Skrzynki otwarte do wyrobów ciastkarskich.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrzynki otwarte do wyrobów ciastkarskich."

Transkrypt

1 UKD 621 /812 OPAKOWANA METALOWE NORMA BRAN20WA BN Opakowania transportowe metalowe Skrzynki otwarte do wyrobów ciastkarskich Zamiast BN67/50łl09 Grupa katalogowa WSTĘP Przedmiotem normy są skrzynki aluminiowe otwarte do transportu wyrobów ciastkarskich 2 PODZAŁ OZNACZENE 21 Typy W zależności od wysokości rozróżnia się dwa typy skrzynek do wyrobów ciastkarskch: SCN SCW skrzynka niska skrzynka wysoka 22 Rodzaje W zależńości od konstrukcji rozróżnia się cztery rodzaje skrzynek do wyrobów ciastkarskich: skrzynka niska ze ściankami bocznymi obniżonymi skrzynka niska ze ściankami bocznymi pełnymi skrzynka wysoka bez pokrywy V pokrywa 23 Odmiany W zależności od użytego materiału rozróżnia się cztery odmiany skrzynek do wyrobów ciastkarskich: BA skrzynka z blachy alumiiowej BE skrzynka z 'blachy aluminiowej eloksalowanej BS skrzynka z blachy aluminiowej z pow:łoką silikonową H skrzynka z blachy nierdzewnej 24 Przykład oznaczenia a) skrzynki niskiej" (SeN) ze ściankami bocznymi obniżonymi () z ' blachy aluminiowej (BA): SKRZYNKA SeN BA BN76! WYMAGANA 31 Wymiary gabarytowe wmm wg rys 1;4 Z głosz on a przez Ośrodek BadawczoRozwojowy Pr z emysłu Wyrobów Metalowych MEDOM Ustanowiona przez Dyrektora ;Qjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych dnia 10 maja 1976 r jako norma obowiązu j ąca w zakresie produkcji od dnia l stycznia 1977 r (Dz Norm i Miar nr 16/1976 poz 56) Wydanie 2 WYDAWNCTWA NORMALZACYJNE Druk Wyd Norm Wwa Ark wyd 100 Nakł Zam 1 5"5 / 61 Cena z ł 1200

2 2 BN76/5041f19 Miejsce cechowania J Al i : Rodzaj "": 1 AA Aj ' J l' _ +_ L ' lt) ł \ "l Konstrukcja podana prztjk radowo 'BN76/5D10911 Rys 1 Skrzynka niska ze ściankami bocznymi obniżonymi

3 BN76/ Miejsce cechowania 380 J4G Rodzaj J[ 3 2 AA Al '\l \\ _2 '" "" 2 "' 3782' Ai 14 " +/ 1 \ ' o +ł < 1 r / J + łłf C'>J! 1 _ r r r J +J Konstrukcja POdaa przyktadowo 16H]6/ Rys 2 Skrzynka niska ze ś ciankam i bocznymi pełnymi

4 BN76/ Rodzaj 1/1 380 J40 1 Al A! f + Rys 3 Skrzynka wysolta bez 'Pokrywy

5 BN76/ Rodzaj V (pakrwa) 1\ t o " _ \ lq l Konstrukcja podana przljktadowo 32 Materiał blacha aluminiowa o grubości 2 mm wg PN75!H92741 i gatunku PAl wg PN79/H88026 oraz blacha ze stali nierdzewnej gatunku lh13 o grubości 1 mm lub H17 o grubości 1 mm wg PN71/H Wykonanie Skrzynki wykonywać z jednego wykroju blachy zagięte ściany boczne nal eży łączyć spoiwem wg PN75 / M694l4 Spoina nie powinna wy'kazywać nierówności ani odprysków Dna i boki skrzynek powinny być gła dkie bez pofałdowań nalotu tlenków i rowkowatości powierzchni Pokrywy i ściany boczne skrzynek wysokicb należy wykonywać z płytkil\łi rowkami usztywniającymi Skrzynki w położeniu poziomym powinny równomiernie przylegać do podłoża Skrzynki aluminiowe zaleca się eloksal ować lub pokrywać powłoką silikonową dopuszczoną przez władze sanitarne do styczności z artykuła mi spożywczymi W skrzynkach ż blachy nierdzewnej rodzaju V wszystkie krawędzie ścian należy wykańczać przez wywinięcie obrzeży od środka na zewnątrz 34 Odporność na korozję Nie dopuszcza się korozji na powierz'chni blachy z powłoką silikonową lub eloksalowaną Na blachach nie mają cych powłok ochronnych nie może występować korozja w warunkach riaturalnych śodowiska 35 Odporność ' na odkształcenie przy obciążeniu statycznym Ka żd a skrzynka powinna być odporna na obciążenie statyczne (F w kg lub N) obliczone wg wzoru F=k' Rys 4 Pokrywa SN76/5Q41QQ:41 w którym: H wysokość spiętrzenia h wysokość opakowani G masa opakowania k wspókzynnik Do obliczeń przyjmuje się: wysokośc spiętrzenia H max = 30\)0 mm wartość wsp ółc zynnika k = 125 maksymalne dopul5zcza1ne odkrs ztałcenia 10 mm 36 Odporność skrzynki na ua "rzenia przy swobodnym spadku wg wymagań 'Podarrych dla opakowań w grupie 2 klasy 2 odmiany 1 wg PN70/ Odporność na zderzenia przy zsuwaniu po równi pochyłe j wg wymaga!'l podanych dla 0?akowań w grupie 2 klasy 2 odmiany 1 wg PN70/ Odporność na ws trząsy i uderzenia poziohle wg wymagań podanych dla opakowań w grupie 2 klasy 2 odmiany 1 wg PN70/079l00 39 Konieczność ' mycia skrzynek Zabrudzoną skrzy nkę nal eży myc rę cznie w kąp'leli przygotowanej" z płynem do mycia naczyń wedł ug prze; pisów podanych n etykiecie Skrzynkę należy myć ściereczką lub gąbką z pianki poliuretynowej ewentualnie innymi miękkimi i czystymi zmywakami i dbbrze spłukać czystą wódą Po umyciu na skrzynce nie powinno być śladów zani eczyszczeń 310 Cechowanie W połowie czoła skrzynki pod uchwytem powinna być wytłoczona trwała Cecha zawierająca co najmniej: a) znak lub nazwę wytwórni b) oznaczenie wg 24 c) datę produkcji C) znak KJ

6 6 BN76/ PAKOWANE PRZECHOYWANE TRANSPORT 41 Pakowanie Skrzypki powinny być układane wielowarstwowo tj jedna na ' drugiej dla typu SCN po 20 sztuk a dla typu SCW po 8 sztuk Pokrywy poinny być układane jedna na drugiej oddzielnie po 8 sztuk W czasie transportu skrzynki i pokrywy powinny być ' zabezpieczone ' obitką drewnianą 42 Przechowywanie Skrzynki i pokrywy należy przechqwywać w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych i z dala od substancji działających korodująco 4;3 Transport Skrzynki i pokrywy w opakowaniu wg 41 należy przewozić krytymi środkami transportu W czasie transportu opakowane skrzynki i pokrywy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i deformacją ' W przypadku ' transportu koleją należy stosować Przepisy o ładowąniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętr znej W przypadku tworzenia jednostek spaletyzowanych należy stosować palety ładunkowe wg odpowiednich norm przedmiotowych 5 BADANA 51 Program badań wg tablicy par go samego typu rodzaju odmiany Liczność tii ' wgpn79/n03021 tabl 1 53 Sposób pobierania próbek ' ' wg PN74/ Poziomy kontroli (liczność próbek) wg PN79/N03021 tabl 1 badania A i B S4 wgpn79/n03021 tabl 1 badania C;J 55 : Wadliwości dopuszczalne W2 25% ' badania A i B 65% badania C;J 56 Opis badań 561 Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzić nieuzbrojonym okiem na zgodność z Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzać przy użyciu taśmowego przymiaru liniovyego suwmiarki i wzorników 563 Sprawdzenie materiału Należy sprawdzić czy materiał użyty do wykonania skrzynek ma zaświadczenie wytwórcy stwierdzające zgodność z wymaganiami normy 564 Sprawdzenie wykotlania skrzyńki nie uzbrojonym okiem ' ' 565 Sprawdzenie odporności na odkształcenia przy obciążeniu statycznym wg PN70/ Sprawdzenie odporności na uderzenia przy swobodnym spadku wg PN74/ Lp < Rodzaje badań Zakres badań l / Wymagania!pełnych niepełnych wg 1 Oględziny zewnętrzne i + '" Sprawdzenie wymiarów Sprawdzenie materiału + T 32 4 Sprawdzenie wykonania Sprawdzenie odporności na od kształcenia przy obciążeniu sta t 35 tycznym 6 Sprawdzenie odporności na Uderze / nia przy swobodnym spadku Sprawdzenię odporności na zde " rzenia przy ' zsuwaniu po równi + 37 pochyłej 8 Sprawdzenie odporności na wstrząsy i poziome 9 Sprawdzenie odporności uderzenia + 38 na korozję + 34 Badania pełne należy przeprowadzać każdorazowo przy zmianie konstrukcji ' technologii oraz okresowo raz na pół roku lub na żądanie odbiorcy Badania n iepęłne należy przeprowadzać partiami wg Skład i ' liczność partii Przed przystąpieniem do badań skrzynki wraz z pokrywami należy podzielić na partie zawierające skrzynki te ' f 567 ' Sprawdzenie odporności przy zsuwaniu po równi pochyłej Opis badań wg ' tpateriałów na ' zderzenia wg PN74/

7 BN76/ Sprawd'zenie odporności na wstrząsy i u derzenia poziome należy przeprowadzić przy użyciu stołu wstrząsającego wg PN74/079164' 569 Sprawdzenie odporności na korozję Skrzynki poddane badaniu nale:ży sprawdzać wg PN70/H04600 oraz wg PN 76/H Ocena wyników badań ' 571 Ocena sztuki Badaną skrzynkę należy uznać za dobrą jeżeli odpowiąda wszystkim wymaganiom normy 572 Ocena partii Partię skrzynek do wyrobów ciastkarskich należy uznać za zg0dną z wy ma:ganiami normy jeżeli liczba sztuk riiedobrych w badanej próbce nie przekracza liczby podanej w PN79/N03021 tab! 1 ' 6 POSTĘPOWANE Z PARTĄ UZNANĄ ZA NEZGODNĄ Z WYMAGANAM Partię uznaną za niezgodną z :wymaganiami normy producent może przesortować i przedstawić są do powtórnego badania Badania powtórne ostateczne KONEC NFORMACJE DODATKOWE l nstytucja opracowująca normę ZSklad Badawczy Przemysu Piekarskiego Warszawa 2 stotne zmiany w sto!łunku do BN67/ a) wprowadzono odmiany skrzynek i ich symbole b) wprowadzono bl'achę ze stali nierdzewnej gat lh3 i H17 o grubości 1 mm c) wprowadzono wymagania stopnia skorodowania d) wprowadzono badania odporności na korozję e) wprowadzono wymagania i badania d()tycząc ' : w ykonania odporności na bciążenie statyczne _ uszkodzenia 5krzynki przy swobodnym spadku mycia skrzynek 3 Normy i dokumenty związane PN70/H04600 Korozja metali Badanie odporności korozyjnej metali J stop6w Og6lne wytyczne PN761H Aluminium i stopy aluminium Metody badań własności anadowych powtok tlenkowych Badania grubci PN71/H3602'0 Stal odporna na korozję (nierdzewna j kwasoodporna) Gatunlki PN79/H38026 Stopy airuminium do przeróbki plastycznej Gatunki PN75!H9274l Aluminium i stopy aluminium Blachy walcowane na zimno PN75/M694l4 Spawalnictwo Spoiwo do spawania aluminium i stopów aluminium PN479/N0302'1 Statystyczna kontrola jakości Kontrolaodbiorcza według oceny a1te'rnatywnej Plany badania PN70/07'9WO Opakowania transportowe Odporność na uszkodzenia mechaniczne Wymagania i badania PN74/079l55 Opakowania <transportowe Po:bieranie i przy\gotowanie próbek do bada odporności na u szkodzenia mechaniczne PN74/ OpSkowania tl'ansportowe Metoda badania odporności na uderzenia przy swobodnym spadku PN74/ Opakowania transportowe Metoda badania odporności na uderzenia p oziome (na pochylni) PN75/079l63 Opakowania transportowe Metoda badania odporności na ściskan ie PN74/ Opakowania transportowe Metoda badania odporności na wstrząsy i uderzenia p oziome Pr7eipisy o ładowaniu i wyład ovywa;niu w!l:gon6w towarowych w komunikacji wewnętrznej Załącznik nr 10 DKP (DzTiZK 1968 r nr 4 poz 10) 4 Autorzy pr ojektu normy mgr in ż Je rzy K ownecki inż Aleksander Orłowski mgr iuż Roonnn Trzaska _ Zjednoczenie Przemysłu Piekarskiego Warszawa 5 Wydanie 2 stan aktualny: sierpień 1981 uaoktu alniono normy związane