiska) i zostaje oddany do dyspozycji wyżej wskazanego Wykonawcy na okres realizacji tego zamówienia. Potencjał z zakresu wiedzy i doświadczenia udostępniam w następujący sposób*: (Należy podać, w jaki sposób udostępniający będzie się angażował w realizację zamówienia) (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy podmiotu składającego zobowiązanie) * niepotrzebne skreślić 22 S t r o n a

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP Bochnia r.

Znak sprawy: ZP Bochnia r. Znak sprawy: ZP.271.11.2015 Bochnia 15.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo