Część opisowa SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część opisowa SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część opisowa Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k. ul. Henryka Pobożnego Rzeszów Rzeszów, dnia r. Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. na terenie województwa lubuskiego projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 poszukujemy Wykonawcy zdolnego zorganizować i przeprowadzić szkolenia zawodowe (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu w planowanym terminie marzec - sierpień W związku z tym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. Poszukujemy potencjalnego Wykonawcy zdolnego do zrealizowania całości ww. usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Przedmiotem oferty jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych na terenie województwa lubuskiego dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu w planowanym terminie marzec sierpień 2017 z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Tematyka szkoleń wynika z Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Województwie Lubuskim. Szkolenia będą zgodne z potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu i mają związek z zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy. Proponowana tematyka szkoleń: - Monter ociepleń budynków, - Pracownik obsługi monitoringu, - Telemarketer, - Przedstawiciel handlowy. Katalog szkoleń nie jest zamknięty. W przypadku zidentyfikowania u grupy UP innych potrzeb szkoleniowych Realizator Projektu dopuszcza realizację szkolenia z innych zakresów. Możliwa jest realizacja 1 zakresu szkolenia dla wszystkich grup szkoleniowych. Tematy dostosowane do potrzeb UP zostaną wskazane na etapie przeprowadzenia doradztwa zawodowego przygotowującego Indywidualny Plan Działania i na tej podstawie utworzone zostaną grupy szkoleniowe. Projekt przewiduje realizację szkoleń, które zakończą się egzaminem zewnętrznym (do którego przystąpią wszyscy UP którzy zakończą szkolenie) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje warunkiem ukończenia szkoleń jest pozytywny wynik post testu oraz min. 80% frekwencji na zajęciach. Ramowy opis programu i metody nauczania zostaną dostosowane do poziomu UP. Program będzie zawierał śr. 120 godzin lekcyjnych min. 60 h zajęć praktycznych i 60 h zajęć teoretycznych. Ramowe programy proponowanych szkoleń, zawierające standard wymagań, tj. efekty uczenia, które muszą osiągnąć Uczestnicy Projektu z zakresu tematyki określonej we wniosku o dofinansowanie:

2 MONTER OCIEPLEŃ BUDYNKÓW: cele, metody i zasady ocieplania budynków, BHP przy wykonywaniu ociepleń budynków, materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania ociepleń, przygotowanie podłoża pod termoizolacje, przyklejanie i mocowanie płyt styropianowych, wykonywanie termoizolacji z płyt z wełny mineralnej, wykańczanie termoizolacji, wzmacnianie naroży, wykonywanie warstwy zbrojonej, wykonywanie tynku cienkowarstwowego, bezpieczeństwo i higiena pracy, użytkowanie eksploatacyjne. PRACOWNIK OBSŁUGI MONITORINGU: obserwowanie zdarzeń na terenie objętym monitoringiem, obsługa urządzeń monitoringu i łączności, identyfikowanie zdarzeń wymagających interwencji, powiadamianie pracowników ochrony, służb zewnętrznych o zdarzeniach wymagających ich interwencji, pozyskiwanie materiału dowodowego, dokumentacja książki służby/książki dyżurów, przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ergonomii. TELEMARKETER: marketing i telemarketing, badania rynku, cechy dobrego telemarketera, autoprezentacja, komunikacja, bariery, emisja głosu, negocjacje, podejście do trudnego klienta, asertywna odmowa, obsługa klientów, udzielanie informacji, budowa relacji z klientem, CRM, tworzenie bazy klientów. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY: techniki sprzedaży, negocjacje, obsługa reklamacji, budowanie długotrwałych relacji z klientem, obsługa klientów detalicznych i hurtowych, prezentacje handlowe. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET z województwa lubuskiego z wyłączeniem osób przynależących do grupy docelowej określonej dla Poddziałania POWER. Szkolenia będą prowadzone w wymiarze średnio 120 godzin lekcyjnych/grupa w formie śr. 15 spotkań x śr. 8 h śr. 3 razy w tygodniu.

3 Szkolenia prowadzone będą dla maksymalnie 5 grup (średnio 8-osobowych) w łącznym wymiarze średnio 15 spotkań po średnio 8 godzin lekcyjnych (łącznie średnio 120 h/grupa x 5 grup = 600 godzin lekcyjnych w ramach umowy). Zajęcia będą odbywać się średnio 3 razy w tygodniu. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Szkolenia zawodowe będą realizowane w okresie od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji szkoleń. (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych o wskazanym zakresie tematycznym. 2. Zapewnienie odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia praktycznej części zajęć. 3. Opracowania i dostarczenia programu zajęć na poszczególne szkolenia. 4. Przygotowania, opracowania i przeprowadzenia pre i post testu. 5. Zapewnienia dla każdego UP materiały dydaktyczne (i niezbędne podręczniki lub skrypt (w odcieniach szarości, 2-stronnie) / podręcznik dostosowany do tematyki szkolenia). 6. Zapewnienia kadry wykładowców legitymujących się wykształceniem wyższym lub certyfikatami/zaświadczeniami/innymi umożliwiającymi przeprowadzenie danego wsparcia, posiadający doświadczenie zawodowe (min. 120 godz. zgodnych z tematyką przedmiotu zamówienia - każdy trener), min 2 lata przeprowadzenia szkoleń/warsztatów/wykładów, zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia. 7. Zapewnienia, aby kobiety i mężczyźni oraz przedstawiciele każdej z grup biorących udział w projekcie (w tym osoby z niepełnosprawnościami) byli w równym stopniu angażowani do pracy podczas zajęć, aby promować postawę równości i niedyskryminacji. 8. Poinformowania Uczestników Projektu o równościowym charakterze projektu, dostępie dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebie wyrównania szans kobiet i mężczyzn. 9. Dostosowania metod, materiałów i narzędzi dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności, np. w przypadku niepełnosprawności wzrokowej nagranie materiałów na płytach dźwiękowych. 10. Prowadzenia dokumentacji szkoleniowej na wzorach Zamawiającego tj. m.in. dziennika zajęć wypełnianego na każdych zajęciach, list obecności podpisywanych na każdych zajęciach, protokół odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu (przerwa kawowa, obiad), protokoły odbioru zaświadczeń. 11. Przygotowania i wydania zaświadczeń ukończenia szkoleń. Zaświadczenie musi zawierać min. informacje o zakresie szkolenia i liczbę godz. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest min. 80% obecności na zajęciach oraz pozytywny wynik ostatniego testu. 12. Oznaczenia sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Sale oraz budynki, w których się mieszczą zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi zasadami promowania i oznaczania Projektów. Ponadto, aby zapewnić swobodny dostęp i samodzielne poruszanie się wszystkich Uczestni/ków/czek Projektu zastosowane zostaną plansze i wskazówki ułatwiające przemieszczanie się. 13. Sale odpowiednio wyposażone, spełniające wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także posiadające instalację grzewczą oraz odpowiednie zaplecze sanitarne, sale szkoleniowych bez barier architektonicznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 14. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym UP, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 15. Każdorazowo przesłania, w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia przez każdą grupę szkoleniową wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 16. Dopilnowania aktywnego uczestnictwa w szkoleniach wszystkich UP, bieżące informowanie o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji szkoleń zwłaszcza o nieobecnościach UP (min. 80% frekwencja UP na zajęciach). Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia.

4 I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U ze zm.) Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: A. Posiadają odpowiednią wiedzę i praktyczne doświadczenie - tj. zrealizowali łącznie min. 500 godzin szkoleniowych o tematyce tożsamej lub pokrewnej z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszej procedurze w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy w tym okresie. Przez usługi szkoleniowe o tematyce tożsamej lub pokrewnej rozumie się usługi szkoleniowe o zakresie przedmiotowym zbliżonym do tematyki szkoleń wskazanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 musi wykazać, że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków (m.in. nazwa szkolenia bądź jego opis muszą jednoznacznie wskazywać na tożsamość lub równoważność szkolenia. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). W Załączniku nr 1 Wykonawca nie może wskazać usług szkoleniowych, które wykazał w Załączniku nr 4. B. Dysponują osobami zdolnymi do przeprowadzenia szkolenia (tj. co najmniej jednym trenerem do każdego z tematów legitymującymi się wykształceniem wyższym lub certyfikatami/ zaświadczeniami/innymi umożliwiającymi przeprowadzenie danego wsparcia oraz minimalnym doświadczeniem zawodowym (min. 2 lata) w danej dziedzinie lub pokrewnej nie mniejszym niż 120 h szkoleń (zgodnie z tematyką prowadzonego szkolenia lub pokrewną). W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 musi wskazać min. jednego trenera do każdego z tematów spełniających powyższe wymagania. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające doświadczenie tych osób (tj. co najmniej CV trenerów, którymi dysponuje na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, referencje, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę. C. Dysponują potencjałem technicznym (tj. zapewnią sale szkoleniowe z wyposażeniem odpowiadającym potrzebom grupy docelowej, spełniające wymagania, o których mowa w części opisowej w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE ZAMÓWIENIA w pkt 12, 13 na stronie trzeciej procedury). Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. D. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia.

5 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. E. Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie zaświadczenie. F. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) Posiadają obroty, za ostatni zamknięty rok obrotowy, w wysokości co najmniej ,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej za cały okres działalności: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie obrotów za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości co najmniej ,00 złotych, a w przypadku podmiotów działających krócej za cały okres działalności. b) Posiadają aktualne na czas realizacji całości zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument jednoznacznie potwierdzający fakt ubezpieczenia. Należy bezwzględnie załączyć również dowód opłacenia składki za ww. ubezpieczenie OC. W przypadku upływu terminu trwania ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezwłocznie - bez wezwania Zamawiającego - dokumenty potwierdzające dalsze posiadanie ubezpieczenia, na warunkach nie gorszych niż poprzednio, przez cały okres realizacji zamówienia oraz c) Posiadają środki finansowe na rachunku bankowym w wysokości co najmniej ,00 złotych na czas realizacji całości zamówienia. Środki, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą mieć charakteru środków publicznych. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości wyżej wskazanej (np. wyciąg) oraz oświadczenie, że nie mają one charakteru środków publicznych. W toku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niemających charakteru środków publicznych w wysokości wyżej wskazanej. G. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

6 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. Zamawiający informuje, że przed podpisaniem Umowy wezwie wybranego Wykonawcę do przedstawienia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Nieprzedłożenie wskazanego zaświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego skutkuje odstąpieniem od podpisania Umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Zamawiającego z tego tytułu. d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo: - o którym mowa w art. 165a, art , art. 189a, art , art a, art. 250a, art. 258 lub art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, - skarbowe, - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Wykonawców będących podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) Osoby prawne, których urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7 g) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. h) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. H. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami została upoważniona p. Iwona Delikat, tel Siedziba Zamawiającego: Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k., ul. Henryka Pobożnego 14, Rzeszów. 3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. części opisowej oraz części ofertowej ) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres (skan podpisanych dokumentów), osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty elektronicznej do siedziby Zamawiającego: Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k., ul. Henryka Pobożnego 14, Rzeszów. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w ramach projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! z dnia r.. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej: a. Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem.pdf, b. Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku, c. Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem a, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. 5. Oferta musi być złożona do dnia r. do godz Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty

8 złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 8. Nieodłączny element dokumentu stanowi część opisowa oraz część ofertowa. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem. 9. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający dekompletację. 12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. 13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 30 dni od daty oferty. III. KRYTERIA OCENY OFERT Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował kryterium 60% cena, kryterium 30% doświadczenie oraz kryterium 10% potencjał. Opis sposobu obliczania kryterium 60% cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (Cmin : C0) x 60 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert, C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opis sposobu obliczania kryterium 30% doświadczenie. Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych usług szkoleniowych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych wypełnia tabelę: Załącznik nr 4, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 4 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 4 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie będą liczone wg następującego wzoru: D = (D0 : Dmax) x 30 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert.

9 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 30. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Opis sposobu obliczania kryterium 10% potencjał. Przez potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (aktualnym na dzień składania ofert), stanowiącym o potencjale Wykonawcy (wskazana liczba trenerów/wykładowców). Każdy ze wskazanych przez Wykonawcę trenerów/wykładowców musi spełniać wymagania, o których mowa w części opisowej w SZCZEGÓŁOWYM OPISIE ZAMÓWIENIA w pkt 6. oraz w pkt. B OPISU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika nr 2, którą Wykonawca dołącza do oferty oraz załącznika nr 5 - CV. W tabeli z Załącznika nr 2 Zamawiający nie uwzględnia przy ocenie osób, które wskazane zostały na potrzeby kryterium wejścia z pkt. B OPISU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dysponowanie tymi osobami i ich doświadczenie (umowa o pracę, zlecenie, pisemne zobowiązanie tych osób o pozostawaniu w dyspozycji Wykonawcy, dyplomy, referencje, itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia wymagań formalnych przez zaproponowaną kadrę. W celu dokonania obliczeń Zamawiający zsumuje wskazaną przez Wykonawcę liczbę trenerów/wykładowców, którymi dysponuje Wykonawca. Punkty przyznawane za kryterium potencjał będą liczone wg następującego wzoru: P = (P0 : Pmax) x 10 gdzie: P - liczba punktów przyznana danej ofercie, P 0 - potencjał (liczba osób) obliczony badanej oferty, P max - maksymalny potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi 10. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + P) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Do Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie skierowane zaproszenie do zawarcia umowy na realizację zamówienia. IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 2. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 6. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

10 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco 1, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na sumę odpowiadającą kwocie całkowitego zadłużenia Wykonawcy wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności. Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić weksel wszelkimi klauzulami wekslowymi przewidzianymi przez prawo wekslowe. Zwrot dokumentów zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek: a) Prawidłowego wykonania umowy potwierdzonego protokołami odbioru oraz b) Potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę. 10. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 3% wartości jego oferty (w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Niechobrzu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń bez względu, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę. 11. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy: a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę m.in. w następujących sytuacjach: Nieosiągnięcia przez Wykonawcę wskaźników realizacji umowy wskazanych przez Zamawiającego w umowie; Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie; Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa; Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie wsparcia. b) Rozszerzające odpowiedzialność Wykonawcy na okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (art kc); c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy; d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych; e) O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu; 12. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawcę, Zamawiający 1 Weksel jest papierem wartościowym na mocy, którego osoba posiadająca prawa do weksla (w tym wypadku Zamawiający) może domagać się od dłużnika (w tym wypadku Wykonawcy) zapłaty sumy określonej w wekslu, a w razie jej nieuzyskania w sposób prosty i szybki, dochodzić jej na drodze sądowej a potem egzekucyjnej. Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu. Zobowiązanie wekslowe, co do zasady jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, co oznacza, że jest niezależne od czynności prawnej, która stanowiła podstawę dla wystawienia weksla. Jeżeli więc okaże się, że umowa o świadczenie usług z jakiś przyczyn jest nieważna, nie oznacza to jeszcze, że nieważne musi być również zobowiązanie wekslowe. Weksel in blanco wystawiany jest, gdy strony zawierając pomiędzy sobą umowę, pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące z niej wyniknąć, ale nie są w stanie z góry oznaczyć ani ostatecznych wysokości tych roszczeń, ani terminu płatności

11 ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w ww. sposób. 13. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia uzależnione będą od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom. 14. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie: a) Terminu realizacji umowy; b) Harmonogramu realizacji umowy; c) Ostatecznej liczby uczestników Projektu w ramach umowy; d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).

12 Część ofertowa...., dnia... / Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa Oferenta/ Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Pobożnego Rzeszów Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe z dnia r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach realizacji projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 przedstawiamy swoją ofertę. OFERTA CENOWA Przedmiotem oferty jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych opisanych w niniejszej procedurze. Proponowana cena brutto przeprowadzenia całości usługi tj. realizacja szkoleń zawodowych dla 40 Uczestnikow/czek Projektu wynosi:... zł (słownie:.. złotych), tj.... zł (słownie: złotych) za 1 uczestnika szkolenia. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Cena powinna obejmować wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia. Podpisując ofertę jednocześnie oświadczam, że: 1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 2. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 3. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia. 5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 7. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą /miejscowość data/ /podpis pieczęć Oferenta/

13 Załącznik nr 1 2 Lp. 1. Nazwa usługi szkoleniowej i jej opis Podmiot, dla którego usługę zrealizowano i okres realizacji usługi szkoleniowej Liczba godzin szkoleniowych usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie SUMA:.. /podpis pieczęć Oferenta/ 2 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb 3 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę godzin szkoleniowych zrealizowanych w wymaganym okresie

14 Załącznik nr 2 4 Lp. Imię i nazwisko trenera Wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (nazwy, opis prowadzonych szkoleń, okres realizacji i wymiar godzinowy prowadzonych szkoleń) SUMA:.. /podpis pieczęć Oferenta/ 4 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb

15 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Biorąc udział w procedurze wyboru Wykonawcy zdolnego zorganizować i przeprowadzić szkolenia zawodowe (Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w ramach realizacji projektu Lubuska młodzież z POWERem do zmian! nr POWR /16 oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym Szkolenia i Edukacja sp. z o. o. sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli /miejscowość data/ /podpis pieczęć Oferenta/

16 Załącznik nr 4 5 Lp. 1. Nazwa usługi szkoleniowej i jej opis Podmiot, dla którego usługę zrealizowano i okres realizacji usługi szkoleniowej Liczba godzin szkoleniowych usług szkoleniowych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie SUMA:.. /podpis pieczęć Oferenta/ 5 Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb 6 Należy wskazać tylko i wyłącznie liczbę godzin szkoleniowych zrealizowanych w wymaganym okresie

17 CURRICULUM VITAE Załącznik nr 5 1. Imię i nazwisko: 2. Data urodzenia: 3. Wykształcenie: Instytucja (od do) Stopień naukowy lub otrzymany dyplom /świadectwo ukończenia ze wskazaniem kierunku wykształcenia 4. Członkostwo w organach zakładów pracy, instytucji i samorządów: 5. Inne umiejętności: 6. Liczba lat doświadczenia zawodowego w odniesieniu do projektu: 7. Kwalifikacje w odniesieniu do projektu: 8. Doświadczenie zawodowe: Data od - do Nazwa pracodawcy Stanowisko Zakres obowiązków 9. Inne istotne informacje: 10. Kontakt Data i podpis trenera

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Lublin, dnia 16.03.2015 r. Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-16-005/13

POKL.08.01.02-16-005/13 Lublin, dnia 18.06.2015. r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU - najem sali

PROCEDURA WYBORU - najem sali ( część opisowa ) Kraków, dnia 18.01.2016r. Vision Consulting Sp. z o. o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków PROCEDURA WYBORU - najem sali Szanowni Państwo, Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa ( część opisowa ) Lublin 22.03.2017. r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Ul. Wojeciechowska 7M 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma TERRA

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU RADCA PRAWNY Nr 1/R/D/2017. I. Opis przedmiotu zamówienia

ROZEZNANIE RYNKU RADCA PRAWNY Nr 1/R/D/2017. I. Opis przedmiotu zamówienia część A Rzeszów, 24.08.2017 r. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, Biuro regionalne: ul. Kopernika 1/52, 35-959 Rzeszów NIP: 946-17-71-036 e-mail: m.rajchel@eds-fundacja.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Łódź, dnia 07.09.2017 r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa Biuro Projektu STOP WYKLUCZENIU! ul. Rojna 69A 91-134 Łódź PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU - najem sali

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU - najem sali ( część opisowa ) Lublin, dnia 24.05.2016r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Boh. Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, PROCEDURA WYBORU - najem sali Firma O.K. Centrum Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU szkolenie zawodowe opiekun osoby starszej

Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU szkolenie zawodowe opiekun osoby starszej Kultura Troska - Otwartość 34-615 Słopnice 833 Słopnice, 22.11.2016 rok Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU szkolenie zawodowe opiekun osoby starszej W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 28.11.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Ul. Wojciechowska 7m, 20-704 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU szkolenie zawodowe pracownik administracyjno-biurowy

Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU szkolenie zawodowe pracownik administracyjno-biurowy Kultura Troska - Otwartość 34-615 Słopnice 833 Słopnice, 20.01.2017rok Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU szkolenie zawodowe pracownik administracyjno-biurowy W ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Łódź, dnia 06.07.2017 r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa Biuro Projektu STOP WYKLUCZENIU! ul. Rojna 69A 91-134 Łódź PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Poznań, dnia 19.09.2016r. PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. ul. F. Roosevelta 18 60-829 Poznań PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 14.07.2017 r. NS Konsulting Sp. z o.o. ul. Skromna 5, 20-704 Lublin ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - CATERING OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting

Bardziej szczegółowo

POKL /13

POKL /13 Lublin, dnia 20.11.2015. r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Zamawiający informuje, że po raz drugi przeprowadza postępowanie w wyniku, którego dokona

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Cieszyn, dnia 04.05.2017 r. Vivid Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 14 lok. 3 50-062 Wrocław PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma Vivid Consulting Sp. z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki ul. Piękna 56a/ Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki ul. Piękna 56a/ Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 12.05.2016r. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20 705 Lublin ( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI Lublin, dnia 19.01.2017 r. Szanowni Państwo, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG ( część opisowa ) Lublin, dnia 12.09.2016.r. Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG Szanowni Państwo, Firma Terra Szkolenia i Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU doradztwo zawodowe

Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU doradztwo zawodowe Kultura Troska - Otwartość 34-615 Słopnice 833 Słopnice, 19.09.2016 rok Zapytanie ofertowe PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU doradztwo zawodowe W ramach projektu Akademia aktywności nr

Bardziej szczegółowo

( część opisowa 1 ) ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY POŚREDNICTWO PRACY

( część opisowa 1 ) ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY POŚREDNICTWO PRACY O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin ( część opisowa 1 ) Lublin, 22.06.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY POŚREDNICTWO PRACY Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 07.02.2017 r. NS Konsulting Sp. z o. o. Ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU Pośrednictwo pracy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU Pośrednictwo pracy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 23.01.2017 r. PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. ul. F. Roosevelta 18 60-829 Poznań Biuro Projektu: ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU Pośrednictwo pracy

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY ( część opisowa ) 1 Lublin, 29.06.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin Szanowni Państwo, ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY Firma TERRA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADCY ZAWODOWI

PROCEDURA WYBORU DORADCY ZAWODOWI Vision Consulting sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków ( część opisowa ) Kraków, 18.01.2016 r. PROCEDURA WYBORU DORADCY ZAWODOWI Szanowni Państwo, W ramach projektu Kierunek PRACA! nr projektu POWR.01.02.02-12-0026/15

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 15.11.2016 r. "O.K. Centrum Języków Obcych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU POŚREDNIK PRACY

PROCEDURA WYBORU POŚREDNIK PRACY ( część opisowa ) Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin Lublin, dnia 20.05.2016r. PROCEDURA WYBORU POŚREDNIK PRACY Szanowni Państwo, Firma Terra Szkolenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 14 lok. 3 50-062 Wrocław ( część opisowa ) Wrocław, dnia 25.07.2017 r. PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY ( część opisowa ) Wrocław, dnia 10.05.2016 r. VIVID Consulting Sp. z o.o. Plac Solny 14 lok. 3 50-062 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY Szanowni Państwo, W ramach projektu Aktywni

Bardziej szczegółowo

NS Konsulting Sp. z o.o. ul. Skromna Lublin

NS Konsulting Sp. z o.o. ul. Skromna Lublin NS Konsulting Sp. z o.o. ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, dnia 28.09.2016r. PROCEDURA WYBORU POŚREDNIK PRACY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY

PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY Vision Consulting sp. z o.o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków ( część opisowa ) Kraków, 18.01.2016 r. PROCEDURA WYBORU POŚREDNICY PRACY Szanowni Państwo, W ramach projektu Kierunek PRACA! nr projektu POWR.01.02.02-12-0026/15

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 07.09.2016 r. NS Konsulting Sp.z.o.o ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, NS Konsulting sp. z o.o. na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 17.10.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, TERRA Szkolenia

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU-NAJEM SAL OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU-NAJEM SAL OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Navigator International Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa ( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU-NAJEM SAL Warszawa, dnia 12.06.2017 r. Szanowni Państwo, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Navigator

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Lublin, r.

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ( część opisowa ) 1 Lublin, 21.07.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY Szanowni Państwo, Firma TERRA

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 13.02.2017 r. NS Konsulting sp. z o.o. ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting sp. z o.o. na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dziennikarz/dziennikarka miesięcznika W Klimacie ES

ZAPYTANIE OFERTOWE Dziennikarz/dziennikarka miesięcznika W Klimacie ES Zamawiający: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Ul. Kościuszki 1 69-100 Słubice (część opisowa) Słubice, 13.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dziennikarz/dziennikarka miesięcznika W Klimacie ES W związku

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - CATERINGU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - CATERINGU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Warszawa, 24.01.2017 r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - CATERINGU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma

Bardziej szczegółowo

(część opisowa) W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

(część opisowa) W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (część opisowa) Zielona Góra, 04.10.2016 r. SABA-SUN Abdrahman Alsabry Ul. Zamenhofa 1/2 65-186 Zielona Góra ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa szkoleniowa polegająca na dostarczaniu trenerów do prowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU TRENER

PROCEDURA WYBORU TRENER Warszawa, 27.03.2015 r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa Szanowni Państwo, PROCEDURA WYBORU TRENER W ramach projektu Budownictwo na miarę XXI wieku nr projektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 12.12.2016 r. NS Konsulting Sp.z.o.o ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting sp. z o.o. na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY POŚREDNIK PRACY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY POŚREDNIK PRACY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Poznań, dnia 11.07.2017 r. PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o. o. ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY POŚREDNIK PRACY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Poznań, 12.06.2017 r. Puls Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z.o. o. ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma Puls Systemy Organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 31.07.2017 r. Terra Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma Terra

Bardziej szczegółowo

Łódź, r. Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Pobożnego Rzeszów

Łódź, r. Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Pobożnego Rzeszów Strona1 Łódź, 31.01.2017 r. Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Pobożnego 14 35-617 Rzeszów Rozeznanie rynku w sprawie ceny w ramach projektu nr RPLD.08.02.01-10-0068/16 -POŚREDNIK PRACY-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 20.02.2017r. NS Konsulting Sp. z o. o. Ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting Sp. z o.o. na terenie

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Lublin, r.

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ( część opisowa ) 1 Lublin, 29.08.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - DORADCA ZAWODOWY Szanowni Państwo, Firma TERRA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 05.12.2016 r. Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED ul. Sławinkowska 120A 20-810 Lublin PROCEDURA WYBORU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU Najem sali OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU Najem sali OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 23.01.2017 r. PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o. ul. F. Roosevelta 18 60-829 Poznań Biuro Projektu: ul. Skromna 5 20-704 Lublin Szanowni Państwo, PROCEDURA WYBORU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 17.10.2016 r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu Nie bądź bierny na rynku pracy!! nr RPLD

W związku z realizacją projektu Nie bądź bierny na rynku pracy!! nr RPLD Strona1 Łódź, 28.11.2016 r. Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. ul. Henryka Pobożnego 14 35-617 Rzeszów Szanowni Państwo, Rozeznanie rynku w sprawie ceny w ramach projektu nr RPLD.08.02.01-10-0068/16

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 15.12.2016 r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, O.K. Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Zwracam/-y się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia:

ROZEZNANIE RYNKU. Zwracam/-y się z prośbą o złożenie oferty na niżej wymieniony zakres zamówienia: Projekt Droga do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, OŚ PRIORYTETOWA I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 29.11.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo ul. Wojciechowska 7 m 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU- NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU- NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Warszawa, dnia 21.07.2017 r. Navigator International Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa PROCEDURA WYBORU- NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma Navigator

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Biłgoraj, dnia 19.06.2017r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KAPICA MARKET" Florian Kapica ul. Kościuszki 15 23-400 Biłgoraj ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU: Specjalisty ds.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 05.09.2016 r. NS Konsulting sp. z o.o. Ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting sp. z o.o w miejscowości

Bardziej szczegółowo

(część opisowa) W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

(część opisowa) W związku z powyższym informujemy o możliwości złożenia oferty na załączonym wzorze. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (część opisowa) Zielona Góra, 04.10.2016 r. Paweł Truszkiewicz Ul. Suwalska 5/7 65-548 Zielona Góra ZAPYTANIE OFERTOWE Usługa polegająca na przeprowadzeniu egzaminów językowych zgodnych z ESOKJ z języka

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M 20-704 Lublin Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

Skuteczny start do zatrudnienia nr projektu: WND-RPSL /15 planuje

Skuteczny start do zatrudnienia nr projektu: WND-RPSL /15 planuje ( część opisowa ) Warszawa, dnia 28.11.2016r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma Navigator International

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY POŚREDNIK PRACY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY POŚREDNIK PRACY ( część opisowa ) Lublin, dnia 16.03.2017 r. NS Konsulting Sp. z o. o. ul. Skromna 5 20-704 Lublin ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY POŚREDNIK PRACY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADZTWO ZAWODOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU DORADZTWO ZAWODOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NS Konsulting Sp. z o. o. ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, dnia 14.10.2016 r. PROCEDURA WYBORU DORADZTWO ZAWODOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting Sp.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 07.09.2016 r. NS Konsulting sp. z o.o. ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting Sp. z.o.o na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI Nr 2/ZNL/S/2017. I. Opis przedmiotu zamówienia

PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI Nr 2/ZNL/S/2017. I. Opis przedmiotu zamówienia Strona1 część A Kielce, 26.06.2017 r. Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, Biuro regionalne: ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce NIP: 946-17-71-036 e-mail: eds@eds-fundacja.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Navigator International Sp. z o.o. Ul. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa Warszawa, dnia 03.08.2016 r. PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI Szanowni Państwo, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Firma

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU Doradca zawodowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU Doradca zawodowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Wrocław, dnia 11.08.2017 r. Vivid Consulting Sp. z o.o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław PROCEDURA WYBORU Doradca zawodowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma Vivid Consulting

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

NS Konsulting Sp. z o. o. Ul. Skromna Lublin

NS Konsulting Sp. z o. o. Ul. Skromna Lublin ( część opisowa ) Lublin, dnia 13.10.2016r. NS Konsulting Sp. z o. o. Ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting Sp.

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( część opisowa ) PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NS Konsulting Sp. z o.o. ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 16.08.2016 r. PROCEDURA WYBORU NAJEM SALI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting Sp. z o.o. na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WRWK/2016 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ (kod CPV Usługi szkoleniowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WRWK/2016 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ (kod CPV Usługi szkoleniowe) Kalisz, dnia 30.12.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WRWK/2016 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ (kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe) I. Zamawiający Europejska Grupa Doradcza Spółka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 03.08.2016r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU DORADCA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Navigator International Sp.z o.o. Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa Warszawa, dnia 29.11.2016 r. PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, Firma Navigator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Lublin, r.

( część opisowa ) 1 Lublin, r. ( część opisowa ) 1 Lublin, 29.08.2016 r. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński ul. Wojciechowska 7M, 20-704 Lublin ROZEZNANIE W SPRAWIE CENY - PSYCHOLOG Szanowni Państwo, Firma TERRA Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 01.09.2016 r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

( część opisowa ) 1 Lublin, dnia r. PROCEDURA WYBORU USŁUGA DORADCZA W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO

( część opisowa ) 1 Lublin, dnia r. PROCEDURA WYBORU USŁUGA DORADCZA W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO Strona1 ( część opisowa ) 1 Lublin, dnia 30.08.2016 r. NS Konsulting Sp. z o. o. ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU USŁUGA DORADCZA W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO Szanowni Państwo, Firma NS Konsulting

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

RPLD /16 -POŚREDNIK PRACY- I.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RPLD /16 -POŚREDNIK PRACY- I.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Łódź, 31.01.2017 r. PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kulczyńskiego 2 38-440 Iwonicz Zdrój Szanowni Państwo, Rozeznanie rynku w sprawie ceny w ramach projektu Nowy zawód nowy start! nr RPLD.10.02.02-10-0005/16

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG, COACH (PROCEDURA UZUPEŁNIAJĄCA)

PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG, COACH (PROCEDURA UZUPEŁNIAJĄCA) ( część opisowa ) Lublin, dnia 05.07.2016 r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ul. Boh. Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOG, COACH (PROCEDURA UZUPEŁNIAJĄCA) Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KAPICA MARKET" Florian Kapica ul. Kościuszki 15 23-400 Biłgoraj ( część opisowa ) Biłgoraj, dnia 05.06.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU: Specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 31.08.2016 r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin PROCEDURA WYBORU DORADCA ZAWODOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo