Skrzynki otwarte do wyrobów ciastkarskich.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrzynki otwarte do wyrobów ciastkarskich."

Transkrypt

1 UKD 621 /812 OPAKOWANA METALOWE NORMA BRAN20WA BN Opakowania transportowe metalowe Skrzynki otwarte do wyrobów ciastkarskich Zamiast BN67/50łl09 Grupa katalogowa WSTĘP Przedmiotem normy są skrzynki aluminiowe otwarte do transportu wyrobów ciastkarskich 2 PODZAŁ OZNACZENE 21 Typy W zależności od wysokości rozróżnia się dwa typy skrzynek do wyrobów ciastkarskch: SCN SCW skrzynka niska skrzynka wysoka 22 Rodzaje W zależńości od konstrukcji rozróżnia się cztery rodzaje skrzynek do wyrobów ciastkarskich: skrzynka niska ze ściankami bocznymi obniżonymi skrzynka niska ze ściankami bocznymi pełnymi skrzynka wysoka bez pokrywy V pokrywa 23 Odmiany W zależności od użytego materiału rozróżnia się cztery odmiany skrzynek do wyrobów ciastkarskich: BA skrzynka z blachy alumiiowej BE skrzynka z 'blachy aluminiowej eloksalowanej BS skrzynka z blachy aluminiowej z pow:łoką silikonową H skrzynka z blachy nierdzewnej 24 Przykład oznaczenia a) skrzynki niskiej" (SeN) ze ściankami bocznymi obniżonymi () z ' blachy aluminiowej (BA): SKRZYNKA SeN BA BN76! WYMAGANA 31 Wymiary gabarytowe wmm wg rys 1;4 Z głosz on a przez Ośrodek BadawczoRozwojowy Pr z emysłu Wyrobów Metalowych MEDOM Ustanowiona przez Dyrektora ;Qjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 10 maja 1976 r jako norma obowiązu j ąca w zakresie produkcji od dnia l stycznia 1977 r (Dz Norm i Miar nr 16/1976 poz 56) Wydanie 2 WYDAWNCTWA NORMALZACYJNE Druk Wyd Norm Wwa Ark wyd 100 Nakł Zam 1 5"5 / 61 Cena z ł 1200

2 2 BN76/5041f19 Miejsce cechowania J Al i : Rodzaj "": 1 AA Aj ' J l' _ +_ L ' lt) ł \ "l Konstrukcja podana prztjk radowo 'BN76/5D10911 Rys 1 Skrzynka niska ze ściankami bocznymi obniżonymi

3 BN76/ Miejsce cechowania 380 J4G Rodzaj J[ 3 2 AA Al '\l \\ _2 '" "" 2 "' 3782' Ai 14 " +/ 1 \ ' o +ł < 1 r / J + łłf C'>J! 1 _ r r r J +J Konstrukcja POdaa przyktadowo 16H]6/ Rys 2 Skrzynka niska ze ś ciankam i bocznymi pełnymi

4 BN76/ Rodzaj 1/1 380 J40 1 Al A! f + Rys 3 Skrzynka wysolta bez 'Pokrywy

5 BN76/ Rodzaj V (pakrwa) 1\ t o " _ \ lq l Konstrukcja podana przljktadowo 32 Materiał blacha aluminiowa o grubości 2 mm wg PN75!H92741 i gatunku PAl wg PN79/H88026 oraz blacha ze stali nierdzewnej gatunku lh13 o grubości 1 mm lub H17 o grubości 1 mm wg PN71/H Wykonanie Skrzynki wykonywać z jednego wykroju blachy zagięte ściany boczne nal eży łączyć spoiwem wg PN75 / M694l4 Spoina nie powinna wy'kazywać nierówności ani odprysków Dna i boki skrzynek powinny być gła dkie bez pofałdowań nalotu tlenków i rowkowatości powierzchni Pokrywy i ściany boczne skrzynek wysokicb należy wykonywać z płytkil\łi rowkami usztywniającymi Skrzynki w położeniu poziomym powinny równomiernie przylegać do podłoża Skrzynki aluminiowe zaleca się eloksal ować lub pokrywać powłoką silikonową dopuszczoną przez władze sanitarne do styczności z artykuła mi spożywczymi W skrzynkach ż blachy nierdzewnej rodzaju V wszystkie krawędzie ścian należy wykańczać przez wywinięcie obrzeży od środka na zewnątrz 34 Odporność na korozję Nie dopuszcza się korozji na powierz'chni blachy z powłoką silikonową lub eloksalowaną Na blachach nie mają cych powłok ochronnych nie może występować korozja w warunkach riaturalnych śodowiska 35 Odporność ' na odkształcenie przy obciążeniu statycznym Ka żd a skrzynka powinna być odporna na obciążenie statyczne (F w kg lub N) obliczone wg wzoru F=k' Rys 4 Pokrywa SN76/5Q41QQ:41 w którym: H wysokość spiętrzenia h wysokość opakowani G masa opakowania k wspókzynnik Do obliczeń przyjmuje się: wysokośc spiętrzenia H max = 30\)0 mm wartość wsp ółc zynnika k = 125 maksymalne dopul5zcza1ne odkrs ztałcenia 10 mm 36 Odporność skrzynki na ua "rzenia przy swobodnym spadku wg wymagań 'Podarrych dla opakowań w grupie 2 klasy 2 odmiany 1 wg PN70/ Odporność na zderzenia przy zsuwaniu po równi pochyłe j wg wymaga!'l podanych dla 0?akowań w grupie 2 klasy 2 odmiany 1 wg PN70/ Odporność na ws trząsy i uderzenia poziohle wg wymagań podanych dla opakowań w grupie 2 klasy 2 odmiany 1 wg PN70/079l00 39 Konieczność ' mycia skrzynek Zabrudzoną skrzy nkę nal eży myc rę cznie w kąp'leli przygotowanej" z płynem do mycia naczyń wedł ug prze; pisów podanych n etykiecie Skrzynkę należy myć ściereczką lub gąbką z pianki poliuretynowej ewentualnie innymi miękkimi i czystymi zmywakami i dbbrze spłukać czystą wódą Po umyciu na skrzynce nie powinno być śladów zani eczyszczeń 310 Cechowanie W połowie czoła skrzynki pod uchwytem powinna być wytłoczona trwała Cecha zawierająca co najmniej: a) znak lub nazwę wytwórni b) oznaczenie wg 24 c) datę produkcji C) znak KJ

6 6 BN76/ PAKOWANE PRZECHOYWANE TRANSPORT 41 Pakowanie Skrzypki powinny być układane wielowarstwowo tj jedna na ' drugiej dla typu SCN po 20 sztuk a dla typu SCW po 8 sztuk Pokrywy poinny być układane jedna na drugiej oddzielnie po 8 sztuk W czasie transportu skrzynki i pokrywy powinny być ' zabezpieczone ' obitką drewnianą 42 Przechowywanie Skrzynki i pokrywy należy przechqwywać w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych i z dala od substancji działających korodująco 4;3 Transport Skrzynki i pokrywy w opakowaniu wg 41 należy przewozić krytymi środkami transportu W czasie transportu opakowane skrzynki i pokrywy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i deformacją ' W przypadku ' transportu koleją należy stosować Przepisy o ładowąniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętr znej W przypadku tworzenia jednostek spaletyzowanych należy stosować palety ładunkowe wg odpowiednich norm przedmiotowych 5 BADANA 51 Program badań wg tablicy par go samego typu rodzaju odmiany Liczność tii ' wgpn79/n03021 tabl 1 53 Sposób pobierania próbek ' ' wg PN74/ Poziomy kontroli (liczność próbek) wg PN79/N03021 tabl 1 badania A i B S4 wgpn79/n03021 tabl 1 badania C;J 55 : Wadliwości dopuszczalne W2 25% ' badania A i B 65% badania C;J 56 Opis badań 561 Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić nieuzbrojonym okiem na zgodność z Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzać przy użyciu taśmowego przymiaru liniovyego suwmiarki i wzorników 563 Sprawdzenie materiału Należy sprawdzić czy materiał użyty do wykonania skrzynek ma zaświadczenie wytwórcy stwierdzające zgodność z wymaganiami normy 564 Sprawdzenie wykotlania skrzyńki nie uzbrojonym okiem ' ' 565 Sprawdzenie odporności na odkształcenia przy obciążeniu statycznym wg PN70/ Sprawdzenie odporności na uderzenia przy swobodnym spadku wg PN74/ Lp < Rodzaje badań Zakres badań l / Wymagania!pełnych niepełnych wg 1 Oględziny zewnętrzne i + '" Sprawdzenie wymiarów Sprawdzenie materiału + T 32 4 Sprawdzenie wykonania Sprawdzenie odporności na od kształcenia przy obciążeniu sta t 35 tycznym 6 Sprawdzenie odporności na Uderze / nia przy swobodnym spadku Sprawdzenię odporności na zde " rzenia przy ' zsuwaniu po równi + 37 pochyłej 8 Sprawdzenie odporności na wstrząsy i poziome 9 Sprawdzenie odporności uderzenia + 38 na korozję + 34 Badania pełne należy przeprowadzać każdorazowo przy zmianie konstrukcji ' technologii oraz okresowo raz na pół roku lub na żądanie odbiorcy Badania n iepęłne należy przeprowadzać partiami wg Skład i ' liczność partii Przed przystąpieniem do badań skrzynki wraz z pokrywami należy podzielić na partie zawierające skrzynki te ' f 567 ' Sprawdzenie odporności przy zsuwaniu po równi pochyłej Opis badań wg ' tpateriałów na ' zderzenia wg PN74/

7 BN76/ Sprawd'zenie odporności na wstrząsy i u derzenia poziome należy przeprowadzić przy użyciu stołu wstrząsającego wg PN74/079164' 569 Sprawdzenie odporności na korozję Skrzynki poddane badaniu nale:ży sprawdzać wg PN70/H04600 oraz wg PN 76/H Ocena wyników badań ' 571 Ocena sztuki Badaną skrzynkę należy uznać za dobrą jeżeli odpowiąda wszystkim wymaganiom normy 572 Ocena partii Partię skrzynek do wyrobów ciastkarskich należy uznać za zg0dną z wy ma:ganiami normy jeżeli liczba sztuk riiedobrych w badanej próbce nie przekracza liczby podanej w PN79/N03021 tab! 1 ' 6 POSTĘPOWANE Z PARTĄ UZNANĄ ZA NEZGODNĄ Z WYMAGANAM Partię uznaną za niezgodną z :wymaganiami normy producent może przesortować i przedstawić są do powtórnego badania Badania powtórne ostateczne KONEC NFORMACJE DODATKOWE l nstytucja opracowująca normę ZSklad Badawczy Przemysu Piekarskiego Warszawa 2 stotne zmiany w sto!łunku do BN67/ a) wprowadzono odmiany skrzynek i ich symbole b) wprowadzono bl'achę ze stali nierdzewnej gat lh3 i H17 o grubości 1 mm c) wprowadzono wymagania stopnia skorodowania d) wprowadzono badania odporności na korozję e) wprowadzono wymagania i badania d()tycząc ' : w ykonania odporności na bciążenie statyczne _ uszkodzenia 5krzynki przy swobodnym spadku mycia skrzynek 3 Normy i dokumenty związane PN70/H04600 Korozja metali Badanie odporności korozyjnej metali J stop6w Og6lne wytyczne PN761H Aluminium i stopy aluminium Metody badań własności anadowych powtok tlenkowych Badania grubci PN71/H3602'0 Stal odporna na korozję (nierdzewna j kwasoodporna) Gatunlki PN79/H38026 Stopy airuminium do przeróbki plastycznej Gatunki PN75!H9274l Aluminium i stopy aluminium Blachy walcowane na zimno PN75/M694l4 Spawalnictwo Spoiwo do spawania aluminium i stopów aluminium PN479/N0302'1 Statystyczna kontrola jakości Kontrolaodbiorcza według oceny a1te'rnatywnej Plany badania PN70/07'9WO Opakowania transportowe Odporność na uszkodzenia mechaniczne Wymagania i badania PN74/079l55 Opakowania <transportowe Po:bieranie i przy\gotowanie próbek do bada odporności na u szkodzenia mechaniczne PN74/ OpSkowania tl'ansportowe Metoda badania odporności na uderzenia przy swobodnym spadku PN74/ Opakowania transportowe Metoda badania odporności na uderzenia p oziome (na pochylni) PN75/079l63 Opakowania transportowe Metoda badania odporności na ściskan ie PN74/ Opakowania transportowe Metoda badania odporności na wstrząsy i uderzenia p oziome Pr7eipisy o ładowaniu i wyład ovywa;niu w!l:gon6w towarowych w komunikacji wewnętrznej Załącznik nr 10 DKP (DzTiZK 1968 r nr 4 poz 10) 4 Autorzy pr ojektu normy mgr in ż Je rzy K ownecki inż Aleksander Orłowski mgr iuż Roonnn Trzaska _ Zjednoczenie Przemysłu Piekarskiego Warszawa 5 Wydanie 2 stan aktualny: sierpień 1981 uaoktu alniono normy związane

Tablica1. Oporność 1 m drutu przy temperaturze 20oC 1,26 1,34 1,35 1,4 1,07 1,15 1,09 H13J4 H17J5 H20J5 OH23J5 NH19 NH30Pr N50H18S

Tablica1. Oporność 1 m drutu przy temperaturze 20oC 1,26 1,34 1,35 1,4 1,07 1,15 1,09 H13J4 H17J5 H20J5 OH23J5 NH19 NH30Pr N50H18S 1. WSTĘP Przedmiotem normy są druty ciągnione okrągłe ze stali I stopów niklu o wysokiej oporności elektrycznej, wytapianych metodami konwencjonalnymi lub w próżni, przeznaczone na elementy oporowogrzejne.

Bardziej szczegółowo

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP

NORMA BRANZOWA. Sruby ustalające złączy. falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03. l. WSTĘP UKD 821.372.831.12 :821.882.2 URZĄDZENIA MIKROFALOWE NORMA BRANZOWA BN-75 3393-03 Sruby ustalające złączy Zamiast falowod6w prostokątnych 13~-72/3393-03 Grupa katalogowa XIX 34 l. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych

Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08. stożkowych UKD 621.885.7'621643412 N O R M A BRANŻOWA BN-83 ~RODKI Opaski zaciskowe śrubowe 3886-08 TRANSPORTU POWIETRZNEGO do połączeń kołn ierzowych stożkowych Grupa katalogowa 0515 l. WSTĘP Przedmiotem normy są

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

. Zamiast BN-63/

. Zamiast BN-63/ UKD 6297'621.. 88 RODKI TRANPORTU POWIETRZNEGO N O R M A BRANŻOWA Zapinki pokrętne BN-71 3813-13. Zamiast BN-63/3813-13 Grupa katalogowa 0515 l. WTĘP Przedmiotem normy są zapinki pokrętńe stosowane w konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

BN-84. Formy piekarskie chleba N O R M A BRANŻOWA MASZYNY. l URZĄDZENIA PIEKARSKIE do wypieku

BN-84. Formy piekarskie chleba N O R M A BRANŻOWA MASZYNY. l URZĄDZENIA PIEKARSKIE do wypieku UKD 664.653.4 N O R M A BRANŻOWA BN-84 MASZYNY Formy piekarskie 4935-05 l URZĄDZENIA PIEKARSKIE do wypieku Zamiast chleba BN-73/ 4935-05 Grupa katalogowa 1713 l. WSTĘP Przedmiotem normy są formy piekarskie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja wymiar określający głębokość zamurowania podpory, blasz~nego. stokątnym. 150 mm : 3.1. Główne ~iar;t:

Wentylacja wymiar określający głębokość zamurowania podpory, blasz~nego. stokątnym. 150 mm : 3.1. Główne ~iar;t: UKD 6979225 NSTALACJE PRZEMYSŁ O WE N O R M A B R A N ŻOWA BN-67 Wentylacja 8865-25 Podpory kanałów wentylacyj nych blaszanych Grupa katalogowa 0724 l. WSTĘP Przedmiotem normy są podpory do kanałów wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA UCHWYTY I OBEJMY STALOWE DO MOCOWANIA RUROCIĄGÓW OKRĘTOWYCH

NORMA ZAKŁADOWA UCHWYTY I OBEJMY STALOWE DO MOCOWANIA RUROCIĄGÓW OKRĘTOWYCH Okrętowa Komisja Standaryzacji NORMA ZAKŁADOWA UCHWYTY I OBEJMY STALOWE DO MOCOWANIA RUROCIĄGÓW OKRĘTOWYCH ZN-5004 Zamiast: ZN-5004:1999 Grupa katalogowa SKN 0545 ICS 47.020.30 listopad 2008 1 Wstęp 1.1

Bardziej szczegółowo

BN Wzierniki okrągłe do aparatów. D, mm

BN Wzierniki okrągłe do aparatów. D, mm j UKD 66.025 APARATURA CHEMICZNA NORMA BRANŻOWA Wzierniki okrągłe do aparatów BN-67 2213-01 Grupa katalogowa IV 4l 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s ą wzierniki okrągłe o średnicy prześwitu D 50,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH PSE-Operator S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEWODÓW RUROWYCH Warszawa 2006 1 z 5 SPIS TREŚCI 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE... 3 2.0 NORMY... 3 3.0 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE... 4 4.0 WYMAGANIA TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-5 OGRODZENIA 56 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 58 1.1. Przedmiot ST... 58 1.2. Zakres stosowania... 58 1.3. Określenia podstawowe... 58 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

S. Przykład oznaczenia kołn i erza wzmacn i a j~ ce g o odm i a. ny A na ciś nienie nominalne p nom = 0,63 MPa. 6), o średnicy nomi nalnej DN 60 mm:

S. Przykład oznaczenia kołn i erza wzmacn i a j~ ce g o odm i a. ny A na ciś nienie nominalne p nom = 0,63 MPa. 6), o średnicy nomi nalnej DN 60 mm: UKD 629..06 :62.643.4 N O R M A B R A N ŻO WA BNB7 ŚRODK TRANSPORTU Kołnierze wzmacn lające 37343 WODNEGO okrętowe URZĄDZENA na csnienie Zamiast PŁYWAJĄCE nominalne 0,63; ;,6; 4 MPa., BN74/373 43 Grupa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Narożniki i listwy podtynkowe PROFIT-BUD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Narożniki i listwy podtynkowe PROFIT-BUD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8404/2010 Narożniki i listwy podtynkowe PROFIT-BUD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt

Bardziej szczegółowo

Podajniki piasku N O R' M A. TRANSPORtU - SZYNOWEGO. T~bor kolejowy normairotorowy

Podajniki piasku N O R' M A. TRANSPORtU - SZYNOWEGO. T~bor kolejowy normairotorowy UKD 625.2.019.4:625.282.019.4 N O R M A BRANŻOWA BN83. ŚRODKI T~bor kolejowy normairotorowy 352201 TRANSPORtU SZYNOWEGO Elektryczn~ i spalinowe pojazdy trakcyjn_e Zamiast.. Podajniki piasku BN73/352201

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

BN-64. Korki topliwe Normy PN-60/H PN-60/H PN-60/H PN-64/M T~bor kolejowy

BN-64. Korki topliwe Normy PN-60/H PN-60/H PN-60/H PN-64/M T~bor kolejowy TRANSPORT SZYNOWY NORMA BRANŻOWA BN-64 T~bor kolejowy 9312-01 Parowozy Korki topliwe Grupa katalogowa V 55 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są korki topliwe stosowane w skrzyniach ogniowych

Bardziej szczegółowo

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany

W T-2 SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot WT Podział i oznaczenie. 3. Wymagania. 4. Informacje dodatkowe. 5. Załączniki. 6. Zmiany strona: 1/6 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 2 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

Kondensatory elektrolityczne

Kondensatory elektrolityczne UKD 621.319.45 N O R M A BRANŻOWA BNgO ELEMENTY Kondensatory elektrolityczne 328150 URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH aluminiowe niebiegunowe Odmiany BPU, BPE, BPT Grupa katalogowa 1921 l. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D OGRODZENIA 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 6-1 OST D 07.06.01 OGRODZENIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT...2 5. WYKONANIE ROBÓT... 2 7. OBMIAR ROBÓT... 3 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

J l ~ CO> CO> &; r I J I BN-77 """" I I. '" "" Tablice ostrzegawcze przy przewozie. I 1 l >(, >.: "- O O S ~ ""

J l ~ CO> CO> &; r I J I BN-77  I I. '  Tablice ostrzegawcze przy przewozie. I 1 l >(, >.: - O O S ~ UKD 629.114.3/4.018.8 URZĄDZENA SYGNALZACYJNE NORMA BRANŻOWA BN-77 Pojazdy samochodowe i przyczepy 3606-02 Tablice ostrzegawcze przy przewozie materiałów niebezpiecznych Rozmieszczenie wymagania i badania

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

D KRAWĘŻNIKI KAMIENNE D.08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników

Bardziej szczegółowo

N O R M A BRANŻOWA. aluminiowe biegunowe. Odmiany 02/T i 02/T-S Pojemność znamionowa (wielkość) łączników 2 i 3.

N O R M A BRANŻOWA. aluminiowe biegunowe. Odmiany 02/T i 02/T-S Pojemność znamionowa (wielkość) łączników 2 i 3. UKD 621 31945 N O R M A BRANŻOWA BNgO ELEMENTY Kondensatory elektrolityczne 328149 URZĄDZEŃ ELEKTRONCZNYCH aluminiowe biegunowe Odmiany 02/T i 02/TS Zamiast BN83/ 328146 1 ) Grupa katalogowa 1921 l WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWA N O R M A Podział kondensatorowo Ze względu na sposób mocowama rozróżnia się kondensatory: l

BRANŻOWA N O R M A Podział kondensatorowo Ze względu na sposób mocowama rozróżnia się kondensatory: l UKO 621 3194 N O R M A BRANŻOWA BN87 ELEMENTY Kondensatory papierowe 328108 URZĄDZEŃ ELEKTRONCZNYCH hermetyczne KH Zamiast napięcia stałego BN80/328108 Grupa katalogowa 1921 l WSTĘP 11 Przedmiot normy

Bardziej szczegółowo

BN /04. Układy scalone typu UL 1601 N. MIKROUKlADY SCALONE. Kategoria klimatyczna dla układów:

BN /04. Układy scalone typu UL 1601 N. MIKROUKlADY SCALONE. Kategoria klimatyczna dla układów: UKD 621.38.049.77 MKROUKlADY SCALONE N O R M A BRANŻOWA Układy scalone typu UL 1601 N BN-83 337-39/04 Grupa katalogowa 192 l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są monolityczne bipolarne, analogowe układy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

N O R M A BRANŻOWA. Protezy i aparaty. Strzemiona. z odlewanymi przegubami. jednostronne l dwustronne Grupa katalogowa 1423

N O R M A BRANŻOWA. Protezy i aparaty. Strzemiona. z odlewanymi przegubami. jednostronne l dwustronne Grupa katalogowa 1423 UKD 615.477.2:617.3:685.38 ORTOPEDIA l REHABILITACJA LECZNICZA N O R M A BRANŻOWA BN-85 Protezy i aparaty Strzemiona 5993-62 Zamiast z odlewanymi przegubami BN-79/ 5993-62 jednostronne l dwustronne Grupa

Bardziej szczegółowo

BN-91 Tabor tramwajowy. Elementy koła elastycznego zestawu kołowego

BN-91 Tabor tramwajowy. Elementy koła elastycznego zestawu kołowego UKD 625.46:629.11.012.61 TABOR TRAMWAJOWY NORMA BRANŻOWA BN-91 Tabor tramwajowy 3554-06 Elementy koła elastycznego zestawu kołowego f Obręcze nieobrobione Grupa katalogowa 0553 BN-9113554-06 (neq ISO 1005/2-1985)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1

WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1 TRIOCHEM sp. j. ul.szyby Rycerskie 41-909 BYTOM tel. +48 32 388 07 60 tel./fax +48 32 388 07 65 biuro_triochem@poczta.onet.p WARUNKI TECHNICZNE TORKRET TERMOIZOLACYJNY TT-1 TORKRET ELASTYCZNY TE-1 WT 502/2002

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIE PIONOWE l. WSTĘP l. l. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostawy: oznakowania pionowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WIAT

INSTRUKCJA MONTAŻU WIAT INSTRUKCJA MONTAŻU WIAT Instrukcja montażu wiat I 22.1. 1/7 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji montażu wiat są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z posadowieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

W A R U N K I T E C H N I C Z N E strona: 1/7 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 1 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował Mariusz Kowalski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,

Bardziej szczegółowo

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora dnia 19 marca 2009 r. (Zarządzenie nr 6/2009 r.)

Ustanowiona przez Generalnego Dyrektora dnia 19 marca 2009 r. (Zarządzenie nr 6/2009 r.) ZAŁĄCZNIK NR 1 NORMA ZAKŁADOWA Sól wypadowa ZN-ANWIL SA-12:2009 Zamiast: ZN-ANWIL SA-12:2006 PRZEDMOWA Niniejsze wydanie jest trzecim wydaniem normy zakładowej na sól wypadową i zastępuje ZN-ANWIL SA-12:2006.

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe

D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 353 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Warszawa 1998 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 7 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 452222-1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 106 2. MATERIAŁY... 106. SPRZĘT... 108 4. TRANSPORT... 108 5. WYKONANIE ROBÓT... 109 6.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Podwieszenia ka n ałów wentylacyj nych blaszanych. cięgna 400 mm: 3.l. Główne

Wentylacja Podwieszenia ka n ałów wentylacyj nych blaszanych. cięgna 400 mm: 3.l. Główne UKD 6979225 INSTALACJE PRZEMY SŁOWE N O R M A B R A N Ż O WA BN-6? Wentlacja 8865-26 Podwieszenia ka n ałów wentlacj nch blaszanch Grupa katalogowa 0724 l. WSTĘP Przedmiotem norm są podwieszenia kanałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘśNIKI KAMIENNE

D KRAWĘśNIKI KAMIENNE D - 08.01.02 KRAWĘśNIKI KAMIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Instrukcja montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów I 15.1 1/6 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NORMATYWNY 01-9/ET/2008 Uchwyty grzejników eor. Iet-119

DOKUMENT NORMATYWNY 01-9/ET/2008 Uchwyty grzejników eor. Iet-119 Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 2 marca 2009 r. DOKUMENT NORMATYWNY 01-9/ET/2008 Uchwyty grzejników eor Iet-119 Warszawa, 2008 rok Właściciel: PKP

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA Nr 1

KARTA TECHNICZNA Nr 1 GRANDE Sp. z o.o. Sp.K KARTA TECHNICZNA Nr 1 1. Przedmiot Karty Technicznej Przedmiotem niniejszej Karty Technicznej jest system zaczepów kątowych ZK do mocowania pokryć dachowych z blach na rąbek. W skład

Bardziej szczegółowo

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat

SKRZYNEK ULICZNYCH. Nr kat Dokumentacja techniczno-ruchowa SKRZYNEK ULICZNYCH Nr kat. 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 2 Betonowe obrzeża chodnikowe D-08.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 111 2. MATERIAŁY... 112 3. TRANSPORT... 7 4. OBMIAR ROBÓT... 7 5. PODSTAWA PŁATNOŚCI... 7 6. PRZEPISY ZWIĄZANE...

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.06 Ściek kostki betonowej 0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH

NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt kamiennych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST- B10 ROBOTY ŚLUSARSKIE. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST- B10 ROBOTY ŚLUSARSKIE. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST- B10 ROBOTY ŚLUSARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Agregaty pompowe 2324-01

Agregaty pompowe 2324-01 UKD 621.651.001.33:621.689.1 N O R M A BRANŻOWA BN86 MASZYNY Agregaty pompowe 232401 l URZĄDZENIA Zamiast CHEMICZNE nurnikowe dozujące BN77/ 232401 Podział i główne wymiary Grupa katalogowa 0447 l. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

5ciany przednie. Zam iast HUTNICZE BN - 70/ Wymurowanie. 1. WST!i!P

5ciany przednie. Zam iast HUTNICZE BN - 70/ Wymurowanie. 1. WST!i!P UKD 669.183.211.322:669.183.41 NORMA BRANZOWA BN- 81 MASZYNY l Piece martenowskie 2744-03 URZĄDZENIA 5ciany przednie Zam iast HUTNICZE BN - 70/2744-03 Wymurowanie Grupo koła!. IV 44 1. WST!i!P 1.1. "przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SST 12 - KONSTRUKCJE STALOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI

D KRAWĘŻNIKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 005.01.00 KRAWĘŻNIKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI KAMIENNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie CPV : II - 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T.-2.2.13. Balustrady. S.T.-2.2.12.1 Balustrady ze stali nierdzewnej (CPV 45421000-4)

ST 2.2. S.T.-2.2.13. Balustrady. S.T.-2.2.12.1 Balustrady ze stali nierdzewnej (CPV 45421000-4) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST 2.2. S.T.-2.2.13. Balustrady S.T.-2.2.12.1 Balustrady ze stali nierdzewnej (CPV 45421000-4) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2. Wyd. nr 1 z dnia r. Data zatwierdzenia. 06o'72pqq

INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2. Wyd. nr 1 z dnia r. Data zatwierdzenia. 06o'72pqq WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDENIOLOGICZN A w tr'od ZI 90-046 t-6dz' ul. Wodna 40 tel,4/21253-62-o0 tevfax(42)253-62-19 INSTRUKCJA ROBOCZA I'i.ILIHZ.2 DZIALU LABORATORYJNEGO WOJEWdDZKIEJ STACJI SANITARNO

Bardziej szczegółowo

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70 MATERIAŁ (1) skład chemiczny (analiza wytopu), w % masy a / część I Nazwa stali Grupa stali wg CR ISO 15608 Numer C Si Mn P S Al całk. Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Inne Cr+Cu+Mo+Ni P235TR2 1.1 EN 10216-1 1.0255

Bardziej szczegółowo

Szanowni Klienci, Zapraszamy do zakupów blachy oraz profili aluminiowych w firmie Tuplex.

Szanowni Klienci, Zapraszamy do zakupów blachy oraz profili aluminiowych w firmie Tuplex. Szanowni Klienci, Jesteśmy z Państwem już od 25 lat! Przez cały ten czas z wielką uwagą konstruujemy swoją ofertę, starając się wyprzedzać potrzeby naszych Klientów oraz budować trwałe relacje biznesowe.

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

KASETONY ELEWACYJNE INSTRUKCJA MONTAŻU

KASETONY ELEWACYJNE INSTRUKCJA MONTAŻU KASETONY ELEWACYJNE INSTRUKCJA MONTAŻU INSTRUKCJA MONTAŻU KASETONU ELEWACYJNEGO 1. Przeznaczenie Kasetony elewacyjne produkcji BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o. mogą być stosowane jako obudowy ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Michał Prezes Zarządu Garbowski

Michał Prezes Zarządu Garbowski strona: 1/7 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot WT 3 2. Podział i oznaczenie 3. Wymagania 4. Informacje dodatkowe 5. Załączniki 6. Zmiany Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Mariusz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD. Nr kat Prezes Fabryki JAFAR S.A.

Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD. Nr kat Prezes Fabryki JAFAR S.A. Dokumentacja techniczno-ruchowa STOJAK POD NAPĘD Nr kat. 9114 Zatwierdził do stosowania Prezes Fabryki JAFAR S.A. Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i przepisów zawartych w niniejszej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo