Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Tabela Nr 25 WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH (WRAZ Z ROZCHODAMI) I ZADA REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE NA DZIE ROK w tym Dział Nazwa zadania Plan po zmianach na Ł cznie wykonanie wydatków na rok Wykonanie Gmina na rok Wykonanie Powiat na rok % 4:3 Wyszczególnienie O G Ó Ł E M (Wydatki + Rozchody) , , ,99 48,89 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ,82 0, ,82 53, Administracja publiczna ,82 0, ,82 53,15 Pozostała działalno (75095) ,82 0, ,82 53,15 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług remontowych ,65 0, ,65 rodki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników 50,14 (Rzecznika, Gł. Ksi gowego i Samodzielnego Referenta) rodki wydatkowano na wypłat dodatkowego wynagrodzenia 7 785,72 0, ,72 98,33 rocznego za rok 2012 Sfinansowano składki na ubezpieczenie społeczne, 9 657,47 0, ,47 52,31 adekwatne do wykonania 4010,4040 Sfinansowano składki na Fundusz Pracy, adekwatne do 1 300,72 0, ,72 52,32 wykonania 4010,4040 rodki zaplanowano na sprz tanie biura w okresie jesienno- 0,00 0,00 0,00 0,00 zimowym 3 555,74 0, ,74 rodki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, rodki 64,65 czysto ci, licencje programu VULCAN, LEX Polonica rodki przeznaczono na opłaty za media (energia cieplna, 3 403,25 0, ,25 52,36 woda, c.o.) rodki zaplanowano na biece naprawy i konserwacje - 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja II półrocze Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 78,00 52,00 Badania lekarskie Pani Rzecznik rodki wydatkowano na opłaty pocztowe oraz pozostałe Zakup usług pozostałych ,57 0, ,57 43,38 usługi. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,09 0,00 736,09 43,30 rodki wydatkowano na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podró e słuzbowe krajowe ,60 0,00 119,60 23,92 rodki wydatkowano na delegacje Pani Rzecznik rodki zaplanowano na ubezpieczenie sprz tu Ró ne opłaty i składki 150 0,00 0,00 0,00 0,00 komputerowego - realizacja II półrocze Odpisy na ZF S ,01 0, ,01 74,98 Srodki przeznaczono odpis na ZF S Podatek od nieruchomo ci ,00 0,00 290,00 96,67 Podatek od nieruchomo ci Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej ,00 0,00 280,00 56,00 rodki wykorzystano na szkolenia Pani Rzecznik 64

66 Centrum Kształcenia Praktycznego ,59 0, ,59 52, O wiata i wychowanie ,59 0, ,59 51,40 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego (80140) ,59 0, ,59 51,17 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 0, ,64 wiadczenia rzeczowe, wynikaj ce z przepisów BHP, pomoc 55,18 zdrowotna dla nauczycieli, zwrot za okulary korekcyjne Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody ,11 0, ,11 45,43 jubileuszowe, nagrody dyrektora Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników CKP za ,05 0, ,05 92,97 r. Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 0, ,45 53,46 Składki ZUS pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,19 0, ,19 35,89 Składki FP za pracowników CKP Wynagrodzenia bezosobowe ,42 0, ,42 36,30 Umowy zlecenia i o dzieło prac. CKP Zakup materiałów i wyposa enia Zakup art. biurowych, zakup rodków czysto ci, zakup wyposa enia, zakup materiałów do remontu i konserwacji, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów ,81 0, ,81 49,73 zewnetrznych - OKE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni 1 155,96 0, ,96 14,45 praktycznej nauki zawodu Zakup energii ,64 0, ,64 57,48 Energia elektryczna, energia cieplna i gaz Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 35,73 Malowanie hali warsztatowej, wymiana okien na lakierni Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 332,00 16,60 Badania okresowe pracowników CKP Zakup usług pozostałych ,99 0, ,99 40,81 Wywóz nieczysto ci, naprawa i konserwacja systemu informatycznego, usługi pocztowe, konserwacja sprz tu PPOZ, usługi kominiarskie Zakup usług dost pu do sieci Internet ,36 0,00 504,36 42,03 Zapłata faktur za dost p do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Ró ne opłaty i składki ,04 0,00 235,04 39,17 Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne (komórkowe) 1 882,54 0, ,54 40,92 Zapłata faktur za rozmowy telefoniczne (stacjonarne) Ubezpieczenie kompleksowe budynku CKP, ubezpieczenia 2 141,00 0, ,00 42,82 OC samochodów CKP Odpisy na ZF S ,00 0, ,00 75,00 75% odpisu na ZF S dla pracowników CKP za 2013 r. Podatek od nieruchomo ci ,00 0, ,00 50,30 Podatek za nieruchomo ci oddane w trwały zarz d CKP Ró nica podatku VAT /nale ny i naliczony/ od zakupionych i Podatek od towarów i usług (VAT) ,61 0, ,61 0,00 sprzedanych usług i materiałów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) ,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Pozostała działalno (80195) ,00 0, ,00 75,00 Odpisy na ZF S ,00 0, ,00 75,00 75% odpisu na ZF S dla byłych pracowników CKP ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE 65

67 O wiata i wychowanie ,00 0, ,00 100,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego (80140) Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 100, ,00 0, ,00 100,00 Wynagrodzenia osobowe, zasiłki chorobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora i prezydenta Dom Dziecka ,33 0, ,33 50, Pomoc społeczna ,35 0, ,35 50,00 Placówki opieku czo - wychowawcze (85201) ,35 0, ,35 50,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,42 0, ,42 86,53 wiadczenia rzeczowe dla pracowników wynikaj ce z przepisów dotycz cych BHP(odzie robocza, woda mineralna dla pracowników) Wynagrodzenia osobowe pracowników ,81 0, ,81 46,22 Wypłacone pracownikom wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 0, ,58 100,00 Wypłacone zgodnie z przepisami tzw. 13-tki. Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 0, ,86 49,80 Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS. Składki na Fundusz Pracy ,19 0, ,19 42,51 Składki odprowadzone zgodnie z przepisami ZUS. Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci Zakup leków i materiałów medycznych ,51 0, ,51 Wydatki poniesione na zakup: rodków czysto ci dla dzieci oraz artykułów chemicznych do utrzymania czysto ci placówki i filii, wyposa enia, opału, materiałów na biece naprawy i remonty, paliwo do samochodu i 57,85 kosiarki, ubrania dla dzieci, artykuły biurowe Wydatki poniesione na zakup artykułów ywno ciowych ,87 0, ,87 43,65 dla dzieci Zakupiono lekarstwa, okulary, materiały medyczne ,93 0, ,93 57,87 zgodnie z potrzebami Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek ,61 0,00 674,61 9,92 Zakup podr czników dla dzieci Zakup energii ,79 0, ,79 43,33 Zakup gazu, wody, energii elektrycznej Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych ,86 0, ,86 Pomalowanie sypialni dla dzieci, naprawa: płyty grzewczej, zmywarki, instalacji do pralni, urz dze zabawowych, naprawa nap du bramy, wymiana kanalizacji w pralni oraz prace remontowe zwi zane z 27,68 powy szym Badania sanitarne i okresowe pracowników, rehabilitacja i 1 430,00 0, ,00 47,67 badania lekarskie dzieci Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych - rodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedla - Rada Osiedla Brz czkowice i Słupna ,70 0, ,70 44,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Wydatki poniesione na: usługi pocztowe, transport opału, usługi BHP, informatyczne, kanalizacja, wywóz mieci,obsługa kotłowni, kieszonkowe, bilety dla dzieci, wszelkie wydatki szkolne(bilety do teatry i kina, wycieczki szkolne, komersy, legitymacje szkolne, wszelkie składki), transport dzieci do przychodni oraz wycieczki, usuwanie odpadów medycznych Zakup usług dost pu do sieci Internet ,65 0,00 697,65 41,04 Opłata za internet w placówce i filii 66

68 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 020,97 0, ,97 17,60 Opłata za telefony stacjonarne w placówce i filii Podró e słu bowe krajowe ,60 0,00 782,60 71,15 Bilety autobusowe na delegacje pracowników, diety Ubezpieczenie dzieci, ubezpieczenie samochodu OC, Ró ne opłaty i składki ,00 0, ,00 67,94 NW, AC Odpisy na ZF S ,00 0, ,00 75,57 Odpis 75% zgodnie z ustaw o ZF S Podatek od nieruchomo ci ,00 0, ,00 100,00 Podatek od nieruchomo ci Domu Dziecka Szkolenie pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE 852 Pomoc społeczna ,98 0, ,98 52,50 Placówki opieku czo - wychowawcze (85201) ,98 0, ,98 52,50 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 0, ,98 46,80 Wypłacone pracownikom wynagrodzenia Wydatki poniesione na zakup artykułów ywno ciowych Zakup rodków ywno ci ,00 0, ,00 100,00 dla dzieci 754 Dom Pomocy Społecznej ,66 0, ,66 49,90 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa ,00 0,00 0,00 0, Zarz dzanie kryzysowe (75421) ,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu 754 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu 852 Pomoc społeczna ,66 0, ,66 50,42 Domy pomocy społeczne (85202) ,66 0, ,66 50,42 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze ,00 0, ,00 100,00 Odszkodowanie za wypowiedzenie zmieniaj ce Wynagrodzenia osobowe ,30 0, ,30 44,46 Wynagrodzenia pracowników DPS w 2013 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,14 0, ,14 100,00 13-ta pensja pracowników za rok 2012 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 0, ,17 48,93 Wydatki na składki ubezp. od wynagr. i 13-tki Składki na Fundusz Pracy ,39 0, ,39 22,27 Fundusz Pracy od wynagr. i 13-tki Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków czysto ci, chem., medycznych, do ,73 0, ,73 58,42 remontu, wyposa enie, opał Zakup materiałów i wyposa enia - rodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli Rada Osiedla Brzezinka 496,92 0,00 496,92 99,38 Zakupiono rodki do impregnacji i konserwacji podłóg Zakup rodków ywno ci ,79 0, ,79 41,79 Zakup rodków ywno ciowych Zakup leków, wyrobów medycznych ,91 0, ,91 42,87 Zakup leków według recept Zakup energii, gazu i wody ,52 0, ,52 53,22 Zakup energii, wody, gazu Zakup usług remontowych Wymiana 3 okien, tynk mozaikowy w pok. mieszka ców, ,04 0, ,04 52,93 wymiana schodów zew. Zakup usług pozostałych Okresowe przegl dy windy, instalacji ppo BHP, wywóz ,59 0, ,59 77,81 mieci i szamba, zakup znaczków Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 774,25 0, ,25 45,49 Opłaty za rozmowy tel stacjonarnych 67

69 Podró e słu bowe krajowe ,50 0,00 107,50 23,89 Delegacje słuzbowe pracowników i bilety autobusowe Ró ne opłaty i składki Aktualizacja programów ARISCO, ubezpieczenie 2 381,08 0, ,08 47,62 samochodu Volkswagen Odpisy na ZF S ,00 0, ,00 76,60 75% odpisu ZF S Podatek od nieruchomo ci ,00 0, ,00 100,00 Podatek od nieruchomo ci za rok 2013 Pozostałe odsetki ,30 0,00 642,30 99,89 Odsetki od odszkodowania zmieniaj cego Koszty postepowania s dowego i prokuratorskiego ,00 0,00 329,00 100,00 Koszty post powania s dowego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami Szkolenie przymus bezpo redni, zamówienia publiczne, korpusu słu by cywilnej 1 000,00 0, ,00 100,00 szkolenie ZUS Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,03 0, ,03 43,38 Składki FEP z wynagrodze pracowników Gimnazjum nr , ,13 0,00 61, O wiata i wychowanie , ,45 0,00 60,99 Gimnazja (80110) , ,23 0,00 61,04 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze , ,00 0,00 31,08 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych i adminobsługi, godzin p/w za okres I-VI 2013r Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 0,00 59,25 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 0,00 100,00 dla prac.pedagog.i adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 0,00 60,89 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,70 0,00 51,10 Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Wynagrodzenia bezosobowe ,00 500,00 0,00 25,00 Umowa zlecenie BHP Zakup rodków czysto ci, materiałów gospodarczych, Zakup materiałów i wyposa enia 9 538, ,07 0,00 51,56 art.biurowych, druków, wyposa enia Zapłata rachunków za energi elektryczn, energi ciepln i Zakup energii , ,88 0,00 65,32 wod. Koserwacja dzwigów,naprawa kserokopiarki i drukarki, Zakup usług remontowych 2 379, ,03 0,00 59,48 wyłaczenie w zła cieplnego CO Zakup usług zdrowotnych ,00 422,00 0,00 10,55 Badania okresowe pracowników Wywóz nieczysto ci stałych i płynnych, roczna opłata za Zakup usług pozostałych 9 611, ,58 0,00 8,44 dozór urz dze technicznych, opłaty pocztowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 760,82 760,82 0,00 63,40 Zapłata faktur za telefony komórkowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 481,17 481,17 0,00 16,04 Zapłata faktur za telefony stacjonarne Ró ne opłaty i składki , ,00 0,00 27,64 Ubezpieczenie budynku Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S , ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Podatek od nieruchomo ci ,00 295,00 0,00 84,29 Podatek od nieruchomo ci Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 300 korpusu słu by cywilnej 270,00 270,00 0,00 90,00 Szkolenie pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) , ,55 0,00 61,13 68

70 Wypłata wynagrodze pracowników admin-obsługi za okres Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 0,00 54,74 I-VI 2013r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 177, ,60 0,00 99,98 dla adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 0,00 58,82 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,07 369,07 0,00 58,86 Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposa enia ,59 787,59 0,00 39,38 rodki czysto ci, artykuły gospodarcze Zakup rodków ywno ci , ,59 0,00 62,85 ywienie dzieci w stołówkach Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 820,00 820,00 0,00 74,95 na konto funduszu Pozostała działalno (80195) , ,67 0,00 93,19 Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych 258 niezgodnie z przeznaczeniem 257,03 257,03 0,00 99,62 Zwrot niewykorzystabych kwot - comenius Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych 41 niezgodnie z przeznaczeniem 39,64 39,64 0,00 96,68 Zwrot niewykorzystabych kwot - comenius Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 92,44 Przewóz uczniów na Gimnazjade 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,68 0,00 62,70 wietlice szkolne (85401) , ,68 0,00 62,70 Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych godzin Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 0,00 57,01 p/w za okres I-VI 2013r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 0,00 100,00 dla prac.pedagog Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 0,00 67,07 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,08 0,00 58,46 Składki na fundusz pracy Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 6 480, ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Gimnazjum nr , ,07 0,00 55, O wiata i wychowanie , ,27 0,00 55,49 Gimnazja (80110) , ,43 0,00 56,15 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze ,00 100,00 0,00 2,50 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych i adminobsługi, godzin p/w za okres I-VI 2013r Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 0,00 52,12 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 0,00 97,43 dla prac.pedagog.i adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 0,00 54,11 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,58 0,00 45,61 Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON ,00 0,00 0,00 0,00 Brak realizacji Wynagrodzenia bezosobowe ,00 480,00 0,00 30,00 Umowa zlecenie BHP Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii , ,93 0,00 Zakup rodków czysto ci,materiałów 67,08 gospodarczych,art.biurowych,kancelaryjnych,druków,prasy Zapłata rachunków za energi elektryczn,energi , ,41 0,00 60,89 ciepln,gaz i wod. Zakup usług remontowych ,01 557,01 0,00 15,91 Naprawa zmywarki i naprawa kserokopiarki Zakup usług zdrowotnych ,50 349,50 0,00 13,98 Badania okresowe pracowników 69

71 Opłaty pocztowe, cieki,wywóz nieczysto ci, dezynsekcja Zakup usług pozostałych , ,35 0,00 36,06 pomieszcze, analiza wody Zakup usług dost pu do sieci Internet ,46 299,46 0,00 59,89 Dost p do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 918, ,37 0,00 33,36 Zapłata faktur za telefony Ró ne opłaty i składki ,00 479,00 0,00 19,16 Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego i budynku Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S , ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Podatek od nieruchomo ci ,00 421,00 0,00 84,20 Podatek od nieruchomo ci Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 650 korpusu słu by cywilnej 150,00 150,00 0,00 23,08 Szkolenie pracowników SIP Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja II półrocze Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) , ,84 0,00 40,20 Wypłata wynagrodze pracowników admin-obsługi za okres Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 0,00 35,20 I-VI 2013r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 026, ,20 0,00 89,36 dla adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 0,00 39,27 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,20 651,20 0,00 36,32 Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposa enia , ,91 0,00 40,83 rodki czysto ci, doposa enie stołówki Zakup rodków ywno ci , ,99 0,00 36,08 Zakup ywno ci - ywienie dzieci w stołówkach Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 2 256, ,00 0,00 75,00 na konto funduszu 851 Ochrona zdrowia , ,25 0,00 16,39 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) , ,25 0,00 16,39 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy 149 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na fundusz pracy Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadz cych zaj cia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdzialania Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi realizacja VII/ 2013r Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci ,59 601,59 0,00 28,42 Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej Zakup rodków ywno ci dla dzieci z grup 1 762, ,66 0,00 31,91 socjoterapeutycznych Zakup usług pozostałych ,00 261,00 0,00 24,65 Bilety do kina 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,55 0,00 68,80 wietlice szkolne (85401) , ,55 0,00 68,80 Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych godzin Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 0,00 69,76 p/w za okres I-VI 2013r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 901, ,10 0,00 64,79 dla prac.pedagog Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 0,00 71,35 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,13 241,13 0,00 23,16 Składki na fundusz pracy 70

72 Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 2 160, ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Gimnazjum nr , ,30 0,00 56, O wiata i wychowanie , ,68 0,00 57,08 Gimnazja (80110) , ,07 0,00 57,66 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze ,00 0,00 0,00 0,00 wiadczenia pracownicze wynikaj ce z przepisów bhp Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych i adminobsługi, godzin p/w za okres I-VI.2013 r Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 0,00 53,64 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 0,00 98,10 dla prac.pedagog.i adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 0,00 56,97 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,51 0,00 48,98 Składki na fundusz pracy Zakup rodków czysto ci,materiałów do remontu i gospodarczych, art.biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy, Zakup materiałów i wyposa enia 6 924, ,62 0,00 35,51 Vulcan Przeznaczenie srodków na wyposa enie pracownii SI- rodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Brz czkowice i Słupna Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja II półrocze Zapłata rachunków za energi elektryczn, energi ciepln, , ,00 0,00 63,43 gaz i wod Naprawy sprzetu i wyposa enia, przegl dy i konserwacje , ,74 0,00 20,57 d wigu, kserokopiarki Zakup usług zdrowotnych ,00 970,00 0,00 19,02 Badania okresowe pracownikow Zakup usług pozostałych , ,49 0,00 46,39 Zakup usług dost pu do sieci Internet ,27 205,27 0,00 34,21 Dost p do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 668,99 668,99 0,00 22,30 Zapłata faktur za telefony Ró ne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 Ubezpiecznie budynku Odpisy na ZF S , ,00 0,00 75,00 Podatek od nieruchomo ci ,00 132,00 0,00 52,80 Podatek od nieruchomo ci Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 450 korpusu słu by cywilnej 450,00 450,00 0,00 100,00 Okresowe szkolenie bhp Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) , ,00 0,00 36,21 Opłaty pocztowe,wywóz nieczysto ci, obsługa BHP, opłata za dozór urz dze technicznych, abonament RTV Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany na konto funduszu Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 55,26 Dofinansowanie do studiów Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenie Rady Pedagogicznej Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) , ,61 0,00 50,90 Wypłata wynagrodze pracowników admin-obsługi za okres I Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 0,00 46,09 VI.2013 r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 586, ,80 0,00 100,00 dla adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 0,00 48,88 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,28 0,00 35,14 Składki na fundusz pracy 71

73 Zakup materiałów i wyposa enia , ,82 0,00 23,40 Druki, rodki czystosci dla potrzeb kuchni Zakup rodków ywno ci , ,97 0,00 53,48 ywienie dzieci w stołówkach szkolnych Odpisy na ZF S , ,00 0,00 74, Ochrona zdrowia , ,78 0,00 16,68 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) , ,78 0,00 16,68 Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami na konto funduszu Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy 149 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na fundusz pracy Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadz cych zaj cia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdzialania Wynagrodzenia bezosobowe 325,79 325,79 0,00 5,36 alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej Zakup rodków ywno ci dla dzieci z grup 2 151, ,59 0,00 38,96 socjoterapeutycznych Zakup usług pozostałych ,40 194,40 0,00 18,36 Wyj cie do zoo - dojazd i bilety wstepu, wycieczka 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,84 0,00 48,92 wietlice szkolne (85401) , ,84 0,00 52,81 Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych godzin Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 0,00 52,13 p/w za okres I-VI.2013 r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 272, ,40 0,00 99,98 dla prac.pedagog Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 0,00 25,59 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,02 508,02 0,00 50,60 Składki na fundusz pracy Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 2 160, ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y (85412) ,00 0,00 0,00 0,00 Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzie y z terenu osiedla na koloniach im. w. Jana Bosko rodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Brz czkowice i Słupna 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja II półrocze Gimnazjum nr , ,72 0,00 55, O wiata i wychowanie , ,26 0,00 56,50 Gimnazja (80110) , ,71 0,00 56,54 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze ,00 500,00 0,00 16,67 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych i adminobsługi, godzin p/w za okres I-VI 2013r Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 0,00 53,25 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 0,00 100,00 dla prac.pedagog.i adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 0,00 51,84 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,79 0,00 46,55 Składki na fundusz pracy Zakup rodków czysto ci, art..biurowych, druków szkolnych, Zakup materiałów i wyposa enia 2 748, ,82 0,00 39,27 opłata za BIP, wyposa enia 72

74 Zakup usług remontowych ,16 368,16 0,00 18,41 Konserwacja kserokopiarki, naprawa o wietlenia nocnego Zakup usług zdrowotnych ,00 355,00 0,00 40,66 Badania okresowe pracowników Wywóz nieczysto c, obsługa BHP, opłata roczna BIP, opłaty Zakup usług pozostałych 3 171, ,69 0,00 48,80 pocztowe, deratyzacja, Wykonanie stojaków rowerowych- rodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez rady osiedli-rada Osiedla Morgi 1 999, ,49 0,00 99,97 Zakup i monta stojaków rowerowych Zakup usług dost pu do sieci Internet ,44 175,44 0,00 46,17 Dost p do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 603,78 603,78 0,00 28,75 Zapłata faktur za telefony stacjonarne Ró ne opłaty i składki ,00 103,00 0,00 10,84 Ubezpieczenie sprz tu Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S , ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 500 korpusu słu by cywilnej 150,00 150,00 0,00 30,00 Szkolenie pracowników Doksztłacanie i doskonalenie nauczycieli (80146) , ,21 0,00 44,13 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 50,00 Wypłata dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego za okres I - VI 2013 r. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 0,00 50,00 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,00 147,00 0,00 50,00 Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposa enia ,81 469,81 0,00 46,98 Artykuły biurowe Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 56,67 Dofinansowanie do kursu RP Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 600 telefonicznej 360,00 360,00 0,00 60,00 Zapłata faktur za telefony stacjonarne Podró e słu bowe krajowe ,00 800,00 0,00 50,00 Delegacje doradców metodycznych Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Pozostała działalno (80195) , ,34 0,00 69,26 Zakup usług pozostałych , ,34 0,00 69,26 Realizacja Programu Comenius 851 Ochrona zdrowia , ,47 0,00 10,99 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) , ,47 0,00 10,99 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Składki na Fundusz Pracy 149 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Zakup materiałów i wyposa enia ,18 443,18 0,00 20,93 Tablica do rysowania Zakup rodków ywno ci dla dzieci z grupy Zakup rodków ywno ci 1 145, ,49 0,00 20,74 socjoterapeutycznej Usługi transportowe, bilety wstepu uczestników grupy Zakup usług pozostałych 172,80 172,80 0,00 16,32 socjoterapeutycznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 0,00 42,38 wietlice szkolne (85401) , ,99 0,00 42,38 Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych godzin Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 0,00 35,03 p/w za okres I-VI 2013 r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 901, ,60 0,00 84,92 dla prac.pedagog 73

75 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 0,00 39,48 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,19 321,19 0,00 39,46 Składki na fundusz pracy Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 2 160, ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Gimnazjum nr , ,12 0,00 57, O wiata i wychowanie , ,73 0,00 57,62 Gimnazja (80110) , ,72 0,00 57,61 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wiadczenia pracownicze Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze 1 332, ,04 0,00 29,60 wynikaj ce z przepisów bhp Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych i adminobsługi, godzin p/w za okres I-VI 2013 r Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 0,00 54,18 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 0,00 100,00 dla prac.pedagog.i adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 0,00 55,48 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,59 0,00 51,77 Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposa enia Zakup doposa enia - rodki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Osiedli -Rada Osiedla Wesoła Zakup energii Zakup usług remontowych , ,52 0,00 28,83 Zakup rodków czysto ci,materiałów gospodarczych,art.biurowych,kancelaryjnych,druków,prasy 2 500, ,00 0,00 100,00 Zakupiono monitor 800,00 i laptop 1700,00 Zapłata rachunków za energi elektryczn,energi , ,01 0,00 60,22 ciepln,gaz i wod. Przegl d kotłow i instalacji gazowej, naprawa 1 358, ,60 0,00 24,70 kosiarki,,przeglad instalacji elektrycznej Zakup usług zdrowotnych ,00 442,00 0,00 20,09 Badania okresowe pracowników Opłaty pocztowe,wywóz nieczysto ci, cieki, usługa Zakup usług pozostałych 6 056, ,98 0,00 28,90 informatyczna Zakup usług dost pu do sieci Internet ,84 542,84 0,00 39,91 Dost p do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 555, ,89 0,00 42,05 Zapłata faktur za telefony Ró ne opłaty i składki ,00 357,00 0,00 9,92 Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S , ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 300 korpusu słu by cywilnej 270,00 270,00 0,00 90,00 Szkolenie pracowników BHP, SIP Dowo enie uczniów do szkół (80113) , ,00 0,00 61,11 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 61,11 Zakup biletów autobusowych dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja II pólrocze Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja II pólrocze Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) , ,01 0,00 59,39 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 0,00 57,17 Wypłata wynagrodze pracowników admin-obsługi za okres I-VI 2013 r 74

76 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 697, ,50 0,00 99,99 dla adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 57,22 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,37 0,00 57,21 Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposa enia , ,73 0,00 84,18 rodki czysto ci, wyposa enie kuchni Zakup rodków ywno ci , ,77 0,00 56,10 Zakup ywno ci - ywienie dzieci w stołówkach Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 2 872, ,00 0,00 75,01 na konto funduszu 851 Ochrona zdrowia , ,32 0,00 24,01 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) , ,32 0,00 24,01 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja VII/2013r Składki na Fundusz Pracy 149 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na fundusz pracy Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadz cych zaj cia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdzialania Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi realizacja VII/2013r Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci , ,00 0,00 85,64 Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej Zakup rodków ywno ci dla dzieci z grup 1 785, ,32 0,00 32,33 socjoterapeutycznych Zakup usług pozostałych ,00 248,00 0,00 23,44 Bilety autobusowe do kina 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,07 0,00 59,52 wietlice szkolne (85401) , ,07 0,00 59,52 Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych godzin Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 0,00 56,54 p/w za okres I-VI 2013 r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 709, ,30 0,00 99,98 dla prac.pedagog Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 0,00 60,46 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,21 460,21 0,00 44,00 Składki na fundusz pracy Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 2 268, ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Gimnazjum nr , ,39 0,00 58, O wiata i wychowanie , ,29 0,00 59,55 Gimnazja (80110) , ,29 0,00 59,54 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodze ,89 164,89 0,00 4,34 wiadczenia pracownicze wynikaj ce z przepisów bhp Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych i adminobsługi, godzin p/w za okres I-VI Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 0,00 56,87 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 0,00 92,99 dla prac.pedagog.i adm-obsług. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 0,00 58,63 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy , ,87 0,00 46,10 Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe 500 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja w II półroczu Zakup rodków czysto ci,art.biurowych, programów Zakup materiałów i wyposa enia 4 668, ,12 0,00 93,36 komputerowych,ekran do pracowni multimedialnej Zakup energii , ,69 0,00 53,83 Zapłata rachunków za energi elektryczn,gaz i wod. Zakup usług remontowych , ,64 0,00 42,32 Konserwacja kotłowni gazowej,naprawa kserokopiarki 75

77 Zakup usług zdrowotnych ,50 326,50 0,00 16,33 Badania okresowe pracowników Wywóz nieczysto ci, obsługa BHP,bilety, Zakup usług pozostałych 7 561, ,28 0,00 54,01 monitoring,okresowy przeglad kominiarski Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 614,33 614,33 0,00 29,25 Zapłata faktur za telefony Ró ne opłaty i składki 663 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na ZF S , ,00 0,00 75,00 Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany na konto funduszu Podatek od nieruchomo ci 24 12,50 12,50 0,00 52,08 Podatek od nieruchomo ci - I półrocze Szkolenia pracowników nieb d cych członkami 480 korpusu słu by cywilnej 210,00 210,00 0,00 43,75 Okresowe szkolenie BHP Dowo enie uczniów do szkół (80113) , ,00 0,00 67,03 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 67,03 Zakup biletów autobusowych dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) ,00 840,00 0,00 20,10 Zakup usług pozostałych ,00 840,00 0,00 50,00 Dofinansowanie do studiów Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,35 0,00 26,85 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) , ,35 0,00 26,85 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy 149 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na fundusz pracy realizacja Umowa zlecenie dla nauczycieli prowadz cych zaj cia w grupach socjoterapeutycznych - program przeciwdzialania Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposa enia Zakup rodków ywno ci , ,18 0,00 49,94 Zakup materiałów do prowadzenia grupy socjoterapeutycznej Zakup rodków ywno ci dla dzieci z grup 2 759, ,17 0,00 49,97 socjoterapeutycznych Zakup usług pozostałych ,00 485,00 0,00 45,84 Wycieczka -bilety wst pu,bilety autobusowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,75 0,00 36,02 wietlice szkolne (85401) , ,75 0,00 36,02 Wypłata wynagrodze pracowników pedagogicznych godzin Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 192, ,98 0,00 22,95 p/w za okres I-VI 2013 r. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 268, ,70 0,00 91,15 dla prac.pedagog Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 0,00 66,16 Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy Składki na Fundusz Pracy ,28 265,28 0,00 24,91 Składki na fundusz pracy Odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych naliczony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przekazany Odpisy na ZF S 2 160, ,00 0,00 75,00 na konto funduszu Komenda Miejska Pa stwowej Strazy Po arnej ,00 0,00 0,00 0, Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa ,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej (75411) ,00 0,00 0,00 0,00 76

78 Zakup wyposa enia dla KM PSP w Mysłowicach - Rada Osiedla Stare Miasto ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadania w III kwartale 754 Dofinansowanie zakupu wozu po arniczegodla KM PSP ,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadania w IV kwartale Kancelaria Prezydenta Miasta , ,20 0,00 95, Administracja publiczna , ,20 0,00 26,84 Promocja jednostek samorz du terytorialnego (75075) , ,50 0,00 25,88 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleonych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0,00 Planowana realizacja w II półroczu Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od zawartych umów zlece i umów o dzieło ,00 0,00 0,00 0,00 Planowana realizacja w II półroczu Składki na Fundusz Pracy odprowadzane od zawartych umów zlece 475 0,00 0,00 0,00 0,00 Planowana realizacja w II półroczu Umowa o dzieło na wykonywanie usług dziennikarskich (umowa na kwot 7 020,00 zł; na dzie br wydatkowano-2 925,00 zł); Umowa zlecenie rozklejanie plakatów na terenie miasta (1 100,00 zł); Umowa o dzieło na wykonanie projektów graficznych i przygotowanie filmu promocyjnego (2 000,00 zł); Umowa o dzieło na wykonanie obrazów promuj cych miasto Mysłowice (2 000,00 zł); Umowa na wykonanie dzieła w ramach kampanii promuj cej mysłowickie szkoły ponadgimnazjalne (550,00 zł); Umowa o dzieło na prowadzenie happeningu ekologicznego wraz z napisaniem planu jego przebiegu (500,00 zł); Umowa o dzieło Wynagrodzenia bezosobowe- zawieranie umów na promowanie miasta Mysłowice podczas wyprawy zlece, umów o dzieło , ,00 0,00 42,39 wysokogórskiej (2 200,00 zł) Współpraca zagraniczna i krajowa , ,32 0,00 24,38 Zakup nagród na Happening Ekologiczny b d cy podsumowaniem konkursu ekologicznego promuj cego ide segregowania odpadów (949,70 zł); Zakup nagród na IV Festiwal Muzyczny Pod Kluczem pod Honorowym atronatem Prezydenta Miasta Mysłowice (494,94 zł); Zakup zestawów upominkowych wr czanych dla zagranicznych delegacji w ramach promocji realizowanej współpracy (960,00 zł); Słodki pocz stunek podczas spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami miasta partnerskiego Frydek-Mistek (33,68 zł) Zakup art. spo ywczych na potrzeby organizacji EKO Turnieju promuj cego ide nowego systemu gospodarowania odpadów (493,64 zł); Zakup toreb papierowych na potrzeby organizacji EKO Turnieju promuj cego ide nowego systemu gospodarowania odpadami (82,48 zł); Zakup nagród dla zwyci zców konkursu Mysłowice moich marze org. dla Zakup materiałów i produktów na potrzeby mysłowickich przedszkolaków i uczniów szkół podst. (850,79 Młodzie owej Rady Miasta Mysłowice , ,91 0,00 47,56 zł) Zakup pucharów na potrzeby organizacji III Turnieju piłki no nej (500,00 zł); Zakup 20 teczek z tłoczonym herbem miasta (196,19 zł); Zakup pucharów i wklejek na potrzeby współorganizacji VII Przegl du Zespołów Tanecznych (150,00 zł); Zakup długopisów reklamowych 1000 szt. oraz Zakup ga etów reklamowych i materiałów długopisów dla dzieci ze wiec c ko cówk 200 szt. (2 promocyjnych i konferencyjnych , ,49 0,00 14,05 103,30 zł) 77

79 Zakup kwiatów , ,00 0,00 16,59 Zakup kwiatów na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice zgodnie z zawart umow na kwot 7 000,00 zł (na dzie br. Wydatkowano 2 246,00 zł); Zakup kompozycji kwiatowej na potrzeby Prezydenta Miasta (242,00 zł) Zakup 2 piór wiecznych firmy WATERMAN (844,76 zł); Zakup zestawów upominkowych na potrzeby Prezydenta Miasta Mysłowice (240,00 zł); Zakup pucharów i medali na potrzeby organizacji Konkursu Rowerowego z okazji Dnia Dziecka (378,59 zł); Zakup słodkich upominków na spotkanie Prezydenta Miasta Mysłowice z mysłowickimi przedszkolakami (98,89 zł); Promocja miasta poprzez zakup Zakupy na potrzeby wykonywania przez Prezydenta tabletu na potrzeby wykonywania przez Prezydenta Miasta Miasta funkcji reprezentacyjnych , ,23 0,00 25,17 funkcji reprezentacyjnych (199,99 zł) Kampania informacyjno- edulacyjna dot. gospodarki odpaami na terenie gminy- rodki WFO igw ,00 0,00 0,00 Planowana realizacja zadania i wynikaj cych z niego 0,00 płatno ci w II półroczu Kampania informacyjno- edukacyjna dot. gospodarki odpadami na terenie gminy ,00 0,00 0,00 Planowana realizacja zadania i wynikaj cych z niego 0,00 płatno ci w II półroczu Opracowanie strategii promocji miasta ,00 0,00 0,00 0,00 Planowana realizacja w II półroczu Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej ,00 0,00 0,00 0,00 Planowana realizacja w II półroczu Promocja terenów inwestycyjnych i nieruchomo ci ,00 0,00 0,00 0,00 Planowana realizacja w II półroczu Organizacja wydarzenia promuj cego rekonstrukcj bitwy z Powstania styczniowego, która odb dzie si w dn. 5 marca w Centralnym Muzeum Po arnictwa w M-cach (1 500,00 zł); Współorganizacja Happeningu Ekologicznego b d cego Partycypacja w imprezach promuj cych Miasto Mysłowice , ,00 0,00 oficjalnym zako czeniem konkursu ekologicznego mieciowy 11,97 zawrót głowy (2 091,00 zł) Promocja Miasta , ,00 0,00 32,97 Mecenat Prezydenta Miasta Mysłowice nad płyt Holly Blue First Flight (12 300,00 zł); Kolporta listów Prezydenta dot. akcji promocyjnej 1 % dla mysłowickich organizacji pozarz dowych (1 500,00 zł); Przygotowanie filmu z zaj z przedszkola w ramach kampanii inf.na rzecz obni enia wieku szkolnego (400,00 zł); Wykonanie zdj podczas mszy i koncertu in.rok Hlondowski, sesja władz miasta i przedstawicieli 5 mysłowickich szkół ponadgimnzjalnych w ramach kampanii promuj cej mysłowickie szkoły rednie (3 813,00 zł); Zapewnienie transportu dla przedst.przedszkola nr 1 na gal promuj c koncert laureatów konkursu piosenki l skiej Karlik (300,00 zł); wiadczenie usług promocyjnoreklamowych polegaj cych na przygotowaniu co najmniej raz w miesi cu programu z wydarze miejskich, wywiadów z radnymi miasta, władzami miasta lub opracowania publikacji (zawarto umow na kwot ,00 zł na dzie br. Wydatkowano 1 230,00 zł); Udział w konkursie Sportowa Gmina 2013 ( 1 230,00 zł) 78

80 Publikacje wydania opracowania, ogłoszenia w prasie Zakup lokalizatora internetowego zumi.pl (246,00 zł); Informacja w gazecie nt. Spotka Prezydenta z mieszka cami nt. Zmian w systemie gospodarowania odpadamij (1 476,00 zł); Informacja w gazecie nt. spotka Prezydenta z mieszka cami nt. Zmian w systemie gospodarowania odpadami (1 230,00 zł); Przygotowanie materiałów graficznych dot. rewolucji mieciowej (plakaty, reklama, spoty reklamowe) (1 762,70 zł); Emisja spotu na telebimie ws spotka Prezydenta z mieszka cami (800,00 zł); Spot 15- sekundowy na telebimie reklamuj cy spotkania Prezydenta z mieszka cami ws. rewolucji mieciowej (1 230,50 zł); Kampania informacyjna na rzecz sze ciolatków (wykonanie plakatów, banerów, butonów) ( 2 184,48 zł); Druk kopert akcja szóstek, projekty graficzne i plakaty akcje ferie w mie cie, projekt ulotki dot. rewolucji mieciowej (2 017,20 zł); Informacja prasowa dot. wyemitowania obligacji przez MPWiK Mysłowice ( 3 075,00 zł); Wkładka do gazety dot. ferii w mie cie 2013 (3 075,00 zł); Informacja dot. ferii w mie cie 2013 oraz nt. Kampanii na rzecz obni enia wieku szkolnego Szóstek idzie do szkoły (3 690,00 zł); Informacja w prasie materiały promocyjne , ,17 0,00 57,15 nt. organizowanych zaj dla dzieci i młodzie y dot. ferii w Współorganizacja imprez Młodzie owej Rady Miasta Mysłowice ,00 0,00 0,00 0,00 Współpraca zagraniczna i krajowa , ,02 0,00 34,29 Zapewnienie pocz stunku w dn. 3 czerwca br. dla władz miasta i Młodzie owego Prezydenta Miasta wybieranego w ramach Obchodów Dnia Dziecka (598,40 zł) - płatno w lipcu br Pocz stunek dla przedstawicieli organizacji pozarz dowych (1 500,00 zł); Pocz stunek dla przedstawicieli organizacji pozarz dowych (1 000,00 zł); Pocz stunek z udziałem zaproszonych go ci na spotkaniu w temacie Mysłowice miastem czystych technologii (1 121,00 zł); Pocz stunek na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (493,90 zł); Zapewnienie pocz stunku podczas otwarcia Zintegrowanego Centrum Ratowniczego w Mysłowicach (285,12 zł); Zapewnienie pocz stunku dla go ci w ramach spotkania dot. renowacji Le nego Cmentarza Wojennego (771,00 zł); Konsumpcja podczas spotkania władz miasta Mysłowice z zaproszonymi gomi w ramach promocji obchodów Kard.A.Hlonda (4 990,00 zł); Obsługa delegacji niemieckiej w zakresie tłumaczenia w dn czerwca br. w zwi zku z wizyt delegacji podczas Obchodów Dni Mysłowic (1 300,00 zł); Obsługa delegacji niemieckiej w zakresie tłumaczenia w dn czerwca br. w zwi zku z wizyt delegacji podczas Obchodów Dni Mysłowic (1 300,00 zł); Organizacja zwiedzania Muzuem Browarnictwa w Tychach dla przedstawicieli zagranicznej delegacji z Enzkreis przebywaj cej w Mysłowicach na zaproszenie władz miasta na Obchody Dni Mysłowic 2013 (72,00 zł); Przygotowanie uroczystego obiadu w dn. 22 czerwca br. z udziałem 79

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013 Zał cznik nr 1 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 1 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 1 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 20 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 852 0095 7035 750 75023 75056 750 75495 8522 8523 8529 85228 200

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Dochody ogółem 2 731 493 761,22 010 01095 0750 2010 050 05002 0690 600 60004 0590 2310 6207 60015 6207 60016 0960 60095 2708 2709 6207 6298 6299 700 70005 0470 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzier

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiana planu wydatków bud etu miasta Mysłowice na 2011 rok

Zmiana planu wydatków bud etu miasta Mysłowice na 2011 rok Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zmiana planu wydatków bud etu miasta Mysłowice na 2011 rok z tego z tego z tego Zmiana Wydatki planu na Wydatki Wynagrod Wydatki zwi zane z 2011 rok bie ce zenia

Bardziej szczegółowo

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK Zał cznik nr 1 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2012 W zał czniku Nr 1 dotycz cym dochodów bud etu wprowadza si nast puj ce zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 191

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Rodzaj kosztów ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013r załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015 851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016. 851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 stycznia 211r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 1. STAROSTWO POWIATÓW W KŁODZKI' Wydział Oświaty ni. Okrzei '> Piwiękjtdocftódów na 2014 r. -Dom Wczasów Dziecięcych.

Strona 1 z 1. STAROSTWO POWIATÓW W KŁODZKI' Wydział Oświaty ni. Okrzei '> Piwiękjtdocftódów na 2014 r. -Dom Wczasów Dziecięcych. STAROSTWO POWIATÓW W KŁODZKI' Wydział Oświaty ni. Okrzei '> Piwiękjtdocftódów na 2014 r. -Dom Wczasów Dziecięcych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Projekt na 2014 0690 Wpływy z różnych opłat 132 690,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17.12.2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014 Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja WG - W3020 801 80110 3020WG Pozycja Świadczenia i ekwiw. BHP -

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Plan finansowy wydatków na 2016r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PLAN FINANSOWO-RZECZOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK OŚRODEK SPORTU I REKREACJI (nazwa dysponenta budżetu) AL. CHOPINA 8, 87-800 WŁOCŁAWEK A - DOCHODY w złotych Kategoria zadania (, BP,

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo