PROJEKT BUDOWLANY. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi działki 631/14,586/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi działki 631/14,586/2"

Transkrypt

1 PRO-IN-KOM Włcławek PROJEKT BUDOWLANY EGZ Nr 4 Branża: Opracwanie: Adres: sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Sieć kanalizacji deszczwej wraz z wpustami deszczwymi działki 631/14,586/ Ciechcinek ul.stawwa Inwestr: gmina Miast Ciechcinek Ciechcinek ul. Kpernika 19 Opracwał: mgr inż. M. Przybyłwski Prjektwał : Włcławek,22 grudzień 2008 r.

2 SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Pstawa pracwania prjektu techniczneg 2. Materiały wyjściwe d prjektwania SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 3. Charakterystyka przedmitu inwestycji 4. Obliczenia 5. Materiały zastswane 6. Wyknawstw inwestycji SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 7. Stan istniejący 8. Załżenia prjektwe Charakterystyka terenu System kanalizacji grawitacyjnej Lkalizacja przewdów grawitacyjnych 8. Obliczenia Bilans ścieków Dbór studzienek rewizyjnych Dbór rurciągów grawitacyjnych 9. Rzwiązania techniczne Psadwienia rurciągów Rbty bezwykpwe 10. Wyknawstw rbót Rbty ziemne Rbty mntażwe Zasypka wykpów Próby szczelnści Uwagi kńcwe INFORMACJE dtyczące bezpieczeństwa i chrny zdrwia CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO

3 II. Część graficzna 1. Plan trasy sieci kanalizacji deszczwej i sanitarnej z przyłączami 1:500 Rys. Nr 1 2. Przekrój pdłużny kanału deszczweg 1:100/500 Rys. Nr 2 Ark. Nr 1 3. Przekrój pdłużny kanału sanitarneg cz. I 1:100/500 Rys. Nr 2 Ark. Nr 2 4. Przekrój pdłużny kanału sanitarneg cz. II 1:100/500 Rys. Nr 2 Ark. Nr 3 5. Studzienka rewizyjna typwa betnwa 1:20 Rys. Nr 3 6. Studzienka rewizyjna typwa PCV 1:20 Rys. Nr 4 7. Wpust deszczwy z sadnikiem 1:20 Rys. Nr 5 8. Wypełnianie wykpu Rys. Nr 6 WARUNKI MPWIK CIECHOCINEK WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU UZGODNIENIA UPRAWNIENIA+ ZAŚWIADCZENIE IZBY INŻ. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

4 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ a. Opis techniczny 1. Pdstawa pracwania prjektu techniczneg Pdstawą d pracwania prjektu techniczneg sieci kanalizacji deszczwej wraz z wpustami deszczwymi jest zlecenie prjektu przez Urząd Miejski w Ciechcinku. 2. Materiały wyjściwe d prjektwania Wypis i wyrys z miejscweg planu Warunki techniczne wyknania kanalizacji deszczwej wraz z wpustami deszczwymi w ulicy Stawwa w Ciechcinku wydane przez MPWiK w Ciechcinku z dnia 1 grudnia 2008 r. Wizja lkalna 3. Charakterystyka przedmitu inwestycji Aktualnie w ulicy Stawwej brak jakiegklwiek dwdnienia ulicy, wdy deszczwe spływają p nawierzchni nieutwardznej zalewając działki. Obszar ddziaływania inwestycji bejmuje realizację kanału wraz z wpustami w ulicy w działkach stanwiących własnść gminy miasta Ciechcinek : 631/14,586/2, pprzez włączenie d klektra uliczneg w ulicy Stawwej w pbliżu kanału. Zgdnie z warunkami Miejskieg Przedsiębirstwa Wdciągów i Kanalizacji prjektwany kanał deszczwy średnicy DN 315 będzie włączny w studzience Swd. na rzędnej 43,70/42,20 d sieci deszczwej j 0,30 PCV w ul. Stawwej w rejnie kanału Ciechcinku. Ulica Stawwa przewiduje ułżenie dcinka sieci kanalizacji deszczwej PP Ø 315 łącznej długści l=279 mb. w ciągu pasa drgi z włączeniem d istniejącej sieci Ø 300 w ul. Stawwej pprzez działki stanwiące własnść gminy miasta Ciechcinek. Rzwiązanie zakłada 10 szt wpustów deszczwych z sadnikiem na trasie prjektwaneg kanału deszczweg. 4. Obliczenia D bliczeń przyjęt nwy system kanalizacji zewnętrznej AWADUKT SN 10 wg PN- EN 1852 zwiększnej sztywnści bwdwej SN 10 kn/m². Przyjęt następujące załżenia w bliczeniach: Minimalna głębkść przykrycia rury winna wynsić 1,40 m dla metdy - ATV 127; Szerkść wykpu - 1,0 m; Kąt nachylenia skarp wykpu - 90º; Nawierzchnia drgwa klasie - SWL30 czyli dpuszczającą transprt samchdów ciężarwych d 30 t..; Piasek słab spisty zagęszczeniu minimum 97% liczby Prktra; Wypełnianie wykpu pza strefą kł przewdwą z wymianą gruntu na żwir i piasek max. średnicy 20 mm./ piasek słab spisty/;

5 Wypełnianie wykpu w strefie kł przewdwą z wymianą gruntu na żwir i piasek max. średnicy 20 mm /piasek słab spisty/; Pzim wdy gruntwej pniżej 1,50 m ppt; Dla przyjętych danych wyjściwych dknan wyliczeń maksymalneg ugięcia przewdu. Wyniki bliczeń statycznych: Dpuszczalne współczynniki góra bk dn bezpieczeństwa Wewnętrzne γi 29,79-31,94 5,90 Zewnętrzne γa -16,67 117,13-5,17 Minimalna wymagana wartść współczynnika bezpieczeństwa erf= 2,50. Warunki bezpieczeństwa : erf<γi erf< γ Odkształcenie : Odkształcenie bliczne: 1,6% Odkształcenie dpuszczalne: 6,0 % Obliczenia szczegółwe znajdują się w archiwum biura prjektweg d udstępnienia w razie ptrzeby. Wyniki bliczeń statycznych ptwierdzają iż zastswanie rur AWADUKT PP SN 10 w tych trudnych warunkach gruntwych nie spwduje dkształceń przewdu większych jak dpuszczalne. Dlateg wg wytycznych ATV 127 istnieje mżliwść zastswania w tych warunkach wyskdprnych rur z pliprpylenu AWADUKT PP SN 10. Dpuszcza się czywiście zastswanie innych rur spełniających pwyższe warunki pparte stswnymi bliczeniami. 5. Materiały zastswane firmy REHAU Rura pliprpylenu AWADUKT PP SN 10 PP Ø 315 l=279 mb.sieć; Rura pliprpylenu AWADUKT PP SN 10 PP Ø 200 l=45 mb. przyłącza 10 kpl; Studnia AWA DN 400/200 zbircza 4 kpl. Studnia typwa betnwa DN 1200 zbircza 3 kpl. Studnia wpust deszczwy typwy przyłącza Wpust uliczny DN 500 z syfnem i sadnikiem 10 kpl. Dpuszcza się czywiście zastswanie innych materiałów spełniających warunki firmy REHAU. 6. Wyknawstw inwestycji Przewdy kanalizacyjne klektra deszczweg należy układać w gtwym wykpie na głębkści wynikającej z niezbędnych spadków wg Rys. Nr 2 Ark. Nr 1. Niedpuszczalne jest pdkładanie pd rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania dpwiednieg spadku rurciągu lub wyrównywania kierunku ułżenia przewdów. Rurciąg należy przysypać gruntem miejscwym pchdzącym z wykpów, bez kamieni. Przed zasypaniem rurciągu, wyknane przyłącze należy zgłsić d służb gedezyjnych w celu dknania inwentaryzacji.

6 Ze względu na specyficzne wymagania dtyczące budwy rurciągów z twrzyw sztucznych, dbirm technicznym pdlegają w szczególnści: wykpy-utrzymanie sztywnści gruntu rdzimeg w brębie bsypki; dn wykpu-zachwanie nienaruszalnści gruntu rdzimeg, ewentualne wzmcnienie pdłża i sprawdzenie wyprfilwania; bsypka i zasypka-materiał, stpień zagęszczenia; defrmacja rury- zgdnść dkształcenia pczątkweg /ugięcia/ z dpuszczalnym dla daneg materiału szczegóły wymiany gruntu, bsypki i zasypki dpuszcza się d minimalneg przykrycia rury 140 cm d wierzchu rury zgdnie z załżeniem w bliczeniach wg Rys Nr 6 Przed ddaniem d eksplatacji należy dknać płukania sieci i przykanalików a p dbirze technicznym z udziałem przedstawicieli MPWiK raz Urzędu Miasta Ciechcinek mżna pdjąć eksplatację.

7 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ f. Stan istniejący W miejscwści Ciechcinek istnieje duże zaptrzebwanie na dprwadzenie ścieków z dść mcn zurbanizwanych terenów i wbec dalszych planów rzbudwy. Oczyszczalnia gminna psiada przepustwść umżliwiającą przejęcie ścieków nawet z sąsiednich miejscwści. g. Załżenia prjektwe Miejscwść, dla których prjektwana jest zewnętrzna sieć kanalizacyjna zlkalizwane są na terenie Ciechcinka wjewództw Kujawsk-pmrskie. Lkalizacja jest przedstawina na Rys. Nr 1. Charakterystyka terenu W chwili becnej teren jest w większści średni zagspdarwany brak natmiast na działkach większej infrastruktury. Mieszkańcy planują pdjąć budwę dmów na klejnych wydzielnych terenach p wyknaniu pdstawwych mediów tj. dstawy energii elektrycznej i zapatrzenia w wdę raz dprwadzenia ścieków. Teren lkalizacji przyszłej kanalizacji jest uzbrjny w następujące media: - pdziemne kable energetyczne, telefniczne,gazwe dla ptrzeb miasta Teren budwy kanalizacji przebiega wzdłuż ulicy Stawwej w Ciechcinku. Pczątek kanalizacji grawitacyjnej z m. prwadzi p terenie płaskim z naturalnym spadkiem terenu. Grunt występujący w pzimie psadwienia klektrów kanalizacyjnych: Piaski żółte średnie, średni-zagęszczne. Wdę gruntwą stwierdzn na głębkści 1,5 m,grunt nadaje się d bezpśrednieg psadwienia sieci kanalizacyjnych. Pzim wód pdskórnych ca. 1,5mb. p.p.t./ ustaln na pdstawie wcześniej prwadznych prac gelgicznych i materiałach Inwestra pdstawweg. System kanalizacji grawitacyjnej Przyjęty system kanalizacji sanitarnej grawitacyjny z uwagi na krzystne warunki terenwe. Z terenu działek wzdłuż drgi 586/2 i 631/14 z uwagi na krzystne spadki terenu ścieki będą spływać grawitacyjnie d zlewni istniejącej kanalizacji w ul. Stawwej w Ciechcinku studni rzędnej 44/10/42,03 pdbnie II dcinek wzdłuż drgi 586/2 ścieki będą spływać grawitacyjnie d zlewni istniejącej kanalizacji w ul. Bema w Ciechcinku studni rzędnej 45/70/43,66. Lkalizacja przewdów grawitacyjnych Prjektwane klektry tranzytw grawitacyjny raz rurciągi zbircze przebiegają wzdłuż wytycznych dróg na działkach w Ciechcinku.

8 8. Obliczenia Bilans ścieków Ilść ścieków dpływających d sieci kanalizacji wyliczn zakładając, że przeciętnie w budynku mieszka 5 sób. Dla jedneg budynku: Q d śr = 5 x 120= 600l/d = 0,6m 3 /d Q d max = 1,4 x 0,6 = 0,84 m 3 /d Q hmax = 0,84 x3/24x3,6=0,03dm 3 /s Maksymalną sekundwą ilść ścieków z gspdarstwa ustaln w zależnści d sekundweg, maksymalneg dpływu ścieków z gspdarstw dmwych. Maksymalny sekundwy dpływ ścieków wyliczn na pdstawie PN 92/B Dla wyliczenia dpływu sekundweg przyjęt standardwe wypsażenie mieszkania. Pmieszczenie Wypsażenie AW S KAW S Kuchnia Zlewzmywak 1,0 1,0 Zmywarka d naczyń 1,0 1,0 Łazienka Umywalka 0,5 0,5 Wanna 1,0 1,0 Miska ustępwa 2,5 2,5 Pralka autmatyczna 1,5 1,5 Razem 7,5 Maksymalny sekundwy dpływ ścieków q = Kx AWS K = 1 współczynnik zależny d rdzaju budynku q = 1 x 7,5 = 2,74 l/s Zlewnia ścieków Załżenia: 75 sób 120 l/md N d=1,4 N h=3,0 Średnidbwa ilść ścieków śr.d =75x120x100/1000=9 m3/d Maksymalna dbwa ilść ścieków max. d= 1,4x9 = 12, 6 m3/d Maksymalna gdzinwa ilść ścieków max. h6m= 12,6x3/24x3,6= 0,45 dm3/s Razem dpływ ścieków d istniejącej kanalizacji wynsi 0,45 l/smax= 39 m3/dbę max. Dla wyliczneg przepływu w wyskści 5,5 l/s przyjęt średnice przykanalików ściekwych z budynków φ 160 mm.

9 Przykanaliki prjektuje się z rur kanalizacyjnych kielichwych PCV φ 160 x 5,8 mm, łącznych na uszczelkę gumwą. Ze względu na głębkść przemarzania zaleca się minimalne przykrycie rur 1,6 1,7 m. Dbór studzienek rewizyjnych Studnie przyjęt następujące: studnia betnwa φ 1200 mm typwa-sieć studnia MABO φ 400/200/160 mm prd. PipeLife-sieć/ przykanalik trójnik 200/160 mm prd. PipeLife-przykanalik 1kpl 6kpl 3pl Studnie betnwe φ 1200 mm typwe przyjęt na rzgałęzieniach sieci rzdzielczej raz na przyszłściwych włączeniach nwej sieci kanalizacji raz przykanalików. Studnie φ 400/200 mm prd. PipeLife przewidzian głównie jak rewizyjne kanału główneg raz kanału rzdzielczeg. Studnie φ 400/160 mm raz trójniki 200/160 mm prd. PipeLife przewidzian jak włączeniwe przykanalików. Dbór rurciągów grawitacyjnych Prjektuje się system kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych gładkich ścianach SN=8kPa prd. PipeLife System uszczelnień przyjęt Sewer Lck. Przyjęt następujące średnice przewdów sieci rurciągów grawitacyjnych: : φ 200/5,9 PVC sieci główne kanalizacji 314 mb Przyjęt następujące średnice przewdów przyłączy szt.16 rurciągów grawitacyjnych: φ 160/4,7PVC przykanaliki 152 mb 9. Rzwiązania techniczne Psadwienie rurciągów Ze względu na strefę przemarzania przewdy należy układać na głębkści 1,7m. Na dcinkach, gdzie w pdłżu występują grunty piaszczyste max. wielkści kamieni d 20 mm, przewdy należy układać bezpśredni na gruncie rdzimym, przy zachwaniu zasad wymieninych pniżej: - niezależnie d spsbu wyknania wykpu część przydenną należy dkpać ręcznie, - bezpśrednie pdłże ufrmwać na kąt 90º, tak aby d gruntu przylegał kł ¼ bwdu rury, - ułżne przewdy należy zabezpieczyć bsypką chrnną z piasku jw zagęszczneg. Stpień zagęszczenia pdsypki i bsypki pwinien być kntrlwany i wynsić wg standardwej próby Prctra I = 88% c dpwiada 85% wg zmdyfikwanej próby Prctra, - bsypkę chrnną wyknywać warstwami d wyskści 30 cm pwyżej wierzchu rury,

10 W przypadku wystąpienia w pdłżu gruntów spistych i kamieni przewdy należy układać na zagęszcznej w spsób kreślny pwyżej pdsypce wyrównawczej z piasku gr. 10 cm. Zagęszczenie d kł 85% wg zmdyfikwanej próby Prctra uzyskuje się p jednym przejeździe p warstwie grubści 20 cm wibratrem płytwym (50 d 100 kg) rzdzielnej płycie wibracyjnej d jednczesneg zagęszczania p bu strnach przewdu lub p jednym przejeździe p warstwie grubści 15 cm wibratrem płytwym (50 d 100 kg). Nad przewdem zalecana jest minimalna warstwa chrnna grubści 25 cm, zanim wibratr wykrzystany zstanie d zagęszczania nad przewdem lub p jednkrtnym, ścisłym ubijaniu ngami warstwy grubści 10 cm. 20 cm nasypka 40 cm bsypka 30 cm pdsypka Rbty bezwykpwe - Przejścia pd kablami elektrenergetycznymi i telekmunikacyjnymi Zgdnie z uzgdnieniami z właścicielami kabli elektrenergetycznymi Zakładu Energetyczneg raz telekmunikacyjnymi TP S.A wszystkie przejścia pd kablami elektrenergetycznymi i telekmunikacyjnymi wyknać w rurach słnwych - niebieskich AROTA dwudzielnych długści 1,5mb dla całści zadania sieci kanalizacyjnej w ilść 29 kpl. - Przewierty sterwane dla rur PEHD φ 200 mm : 50mb pd kanałem Niziny Ciechcińskiej 10. Wyknawstw rbót Rbty ziemne D rbót ziemnych należy przystąpić p gedezyjnym wytyczeniu tras. Przed przystąpieniem d zasadniczych rbót należy wyknać przekpy próbne celem ustalenia dkładnej lkalizacji i wyskściweg psadwienia istniejąceg uzbrjenia. W trasach biegnących przez grunty rlnicze należy przed rzpczęciem rbót ziemnych zabezpieczyć warstwę gleby grubści 20 cm w celu pnwneg dtwrzenia wierzchniej warstwy urdzajnej p wyknaniu rbót mntażwych i zasadniczej zasypki wykpów.

11 Generalnie pza terenem zabudwanym rbty ziemne mżna prwadzić mechanicznie w wykpach szerkprzestrzennych. Odcinki sieci na których rbty należy wyknywać w wykpach szalwanych wypraskami stalwymi układanymi pzim, a także dcinki wykpów ręcznych przewidzian w przedmiarze rbót. Szczegółw zakres rbót d wyknania w wykpach szalwanych wypraskami stalwymi układanymi pzim kreśli inspektr na rbcz w trybie nadzru inwestrskieg birąc pd uwagę głębkść wykpu, rdzaj gruntu raz pzim wód gruntwych. Niezależnie d pwyższeg: - w miejscach występwania istniejąceg uzbrjenia pdziemneg rbty należy wyknywać ręcznie, - przy wykpach mechanicznych część przydenną wykpów należy dkpać ręcznie d prjektwanych niwelet. Na dcinkach, gdzie w pdłżu występują grunty spiste wykpy należy przegłębić w celu wyknania pdsypki z piasku. Istniejące uzbrjenie krzyżujące się z wykpami należy zabezpieczyć pprzez budwanie i pdwieszenie w wykpie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzwane uzbrjenie należy natychmiast pwiadmić użytkwnika uzbrjenia i wspólnie z Inspektrem Nadzru ustalić dalszy tk pstępwania. Rbty mntażwe W trakcie rbót mntażwych należy przestrzegać ustaleń bwiązujących Warunków technicznych wyknania rbót budwlan-mntażwych część II instalacje sanitarne i przemysłwe. Przy mntażu rur z twrzyw sztucznych przestrzegać ddatkw instrukcji wydanych przez prducenta rur i Warunków technicznych wyknania i dbiru rurciągów z twrzyw sztucznych wydanych przez Plską Krprację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazwej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r. Mntaż przewdów mżna realizwać przy temperaturach tczenia d +5 ºC d +30 ºC. D rbót mntażwych mżna przystąpić p starannym wyrównaniu i wyprfilwaniu pdłża. Przed puszczeniem rur d wykpu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mgą mieć uszkdzeń). W trakcie mntażu należy zwracać uwagę na t, by rury przylegały na całej długści d pdłża. Zasypka wykpów P zakńczeniu rbót mntażwych i wyknaniu prób ciśnienia przewdy zasypywać warstwami d wyskści 30 cm nad pwierzchnią rury w spsób ręczny piaskiem pzbawinym kamieni, a następnie mechanicznie gruntem rdzimym. W pbczu dróg i pasach drgwych zasypkę prwadzić z dkładnym zagęszczaniem. Zbwiązuje się wyknawcę rbót d zagęszczenia gruntu dla uzyskania stpnia zagęszczenia w z = 0,96. Próby szczelnści Próby szczelnści wyknywać sukcesywnie w miarę pstępu rbót zgdnie z wymgami PN. d próby należy przystąpić p usztywnieniu przewdu, właściwym jeg zaślepieniu i dsłnięciu wszystkich złączy. Długść dcinka próbneg nie większa niż 300 m. W czasie przeprwadzenia próby szczelnści należy w szczególnści przestrzegać następujących warunków: - przewód nie mże być nasłneczniny, a zimą temperatura jeg pwierzchni zewnętrznej nie mże być niższa niż 1 ºC, - napełnienie przewdu pwinn dbywać się pwli d najniższeg punktu, - temperatura wdy wykrzystywanej przy próbie ciśnienia nie pwinna przekraczać 20 ºC,

12 - p całkwitym napełnieniu wdą i dpwietrzeniu przewdu należy pzstawić g na 12 gdzin w celu ustabilizwania, - ciśnienie próbne pwinn wynsić 1 MPa, - p ustabilizwaniu próbneg ciśnienia wdy w przewdzie należy przez kres 30 minut sprawdzać jeg pzim, - p zakńczeniu próby szczelnści należy ciśnienie zmniejszać pwli w spsób kntrlwany, a przewód próżnić z wdy, - wyniki prób szczelnści dcinka jak i całeg przewdu pwinny być ujęte w prtkłach pdpisanych przez wyknawcę, nadzór inwestrski i użytkwnika. Uwagi kńcwe Całść rbót należy wyknać zgdnie z bwiązującymi warunkami technicznymi, nrmami i przepisami bhp. Teren rbót na kres budwy znakwać, wykpy zabezpieczyć dpwiednimi tablicami raz przed wejściem sób pstrnnych. Szczególną strżnść należy zachwać w pbliżu istniejąceg uzbrjenia pdziemneg. P wyknaniu prjektwaneg uzbrjenia i przed jeg zasypaniem należy przeprwadzić gedezyjną inwentaryzację. Przed ddaniem d eksplatacji należy dknać płukania sieci i przykanalików a p dbirze technicznym z udziałem przedstawicieli MPWiK raz Urzędu Miasta Ciechcinek mżna pdjąć eksplatację.

13 Ogólna charakterystyka inwestycji: Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Stan istniejący W miejscwści Ciechcinek istnieje duże zaptrzebwanie na dprwadzenie ścieków z dść mcn zurbanizwanych terenów i wbec dalszych planów rzbudwy. Oczyszczalnia gminna psiada przepustwść umżliwiającą przejęcie ścieków nawet z sąsiednich miejscwści. Zakres bjęty prjektem: W chwili becnej teren jest w większści średni zagspdarwany brak natmiast na działkach większej infrastruktury. Teren budwy kanalizacji przebiega wzdłuż ulicy Stawwej w Ciechcinku. Pczątek kanalizacji grawitacyjnej z m. prwadzi p terenie płaskim z naturalnym spadkiem terenu. Przyjęt system kanalizacji sanitarnej grawitacyjny z uwagi na krzystne warunki terenwe. Z terenu działek wzdłuż drgi 586/2 i 631/14 z uwagi na krzystne spadki terenu ścieki będą spływać grawitacyjnie d zlewni istniejącej kanalizacji w ul. Stawwej w Ciechcinku studni rzędnej 44/10/42,03 pdbnie II dcinek wzdłuż drgi 586/2 ścieki będą spływać grawitacyjnie d zlewni istniejącej kanalizacji w ul. Bema w Ciechcinku studni rzędnej 45/70/43,66. Prjektwane klektry tranzytw grawitacyjny raz rurciągi zbircze przebiegają wzdłuż wytycznych dróg na działkach w Ciechcinku. Przykanaliki prjektuje się z rur kanalizacyjnych kielichwych PCV φ 160 x 5,8 mm, łącznych na uszczelkę gumwą. Studnie przyjęt następujące: studnia betnwa φ 1200 mm typwa-sieć studnia MABOφ400/200/160 mm prd. PipeLife-sieć/przykanalik trójnik 200/160 mm prd. PipeLife-przykanalik 1kpl 6kpl 3pl Studnie betnwe φ 1200 mm typwe przyjęt na rzgałęzieniach sieci rzdzielczej raz na przyszłściwych włączeniach nwej sieci kanalizacji raz przykanalików. Studnie φ 400/200 mm prd. PipeLife przewidzian głównie jak rewizyjne kanału główneg raz kanału rzdzielczeg. Studnie φ 400/160 mm raz trójniki 200/160 mm prd. PipeLife przewidzian jak włączeniwe przykanalików. Dbór rurciągów grawitacyjnych Prjektuje się system kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych gładkich ścianach SN=8kPa prd. PipeLife System uszczelnień przyjęt Sewer Lck.

14 Przyjęt następujące średnice przewdów sieci rurciągów grawitacyjnych: φ 200/5,9 PVC sieci główne kanalizacji 314 mb Przyjęt następujące średnice przewdów przyłączy szt.16 rurciągów grawitacyjnych: φ 160/4,7PVC przykanaliki 152 mb

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrowie Wlkp. ul. Radosna,ul. Szczęśliwa ul.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrowie Wlkp. ul. Radosna,ul. Szczęśliwa ul. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrwie Wlkp. ul. Radsna,ul. Szczęśliwa ul. Pgdna 1. Pdstawa pracwania Prjekt Budwlany -Budwa ciągu piesz-jezdneg na ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Projektowanie dróg i ulic

Projektowanie dróg i ulic Plitechnika Białstcka Zakład Inżynierii Drgwej Jan Kwalski 1/11 Ćwiczenie prjektwe z przedmitu Prjektwanie dróg i ulic strna - 1 -.3. Przepusty Na prjektwanym dcinku A-B-C-D trasy zaprjektwan 4 przepusty

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW

Mgr inż. Krzysztofa Sikora-Bigaj Upr. Nr 235/98/UW . 55-095 Mirków, DŁUGOŁĘKA ul. Parkwa 7 tel.km. 504 17 70 32 tel/fax 71 315-56-03 e-mail : wdus@pczta.net.pl Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja BUDOWA PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD STUDNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości TEMAT PROJEKT ODWODNIENIA ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO (pomiędzy ulicą Powstańców i ulicą Curii Skłodowskiej) BRANŻA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPIS RYSUNKÓW

ZAŁĄCZNIKI SPIS RYSUNKÓW Spis treści OPIS TECHNICZNY 1. Pdstawa pracwania... 2 2. Przedmit i zakres pracwania... 2 3. Inwestr... 2 4. Cel i zadania prjektwanej inwestycji... 2 5. Lkalizacja inwestycji... 2 6. Rzwiązanie prjektwe...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16.

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16. Studnie IAMIR Spis treści Wprwadzenie 46 Studnie IAMIR Charakterystyka Asrtyment 79 10 13 Studnie IAMIR Charakterystyka 14 16 Asrtyment 17 20 Studnie IAMIR 425 Charakterystyka 21 23 Asrtyment 24 28 Studnie

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY I DEMONTAŻU LINII KABLOWEJ Nn 0,4kV nn YAKXs 4x150mm²

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY I DEMONTAŻU LINII KABLOWEJ Nn 0,4kV nn YAKXs 4x150mm² PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY I DEMONTAŻU LINII KABLOWEJ Nn 0,4kV nn YAKXs 4x150mm² TEMAT: Rzbudwa budynku Ośrdka Rewalidacyjn-Edukacyjn-Wychwawczeg wraz z przebudwą linii elektrenergetycznej nn (klidującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Ul. Kamiennogórska 26 60-179 Poznań SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 SPIS RYSUNKÓW...1 1. Dane gólne....2 1.1. Pdstawa pracwania prjektu....2 1.2. Przedmit prjektu....2 1.3. Zakres rzeczwy prjektu....2 1.4. Charakterystyka biektu....2 1.5. Ochrna

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE WSta 20wi ul. Świ rcz w kiego 7 2a.. 00 w

STAROSTWO POWIATOWE WSta 20wi ul. Świ rcz w kiego 7 2a.. 00 w PROJEKT BUDEOWLANY SIEC KANALIZACYJNA l WODOClAGOWA w Kiełczynie STAROSTWO POWIATOWE WSta 20wi ul. Świ rcz w kieg 7 2a.. 00 w L.. 05:-,'y NA. v c.,1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przyłącza wodociągowe, remont sieci wodociągowej ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod. 665 - remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Przyłącze kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót druk nr 3 Warszawa, dnia...... Imię i nazwisk lub nazwa firmy... Adres nr: REGON*, PESEL*, KRS* nr telefnu, ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa WNIOSEK wydanie zezwlenia na zajęcie pasa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Spis treści 1. Temat opracowania...2 2. Lokalizacja- aktualne uwarunkowania działki...2 3. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon. ul. Piasta 4/16, Kostrzyn Wlkp. Pracwnia Prjektwa EKODROGA Rbert Salmn ul. Piasta 4/16, 62-025 Kstrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel. 0665 341 470 e-mail: rbert.salmn@interia.pl Stadium dkumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY TOM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA 1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MICKIEWICZA W GARWOLINIE INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GARWOLIN UL. POLNA 77 DATA

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestr: Zespół Szkół Nr 1 im. Bartsza Głwackieg Adres: 22-600 Tmaszów Lubelski, ul. Wyspiańskieg 8 NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NUMERY EWIDENCYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBIEKT Boisko Sportowe Orlik 2012 w Górze Kalwarii w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PFU- 4 WYKAZ CEN. Część III Program funkcjonalno użytkowy PFU-4 Wykaz Cen

PFU- 4 WYKAZ CEN. Część III Program funkcjonalno użytkowy PFU-4 Wykaz Cen Część III Prgram funkcjnaln użytkwy PFU- 4 WYKAZ CEN Nazwa Kntraktu: K-6B Budwa kanalizacji sanitarnej w rejnie: Wrtków, Zembrzyce w Lublinie Część III Prgram funkcjnaln użytkwy 2 SPIS TREŚCI. WSTĘP...3..

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki Inwestor: GMINA JELENIEWO UL. SŁONECZNA 3 16-404 JELENIEWO Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICY SŁONECZNEJ W JELENIEWIE Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m.

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m. ANEO-PROJEKT s.c. 05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 63H, e-mail :atzadlo@o2.pl, tel. 695 861 040 Temat: (obiekt) EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt budowlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE. Temat projektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM EGZEMPLARZ 1/5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt budwlany: PAŁAC W TRZEBIATOWIE Temat prjektu: WYMIANA 21 OKIEN W SKRZYDLE PÓŁNOCNYM Adres biektu budwlaneg: 72-320 TRZEBIATÓW UL. WOJSKA POLSKIEGO 67, DZ. NR 135/9,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS 278/Lb/99 Projektant:

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ WODOCIĄGU

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ Z MODERNIZACJĄ WODOCIĄGU ZAŁĄCZNIK NR 11 d SIWZ WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA Dtyczące pstępwania prwadzneg w trybie przetarg niegraniczny na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W KRZEPICACH WRAZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oferujemy: Wyknanie dkumentacji budwlanych, wyknawczych raz kierwanie i nadzrwanie rbtami w zakresie: budwnictwa jednrdzinneg, Strna hal stalwych, tytułwa biektów użytecznści publicznej, adaptacji,rzbudwy,

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN inŝ. Alicja Nowak 44-282 Czernica ul. Reja 1a NIP 642-160-56-20 TEL./0-32/ 4305986 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY Inwestor: Obiekt: Temat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Obliczenia ilości wód opadowych 4. Opis drenażu 5. Wykonawstwo robót 6. Zestawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 DANE OGÓLNE.... 2 1.1 Przedmiot opracowania.... 2 1.2 Inwestor.... 2 1.3 Podstawa prawna... 2 1.4 Podstawa opracowania.... 2 1.5 Lokalizacja inwestycji.... 2 1.6 Stosunki własnościowe....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 4. 1. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr377/10 rys. 1/IS 4. 2. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr280/4 rys.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Tomala upr. bud. 122/97/WŁ. sierpień 2012r.

INWESTOR: Urząd Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Tomala upr. bud. 122/97/WŁ. sierpień 2012r. PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w Nowym Bedoniu, działka nr 7-172 (od pkt. P133.1 do pkt. 138) wraz z odejściami bocznymi do działek nr 166/3, 167/12, 167/13, 168

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: osmuzlublin.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: osmuzlublin.pl. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: smuzlublin.pl. Lublin: Termmdernizacja budynku Ogólnkształcącej Szkły Muzycznej I i II stpnia im. Karla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 d SIWZ Uwaga dla Wyknawców Dtyczy Pdmitów prwadzących działalnść gspdarczą którzy są zwlnieni z kniecznści dprwadzania pdatku VAT-u. W przypadku utraty lub rezygnacji z prawa d zwlnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR:

PROJEKT BUDOWLANY EGZEMPLARZ NR: PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: Inwestor: EGZEMPLARZ NR: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO ul. Krawcówka w Młoszowej REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W CHRZANOWIE UL. JAGIELLOŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

U Z U P E Ł N I E N I E

U Z U P E Ł N I E N I E U Z U P E Ł N I E N I E RAPORTU OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU O BELOWANIE FRAKCJI PAPIEROWYCH I SORTOWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH POCHODZĄCYCH ZE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

SŁUPY DO ZAWIESZANIA BANERÓW REKLAMOWYCH

SŁUPY DO ZAWIESZANIA BANERÓW REKLAMOWYCH 1 Nr prjektu : K/48/10/2007 Nr umwy: BZP 342-400/07 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SŁUPY DO ZAWIESZANIA BANERÓW REKLAMOWYCH LOKALIZACJA 1C Adres: Piekary Śląskie, ul. Bytmska rejn za rndem w kierunku Bytmia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA:

OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: OPIS TECHNICZNY KANALIZACJA DESZCZOWA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Przedmiot i zakres opracowania str. 2 3. Charakterystyka stanu istniejącego str. 2 4. Opis rozwiązań projektowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 78/10 ; tel.( 071) 3670378 ; kom. 603 805 152 NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095 PRACOWNIA : 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4i/19

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Miłakw ul. Olsztyńska 16, 14 310 Miłakw, tel. (089) 757 83 00 lub (089) 757 83 35, fax (089) 757 83 21 REGON 510743692 przetarg niegraniczny: g ł a s z a Budwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę nr 97/6, am-3 obręb Strachocin BRANŻA SANITARNA

Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę nr 97/6, am-3 obręb Strachocin BRANŻA SANITARNA WISO Wentylacja, Instalacje Sanitarne, Ogrzewnictwo mgr inż. Janusz Mądry 51-515 Wrocław ul. Zagrodnicza 31 Tel./fax (71) 3440816 Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Żyrzyn: Przebudwa i mdernizacja dróg w Gminie Żyrzyn Numer głszenia: 258460-2014; data zamieszczenia: 01.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. DZIERĄśNIA ZWIARTÓW KOLONIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. DZIERĄśNIA ZWIARTÓW KOLONIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111547L. DZIERĄśNIA ZWIARTÓW KOLONIA. Od km 0+000 d km 2+000 długści 2.0 km INWESTOR: WÓJT GMINY TARNAWATKA. Tmaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY APOI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE PRACOWNIA PROJEKTOWA 42-580 WOJKOWICE ul. Sobieskiego 26A tel./fax (032) 769-49-49 NIP 625-10-00-331 Wojkowice grudzień 2005r. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU DZIAŁKA NR 821/41 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

PROJEKT BUDOWLANY. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU DZIAŁKA NR 821/41 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 12,0x34,0 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW BRANŻA: SANITARNA: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY BUDOWLANE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I HANDLOWE "BESTBUD" mgr inż. Marta Cwynar Szkolnicka ul.rolna 60, 54-110 Wrocław PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Obiekt: Remont kanalizacji deszczowej w rejonie ul.traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE Nazwa Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Adres Bielsko-Biała, ul. Jaskrowa dz. nr 90/24, 90/54, 90/21, 91/12, 90/32, 90/33 Branża Stadium Przyłącza kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: Adres: Inwestor: ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1 Funkcja

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo