Część opisowa SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część opisowa SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część opisowa Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k. ul. Henryka Pobożnego Rzeszów Rzeszów, dnia r. Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. na terenie województwa lubuskiego projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 poszukujemy Wykonawcy zdolnego zorganizować i przeprowadzić szkolenia zawodowe (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu w planowanym terminie marzec - sierpień W związku z tym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. Poszukujemy potencjalnego Wykonawcy zdolnego do zrealizowania całości ww. usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Przedmiotem oferty jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych na terenie województwa lubuskiego dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu w planowanym terminie marzec sierpień 2017 z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Tematyka szkoleń wynika z Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Województwie Lubuskim. Szkolenia będą zgodne z potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu i mają związek z zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Proponowana tematyka szkoleń: - Monter ociepleń budynków, - Pracownik obsługi monitoringu, - Telemarketer, - Przedstawiciel handlowy. Katalog szkoleń nie jest zamknięty. W przypadku zidentyfikowania u grupy UP innych potrzeb szkoleniowych Realizator Projektu dopuszcza realizację szkolenia z innych zakresów. Możliwa jest realizacja 1 zakresu szkolenia dla wszystkich grup szkoleniowych. Tematy dostosowane do potrzeb UP zostaną wskazane na etapie przeprowadzenia doradztwa zawodowego przygotowującego Indywidualny Plan Działania i na tej podstawie utworzone zostaną grupy szkoleniowe. Projekt przewiduje realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem zewnętrznym (do którego przystąpią wszyscy UP którzy zakończą szkolenie) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje warunkiem ukończenia szkoleń jest pozytywny wynik post testu oraz min. 80% frekwencji na zajęciach. Ramowy opis programu i metody nauczania zostaną dostosowane do poziomu UP. Program będzie zawierał śr. 120 godzin lekcyjnych min. 60 h zajęć praktycznych i 60 h zajęć teoretycznych. Ramowe programy proponowanych szkoleń, zawierające standard wymagań, tj. efekty uczenia, które muszą osiągnąć Uczestnicy Projektu z zakresu tematyki określonej we wniosku o dofinansowanie:

2 MONTER OCIEPLEŃ BUDYNKÓW: cele, metody i zasady ocieplania budynków, BHP przy wykonywaniu ociepleń budynków, materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania ociepleń, przygotowanie podłoża pod termoizolacje, przyklejanie i mocowanie płyt styropianowych, wykonywanie termoizolacji z płyt z wełny mineralnej, wykańczanie termoizolacji, wzmacnianie naroży, wykonywanie warstwy zbrojonej, wykonywanie tynku cienkowarstwowego, bezpieczeństwo i higiena pracy, użytkowanie eksploatacyjne. PRACOWNIK OBSŁUGI MONITORINGU: obserwowanie zdarzeń na terenie objętym monitoringiem, obsługa urządzeń monitoringu i łączności, identyfikowanie zdarzeń wymagających interwencji, powiadamianie pracowników ochrony, służb zewnętrznych o zdarzeniach wymagających ich interwencji, pozyskiwanie materiału dowodowego, dokumentacja książki służby/książki dyżurów, przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ergonomii. TELEMARKETER: marketing i telemarketing, badania rynku, cechy dobrego telemarketera, autoprezentacja, komunikacja, bariery, emisja głosu, negocjacje, podejście do trudnego klienta, asertywna odmowa, obsługa klientów, udzielanie informacji, budowa relacji z klientem, CRM, tworzenie bazy klientów. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY: techniki sprzedaży, negocjacje, obsługa reklamacji, budowanie długotrwałych relacji z klientem, obsługa klientów detalicznych i hurtowych, prezentacje handlowe. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET z województwa lubuskiego z wyłączeniem osób przynależących do grupy docelowej określonej dla Poddziałania POWER. Szkolenia będą prowadzone w wymiarze średnio 120 godzin lekcyjnych/grupa w formie śr. 15 spotkań x śr. 8 h śr. 3 razy w tygodniu.

3 Szkolenia prowadzone będą dla maksymalnie 5 grup (średnio 8-osobowych) w łącznym wymiarze średnio 15 spotkań po średnio 8 godzin lekcyjnych (łącznie średnio 120 h/grupa x 5 grup = 600 godzin lekcyjnych w ramach umowy). Zajęcia będą odbywać się średnio 3 razy w tygodniu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Szkolenia zawodowe będą realizowane w okresie od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji szkoleń. (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o wskazanym zakresie tematycznym. 2. Zapewnienie odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia praktycznej części zajęć. 3. Opracowania i dostarczenia programu zajęć na poszczególne szkolenia. 4. Przygotowania, opracowania i przeprowadzenia pre i post testu. 5. Zapewnienia dla każdego UP materiały dydaktyczne (i niezbędne podręczniki lub skrypt (w odcieniach szarości, 2-stronnie) / podręcznik dostosowany do tematyki szkolenia). 6. Zapewnienia kadry wykładowców legitymujących się wykształceniem wyższym lub certyfikatami/zaświadczeniami/innymi umożliwiającymi przeprowadzenie danego wsparcia, posiadający doświadczenie zawodowe (min. 120 godz. zgodnych z tematyką przedmiotu zamówienia - każdy trener), min 2 lata przeprowadzenia szkoleń/warsztatów/wykładów, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia. 7. Zapewnienia, aby kobiety i mężczyźni oraz przedstawiciele każdej z grup biorących udział w projekcie (w tym osoby z niepełnosprawnościami) byli w równym stopniu angażowani do pracy podczas zajęć, aby promować postawę równości i niedyskryminacji. 8. Poinformowania Uczestników Projektu o równościowym charakterze projektu, dostępie dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebie wyrównania szans kobiet i mężczyzn. 9. Dostosowania metod, materiałów i narzędzi dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, np. w przypadku niepełnosprawności wzrokowej nagranie materiałów na płytach dźwiękowych. 10. Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego tj. m.in. dziennika zajęć wypełnianego na każdych zajęciach, list obecności podpisywanych na każdych zajęciach, protokół odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu (przerwa kawowa, obiad), protokoły odbioru zaświadczeń. 11. Przygotowania i wydania zaświadczeń ukończenia szkoleń. Zaświadczenie musi zawierać min. informacje o zakresie szkolenia i liczbę godz. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest min. 80% obecności na zajęciach oraz pozytywny wynik ostatniego testu. 12. Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Sale oraz budynki, w których się mieszczą zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi zasadami promowania i oznaczania Projektów. Ponadto, aby zapewnić swobodny dostęp i samodzielne poruszanie się wszystkich Uczestni/ków/czek Projektu zastosowane zostaną plansze i wskazówki ułatwiające przemieszczanie się. 13. Sale odpowiednio wyposażone, spełniające wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadające instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, sale szkoleniowych bez barier architektonicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 14. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym UP, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 15. Każdorazowo przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdą grupę szkoleniową wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 16. Dopilnowania aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich UP, bieżące informowanie o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji szkoleń zwłaszcza o nieobecnościach UP (min. 80% frekwencja UP na zajęciach). Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia.

4 I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: A. Posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie - tj. zrealizowali łącznie min. 500 godzin szkoleniowych o tematyce tożsamej lub pokrewnej z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszej procedurze w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy w tym okresie. Przez usługi szkoleniowe o tematyce tożsamej lub pokrewnej rozumie się usługi szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki szkoleń wskazanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 musi wykazać, że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa szkolenia bądź jego opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność szkolenia. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). W Załączniku nr 1 Wykonawca nie może wskazać usług szkoleniowych, które wykazał w Załączniku nr 4. B. Dysponują osobami zdolnymi do przeprowadzenia szkolenia (tj. co najmniej jednym trenerem do każdego z tematów legitymującymi się wykształceniem wyższym lub certyfikatami/ zaświadczeniami/innymi umożliwiającymi przeprowadzenie danego wsparcia oraz minimalnym doświadczeniem zawodowym (min. 2 lata) w danej dziedzinie lub pokrewnej nie mniejszym niż 120 h szkoleń (zgodnie z tematyką prowadzonego szkolenia lub pokrewną). W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi wskazać min. jednego trenera do każdego z tematów spełniających powyższe wymagania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające doświadczenie tych osób (tj. co najmniej CV trenerów, którymi dysponuje na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, referencje, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę. C. Dysponują potencjałem technicznym (tj. zapewnią sale szkoleniowe z wyposażeniem odpowiadającym potrzebom grupy docelowej, spełniające wymagania, o których mowa w części opisowej w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE ZAMÓWIENIA w pkt 12, 13 na stronie trzeciej procedury). Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. D. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.

5 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. E. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie. F. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) Posiadają obroty, za ostatni zamknięty rok obrotowy, w wysokości co najmniej ,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej za cały okres działalności: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości co najmniej ,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej za cały okres działalności. b) Posiadają aktualne na czas realizacji całości zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie - bez wezwania Zamawiającego - dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji zamówienia oraz c) Posiadają środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej ,00 złotych na czas realizacji całości zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą mieć charakteru środków publicznych. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości wyżej wskazanej (np. wyciąg) oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej. G. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

6 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Zamawiający informuje, że przed podpisaniem Umowy wezwie wybranego Wykonawcę do przedstawienia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Nieprzedłożenie wskazanego zaświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego skutkuje odstąpieniem od podpisania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego z tego tytułu. d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art , art. 189a, art , art a, art. 250a, art. 258 lub art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7 g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. H. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Iwona Delikat, tel Siedziba Zamawiającego: Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k., ul. Henryka Pobożnego 14, Rzeszów. 3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. części opisowej oraz części ofertowej ) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres (skan podpisanych dokumentów), osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty elektronicznej do siedziby Zamawiającego: Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k., ul. Henryka Pobożnego 14, Rzeszów. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! z dnia r.. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej: a. Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem.pdf, b. Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku, c. Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem a, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 5. Oferta musi być złożona do dnia r. do godz Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty

8 złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Nieodłączny element dokumentu stanowi część opisowa oraz część ofertowa. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem. 9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację. 12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty. III. KRYTERIA OCENY OFERT Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium 60% cena, kryterium 30% doświadczenie oraz kryterium 10% potencjał. Opis sposobu obliczania kryterium 60% cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 60 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert, C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opis sposobu obliczania kryterium 30% doświadczenie. Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych usług szkoleniowych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych wypełnia tabelę: Załącznik nr 4, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 4 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 4 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru: D = (D0 : Dmax) x 30 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert.

9 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opis sposobu obliczania kryterium 10% potencjał. Przez potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (aktualnym na dzień składania ofert), stanowiącym o potencjale Wykonawcy (wskazana liczba trenerów/wykładowców). Każdy ze wskazanych przez Wykonawcę trenerów/wykładowców musi spełniać wymagania, o których mowa w części opisowej w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE ZAMÓWIENIA w pkt 6. oraz w pkt. B OPISU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika nr 2, którą Wykonawca dołącza do oferty oraz załącznika nr 5 - CV. W tabeli z Załącznika nr 2 Zamawiający nie uwzględnia przy ocenie osób, które wskazane zostały na potrzeby kryterium wejścia z pkt. B OPISU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, referencje, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę. W celu dokonania obliczeń Zamawiający zsumuje wskazaną przez Wykonawcę liczbę trenerów/wykładowców, którymi dysponuje Wykonawca. Punkty przyznawane za kryterium potencjał będą liczone wg następującego wzoru: P = (P0 : Pmax) x 10 gdzie: P - liczba punktów przyznana danej ofercie, P 0 - potencjał (liczba osób) obliczony badanej oferty, P max - maksymalny potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi 10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + P) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy na realizację zamówienia. IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

10 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco 1, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: a) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz b) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę. 10. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 3% wartości jego oferty (w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Niechobrzu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. 11. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy: a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach: Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez Zamawiającego w umowie; Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa; Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia. b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art kc); c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy; d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; e) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu; 12. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę, Zamawiający 1 Weksel jest papierem wartościowym na mocy, którego osoba posiadająca prawa do weksla (w tym wypadku Zamawiający) może domagać się od dłużnika (w tym wypadku Wykonawcy) zapłaty sumy określonej w wekslu, a w razie jej nieuzyskania w sposób prosty i szybki, dochodzić jej na drodze sądowej a potem egzekucyjnej. Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu. Zobowiązanie wekslowe, co do zasady jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, co oznacza, że jest niezależne od czynności prawnej, która stanowiła podstawę dla wystawienia weksla. Jeżeli więc okaże się, że umowa o świadczenie usług z jakiś przyczyn jest nieważna, nie oznacza to jeszcze, że nieważne musi być również zobowiązanie wekslowe. Weksel in blanco wystawiany jest, gdy strony zawierając pomiędzy sobą umowę, pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące z niej wyniknąć, ale nie są w stanie z góry oznaczyć ani ostatecznych wysokości tych roszczeń, ani terminu płatności

11 ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w ww. sposób. 13. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. 14. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: a) Terminu realizacji umowy; b) Harmonogramu realizacji umowy; c) Ostatecznej liczby uczestników Projektu w ramach umowy; d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

12 Część ofertowa...., dnia... / Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa Oferenta/ Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Pobożnego Rzeszów Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach realizacji projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 przedstawiamy swoją ofertę. OFERTA CENOWA Przedmiotem oferty jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych opisanych w niniejszej procedurze. Proponowana cena brutto przeprowadzenia całości usługi tj. realizacja szkoleń zawodowych dla 40 Uczestnikow/czek Projektu wynosi:... zł (słownie:.. złotych), tj.... zł (słownie: złotych) za 1 uczestnika szkolenia. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena powinna obejmować wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia. Podpisując ofertę jednocześnie oświadczam, że: 1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 2. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 3. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia. 5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 7. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą /miejscowość data/ /podpis pieczęć Oferenta/

13 Załącznik nr 1 2 Lp. 1. Nazwa usługi szkoleniowej i jej opis Podmiot, dla którego usługę zrealizowano i okres realizacji usługi szkoleniowej Liczba godzin szkoleniowych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie SUMA:.. /podpis pieczęć Oferenta/ 2 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb 3 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę godzin szkoleniowych zrealizowanych w wymaganym okresie

14 Załącznik nr 2 4 Lp. Imię i nazwisko trenera Wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (nazwy, opis prowadzonych szkoleń, okres realizacji i wymiar godzinowy prowadzonych szkoleń) SUMA:.. /podpis pieczęć Oferenta/ 4 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb

15 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Biorąc udział w procedurze wyboru Wykonawcy zdolnego zorganizować i przeprowadzić szkolenia zawodowe (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach realizacji projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli /miejscowość data/ /podpis pieczęć Oferenta/

16 Załącznik nr 4 5 Lp. 1. Nazwa usługi szkoleniowej i jej opis Podmiot, dla którego usługę zrealizowano i okres realizacji usługi szkoleniowej Liczba godzin szkoleniowych usług szkoleniowych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie SUMA:.. /podpis pieczęć Oferenta/ 5 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb 6 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę godzin szkoleniowych zrealizowanych w wymaganym okresie

17 CURRICULUM VITAE Załącznik nr 5 1. Imię i nazwisko: 2. Data urodzenia: 3. Wykształcenie: Instytucja (od do) Stopień naukowy lub otrzymany dyplom /świadectwo ukończenia ze wskazaniem kierunku wykształcenia 4. Członkostwo w organach zakładów pracy, instytucji i samorządów: 5. Inne umiejętności: 6. Liczba lat doświadczenia zawodowego w odniesieniu do projektu: 7. Kwalifikacje w odniesieniu do projektu: 8. Doświadczenie zawodowe: Data od - do Nazwa pracodawcy Stanowisko Zakres obowiązków 9. Inne istotne informacje: 10. Kontakt Data i podpis trenera

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Lublin, dnia 16.03.2015 r. Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-16-005/13

POKL.08.01.02-16-005/13 Lublin, dnia 18.06.2015. r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU - najem sali

PROCEDURA WYBORU - najem sali ( część opisowa ) Kraków, dnia 18.01.2016r. Vision Consulting Sp. z o. o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków PROCEDURA WYBORU - najem sali Szanowni Państwo, Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

POKL /13

POKL /13 Lublin, dnia 20.11.2015. r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Zamawiający informuje, że po raz drugi przeprowadza postępowanie w wyniku, którego dokona

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU POŚREDNIK PRACY

PROCEDURA WYBORU POŚREDNIK PRACY ( część opisowa ) Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin Lublin, dnia 20.05.2016r. PROCEDURA WYBORU POŚREDNIK PRACY Szanowni Państwo, Firma Terra Szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY

PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY Vision Consulting sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków ( część opisowa ) Kraków, 18.01.2016 r. PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY Szanowni Państwo, W ramach projektu Kierunek PRACA! nr projektu POWR.01.02.02-12-0026/15

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY ( część opisowa ) 1 Lublin, 29.06.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin Szanowni Państwo, ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY Firma TERRA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADCY ZAWODOWI

PROCEDURA WYBORU DORADCY ZAWODOWI Vision Consulting sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków ( część opisowa ) Kraków, 18.01.2016 r. PROCEDURA WYBORU DORADCY ZAWODOWI Szanowni Państwo, W ramach projektu Kierunek PRACA! nr projektu POWR.01.02.02-12-0026/15

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY ( część opisowa ) Wrocław, dnia 10.05.2016 r. VIVID Consulting Sp. z o.o. Plac Solny 14 lok. 3 50-062 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY Szanowni Państwo, W ramach projektu Aktywni

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Lublin, r.

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ( część opisowa ) 1 Lublin, 21.07.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY Szanowni Państwo, Firma TERRA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 07.09.2016 r. NS Konsulting Sp.z.o.o ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, NS Konsulting sp. z o.o. na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU TRENER

PROCEDURA WYBORU TRENER Warszawa, 27.03.2015 r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa Szanowni Państwo, PROCEDURA WYBORU TRENER W ramach projektu Budownictwo na miarę XXI wieku nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 03.08.2016r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki. Zapytanie ofertowe nr WPGPO/4/2016

Projekt pn. Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki. Zapytanie ofertowe nr WPGPO/4/2016 Częstochowa, 25.05.2016 r. Zapytanie ofertowe nr WPGPO/4/2016 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wynajem sal dydaktycznych w Gdańsku w ramach projektu Wykwalifikowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU TRENERZY

PROCEDURA WYBORU TRENERZY ( część opisowa ) Warszawa, dnia 30.08.2016 r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa PROCEDURA WYBORU TRENERZY I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Navigator

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADCA/CZYNI ZAWODOWY - COACH

PROCEDURA WYBORU DORADCA/CZYNI ZAWODOWY - COACH O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin ( część opisowa ) Lublin, dnia 06.06.2016 r. PROCEDURA WYBORU DORADCA/CZYNI ZAWODOWY - COACH Szanowni Państwo, O.K.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych (z wliczoną przerwą obiadową i przerwami kawowymi) Kraków, 08 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, 07 stycznia 2014r. Firma bit Polska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Pracownik administracyjno biurowy z podstawami komputera (120 godz.

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Kraków, r. PROCEDURA WYBORU COACHING

( część opisowa ) 1 Kraków, r. PROCEDURA WYBORU COACHING ( część opisowa ) 1 Kraków, 11.03.2016 r. Vision Consulting sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków Szanowni Państwo, PROCEDURA WYBORU COACHING Firma Vision Consulting sp. z o.o. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY ( część opisowa ) Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, 24.06.2016 r. PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY Szanowni Państwo, W ramach projektu Różne ścieżki,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG, COACH

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG, COACH ( część opisowa ) Lublin, dnia 24.05.2016r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ul. Boh. Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG, COACH Szanowni Państwo, W ramach projektu Czas zmian!

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-179/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Doradca Finansowo-Ubezpieczeniowy Małgorzata Bukowska-Selwon ul. Jasia i Małgosi 35, 10-900 Olsztyn e- mail: m.selwon.projekt@gmail.com Tel.: 501333518 Olsztyn,03.04.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inwestycja w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 13.03.2014 r. 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Do: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Płock, dn. 19 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności 1 mające na celu wybór Wykonawcy usługi szkoleniowej w związku z realizacją projektu pt.: Akademia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MSNZ/2016 z dnia 20.09.2016 Zakup miejsca na studiach podyplomowych 2-semestralnych dla 1 osoby na kierunku żywienie i wspomaganie dietetyczne w ramach projektu Mielec stawia na

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 01.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-22/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10

Zapytanie ofertowe. Zamawiający Zamówienie realizowane jest przez OEG sp. z o.o Sp. k. Poznań, ul. Siemiradzkiego 2 lok 10 Poznań 21 sierpnia 2013r Zapytanie ofertowe OEG Sp. z o.o. Sp. k. realizująca w partnerstwie z Fundacją PATRIA projekt Bądź przedsiębiorcy! w ramach zasady konkurencyjności zaprasza osoby fizyczne oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POIR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POIR/2015 dotyczące wyboru personelu na stanowisko UX specialist Utworzenie stanowiska pracy jest planowane w ramach projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel.

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel. Szczecin, 3 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe na projekt, skład i wydruk materiałów promocyjnych w ramach umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin tel. 81 533 31 39 e-mail: biuro@masterscsb.com.pl Lublin, dnia 27.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo